Vara kommun Grundskoleundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vara kommun Grundskoleundersökning"

Transkript

1 Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod: Våren 0 Markör Örebro Markör Stockholm Box 9, 70 7 Örebro Box 9 9, 0 08 Stockholm Tel: 09-, Fax:09-7 Tel: 09-, Fax:

2 Innehåll Om undersökningen... Inför läsning av rapporten... Svarsfrekvens... Sammanfattning... Resultat... 7 Bakgrundsvariabler... 7 Nöjd Skol Index... 7 Arbetsmiljön i skolan... 8 Undervisningen i skolan... 0 Elevinflytande och kontakten med skolan... 7 Kontakten med skolan... 9 Skolmåltiderna och toaletterna i skolan... 9 Trivsel i skolan... Alkohol och droger (åk 9)... Övriga frågor... 7 Kulturskolan... 9 Prioriteringsmatris... 0 Sidan av 0

3 Om undersökningen Vara kommun genomför vartannat år mätningar av brukarnas nöjdhet i grundskolan. Mätningarna sker med hjälp av utomstående konsult och Markör har i år fått uppdraget att genomföra grundskoleundersökningen. Undersökningen är en totalundersökning av elever i årskurs -9 och deras föräldrar (målsman). Enkäterna delades ut i pappersform till eleverna under skoltid. Alla närvarande elever i varje klass fyllde i enkäten samtidigt som läraren var behjälplig vid eventuella frågor. Eleverna lade enkäterna i kuvert som de själva förseglade och läraren samlade in dessa. Enkäterna delades ut under perioden mars mars år 0. Föräldrarna besvarade enkäten som skickades ut postalt under perioden 9 mars- maj år 0. Möjlighet fanns även att besvara enkäten digitalt genom en webblänk med personliga inloggningsuppgifter som också bifogades dem. Två postala påminnelser skickades ut. Inför läsning av rapporten I rapporten redovisas de övergripande resultaten i form av diagram och med kommenterande text. Eventuella skillnader för eleverna, mellan pojkar och flickor, kommentaras i text och andra frågor återspeglas i sin helhet som tabeller i bilaga. Öppna svar kommenteras i text och redovisas separat i bilaga i sin helhet. Maskinella avrundningar och partiellt bortfall förekommer. Ingen jämförelse görs med tidigare undersökningar då frågorna inför år 0 har formulerats om och fått en annan svarsskala. Nöjd Skol Index Nöjd Skol Index (NSI) har beräknats genom att betygen för de tre NSI-frågorna har indexerats 0-00 (Svarsskalan -0 har gjorts om till 0-00) och ett medelvärde har beräknats för respektive fråga. Därefter har ett medelvärde beräknats av de tre frågorna för att få fram NSI. 0 och 00 är det lägsta respektive det högsta värdet NSI kan anta. Prioriteringsmatris En prioriteringsmatris är en sammanvägning mellan faktorernas betyg och dess samband med den övergripande nöjdheten. Faktorer som inte har en signifikant (p<0,0) påverkan på den övergripande nöjdheten är markerade med * i matrisen. Det är inte statistiskt säkerställt att dessa faktorer har en effekt på den övergripande nöjdheten. Faktorerna som har ett betyg som är högre än medel kategoriseras i den övre delen av matrisen och faktorer som har ett samband som är starkare än medel kategoriseras i den högra halvan av matrisen. Detta innebär att faktorerna under Prioritera har ett betyg som är lägre än medel och ett starkt samband med den övergripande nöjdheten. Förbättringar av dessa områden är alltså det som sannolikt leder till den största ökningen i övergripande nöjdhet. Sidan av 0

4 Svarsfrekvens Elever Total svarsfrekvens 90 % Svarsfrekvens per årskurs Årskurs 89 % Årskurs 9 % Årskurs 7 9 % Årskurs 8 8 % Årskurs 9 8 % Svarsfrekvens per skola Alléskolan 87 % Arentorp 8 % Larv 8 % Levene 9 % Nästegård 9 % Parkskolan 9 % Vedum 88 % Västra 9 % Önums friskola 00 % Föräldrar Total svarsfrekvens % Svarsfrekvens per årskurs Årskurs % Årskurs 9 % Årskurs 7 % Årskurs 8 9 % Årskurs 9 % Svarsfrekvens per skola Alléskolan % Arentorp % Larv 7 % Levene % Nästegård % Parkskolan 8 % Vedum 8 % Västra 77 % Önums friskola % Sidan av 0

5 Sammanfattning Nöjd Skol Index Nöjd Skol Index för eleverna i årskurs -9 i Vara kommun uppgår till och för föräldrarna till. För att öka nöjdheten bland eleverna bör följande områden prioriteras, då de områdena får lägst betyg och har störst inverkan på nöjdheten. Prioritera: Lokalerna i skolan, främst för de äldre eleverna Skolornas bibliotek Städningen i skolan Lusten för eleverna att lära sig och nyfikenheten på skolarbetet Användningen av IT i undervisningen Möjligheten för eleverna att påverka undervisningen och att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter Arbetsmiljön i skolan En klar majoritet av eleverna är i stort sett nöjda med arbetsmiljön i skolan, samma sak gäller för föräldrarna. Tendenser finns att eleverna i de yngre årskurserna i regel är mer nöjda jämfört med de äldre. Undervisningen i skolan 9 av 0 elever anser att undervisningen i skolan är bra. Strax över hälften av eleverna anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, flickor anser i något högre utsträckning detta jämfört med pojkar. 9 av 0 föräldrar anser att deras barn får utmaningar i undervisningen. Nästan alla elever anser att lärarna i deras skola hjälper dem i skolarbetet om de behöver det, de vet vad de behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena och deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen. De yngre eleverna anser i större utsträckning jämfört med de äldre att det material (IT, läroböcker mm) som finns för att underlätta deras lärande i skolan är bra och att möjligheterna till att använda IT i skolarbetet är bra. Nästan alla elever anser att de får stöd och hjälp vid behov, de yngre eleverna instämmer helt och hållet i detta i större utsträckning än de äldre. Över hälften av eleverna i årskurs 7-9 anser inte att möjligheterna till att få kontakt med andra länder eller med företag och organisationer genom skolarbetet är bra. De yngre eleverna är mer nöjda med detta. Elevinflytande och kontakten med skolan Nästan alla elever är nöjda med elevinflytandet. Elevråden och utvecklingssamtalen fungerar bra. Något färre nöjda återfinns för påståendena Möjligheten att påverka hur undervisningen ska gå till är bra och Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 9 av 0 föräldrar anser att det är enkelt att komma i kontakt med skolans ledning och med lärarna på deras barns skola. Sidan av 0

6 Skolmåltiderna och toaletterna i skolan ¾ av eleverna anser att skolmaten är bra och ungefär lika många brukar alltid eller nästan alltid äta av skolmaten. Drygt hälften av föräldrarna har provat skolmaten under de senaste två åren. Ungefär hälften av eleverna uppger att toaletterna på deras skola är rena och ungefär av 0 elever försöker alltid att undvika att använda skolans toaletter. Trivsel i skolan Nästan alla elever anser att det är en god stämning mellan eleverna i skolan och i deras klass/basgrupp. 9 av 0 elever anser att kontakten med deras lärare är bra och föräldrarna anser att kontakten med deras barns lärare är bra i lika stor utsträckning. 9 av 0 elever anser också att de trivs i skolan och känner sig trygga. Nästan alla elever uppger att de får hjälp av de vuxna i skolan om de inte blir väl behandlade, något fler elever i de yngsta årskurserna anser detta jämfört med de äldre. Ungefär procent av eleverna uppger att de under detta läsår inte har upplevt hot och/eller våld på skolan. Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor uppger pojkar i större utsträckning att de har upplevt hot och/eller våld. procent av pojkarna uppger att de minst varje dag upplever hot eller våld och motsvarande för flickorna är 0 procent. 80 procent av eleverna uppger att de inte har känt sig rädda på skolan under läsåret. Flickor uppger i högre grad än pojkar att de någon/några gånger under läsåret har känt sig rädda och pojkar uppger i högre grad än flickor att de inte under detta läsår har känt sig rädda under detta läsår. Alkohol och droger Över hälften av eleverna i årskurs 9 har under de senaste månaderna druckit alkohol. Omkring av elever i årskurs 9 varken röker eller snusar. Kulturskolan Var fjärde elev är aktiv i Kulturskolan och nästan alla uppger att de får stöd och hjälp där vid behov. Sidan av 0

7 Resultat Bakgrundsvariabler Totalt svarade 7 st elever på undersökningen och 0 st föräldrar. Av eleverna var 7 st pojkar och st flickor. Föräldrarna uppgav att st av deras barn var pojkar och 7 st var flickor. Nöjd Skol Index 00 Nöjd Skol Index *NSI baseras på tre frågor:. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med din skola?. Hur väl uppfyller din skola dina förväntningar på skolan?. Om du tänker dig en perfekt skola, hur väl motsvarar din skola ett sådant ideal? Allé Arentorp Larv Levene Nästegård Park Vedum Västra Önum Åk Vara kommun Nöjd Skol Index beräknas genom att betygen för de tre NSI-frågorna har indexerats 0-00 (Svarsskalan -0 har gjorts om till 0-00) och ett medelvärde har beräknats för respektive fråga. Därefter har ett medelvärde beräknats av de tre frågorna för att få fram Nöjd Skol Index. Nöjd Skol Index för eleverna i Vara kommun uppgår till. Nöjd Skol Index för föräldrarna till elever i Vara kommun uppgår till. Sidan 7 av 0

8 Arbetsmiljön i skolan Lokalerna i min skola är bra (klassrum, grupprum) Mellan 7-9 av 0 elever är nöjda med lokalerna i skolan. Generellt är de äldre eleverna mindre nöjda än de yngre eleverna. Av föräldrarna är 8 av 0 nöjda med lokalerna i deras barns skola. Skolans bibliotek är bra Omkring 7 av 0 elever är nöjda med skolans bibliotek. Även här är de äldre eleverna i större utsträckning missnöjda jämfört med de yngre eleverna. Sidan 8 av 0

9 Skolgården på min skola är bra Omkring av 0 elever är nöjda med skolgården på deras skola. Ungefär lika stor andel av föräldrarna är nöjda med skolgården på deras barns skola. Gymnastiksalen i skolan är bra av 0 elever anser att gymnastiksalen i skolan är bra. Undantaget är eleverna i årskurs 9 där 7 av 0 anser att den är bra. 8 av 0 föräldrar tycker att gymnastiksalen i deras barns skola är bra. Sidan 9 av 0

10 Städningen i skolan är bra Ungefär 8 av 0 elever tycker att städningen i skolan är bra. Årskurs 7-9 har en något lägre andel nöjda jämfört med årskurs -. Undervisningen i skolan Undervisningen i skolan är bra av 0 elever anser att undervisningen i skolan är bra, detsamma gäller för föräldrarna. Sidan 0 av 0

11 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer av 0 elever i årskurs och tycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. av 0 elever i årskurs 7 anser detsamma och för eleverna i årskurs 8-9 instämmer av 0 i detta. En jämförelse mellan flickor och pojkar visar att flickor i något större utsträckning instämmer i detta. 9 av 0 föräldrar anser att deras barn får utmaningar i undervisningen på skolan. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Nästan 9 av 0 elever i alla årskurser anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet om de behöver det. Även 9 av 0 föräldrar instämmer i detta. Sidan av 0

12 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena av 0 elever svarar att de vet vad de ska kunna för nå målen i de olika ämnena. 9 av 0 föräldrar anser att de är insatta i sitt barns individuella utvecklingsplan. Det material (IT, lärobäcker, matematikmaterial mm) som finns i skolan för att underlätta mitt lärande är bra Av eleverna i årskurs - svarar 9 procent att det material som finns i skolan för att underlätta deras lärande är bra. Av eleverna i årskurs 7 instämmer 8 procent i detta och av eleverna i årskurs 8 instämmer 77 procent. För eleverna i årskurs 9 instämmer 7 procent. Av föräldrarna instämmer 8 procent i Det material som finns i mitt barns skola är bra. Sidan av 0

13 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Mellan 8-9 av 0 elever anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet och 9 av 0 föräldrar anser att de får veta hur det går för deras barn i skolarbetet. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Drygt 9 av 0 elever instämmer i att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen. Samma resultat återfinns hos föräldrarna. Sidan av 0

14 Jag får hjälp och stöd vid behov Nästan 9 av 0 elever anser att de får stöd och hjälp vid behov. De yngre årskurserna instämmer i högre utsträckning helt och hållet i detta påstående jämfört med de äldre eleverna. Möjligheterna till att använda IT i skolarbetet är bra. 9 0 Av eleverna i årskurs - svarar 9 av 0 att möjligheterna till att använda IT i skolarbetet är bra. Av eleverna i årskurs 7 anser nästan 8 av 0 detta och av eleverna i årskurs 8-9 anser av 0 detsamma. Av föräldrarna anser 8 av 0 att möjligheterna för deras barn att använda IT i skolarbetet är bra. Sidan av 0

15 IT används i undervisningen så att mitt lärande förbättras av 0 elever i årskurs -7 anser att IT används i undervisningen så att deras lärande förbättras. Nästan av 0 av eleverna i årskurs 8-9 instämmer i detta. Möjligheterna till att få kontakt med andra länder genom skolarbetet är bra av 0 elever i årskurs - instämmer i påstående att möjligheterna till att få kontakt med andra länder genom skolarbetet är bra. Av eleverna i årskurs 7-9 är mellan - av 0 nöjda med detta. 8 av 0 föräldrar anser att undervisningen på deras barns skola främjar internationellt samarbete och utbyte. Sidan av 0

16 Möjligheterna till att få kontakt med företag och organisationer utanför skolan är bra av 0 elever i årskurs - anser att möjligheterna till att få kontakt med företag och organisationer utanför skolan är bra. av 0 elever i årskurs 7-9 anser detta. av 0 föräldrar anser att undervisningen på deras barns skola främjar samarbete med företag och organisationer i kommunen. Möjligheterna till att få se teater, utställningar eller höra på musik är bra av 0 elever i årskurs - instämmer i påståendet att möjligheterna till att få se teater, utställningar eller höra på musik är bra. av 0 elever i årskurs 7-8 instämmer också i detta och nästan 8 av 0 elever i årskurs 9 anser detsamma. Sidan av 0

17 Elevinflytande och kontakten med skolan Elevrådet är bra Av eleverna i årskurs -8 anser 9 av 0 att elevrådet är bra. Av eleverna i årskurs 9 anser 7 av 0 det. En något högre andel av flickorna jämfört med pojkarna anser att elevrådet är bra. Utvecklingssamtalen fungerar bra av 0 elever i alla årskurser anser att utvecklingssamtalen fungerar bra. 9 av 0 föräldrar anser att utvecklingssamtalen följs upp på ett bra sätt. Sidan 7 av 0

18 Möjligheten att påverka hur undervisningen ska gå till är bra Av eleverna i årskurs - anser 8 av 0 att deras möjlighet att påverka hur undervisningen ska gå till är bra. Av eleverna i årskurs 7 och 9 svarar 7 av 0 att deras möjlighet att påverka hur undervisningen ska gå till är bra. Av eleverna i årskurs 8 anser av 0 detta. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Omkring av 0 elever i alla årskurser anser att lärarna på deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Sidan 8 av 0

19 Jag upplever att jag har inflytande i mitt lärande Mellan 7-9 av 0 elever i alla årskurser upplever att de har inflytande i deras lärande. Kontakten med skolan 9 av 0 föräldrar anser att det är enkelt att komma i kontakt med skolans ledning och med lärarna på deras barns skola. Skolmåltiderna och toaletterna i skolan Skolmaten är bra Sidan 9 av 0

20 Nästan 7 av 0 elever i årskurs - anser att skolmaten är bra, något färre ( av 0 elever) av eleverna i årskurs 7-9 anser det. Nästan 7 av 0 föräldrar anser att skolmaten på deras barns skola är bra. Brukar du äta av skolmaten? Aldrig Ibland Nästan alltid Alltid Mellan 7-8 av 0 elever i alla årskurser brukar alltid, eller nästan alltid äta av skolmaten och drygt hälften av alla föräldrar har provat skolmaten under de senaste två åren. Skolans toaletter är rena Ungefär hälften av eleverna anser att toaletterna på deras skola är rena. Sidan 0 av 0

21 Försöker du undvika att gå på skolans toaletter? Alltid Nästan alltid Ibland Aldrig av 0 elever i årskurs - undviker alltid att gå på skolans toaletter, motsvarande för eleverna i årskurs 7-8 är nästan av 0 och för eleverna i årskurs 9 undviker av 0 alltid att gå på toaletten. Trivsel i skolan Det är en god stämning mellan eleverna i skolan Runt 9 av 0 elever i alla årskurser anser att det är en god stämning mellan eleverna i skolan vilket även motsvarade andel av föräldrarna anser. Sidan av 0

22 Stämningen i min klass/basgrupp är bra Mellan 8-9 av 0 elever instämmer i påståendet att stämningen i deras klass/basgrupp är bra. Av föräldrarna anser 9 av 0 att stämningen i deras barns klass/basgrupp är bra. Kontakten med min lärare är bra av 0 elever i samtliga årskurser anser att deras kontakt med sin lärare är bra. Lika stor andel av föräldrarna anser att kontakten med deras barns lärare är bra. Sidan av 0

23 Jag trivs i skolan Runt 9 av 0 elever i alla årskurser anser att de trivs i skolan, något fler föräldrar anser att deras barn trivs i skolan. Jag känner mig trygg i skolan av 0 elever känner sig trygga i skolan och motsvarande andel föräldrar svarar att deras barn känner sig trygga i skolan. Sidan av 0

24 Jag får hjälp av de vuxna i skolan om jag inte blir väl behandlad Av eleverna i årskurs - anser drygt 9 av 0 att de får hjälp av de vuxna i skolan om de inte blir väl behandlade. Av eleverna i årskurs 7-8 anser 9 av 0 att de blir väl behandlade och av eleverna i årskurs 9 säger 8 av 0 att de får hjälp av de vuxna i skolan om de inte blir väl behandlade. 9 av 0 föräldrar anser också att deras barn får hjälp av de vuxna i skolan om han/hon inte blir väl behandlade. Jag har upplevt hot och/eller våld på skolan Minst varje dag Minst varje vecka Minst varje månad Någon/några gånger under läsåret Inte under detta läsår -7 av 0 elever uppger att de under detta läsår inte har upplevt hot och/eller våld på skolan. Runt procent av alla elever uppger att de minst varje dag upplever hot och/eller våld på skolan oavsett årskurs. En högre andel av pojkarna uppger att de har upplevt hot och/eller våld på skolan jämfört med flickorna. För pojkarna uppger Sidan av 0

25 procent att de minst varje dag upplever hot eller våld och motsvarande för flickorna är 0 procent. Jag har känt mig rädd på skolan Minst varje dag Minst varje vecka Minst varje månad Någon/några gånger under läsåret Inte under detta läsår 8 av 0 elever uppger att de inte har känt sig rädda på skolan under detta läsår. Flickor uppger i högre grad än pojkar att de någon/några gånger under läsåret har känt sig rädda och pojkarna uppger i högre grad att de inte under detta läsår har känt sig rädda under detta läsår. Alkohol och droger (åk 9) Har du någon gång under de senaste månaderna druckit alkohol- så som öl, alkoläsk, stark cider vin eller sprit? (Bastal: Elever i årskurs 9; ) 00 8 % 0 0 Ja Nej Sidan av 0

26 av 0 elever i årskurs 9 uppger att de under de senaste månaden har druckit alkohol. Röker du? (Bastal: Elever i årskurs 9; ) 00 % Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, varje dag Ja, nästan varje dag 7 Ja, men bara när jag är på fest Ja, men bara ibland 8 av 0 elever i årskurs 9 uppger att de inte röker och av 0 har aldrig rökt. Snusar du? (Bastal: Elever i årskurs 9; ) 00 7 % 0 0 Nej, har aldrig snusat Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, varje dag Ja, nästan varje dag Ja, men bara när jag är på fest Ja, men bara ibland 9 av 0 elever i årskurs 9 uppger att de inte snusar och 7 av 0 att de aldrig har snusat. Sidan av 0

27 Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses tex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) (Bastal: Elever i årskurs 9; ) 00 9 % 0 0 Ja Nej procent (9 st elever) av eleverna i årskurs 9 uppger att de har provat narkotika. Av dessa uppger st elever att de har använt narkotika under de senaste 0 dagarna. Övriga frågor Hur brukar ditt barn oftast ta sig till skolan? Föräldrar 0 00 % Går Cyklar Åker bil Åker buss Åker skolskjuts Sidan 7 av 0

28 Föräldrarna till eleverna uppger att av 0 barn går till skolan, nästan av 0 cyklar till skolan, av 0 åker bil till skolan, av 0 åker buss och av 0 åker skolskjuts till skolan. Skolskjutsarna Föräldrar 0 (Bas: svarat att deras barna åker skolskjuts till skolan) Hur tycker du att skolskjutsarna fungerar allt sammantaget? 9 Mycket dåligt Ganska dåligt Ganska bra Mycket bra 9 av 0 föräldrar till eleverna som åker skolskjuts till skolan anser att skolskjutsarna fungerar ganska eller mycket bra. Övriga frågor (Bas: Elever i årskurs 7-9) Jag känner mig som en världsmedborgare. 7 Vara kommun är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i av 0 elever i årskurs 7-9 känner sig som en världsmedborgare och anser att Vara kommun är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Sidan 8 av 0

29 Kulturskolan Är du aktiv i Kulturskolan? 00 % 0 Tex. Har slutat, vill inte, har ej tid 0 Ja 7 Nej, jag fick ingen plats på det jag önskade Nej, det var svårt för mig att ta mig till Kulturskolan Nej, det fanns ingen inriktning som jag önskade Nej, jag är inte intresserad av dans, musik, drama/teater, bild Nej, det var för dyrt Nej, annan orsak av elever är aktiva i Kulturskolan. De vanligaste orsakerna för dem som inte är aktiva är att de inte är intresserade av dans, musik, teater, bild eller att de tidigare har varit aktiva men nu slutat av olika orsaker exempelvis tidsbrist. Kulturskolan Jag får hjälp och stöd vid behov i Kulturskolan. 9 av 0 elever som är aktiva i Kulturskolan anser att de får hjälp och stöd vid behov i Kulturskolan. Sidan 9 av 0

30 Prioriteringsmatris En prioriteringsmatris är en sammanvägning mellan faktorernas betyg och dess samband med den övergripande nöjdheten. Faktorer som inte har en signifikant (p<0,0) påverkan på den övergripande nöjdheten är markerade med * i matrisen. Det är inte statistiskt säkerställt att dessa faktorer har en effekt på den övergripande nöjdheten. Faktorerna som har ett betyg som är högre än medel kategoriseras i den övre delen av matrisen och faktorer som har ett samband som är starkare än medel kategoriseras i den högra halvan av matrisen. Detta innebär att faktorerna under Prioritera har ett betyg som är lägre än medel och ett starkt samband med den övergripande nöjdheten. Förbättringar av dessa områden är alltså det som sannolikt leder till den största ökningen i övergripande nöjdhet. Prioriteringsmatris elever årskurs -9 i Vara kommun. Bevara Gymnastisalen i skolan är bra. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. Utvecklingssamtalen fungerar bra. Det är en god stämning mellan eleverna i skolan. Stämningen i min klass/basgrupp är bra. Kontakten med min lärare är bra. Jag känner mig trygg i skolan Förbättra om möjligt Undervisningen i skolan är bra. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Jag får hjälp av de vuxna i skolan om jag inte blir väl behandlad. Jag får hjälp och stöd vid behov. Elevrådet är bra. Jag upplever att jag har inflytande i mitt lärande. Jag trivs i skolan Det material (IT, läroböcker, matematikmaterial mm) som finns i skolan för att underlätta mitt lärande är bra. Betyg Median 70 Låg prioritet Skolgården på min skola är bra. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Möjligheterna till att använda IT i skolarbetet är bra. Skolans toaletter är rena. Skolmaten är bra. Möjligheterna till att få kontakt med företag och organisationer utanför skolan är bra. Möjligheterna att få se teater, utställningar eller höra på musik är bra. Prioritera! Lokalerna i min skola är bra (klassrum, grupprum). Skolans bibliotek är bra Städningen i skolan är bra. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. IT används i undervisningen så att mitt lärande förbättras. Möjligheterna till att få kontakt med andra länder genom skolarbetet är bra. Möjligheten att påverka hur undervisningen ska gå till är bra. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Median 0, Korrelation med helhet Sidan 0 av 0

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever Vara kommun Grundskoleundersökning 0 Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolindex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar Vara kommun Grundskoleundersökning Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolIndex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 5 Vasastans Montessoriskola åk 5 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 201 201 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 92 89 9 89 90 89 Delaktighet och inflytande 2 2 2 66 6 Skolmiljö 6 6 9 1 1 6 Kunskap och lärande 80 80

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 9 88 91 89 89 Delaktighet och inflytande 7 68 68 66 6 Skolmiljö 6 67 68 68 67 Kunskap och lärande 81 78 8 80

Läs mer

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 97 94 9 99 94 92 Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78 Skolmiljö 89 85 69 92 8 7 Kunskap

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2, 5 och 8 Stockholm Sjuling 4 Björnbodaskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter VÄSTERÅS STAD Konsultcenter Skolenkäten 2016- Elever i grundskolan Årskurs 2 2016-06-22 Skolenkät 2016 Rapport för elever i grundskolan, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Antal svar: 19 (svarsfrekvens: 86 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 Datum 2014-03-12 Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/61 Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 2012: 6 elever av 6 svarade på enkäten, dvs 100 % (en har dock avstått på ett antal). OBS att ett litet

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Kvalitetsenkäten 2009

Kvalitetsenkäten 2009 Kvalitetsenkäten 2009 Mätning av kvalitet över tid i grundskola, gymnasieskola och särskola i Piteå kommun Anette Christoffersson Nr 100 Inledning...3 Metod...3 Enkätfrågor...3 Genomförande...3 Bearbetning

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2015 i förskoleklass Stockholm f-klass Franska Skolan f-klass Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Möjliga svar Svarande Bortfall flickor 76 75 1% pojkar 62 62 totalt 138 137 1% Åk 5 flickor 53 52 2% Åk 5 pojkar 79 75 5% Åk 5 totalt 132 127

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Personligt 2010 Piteå

Personligt 2010 Piteå Personligt 2010 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan December 2010 Carina Ingesson Ing-Marie Hellström Anna Lena Pogulis Innehållsförteckning

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Råbergsskolan. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter. Råbergsskolan föregående år

Råbergsskolan. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter. Råbergsskolan föregående år Föräldrar År 3 - Våren 5 svar, 56% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 3 5 53 56 3 Medelvärde,9 3. Mitt barn får det stöd och den hjälp

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer