Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral"

Transkript

1 Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw

2 Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra den patientupplevda kvaliteten. Rapporten bygger på resultaten av en enkätundersökning som genomfördes på Vårdcentralen under december månad Ett urval av patienter som varit på besök på vårdcentralen har fått möjlighet att förmedla sina upplevelser i den Nationella Patientenkäten. Under hösten 2011 skedde den senaste mätningen. 200 stycken enkäter skickades ut som resulterade i en svarsfrekvens på 40,1%. Detta kan jämföras med en svarsfrekvens på 35,6 % år Jämfört med snittet för Västra Götalandsregionen (56,7% år 2010 och 53,4% år 2011) och riket (57,5% år % år 2011) har Bergsjön Vårdcentral haft en relativt låg svarsfrekvens, vilket huvudsakligen tros bero på att enkäten endast skickas ut på svenska. Bergsjön är en invandrartät stadsdel där en stor del av befolkningen inte har kunskaper i det svenska språket. I syfte att fånga in fler patienters åsikter, komplettera den nationella patientenkäten och identifiera behov och önskemål hos patienterna, genomfördes under hösten 2010 en intervjustudie med 50 patienter på vårdcentralen. Resultatet av studien visade att de allra flesta var mycket nöjda som vårdcentralen som helhet. Mot bakgrund av den relativt låga svarsfrekvensen i den nationella patientenkäten och som uppföljning till intervjustudien beslutade man att genomföra en egen enkätundersökning på plats på vårdcentralen. Denna rapport presenterar resultaten av denna undersökning. Metod Enkätundersökningen genomfördes under vecka 49 i december 2011 på vårdcentralen i Bergsjön. Patienterna valdes ut slumpvis efter läkarbesök/sjuksköterskabesök och tillfrågades om de var villiga att fylla i enkäten på plats på vårdcentralen. Detta resulterade i 112 ifyllda enkäter. Enkätundersökning valdes som metod mot bakgrund av den tidigare intervjustudien, samt för att komplettera resultatet av den nationella patientenkäten. I den tidigare intervjustudien fanns det en risk för intervjuareffekt, vilket en enkätundersökning undviker. Enkäten översattes till fyra språk; Serbokroatiska, Somaliska, Arabiska och Kurdiska. Översättningsarbetet utfördes av vårdcentralens tolkar. Enkätfrågorna konstruerades utifrån områden som i den tidigare intervjustudien visade sig vara viktiga för patienten att diskutera. Frågorna tar även avstamp i allmänmedicinens grundprinciper. Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. De områden enkäterna täcker in är följande; bemötande, kontinuitet, väntetider och uppföljning. Enkäten (se bilaga 1) var disponerad enligt följande: Bakgrundsinformation (bakgrundsfrågor om patienten) om mottagningen (tidsbeställning, bemötande, kontinuitet), tolkar och helhetsintryck. Patienten ombads inte uppge namn eller personnummer i enkäten. Disposition Resultatet presenteras enligt enkätens tre huvudområden; bakgrundsinformation, om mottagningen, tolkar och helhetsintryck. I efterföljande kapitel förs en kortfattad diskussion av resultatet och om framtida undersökningar vid vårdcentralen.

3 Resultat I tabellerna nedan redovisas svaren exklusive ej ifyllt. De procentuella andelarna är avrundade till närmaste heltal. 1. Bakgrundsinformation a) Är du man eller kvinna? Kvinna Man Total b) Har du utländsk bakgrund? Ja Nej Total c) Hur gammal är du? 0-15 år år år år år eller äldre 5 4 Total d) Hur länge har du varit listad på Bergsjön Vårdcentral? Mindre än 6 månader månader Mer än ett år Jag vet inte 9 8 Totalt

4 e) Hur många gånger har du besökt mottagningen? Detta är mitt första besök gånger gånger gånger eller fler Totalt Om mottagningen a) Hur beställer du vanligtvis tid på mottagningen? Jag ringer och beställer tid Jag besöker mottagningen på drop- in Totalt b) Hur upplever du väntetiden från det att du kommer in till väntrummet till att du får träffa läkare eller sjuksköterska? Den är acceptabel Den när något för lång Den är alldeles för lång 2 2 Totalt f) Hur bedömer du att du blir bemött av sjuksköterskorna på mottagningen? Utmärkt Mycket bra Bra Ganska bra 2 2 Dåligt 0 0 Totalt

5 g) Känner du förtroende för sjuksköterskorna på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis Nej, inte alls 3 2 Totalt h) Upplever du att sjuksköterskorna bemöter dig med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet Delvis 6 5 Nej, inte alls 1 1 Totalt i) Upplever du att sjuksköterskorna är lyhörda för dina synpunkter och önskemål? Ja, helt och hållet Delvis Nej, inte alls 1 1 Totalt c) Har du för närvarande en fast läkarkontakt på mottagningen? Ja Nej Det här är mitt första besök 9 8 Totalt

6 d) Hur viktigt är det för dig att du träffar samma läkare vid dina besök på mottagningen? Det är mycket viktigt Det är ganska viktigt Det är inte viktigt Totalt e) Hur viktigt är det är det för dig att träffa en läkare av samma kön när du besöker mottagningen? Det är mycket viktigt Det är ganska viktigt Det är inte viktigt Totalt f) Hur upplever du att du blivit bemött av läkarna på mottagningen? Utmärkt Mycket bra Bra Ganska bra 1 1 Dåligt 1 1 Totalt g) Känner du förtroende för läkarna på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis Nej, inte alls 3 2 Totalt

7 h) Upplever du att läkarna bemöter dig med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet Delvis 9 8 Nej, inte alls 2 2 Totalt i) Upplever du att läkarna är lyhörda för dina synpunkter och önskemål? Ja, helt och hållet Delvis Nej, inte alls 3 3 Totalt i) Upplever du att du får tillräckligt med tid tillsammans med läkaren? Ja, helt och hållet Delvis Nej, inte alls 1 1 Totalt j) Upplever du att du får tillräckligt med information om ditt tillstånd? Ja, helt och hålet Delvis Nej, inte alls 5 5 Jag har inte behövt någon information 2 2 Totalt

8 k) Upplever du att du får tillräckligt med information om fortsatt kontroll och uppföljning Ja, helt och hålet Delvis Nej, inte alls 5 5 Det har inte varit aktuellt för mig 2 2 Totalt l) Känner du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskar? Ja, helt och hålet Delvis Nej, inte alls 6 6 Det har inte varit aktuellt för mig 1 1 Totalt m) Hur upplever du att du blivit bemött av personalen vid provtagningen? Svarsalternativ Total % Utmärkt Mycket bra Bra 9 9 Ganska bra 1 1 Dåligt 2 2 Jag har aldrig kommit i kontakt med personalen vid provtagningen 7 6 Totalt

9 3. Tolkar (endast ifylld av de som använt sig av tolk) b) Hur viktigt är det för dig att träffa samma tolk varje gång du besöker mottagningen? Det är mycket viktigt Det är ganska viktigt 6 15 Det är inte viktigt 9 23 Totalt c) Hur upplever du tolkarnas tillgänglighet? Utmärkt Mycket bra Bra 7 18 Ganska bra 1 3 Dålig 1 3 Totalt Helhetsintryck a) Hur upplever du personalens kunskap och kompetens? Utmärkt Mycket bra Bra Ganska bra 1 1 Dålig 0 0 Totalt b)hur värderar du som helhet den vård/behandling du har fått på mottagningen? Utmärkt Mycket bra Ganska bra Dålig 3 3 Totalt

10 c) Tänk dig ett besök som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån tycker du att besöken på denna mottagningen är? Svarsalternativ Total % Mycket nära Nära Mittemellan Långt ifrån 1 1 Totalt e) Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Ja Nej Totalt Öppna svar Jag förstod inte om det fanns möjlighet till tidsbokning. Fräscha lokaler, trevligt bemötande, bra läkare som är omtänksamma och förstående. Jag vet inte, kanske lite mera information om min sjukdom. Hur man kan följa. Kunna boka läkartid via telefon. Godhjärtad personal och glad. Gärna läkarna pratar med patienten långsammare! Ibland man missar meddelandet tycker jag! Man har full tillit till alla läkare och sjuksköterskor. Jag skulle vilja tacka all personal för ett utmärkt jobb de gör! Jag tycker att ni behöver mer utrymme. Mer tid på helgen, mera läkare. Jag tycker det är dåligt när läkarna inte vet vilken sjukdom jag har. Högre kompetens bland läkarna samt bättre lyhördhet. Läkarna borde fråga mer frågor som kan te sig oväsentliga av allmänheten. Ex: Har du någon annan kronisk sjukdom. Oftast kommer dom på att man har det när/om dom tittar bland mina recept. Mycket bra och full respekt.

11 Sammanfattande diskussion Bakgrundinformation För att få en spridning på enkätdeltagarnas ålder, kön och hur länge de varit listade på vårdcentralen inleddes enkäten med ett antal bakgrundsfrågor. Resultatet visar att en relativt god spridning uppfylldes. En något större andel kvinnor (59%), än män (41%) fyllde i patientenkäten. Det var även en god demografisk spridning mellan åldersgrupper då 59% av enkätdeltagarna var mellan år, följt av 28% mellan år. De övriga bestod av den yngre (3%) och äldre åldersgruppen (6%). De flesta (59%) hade varit listad på vårdcentralen i över ett år, följt av mindre än 6 månader (28%). Om mottagningen Att besöka mottagningen på drop-in var det vanligaste sättet att beställa tid på mottagningen, hela 86% uppgav det svarsalternativet. Väntetiden får ett gott omdöme - 76% uppgav att den var acceptabel, medan 22% uppgav att den var något får lång. Enkätdeltagarna var generellt sett nöjda med bemötandet från personalen. Detta gäller sjuksköterskor, läkare såväl som labbpersonal där nästan samtliga svarade att de ansåg att bemötandet var bra, mycket bra eller utmärkt. Bemötande är också den indikator som vårdcentralen får högst betyg på i den nationella patientenkäten Ännu nöjdare var man gällande frågor om läkare/sköterska visar lyhördhet, förtroende och respekt. Enkätdeltagarna visade sig också vara relativt nöjda med information och delaktighet. Majoriteten, 69%, ansåg att de fick tillräckligt med information om sitt tillstånd, medan 24% svarade delvis och 5% att det inte alls fick det. Liknande resultat visar frågan om information om fortsatt kontroll och uppföljning. Något färre ansåg att de känner sig delaktig i beslut om sin vård och behandling; 62% svarade ja, helt och hållet, medan 31% svarade delvis och 5% inte alls. En högre andel kvinnor än män ansåg att de helt och hållet känner sig delaktig i beslut om sin vård och behandling. Resultatet visar att 54% av enkätdeltagarna har en fast läkarkontakt. Av de som inte har en fast läkarkontakt uppgav 70% att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att träffa samma läkare vid sina besök. Även i den nationella patientenkäten framgick att fast läkarkontakt var viktigt för patienterna. Att förbättra läkarkontinuiteten är således viktig för att öka kundnöjdheten. Majoriteten av enkätdeltagarna (63%) uppgav att det inte är viktigt att träffa en läkare av samma kön, vilket är något förvånande mot bakgrund av att just detta identifierades som en viktig aspekt hos patienterna under intervjuundersökningen Att träffa samma tolk varje gång man besöker mottagningen anser mer än hälften, 62,5%, vara viktigt. Enkätdeltagarna som använt sig av tolk är generellt sett också nöjda med tolkarnas tillgänglighet. Helhetsintryck Vårdcentralen får en mycket bra helhetsbedömning av de allra flesta hela 90% uppger att de skulle rekommendera mottagningen till andra. Som helhet värderade 42% av deltagarna behandlingen/vården som utmärkt, medan 33% ansåg att den var mycket bra och 18% ganska

12 bra. 45% av enkätdeltagarna ansåg att besöken på mottagningen är nära ett perfekt besök i alla avseenden, medan 38,4% ansåg att de är mycket nära, vilket bör ses som ett gott betyg. På frågan vad man anser att mottagningen bör förbättra valde många av deltagarna att kryssa i flera alternativ (vissa valde även att kryssa i att inget behöver förbättras samtidigt som de kryssade i ett annat alternativ) vilket gör resultatet svårt att analysera. De alternativ som fick flest kryss var dock kortare väntetider, och alternativet att inget behöver förbättras. De alternativ som valdes minst gånger var bättre bemötande och bättre tillgänglighet bland personalen. Framtida undersökningar och metodval Vissa frågor bör omformuleras i eventuella framtida undersökningar. Frågan om patienten har utländsk bakgrund är en tolkningsfråga för vissa (vad räknas egentligen som utländsk bakgrund?). Ett alternativ är att omformulera frågan till; är du född i Sverige? Ett annat alternativ är att helt enkelt ta bort frågan om det inte anses vara avgörande för analysen av resultatet. Frågan om hur länge patienten har varit listad på mottagningen bör kompletteras med alternativet Jag är inte listad då det förekommer att patienter som är listade på andra vårdcentraler kommer på besök även på Bergsjön Vårdcentral. Frågan som gäller hur patienten vanligtvis beställer tid på mottagningen består i nuläget av två alternativ; Jag ringer och beställer tid och jag besöker mottagningen på drop-in. Denna fråga bör kompletteras med alternativet båda, då det förekom att vissa kryssade i båda alternativen i enkäten. I avsnittet om tolkar bör det läggas till en fråga om hur man upplever tolkarnas bemötande. I dagsläget gäller frågorna bara tillgänglighet. Frågan om vilka förbättringar mottagningen bör göra kan klargöras om det är en flervalsfråga eller inte. Att utföra en enkätundersökning genom att be patienter fylla i enkäten har både för- och nackdelar. Fördelen är att människor som blir tillfrågade kan känna ett personligt ansvar att fylla i enkäten. Nackdelen är att det finns risk för att endast personer som ser ut att tid och möjlighet att fylla i enkäten tillfrågas. Därför kan det vara fördelaktigt att exempelvis ha enkäter liggandes i väntrummet där patienterna själva får upptäcka dem och avgöra om de vill fylla i eller inte. För att få ut mesta möjliga av en enkätundersökning är det även bra att komplettera den med andra undersökningsmetoder. Exempelvis kan djupintervjuer eller fokusgrupper ge en djupare förståelse för varför ett visst resultat framkommit, så att bättre rekommendationer för förändringsarbete kan tas fram. En jämförande studie med andra verksamheter inom Nötkärnan är också ett alternativ för framtida undersökningar. Rekommendationer Studien visar att det område som kräver mest förbättringar är läkarkontinuiteten. Att förbättra denna kan också ge ökad kundnöjdhet inom andra områden, exempelvis i form av lojalitet, förtroende och respekt.

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län

Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län Sammanställning personalenkät Marika Holmqvist Handledare: Ing-Marie Hallgren FoU-enheten för Närsjukvården

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer