1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka 2 Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2011 (SN 2012:34) - beslut 3 Muntlig information om medarbetarenkäten 4 Uppföljning av internkontrollplanen 2011 (SN 2010:1) - beslut 5 Bokslut 2011 för socialnämnden inklusive personalberättelse (SN 2010:1) - beslut 6 Förvaltningschefen informerar om samarbete mellan polis och kommun samt arbetsplatsfrågor 7 Utseende av personuppgiftsombud till socialförvaltningen (SN/2010:55) 8 Ärenden från samordningsförbundet Botkyrka (SN 2012:17) 9 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:16) 10 Anmälningsärenden (SN ) Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset plan 2 rum 2 kl Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset plan 8, socialförvaltningens stora sammanträdesrum kl Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden Dnr 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka Elin Asplund, samordnare informerade om Samordningsförbundet i Botkyrka

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden Dnr SN/2012:34 2 Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2011 (SN 2012:34) Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter under ett antal veckor hösten 2011 erbjöds att besvara enkäten. Under den aktuella mätperioden lämnades totalt 1483 enkäter ut, av dessa besvarades 868 vilket ger en total svarsfrekvens på 59 procent. Jämfört med tidigare års mätningar har svarsfrekvensen ökat vilket är mycket positivt. Sammantaget visar resultatet från undersökningen att besökarna/brukarna är nöjda med socialförvaltningen. Totalt sett uppvisar 2011 års enkät godkända resultat inom alla avsnitt och inom alla åtaganden. Vad gäller tillgängligheten ger brukarna socialförvaltningen ett gott betyg, enkätens genomsnittliga tillgänglighetsindex ligger på 80 vilket är godkänt. Vad gäller brukarnas/besökarnas inflytande visar resultaten att det genomsnittliga inflytandeindexet ligger på 84, vilket är klart godkänt. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande service. Brukarenkätens genomsnittliga serviceindex ligger på 86 vilket är mycket högt. Beträffande brukarenkätens genomsnittliga delaktighetsindex ligger detta på 81, vilket är godkänt. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande bemötande. Brukarenkätens genomsnittliga bemötandeindex ligger på 90 vilket är väldigt högt. Nöjd kund index (NKI) är helhetsbetyget/helhetsbedömningen på verksamheten och socialförvaltningen uppvisar ett klart godkänt NKI-värde på 83. Rättvisa och rättssäkerhet uppvisar en successiv nedgång på alla frågor inom området. Av de 103 svarande på denna fråga uppgav endast 43 procent att de kände till att de kunde överklaga sina beslut samt hur man rent praktiskt skulle gå tillväga. På många frågor i enkäten kan man även hitta signifikanta könsskillnaderna, både i 2009 som 2010 års mätning kunde man också se liknande resultat.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [1] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten :34 Referens Staffan Wallier Mottagare Socialnämnden Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2011 Förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter under ett antal veckor hösten 2011 erbjöds att besvara enkäten. Under den aktuella mätperioden lämnades totalt 1483 enkäter ut, av dessa besvarades 868 vilket ger en total svarsfrekvens på 59 procent. Jämfört med tidigare års mätningar har svarsfrekvensen ökat vilket är mycket positivt. Sammantaget visar resultatet från undersökningen att besökarna/brukarna är nöjda med socialförvaltningen. Totalt sett uppvisar 2011 års enkät godkända resultat inom alla avsnitt och inom alla åtaganden. Vad gäller tillgängligheten ger brukarna socialförvaltningen ett gott betyg, enkätens genomsnittliga tillgänglighetsindex ligger på 80 vilket är godkänt. Vad gäller brukarnas/besökarnas inflytande visar resultaten att det genomsnittliga inflytandeindexet ligger på 84, vilket är klart godkänt. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande service. Brukarenkätens genomsnittliga serviceindex ligger på 86 vilket är mycket högt. Beträffande brukarenkätens genomsnittliga delaktighetsindex ligger detta på 81, vilket är godkänt. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande bemötande. Brukarenkätens genomsnittliga bemötandeindex ligger på 90 vilket är väldigt högt. Nöjd kund index (NKI) är helhetsbetyget/helhetsbedömningen på verksamheten och socialförvaltningen uppvisar ett klart godkänt NKI-värde på 83. Rättvisa och rättssäkerhet uppvisar en successiv nedgång på alla frågor inom området. Av de 103 svarande på denna fråga uppgav endast 43 procent att de kände till att de kunde överklaga sina beslut samt hur man rent praktiskt skulle gå tillväga. På många frågor i enkäten kan man även hitta signifikanta könsskillnaderna, både i 2009 som 2010 års mätning kunde man också se liknande resultat. Lotta Persson Socialchef SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 BOTKYRKA KOMMUN 2 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning... 5 Svarsfrekvens... 5 Enkätens utformning och index... 7 Resultat... 8 Läsanvisning... 8 Bakgrundsfrågor... 8 Tillgänglighet... 9 Inflytande Service Delaktighet Bemötande Helhetsbedömning av verksamheten (NKI) Rättvisa och rättssäkerhet Förbättringsförslag Diskussion Tabellbilaga..23

7 BOTKYRKA KOMMUN 3 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, socialbidragsenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2011 erbjöds att besvara enkäten. Under den aktuella mätperioden lämnades totalt 1483 enkäter ut, av dessa besvarades 868 vilket ger en total svarsfrekvens på 59 procent. Jämfört med tidigare års mätningar har svarsfrekvensen ökat vilket är mycket positivt. Sammantaget visar resultatet från undersökningen att besökarna/brukarna är nöjda med socialförvaltningen. Totalt sett uppvisar 2011 års enkät godkända resultat inom alla avsnitt och inom alla åtaganden. Vad gäller tillgängligheten ger brukarna socialförvaltningen ett gott betyg, enkätens genomsnittliga tillgänglighetsindex ligger på 80 vilket är godkänt. Vad gäller brukarnas/besökarnas inflytande visar resultaten att det genomsnittliga inflytandeindexet ligger på 84, vilket är klart godkänt. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande service. Brukarenkätens genomsnittliga serviceindex ligger på 86 vilket är mycket högt. Beträffande brukarenkätens genomsnittliga delaktighetsindex ligger detta på 81, vilket är godkänt. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande bemötande. Brukarenkätens genomsnittliga bemötandeindex ligger på 90 vilket är väldigt högt. Nöjd kund index (NKI) är helhetsbetyget/helhetsbedömningen på verksamheten, gränsen för ett godkänt resultat ligger enligt Statistiska centralbyrån vid 40. NKI mätningar har gjorts tre gånger tidigare i samband med socialförvaltningens brukarenkäter 2008, 2009 och Jämfört med dessa mätningar uppvisar socialförvaltningen ett klart godkänt NKI-värde på 83. Rättvisa och rättssäkerhet uppvisar en successiv nedgång på alla frågor inom området. Av de 103 svarande på denna fråga uppgav endast 43 procent att de kände till att de kunde överklaga sina beslut samt hur man rent praktiskt skulle gå tillväga. På många frågor i enkäten kan man även hitta signifikanta könsskillnaderna, både i 2009 som 2010 års mätning kunde man också se liknande resultat. Varför männen totalt sett tenderar att vara mer negativt inställda än kvinnorna kan man idag egentligen bara spekulera i. Socialförvaltningen behöver beakta och analysera detta ytterligare för att kunna förstå och komma fram till förlag på handlingssätt för att minska skillnaderna mellan könen.

8 BOTKYRKA KOMMUN 4 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Inledning Socialförvaltningen i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Enkäten innehåller dels frågor om klientens bakgrund och dels frågor som har utformats för att kunna följa de åtaganden som socialförvaltningen har gentemot socialnämndens mål. Under respektive mål redovisas här vilka åtaganden som brukarenkäten följer upp. Kommuninvånare och brukare får ett bra bemötande och service Besökarna/brukarna ska vara delaktiga och få ett bra bemötande i kontakten med socialförvaltningens personal. Socialförvaltningen har utifrån detta mål bl.a. åtagit sig att: Verksamhetens ska vara lätt att finna och komma i kontakt med (följs upp via enkätens avsnitt Tillgänglighet ). Lyssna och beakta besökarens/brukarens synpunkter under kontakten med oss (följs upp via enkätens avsnitt Inflytande ). Servicen ska vara god till dem som kommer i kontakt med oss (följs upp via enkätens avsnitt Service ). Besökaren/brukaren kommer till tals och får möjlighet att vara delaktig i frågor som gäller honom/henne själv (följs upp via enkätens avsnitt Delaktighet ). Brukaren möter en rättvis och rättssäker verksamhet Besökarna/brukarna ska möta en rättvis och rättssäker verksamhet. Socialförvaltningen har utifrån detta mål bl.a. åtagit sig att: Besökaren/brukaren förstår innebörden av beslut som socialtjänsten fattar och känner till sin rätt att överklaga (följs upp via enkätens dynamiska avsnitt Rättvisa och rättssäkerhet ). I enkäten har åtagandena omformulerats till påståenden för att dessa ska vara enklare att svara på. Som exempel har åtagandet verksamhetens ska vara lätt att finna och komma i kontakt med delats upp till tre påståenden i enkäten och benämnts som Tillgänglighet. Att brukaren ska få ett gott bemötande är borttaget som åtagande från och med 2010, men är kvar som ett övergripande mål. Resultatet från denna undersökning ligger till grund för uppföljning av verksamhetens mål och åtaganden och det fortsatta kvalitetsarbetet inom förvaltningen.

9 BOTKYRKA KOMMUN 5 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, socialbidragsenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2011 erbjöds att besvara enkäten. Som besökare/brukare räknades alla klienter som träffade socialförvaltningens personal, socialsekreterare, behandlare, boendestödjare etc. Om flera personer i samma familj kom på besök gavs alla varsitt exemplar av enkäten (kvinna, man och barn/ungdomar från 13 år och uppåt). Alla bokade besök, spontanbesök, hembesök och jourbesök räknades in. En och samma klient skulle fylla i enkäten endast en gång under mätperioden, även om klienten gjorde mer än ett besök. Undantaget var klienter som besökte flera olika verksamheter under mätperioden, de skulle då erbjudas att fylla i en enkät per verksamhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 868, vilket är en minskning jämfört med de senaste årens mätningar (figur 1) Figur 1. Antal inkomna/besvarade enkäter Svarsfrekvens Under den aktuella mätperioden lämnades totalt 1483 enkäter ut, av dessa besvarades 868 vilket ger en total svarsfrekvens på 59 procent. Jämfört med tidigare års mätningar har svarsfrekvensen ökat vilket är mycket positivt (se tabell 1).

10 BOTKYRKA KOMMUN 6 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 1. Totalt utlämnade/utskickade respektive besvarade enkäter och bortfall 2009, 2010 och 2011 (antal och procent) Antal Proc Antal Proc Antal Proc Utlämnade/utskickade enkäter Besvarade enkäter Bortfall Uppdelat på enhetsnivå var svarsfrekvensen högst på öppna förskolan med ett bortfall på 7 procent och lägst på boenheten med ett bortfall på 75 procent. Jämfört med 2009 och 2010 har svarsfrekvensen successivt ökat på både resursenheten som utredningsenheten men minskat på öppna förskolan (tabell 2). Tabell 2. Utlämnade/utskickade respektive besvarade enkäter och bortfall efter enhet och år Utlämnade enkäter Besvarade enkäter Bortfall Antal Proc Antal Proc Antal Proc Utredningsenheten (2011) Utredningsenheten (2010) Utredningsenheten (2009) Resursenheten (2011) Resursenheten (2010) Resursenheten (2009) Öppna förskolan (2011) Öppna förskolan (2010) Öppna förskolan (2009) Vuxenenheten (2011) Vuxenenheten (2010) Vuxenenheten (2009) Socialbidragsenheten (2011) Socialbidragsenheten (2010) Socialbidragsenheten (2009) Socialpsykiatriska enheten (2011) Socialpsykiatriska enheten (2010) Socialpsykiatriska enheten (2009) Boenheten (2011) Boenheten (2010) Boenheten (2009)

11 BOTKYRKA KOMMUN 7 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Svarsfrekvenser är en viktig faktor för en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Bortfall av svar är alltid förenade med osäkerhet i resultaten. Ju lägre svarsfrekvens desto större risk att speciella grupper blir underrepresenterade. Vilka slutsatser man dra utifrån årets brukarenkät är även beroende av underlaget och hur representativt mätperioden är i förhållande till resten av året. Erfarenheter visar också att brukare/brukarna vill vara artiga och inte klaga, därför kan man i allmänhet räkna med en hög andel positiva svar i dessa typer av enkäter (dvs. brukarenkäter). Att svarsfrekvensen på total nivå ökat är mycket positivt. På några enheter är svarsfrekvensen väldigt hög vilket öppnar för mer långtgående slutsatser än vad man kan göra på total nivå. En högre svarsfrekvens är dock alltid att önska. Enkätens utformning och index Enkäten är utformad med fasta svarsalternativ där besökarna/brukarna, på huvuddelen av frågorna, svarar genom att markera på en 10-gradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 10 (instämmer helt och hållet). Enkäten reviderades efter 2009 års undersökning och är idag uppdelad i tio olika avsnitt i syfte att få en tydligare koppling till socialförvaltningens åtaganden. Avsnitten är bakgrundsfrågor, tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande, helhetsbedömning av verksamheten, förbättringsförslag, en dynamisk del och kommentarer (observera att inga kommentarer eller synpunkter som inkommit via enkäten kommer att behandlas i denna rapport, en redogörelse gällande de inkomna kommentarerna kommer att publiceras av socialförvaltningen under 2012). På avsnitten tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande och helhetsbedömning av verksamheten är det möjligt att beräkna index. Detta är ett resultat av revideringen och användes för första gången Indexresultaten baseras på tre olika frågor som ställts under de aktuella avsnitten. Indexresultaten har räknats ut med samma formel som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras arbete med nöjd kund index (NKI). Resultaten från denna beräkning presenteras som ett index mellan 0 100, ju högre värde desto nöjdare brukare (se tabellbilaga 10 för mer information gällande beräkning av index). Indexresultaten bör inte ses som ett absolut mått utan mera som en vägledning till eventuella förbättringsområden inom varje enskilt avsnitt, åtagande och verksamhet (alla indexresultat presenteras även i tabellbilagan). Avsnittet dynamisk del innehåller specifika frågor beroende på verksamhet vilket även innefattar rättvisa och rättssäkerhet då dessa frågor enbart berör besökare/brukare som fått ett myndighetsbeslut. På grund av revideringen är det inte möjligt att göra jämförelser med de förgående årens resultat på vissa frågor, där jämförelser är möjligt har det dock gjorts. Enkäten har även översatts till ett flertal olika språk (arabiska, engelska, finska, turkiska, spanska och persiska)

12 BOTKYRKA KOMMUN 8 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Resultat Läsanvisning Följande resultat presenteras endast på total nivå och efter enkätens avsnitt (alla resultat uppdelat totalt, per enhet och sektion presenteras i tabellbilagan). I de avsnitt där index beräknats presenteras dessa resultat först (observera att index alltid presenteras inklusive och exklusive öppna förskolan, detta pga. att denna verksamhet är att beteckna som en serviceinsats som per definition förutsätter att besökaren/brukaren själv är motiverad till insatsen vilket kan påverka det totala resultatet). Utöver detta har även svaren på enkätens 10-gradiga svarsalternativ slagits ihop (dikotomiserats) till positivt ( ), neutralt (5+6) och negativt ( ), denna uppdelning presenteras främst i tabellbilagan och under avsnittet rättvisa och rättssäkerhet (när en siffra såsom 80 presenteras betyder detta således att 80% av de svarande svarat positivt, dvs kryssat i 7, 8, 9 eller 10). Vad gäller signifikanstestningarna (T-test) används ibland förkortningen n.s i tabellerna vilket betyder not significant, denna förkortning används när man inte kan hitta någon signifikant skillnad mellan de studerade grupperna. Bakgrundsfrågor Ett antal bakgrundsfrågor ställdes i enkäten som berörde kön, ålder, födelseort, familjesituation, huruvida man var förstagångsbesökare eller ej och hur man kom i kontakt med förvaltningen. 65 procent av de svarande var kvinnor, 55 procent var mellan år, 42 procent var födda utomlands och 35 procent var gift/sambo med barn. Tabell 3 visar att den vanligaste respondenten på brukarenkäten var en kvinna i åldern år (39% av svaren). Tabell 3. Respondenter efter kön- och ålder (procent) Åldergrupp Totalt Man Kvinna Totalt Totalt sett hade 54 procent av de svarande utländsk bakgrund (se tabell 4). SCB:s definition av utländsk bakgrund lyder att en person som är född utomlands har utländsk bakgrund. Detsamma gäller person född i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Person som är född i Sverige har svensk bakgrund om minst en av föräldrarna är född i Sverige.

13 BOTKYRKA KOMMUN 9 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 4. Svensk eller utländsk bakgrund (antal och procent) Antal Procent Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Total Tillgänglighet Detta avsnitt i enkäten har till uppgift att spegla socialförvaltningens åtagande Verksamhetens ska vara lätt att finna och komma i kontakt med. Avsnittets tillgänglighetsindex baseras på frågorna 7, 8 och 9 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett gott betyg beträffande tillgänglighet. Brukarenkätens genomsnittliga tillgänglighetsindex ligger på 80 vilket är godkänt (exklusive öppna förskolan är denna siffra dock något lägre). Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna och männen upplever socialförvaltningens tillgänglighet likvärdigt, exklusive öppna förskolan går det dock att se en viss könsskillnad. Jämfört med 2010 års mätning upplever männen, totalt sett, att tillgängligheten har blivit något bättre, exklusive öppna förskolan är det dock ingen skillnad (tabell 5). Tabell 5. Tillgänglighetsindex 2010 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Socialförvaltningen (totalt) Socialförvaltningen (exkl Öppna för) Utredningsenheten (UE) Resursenheten (RE) Öppna förskolan (ÖF) Vuxenenheten (VE) Socialbidragsenheten (SBE) Socialpsykiatriska enheten (SPE) Boenheten (BOE) I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan könen, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör tillgänglighet (se tabell 6a, 6b och 6c).

14 BOTKYRKA KOMMUN 10 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 6a. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,25 8,50 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 7,97 8,44, Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,54 8,13,002 *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 6b. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,04 8,46 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 8,33 8,27 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,74 7,94 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 6c. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,57 8,18, Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 8,26 8,27 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 8,07 7,74,048 *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten visar, totalt sett, att svenska män upplever socialförvaltningens tillgänglighet som sämre än de andra studerade grupperna. Exklusive öppna förskolan går det inte att se några könsskillnader på frågorna 7 och 8 men däremot på fråga 9 (ålder- eller bakgrundsskillnader har inte studerats exklusive öppna förskolan). Inflytande Detta avsnitt i enkäten har till uppgift att spegla socialförvaltningens åtagande Lyssna och beakta besökarens/brukarens synpunkter under kontakten med oss. Avsnittets inflytandeindex baseras på frågorna 10, 11 och 12 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande inflytande. Brukarenkätens genomsnittliga inflytandeindex ligger på 84 vilket är klart godkänt. Enhetsvis finns det dock stora skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där socialbidragsenheten uppvisar det lägsta värdet på 65 och öppna förskolan det högsta på 92. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever sig ha mer inflytande över sitt eget ärende än männen, en skillnad som består exklusive öppna förskolan. Jämfört med 2010 års mätning finns det inga skillnader totalt sett (se tabell 7).

15 BOTKYRKA KOMMUN 11 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 7. Inflytandeindex 2010 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Socialförvaltningen (totalt) Socialförvaltningen (exkl Öppna för) Utredningsenheten (UE) Resursenheten (RE) Öppna förskolan (ÖF) Vuxenenheten (VE) Socialbidragsenheten (SBE) Socialpsykiatriska enheten (SPE) Boenheten (BOE) I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan könen, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör inflytande (se tabell 8a, 8b och 8c). Tabell 8a. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,45 8,98, Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,27 8,83, Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,66 8,43,000 *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8b. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,62 8,83 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,51 8,66 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,94 8,20 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8c. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,79 8,80 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,57 8,69 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 8,11 8,21 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten från avsnittet inflytande visar att männen upplever mindre inflytande i sina ärenden än kvinnorna. Exklusive öppna förskolan går det dock inte att se några könsskillnader på frågorna 10 och 11 men däremot på fråga 12 vilket betyder att en viss könsskillnad ändå finns och som är

16 BOTKYRKA KOMMUN 12 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten signifikanta. Inga skillnader går däremot att hitta vad gäller ålder och bakgrund. Service Detta avsnitt i enkäten har till uppgift att spegla socialförvaltningens åtagande Servicen ska vara god till dem som kommer i kontakt med oss. Avsnittets serviceindex baseras på frågorna 14, 15 och 16 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande service. Brukarenkätens genomsnittliga serviceindex ligger på 86 vilket är mycket högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där socialbidragsenheten uppvisar det lägsta värdet på 69 och öppna förskolan det högsta på 95. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna tenderar att uppleva socialförvaltningens service bättre än männen. Jämfört med 2010 års mätning är det inga skillnader totalt sett (tabell 9). Tabell 9. Serviceindex 2010 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Socialförvaltningen (totalt) Socialförvaltningen (exkl Öppna för) Utredningsenheten (UE) Resursenheten (RE) Öppna förskolan (ÖF) Vuxenenheten (VE) Socialbidragsenheten (SBE) Socialpsykiatriska enheten (SPE) Boenheten (BOE) I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan könen, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör service (se tabell 10a, 10b och 10c). Tabell 10a. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,33 8,83, Jag upplever personalen som kompetent 8,45 9,08, Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,39 8,95, Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,09 8,81,000 *signifikansnivå = p<0.05

17 BOTKYRKA KOMMUN 13 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 10b. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,74 8,66 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,76 8,90 n.s 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,63 8,79 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,15 8,64,048 *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 10c. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,59 8,74 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,74 9,01, Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,75 8,78 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,55 8,59 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten visar att kvinnorna instämmer i högre grad än männen på alla frågor beträffande service. Exklusive öppna förskolan hittades emellertid inga könsskillnader alls på någon fråga inom avsnittet service vilket man kan fundera över. Vad gäller ålder uppvisar de yngre en mer negativ attityd på fråga 16 (observera att resultaten ändock är mycket bra och höga) och de med utländsk bakgrund upplever personalen som mindre kompetent (skillnaden är dock väldigt liten och nätt och jämnt signifikant). Delaktighet Detta avsnitt i enkäten har till uppgift att spegla socialförvaltningens åtagande Besökaren/brukaren kommer till tals och får möjlighet att vara delaktig i frågor som gäller honom/henne själv. Avsnittets delaktighetsindex baseras på frågorna 17, 18 och 19 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande delaktighet på frågorna. Brukarenkätens genomsnittliga delaktighetsindex ligger på 81 vilket är godkänt. Enhetsvis finns det dock vissa skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där socialbidragsenheten uppvisar det lägsta värdet på 64 och resursenheten det högsta på 92 (observera att frågorna om delaktighet inte finns med i öppna förskolans enkät). Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna tenderar att uppleva sin delaktighet som högre än männen. Jämfört med 2010 års mätning är det inga skillnader totalt sett (tabell 11).

18 BOTKYRKA KOMMUN 14 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 11. Delaktighetsindex 2010 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Socialförvaltningen (totalt) Utredningsenheten (UE) Resursenheten (RE) Öppna förskolan (ÖF) Vuxenenheten (VE) Socialbidragsenheten (SBE) Socialpsykiatriska enheten (SPE) Boenheten (BOE) I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan könen, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör delaktighet (se tabell 12a, 12b och 12c). Tabell 12a. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,06 8,59, Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,00 8,47, Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 7,79 8,43,001 *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 12b. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,35 8,35 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,35 8,25 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 8,00 8,17 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 12c. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,21 8,48 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,12 8,40 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 8,07 8,21 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Totalt sett ger besökarna/brukarna socialförvaltningen bra betyg på de enskilda frågorna i avsnittet delaktighet. Resultaten visar att kvinnorna instämmer i högre grad än männen på alla frågor beträffande delaktighet, könsskillnaderna var även signifikanta på alla frågorna.

19 BOTKYRKA KOMMUN 15 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Bemötande Detta avsnitt i enkäten har till uppgift att spegla det övergripande målet Att brukaren ska få ett gott bemötande. Avsnittets bemötandeindex baseras på frågorna 21, 22 och 23 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande bemötande. Brukarenkätens genomsnittliga bemötandeindex ligger på 90 vilket är väldigt högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där socialbidragsenheten uppvisar det lägsta värdet på 79 och resursenheten det högsta på 96. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever bemötandet som bättre än männen. Jämfört med 2010 års mätning är det inga skillnader totalt sett (tabell 13). Tabell 13. Bemötandeindex 2010 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Socialförvaltningen (totalt) Socialförvaltningen (exkl Öppna för) Utredningsenheten (UE) Resursenheten (RE) Öppna förskolan (ÖF) Vuxenenheten (VE) Socialbidragsenheten (SBE) Socialpsykiatriska enheten (SPE) Boenheten (BOE) I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan könen, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör bemötande (se tabell 14a, 14b och 14c). Tabell 14a. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 8,84 9,33, Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 8,86 9,36, Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 8,82 9,34, Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,43 9,12,000 *signifikansnivå = p<0.05

20 BOTKYRKA KOMMUN 16 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 14b. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 9,20 9,16 n.s 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 9,20 9,18 n.s 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 9,36 9,13 n.s 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,83 8,90 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 14c. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 9,11 9,21 n.s 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 9,12 9,24 n.s 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 9,16 9,14 n.s 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,77 9,00 n.s *signifikansnivå = p<0.05 På frågorna i avsnittet bemötande får socialförvaltningen de högsta betygen i hela enkäten. Resultaten visar att kvinnorna instämmer i högre grad än männen på alla frågor beträffande bemötande. Exklusive öppna förskolan går det emellertid inte att påvisa några könsskillnader på fråga 20. Vad gäller ålder och bakgrund går det inte att hitta några skillnader alls. Helhetsbedömning av verksamheten (NKI) Nöjd kund index (NKI) baseras på frågorna 24, 25 och 26 i enkäten och är helhetsbetyget/helhetsbedömningen på verksamheten. Gränsen för ett godkänt resultat ligger enligt SCB vid 40. NKI mätningar har gjorts tre gånger tidigare i samband med brukarenkäterna 2008, 2009 och Totalt sett ger besökarna/brukarna socialförvaltningen ett bra betyg, brukarenkätens genomsnittliga NKI ligger på 83 vilket är väldigt högt. Jämfört med förra årets mätning uppvisar socialförvaltningen ett likvärdigt resultat i NKI-värdet totalt sett. Enhetsvis är dock skillnaden mellan det högsta och lägsta NKIvärdet stort (figur 2).

21 BOTKYRKA KOMMUN 17 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten SOC (totalt) UE RE ÖF VE SBE SPE BOE Figur 2. Socialförvaltningens och enheternas totala NKI-värden 2008, 2009, 2010 och 2011 (observera att Boenheten inte gjorde någon NKI mätning 2008) Uppdelat på kön visar resultaten, precis som de två senaste åren, att kvinnorna tenderar att vara nöjdare än männen (tabell 15). Tabell 15. Socialförvaltningens och enheternas totala NKI-värden uppdelat på kön och år Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Socialförvaltningen (totalt) Socialförvaltningen (exkl Öppna för) Utredningsenheten (UE) Resursenheten (RE) Öppna förskolan (ÖF) Vuxenenheten (VE) Socialbidragsenheten (SBE) Socialpsykiatriska enheten (SPE) Boenheten (BOE) I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan könen, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör NKI (se tabell 16a, 16b och 16c).

22 BOTKYRKA KOMMUN 18 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 16a. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,01 8,72, Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 7,82 8,64, Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 7,89 8,61,000 *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 16b. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,40 8,49 n.s 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,11 8,40 n.s 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,13 8,40 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 16c. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,46 8,48 n.s 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,36 8,36 n.s 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,34 8,40 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket bra betyg på de enskilda frågorna i avsnittet. På alla frågorna tenderar kvinnorna att vara mer positivt inställda än männen, exklusive öppna förskolan gick det dock inte att hitta några könsskillnader på fråga 24. Vad gäller ålder och bakgrund gick det inte att hitta några signifikanta skillnader alls. Rättvisa och rättssäkerhet Detta avsnitt i enkäten har till uppgift att spegla socialförvaltningens mål att brukaren ska möta en rättvis och rättssäker verksamhet. Socialförvaltningen har utifrån detta mål bl.a. åtagit sig att Besökaren/brukaren förstår innebörden av beslut som socialtjänsten fattar och känner till sin rätt att överklaga. Av de besökare/brukare som fått ett myndighetsbeslut (gäller besökare/brukare på utredningsenheten, vuxenenheten (utredning), socialpsykiatriska enheten (utredning) och socialbidragsenheten) uppger 67 procent att beslutet var formulerat så att det var lätt att förstå. Resultatet på denna fråga har, totalt sett, successivt gått ner sedan 2009 (tabell 17).

23 BOTKYRKA KOMMUN 19 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 17. Fråga: Beslutet var formulerat så att det var lätt att förstå i procent Socialförvaltningen (totalt) Utredningsenheten Vuxenenheten (utr) Socialbidragsenheten Socialpsykiatriska enheten (utr) procent av de svarande var positiva med det beslut de fått, vilket är en nedgång med 10 procentenheter jämfört med 2010 års mätning (tabell 18). Tabell 18. Fråga: Hur nöjd är du med det beslut du har fått i procent 2009* Socialförvaltningen (totalt) Utredningsenheten Vuxenenheten (utr) Socialbidragsenheten Socialpsykiatriska enheten (utr) * frågan fanns inte i 2009 års enkätversion 43 procent av de svarande kände till att de kunde överklaga sina beslut och hur man överklagade. Mer än hälften (57%) uppgav emellertid att de inte visste hur man överklagade. Jämfört med tidigare mätningar är detta en försämring (tabell 19). Tabell 19. Fråga: Känner du till att du kan överklaga de flesta beslut som du tycker är felaktiga/dåliga Ja, och jag vet hur man gör Ja, men jag vet inte hur man gör Nej, visste inte att man kan det Nej, visste inte och förstår inte % 40% 10% 7% % 34% 9% 5% % 25% 11% 9% Förbättringsförslag I enkäten får besökarna/brukarna även kryssa i högst tre förbättringsområden alternativt kryssa för att Inget behöver förbättras. Allt är bra som det är. Totalt sett anser den största andelen besökare/brukare att inget behöver förbättras, allt är bra som det är. I enkäten har 35 procent kryssat i detta alternativ, vilket är en liten försämring jämfört med 2010 års mätning då 37 procent av besökarna/brukarna angav detta alternativ (tabell 20).

24 BOTKYRKA KOMMUN 20 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 20. Förbättringsförslag 2010 och 2011 i procent Ingenting behöver förbättras. Allt är bra som det är Jag tycker att lokalerna ska vara enklare att hitta till Det behöver bli lättare att komma i kontakt med er Jag vill att personalen ska lyssna mer på mig Jag vill få tydligare information och svar på mina frågor Jag vill i högre utsträckning få möta personal som är kompetent Jag vill få större möjlighet att komma till tals i frågor som berör mitt ärende När jag kommer till er vill jag tas emot på ett vänligare och mer respektfullt sätt Jag vill i högre grad kunna påverka vilken hjälp/stöd jag får Jag vill få bättre information om hur jag ska kunna överklaga det beslut jag har fått. 8 9 Uppdelat på kön visar resultaten, totalt sett, att kvinnorna i större utsträckning upplever att Inget behöver förbättras, allt är bra som det är medan männen i större utsträckning än kvinnorna anser att de vill få större möjlighet att komma till tals i frågor som berör deras ärende. I övrigt är könsskillnaderna små (tabell 21). Tabell 21. Förbättringsförslag uppdelar på kön i procent 1. Ingenting behöver förbättras. Allt är bra som det är Jag tycker att lokalerna ska vara enklare att hitta till Det behöver bli lättare att komma i kontakt med er Jag vill att personalen ska lyssna mer på mig Jag vill få tydligare information och svar på mina frågor Jag vill i högre utsträckning få möta personal som är kompetent Jag vill få större möjlighet att komma till tals i frågor som berör mitt ärende När jag kommer till er vill jag tas emot på ett vänligare och mer respektfullt sätt Jag vill i högre grad kunna påverka vilken hjälp/stöd jag får Jag vill få bättre information om hur jag ska kunna överklaga det beslut jag har fått. 9 9 Exklusive öppna förskolan är resultaten lite annorlunda där männen i högre grad än kvinnorna upplever att Inget behöver förbättras, allt är bra som det är medan kvinnorna I högre grad vill kunna påverka vilken hjälp/stöd hon får. I övrigt är skillnaderna även här små mellan könen (se tabell 22). Män Kvinnor

25 BOTKYRKA KOMMUN 21 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Tabell 22. Förbättringsförslag uppdelar på kön i procent exklusive öppna förskolan Män Kvinnor 1. Ingenting behöver förbättras. Allt är bra som det är Jag tycker att lokalerna ska vara enklare att hitta till Det behöver bli lättare att komma i kontakt med er Jag vill att personalen ska lyssna mer på mig Jag vill få tydligare information och svar på mina frågor Jag vill i högre utsträckning få möta personal som är kompetent Jag vill få större möjlighet att komma till tals i frågor som berör mitt ärende När jag kommer till er vill jag tas emot på ett vänligare och mer respektfullt sätt Jag vill i högre grad kunna påverka vilken hjälp/stöd jag får Jag vill få bättre information om hur jag ska kunna överklaga det beslut jag har fått Diskussion Precis som 2010 års mätning visar resultaten från enkätundersökningen år 2011 att besökarna/brukarna är nöjda med socialförvaltningens bemötande, service och tillgänglighet. Främst inom avsnittet bemötande ger besökarna/brukarna socialförvaltningen i Botkyrka mycket gott betyg. Trots en markant förbättring är svarsfrekvensen, totalt sett, fortfarande låg men absolut godkänd för denna typ av mätning. Inom främst socialbidragsenheten och boenheten måste dock detta vägas in i tolkningen av resultaten. Totalt sett hittar man inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. I de senaste tre årens mätningar 2008, 2009 och 2010 har frågorna om tillgänglighet alltid uppvisat de sämsta resultaten (en jämförelse har gjorts i tabellbilaga 11 mellan 2010 och 2011 års mätningar; se fråga 7, 8 och 9). Vid närmare kontroll av tillgänglighetsfrågorna framkom det även att svenska män upplever socialförvaltningens tillgänglighet som sämst. Förutom att fortsatt jobba brett med tillgänglighetsfrågan behöver man därför särskilt rikta uppmärksamheten mot männen för att förbättra vår tillgänglighet och då främst inom utredningsenheten och socialbidragsenheten års NKI resultat uppvisar en liten nedgång jämfört med förra årets mätning. Nedgången är dock så liten (1 punkt) att man inte kan dra några slutsatser huruvida besökarnas/brukarnas totala nöjdhet blivit sämre. Inom utredningsenheten, vuxenenheten och socialbidragsenheten kan man emellertid fastställa att NKI resultaten och besökarnas/brukarnas sammanlagda nöjdhet blivit sämre jämfört med Uppdelat på kön tenderar männen, totalt sett, att vara mindre nöjda. Inga skillnader kunde dock hittas gällande bakgrund och ålder. Rättvisa och rättssäkerhet uppvisar en successiv nedgång på alla frågor inom området. Att endast 43 procent av de svarande kände till att de kunde överklaga sina beslut samt hur man rent praktiskt skulle gå tillväga och där

26 BOTKYRKA KOMMUN 22 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten mer än hälften faktiskt inte visste hur man överklagar är ett bekymmer. Resultaten tyder på att det finns stor okunskap bland brukarna om deras rättigheter. Varför det ser ut så är svårt att ge ett entydigt svar på, mest sannolikt beror resultaten på det faktum att brukarna inte får tillräcklig information om vad som gäller i just deras fall. Vad gäller förbättringsförslag kan man se en liten minskning av alternativet Inget behöver förbättras. Allt är bra som det är från 37 till 35 procent. Vissa könsskillnader går också att se både inklusive som exklusive öppna förskolan. De signifikanta könsskillnaderna som man kan se på väldigt många frågor (även om man exkluderar öppna förskolan) är inte bra. I både 2009 som 2010 års mätningar kunde man se liknande resultat där kvinnorna i stort är mer positivt inställda än männen. Denna könsskillnad är inte bra, socialförvaltningen behöver komma fram till förlag på handlingssätt för att minska skillnaderna mellan könen.

27 Tabellbilaga Innehållsförteckning Bilaga 1: Svarsfrekvens och bortfall 2 Bilaga 2: Socialförvaltningen totalt 3 Bilaga 3: Utredningsenhetens enkätsvar 8 Bilaga 4: Resursenhetens enkätsvar 13 Bilaga 5: Öppna förskolans enkätsvar 18 Bilaga 6: Vuxenenhetens enkätsvar 23 Bilaga 7: Socialbidragsenhetens enkätsvar 28 Bilaga 8: Socialpsykiatriska enhetens enkätsvar 33 Bilaga 9: Boenhetens enkätsvar 38 Bilaga 10: Index resultat 43 Bilaga 11: Jämförelser med 2010 års enkätresultat (totalt) 44 Bilaga 12: Jämförelser med 2010 års indexresultat (totalt) 49 Bilaga 13: Jämförelser med tidigare års indexresultat (verksamhet) 50

28 Svarsfrekvens och bortfall Bilaga 1 Utlämnade/utskickade enkäter hösten 2011 till brukare som besökt Botkyrka kommuns socialförvaltning. Antal och procent efter enheter, sektioner, utlämnade/utskickade enkäter samt besvarade respektive inte besvarade enkäter (bortfall) Enheter Utlämnade/utskickade enkäter Sektioner Totalt därav enkäter som besvarats inte besvarats (bortfall) antal procent antal procent Utredningsenheten Alby/Fittja* Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Familjerätten Familjehemssektionen Mott. Söder Mott. Norr* TOTALT Resursenheten Familjestöd-Botkyrkagruppen Nätverk-familjevåldsarbete Öppenvård TOTALT Öppna förskolan** Alby Fittja Hallunda Storvreten Tullinge TOTALT Vuxenenheten Öppenvård (Alby gård) Utredning TOTALT Socialbidragsenheten Sekt arbete Sekt mottagning Sekt rehab TOTALT Socialpsykiatriska enheten Gruppboende norr Gruppboende söder Boendestöd inkl CM/träningslgh Sysselsättning Utredningssektion TOTALT Boenheten Boenheten TOTALT Samtliga enheter *Inga enkäter har inkommit från denna sektion **Tillhör resurenheten men har en egen enkät 1

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2011-01-17 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-02-26 Tid 2013-02-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande,

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2009

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2009 1 [24] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2010-02-08 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

1 Rapport gällande socialförvaltningens brukarenkät 2013 (SN 2014:35) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information

1 Rapport gällande socialförvaltningens brukarenkät 2013 (SN 2014:35) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2014-02-25 Tid 2014-02-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba Plan 2, rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport gällande socialförvaltningens brukarenkät 2013

Läs mer

1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN 2015:33) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information

1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN 2015:33) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2015-03-10 Socialnämnden Tid 2015-03-10, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-11-12 Tid 2013-11-12, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Överförmyndarnämnden - muntlig

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238)

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-26 Tid 2014-08-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Brukarundersökning IFO 2016

Brukarundersökning IFO 2016 Brukarundersökning IFO 2016 Myndighetsutövning Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Missbruks- & beroendevård 2 Bakgrund I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har behovet av nationella

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2015 2016-01-13 Brukarundersökning 2015 Socialförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehåll Bakgrund... 3 Metod och mätperiod... 3 Antal svar, bortfall och svarsfrekvens... 3 Kön... 3 Resultat...

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT Brukarundersökning Socialförvaltningen 2015 VT Innehållsförteckning 1 Information om undersökningen... 3 2 Tillvägagångssätt... 4 3 Svarsandel 2015 VT... 5 3.1 Övergripande resultat... 5 2 1 Information

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Rapport brukarenkät 2009

Rapport brukarenkät 2009 1 (6) Socialkontoret 2009-10-13 Dnr 2006.0130 Carolin Meijer Larsson Socialnämnden Rapport brukarenkät 2009 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden föreslås besluta att anteckna informationen till dagens protokoll

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Active Omsorg och Skolas brukarenkät, om upplevd kvalitet inom verksamheten för Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden,

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Serviceboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst Gävle Antal svarande: 771 2010 2008 svarande: 65 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt"

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 213 Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 213 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet - 79 52 97 Effektivitet 68-58 97 Information 73-79

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 1 N1 Askim-Frölunda-Högsbo Referens samtliga SDF 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet Effektivitet Information Bemötande Integritet Rättssäkerhet Delaktighet

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2012

BRUKARUNDERSÖKNING 2012 BRUKARUNDERSÖKNING 2012 SOCIAL- OCH ARBETSMARKNAD Innehåll Brukarundersökning 2012... 3 Bemötande och tillgänglighet... 3 Resultat handläggare AME... 4 Resultat tabell... 4 Resultat Handledare AME... 6

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se Kopia till Västerås Stad vård och omsorg Skultuna kommundelsförvaltning

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Brukarenkät IFO Kvalitetsrapport 2012:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO Kvalitetsrapport 2012:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2012 Kvalitetsrapport 2012:02 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet 2012 visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2 N Askim-Frölunda-Högsbo - Personlig assistans och Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 2 2 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 52 Effektivitet

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 21 N Norra Hisingen - Arbetslivscentrum Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 21 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 76-7 2 7 Effektivitet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer