Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen"

Transkript

1 Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Enkäten... 3 Svarsfrekvens... 3 Slutsatser... 3 Förändringar mellan 2014 och Övergripande resultat Kön... 4 Ålder... 4 Förskolornas storlek... 5 Helhetsomdöme... 6 Rekommendationer... 7 Enkätundersökningens resultat... 8 Trygghet... 8 Utveckling och lärande... 9 Trivsel...10 Självuppfattning...11 Relation till andra barn...12 Delaktighet och inflytande...13 Personalens relation till barnen...14 Personalens relation till vårdnadshavarna...15 Informationen till vårdnadshavarna...16 Utvecklingssamtalet...17 Metod och utförande Enkätfrågornas utformning...18 Enkätens respondenter...18 Datainsamling...18 Skillnader i svarsfrekvens...18 Förteckning över bilagor

3 Inledning Föreliggande rapport är en redogörelse för resultatet av 2015 års förskoleenkät. Förskoleenkäten genomförs för tredje året på rad, med samma frågeställningar riktade till vårdnadshavare med barn i Malmös förskolor. Förskoleenkäten genomförs av Förskoleförvaltningens kvalitetsenhet. Syfte Syftet med enkäten är att ge en övergripande bild av hur vårdnadshavare upplever sitt barns förskola. Enkätundersökningen avser att ge förskoleförvaltningen underlag för analys, från enhetsnivå till övergripande nivå, och är en del i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Enkäten Enkäten består av ett 40-tal påståenden som berör olika områden som förskolans läroplan beskriver; Trygghet, Utveckling och lärande, Trivsel, Självuppfattning, Relation till andra barn, Delaktighet och inflytande, Personalens relation till barnen, Personalens relation till vårdnadshavarna, Informationen till vårdnadshavarna samt Utvecklingssamtalet. Enkäten avslutas av följande två påståenden; Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén i mitt barns förskola och Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder. Vårdnadshavarna ombeds ta ställning till enkätundersökningens påståenden och svara enligt svarsskalan: 1. Stämmer inte alls Stämmer helt 6. Vet inte 1 De vårdnadshavare som besvarar enkäten via webben kan avslutningsvis lämna kommentarer och förslag till förbättringar i fritext till sin förskola. För en mer ingående genomgång av enkätens utformning, metod och utförande, se avslutande avsnitt. Resultat för de fristående verksamheterna, samt ytterligare presentation av enkätundersökningens resultat se Bilagor. Svarsfrekvens pappersenkäter distribuerades till vårdnadshavarna och slutligt antal svarande blev Detta ger en svarsfrekvens på 60%, vilket tangerar svarsfrekvensen på 2014 års förskoleenkät. Rapportens disposition Efter rapportens inledande avsnitt följer avsnitt med slutsatser samt avsnitt där resultaten presenteras och slutligen ett avsnitt om enkätens genomförande. Slutsatser Förändringar mellan 2014 och 2015 Tendensen i årets enkät är att vårdnadshavarna i större utstäckning än i fjol väljer svarsalternativen 5 (Stämmer helt) respektive 2 och 1 (Stämmer inte alls). Om detta är en trend mot att grupper av vårdnadshavare upplever en allt högre kvalitet i förskolan kombinerat med att andra grupper av vårdnadshavare upplever det motsatta, är för tidigt att säga men kommer att följas i framtida enkäter. 1 På ett antal av enkätens påståenden är Vet inte inte ett svarsalternativ. Bedömningen är att vårdnadshavarna ska kunna svara på dessa påståenden. 3

4 Den försiktigt positiva trend som uppmärksammades 2014 i förhållande till resultatet i 2013 års undersökning (det vill säga alltfler vårdnadshavare valde något av svarsalternativen 4 eller 5) går inte att utläsa vid jämförelse mellan 2014 och 2015 års undersökning. Övergripande resultat 2015 Resultaten från förskoleenkäterna 2014 och 2015 överensstämmer i stort då en övervägande andel vårdnadshavare instämmer i påståendena (det vill säga väljer något av svarsalternativer 4 eller 5). Det finns dock tydliga skillnader mellan frågeområdena precis som tidigare år. I 2015 års enkät får frågorna kring barnets Trygghet och Trivsel högst andel vårdnadshavare som instämmer, samma mönster fanns att se i 2014 års enkätundersökning. Påståenden med hög grad av instämmande är att barnet lär sig nya saker, lär sig förstå saker bättre, följa regler, visa hänsyn och samarbeta. Vårdnadshavarna instämmer även i hög grad att personalen skapar en varm atmosfär, bemöter dem på ett respektfullt sätt och har god kunskap om barnets utveckling (vid utvecklingssamtalet). Flera påståenden inom området Utveckling och lärande får liksom tidigare år en betydligt lägre andel vårdnadshavare som instämmer kombinerat med en hög andel som uppger Vet ej. För frågorna kring matematik och naturvetenskap är det ungefär hälften av vårdnadshavarna som instämmer. Allra lägst andel vårdnadshavare som instämmer får påståendet om barnet får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan. Just denna fråga får också högst andel vårdnadshavare som svarar Vet ej. Kön Svarsmönstret gällande flickor respektive pojkar uppvisar vissa skillnader. Vårdnadshavare till flickor tenderar att i högre utsträckning svara Stämmer helt på flertalet påståenden. I en del fall är skillnaderna mer markanta, till exempel för påståendena om barnet har kompisar, lär sig vara självständig och får vara med och bestämma. Inom andra områden; personalens relation till såväl barn som vårdnadshavare samt information till vårdnadshavare, finns däremot inte några större skillnader. Ålder Till viss del verkar även barnets ålder ha betydelse för vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan. Trygghet i lokaler och miljö ökar med åldern medan trygghet med personal och andra barn är åldersoberoende. För vårdnadshavarna tycks vissa frågor inom Utveckling och lärande vara kopplade till barnets ålder, där andelen som instämmer ökar med barnets ålder, samtidigt som andelen som svarar Vet ej är högre ju yngre barnet är. Detsamma gäller till exempel även området Relation till andra barn och Delaktighet och inflytande. Hur vårdnadshavarna svarar inom områdena Personalens relation till vårdnadshavarna och Informationen till vårdnadshavarna verkar vara relativt oberoende av barnets ålder. Andelen föräldrar som uppger att de blivit erbjudna ett utvecklingssamtal varierar tydligt med barnets ålder. 86% av vårdnadshavarna till de äldsta barnen uppger att de blivit erbjudna ett sådant samtal, jämfört med 56% för de yngsta barnen. 4

5 Förskolornas storlek Med utgångspunkt i frågan om förskolornas storlek generellt sett kan ha betydelse, har en fördjupad analys gjorts av varje påstående (det vill säga vårdnadshavarnas svar) relaterat till antalet inskrivna barn vid förskolan. Analysen visar att det inte går att utläsa några generella samband mellan förskolans storlek och vårdnadshavarnas svar. Det finns såväl små, medelstora som stora förskolor med högre medelvärden än genomsnittet, och samma förhållande gäller förskolor med lägre medelvärden än genomsnittet. Nedanstående diagram visar resultatet gällande påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola, där det framgår att generellt sett utgör förskolans storlek inte förklaringsfaktorn bakom vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten. Diagram med resultaten för samtliga påståenden finns presenterade i bilaga 2. Diagram 1. Medelvärde baserat på vårdnadshavarnas svar, relaterat till förskolans storlek Det är dock tydligt att spridningen mellan högsta och lägsta medelvärde varierar beroende på fråga. Det finns frågor där spridningen är mycket liten såsom Mitt barn får möjlighet till lek med andra barn där skillnaderna mellan högsta medelvärde (5,0) och lägsta medelvärde (3,8) är relativt liten. Frågan Mitt barn får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan är ett exempel med betydligt större variation mellan förskolorna, från högsta medelvärde på 4,7 till lägsta medelvärde på 2,4 (se bilaga 2). Ovanstående helhetsomdöme är också exempel på en fråga med stor spridning mellan förskolorna. 5

6 Helhetsomdöme Med stöd av resultatet på frågorna kring helhetsomdömet har en rad korsjämförelser med resultatet på samtliga övriga frågor i enkäten kunnat göras. Detta för att söka samband och om möjligt se vilka frågeområden som har stor betydelse för vårdnadshavarnas upplevelse av kvalité i förskolan. Diagram 2. Svarsfördelning per fråga Totalt väljer 76% av vårdnadshavarna svarsalternativ 4 eller 5 på påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola. Denna grupp instämmer generellt sett i hög grad i samtliga påståenden (se bilaga 3). Av dessa skulle 93,3% rekommendera sitt barns förskola till en annan förälder. Vårdnadshavare som inte instämmer i helhetsomdömet Endast 9% av vårdnadshavarna väljer svarsalternativ 1 eller 2 på påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola. För att söka finna förklaringar till att man inte är nöjd, har korsjämförelser med övriga frågor gjorts. Analysen visar ett starkt samband mellan helhetsomdömet och frågeområdet Informationen till vårdnadshavarna (se bilaga 4). De vårdnadshavare som inte är nöjda med helheten instämmer i lägre grad (svarsalternativ 1 och 2) i påståendena inom frågeområdet information. Samtidigt har de 9% som är mindre nöjda med kvalitén i lägre utsträckning varit på utvecklingssamtal jämfört med de vårdnadshavare som svarar 4 och 5 på påståendet gällande helhetsomdömet. Ett samband finns även mellan de 9% som är mindre nöjda och frågeområdet Delaktighet och inflytande där en stor del av dem svarar Vet ej på påståendena. Vid korsjämförelsen ovan framkom det även att de vårdnadshavare som väljer svarsalternativ 1 eller 2 på påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola i större utsträckning svarar alternativ 1 eller 2 på påståendena; Personalen på förskolan låter dig påverka vad som händer på förskolan och Personalen på förskolan låter dig delta i förskolans aktiviteter, jämfört med svarande som väljer övriga alternativ. Korsjämförelser med frågorna inom området Trivsel visar att även om vårdnadshavaren upplever att barnet har roligt, har kompisar och får möjlighet till lek, verkar detta inte ha avgörande betydelse för helhetsomdömet. 6

7 Rekommendationer De generella slutsatser som kan utläsas i resultatet kan utgöra en grund för förskolorna i deras fortsatta kvalitetsarbete på enhetsnivå: Inget frågeområde kan ensamt stå som förklaringsfaktor till att vårdnadshavarna instämmer (svarsalternativ 4 och 5) i påståendena kring helhetsomdömet. Till exempel har Trygghet och Trivsel, som är de två frågeområden där vårdnadshavarna i största omfattning svarar 4 eller 5, inte en starkare koppling till helhetsomdömet än något av de andra områdena. Kopplingarna mellan de lägre svaren (1 och 2) inom Helhetsomdöme, och de lägre svaren (1 och 2) inom frågeområdet Informationen till vårdnadshavarna är tydliga. När vårdnadshavare svarar 1 och 2 på helhetsomdömet svarar de oftare även lägre på frågorna om information, jämfört med de vårdnadshavare som svarar 4 och 5 på helhetsomdömet. En möjlig anledning till att det ser ut på detta sätt skulle därför kunna vara att vårdnadshavare upplever kvalitén på deras barns förskola som sämre helt enkelt för att de uppfattar att de får för lite information om barnet och verksamheten i allmänhet. Av de vårdnadshavare som svarar 1 och 2 på helhetsomdömet är det samtidigt en lägre andel som blivit erbjudna ett utvecklingssamtal, och som faktiskt deltagit när de väl fått ett erbjudande. Vid fortsatt analys av de vårdnadshavare som svarar 1 och 2 på Helhetsomdömet går det att se en jämförelsevis hög andel som svarar Vet ej inom flertalet frågeområden. Särskilt utmärkande är frågeområdet Delaktighet och inflytande; Mitt barn får komma till tals på förskolan (37%) och Personalen lyssnar på vad mitt barn vill säga (33%). Frågan är om detta handlar om bristande information om barnets situation på förskolan, en osäkerhet hos vårdnadshavaren om vad barns delaktighet och inflytande faktiskt innebär eller något helt annat? De vårdnadshavare som svarar 4 och 5 på Helhetsomdömet svarar generellt sett i mindre utsträckning Vet ej på påståendena. Det motsatta gäller de vårdnadshavare som svarar 1 och 2 på helhetsomdömet. Detta är särskilt utmärkande gällande frågan om Personalen på förskolan ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas, där drygt 40% svarar Vet ej, jämfört med 24% (alla svarande vårdnadshavare). Mot bakgrund av de variationer i svarsmönstret som för övrigt finns mellan flickor och pojkar kan detta vara något för förskolorna att djupare analysera i sitt dagliga arbete. Då analysen av enkätundersökningen inte visar något generellt samband mellan vårdnadshavarnas upplevelse av kvalitén på deras barns förskola och förskolans storlek kan det finnas anledning att söka andra förklaringsfaktorer till vårdnadshavarnas olika upplevelser. 7

8 Enkätundersökningens resultat Enkätsvaren presenteras utifrån enkätens olika områden: Trygghet, Utveckling och lärande, Trivsel, Självuppfattning, Relation till andra barn, Delaktighet och inflytande, Personalens relation till barnen, Personalens relation till vårdnadshavarna, Informationen till vårdnadshavarna samt Utvecklingssamtalet. Resultatet presenteras i diagramform, tillsammans med resultatet från 2014 års enkät och med kortare kommentarer. På grund av decimalavrundningen kan enstaka staplar i något diagram sammanräknat blir något mer/mindre än 100 procent. Trygghet 8 kap. 2 Skollagen: Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Diagram 3. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Inom området Trygghet instämmer en hög andel av vårdnadshavarna i att barnet känner sig tryggt på förskolan, med andra barn, med personalen, i lokaler och i närmiljön. Samma mönster fanns i fjolårets enkät. En större andel svarar 5 (Stämmer helt) i årets enkät, samtidigt har andelen som svarar 3, 2 och 1 samt Vet ej generellt ökat. Detta är särskilt tydligt gällande trygghet i förskolans närmiljö. 8

9 Utveckling och lärande Lpfö 98 p. 2.2: Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Diagram 4. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Diagram 5. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive

10 Inom området Utveckling och lärande instämmer en hög andel av vårdnadshavarna i att barnet lär sig nya saker, lär sig förstå saker bättre och utvecklar sitt språk. Samtidigt ser vi även i årets enkät att en hög andel vårdnadshavare svarar Vet ej på övriga påståenden i allmänhet och på påståendena om matematik och naturvetenskap i synnerhet. På dessa övriga påståenden svarar man också i högre grad 1 (Stämmer inte alls) eller 2. En större andel svarar 5 (Stämmer helt) i årets enkät, samtidigt har andelen som svarar 3, 2 och 1 samt Vet ej generellt ökat. Trivsel Lpfö p. 1: Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Diagram 6. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Av de olika huvudområdena i förskoleenkäten 2015 är påståendena om Trivsel tillsammans Trygghet de som får högst andel vårdnadshavare som svarar Stämmer helt. Jämfört med 2014 har andelen svar generellt sett minskat för svarsalternativ 4 och istället ökat för svarsalternativ 3, 2 och 1. 10

11 Självuppfattning Lpfö p. 1: Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Diagram 7. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Omkring hälften av vårdnadshavarna svarar Stämmer helt inom frågeområdet Självuppfattning. Samtidigt är andelen vårdnadshavare som svarar Vet ej relativt hög inom detta område. Som inom flera frågeområden syns en tendens att en större andel vårdnadshavare svarar 3, 2, 1 samt Vet ej, inom detta område dock svagare än inom andra områden. 11

12 Relation till andra barn Lpfö p.1: Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Diagram 8. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Inom området Relation till andra barn instämmer en stor andel av vårdnadshavarna i påståendena om att barnet lär sig ta hänsyn och samarbeta. Osäkerheten (högre andel Vet ej -svar) är betydligt större gällande om barnet lär sig lösa konflikter med andra barn. 12

13 Delaktighet och inflytande Lpfö p. 2.3: I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Diagram 9. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Generellt sett är Delaktighet och inflytande det område som visar på störst andel vårdnadshavare som svarar Vet ej. Detta gäller i synnerhet frågan om barnet får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan. 13

14 Personalens relation till barnen Lpfö p.1: I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Diagram 10. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Resultaten inom frågeområdet Personalens relation till barnen ger ingen entydig helhetsbild. Mest positiva är vårdnadshavarna till påståendet om personalen skapar en varm atmosfär. En förhållandevis stor andel av vårdnadshavarna är däremot osäkra (svarar Vet ej ) gällande påståendet om personalen ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas. 14

15 Personalens relation till vårdnadshavarna Lpfö p.2.4: Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Diagram 11. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Utifrån frågorna inom området Personalens relation till vårdnadshavarna instämmer störst andel av vårdnadshavarna i att personalen bemöter dem på ett respektfullt sätt. För övriga två påståenden inom frågeområdet instämmer vårdnadshavarna i mindre utsträckning. 15

16 Informationen till vårdnadshavarna Lpfö p.2.4: Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Diagram 12. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Mer än hälften av vårdnadshavare instämmer (svarsalternativ 4 och 5) i att personalen informerar dem. Samtidigt upplever en ökande andel vårdnadshavare att personalen inte ger dem information (svarsalternativen 1 och 2). 20% av vårdnadshavarna instämmer inte i att de får information om barnets lärande och utveckling. 16

17 Utvecklingssamtalet 8 kap 11 Skollagen: Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Frågan gällande utvecklingssamtal justerades inför årets enkät och delades in i två delfrågor, dels om vårdnadshavaren blivit erbjuden ett utvecklingssamtal, dels om de isåfall deltagit i utvecklingssamtalet. 79% svarade att de blivit erbjudna ett utvecklingssamtal det senaste året. Av de som blivit erbjudna hade 94% deltagit. Diagram 13. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Av de som deltog i utvecklingssamtalet är det större andel vårdnadshavare som upplevde att personalen hade god kunskap om barnets utveckling än att de kunde påverka saker som de anser är viktiga för deras barn. 17

18 Metod och utförande Enkätfrågornas utformning Svarsskalan som togs fram inför 2013 års enkätundersökning bestod av en kombination av textalternativ (ordinalskala) och siffror (intervallskala) kopplade till textalternativen. Samma svarsskala användes i 2014 års undersökning. I årets undersökning gjordes svarsskalan om till en sifferskala (intervallskala) där enbart svarsalternativ 5 och 1 hade förklarande texter kopplade till sig. I och med denna svarskala går det att ta fram olika medeltal för vidare analys. I årets enkätundersökning har två avslutande påståenden lagts till. Dessa är; Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén i mitt barns förskola och Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder. Påståendena ska följaktligen undersöka vårdnadshavarnas helhetsomdöme av sitt barns förskola. Syftet med dessa två påståenden är att svaren kan korsjämföras med svaren på övriga påståenden i enkäten, nyckelområden kopplade till vårdnadshavares helhetsomdöme kan sedan undersökas. Enkätens respondenter Förskoleenkäten riktades till vårdnadshavare vars barn gått i förskola minst två månader, kommunala såsom fristående verksamheter. En enkät per barn skickades ut. Datainsamling Med start under vecka 4 skickades enkäten i pappersform till vårdnadshavare med barn i förskola. För de som inte svarat inom någon vecka följdes pappersenkäten av en första påminnelse i form av ett vykort och slutligen av ytterligare en pappersenkät. Vårdnadshavarna gavs även möjlighet att besvara enkäten via webben, där de kunde svara på ytterligare två språk utöver svenska. På webben fanns även översättningar att använda som stöd vid ifyllandet av pappersenkäten. För att höja svarsfrekvensen för de förskolor som tidigare haft låg svarsfrekvens provades i fjol att distribuera enkäten via förskolorna, istället för att skicka hem enkäterna till vårdnadshavarna. Metoden gav ett gott resultat och inför årets enkät beslutades, efter överenskommelse med förskolecheferna, att enkäten skulle leveraras till ett 50-tal förskolor. Enkäten delades sedan ut direkt till vårdnadshavare med barn på dessa förskolor. Resultatet har även i år varit positivt, med ökad svarsfrekvens på flertalet av förskolorna. I några fall har det dock varit i stort sett oförändrad svarsfrekvens och i några fall en minskad svarsfrekvens. Metoden kommer därför att utvärderas inför kommande enkäter. Med målsättningen att få så hög svarsfrekvens som möjligt förlängdes svarstiden med en vecka och enkäten stängdes slutligen under vecka 12. Information gällande enkätprocessen och svarsfrekvensen har under enkätundersökningen kontinuerligt kommunicerats till förskolechefer och utbildningschefer. Översättningar Tidigare års enkäter har varit översatta till fem språk; engelska, arabiska, somaliska, albanska och pashto. En analys av hur många som i 2014 års enkät svarade på respektive språk, eller använde sig av de översättningar som tillhandahölls på malmo.se, visade att mycket få använde sig av somaliska, albanska respektive pashto. Årets enkät översattes därför till engelska och arabiska. Skillnader i svarsfrekvens Svarsfrekvensen varierar mycket mellan förskolorna, från cirka 30% till 100%. Variationen är större ju mindre förskolorna är, ett mönster som i stort återfinns inom alla förskoleområden. Svarsfrekvensen, totalt per förskoleområde, varierar från 55% som lägst till 66% som högst. På en övergripande nivå, och mot bakgrund av ovanstående variationer i svarsfrekvens, är det viktigt att ha i åtanke att resultaten sannolikt inte är helt representiva för hela målgruppen. Varje förskola får underlag för att kunna göra en egen analys av resultat i förhållande till svarsfrekvens. 18

19 Andel svarande som är vårdnadshavare till flickor respektive pojkar stämmer väl överens med andelen flickor och pojkar i målgruppen, samma gäller ålderssammansättningen. Det verkar inte ha någon avgörande betydelse för svarsfrekvensen om vårdnadshavaren har en överlag positiv respektive negativ upplevelse av förskolans kvalitet. En analys av olika förskolors svarsfrekvens i relation till hur vårdnadshavaren besvarat påståendet Utifrån helheten är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola (framräknat medelvärde) visar ett svagt positivt samband men också att det är stora skillnader mellan förskolorna. Diagram 14. Medelvärde baserat på vårdnadshavarnas svar, relaterat till svarsfrekvens 19

20 Förteckning över bilagor Bilaga 1 Sammantaget resultat för de fristående förskolorna, för respektive påstående (år 2015 och 2014). Bilaga 2 Medelvärde per påstående, kommunala förskolor, relaterat till förskolans storlek (antal inskrivna barn). Bilaga 3 Korsjämförelser mellan helhetsomdömet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola och övriga påståenden i enkäten. Korsjämförelser utifrån de vårdnadshavare som svarat 4 eller 5 (Stämmer helt) på helhetsomdömet. Bilaga 4 Korsjämförelser mellan helhetsomdömet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola och övriga påståenden i enkäten. Korsjämförelser utifrån de vårdnadshavare som svarat 2 eller 1 (Stämmer inte alls) på helhetsomdömet. Bilaga 5 Enkätformulär med följebrev. 20

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen Datum: Dnr: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2016-05-30 FSKF-2016-2667 Christina Persson & Emma Larsson Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning

Läs mer

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan?

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? 2015 Videdals privatskolor AB Förskoleenkäten 2015 Ditt barns situation i förskolan Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn känner sig trygg... A. på förskolan

Läs mer

Attitydundersökning om förskolan i Malmö

Attitydundersökning om förskolan i Malmö Attitydundersökning om förskolan i Malmö 2011 Foto: Lindängehus förskola av Lars liliedahl Resultat från förskoleenkät, våren 2013 Kommunala och fristående förskolor Stadskontoret avdelning barn och ungdom

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016

Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016 Datum Arkåsen/Westerman-Annerborn KUN2016/75 2016-03-11 Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016 Bakgrund/metod Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Förskoleenkäten hösten 2016

Förskoleenkäten hösten 2016 Förskoleenkäten hösten 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare Vitsippans förskola, Falkenbergs kommun Antal svar: 14 Svarsfrekvens: 93 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Förskoleenkäten våren 2016

Förskoleenkäten våren 2016 Förskoleenkäten våren 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare FÖRSKOLAN ATHENA, Skara kommun Antal svar: 26 Svarsfrekvens: 100 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper 3 Resultat

Läs mer

Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola

Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Freinetskolan Mimer Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Freinetskolan Mimer Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, 8% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 78 8 0 0. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 9 0 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Gröna Lunds förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 84%

Gröna Lunds förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 84% Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 00 7 7 0 3 3 3 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 00 7 0. Personalen är engagerad i mitt

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren svar, 100%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 7 80 7 0 0 3, 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 3 0 0 3 3 3,. Personalen är engagerad i mitt

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 41 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 42 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Min förskoleresa. Norrbyområdet

Min förskoleresa. Norrbyområdet Min förskoleresa Norrbyområdet Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Lpfö-98/10 Fagersta 2014-04-14 Syftet med portfolio/dokumentation

Läs mer

Arbetsplan för avdelning Stubben

Arbetsplan för avdelning Stubben Arbetsplan för avdelning Stubben Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar för att

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Lammets förskola Antal svarande: 26 st 26 51 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att samarbeta

Läs mer

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80%

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80% Äventyret - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 41 svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Fålhagsledens förskola Antal svarande: 31 st 31 49 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Myrgångens förskola Antal svarande: 55 st 55 53 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Uppsävja förskola Antal svarande: 51 st 51 62 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Bakgrundsfaktorer Om ni har fler barn i förskolan, välj då själv vilket barn ni svarar utifrån!

Bakgrundsfaktorer Om ni har fler barn i förskolan, välj då själv vilket barn ni svarar utifrån! Nordanstigs Kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1/6 Kvalitet i förskolan år 2007 En enkät till föräldrar med barn i Nordanstigs kommuns förskolor Slutresultatet, 236 svar totalt, inkomna mellan

Läs mer

Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet

Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur

Läs mer

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 2 (5) Barnomsorgsenkät 2012 Bakgrund Barnomsorgsenkäten

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82%

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 8% - I Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Äventyret Ur och Skur förskola föregående år 0 8 6 4 34 4 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Öckerö Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

Österåkers kommun Skogslundens förskola - Föräldrar Förskola Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Österåkers kommun Skogslundens förskola - Föräldrar Förskola Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Österåkers kommun Skogslundens förskola - Föräldrar Förskola 74 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lär i Nacka - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lär i Nacka - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Lär i Nacka - Föräldrar Förskola 70 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning Gustaf - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning Gustaf - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Värmdö kommun Gustaf - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Norrtälje kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Eken förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Norrtälje kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Eken förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Norrtälje kommun Eken förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer