Kostnad per brukare 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnad per brukare 2013"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2013/ Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen Bakgrund Konsultföretaget Ensolution AB har färdigställt Kalmars resultat av Kostnad per brukare för För andra året i rad omfattar redovisningen även resultatet av brukarundersökningar som gjorts bland brukare, klienter och personal. Brukarundersökningen mäter den upplevda brukarkvaliteten vilket bara är en del av det totala kvalitetsbegreppet Svarsfrekvensen har varit högre den här omgången men inom några verksamheter är det endast ett fåtal svar. Resultatet visar att brukare och klienter i stor utsträckning är nöjda med verksamheten. Brukarna är något mindre nöjda med möjlighet till inflytande jämfört med andra parametrar. Resultatet av kostnaderna visar att Kalmar fortfarande har högre dygnskostnader än snittet för gruppbostäder. Hög kostnadsnivå har även personlig assistans SFB i egen regi. Genomsnittskostnaderna för ytterfallen inom LSS har minskat något men fortfarande har Kalmar fler och dyrare ytterfall än snittet. Dygnskostnader för servicebostäder ligger på normalnivå vilket även insatskostnaden för Daglig verksamhet i egen regi gör. På IFO-sidan visar jämförelsen att kostnaderna för klienter i åldersintervallet år samt år har ökat och fortfarande ligger över normalnivån. Hög andel institutionsplaceringar är en orsak till detta. Dock är medelkostnaden för extern institutionsvård lägre än snittet. Antalet ytterfall har ökat från tidigare år inom barn och familj. Inom vuxna missbruksvården är antalet ytterfall färre än snittet och medelkostnaden per brukare ligger också under normalnivån. Däremot är medelkostnaden för institutionsvården hög. Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Tel vx

2 SN 2013/ (2) Försörjningsstödet visar en positiv utveckling mellan 2012 och 2013 och ligger något lägre än normalkostnaden. Andelen hushåll med arbetslöshet, sjukskrivning eller språkhinder som orsak till försörjningsstöd minskar. Analysarbetet kommer nu att påbörjas. Förvaltningens ledningsgrupp håller på att formulera ett underlag som förvaltningen ska arbeta med framöver. I höst är tanken att Andreas Johansson, Ensolution AB kommer till socialnämnden och presenterar ytterligare detaljer i materialet. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilaga Bildpresentation för socialnämnden av Kostnad per brukare 2013

3 Kostnad per brukare 2013 Socialnämnden

4 KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett helår Kombinerar totala kostnader med alla verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

5 Svarsfrekvens brukare Verksamhetsområde Mottagning och utredning 89 st inkomna enkäter (av 333 st) Verksamhetsområde Insatser barn och familj 186 st inkomna enkäter (av 296 st) Verksamhetsområde Insatser missbruk och socialpsykiatri 291 st inkomna enkäter (av 407 st) Verksamhetsområde Insatser arbete och sysselsättning 78 st inkomna enkäter (av 315 st) Verksamhetsområde Insatser funktionsnedsättning 216 st inkomna enkäter (av 291 st)

6 Svarsfrekvens personal

7 KPB omsorg om personer med funktionsnedsättning

8 Antal brukare Brukare med insatser enligt LSS Brukarmix inom LSS Ökande andel ytterfall. Medelkostnad per ytterfall 1309 tkr ( tkr, tkr) Totalt 711 brukare 2013, 685 under 2012, 663 under 2011

9 Kostnadsandel per insats Insatsgrupp Gruppbostad enl. LSS 27,9% 28,4% Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS 17,4% 15,9% Personlig assistans enl. LSS 6,5% 6,6% Personlig assistans enl. SFB 9,6% 11,4% Daglig verksamhet enl. LSS 13,2% 12,9% Boende för barn LSS 1,3% 2,5% Korttidstillsyn LSS 1,0% 0,8% Korttidsvistelse LSS 5,0% 5,1% HSL LSS 1,6% 1,5% Övriga insatser enl. LSS 1,9% 2,0% Boendestöd enl. SoL 4,4% 4,1% Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL 3,1% 2,7% Övriga insatser enl. SoL riktade till personer med funktionsnedsättning 5,9% 5,1% Öppen verksamhet riktade till personer med funktionsnedsättning 0,9% 1,0% Lagrum Insatser enligt LSS 85,5% 87,1% Insatser enligt SoL 14,5% 12,9%

10 Insatskostnad Gruppbostad LSS Snitt i Högsta Lägsta Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 i Kalmar i Kalmar

11 Gruppbostad Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Samma resultat på trygghet och inflytande som 2012, bemötande minskar från 82 och övergripande från 86 för brukarnas svar. Lägre svar från personalen där trygghet och bemötande byter färg

12 Trygghet Informerad om vilka medicinska insatser jag får. Jag trivs på mitt boende. Vågar säga till personalen om jag tycker något är fel. Jag får alltid veta vilken personal som skall jobba. Vikarier är välinformerade om mina behov. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend

13 Inflytande Bestämma själv när jag skall lägga mig vila/sova. Jag får själv bestämma när jag ska äta. Jag vet hur jag kan framföra synpunkter eller klaga. Jag får själv välja vilka aktiviteter jag skall vara med på. Jag får själv välja vilken av personalen som jobbar som skall hjälpa mig. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend

14 Bemötande Jag tycker att personalen bryr sig om mig. Personalen förstår om jag är arg eller ledsen. Personalen hjälper mig att ta reda på saker jag undrar över. Personalen knackar eller ringer på min dörr innan de kommer in. Jag tycker att personalen har gott om tid med mig. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend

15 Insatskostnad Servicebostad LSS Snitt i Högsta Lägsta Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet 2012 i Kalmar i Kalmar

16 Servicebostad Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Bättre svar jämfört med 2012, trygghet 71, inflytande 73 och bemötande från 76och övergripande från 78 för brukarnas svar. Motsvarande svar från personalen där trygghet, bemötande oh övergripande byter färg (positivt) men inflytande Minskar från 73 och byter färg (negativt)

17 Insatskostnad Personlig assistans SFB egen regi Snitt i Snitt Kalmar Snitt Kalmar Kostnad utöver landet FK-ersättning ,2 Mkr

18 Personlig ass. Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Olika svar jämfört med 2012, trygghet 74, inflytande 69 och bemötande från 82 och övergripande från 86 för brukarnas svar. Olika tendenser från personalens svar

19 Inflytande Assistenterna utför endast sådant jag själv inte kan. Vet hur jag kan framföra synpunkter, klaga eller lämna förslag på förbättring- Får själv välja hur assistenterna ska utföra uppgifterna. Har själv fått vara med och bestämma vilka assistenter som ska hjälpa mig. Jag vet vem jag ska prata med om mina behov av hjälp förändras. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend

20 Insatskostnad Daglig verksamhet egen regi Snitt i Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet

21 Daglig verksamhet Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Liten skillnad jämfört med 2012, trygghet 80, inflytande 72 och bemötande från 84 och övergripande från 88 för brukarnas svar. Liknande svar från personalen

22 Korttidsvistelse Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Förbättring jämfört med 2012, trygghet 70, inflytande 55 och bemötande från 83 och övergripande från 78 för brukarnas svar. Motsvarande förbättring från personalens svar

23 Övriga insatser, boendestöd Snitt i Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet ??? Ökning av insatser enligt SoL

24 Boendestöd Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Förbättring jämfört med 2012, trygghet 72, inflytande 69 och bemötande från 74 och övergripande från 84 för brukarnas svar. Viss försämring från personalens svar förutom på övergripande som var 80

25 Brukare Särskilt boende för psykiskt funktionshindrade Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Förbättring jämfört med 2012, trygghet 72, inflytande 69 och bemötande från 74 och övergripande från 84 för brukarnas svar. Viss försämring från personalens svar förutom på övergripande som var 80

26 Index, LSS Ålder sgr upp Total kostnad Antal invånar e Kostnad/ inv. Antal br ukar e Kostnad/ br ukar e Andel br ukar e % 0-12 år ,4% år ,7% år ,5% år ,6% år ,3% år ,1% år ,2% 65- år ,7% ,1% Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Åldersgrupp Kostnad LSS Kostnad LSS LSS: Andel LSS:Andel Ytterfall Ytterfall 0-12 år % 65% år % 77% år % 57% år % 52% år % 59% år % 52% år % 61% år % 42% % 57% 55 85

27 Sammanfattning kostnad och brukarupplevd kvalitet

28 Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg Kalmar kommun helår, 2013

29 Konsumtion, totalt för IFO Ålder sgr upp Kostnad IFO Antal invånar e Kostnad/ inv. Antal br ukar e Kostnad/ br ukar e Andel br ukar e % 0-6 år ,6% 7-12 år ,7% år ,6% år ,4% år ,7% år ,6% år ,7% år ,3% år ,0% år ,0% 65- år ,3% ,0% Antalet brukare 2012 var dvs 5,9 % av befolkningen Högre medelkostnader i intervallet år och år Lägre medelkostnader i intervallen år år Hög andel institutionsplaceringar genererar högre kostnader per invånare

30 Kostnad per åldersgrupp totalt individ- och familjeomsorg Kostnad per åldersgrupp, år år år år år år Över 65 år

31 Myndighet Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga

32 Trygghet Upplever att handläggaren är kunnig. Får information på ett begripligt sätt. Får information och motivering till beslut som fattas. Vet vad som förväntas av mig. Upplever att mitt ärende hanteras rättssäkert. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend

33 Inflytande Upplever att jag får påverka de olika beslut som fattas. Vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. Det är lätt att komma i kontakt med personalen. Personalen sammarbetar internt och med olika myndigheter när det behövs. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mig som unik person. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend

34 Bemötande Personalen lyssnar på mig. Känner mig respekteras av personalen. Lätt att få prata med samma person varje gång. Känner att jag får den tid jag behöver i möte med personal. Träffar lagom många personer från socialtjänsten. Area total Trend inom kommun Brukare Personal Nationell trend

35 Individ och familjeomsorg- utförare Brukare Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga Personal Trygghet Inflytande Bemötande Nationell fråga

36 Antal brukare KPB Barn, ungdom, familj Antal brukare per kostnadsintervall BUF Intervall 0-50 tkr omfattar bl.a. utredning, socialpedagogisk insats, utredning av kontaktperson, förhandsbedömning, yttranden, programverksamhet mm Färre individer i lägre kostnadsintervall 47 st ytterfall över 500 tkr, 4,6% (39 st 2012 (3,9%), 40 st. ytterfall 2011(3,5%))

37 Insatsmix öppenvårdsinsatser BUF Kalmar % % 0% % % 0% Kontaktperson/kontaktfamilj % Enskilt samtalsstöd Socialpedagogisk insats % % Programverksamhet Skolsocial insats Nätverksarbete Gruppverksamhet Ungdomstjänst/-vårdsprogram Riktad dagverksamhet Övrig intern öppenvård Extern öpenvård Hög andel enskilt samtalsstöd och kontaktperson/kontaktfamilj

38 Åldersgrupp och kön BUF totalt Kvinnor BUF total t Män Antal brukare BUF Kvinnor Antal brukare BUF Män Kostnad/brukare BUF kvinnor Kostnad/brukare BUF Män 0-6 år år år år år

39 Kategorisering Barn o familj Antal Andel Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda % % Antal brukare som under året haft en öppenvårdsinsats, men Kategori 2 ingen boende/institutionsinsats % % Kategori 3 Antal brukare som under året varit placerade på familjehem eller boende, men inte varit institutionsplacerade % % Kategori 4 Antal brukare som under året varit institutionsplacerade 59 6% 76 8%

40 Insatskostnader barn o familj Jmf Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet Medelkostnad per brukare buf Medelkostnad år Medelkostnad ext institutionsvård Antal ytterfall 39 47

41 Barn och vuxna mottagning

42 Barn, ungdom, familj utredning

43 Kvalitet Alternativ till våld

44 Antal brukare Försörjningsstöd, utbetalning Antal hushåll per kostnadsintervall Hushållen över kr i utbetalning blir inte fler och hushållen med kr och kr ökar något En positiv utveckling mellan 2012 till 2013

45 Orsaker till stöd Arbetslös - Ingen ersättning Arbetslös - Otillräcklig ersättning Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning Arbetshinder, sociala skäl (tom) Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers Språkhinder Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers Arbetslös - Väntar på ersättning Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst Pensionär Arbetar heltid - Väntar på inkomst Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning Begravningshjälp Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning Internatboende Arbetslös - Flykting i introduktion Arbetslös - Flykting studerande Avvaktan (otillräckligt, väntar) % % Hinder (arbetslös, sjukskr, språkhinder) % %

46 Mottagning fös

47 Utredning fös

48 Kvalitet familjerätt

49 Antal brukare Vuxna missbrukare Antal brukare per kostnadsintervall VUX De flesta klienterna återfinns inom kostnadsintervallet 0-10 tkr 27 ytterfall över 300 tkr, 2,3% (25 st 3,6% 2012, 21 st. ytterfall 2011 (2,7%))

50 Insatsmix, vuxna missbrukare öppenvård % 0 0% % 787 1% % 0% 7% % Kontaktperson/kontaktfamilj Enskilt samtalsstöd Socialpedagogisk insats Programverksamhet Nätverksarbete Gruppverksamhet Riktad dagverksamhet Övrig intern öppenvård Extern öpenvård Stor andel enskilt samtalsstöd

51 Kategorisering Antal Andel Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda % % Antal brukare som under året haft en öppenvårdsinsats, men Kategori 2 ingen boende/institutionsinsats 29 4% 33 3% Kategori 3 Antal brukare som under året varit placerade på familjehem eller boende, men inte varit institutionsplacerade 55 8% 49 5% Kategori 4 Antal brukare som under året varit institutionsplacerade 53 8% 54 5%

52 Insatskostnader vuxna missbrukare obs ej övr vuxna Jmf Snitt Kalmar Snitt Kalmar landet Medelkostnad per brukare 20 -w Medelkostnad institutionsvård Antal ytterfall 25 27

53 Kvalitet Vuxna Utredningsenhet Mottagningsenhet barn och vuxen

54 Kvalitet Alkohol- och drogmottagning Smedbacken

55 Sammanfattning kostnad och brukarupplevd kvalitet

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer