Uppföljning Utvärdering av Skolplan 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007"

Transkript

1 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell

2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Inledning Kommunfullmäktiges vision och strategiska område Barn- och utbildningsnämndens mål utifrån vision och strategi Arboga kommuns skolplan Metod och resultat Enkäterna Genomförande av enkäterna Urval Svarsfrekvens Rutiner för enkäternas genomförande Presentation av resultaten Resultat - Förskolan 10 5 Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Grundskolan årskurs Resultat - Obligatoriska särskolan 14 9 Resultat - Gymnasiet årskurs Måluppfyllelse Barn och utbildningsnämndens övergripande mål Arboga kommuns skolplan Bedömning av måluppfyllelse Analys och åtgärder för förbättring 17 3

4

5 1 Sammanfattning Under vårterminen 2010 har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en uppföljning av barn- och utbildningsnämndens övergripande mål om en god och trygg arbetsmiljö för barn och elever. Uppföljningen har gjorts med enkäter bland vårdnadshavare i förskolan och elever grundskolans årskurs 2, 5 och 8, särskolans elever årskurs 7-9 och gymnasiets elever i årskurs 2. I samma enkät har Skolplan 2007 utvärderats. Barn- och utbildningsnämnden uttrycker måttet för godkänd måluppfyllelse som Minst betyget 3 på en 5-gradig skala, där 5 är högsta betyg. Resultaten presenteras i rapporten per verksamhet för hela kommunen. Samtliga verksamheter når barn och utbildningsnämndens övergripande mål och skolplanens mål i ett kommunperspektiv. Måluppfyllelse Medelbetyg: Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål Medelbetyg Alla verksamheter totalt Barn och eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,28 Måluppfyllelse: Arboga kommuns skolplan Medelbetyg per målområde Målområde i skolplanen Normer och värden - Trygghet Utveckling och lärande - Kunskaper Ansvar och inflytande - Delaktighet Samverkan - Bemötande och engagemang Livsstil och hälsa Medelbetyg: Alla verksamheter totalt 4,02 3,72 3,65 3,99 3,67 5

6 2 Inledning 2.1 Kommunfullmäktiges vision och strategiska område Arboga kommun har sedan ett målstyrt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer visioner, strategiska områden och övergripande mål, som grund för kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Barn och utbildningsnämndens uppföljning år 2010 grundar sig på en av kommunfullmäktiges visioner, ett av de strategiska områdena med ett av de övergripande målen. Vision, som kan knytas till 2010 års enkäter: Arbogabon är trygg, jämställd och jämlik och har stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden Strategiskt område, som berörs i 2010 års enkäter: Utbildning Övergripande mål: Arbogas barn och elever upplever att arbetsmiljön är god och trygg senast år Barn- och utbildningsnämndens mål utifrån vision och strategi Barn- och utbildningsnämnden har följande mål, utifrån kommunfullmäktiges vision, det strategiska området Utbildning och KF:s övergripande mål: Nämndmål Mått Förvaltningsstrategi Barnen i förskolan upplever en god och trygg arbetsmiljö. Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö. Målet gäller grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiet Minst betyget 3 på en 5-gradig skala för påståendet Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Minst betyget 3 på en 5-gradig skala för påståendet Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Utveckla formerna för barnens och elevernas delaktighet och inflytande över sitt eget lärande. 6

7 2.3 Arboga kommuns skolplan Arboga kommuns skolplan antogs av kommunfullmäktige År 2010 är sista året i innevarande mandatperiod, vilket innebär att skolplanen har utvärderats samtidigt som uppföljningen av kommunfullmäktiges mål om en god och trygg arbetsmiljö för barn och elever. Vision I Arbogas förskolor och skolor har vi trygga barn och elever, som är delaktiga i utvecklingen av både lärprocessen och skolmiljön. Våra skickliga pedagoger väcker nyfikenhet och lust att lära. Alla samarbetar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö, som präglas av lugn och ro. Varje barn och elev uppmärksammas. Deras likheter och olikheter, talanger och förmågor tillvaratas. Samverkan mellan förskola, skola, vårdnadshavare och samhället ger barn och elever de bästa förutsättningarna att nå målen. Tillsammans skapar vi en jämställd och jämlik förskola och skola, där alla är delaktiga och tar ansvar! Skolplanens mål Normer och värden Alla barn och elever känner sig trygga Utveckling och lärande Alla barn och elever når sina individuella mål Ansvar och inflytande Alla barn och elever känner sig delaktiga i utformningen av det dagliga arbetet. Alla barn och elever tar ansvar för sitt lärande utifrån sin förmåga. Samverkan Samverkan för barnens och elevernas bästa o Lärare emellan o Med vårdnadshavare o Med omgivande samhälle o Med andra länder Vad behöver barn och elever för att lära och utvecklas? Vuxna, som varje dag ser dem, lyssnar, stöttar, visar tilltro, erbjuder trygghet. Vuxna som utmanar, inspirerar, väcker nyfikenhet, hjälper dem att sätt egna mål i individuella utvecklingsplaner/studieplaner och åtgärdsprogram, hjälper dem att nå de egna målen. Vuxna som gör dem delaktiga, låter dem komma till tals, ser dem som en tillgång i utformningen av det vardagliga arbetet. Vuxna som samarbetar, gör sambanden mellan skolans värld och omvärlden tydligt, vägleder som mot vidare studier och yrkesliv. Skolplanens centrala begrepp Goda kunskaper Trygghet Delaktighet Samverkan 2.4 Metod och resultat Måluppfyllelsen har mätts med attitydundersökningar i form skriftliga enkäter. Resultaten i attitydundersökningarna ska ses som upplevelse av kvalitet med avseende på förskolans och skolans insatser för att skapa trygghet och en god arbetsmiljö för barn och elever samt verksamheternas förmåga att ge barn och elever goda förutsättningar för lärande och utveckling. 7

8 3 Enkäterna Innehållet i 2010 års enkäter är till viss del detsamma som i 2008 års enkäter. Dessa handlade om faktorer av betydelse för föräldrars, barns och elevers trygghet i förskola och skola utifrån kommunala mål om trygghet i de verksamheterna. Till år 2010 har enkäterna kompletterats med nya frågor för att de även ska fungera som utvärdering av Arboga kommuns skolplan. Enkäterna består av två delar viktning och betyg. Viktningen innebär att kryssa ett givet antal påståenden - de som man anser vara de allra viktigaste. Betygsättningen innebär en bedömning av hur bra man upplever att verksamheterna fungerar på en 5-gradig skala, där Instämmer inte alls = 1, Instämmer helt = 5. Alla enkäter hade dessutom ett sammanfattande påstående att betygsätta på den 5-gradiga skalan: Totalt sett är jag nöjd med insatserna för att skapa trygghet. 3.1 Genomförande av enkäterna Enkäterna har genomförts under vårterminen 2010 bland vårdnadshavare i förskolan, bland elever i grundskolans årskurser 2, 5 och 8, obligatoriska särskolans årskurser 7-9 samt i gymnasiets årskurs 2. Vårdnadshavare i förskolan har besvarat enkäten via Internet eller en pappersenkät. Elever i grundskolans år 2 har besvarat en pappersenkät, som matats in i Internetenkäten av klasslärarna. Övriga årskurser har besvarat enkäten på Internet. Enkätverktyget på Internet sammanställer resultat på klassnivå, skolnivå, områdesnivå och kommunnivå. 3.2 Urval Enkäten i förskolan är en totalundersökning bland samtliga vårdnadshavare med barn placerade i Arboga kommuns förskolor. Enkäterna i skolan är totalundersökningar i bland elever i grundskolans årskurser 2, 5 och 8, obligatoriska särskolans årskurser 7-9 och i gymnasiets årskurs Svarsfrekvens Enkäter till vårdnadshavare i Antal utskickade enkäter Svarsfrekvens förskolan Antal godkända enkäter Andel i % % Svarsfrekvensen bland vårdnadshavare i förskolan är låg. Bortfallet kan till viss del bero på tekniska problem med Internetenkäten första dagen under svarsperioden. Påminnelser skickades ut tillsammans med pappersenkät för att så många som möjligt skulle kunna besvara enkäten. Andra orsaker till en mindre del av bortfallet är att några enkäter kom i 8

9 retur p.g.a. okänd adressat och ny adress var okänd. En del enkäter var inte ifyllda enligt anvisningarna och kunde inte godkännas för bearbetning. Några enkäter kom in för sent för att tas med i bearbetningen. Orsaken till större delen av bortfallet är okänd var svarsfrekvensen 66 %. Enkäter till elever i Antal elever i resp. skolår vid enkätens genomförande Svarsfrekvens Antal Andel i % Grundskolan år % Grundskolan år % Grundskolan år % Obligatoriska särskolan % Gymnasiet åk % Eleverna har besvarat enkäten på skoltid, vilket ger en hög svarsfrekvens. Bortfallet i skolorna kan bero på sjukfrånvaro eller annan frånvaro. 3.4 Rutiner för enkäternas genomförande Information om enkäten i förskolan och inloggningsuppgifter till Internetenkäten har skickats med vanlig postgång direkt hem till vårdnadshavare, vilket även gäller en påminnelse med följebrev, pappersenkät och frankerat svarskuvert. Enkäten med följebrev samt instruktioner och inloggningsuppgifter till eleverna skickades till berörda mentorer. Via Internet kan svarsprocessen följas per klass och påminnelser har riktats efter behov, när svarsperioden närmat sig slutet. 3.5 Presentation av resultaten Resultaten presenteras på kommunnivå, dels per verksamhet som medelbetyg per fråga, dels som medelbetyg per målområde i skolplanen. Betygsskalan är 5-gradig: Betyg 1 och 2 = låga betyg Betyg 3 = Godkänd Betyg 4 och 5 = höga betyg Medelbetyg per fråga: Medelbetyg är beräknat på besvarade frågor. Medelbetyg per målområde i skolplanen: Frågorna är indelade i områden, som motsvaras av målområden i läroplan och skolplan. Medelbetyg per målområde används som grund för bedömning av måluppfyllelse. 9

10 4 Resultat - Förskolan Utskickade enkäter: 448 Svarsfrekvens: 267/60 % Tabell 1 - Medelbetyg per fråga - Vårdnadshavare i förskolan Normer och värden - Trygghet 1 Barnen känner sig trygga i förskolan 4,44 4,54 2 Personalen har uppsikt över vad barnen gör 3,57 3,72 3 Barnen får lära sig hantera konflikter och respektera varandra 4,00 4,14 Utveckling och lärande - Kunskaper 4 Personalen väcker barnens nyfikenhet så de får lust att lära 3,88 *) 5 Barnen tycker det är roligt i förskolan 4,31 4,40 6 Barnen får stöd att utveckla självständighet och tilltro till sig själv 3,97 3,99 Delaktighet - Ansvar och inflytande 7 Barnen är delaktiga i planeringen av de dagliga aktiviteterna 4,36 *) 8 Barnen har inflytande över det som berör dem i förskolan 3,33 *) 9 Barnen får hjälp att utveckla sin förmåga att ta ansvar 3,73 *) Samverkan - Bemötande och engagemang 10 Personalen samverkar för barnets bästa i förskolan 4,05 *) 11 Barnen bemöts utifrån sina behov 3,87 3,93 12 Personalen engagerar sig i arbetet med barnen 3,86 4,19 13 Föräldrar får information om händelser och förändringar i förskolan 4,05 4,08 14 Föräldrar och personal har en förtroendefull kontakt 4,17 4,14 Allmänt 15 Förskolans miljö är säker, både inne och ute 3,79 3,86 16 Totalt sett är jag nöjd med förskolans insatser för att skapa trygghet 4,11 4,19 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. Svarsfrekvensen på enkäten i förskolan är endast 60 %, vilket är väl lågt för att kunna dra slutsatsen att resultatet är representativt för vårdnadshavare i förskolan. De som har besvarat enkäten har dock gett verksamheten högt betyg utifrån nämndens mål om en god och trygg arbetsmiljö för barnen. 10

11 5 Resultat - Grundskolan årskurs 2 Antal elever: 137 Svarsfrekvens: 136/99 % Tabell 2 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 2 Betyg Trygghet Lärarna stoppar mobbning 4,71 4,47 2 Lärarna har koll på barnen på rasterna 4,46 4,05 3 Lärarna hjälper till att reda ut bråk 4,73 4,35 4 Jag har någon att vara med om jag vill 4,51 4,35 5 Jag kan vara i skolan utan att vara rädd 4,63 4,59 6 Jag är nöjd med det vuxna gör för att skapa trygghet 4,73 4,69 Utveckling och lärande - Kunskaper 7 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar 3,51 *) 8 Jag får den hjälp jag behöver 4,68 *) 9 Jag tycker det är roligt i skolan 4,64 *) Ansvar och inflytande 10 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig 4,63 *) 11 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med 4,08 *) 12 Utvecklingssamtalen är bra 4,72 *) Bemötande - engagemang 13 De vuxna lyssnar och tar hand om oss barn 4,71 4,32 14 Jag känner mig säker med lärarna 4,85 4,53 Livsstil och hälsa 15 Jag får röra på mig under skoldagen 4,68 *) 16 Vi får lära oss om bra matvanor 4,51 *) *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 11

12 6 Resultat - Grundskolan årskurs 5 Antal elever: 138 Svarsfrekvens: 137/99 % Tabell 3 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 5 Normer och värden - Trygghet Jag känner mig trygg i skolan. 4,50 4,60 2 Lärarna stoppar mobbning. 4,10 4,10 3 Lärarna tar tag i problem direkt. 4,39 *) 4 Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna. 2,27 3,54 5 Jag har någon kamrat att vara med om jag vill. 4,82 4,65 Utveckling och lärande - Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära. 2,08 *) 7 Jag får den hjälp jag behöver. 4,24 4,29 8 Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning. 4,25 *) 9 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt. 2,75 *) 10 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar. 3,05 *) Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan. 3,69 *) 12 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig. 3,25 *) 13 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen. 3,77 *) 14 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan. 1,94 *) 15 Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan. 3,17 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra. 2,88 Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla. 4,33 4,27 18 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan. 2,31 *) 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem. 3,70 4,43 Livsstil och hälsa 20 Jag känner mig inte stressad i skolan 3,16 *) 21 Jag får röra på mig under skoldagen. 4,08 *) 22 Jag får lära mig om bra matvanor och motion. 2,71 *) Trygghet 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet. 4,64 4,40 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 12

13 7 Resultat - Grundskolan årskurs 8 Antal elever: 163 Svarsfrekvens: 142/87 % Tabell 4 - Medelbetyg per fråga - Årskurs 8 Normer och värden - Trygghet Jag känner mig trygg i skolan, 3,67 4,43 2 Lärarna stoppar mobbning, 2,70 3,36 3 Lärarna tar tag i problem direkt, 2,79 3,07 4 Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna, 2,23 2,49 5 Jag har någon kamrat att vara med om jag vill, 4,11 4,6 Utveckling - Lärande och Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära, 2,76 *) 7 Jag får den hjälp jag behöver, 3,35 3,97 8 Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning, 3,16 *) 9 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt, 3,64 *) 10 Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar, 2,60 *) Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan, 2,67 *) 12 Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig, 3,30 *) 13 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen, 3,54 *) 14 Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan, 2,96 *) 15 Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan, 3,48 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra, 3,47 *) Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla, 3,16 3,34 18 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan, 3,20 *) 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem, 3,45 3,67 Livsstil och hälsa *) 20 Jag känner mig inte stressad i skolan 2,58 *) 21 Jag får röra på mig under skoldagen, 3,22 *) 22 Jag får lära mig om bra matvanor och motion, 2,68 *) Trygghet *) 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet, 3,10 3,48 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 13

14 8 Resultat - Obligatoriska särskolan Antal elever: 14 Svarsfrekvens: 14/100 % Tabell 5 - Medelbetyg per fråga - Särskolan årskurs Normer och värden - Trygghet 1 Jag känner mig trygg i skolan Lärarna stoppar mobbning Lärarna tar tag i problem direkt Det finns lärare både på skolgården och i korridorerna på rasterna Jag har någon kamrat att vara med om jag vill Utveckling-Lärande och Kunskaper 6 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära Jag får den hjälp jag behöver Jag får arbeta på olika sätt - själv, i grupp eller under lärares ledning Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt Det är lugnt i klassrummet när vi arbetar Ansvar och inflytande 11 Jag får påverka det som händer i skolan Jag får hjälp att sätta egna mål för det jag ska lära mig Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen Jag får vara med och planera det vi ska arbeta med i skolan Jag och min lärare pratar om hur det går för mig i skolan Utvecklingssamtalen är bra Samverkan - Bemötande och engagemang 17 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem Livsstil och hälsa 20 Jag känner mig inte stressad i skolan Jag får röra på mig under skoldagen Jag får lära mig om bra matvanor och motion Trygghet 23 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet

15 9 Resultat - Gymnasiet årskurs 2 Antal elever: 96 Svarsfrekvens: 86/90 % Tabell 6 - Medelbetyg per fråga - Gymnasiet årskurs 2 Normer och värden - Trygghet Skolan stoppar mobbning och andra kränkningar. 3,85 3,93 2 Lärarna tar tag i problem direkt. 3,26 3,47 3 Lärare kommer och går hela tiden i korridorerna. 3,50 3,26 4 Jag kan vara i skolan utan att vara rädd. 4,67 4,76 Utveckling och lärande - Kunskaper 5 Vi får lärarnas planering för kurser, prov och inlämningsuppgifter i god tid, så att vi inte blir stressade. 3,34 3,34 6 Studiemiljön som helhet är lugn och trivsam. 4,00 3,73 7 Jag får den hjälp jag behöver. 3,93 4,04 8 Skolarbetet gör mig nyfiken och ger mig lust att lära. 2,88 *) 9 Jag får arbeta på olika sätt, själv, i grupp eller under lärares ledning. 3,60 *) 10 Jag får visa vad jag lärt mig på många olika sätt. 3,90 *) Ansvar och inflytande - Delaktighet 11 Jag får påverka det som händer i skolan. 3,35 *) 12 Jag får reda på vilka målen är i olika ämnen. 3,76 *) Jag får tillsammans med läraren sätt egna mål för det jag ska lära 13 mig i olika kurser. 3,00 *) 14 Jag får delta i planering och utvärdering av mitt skolarbete. 3,36 *) 15 Jag och mina lärare pratar om hur det går för mig i skolan. 3,15 *) 16 Utvecklingssamtalen är bra. 3,88 *) 17 Vi får information om såväl förändringar som om annat. 3,43 3,45 Samverkan - Bemötande och engagemang 18 Lärarna bryr sig om oss och lyssnar på alla elever. 3,62 3,81 19 Jag känner mig trygg med lärarna och har förtroende för dem. 3,85 4,24 20 Mina lärare samarbetar för att det ska gå bra för mig i skolan. 3,42 *) Livsstil och hälsa 21 Jag känner mig inte stressad i skolan. 2,79 *) 22 Jag får röra på mig under skoldagen. 3,00 *) 23 Vi får lära oss om bra matvanor och motion. 3,57 *) Trygghet 24 Totalt sett är jag nöjd med det skolan gör för att skapa trygghet. 4,14 4,31 *) Frågorna fanns inte med i 2008 års enkät. 15

16 10 Måluppfyllelse 10.1 Barn och utbildningsnämndens övergripande mål För att bedöma måluppfyllelsen när det gäller barn- och utbildningsnämndens övergripande mål, om en god och trygg arbetsmiljö, hade enkäten det sammanfattande påståendet: Totalt sett är jag nöjd med insatsen för att skapa trygghet. Barn och utbildningsnämnden uttrycker måttet för måluppfyllelse som Minst betyget 3 på en 5-gradig skala. Tabell 7 - Måluppfyllelse: Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål Medelbetyg Förskolan (Vårdnadshavare) Barnen i förskolan upplever en god trygg arbetsmiljö 4,11 Grundskolan åk 2 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,77 Grundskolan åk 5 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,58 Grundskolan åk 8 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 3,54 Obligatoriska särskolan åk 7-9 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 3.93 Gymnasiet åk 2 Eleverna upplever en god och trygg arbetsmiljö 4,14 Alla verksamheter totalt Barn och elever upplever en god och trygg arbetsmiljö 4, Arboga kommuns skolplan Verksamhet Tabell 8 - Måluppfyllelse: Arboga kommuns skolplan Medelbetyg per målområde Normer och värden - Trygghet Utveckling och lärande - Kunskaper Målområde Ansvar och inflytande - Delaktighet Samverkan - Bemötande och engagemang Livsstil och hälsa Förskolan (vårdnadshavare) 4,00 4,05 3,81 4,00 3,95 Grundskolan åk 2 4,63 4,28 4,48 4,78 4,59 Grundskolan åk 5 4,23 3,27 3,12 3,45 3,32 Obligatoriska särskolan åk Grundskolan åk 8 3,54 3,55 3,69 3,74 3,23 Gymnasiet åk 2 3,88 3,76 3,29 3,97 3,55 Alla verksamheter totalt 3,99 3,72 3,65 3,99 3, Bedömning av måluppfyllelse God och trygg arbetsmiljö Bedömningen är att verksamheterna uppfyller barn- och utbildningsnämndens övergripande mål om en god och trygg arbetsmiljö. Arboga kommuns skolplan Bedömningen är att verksamheterna lever upp till målen i skolplanen. 16

17 11 Analys och åtgärder för förbättring Varje enskild förskola och skola har fått sina egna enkätresultat. Den viktigaste analysen ska göras i verksamheterna på varje enhet utifrån deras egna resultat. Enheterna har förutom betygen även viktning och mer avancerade resultat att tillgå för sina analyser. Åtgärder för förbättring tas med i revideringen av arbetsplanen. Skolorna redovisar sina resultat och förbättringsåtgärder i kvalitetsredovisningen för år Enligt enkätresultaten når verksamheterna, i ett kommunperspektiv, barnoch utbildningsnämndens övergripande mål om trygghet och målen i skolplanen. Resultaten varierar dock mellan enskilda förskolor och skolor samt även mellan årskurser. En enhet kan ha lågt betyg (<3) på ett specifikt område, där en annan enhet har betyget 3 eller högre på samma område, samtidigt som resultatet för kommunen som helhet ligger på betyget 3 eller högre. Därför kan man inte generellt föreslå förbättringsåtgärder, eftersom de inte berör alla enheter. Samtliga faktorer som vårdnadshavare i förskolan och elever i skolan framfört som viktiga för trygghet, lärande och utveckling ligger inom rektorernas och pedagogernas gemensamma uppdrag och ansvar. Därför är det upp till professionen och verksamheterna själva att avgöra vilka förbättringsåtgärder som är aktuella. 17

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75%

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75% Föräldrar Förskoleklass - Våren 9 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 60 7 0 6 bra 96% 97% 9% 7%. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 9 7 9% 79% 7%.

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola 72 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vallentuna kommun Eken - Föräldrar Förskola Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Vallentuna kommun Eken - Föräldrar Förskola Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Vallentuna kommun Eken - Föräldrar Förskola 45 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Ärlingheden förskola

Ärlingheden förskola Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 44 40 Medelvärde,,, 9, 4. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Skutan förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Skutan förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 26 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 0 6 Medelvärde,6, 2 9,2. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Väsby skola - Föräldrar åk 5 48 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lovisedal - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lovisedal - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun Lovisedal - Föräldrar Förskola 3 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3,, och Olsboskolan, 16 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 1 och januari 16 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan.

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Akademiska skolan - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Akademiska skolan - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Akademiska skolan - Föräldrar Förskoleklass 17 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Karlbergsskolan förskola Bullerbyn - Föräldrar Förskola

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Karlbergsskolan förskola Bullerbyn - Föräldrar Förskola Vallentuna kommun Karlbergsskolan förskola Bullerbyn - Föräldrar Förskola 10 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar Förskoleklass 33 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Vallentuna kommun Kårsta - Föräldrar år 5 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning för Kullsta förskola 2006/2007. Kort presentation av förskolan. Kullsta förskola ligger i norra delen av centralorten Nynäshamn. Förskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Föräldrar år 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Föräldrar år 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Föräldrar år 6 563 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 30 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 30 respondenter Sollentuna kommun Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 3 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vaxmoraskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 55 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vaxmoraskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 55 respondenter Sollentuna kommun Vaxmoraskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 55 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Viby - Föräldrar Förskola 39 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Viby - Föräldrar Förskola 39 respondenter Sollentuna kommun Rälsen Förskola_Skola Viby - Föräldrar Förskola 39 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Norrviken - Föräldrar Förskola 39 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Norrviken - Föräldrar Förskola 39 respondenter Sollentuna kommun Rälsen Förskola_Skola Norrviken - Föräldrar Förskola 39 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 6 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 6 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 6 23 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Tappströmsskolan Föräldrar år 8 - Våren svar, 33%

Tappströmsskolan Föräldrar år 8 - Våren svar, 33% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande 70,0. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan., 1,0 1,1 0 1,0. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7, 1 1, 1,7,. Lärarna är bra på att

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Grantomta Föräldrar år 5 - Våren svar, 84%

Grantomta Föräldrar år 5 - Våren svar, 84% Föräldrar år - Våren svar, 84% Utveckling och lärande 4. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 8 4 4,9. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 4 8 7,9 4. Lärarna är bra på att väcka mitt

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sjumilaskogen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sjumilaskogen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun Sjumilaskogen - Föräldrar Förskola 48 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Täby kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Frilufts Förskolor Broby - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Täby kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Frilufts Förskolor Broby - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Täby kommun Frilufts Förskolor Broby - Föräldrar Förskola 6 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Töjnaskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 85 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Töjnaskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 85 respondenter Sollentuna kommun Töjnaskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 85 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Första stegets förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85%

Första stegets förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85% Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, 5% bra Utveckling och lärande 0 0 %. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 3 7 00% 76 6% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66 3 3 7 7% 00% 56 36 %. Personalen

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Kusin Vitamin Föräldrar Förskola - Våren 2013 52 svar, 74%

Kusin Vitamin Föräldrar Förskola - Våren 2013 52 svar, 74% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, 7% bra Utveckling och lärande 7 0 97%. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 5 00% 0 5 0 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 7 8 0 8% 0 5 5 90%. Personalen

Läs mer

Attitydundersökningen 2016

Attitydundersökningen 2016 Attitydundersökningen 2016 Fotograf: Colourbox Elever i grundskolans årskurser F-3 och 4-9 Grundskolans och grundsärskolans uppdrag Skolan ska sträva efter en god miljö för utveckling och lärande. Enligt

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 81 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 81 respondenter Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 81 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63%

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 0,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7 7 0 0,,7,. Lärarna är bra på att väcka mitt barns

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Nyborgen förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Nyborgen förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Nyborgen förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 Medelvärde,,, 00 9,. Mitt barns tankar

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Grantomta Föräldrar år 2 - Våren svar, 84%

Grantomta Föräldrar år 2 - Våren svar, 84% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 7 7 7 0 0. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7 7 0. Lärarna är bra på att väcka mitt barns

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 28 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vallentuna kommun - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vallentuna kommun - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun Vallentuna kommun - Föräldrar år 3 368 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 57 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer