Uppföljning Utvärdering av Skolplan 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007"

Transkript

1 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell

2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Inledning Kommunfullmäktiges vision och strategiska område Barn- och utbildningsnämndens mål utifrån vision och strategi Arboga kommuns skolplan Metod och resultat Enkäterna Genomförande av enkäterna Urval Svarsfrekvens Rutiner för enkäternas genomförande Presentation av resultaten Resultat - Förskolan 10 5 Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Obligatoriska särskolan 14 9 Resultat - Gymnasiet årskurs Måluppfyllelse Barn och utbildningsnämndens övergripande mål Arboga kommuns skolplan Bedömning av måluppfyllelse Analys och åtgärder för förbättring 17 3

4

5 1 Sammanfattning Under vårterminen 2010 har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en uppföljning av barn- och utbildningsnämndens övergripande mål om en god och trygg arbetsmiljö för barn och elever. Uppföljningen har gjorts med enkäter bland vårdnadshavare i förskolan och elever grundskolans årskurs 2, 5 och 8, särskolans elever årskurs 7-9 och gymnasiets elever i årskurs 2. I samma enkät har Skolplan 2007 utvärderats. Barn- och utbildningsnämnden uttrycker måttet för godkänd måluppfyllelse som Minst betyget 3 på en 5-gradig skala, där 5 är högsta betyg. Resultaten presenteras i rapporten per verksamhet för hela kommunen. Samtliga verksamheter når barn och utbildningsnämndens övergripande mål och skolplanens mål i ett kommunperspektiv. Måluppfyllelse Medelbetyg: Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål Medelbetyg Alla verksamheter totalt Barn och eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,28 Måluppfyllelse: Arboga kommuns skolplan Medelbetyg per målområde Målområde i skolplanen Normer och värden - Trygghet Utveckling och lärande - Kunskaper Ansvar och inflytande - Delaktighet Samverkan - Bemötande och engagemang Livsstil och hälsa Medelbetyg: Alla verksamheter totalt 4,02 3,72 3,65 3,99 3,67 5

6 2 Inledning 2.1 Kommunfullmäktiges vision och strategiska område Arboga kommun har sedan ett målstyrt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer visioner, strategiska områden och övergripande mål, som grund för kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Barn och utbildningsnämndens uppföljning år 2010 grundar sig på en av kommunfullmäktiges visioner, ett av de strategiska områdena med ett av de övergripande målen. Vision, som kan knytas till 2010 års enkäter: Arbogabon är trygg, jämställd och jämlik och har stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden Strategiskt område, som berörs i 2010 års enkäter: Utbildning Övergripande mål: Arbogas barn och elever upplever att arbetsmiljön är god och trygg senast år Barn- och utbildningsnämndens mål utifrån vision och strategi Barn- och utbildningsnämnden har följande mål, utifrån kommunfullmäktiges vision, det strategiska området Utbildning och KF:s övergripande mål: Nämndmål Mått Förvaltningsstrategi Barnen i förskolan upplever en god och trygg arbetsmiljö. Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö. Målet gäller grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiet Minst betyget 3 på en 5-gradig skala för påståendet Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Minst betyget 3 på en 5-gradig skala för påståendet Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Utveckla formerna för barnens och elevernas delaktighet och inflytande över sitt eget lärande. 6

7 2.3 Arboga kommuns skolplan Arboga kommuns skolplan antogs av kommunfullmäktige År 2010 är sista året i innevarande mandatperiod, vilket innebär att skolplanen har utvärderats samtidigt som uppföljningen av kommunfullmäktiges mål om en god och trygg arbetsmiljö för barn och elever. Vision I Arbogas förskolor och skolor har vi trygga barn och elever, som är delaktiga i utvecklingen av både lärprocessen och skolmiljön. Våra skickliga pedagoger väcker nyfikenhet och lust att lära. Alla samarbetar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö, som präglas av lugn och ro. Varje barn och elev uppmärksammas. Deras likheter och olikheter, talanger och förmågor tillvaratas. Samverkan mellan förskola, skola, vårdnadshavare och samhället ger barn och elever de bästa förutsättningarna att nå målen. Tillsammans skapar vi en jämställd och jämlik förskola och skola, där alla är delaktiga och tar ansvar! Skolplanens mål Normer och värden Alla barn och elever känner sig trygga Utveckling och lärande Alla barn och elever når sina individuella mål Ansvar och inflytande Alla barn och elever känner sig delaktiga i utformningen av det dagliga arbetet. Alla barn och elever tar ansvar för sitt lärande utifrån sin förmåga. Samverkan Samverkan för barnens och elevernas bästa o Lärare emellan o Med vårdnadshavare o Med omgivande samhälle o Med andra länder Vad behöver barn och elever för att lära och utvecklas? Vuxna, som varje dag ser dem, lyssnar, stöttar, visar tilltro, erbjuder trygghet. Vuxna som utmanar, inspirerar, väcker nyfikenhet, hjälper dem att sätt egna mål i individuella utvecklingsplaner/studieplaner och åtgärdsprogram, hjälper dem att nå de egna målen. Vuxna som gör dem delaktiga, låter dem komma till tals, ser dem som en tillgång i utformningen av det vardagliga arbetet. Vuxna som samarbetar, gör sambanden mellan skolans värld och omvärlden tydligt, vägleder som mot vidare studier och yrkesliv. Skolplanens centrala begrepp Goda kunskaper Trygghet Delaktighet Samverkan 2.4 Metod och resultat Måluppfyllelsen har mätts med attitydundersökningar i form skriftliga enkäter. Resultaten i attitydundersökningarna ska ses som upplevelse av kvalitet med avseende på förskolans och skolans insatser för att skapa trygghet och en god arbetsmiljö för barn och elever samt verksamheternas förmåga att ge barn och elever goda förutsättningar för lärande och utveckling. 7

8 3 Enkäterna Innehållet i 2010 års enkäter är till viss del detsamma som i 2008 års enkäter. Dessa handlade om faktorer av betydelse för föräldrars, barns och elevers trygghet i förskola och skola utifrån kommunala mål om trygghet i de verksamheterna. Till år 2010 har enkäterna kompletterats med nya frågor för att de även ska fungera som utvärdering av Arboga kommuns skolplan. Enkäterna består av två delar viktning och betyg. Viktningen innebär att kryssa ett givet antal påståenden - de som man anser vara de allra viktigaste. Betygsättningen innebär en bedömning av hur bra man upplever att verksamheterna fungerar på en 5-gradig skala, där Instämmer inte alls = 1, Instämmer helt = 5. Alla enkäter hade dessutom ett sammanfattande påstående att betygsätta på den 5-gradiga skalan: Totalt sett är jag nöjd med insatserna för att skapa trygghet. 3.1 Genomförande av enkäterna Enkäterna har genomförts under vårterminen 2010 bland vårdnadshavare i förskolan, bland elever i grundskolans årskurser 2, 5 och 8, obligatoriska särskolans årskurser 7-9 samt i gymnasiets årskurs 2. Vårdnadshavare i förskolan har besvarat enkäten via Internet eller en pappersenkät. Elever i grundskolans år 2 har besvarat en pappersenkät, som matats in i Internetenkäten av klasslärarna. Övriga årskurser har besvarat enkäten på Internet. Enkätverktyget på Internet sammanställer resultat på klassnivå, skolnivå, områdesnivå och kommunnivå. 3.2 Urval Enkäten i förskolan är en totalundersökning bland samtliga vårdnadshavare med barn placerade i Arboga kommuns förskolor. Enkäterna i skolan är totalundersökningar i bland elever i grundskolans årskurser 2, 5 och 8, obligatoriska särskolans årskurser 7-9 och i gymnasiets årskurs Svarsfrekvens Enkäter till vårdnadshavare i Antal utskickade enkäter Svarsfrekvens förskolan Antal godkända enkäter Andel i % % Svarsfrekvensen bland vårdnadshavare i förskolan är låg. Bortfallet kan till viss del bero på tekniska problem med Internetenkäten första dagen under svarsperioden. Påminnelser skickades ut tillsammans med pappersenkät för att så många som möjligt skulle kunna besvara enkäten. Andra orsaker till en mindre del av bortfallet är att några enkäter kom i 8

9 retur p.g.a. okänd adressat och ny adress var okänd. En del enkäter var inte ifyllda enligt anvisningarna och kunde inte godkännas för bearbetning. Några enkäter kom in för sent för att tas med i bearbetningen. Orsaken till större delen av bortfallet är okänd var svarsfrekvensen 66 %. Enkäter till elever i Antal elever i resp. skolår vid enkätens genomförande Svarsfrekvens Antal Andel i % Grundskolan år % Grundskolan år % Grundskolan år % Obligatoriska särskolan % Gymnasiet åk % Eleverna har besvarat enkäten på skoltid, vilket ger en hög svarsfrekvens. Bortfallet i skolorna kan bero på sjukfrånvaro eller annan frånvaro. 3.4 Rutiner för enkäternas genomförande Information om enkäten i förskolan och inloggningsuppgifter till Internetenkäten har skickats med vanlig postgång direkt hem till vårdnadshavare, vilket även gäller en påminnelse med följebrev, pappersenkät och frankerat svarskuvert. Enkäten med följebrev samt instruktioner och inloggningsuppgifter till eleverna skickades till berörda mentorer. Via Internet kan svarsprocessen följas per klass och påminnelser har riktats efter behov, när svarsperioden närmat sig slutet. 3.5 Presentation av resultaten Resultaten presenteras på kommunnivå, dels per verksamhet som medelbetyg per fråga, dels som medelbetyg per målområde i skolplanen. Betygsskalan är 5-gradig: Betyg 1 och 2 = låga betyg Betyg 3 = Godkänd Betyg 4 och 5 = höga betyg Medelbetyg per fråga: Medelbetyg är beräknat på besvarade frågor. Medelbetyg per målområde i skolplanen: Frågorna är indelade i områden, som motsvaras av målområden i läroplan och skolplan. Medelbetyg per målområde används som grund för bedömning av måluppfyllelse. 9

10 4 Resultat - Förskolan Utskickade enkäter: 448 Svarsfrekvens: 267/60 % Tabell 1 - Medelbetyg per fråga - Vårdnadshavare i förskolan Normer och värden - Trygghet 1 Barnen känner sig trygga i förskolan 4,44 4,54 2 Personalen har uppsikt över vad barnen gör 3,57 3,72 3 Barnen får lära sig hantera konflikter och respektera varandra 4,00 4,14 Utveckling och lärande - Kunskaper 4 Personalen väcker barnens nyfikenhet så de får lust att lära 3,88 *) 5 Barnen tycker det är roligt i förskolan 4,31 4,40 6 Barnen får stöd att utveckla självständighet och tilltro till sig själv 3,97 3,99 Delaktighet - Ansvar och inflytande 7 Barnen är delaktiga i planeringen av de dagliga aktiviteterna 4,36 *) 8 Barnen har inflytande över det som berör dem i förskolan 3,33 *) 9 Barnen får hjälp att utveckla sin förmåga att ta ansvar 3,73 *) Samverkan - Bemötande och engagemang 10 Personalen samverkar för barnets bästa i förskolan 4,05 *) 11 Barnen bemöts utifrån sina behov 3,87 3,93 12 Personalen engagerar sig i arbetet med barnen 3,86 4,19 13 Föräldrar får information om händelser och förändringar i förskolan 4,05 4,08 14 Föräldrar och personal har en förtroendefull kontakt 4,17 4,14 Allmänt 15 Förskolans miljö är säker, både inne och ute 3,79 3,86 16 Totalt sett är jag nöjd med förskolans insatser för att skapa trygghet 4,11 4,19 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. Svarsfrekvensen på enkäten i förskolan är endast 60 %, vilket är väl lågt för att kunna dra slutsatsen att resultatet är representativt för vårdnadshavare i förskolan. De som har besvarat enkäten har dock gett verksamheten högt betyg utifrån nämndens mål om en god och trygg arbetsmiljö för barnen. 10

11 5 Resultat - Grundskolan årskurs 2 Antal elever: 137 Svarsfrekvens: 136/99 % Tabell 2 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 2 Betyg Trygghet Lärarna stoppar mobbning 4,71 4,47 2 Lärarna har koll på barnen på rasterna 4,46 4,05 3 Lärarna hjälper till att reda ut bråk 4,73 4,35 4 Jag har någon att vara med om jag vill 4,51 4,35 5 Jag kan vara i skolan utan att vara rädd 4,63 4,59 6 Jag är nöjd med det vuxna gör för att skapa trygghet 4,73 4,69 Utveckling och lärande - Kunskaper 7 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar 3,51 *) 8 Jag får den hjälp jag behöver 4,68 *) 9 Jag tycker det är roligt i skolan 4,64 *) Ansvar och inflytande 10 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig 4,63 *) 11 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med 4,08 *) 12 Utvecklingssamtalen är bra 4,72 *) Bemötande - engagemang 13 De vuxna lyssnar och tar hand om oss barn 4,71 4,32 14 Jag känner mig säker med lärarna 4,85 4,53 Livsstil och hälsa 15 Jag får röra på mig under skoldagen 4,68 *) 16 Vi får lära oss om bra matvanor 4,51 *) *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 11

12 6 Resultat - Grundskolan årskurs 5 Antal elever: 138 Svarsfrekvens: 137/99 % Tabell 3 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 5 Normer och värden - Trygghet Jag känner mig trygg i skolan. 4,50 4,60 2 Lärarna stoppar mobbning. 4,10 4,10 3 Lärarna tar tag i problem direkt. 4,39 *) 4 Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna. 2,27 3,54 5 Jag har någon kamrat att vara med om jag vill. 4,82 4,65 Utveckling och lärande - Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära. 2,08 *) 7 Jag får den hjälp jag behöver. 4,24 4,29 8 Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning. 4,25 *) 9 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt. 2,75 *) 10 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar. 3,05 *) Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan. 3,69 *) 12 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig. 3,25 *) 13 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen. 3,77 *) 14 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan. 1,94 *) 15 Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan. 3,17 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra. 2,88 Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla. 4,33 4,27 18 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan. 2,31 *) 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem. 3,70 4,43 Livsstil och hälsa 20 Jag känner mig inte stressad i skolan 3,16 *) 21 Jag får röra på mig under skoldagen. 4,08 *) 22 Jag får lära mig om bra matvanor och motion. 2,71 *) Trygghet 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet. 4,64 4,40 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 12

13 7 Resultat - Grundskolan årskurs 8 Antal elever: 163 Svarsfrekvens: 142/87 % Tabell 4 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 8 Normer och värden - Trygghet Jag känner mig trygg i skolan, 3,67 4,43 2 Lärarna stoppar mobbning, 2,70 3,36 3 Lärarna tar tag i problem direkt, 2,79 3,07 4 Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna, 2,23 2,49 5 Jag har någon kamrat att vara med om jag vill, 4,11 4,6 Utveckling - Lärande och Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära, 2,76 *) 7 Jag får den hjälp jag behöver, 3,35 3,97 8 Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning, 3,16 *) 9 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt, 3,64 *) 10 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar, 2,60 *) Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan, 2,67 *) 12 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig, 3,30 *) 13 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen, 3,54 *) 14 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan, 2,96 *) 15 Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan, 3,48 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra, 3,47 *) Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla, 3,16 3,34 18 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan, 3,20 *) 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem, 3,45 3,67 Livsstil och hälsa *) 20 Jag känner mig inte stressad i skolan 2,58 *) 21 Jag får röra på mig under skoldagen, 3,22 *) 22 Jag får lära mig om bra matvanor och motion, 2,68 *) Trygghet *) 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet, 3,10 3,48 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 13

14 8 Resultat - Obligatoriska särskolan Antal elever: 14 Svarsfrekvens: 14/100 % Tabell 5 - Medelbetyg per fråga - Särskolan årskurs Normer och värden - Trygghet 1 Jag känner mig trygg i skolan Lärarna stoppar mobbning Lärarna tar tag i problem direkt Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna Jag har någon kamrat att vara med om jag vill Utveckling-Lärande och Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära Jag får den hjälp jag behöver Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan Utvecklingssamtalen är bra Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem Livsstil och hälsa 20 Jag känner mig inte stressad i skolan Jag får röra på mig under skoldagen Jag får lära mig om bra matvanor och motion Trygghet 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet

15 9 Resultat - Gymnasiet årskurs 2 Antal elever: 96 Svarsfrekvens: 86/90 % Tabell 6 - Medelbetyg per fråga - Gymnasiet årskurs 2 Normer och värden - Trygghet Skolan stoppar mobbning och andra kränkningar. 3,85 3,93 2 Lärarna tar tag i problem direkt. 3,26 3,47 3 Lärare kommer och går hela tiden i korridorerna. 3,50 3,26 4 Jag kan vara i skolan utan att vara rädd. 4,67 4,76 Utveckling och lärande - Kunskaper 5 Vi får lärarnas planering för kurser, prov och inlämningsuppgifter i god tid, så att vi inte blir stressade. 3,34 3,34 6 Studiemiljön som helhet är lugn och trivsam. 4,00 3,73 7 Jag får den hjälp jag behöver. 3,93 4,04 8 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära. 2,88 *) 9 Jag får arbeta på olika sätt, själv, i grupp eller under lärares ledning. 3,60 *) 10 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt. 3,90 *) Ansvar och inflytande - Delaktighet 11 Jag får påverka det som händer i skolan. 3,35 *) 12 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen. 3,76 *) Jag får tillsammans med läraren sätt egna mål för det jag ska lära 13 mig i olika kurser. 3,00 *) 14 Jag får delta i planering och utvärdering av mitt skolarbete. 3,36 *) 15 Jag och mina lärare pratar om hur det går för mig i skolan. 3,15 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra. 3,88 *) 17 Vi får information om såväl förändringar som om annat. 3,43 3,45 Samverkan - Bemötande och engagemang 18 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla elever. 3,62 3,81 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem. 3,85 4,24 20 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan. 3,42 *) Livsstil och hälsa 21 Jag känner mig inte stressad i skolan. 2,79 *) 22 Jag får röra på mig under skoldagen. 3,00 *) 23 Vi får lära oss om bra matvanor och motion. 3,57 *) Trygghet 24 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet. 4,14 4,31 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 15

16 10 Måluppfyllelse 10.1 Barn och utbildningsnämndens övergripande mål För att bedöma måluppfyllelsen när det gäller barn- och utbildningsnämndens övergripande mål, om en god och trygg arbetsmiljö, hade enkäten det sammanfattande påståendet: Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Barn och utbildningsnämnden uttrycker måttet för måluppfyllelse som Minst betyget 3 på en 5-gradig skala. Tabell 7 - Måluppfyllelse: Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål Medelbetyg Förskolan (Vårdnadshavare) Barnen i förskolan upplever en god trygg arbetsmiljö 4,11 Grundskolan åk 2 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,77 Grundskolan åk 5 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,58 Grundskolan åk 8 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 3,54 Obligatoriska särskolan åk 7-9 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 3.93 Gymnasiet åk 2 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,14 Alla verksamheter totalt Barn och elever upplever en god och trygg arbetsmiljö 4, Arboga kommuns skolplan Verksamhet Tabell 8 - Måluppfyllelse: Arboga kommuns skolplan Medelbetyg per målområde Normer och värden - Trygghet Utveckling och lärande - Kunskaper Målområde Ansvar och inflytande - Delaktighet Samverkan - Bemötande och engagemang Livsstil och hälsa Förskolan (vårdnadshavare) 4,00 4,05 3,81 4,00 3,95 Grundskolan åk 2 4,63 4,28 4,48 4,78 4,59 Grundskolan åk 5 4,23 3,27 3,12 3,45 3,32 Obligatoriska särskolan åk Grundskolan åk 8 3,54 3,55 3,69 3,74 3,23 Gymnasiet åk 2 3,88 3,76 3,29 3,97 3,55 Alla verksamheter totalt 3,99 3,72 3,65 3,99 3, Bedömning av måluppfyllelse God och trygg arbetsmiljö Bedömningen är att verksamheterna uppfyller barn- och utbildningsnämndens övergripande mål om en god och trygg arbetsmiljö. Arboga kommuns skolplan Bedömningen är att verksamheterna lever upp till målen i skolplanen. 16

17 11 Analys och åtgärder för förbättring Varje enskild förskola och skola har fått sina egna enkätresultat. Den viktigaste analysen ska göras i verksamheterna på varje enhet utifrån deras egna resultat. Enheterna har förutom betygen även viktning och mer avancerade resultat att tillgå för sina analyser. Åtgärder för förbättring tas med i revideringen av arbetsplanen. Skolorna redovisar sina resultat och förbättringsåtgärder i kvalitetsredovisningen för år Enligt enkätresultaten når verksamheterna, i ett kommunperspektiv, barnoch utbildningsnämndens övergripande mål om trygghet och målen i skolplanen. Resultaten varierar dock mellan enskilda förskolor och skolor samt även mellan årskurser. En enhet kan ha lågt betyg (<3) på ett specifikt område, där en annan enhet har betyget 3 eller högre på samma område, samtidigt som resultatet för kommunen som helhet ligger på betyget 3 eller högre. Därför kan man inte generellt föreslå förbättringsåtgärder, eftersom de inte berör alla enheter. Samtliga faktorer som vårdnadshavare i förskolan och elever i skolan framfört som viktiga för trygghet, lärande och utveckling ligger inom rektorernas och pedagogernas gemensamma uppdrag och ansvar. Därför är det upp till professionen och verksamheterna själva att avgöra vilka förbättringsåtgärder som är aktuella. 17

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008. Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2008. Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2008 Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar/resultat...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer