Uppföljning Utvärdering av Skolplan 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007"

Transkript

1 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell

2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Inledning Kommunfullmäktiges vision och strategiska område Barn- och utbildningsnämndens mål utifrån vision och strategi Arboga kommuns skolplan Metod och resultat Enkäterna Genomförande av enkäterna Urval Svarsfrekvens Rutiner för enkäternas genomförande Presentation av resultaten Resultat - Förskolan 10 5 Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Obligatoriska särskolan 14 9 Resultat - Gymnasiet årskurs Måluppfyllelse Barn och utbildningsnämndens övergripande mål Arboga kommuns skolplan Bedömning av måluppfyllelse Analys och åtgärder för förbättring 17 3

4

5 1 Sammanfattning Under vårterminen 2010 har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en uppföljning av barn- och utbildningsnämndens övergripande mål om en god och trygg arbetsmiljö för barn och elever. Uppföljningen har gjorts med enkäter bland vårdnadshavare i förskolan och elever grundskolans årskurs 2, 5 och 8, särskolans elever årskurs 7-9 och gymnasiets elever i årskurs 2. I samma enkät har Skolplan 2007 utvärderats. Barn- och utbildningsnämnden uttrycker måttet för godkänd måluppfyllelse som Minst betyget 3 på en 5-gradig skala, där 5 är högsta betyg. Resultaten presenteras i rapporten per verksamhet för hela kommunen. Samtliga verksamheter når barn och utbildningsnämndens övergripande mål och skolplanens mål i ett kommunperspektiv. Måluppfyllelse Medelbetyg: Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål Medelbetyg Alla verksamheter totalt Barn och eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,28 Måluppfyllelse: Arboga kommuns skolplan Medelbetyg per målområde Målområde i skolplanen Normer och värden - Trygghet Utveckling och lärande - Kunskaper Ansvar och inflytande - Delaktighet Samverkan - Bemötande och engagemang Livsstil och hälsa Medelbetyg: Alla verksamheter totalt 4,02 3,72 3,65 3,99 3,67 5

6 2 Inledning 2.1 Kommunfullmäktiges vision och strategiska område Arboga kommun har sedan ett målstyrt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer visioner, strategiska områden och övergripande mål, som grund för kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Barn och utbildningsnämndens uppföljning år 2010 grundar sig på en av kommunfullmäktiges visioner, ett av de strategiska områdena med ett av de övergripande målen. Vision, som kan knytas till 2010 års enkäter: Arbogabon är trygg, jämställd och jämlik och har stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden Strategiskt område, som berörs i 2010 års enkäter: Utbildning Övergripande mål: Arbogas barn och elever upplever att arbetsmiljön är god och trygg senast år Barn- och utbildningsnämndens mål utifrån vision och strategi Barn- och utbildningsnämnden har följande mål, utifrån kommunfullmäktiges vision, det strategiska området Utbildning och KF:s övergripande mål: Nämndmål Mått Förvaltningsstrategi Barnen i förskolan upplever en god och trygg arbetsmiljö. Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö. Målet gäller grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiet Minst betyget 3 på en 5-gradig skala för påståendet Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Minst betyget 3 på en 5-gradig skala för påståendet Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Utveckla formerna för barnens och elevernas delaktighet och inflytande över sitt eget lärande. 6

7 2.3 Arboga kommuns skolplan Arboga kommuns skolplan antogs av kommunfullmäktige År 2010 är sista året i innevarande mandatperiod, vilket innebär att skolplanen har utvärderats samtidigt som uppföljningen av kommunfullmäktiges mål om en god och trygg arbetsmiljö för barn och elever. Vision I Arbogas förskolor och skolor har vi trygga barn och elever, som är delaktiga i utvecklingen av både lärprocessen och skolmiljön. Våra skickliga pedagoger väcker nyfikenhet och lust att lära. Alla samarbetar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö, som präglas av lugn och ro. Varje barn och elev uppmärksammas. Deras likheter och olikheter, talanger och förmågor tillvaratas. Samverkan mellan förskola, skola, vårdnadshavare och samhället ger barn och elever de bästa förutsättningarna att nå målen. Tillsammans skapar vi en jämställd och jämlik förskola och skola, där alla är delaktiga och tar ansvar! Skolplanens mål Normer och värden Alla barn och elever känner sig trygga Utveckling och lärande Alla barn och elever når sina individuella mål Ansvar och inflytande Alla barn och elever känner sig delaktiga i utformningen av det dagliga arbetet. Alla barn och elever tar ansvar för sitt lärande utifrån sin förmåga. Samverkan Samverkan för barnens och elevernas bästa o Lärare emellan o Med vårdnadshavare o Med omgivande samhälle o Med andra länder Vad behöver barn och elever för att lära och utvecklas? Vuxna, som varje dag ser dem, lyssnar, stöttar, visar tilltro, erbjuder trygghet. Vuxna som utmanar, inspirerar, väcker nyfikenhet, hjälper dem att sätt egna mål i individuella utvecklingsplaner/studieplaner och åtgärdsprogram, hjälper dem att nå de egna målen. Vuxna som gör dem delaktiga, låter dem komma till tals, ser dem som en tillgång i utformningen av det vardagliga arbetet. Vuxna som samarbetar, gör sambanden mellan skolans värld och omvärlden tydligt, vägleder som mot vidare studier och yrkesliv. Skolplanens centrala begrepp Goda kunskaper Trygghet Delaktighet Samverkan 2.4 Metod och resultat Måluppfyllelsen har mätts med attitydundersökningar i form skriftliga enkäter. Resultaten i attitydundersökningarna ska ses som upplevelse av kvalitet med avseende på förskolans och skolans insatser för att skapa trygghet och en god arbetsmiljö för barn och elever samt verksamheternas förmåga att ge barn och elever goda förutsättningar för lärande och utveckling. 7

8 3 Enkäterna Innehållet i 2010 års enkäter är till viss del detsamma som i 2008 års enkäter. Dessa handlade om faktorer av betydelse för föräldrars, barns och elevers trygghet i förskola och skola utifrån kommunala mål om trygghet i de verksamheterna. Till år 2010 har enkäterna kompletterats med nya frågor för att de även ska fungera som utvärdering av Arboga kommuns skolplan. Enkäterna består av två delar viktning och betyg. Viktningen innebär att kryssa ett givet antal påståenden - de som man anser vara de allra viktigaste. Betygsättningen innebär en bedömning av hur bra man upplever att verksamheterna fungerar på en 5-gradig skala, där Instämmer inte alls = 1, Instämmer helt = 5. Alla enkäter hade dessutom ett sammanfattande påstående att betygsätta på den 5-gradiga skalan: Totalt sett är jag nöjd med insatserna för att skapa trygghet. 3.1 Genomförande av enkäterna Enkäterna har genomförts under vårterminen 2010 bland vårdnadshavare i förskolan, bland elever i grundskolans årskurser 2, 5 och 8, obligatoriska särskolans årskurser 7-9 samt i gymnasiets årskurs 2. Vårdnadshavare i förskolan har besvarat enkäten via Internet eller en pappersenkät. Elever i grundskolans år 2 har besvarat en pappersenkät, som matats in i Internetenkäten av klasslärarna. Övriga årskurser har besvarat enkäten på Internet. Enkätverktyget på Internet sammanställer resultat på klassnivå, skolnivå, områdesnivå och kommunnivå. 3.2 Urval Enkäten i förskolan är en totalundersökning bland samtliga vårdnadshavare med barn placerade i Arboga kommuns förskolor. Enkäterna i skolan är totalundersökningar i bland elever i grundskolans årskurser 2, 5 och 8, obligatoriska särskolans årskurser 7-9 och i gymnasiets årskurs Svarsfrekvens Enkäter till vårdnadshavare i Antal utskickade enkäter Svarsfrekvens förskolan Antal godkända enkäter Andel i % % Svarsfrekvensen bland vårdnadshavare i förskolan är låg. Bortfallet kan till viss del bero på tekniska problem med Internetenkäten första dagen under svarsperioden. Påminnelser skickades ut tillsammans med pappersenkät för att så många som möjligt skulle kunna besvara enkäten. Andra orsaker till en mindre del av bortfallet är att några enkäter kom i 8

9 retur p.g.a. okänd adressat och ny adress var okänd. En del enkäter var inte ifyllda enligt anvisningarna och kunde inte godkännas för bearbetning. Några enkäter kom in för sent för att tas med i bearbetningen. Orsaken till större delen av bortfallet är okänd var svarsfrekvensen 66 %. Enkäter till elever i Antal elever i resp. skolår vid enkätens genomförande Svarsfrekvens Antal Andel i % Grundskolan år % Grundskolan år % Grundskolan år % Obligatoriska särskolan % Gymnasiet åk % Eleverna har besvarat enkäten på skoltid, vilket ger en hög svarsfrekvens. Bortfallet i skolorna kan bero på sjukfrånvaro eller annan frånvaro. 3.4 Rutiner för enkäternas genomförande Information om enkäten i förskolan och inloggningsuppgifter till Internetenkäten har skickats med vanlig postgång direkt hem till vårdnadshavare, vilket även gäller en påminnelse med följebrev, pappersenkät och frankerat svarskuvert. Enkäten med följebrev samt instruktioner och inloggningsuppgifter till eleverna skickades till berörda mentorer. Via Internet kan svarsprocessen följas per klass och påminnelser har riktats efter behov, när svarsperioden närmat sig slutet. 3.5 Presentation av resultaten Resultaten presenteras på kommunnivå, dels per verksamhet som medelbetyg per fråga, dels som medelbetyg per målområde i skolplanen. Betygsskalan är 5-gradig: Betyg 1 och 2 = låga betyg Betyg 3 = Godkänd Betyg 4 och 5 = höga betyg Medelbetyg per fråga: Medelbetyg är beräknat på besvarade frågor. Medelbetyg per målområde i skolplanen: Frågorna är indelade i områden, som motsvaras av målområden i läroplan och skolplan. Medelbetyg per målområde används som grund för bedömning av måluppfyllelse. 9

10 4 Resultat - Förskolan Utskickade enkäter: 448 Svarsfrekvens: 267/60 % Tabell 1 - Medelbetyg per fråga - Vårdnadshavare i förskolan Normer och värden - Trygghet 1 Barnen känner sig trygga i förskolan 4,44 4,54 2 Personalen har uppsikt över vad barnen gör 3,57 3,72 3 Barnen får lära sig hantera konflikter och respektera varandra 4,00 4,14 Utveckling och lärande - Kunskaper 4 Personalen väcker barnens nyfikenhet så de får lust att lära 3,88 *) 5 Barnen tycker det är roligt i förskolan 4,31 4,40 6 Barnen får stöd att utveckla självständighet och tilltro till sig själv 3,97 3,99 Delaktighet - Ansvar och inflytande 7 Barnen är delaktiga i planeringen av de dagliga aktiviteterna 4,36 *) 8 Barnen har inflytande över det som berör dem i förskolan 3,33 *) 9 Barnen får hjälp att utveckla sin förmåga att ta ansvar 3,73 *) Samverkan - Bemötande och engagemang 10 Personalen samverkar för barnets bästa i förskolan 4,05 *) 11 Barnen bemöts utifrån sina behov 3,87 3,93 12 Personalen engagerar sig i arbetet med barnen 3,86 4,19 13 Föräldrar får information om händelser och förändringar i förskolan 4,05 4,08 14 Föräldrar och personal har en förtroendefull kontakt 4,17 4,14 Allmänt 15 Förskolans miljö är säker, både inne och ute 3,79 3,86 16 Totalt sett är jag nöjd med förskolans insatser för att skapa trygghet 4,11 4,19 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. Svarsfrekvensen på enkäten i förskolan är endast 60 %, vilket är väl lågt för att kunna dra slutsatsen att resultatet är representativt för vårdnadshavare i förskolan. De som har besvarat enkäten har dock gett verksamheten högt betyg utifrån nämndens mål om en god och trygg arbetsmiljö för barnen. 10

11 5 Resultat - Grundskolan årskurs 2 Antal elever: 137 Svarsfrekvens: 136/99 % Tabell 2 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 2 Betyg Trygghet Lärarna stoppar mobbning 4,71 4,47 2 Lärarna har koll på barnen på rasterna 4,46 4,05 3 Lärarna hjälper till att reda ut bråk 4,73 4,35 4 Jag har någon att vara med om jag vill 4,51 4,35 5 Jag kan vara i skolan utan att vara rädd 4,63 4,59 6 Jag är nöjd med det vuxna gör för att skapa trygghet 4,73 4,69 Utveckling och lärande - Kunskaper 7 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar 3,51 *) 8 Jag får den hjälp jag behöver 4,68 *) 9 Jag tycker det är roligt i skolan 4,64 *) Ansvar och inflytande 10 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig 4,63 *) 11 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med 4,08 *) 12 Utvecklingssamtalen är bra 4,72 *) Bemötande - engagemang 13 De vuxna lyssnar och tar hand om oss barn 4,71 4,32 14 Jag känner mig säker med lärarna 4,85 4,53 Livsstil och hälsa 15 Jag får röra på mig under skoldagen 4,68 *) 16 Vi får lära oss om bra matvanor 4,51 *) *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 11

12 6 Resultat - Grundskolan årskurs 5 Antal elever: 138 Svarsfrekvens: 137/99 % Tabell 3 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 5 Normer och värden - Trygghet Jag känner mig trygg i skolan. 4,50 4,60 2 Lärarna stoppar mobbning. 4,10 4,10 3 Lärarna tar tag i problem direkt. 4,39 *) 4 Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna. 2,27 3,54 5 Jag har någon kamrat att vara med om jag vill. 4,82 4,65 Utveckling och lärande - Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära. 2,08 *) 7 Jag får den hjälp jag behöver. 4,24 4,29 8 Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning. 4,25 *) 9 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt. 2,75 *) 10 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar. 3,05 *) Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan. 3,69 *) 12 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig. 3,25 *) 13 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen. 3,77 *) 14 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan. 1,94 *) 15 Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan. 3,17 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra. 2,88 Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla. 4,33 4,27 18 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan. 2,31 *) 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem. 3,70 4,43 Livsstil och hälsa 20 Jag känner mig inte stressad i skolan 3,16 *) 21 Jag får röra på mig under skoldagen. 4,08 *) 22 Jag får lära mig om bra matvanor och motion. 2,71 *) Trygghet 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet. 4,64 4,40 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 12

13 7 Resultat - Grundskolan årskurs 8 Antal elever: 163 Svarsfrekvens: 142/87 % Tabell 4 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 8 Normer och värden - Trygghet Jag känner mig trygg i skolan, 3,67 4,43 2 Lärarna stoppar mobbning, 2,70 3,36 3 Lärarna tar tag i problem direkt, 2,79 3,07 4 Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna, 2,23 2,49 5 Jag har någon kamrat att vara med om jag vill, 4,11 4,6 Utveckling - Lärande och Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära, 2,76 *) 7 Jag får den hjälp jag behöver, 3,35 3,97 8 Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning, 3,16 *) 9 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt, 3,64 *) 10 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar, 2,60 *) Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan, 2,67 *) 12 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig, 3,30 *) 13 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen, 3,54 *) 14 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan, 2,96 *) 15 Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan, 3,48 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra, 3,47 *) Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla, 3,16 3,34 18 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan, 3,20 *) 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem, 3,45 3,67 Livsstil och hälsa *) 20 Jag känner mig inte stressad i skolan 2,58 *) 21 Jag får röra på mig under skoldagen, 3,22 *) 22 Jag får lära mig om bra matvanor och motion, 2,68 *) Trygghet *) 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet, 3,10 3,48 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 13

14 8 Resultat - Obligatoriska särskolan Antal elever: 14 Svarsfrekvens: 14/100 % Tabell 5 - Medelbetyg per fråga - Särskolan årskurs Normer och värden - Trygghet 1 Jag känner mig trygg i skolan Lärarna stoppar mobbning Lärarna tar tag i problem direkt Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna Jag har någon kamrat att vara med om jag vill Utveckling-Lärande och Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära Jag får den hjälp jag behöver Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan Utvecklingssamtalen är bra Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem Livsstil och hälsa 20 Jag känner mig inte stressad i skolan Jag får röra på mig under skoldagen Jag får lära mig om bra matvanor och motion Trygghet 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet

15 9 Resultat - Gymnasiet årskurs 2 Antal elever: 96 Svarsfrekvens: 86/90 % Tabell 6 - Medelbetyg per fråga - Gymnasiet årskurs 2 Normer och värden - Trygghet Skolan stoppar mobbning och andra kränkningar. 3,85 3,93 2 Lärarna tar tag i problem direkt. 3,26 3,47 3 Lärare kommer och går hela tiden i korridorerna. 3,50 3,26 4 Jag kan vara i skolan utan att vara rädd. 4,67 4,76 Utveckling och lärande - Kunskaper 5 Vi får lärarnas planering för kurser, prov och inlämningsuppgifter i god tid, så att vi inte blir stressade. 3,34 3,34 6 Studiemiljön som helhet är lugn och trivsam. 4,00 3,73 7 Jag får den hjälp jag behöver. 3,93 4,04 8 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära. 2,88 *) 9 Jag får arbeta på olika sätt, själv, i grupp eller under lärares ledning. 3,60 *) 10 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt. 3,90 *) Ansvar och inflytande - Delaktighet 11 Jag får påverka det som händer i skolan. 3,35 *) 12 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen. 3,76 *) Jag får tillsammans med läraren sätt egna mål för det jag ska lära 13 mig i olika kurser. 3,00 *) 14 Jag får delta i planering och utvärdering av mitt skolarbete. 3,36 *) 15 Jag och mina lärare pratar om hur det går för mig i skolan. 3,15 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra. 3,88 *) 17 Vi får information om såväl förändringar som om annat. 3,43 3,45 Samverkan - Bemötande och engagemang 18 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla elever. 3,62 3,81 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem. 3,85 4,24 20 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan. 3,42 *) Livsstil och hälsa 21 Jag känner mig inte stressad i skolan. 2,79 *) 22 Jag får röra på mig under skoldagen. 3,00 *) 23 Vi får lära oss om bra matvanor och motion. 3,57 *) Trygghet 24 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet. 4,14 4,31 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 15

16 10 Måluppfyllelse 10.1 Barn och utbildningsnämndens övergripande mål För att bedöma måluppfyllelsen när det gäller barn- och utbildningsnämndens övergripande mål, om en god och trygg arbetsmiljö, hade enkäten det sammanfattande påståendet: Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Barn och utbildningsnämnden uttrycker måttet för måluppfyllelse som Minst betyget 3 på en 5-gradig skala. Tabell 7 - Måluppfyllelse: Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål Medelbetyg Förskolan (Vårdnadshavare) Barnen i förskolan upplever en god trygg arbetsmiljö 4,11 Grundskolan åk 2 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,77 Grundskolan åk 5 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,58 Grundskolan åk 8 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 3,54 Obligatoriska särskolan åk 7-9 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 3.93 Gymnasiet åk 2 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,14 Alla verksamheter totalt Barn och elever upplever en god och trygg arbetsmiljö 4, Arboga kommuns skolplan Verksamhet Tabell 8 - Måluppfyllelse: Arboga kommuns skolplan Medelbetyg per målområde Normer och värden - Trygghet Utveckling och lärande - Kunskaper Målområde Ansvar och inflytande - Delaktighet Samverkan - Bemötande och engagemang Livsstil och hälsa Förskolan (vårdnadshavare) 4,00 4,05 3,81 4,00 3,95 Grundskolan åk 2 4,63 4,28 4,48 4,78 4,59 Grundskolan åk 5 4,23 3,27 3,12 3,45 3,32 Obligatoriska särskolan åk Grundskolan åk 8 3,54 3,55 3,69 3,74 3,23 Gymnasiet åk 2 3,88 3,76 3,29 3,97 3,55 Alla verksamheter totalt 3,99 3,72 3,65 3,99 3, Bedömning av måluppfyllelse God och trygg arbetsmiljö Bedömningen är att verksamheterna uppfyller barn- och utbildningsnämndens övergripande mål om en god och trygg arbetsmiljö. Arboga kommuns skolplan Bedömningen är att verksamheterna lever upp till målen i skolplanen. 16

17 11 Analys och åtgärder för förbättring Varje enskild förskola och skola har fått sina egna enkätresultat. Den viktigaste analysen ska göras i verksamheterna på varje enhet utifrån deras egna resultat. Enheterna har förutom betygen även viktning och mer avancerade resultat att tillgå för sina analyser. Åtgärder för förbättring tas med i revideringen av arbetsplanen. Skolorna redovisar sina resultat och förbättringsåtgärder i kvalitetsredovisningen för år Enligt enkätresultaten når verksamheterna, i ett kommunperspektiv, barnoch utbildningsnämndens övergripande mål om trygghet och målen i skolplanen. Resultaten varierar dock mellan enskilda förskolor och skolor samt även mellan årskurser. En enhet kan ha lågt betyg (<3) på ett specifikt område, där en annan enhet har betyget 3 eller högre på samma område, samtidigt som resultatet för kommunen som helhet ligger på betyget 3 eller högre. Därför kan man inte generellt föreslå förbättringsåtgärder, eftersom de inte berör alla enheter. Samtliga faktorer som vårdnadshavare i förskolan och elever i skolan framfört som viktiga för trygghet, lärande och utveckling ligger inom rektorernas och pedagogernas gemensamma uppdrag och ansvar. Därför är det upp till professionen och verksamheterna själva att avgöra vilka förbättringsåtgärder som är aktuella. 17

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 28 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola 34 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola 41 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer