Utredningar & rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningar & rapporter"

Transkript

1 Utredningar & rapporter VÄSTERÅS STAD Konsultcenter Skolenkäten Elever i grundskolan Årskurs Skolenkät 2016 Rapport för elever i grundskolan, Konsultcenter Västerås , Teresia Götlin, Utredningar och rapporter produceras av på uppdrag av Västerås stads förvaltningar och bolag.

2 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Bakgrund... 6 Syfte... 6 Population och urval... 6 Genomförande... 7 Svarsfrekvens... 7 Rapportstruktur... 7 Resultat... 8 Årskurs Frågor om skolan... 8 Frågor om maten... 9 Årskurs Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritiden Årskurs Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritiden Frågor om samhälle Särskola Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritiden Centrala elevhälsan

3 Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritiden Tidsjämförelser Årskurs Frågor om skolan Frågor om maten i skolan Årskurs Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritid Årskurs Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritid och samhälle Särskolan Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritid Centrala elevhälsan Frågor om min skola Frågor om mina lärare Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet

4 Frågor om maten i skolan Frågor om fritid Könsuppdelade resultat År Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritiden År Frågor om mina lärare Frågor om min skola Frågor om nöjdhet och trivsel Frågor om skolarbetet Frågor om maten i skolan Frågor om fritid och samhälle Samhällsfrågor

5 Sammanfattning På uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har genomfört Skolenkät Enkäten har genomförts sedan 2011 och denna rapport sammanfattar svaren från elever i årskurs 2, årskurs 5, årskurs 8, särskolan och centrala elevhälsan. Frågorna till eleverna har berört områdena så som; bemötande, pedagogisk, möjlighet att delta, normer och värderingar, trivsel och stöd, skolmat, fritid samt samhällsengagemang. Svarsfrekvensen för samtliga enkäter in denna sammanställning är totalt är 84 procent. År 2 Bland elever i årskurs 2 är det störst andel som instämmer med påståendet att lärarna är snälla, 86 procent. Påståendet som minst andel instämmer med gäller medbestämmande, det är även det påstående som skiljer mest mellan kommunala och fristående skolor (48 procent respektive 32 procent). Andelen barn som anser att de är nöjda med bemötandet i skolrestaurangen har ökat med fyra procentenheter jämfört med förra året, medan andelen barn som brukar äta sig mätta har minskat med fyra procentenheter. År 5 Högst andel, 96 procent av eleverna instämmer med att lärarna hjälper till med skoluppgifterna om eleven behöver det. Påståendet med lägst andel, 23 procent gäller användande av dator/lärplatta. Sedan i fjol har andelen som ser fram emot att äta lunch i skolan ökat med elva procentenheter. Störst skillnad mellan kommunala och fristående skolor återfinns för påståendena att lärarna ger extra skoluppgifter (79 procent för kommunala respektive 67 procent för fristående), samt för påståendet att skolan har en bra skolgård (67 procent för kommunala respektive 79 procent för fristående). År 8 91 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att lärarna hjälper dem i arbetet när de behöver det. Lägst andel instämmer med påståendet att lärarna informerar om olika yrken. I jämförelse med i fjol är det en färre som svarat att de tycker om maten, 35 procent jämfört med 45 procent förra året. Störst skillnad mellan utförarna gäller påståendet att skolan förbereder dem för gymnasievalet (72 procent i kommunala jämfört med 60 procent i fristående skolor). Bland eleverna vid fristående skolor instämmer dock 10 procentenheter fler med påståendet att ingen på skolan behöver känna sig rädd eller hotad i skolan. Särskolan Av eleverna i årskurs 1-3 tycker 97 procent att det är roligt att gå till skolan, det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med förra året. Det påstående som störst andel instämmer med i årskurs 4-9 är att lärarna hjälper dem i skolarbetet om så behövs, 97 procent. Störst ökning jämfört med i fjol återfinns för påståendet att skolarbetet gör eleverna nyfikna och ger dem en lust att vilja lära sig mer. Störst minskning gäller påståendet att eleven får utvärdera sina lärares undervisning. Centrala elevhälsan Två av tre i årskurs 1-3 instämmer med att de lär sig nya saker i skolan. Bland eleverna i årskurs 4-9 instämmer 94 procent med påståendet att lärarna hjälper dem i skolarbetet om så behövs. Av samtliga elever inom Centrala elevhälsan instämmer 54 procent med påståendet att de tycker om maten. Störst ökning jämfört med förra året gäller skolgården, där hälften av de äldre eleverna anser att skolgården är bra jämfört med 27 procent förra året. 5

6 Inledning Bakgrund På uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har genomfört Skolenkät Skolenkäten riktar sig till elever och föräldrar i skolorna i Västerås. I denna rapport presenteras resultatet för elever i grundskolan. Konsultcenter har genomfört liknande skolenkäter under åren Kontaktpersoner på BUF har för årets undersökning varit Stina Edqvist, och kontaktperson vid har varit Anna Welin. I uppdraget ingick tryck, distribution, mottagning, skanning av enkäterna, framtagning av webbenkät till gymnasiet, översättning, framtagning av enhetsresultat och slutligen rapportskrivning. Enheterna har fått sina resultat i form av ett interaktivt Excel-dokument där det finns möjlighet att själv ta fram sina resultat. Redovisningen är helt öppen, vilket innebär att alla kan se varandras resultat. För de enheter eller särskilda program, där antalet svar understiger sju har undertryckning skett. Dessa resultat är dock med och bygger upp totalresultaten. Återkopplingen till BUF har skett på ett likartat sätt och rapporter har utarbetats. Syfte En gång om året skickar Västerås stad ut en skolenkät (tidigare PN-enkät) för att ta reda på vad barn, elever och föräldrar tycker om förskolan och skolan i Västerås. Syftet är dels att ge de pedagogiska nämnderna en bild av elevers och föräldrars uppfattning om skolan samt att följa upp vissa styrtal och nyckeltal, dels att ge rektorer och lärare ett underlag för utveckling av sin verksamhet. Enkäten skall betraktas som en relativt enkel temperaturmätare av elevers och föräldrars uppfattning om tillståndet i skolan. Population och urval De enheter som ingår i årets enkät är kommunala och fristående skolor samt fritidshem i såväl kommunal som fristående regi. De tillfrågade i 2016 års enkät är: Förskolan: barn och vårdnadshavare Förskoleklass: vårdnadshavare Fritidshem år 2: barn och vårdnadshavare Grundsärskolan år 1-9: elever och vårdnadshavare Skolgemensamt stöd/centrala elevhälsan år 1-9: elever och vårdnadshavare Grundskolan år 2 och år 5: elever och vårdnadshavare Grundskolan år 8: elever Gymnasiet år 2: elever Pedagogisk omsorg: vårdnadshavare Den här rapporten redovisar resultat för elever i grundskolan. Övriga verksamheters resultat redovisas i separata rapporter. 6

7 Genomförande Elever vid grundskolan årskurs 2,5,8 samt elever i centrala elevhälsan besvarade respektive enkät. Enkäterna delades ut av personal på enheterna och de ansvarade för insamlingen av de ifyllda enkäterna. Vad det gäller sekretess och integritet besvarades enkäterna anonymt. Enkäterna skickades ut i mitten av januari och senaste svarsdatum var den sista februari. Eftersom ett mycket stort antal enkätsvar inkom i mars månad, skannades även dessa för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Svarsfrekvens Enkäterna distribuerades till totalt elever. Av dessa inkom totalt enkäter vilket totalt gav en svarsfrekvens på 84 procent. Figur 1 Antal utsända enkäter, antal svar samt svarsfrekvens 2016 Antal utsända enkäter Antal besvarade enkäter Svarsfrekvens (%) Årskurs % Årskurs % Årskurs % Särskolan % Särskolan %* Centrala elevhälsan % Centrala elevhälsan % Totalt % * Svarsfrekvensen kan ej överstiga 100%. Antal utsända enkäter baseras på uppgifter från Extens, viss avvikelser från faktiskt antal elever vid insamlingstidpunkten kan därför förekomma. Rapportstruktur Huvudsakligen redovisas resultatet i rapporten för elever tillhörande Västerås stad, fristående skolor samt resultaten totalt. Självstyrande skolor ingår i resultaten för Västerås stad, medan privata skolor ingår i övriga utförare. I texten benämns Västerås stads skolor som kommunala. Resultaten redovisas som andelen elever som instämmer i de olika påståendena/enkätfrågorna. Därefter återfinns ett avsnitt med resultaten för skolfrågorna uppdelat på kön. Avslutningsvis i resultatdelen återfinns ett avsnitt med jämförelser över tid. Tidsserier visas för de tre senast genomförda undersökningarna. 7

8 Resultat Årskurs 2 Frågor om skolan Generellt sett instämmer elever i kommunala skolor i högre utsträckning än elever i fristående skolor. Detta gäller samtliga frågor i enkäten för elever i årskurs 2. Figur 2 Frågor till elever årskurs 2. Andel elever som svarat 3 på den tregradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag lär mig nya saker i skolan Jag har ofta någon att leka med i skolan Jag tycker att lärarna är snälla mot mig i skolan Jag känner mig trygg i skolan Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan Jag tycker att det är roligt att gå till skolan I Västerås stads skolor ställer sig 82 procent positiva till påståendet att de lär sig nya saker i skolan. Bland barnen vid övriga utförare ställer sig 74 procent positiva till samma påstående. Vidare är en större andel av barnen vid kommunala skolor postivia till påståendet att de ofta har någon att leka med i skolan, vilket 76 procetn anger att jämföra med 74 procent av barnen vid skolor med andra utförare. I Västerås stads skolor instämmer 87 procent av eleverna i påståendet jag tycker att lärarna är snälla mot mig i skolan. Detta uttrycks av 79 procent av eleverna i de fristående skolorna. En stor del av barnen anger att de känner sig trygga i skolan, vilket totalt sett 77 procent svarar. Vid kommunala skolor anger 77 procent det och vid fristående skolor uppgår andelen till 73 procent. Den fråga där det skiljer mest mellan hur barn svarat i kommunala skolor och övriga utförare gäller frågan om barnet får vara med och bestämma vad man ska göra i skolan. Vid de kommunala skolorna anger 48 procent detta medan motsvarande andel bland barn i fristående skolor uppgår till 32 procent. Av barnen i kommunala skolor anger 71 procent att de tycker det är roligt att gå till skolan, att jämföra med 64 procent av barnen i fristående skolor. 8

9 Frågor om maten Även vad gäller påståendena om skolmaten instämmer större andelar av eleverna vid de kommunala skolorna än vid de fristående skolorna. Figur 3 Frågor till elever årskurs 2. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag tycker om maten i skolan Jag brukar äta mig mätt i skolan Jag är nöjd med miljön där jag äter i skolan Jag är nöjd med personalens bemötande i restaurangen Jag ser fram emot att äta lunch i skolan Bland eleverna i kommunala skolor ställer sig 71 procent positiva till påståendet Jag tycker om maten i skolan. Det kan jämföras med 62 procent av eleverna i de fristående skolorna. Över 80 procent av barnen i kommunala skolor ställer sig också positiva till påståendena Jag brukar äta mig mätt i skolan, Jag är nöjd med personalen bemötande i restaurangen och Jag ser fram emot att äta lunch i skolan. Av eleverna i fristående skolor ligger motsvarande andelar mellan procent för de påståendena. Det påstående där det skiljer mest är Jag är nöjd med personalens bemötande i restaurangen. Till det påståendet instämmer 81 procent av eleverna vid kommunala skolor medan motsvarande andel bland barn i frisåtende skolor uppgår till 69 procent. Totalt sett uttrycker tre av fyra elever att de är nöjda med miljön där de äter sin skollunch. Av elever vid kommunala skolor svarar 76 procent detta, att jämföra med 70 procent av barnen i fristående skolor. 9

10 Årskurs 5 Frågor om mina lärare Figur 4 Frågor till elever årskurs 5. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Mina lärare ger extra skoluppgifter för de som vill lära sig mer Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Lärarna i min skola behandlar flickor och pojkar lika På frågorna om lärarna är skillnaden efter utförare störst för påståendet Mina lärare ger extra skoluppgifter för de som vill lära sig mer. Av eleverna i Västerås stads skolor årskurs 5 svarar 79 procent av eleverna positivt på påståendet, vilket kan jämföras med 67 procent av eleverna i de fristående skolorna. Det är också det påstående som minst andel av barnen, oberoende utförare, instämmer med. Mest instämmande är eleverna i påståendet Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Bland barn i kommunala skolor instämmer 97 procent i påståendet att jämföra med 93 procent av barnen i fristående skolor. 86 procent av barnen instämmer också med påståendet Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Av eleverna i kommunala instämmer 87 procent, och av barnen i fristående instämmer 83 procent. Vid kommunala skolor instämmer en ungefär lika stor andel, cirka 85 procent, i påståendena om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter liksom att lärarna behandlar flickor och pojkar lika. Vid de fristående svarar 78 respektive 80 procent instämmande i dessa påståenden. 10

11 Frågor om min skola Figur 5 Frågor till elever årskurs 5. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt På min skola pratar de vuxna och eleverna om hur vi ska bete oss mot varandra På min skola ingriper de vuxna om elever behandlar varandra illa På min skola behandlar de vuxna eleverna på ett bra sätt På min skola behöver ingen känna sig rädd eller hotad Min skola har trevliga lokaler Min skola har en bra skolgård Störst andel instämmande svar återfinns för påståendena På min skola pratar de vuxna och eleverna om hur vi ska bete oss mot varandra och På min skola behandlar de vuxna eleverna på ett bra sätt. I det första av dessa påståenden instämmer 95 procent. I det andra av dessa påståenden instämmer 94 procent av eleverna vid fristående skolor att jämföra med 91 procent av eleverna vid kommunala skolor. Många elever anser också att lärarna ingriper om elever behandlar varandra illa. Vid kommunala skolor instämmer 88 procent av eleverna i påståendet och vid fristående instämmer 87 procent av eleverna. Däremot är det något mindre andelar som instämmer med påståendet att ingen på skolan behöver känna sig rädd eller hotad. Oavsett utförare uppgår andelen elever som instämmer till 81 procent. Till den fysiska miljön hör påståendena Min skola har trevliga lokaler och Min skola har en bra skolgård. Elever vid kommunala skolor instämmer i högre grad i påståendet att deras skola har trevliga lokaler, medan elever i fristående skolor i högre grad är nöjda med skolgården. Det sistnämnda påståendet om skolgården är också det som det skiljer mest mellan hur elever vid kommunala respektive fristående skolor har svarat. Av eleverna i fristående skolor instämmer 79 procent att jämföra med 67 procent av eleverna i kommunala skolor. 11

12 Frågor om nöjdhet och trivsel Figur 6 Frågor till elever årskurs 5. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag har arbetsro i skolan Jag känner mig trygg i skolan Jag är nöjd med verksamheten i skolan Jag är nöjd med det bemötande jag får i skolan Jag känner mig trygg i skolan är det påstående som störst andel av eleverna instämmer med. Av eleverna i kommunala skolor instämmer 93 procent och en nästan lika stor andel, 92 procent, av eleverna vid fristående skolor instämmer. 87 procent av eleverna är också nöjda med bemötandet de får i skolan. Vid kommunala skolor svarar 88 procent av eleverna det och motsvarande andel vid fristående skolor är 86 procent. Totalt sett är drygt fyra av fem elever är nöjda med verksamheten i skolan. Vid kommunala skolor anger 84 procent att de är nöjda att jämföra med 80 procent av eleverna i fristående skolor. Av de fyra påståenden som återfinns i diagrammet är det påståendet Jag har arbetsro i skolan som lägst andel instämmer med. Det är också det av dessa påståenden där skillnaden är som störst i hur elever vid kommunala respektive fristående skolor har svarat. Vid kommunala skolor instämmer 76 procent av eleverna med att de har arbetsro i skolan och av eleverna i fristående skolor är motsvarande andel 70 procent. 12

13 Frågor om skolarbetet Figur 7 Frågor till elever årskurs 5. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Jag använder dator/lärplatta varje dag i i mitt arbete Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Om skoluppgifterna är för svåra får jag hjälp hemma Många av eleverna anger att de får hjälp hemma om skoluppgifterna är för svåra. Av eleverna i kommunala skolor anger 91 procent detta och motsvarande andel bland elever i fristående skolor uppgår till 86 procent. Det skiljer således fem procentenheter vilket är den största skillnaden i hur eleverna i kommunala respektive fristående skolor har svarat om man tittar på just de sex påståenden som diagrammet visar. Ungefär lika stora andelar, 83 procent respektive 84 procent, av eleverna i fristående och kommunala skolor menar att de vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. Likaså instämmer 83 respektive 82 procent av eleverna i påståendet att de får veta hur det går för dem i skolan. Drygt två av tre anger att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. Även på detta påstående är andelen som instämmer i stort sett lika stor bland eleverna oavsett utförare. Av eleverna i de kommunala skolorna anger 62 procent att de utvärdera hur deras lärare undervisar, motsvarande andel bland eleverna vid fristående skolor är 64 procent. Av de påståenden som diagrammet visar är det minst andel som instämmer med påståendet att de använder dator/lärplatta varje dag i arbetet. Av elever i kommunala skolor instämmer 22 procent att jämföra med 26 procent bland elever i fristående skolor. 13

14 Frågor om maten i skolan I årskurs 2 instämde elever vid de kommunala skolorna i högre grad i påståendena om maten i skolan och måltidsmiljön. I årskurs 5 är förhållandet däremot det omvända. Här instämmer i högre grad elever vid de fristående skolorna i påståendena om maten och måltidsmiljön. Figur 8 Frågor till elever årskurs 5. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag tycker om maten i skolan Jag brukar äta mig mätt i skolan Jag är nöjd med miljön där jag äter i skolan Jag är nöjd med personalens bemötande i restaurangen Jag ser fram emot att äta lunch i skolan Mest nöjd är eleverna generellt sett med bemötandet de får av personalen i restaurangen. Av eleverna vid fristående skolor instämmer 81 procent i påståendet att jämföra med 74 procent av eleverna i de kommunala skolorna. 73 procent av eleverna är nöjda med miljön där de äter sin lunch och bland eleverna i fristående skolor anger 68 procent att de ser fram emot att äta lunch i skolan. Motsvarande andel vid de kommunala skolorna är 63 procent. Totalt sett svarar 61 procent att de brukar äta sig mätta i skolan. Vid de fristående är det 66 procent som instämmer med detta medan det vid kommunala skolor är 60 procent som anger att de brukar äta sig mätta i skolan. Minst andel instämmande återfår påståendet Jag tycker om maten i skolan. Vid de kommunala skolorna är det knappt hälften av eleverna som instämmer medan det vid de fristående skolorna är ungefär 60 procent som instämmer. Det skiljer elva procentenheter, vilket är den största skillnaden mellan hur elever vid de två utförartyperna har svarat. 14

15 Frågor om fritiden Figur 9 Frågor till elever årskurs 5. Andel elever som svarat att de gör nedanstående minst en gång i veckan Västerås stad Övriga utförare Totalt Idrotta eller motionera i klubb/förening Idrotta eller motionera, men inte i klubb/förening Engagera dig i andra aktiviteter än idrott och motion i en förening Engagera dig i andra aktiviteter än idrott och motion men inte i en förening Gå fritidsklubben (klubben) Äta frukost 93 procent eleverna i årskurs 5 äter frukost som minst en gång per vecka. Vid kommunala skolor anger 94 procent att de äter frukost som minst någon gång per vecka varav 87 procent anger att de nästan alltid äter frukost. Bland eleverna vid fristående skolor är det 90 procent som anger att de äter frukost som minst en gång i veckan varav 82 procent nästan alltid äter frukost. Fler än sju av tio elever anger att de idrottar/motionerar i förening minst en gång i veckan. Elever vid fristående skolor gör detta i något högre utsträckning än elever vid kommunala skolor. Vid fristående skolor anger 78 procent detta att jämföra med 72 procent vid kommunala skolor. Eleverna anger i lägre utsträckning att de idrottar/motionerar utanför förening/klubb. Totalt sett anger 61 procent det. Här råder det omvända i relation om man jämför med föregående fråga dvs. i detta påstående instämmer fler vid kommunala skolor än vid fristående. Vid de kommunala anger 63 procent att de idrottar/motionerar som minst någon gång varje vecka utanför förening att jämföra med 56 procent bland eleverna vid fristående skolor. Något större andel av eleverna i fristående skolor anger att de engagerar sig i andra aktiviteter, än idrott/motion, i förening. Bland dessa elever anger 54 procent att de gör det som minst någon gång per vecka. Motsvarande andel bland elever vid kommunala skolor är 45 procent. Däremot anger elever i kommunala skolor i högre utsträckning att de engagerar sig i andra aktiviteter än idrott/motion, men inte i förening. Av dessa elever anger 54 procent det att jämföra med 49 procent av eleverna de i fristående skolorna. En fråga som denna är alltid svår att tolka eftersom det på sätt och vis ligger i elevens betraktande av frågan vad sådan aktivitet skulle kunna vara. Det en elev betraktar som engagemang i aktivitet behöver inte en annan elev betrakta som engagemang i aktivitet. 15

16 Störst skillnad mellan hur elever vid kommunala respektive fristående skolor har svarat återfinns för påståendet om besök vid fritidsklubb. Av eleverna vid kommunala skolor anger 30 procent att de besöker fritidsklubben som minst någon gång per vecka medan motsvarade andel bland eleverna vid fristående skolor uppgår till 18 procent. Det skiljer således elva procentenheter i hur elever svarat mellan i de två utförartyperna. Årskurs 8 Frågor om mina lärare Figur 10 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Mina lärare ger extra skoluppgifter för de som vill lära sig mer Mina lärare ger mig möjlighet att lära på de sätt som passar mig bäst Mina lärare informerar om olika yrken som intresserar mig Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Lärarna i min skola behandlar killar och tjejer lika När det gäller påståendena om lärarna så instämmer eleverna i störst utsträckning i påståendena Lärarna på min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det följt av Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen. I det första av dessa påståenden instämmer 91 procent av eleverna i kommunala skolor och 90 procent av eleverna i fristående skolor. I påståendet om lärarna förväntar sig att eleven ska nå kunskapskraven instämmer 87 procent av eleverna oavsett utförartyp. Störst skillnad mellan hur elever vid kommunala respektive fristående skolor har svarat gäller påståendet Lärarna i min skola behandlar tjejer och killar lika. I det påståendet instämmer 68 procent av eleverna i kommunala skolor medan det bland elever i fristående skolor är 76 procent som instämmer. Mellan procent av eleverna menar att lärarna ger dem möjlighet att lära på de sätt som passar eleven bäst och att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. I påståendet Mina lärare ger extra skoluppgifter för de som vill lära sig mer instämmer ungefär lika stora andel av eleverna oavsett om det går i skola i kommunal eller fristående regi. Det är 56 procent av eleverna i kommunal regi och 57 procent av eleverna i fristående regi som uttrycker det. 16

17 Lägst andel instämmande har påståendet om att lärarna informerar om olika yrken som intresserar eleven. Vid de kommunala skolorna instämmer 30 procent av eleverna och motsvarande andel vid de fristående skolorna är 24 procent av eleverna. Frågor om min skola Figur 11 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt På min skola pratar de vuxna och eleverna om hur vi ska bete oss mot varandra På min skola ingriper de vuxna om elever behandlar varandra illa På min skola behandlar de vuxna eleverna på ett bra sätt På min skola behöver ingen känna sig rädd eller hotad Min skola har trevliga lokaler Min skola förbereder mig inför framtida gymnasieval Av eleverna i Västerås stads skolor svarar 86 procent att de vuxna och eleverna pratar om hur de ska bete sig mot varandra. Motsvarande andel i de fristående skolorna uppgår till 89 procent. På frågan på min skola ingriper de vuxna om elever behandlar varandra illa instämmer 76 procent av eleverna i kommunala skolor. Detta kan jämföras med 81 procent av eleverna i fristående skolor. Det påstående som störst andel elever instämmer med är På min skola behandlar de vuxna eleverna på ett bra sätt. I påståendet instämmer 88 procent av eleverna i kommunala skolor att jämföra med 90 procent av eleverna i friståendet skolor. Det råder förhållandevis stor skillnad i hur eleverna svarat på frågan kring att ingen på skolan behöver känna sig rädd eller hotad. Av elever i skolor i kommunal regi instämmer 69 procent medan motsvarande andel av eleverna i fristående skolor uppgår till 79 procent. Det råder en ännu större skillnad i procentenheter räknat för påståendet Min skola förbereder mig inför framtida gymnasieval. I det instämmer 72 procent av eleverna i de kommunala skolorna att jämföra med 60 procent av eleverna i fristående skolor. Eleverna vid de fristående skolorna är i högre utsträckning nöjda med skolans lokaler. Av dessa elever instämmer 68 procent medan det är 61 procent av eleverna vid kommunala skolor som instämmer. 17

18 Frågor om nöjdhet och trivsel Figur 12 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag har arbetsro i skolan Jag känner mig trygg i skolan Jag är nöjd med verksamheten i skolan Jag är nöjd med det bemötande jag får i skolan Ungefär 90 procent av eleverna i både fristående och kommunala skolor instämmer med att de är trygga i skolan. Eleverna ger också samstämmiga svar på påståendena om huruvida eleven är nöjd med verksamheten och bemötandet då andelen som instämmer uppgår till 85 procent på den förra och 78 procent på den senare oberoende utförare av skola. På påståendet Jag har arbetsro i skolan instämmer i högre utsträckning elever vid fristående skolor. Av dem är det 68 procent som instämmer att jämföra med 62 procent av eleverna vid kommunala skolor. Denna skillnad är också den största om man jämför resultatet av de fyra påståendena. 18

19 Frågor om skolarbetet Figur 23 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Jag behöver min dator för att klara mitt skolarbete Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Om skoluppgifterna är för svåra får jag hjälp hemma Av eleverna i kommunala skolor instämmer 74 procent med påståendet att de vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven och vid de fristående skolorna instämmer 71 procent av eleverna med detta. En något större andel av dessa elever, 78 procent, menar att de får veta hur det går för dem i skolarbetet att jämföra med 76 procent av eleverna vid kommunala skolor. Av de frågor som presenteras i diagrammet instämmer störst andel av eleverna i påståendet att de får hjälp hemma om skoluppgifterna är för svåra. Av elever i kommunala skolor instämmer 84 procent med det och av eleverna i fristående skolor instämmer en något större andel, 87 procent. Störst skillnad mellan hur elever svarat vid de olika utförartyperna återfinns för påståendet Jag behöver min dator för att klara mitt skolarbete. Elever vid de kommunala skolorna instämmer i högre utsträckning 73 procent att jämföra med 65 procent av eleverna vid fristående skolor. Minst instämmande från eleverna har påståendena om att eleven får avra med och utvärdera hur lärarna undervisar liksom påståendet att skolarbetet gör eleven så nyfiken att den får lust att lära sig mer. Elever vid fristående skolor anger i högre utsträckning att de får utvärdera sina lärare, då 48 procent anger detta att jämföra med 44 procent av eleverna vid kommunala skolor. Likaså är det en större andel vid fristående skolor som anger att de blir nyfikna och får lust att lära sig mer. Av dessa är det 38 procent som anger att de blir nyfikna och vill lära sig mer vilket kan jämföras med 36 procent av eleverna vid kommunala skolor. 19

20 Frågor om maten i skolan Figur 14 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Västerås stad Övriga utförare Totalt Jag tycker om maten i skolan Jag brukar äta mig mätt i skolan Jag är nöjd med miljön där jag äter i skolan Jag är nöjd med personalens bemötande i restaurangen Jag ser fram emot att äta lunch i skolan Mest nöjd är eleverna generellt sett med bemötandet de får av personalen i restaurangen. Totalt är 71 procent nöjda med bemötandet. 56 procent av eleverna är nöjda med miljön där de äter sin lunch, 54 procent vid kommunala skolor och 61 procent vid fristående skolor. 41 procent av eleverna ser fram emot att äta sin lunch i skolan. Totalt sett svarar 44 procent att de brukar äta sig mätta i skolan. Vid de fristående är det 49 procent som instämmer med detta medan det vid kommunala skolor är 42 procent som anger att de brukar äta sig mätta i skolan. Minst andel instämmande återfår påståendet Jag tycker om maten i skolan. Vid de kommunala skolorna är det 31 procent av eleverna som instämmer medan det vid de fristående skolorna är ungefär 43 procent som instämmer. Det skiljer 12 procentenheter, vilket är den största skillnaden mellan hur elever vid de två utförartyperna har svarat. 20

21 Frågor om fritiden Figur 35 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat att de gör nedanstående minst en gång i veckan Västerås stad Övriga utförare Totalt Hur ofta brukar du idrott eller motionera i klubb/förening? Hur ofta brukar du idrott eller motionera, men inte i klubb/förening? Hur ofta brukar du engagera dig i andra aktiviteter än idrott och motion i en klubb eller förening? Hur ofta brukar du engagera dig i andra aktiviteter än idrott och motion, men inte i en klubb eller förening? Hur ofta brukar du äta frukost? Omkring 60 procent av eleverna anger att de brukar idrotta/motionerar någon gång per vecka eller oftare i förening. En lika stor andel anger att de gör detsamma men utanför förening eller klubb. Givetvis kan en elev svarat att den gör båda. Det råder små skillnader i hur elever vid fristående och kommunala skolor har svarat. Mellan procent anger att de äter frukost någon gång per vecka eller oftare och totalt sett är det 73 procent som anger att de nästan alltid äter frukost. Däremot är det så att om man istället tittar på de som anger att de nästan alltid äter frukost så uppgår andelen till 76 procent bland elever i fristående skolor och 72 procent i kommunala skolor. I enkäten ställdes också frågor om hur frekvent eleverna besöker olika verksamheter. Vanligast är att eleverna besöker fritidsgård/fritidsklubb och sportevenemang. När det gäller fritidsgård/fritidsklubb så anger elever i kommunala skolor i högre utsträckning att de besöker den någon gång per vecka eller oftare. Av dessa elever är det ungefär var fjärde som gör det att jämföra med var tolfte bland elever i fristående skolor. Det är också det påstående som det skiljer mest mellan hur eleverna vid de olika utförarna har svarat. I procentenheter räknat skiljer det 16 procent. Den näst vanligaste aktiviteten att besöka är sportevenemang. Av eleverna i kommunala skolor anger 23 procent att de gör det som minst någon gång per vecka att jämföra med 18 procent av elever vid fristående skolor. Mindre vanligt är att man besöker badhus, bibliotek och museum. Mellan 8-9 procent anger att de besöker badhus samt bibliotek som minst någon gång per vecka. När det gäller museum anger 3 procent att de besöker det veckovis. Det tillhör kanske också en typ av verksamhet som inte är ämnad att besöka med samma frekvens som de övriga i diagrammet. Tar man 21

22 även med svarsalternativet någon gång per månad så uppgår andelen som besöker museum någon gång per månad eller oftare till 19 procent av eleverna vid fristående skolor och 16 procent av eleverna i kommunala skolor. Figur 46 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat att de gör nedanstående minst en gång i veckan Västerås stad Övriga utförare Totalt Hur ofta brukar du besöka fritidsgård/fritidsklubb? Hur ofta brukar du besöka badhus? Hur ofta brukar du besöka bibliotek? Hur ofta brukar du besöka sportevenemang? Hur ofta brukar du besöka museum/utställningar? Frågor om samhälle Vidare ställs även en fråga om tryggheten i elevens bostadsområd samt huruvida eleven har försökt/skulle kunna tänka sig försöka påverka samhällsfrågor genom olika kanaler. Merparten av eleverna i skolorna känner sig trygga i sitt bostadsområde. Totalt sett instämmer 94 procent av eleverna i kommunala skolor och 92 procent av eleverna i de fristående skolorna. Figur 17 Fråga till elever årskurs 8. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan. Västerås stad Övriga utförare Totalt I mitt bostadsområde känner jag mig trygg 93% 94% 92% Slutligen fick eleverna svara på om de har försökt/skulle kunna tänka sig försöka påverka samhällsfrågor genom olika kanaler. Det som flest elever har/kan tänka sig att göra är att skriva insändare. Elever vid fristående skolor svara detta i högre utsträckning än elever vid kommunala skolor. Vid de kommunala skolorna svara hälften av eleverna detta medan motsvarade andel bland eleverna vid fristående uppgår till 62 procent. 22

23 Mellan procent har eller skulle kunna tänka sig att ta kontakt med politiker, lämna medborgarförslag eller delta i bojkotter. Det är framförallt att eleverna kan tänka sig att göra det snarare än att de har gjort det som gör att andelarna blir så stora. Skulle man istället visa ett diagram över andelen som anger att de faktiskt gjort de så skulle andelarna utgöra mellan 2-6 procent. Figur 58 Frågor till elever årskurs 8. Andel elever som svarat att de någon gång det senaste året gjort något av följande, eller kan tänka sig att göra det Västerås stad Övriga utförare Totalt Skriva insändare? Ta kontakt med någon politiker? Lämna medborgarförslag till kommunen? Delta i bojkotter? Delta i demonstrationer? Chatta/debattera/blogga om samhällsfrågor/politik på nätet? Att ha deltagit i demonstrationer eller att kunna stänka sig att göra det anger 44 procent av eleverna oberoende utförartyp. Även för denna fråga gäller att merparten av dessa 44 procent utgörs av de som anger att de kan tänka sig att göra det snarare än att de faktiskt har gjort det. Andelen som svarat att de gjort det uppgår till fem procent av eleverna i kommunala skolor och 7 procent av eleverna i fristående skolor. Omkring 40 procent anger att de har eller kan tänka sig att vara politiskt aktiva på nätet. Andelen är något större bland elever vid fristående skolor, 46 procent, än bland elever vid kommunala skolor, 37 procent. Andelen som uppger att det faktiskt har gjort det är störst bland eleverna vid fristående skolor då 13 procent svarar det. Av eleverna vid kommunala skolor uppgår motsvarande andel till 8 procent. På frågan om eleven vill vara med och påverka samhällsfrågor svarar totalt sett 30 procent av eleverna Ja. En något mindre andel, 24 procent, svarar Nej. Merparten av eleverna, 46 procent, svarar Vet inte. 23

24 Figur 69 Frågor till elever årskurs 8. Svar på frågan om de vill vara med och påverka samhällsfrågor i Västerås. Västerås stad Övriga utförare Ja Nej Vet inte Totalt En följdfråga ställdes kring varför eleven inte vill vara med och påverka samhällsfrågor. Instruktionen i enkäten var att endast de som svarat nej på frågan innan skulle besvara frågan om varför man inte vill vara med och påverka. Emellertid är det så att det är fler som besvarat följdfrågan än de som svarat nej på frågan innan. Svaren från de elever som inte svarat nej är dock ändå intressanta. Att man svarat Vet inte och därefter besvarat följdfrågan med att man exempelvis Kan för lite om hur man ska göra kan anses rimligt. Likaså att eleven kanske svarat Ja på att de vill vara med men att de på följdfrågan svarat något av alternativen Kan för lite om hur jag ska göra, Har inte tid, Tror inte det spelar någon roll, kan också anses rimligt. I tabellen nedan redovisas samtliga svar oavsett vad eleverna svarat på föregående fråga. Den här frågan är också en multifråga vilket innebär att eleven har möjlighet att svara flera olika alternativ. Den slutsats som kan dras är att eleverna svarat att de inte är tillräckligt intresserade. Därefter har flest svarat att man inte har tid. Minst antal svar har inkommit på alternativet Jag tror inte att det spelar någon roll. Figur 20 Frågor till elever årskurs 8. Svar på frågan varför de inte vill vara med och påverka. Anges som antal per svarsalternativ Varför vill du inte vara med och påverka? Västerås stad Övriga utförare Totalt Kan för lite om hur jag ska göra Är inte tillräckligt intresserad Har inte tid Tror inte att det spelar någon roll Tittar man på samtliga svar som inkommit så utgör svarsalternativet Kan för lite om hur jag ska göra 21 procent av svaren, svarsalternativet Är inte tillräckligt intresserad 40 procent av svaren, svarsalternativet Har inte tid 24 procent av svaren och slutligen Tror inte det spelar någon roll 15 procent av svaren. Observera här att det för samtliga svarsalternativ alltså inte är andel bland eleverna. Det som presenteras är inkomna svar per svarsalternativ i relation till samtliga svar som inkommit. Detta beror på att eleverna kunnat svara flera alternativ. 24

25 Särskola I Västerås finns sex skolor som bedriver undervisning för elever med särskilda behov. Ingen av dessa är i fristående regi utan samtliga är kommunala. Vissa av frågorna ställdes till samtliga elever och andra ställdes bara till antingen elever i årskurs 1-3 eller till elever i årskurs 4-9. Vilka klasser som besvarat frågorna framgår av figurbeskrivningarna ovan varje diagram. Frågor om mina lärare Figur 21 7 Frågor till elever särskolan, årskurs 4-9. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i skolan Mina lärare ger mig skoluppgifter som är lagom svåra Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Lärarna i min skola tar hänsyn till vad jag tycker Lärarna i min skola behandlar flickor och pojkar lika Störst instämmande från eleverna fick påståendet om att lärarna hjälper eleven i skolarbetet vid behov. Det är 97 procent som instämmer med det. Därefter följer påståendet om att lärarna förväntar sig att eleven ska nå kunskapskraven med vilket 88 procent av eleverna instämmer. 86 respektive 84 procent instämmer med påståendena Lärarna i min skola tar hänsyn till vad jag tycker och Mina lärare ger mig skoluppgifter som är lagom svåra. Minst andel instämmande fick påståendet om att lärarna i skolan behandlar flickor och pojkar lika. I det påståendet instämde 78 procent av eleverna. 25

26 Frågor om min skola Figur 82 Frågor till elever särskolan, årskurs 4-9. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan På min skola pratar de vuxna och eleverna om hur vi ska bete oss mot varandra På min skola ingriper de vuxna om elever behandlar varandra illa På min skola behandlar de vuxna eleverna på ett bra sätt På min skola behöver ingen känna sig rädd eller hotad Min skola har trevliga lokaler Min skola har en bra skolgård Över 90 procent av eleverna menar att de vuxna och eleverna pratar om hur de ska bete sig mot varandra och nästan lika stora andelar, 89 procent, menar att de vuxna ingriper om elever behandlar varandra illa liksom att de vuxna behandlar eleverna på ett bra sätt. Strax över 80 procent menar att ingen på skolan behöver känna sig rädd eller hotad. När det gäller den fysiska miljön så är eleverna mer nöjda med lokalerna än vad man är med skolgården. Medan 74 procent instämmer med det förra är motsvarande andel 82 procent på den senare. Frågor om nöjdhet och trivsel Figur 93 Frågor till elever särskolan, årskurs 1-3. Andel elever som svarat alternativ 3 på den tregradiga skalan Jag tycker att det är roligt att gå till skolan Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan Jag tycker att lärarna är snälla mot mig i skolan Jag har ofta någon att leka med i skolan Jag lär mig nya saker i skolan 26

27 Av de yngre eleverna i särskolan så instämmer 97 procent med att de tycker det är roligt att gå till skolan. Lika stora andelar, 93 procent, anser att påståendena om att lärarna är snälla mot eleven liksom att eleven lär sig nya saker i skolan stämmer helt. Andelen som uppger att de ofta har någon att leka med uppgår till 87 procent. Minst instämmande svar har påståendet om att eleven får vara med och bestämma vad man ska göra i skolan. Det påståendet tycker 77 procent av eleverna stämmer helt. Figur 104 Frågor till elever särskolan årskurs 1-9 för påståendet om trygghet, för övriga påståenden är det årskurs 4-9. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan i årskurs 4-9, för påståendet om trygghet gäller detsamma men med tillägg att även elever i årskurs 1-3 som svarat alternativ 3 på en tregradig skala. Jag känner mig trygg i skolan Jag har arbetsro i skolan Jag är nöjd med det bemötande jag får i skolan Jag är nöjd med verksamheten i skolan När det gäller påståendet om eleven känner sig trygg i skolan så presenteras i diagrammet svar från elever i årskurs 1-9. För eleverna i årskurs 1-3 var det en tregradig skala och de som ingår i andelen är de som svarat alternativ tre. För eleverna i årskurs 4-9 var det en fyrgradig skala och de som ingår i andelen är de som svarat alternativ tre och fyra. Resultatet av detta är att 88 procent av eleverna i dessa årskurser instämmer med påståendet att de känner sig trygga i skolan. Delar man upp det på de två årskursgrupperna så visar det att de yngre istörre utsträckning instämmer med att de känner sig trygga. Av eleverna i årskurs 1-3 anser 90 procent att det stämmer, medan motsvarande andel i årskurserna 4-9 är 86 procent. De övriga frågorna i diagrammet är bara ställda till elever i årskurs 4-9. Bland dessa elever är 81 procent nöjda med bemötandet de får i skolan. Något färre, 78 procent är nöjda med verksamheten i skolan. Slutligen är det 73 procent som instämmer med att de har arbetsro i skolan. 27

28 Frågor om skolarbetet Figur 115 Frågor till elever särskolan, årskurs 4-9. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Jag använder dator/lärplatta varje dag i i mitt skolarbete Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Om skoluppgifterna är för svåra får jag hjälp hemma Det påstående som största andel instämmer med, 86 procent, gäller huruvida eleven får hjälp hemma om skoluppgifterna är för svåra. Många av eleverna, 82 procent, anser också att de får veta hur det går för dem i skolarbetet och 77 procent menar att skolarbetet gör dem nyfikna och ger dem en lust att lära sig mer. Ungefär två av tre elever instämmer med påståendet att de vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven och lika många uppger att de använder dator/lärplatta varje dag i skolarbetet. Det påstående som fått lägst andel instämmande är Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar. Av eleverna är det drygt hälften som instämmer med det. Frågor om maten i skolan Figur 126 Frågor till elever särskolan, årskurs 1-9. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Jag tycker om maten i skolan Jag brukar äta mig mätt i skolan Jag är nöjd med miljön där jag äter i skolan Jag är nöjd med personalens bemötande i restaurangen Jag ser fram emot att äta lunch i skolan 28

29 När det gäller skolmaten instämmer störst andel, 83 procent, med påståendet att de får bra bemötande av personalen i restaurangen. Strax över 80 procent svarar också att de brukar äta sig mätta i skolan liksom att de ser fram emot att äta lunch i skolan. Ungefär tre av fyra elever uppger att de är nöjda med miljön där de äter skollunchen. Det påstående som minst andel instämmer med är Jag tycker om maten i skolan, vilket 63 procent av eleverna svarat att de gör. Frågor om fritiden Figur 137 Frågor till elever särskolan, årskurs 4-9. Andel elever som svarat att de gör nedanstående minst en gång i veckan Hur ofta brukar du idrott eller motionera i klubb/förening? Hur ofta brukar du idrott eller motionera, men inte i klubb/förening? Hur ofta brukar du engagera dig i andra aktiviteter än idrott och motion i en klubb eller förening? Hur ofta brukar du engagera dig i andra aktiviteter än idrott och motion, men inte i en klubb eller förening? Hur ofta brukar du besöka fritidsgård/fritidsklubb? Hur ofta brukar du äta frukost? Av eleverna i årskurs 4-9 svarar närmare tre av fyra att de alltid äter frukost och tillsammans med de som svarat att de äter någon gång per vecka så är det totalt sett 87 procent som äter frukost någon gång per vecka eller oftare. Omkring 40 procent av eleverna instämmer i påståendet att de idrottar/motionerar någon gång per vecka eller oftare i förening. Nästan lika stor andel anger att de gör detsamma veckovis men utanför klubb/förening. Var tredje anger att de brukar besöka fritidsklubb en eller flera gånger per vecka. En av fem anger att de engagerar sig i aktiviteter, andra än idrott, utanför förening och en något mindre andel, 15 procent, svarar att de engagerar sig i sådana aktiviteter men i förening. 29

30 Centrala elevhälsan Utförandet av Centrala elevhälsan sker bara i kommunal regi. Vissa av frågorna ställdes till samtliga elever och andra ställdes bara till antingen elever i årskurs 1-3 eller till elever i årskurs 4-9. Vilka klasser som besvarat frågorna framgår av figurbeskrivningarna ovan varje diagram. Frågor om mina lärare Figur 148 Frågor till elever Centrala elevhälsan, årskurs 4-9. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Mina lärare ger extra skoluppgifter för dem som vill lära sig mer Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Lärarna i min skola behandlar flickor och pojkar lika Merparten av eleverna anser att lärarna hjälpen eleven i skolarbetet om så behövs. Totalt är det 94 procent som instämmer med det påståendet. En stor andel, 85 procent, anser också att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter och strax under 80 procent menar att lärarna förväntar sig att eleven ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Tre av fyra elever instämmer med påståendet att lärarna behandlar flickor och pojkar lika. Lägst andel instämmande svar fick påståendet om att lärarna ger extra skoluppgifter till de elever som vill lära sig mer. Med det instämmer 63 procent av eleverna. 30

31 Frågor om min skola Figur 159 Frågor till elever Centrala elevhälsan, årskurs 4-9. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan På min skola pratar de vuxna och eleverna om hur vi ska bete oss mot varandra På min skola ingriper de vuxna om elever behandlar varandra illa På min skola behandlar de vuxna eleverna på ett bra sätt På min skola behöver ingen känna sig rädd eller hotad Min skola har trevliga lokaler Min skola har en bra skolgård Mellan procent av eleverna instämmer med de tre första påståendena i diagrammet att man på skolan pratar om hur man ska bete sig mot varandra, att de vuxna ingriper om elever behandlar varandra illa och att de vuxna behandlar eleverna på ett bra sätt. När det gäller påståendet om att ingen behöver känna sig rädd eller hotad på skolan så instämmer 82 procent. Lägst andel instämmande får frågorna om den fysiska miljön. Av dessa två påståenden är eleverna mer positiva till huruvida skolan har trevliga lokaler med vilket 71 procent instämmer. I påståendet Min skola har en bra skolgård instämmer hälften av eleverna. Frågor om nöjdhet och trivsel Figur 30 Frågor till elever Centrala elevhälsan, årkurs 1-3. Andel elever som svarat 3+4 på den fyrgradiga skalan Jag lär mig nya saker i skolan Jag har ofta någon att leka med i skolan Jag tycker att lärarna är snälla mot mig i skolan Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan Jag tycker att det är roligt att gå till skolan 31

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-02 Skolenkät 2016 Rapport för gymnasieskolan [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Björkman, 021-39 31 16 Utredningar och rapporter

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Ekebyskolan - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 22 svar, 2% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten 2014 Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten 2014 Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98%

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98% Elever år - Våren svar, 8% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 0 8 8,,,,. Mina lärare gör lektionerna intressanta., 0. Mina lärare förklarar så att jag förstår. 0 8,.

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 86 Antal svarande: 75 Svarsfrekvens: 87% Klasser: EE13, NB13, TE13 Skolenkäten Skolenkäten går

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Antal elever: 23 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 74% Klasser: NB2 Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Sankt Örjan. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Sankt Örjan. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan Sankt Örjan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Naturbruksgymnasiet Dingle, Västra götalands läns landsting Antal elever: 39 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 77 procent Klasser: NB213 b Priv, NB213

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor 392 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Antal elever: 87 Antal svarande: 66 Svarsfrekvens: 76% Klasser: NB13S, NB13N, FT13, IN13S, IN13P, SA13 Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Antal elever: 150 Antal svarande: 135 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Enkät i särskolans fritidshem

Enkät i särskolans fritidshem Enkät i särskolans fritidshem Rapporten innehåller totalresultatet för föräldrar till barn i fritidshem på särskola. /7/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts

Läs mer

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 216 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 215 och januari 216 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan. Enkäter

Läs mer

Skolenkäten hösten 2015

Skolenkäten hösten 2015 Skolenkäten hösten 2015 Enkätresultat för elever i år 2 NTI-gymnasiet Luleå, Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag (Nti) Antal elever: 30 Antal svarande: 27 Svarsfrekvens: 90 procent Klasser: EE14, NA14,

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 75 Antal svarande: 61 Svarsfrekvens: 81% Klasser: 9 A, 9 B, 9 C Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Antal elever: 58 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 84% Klasser: VF, HA, NA, SA, EK, VO Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 41 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 73% Klasser: NB2H12, NB2J12, NB2S12 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: BA13, BF13, FT13, HA13, HV13, VF13, VO13 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 241 Antal svarande: 185 Svarsfrekvens: 77% Klasser: E11A, E11B, H11A, N11A, N11B, N11C, S11A, S11B, S11C, S11D Skolenkäten

Läs mer

Tappströmsskolan Elever år 8 - Våren svar, 60%

Tappströmsskolan Elever år 8 - Våren svar, 60% Elever år - Våren svar, 0% Utveckling och lärande 0 9,. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan., 0, 00 0,,. Mina lärare gör lektionerna intressanta., 0 00 0. Mina lärare förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal gymnasieskolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 3: 154 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 3 i gymnasiet: 18904 Antal

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 257 Antal svarande: 229 Svarsfrekvens: 89% Klasser: E11A, E11B, N11A, N11B, N11C, O11B, O11E, S11A, S11B, S11C, S11E,

Läs mer

Enkät i grundsärskolan 2016

Enkät i grundsärskolan 2016 Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola för både kommunala och fristående skolor. 9/0/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal skolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 9: 123 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 9: 8318 Antal svarande elever totalt

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Täby Enskilda gymnasium, Täby Enskilda Gymnasium AB Antal elever: 233 Antal svarande: 205 Svarsfrekvens: 88 procent Klasser: EK2A, EK2B, EM2A, EM2B,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Antal elever: 195 Antal svarande: 139 Svarsfrekvens: 71% Klasser: BF2, EK2a, EK2b, HA2, HA2L, IMIND2, IMYRKVF2, IMYRKBA2,

Läs mer

Ekebyhovsskolan Elever år 5 - Våren svar, 100%

Ekebyhovsskolan Elever år 5 - Våren svar, 100% Elever år - Våren 6 svar, 0% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. Ekebyhovsskolan föregående år 0 6 6 0,,9, 60 9,. Mina lärare gör lektionerna intressanta.,0 Ekebyhovsskolan

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Antal elever: 122 Antal svarande: 92 Svarsfrekvens: 75% Klasser: 91, 92, 93, 94, 95, 96 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren 2014 Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Antal elever: 16 Antal svarande: 11 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BAHUS12, HVFIN12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal elever: 66 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, EK11, HA11, HV11, IMI11, IMS11, IMY11, NA11, SA11,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Antal elever: 142 Antal svarande: 103 Svarsfrekvens: 73% Klasser: SA2a, SA2b, Ek2, Na2, Te2, SP2A Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Antal elever: 57 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 86% Klasser: Ekonomiprogrammet, Vård-och omsorgsprogrammet Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Nacka kommun Stavsborgsskolan - Elever åk 3 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Nacka kommun Stavsborgsskolan - Elever åk 3 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Nacka kommun Stavsborgsskolan - Elever åk 3 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Antal elever: 42 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 81% Klasser: EK12, SA12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Antal elever: 91 Antal svarande: 77 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 9A, 9B, 9C, 9D, LIG 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal elever: 81 Antal svarande: 70 Svarsfrekvens: 86% Klasser: IN2, TE2A, TE2B Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan 2014-02-24 Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Antal elever: 158 Antal svarande: 134 Svarsfrekvens: 85% Klasser: Sa2c, sa2b, sa2d, sa2e, sa2a, Hu2A, Hvfr2 Skolenkäten

Läs mer

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet.

O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet. 2013-08-28 Dnr: 2011/182-UAN Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet. ID: 2 (16) Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer