Vad tycker Du om oss?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker Du om oss?"

Transkript

1 Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka

2 Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, Medelvärde. 7 Figurer 2-. Redovisning av medelvärde för frågor i Patientenkäten 216, män, kvinnor och totalt. Figurer Redovisning av mycket hög respektive mycket låg patienttillfredsställelse för samtliga frågor i Patientenkäten

3 Patientenkät 216: Vad tycker du om oss? Sammanfattning Beroendecentrum Stockholm (BCS) genomför årligen en patientenkätundersökning i syfte att erhålla patienters erfarenhet och synpunkter på den vård och behandling de erhåller på de olika mottagningarna och avdelningarna. Detta är betydelsefullt för utveckling och förbättring av verksamheten i ett patient- och behandlingsperspektiv och därtill ett led i kvalitetsarbetet. Syftet med enkätundersökningen 216 var att undersöka tillgänglighet och bemötande både per telefon och på mottagningen/avdelningen, tilltro till personalens kompetens, tillfredsställande information som erhållits samt inflytande och tillfredsställelse i stort med behandlingen. Enkätundersökningen genomfördes under Maj 216 inom hela BCS. Svarsfrekvensen var cirka 86 % för vuxna patienter, med en variation på 62 till 94 % mellan sektionerna. Totalt var det 184 patienter, 1239 män och 55 (31 %) kvinnor, som anonymt besvarade enkäten. Av totala antalet (n=184) var det 28 patienter som inte uppgett ålder och/eller kön och kan således inte ingå i alla analyser. Genomsnittsåldern var 42,9 år (42,9 år för männen och 43, för kvinnorna). Resultaten visade att de flesta patienter på BCS var nöjda eller mycket nöjda med tillgänglighet och bemötande per telefon (medelvärdena var 7,7 respektive på en -gradig skala). Endast några procent var mycket missnöjda. Patienterna ansåg också att de blev mycket vänligt (8,9%) och mycket respektfullt (79,%) bemötta på sin mottagning/avdelning (skattade högre än 8 på en -gradig skala). Resultaten varierade mellan sektionerna. Drygt hälften av patienterna (55,%) ansåg att de hade mycket stort inflytande på behandlingen (medelvärde på 8,). Det förekom stora variationer mellan sektionerna. En fråga speglade patienternas tilltro till personalens kunnighet. Nära två tredjedelar (7,7 %) av samtliga patienter hade mycket stort förtroende när det gällde personalens kunnighet och kompetens. På frågan Hur nöjd är du i stort sett med Din behandling? svarar 64,5% att de var ytterst nöjda med behandlingen och genomsnittet var på en -gradig skala. År 215 var medelvärdet för hela BCS, vilket var något högre än för årets enkät med ett medelvärde på. Några procent (3.1%) av patienterna var dock mycket missnöjda med den behandling de erhåller. 2

4 Kvinnorna var något positivare till vården än männen dvs. hade högre medelvärde över samtliga frågor: respektive på en -gradig skala. Kvinnorna skattade lägre än männen inom Metadonsektionen (7,2 och 7,8) och Akut och heldygnsvård (7,5 och 8,2). För att förhindra att patienterna oplanerat lämnar sin behandling är det viktigt att försöka identifiera och nå de patienter som är mycket missnöjda och i samråd med dessa ta reda på vad som behöver förbättras och därmed eventuellt öka patienttillfredsställelsen. Det är viktigt att notera att ett flertal patienter har stora vårdbehov, där det krävs speciella vårdinsatser och intensiva kontakter med vårdgrannar som t.ex. somatisk sjukvård och socialtjänsten. Bakgrund Allt sedan 1994 har BCS genomfört årliga patientundersökningar med undantag av år 212 då ingen undersökning genomfördes. Det övergripande syftet med undersökningarna har varit att undersöka vad patienterna anser om bemötande, tillgänglighet och vad de anser om den vård och behandling de erhåller på de olika mottagningarna och avdelningarna inom BCS. Patienternas upplevelse av vård och behandlingsinsatser är viktig kunskap för utveckling och förbättring av vårdens kvalitet och därmed också betydelsefullt att förmedla till både vårdgivare och beställare. Ett annat syfte är att personalen får indikatorer på olika områden där de kan utveckla och förbättra behandlingen som t.ex. patienters delaktighet, bemötande, information, tillgänglighet (öppet- och telefontider etc.). Svaren från patientenkäterna möjliggör årliga jämförelser angående patienttillfredsställelse, ledning och styrning samt för information till patienterna. Metod Enkätundersökning genomfördes med patienter som fick vård på någon öppenvårds- eller slutenvårdsavdelning från måndagen den 23 maj till söndagen den 29 maj 216 (vecka 21). Frågorna i enkäten har i stort sett varit oförändrade sedan Patienterna besvarade enkäten anonymt, vilket innebar att ingen personal på mottagningarna hade tillgång till något enskilt svar, vilket troligtvis minskar risken för önskvärda svar dvs. vad personalen på mottagningarna önskade att patienten skulle svara. Enkäten besvarades av patienterna i väntrummet eller dagrummet och lades sedan i slutna kuvert. Som ovan nämnt garanterades anonymitet. Även om patienterna hade besökt mottagningen/avdelningen flera gånger under den aktuella veckan, besvarade varje patient 3

5 enkäten endast en gång. BSC:s administration distribuerade enkäterna och enhetscheferna på respektive enheter hade det praktiska ansvaret för både distributionen och insamlande av enkäterna. Antal frågeformulär som delades ut och hur många av dessa som blev besvarade dokumenterades av enhetscheferna.(se Bil. 1). De ifyllda enkäterna skickades till BSC:s administration för databearbetning. Av 1921 utdelade enkäter till vuxna patienter var det 1644 patienter som fyllde i enkäten. Svarsfrekvensen var totalt cirka 86 %. Alla sektioner förutom Maria Ungdom är inräknade bland de 1644 som besvarade enkäten. De olika sektionernas svarsfrekvens varierade från 62 till 94 %. Sektionen för Södra länets ÖV hade den högsta svarsfrekvensen (94 %) följt av Maria Ungdom (93 %), medan svarsfrekvensen var lägst för sektionen för Akut- och heldygnsvård (cirka 62 %). (Bil. 1). Frågorna i enkäten tar upp följande delområden: Tillgänglighet och bemötande både per telefon och besök på mottagningen/avdelningen Tilltro till personalens kompetens Tillfredsställelse med den information som erhållits samt inflytande och tillfredsställelse i stort med behandlingen Totalt var det 184 patienter som besvarade enkäten och således ingår i analyserna. Microsoft Excel och SAS användes för de statistiska bearbetningarna. Resultat Tabell 1 visar antal män och kvinnor uppdelat på respektive sektion och BCS totalt. Av de som uppgivit kön, hade totalt 184 (1239 män och 56 kvinnor) besvarat enkäten (inkl. Maria Ungdom). Genomsnittsåldern totalt inklusive de som inte uppgivit kön var 42,9 år (42,9 år för männen och 43, för kvinnorna). Tabell 1. Patientenkät 216: Antal män och kvinnor och genomsnittsålder*) per sektion och för hela BCS Män Kvinnor Uppgift saknas Totalt Sektion Antal Ålder Kvinnor Ålder Antal Ålder Kvinnor % Norra länets ÖV ,9 9 47, ,5 27 Södra länets ÖV , , ,1 28 ÖV Norra Stockholms 22 46, , ,9 27 4

6 stad Metadonsektionen 23 46, , ,1 26 Högspecialiserad ,8 46,8 öppenvård Akut och , ,4 46,9 heldygnsvård Maria Ungdom , , ,7 34 Totalt , , ,9 31 *) Ålder beräknat på de patienter som fyllt i uppgifterna Fördelningen på samtliga frågor i enkäten 2- redovisa för samtliga patienter och uppdelat på män och kvinnor inom BCS (Tabell 2). Vissa frågor kunde inte patienterna besvara på grund av att de aldrig har kontaktat mottagningen/avdelningen per telefon (Fråga 2-3) eller inte kunde svara av någon annan anledning. Dessa har exkluderats från respektive fråga i analyserna (Figur 1-18). Tabell 2. Patientenkät 216. Andel patienter som svarat på de olika svarsalternativen på samtliga frågor Beroende centrum Stockholm. Totalt, män och kvinnor. Procent Fråga i enkäten (Fråga 2- ) Fråga 2. Hur är det att nå oss per telefon? Fråga 3. Blir Du vänligt bemött när du ringer till oss? Fråga 4. Fick du komma till oss så snart Du önskade? Fråga 5. Blir Du vänligt bemött när Du är här? Fråga 6. Blir Du bemött med respekt när Du är här? Svarsalaternativ på en -gradig skala *) Inte alls svårt Varken lätt eller svårt Väldigt svårt Har aldrig ringt hit I högsta grad Varken vänligt eller ovänligt Inte alls Har aldrig ringt hit Ja, helt OK Varken ja eller nej Nej, tiderna passade inte Vet ej / kan ej avgöra I högsta grad Varken vänligt eller ovänligt Inte alls Vet ej/kan ej avgöra I högsta grad Varken respekt eller inte respekt Inte alls Vet ej/kan ej avgöra Totalt (n=184) % ,6 4. 2,2 57, , 19, 56,3 29,5 4,4 9,8 79,7 17,8,9 1,6 77,7 1 2, 1,7 Män (n=1239) % 37,9 3 3,6 2,3 56, ,8 32,9 3,6 9,6 79,3 19,,8,9 76,5 2,6 1,7 1,2 Kvinnor (n=56) % 43,8 33, 4,3 1 61,4 19,5,7 18,4 63,8 22,3 5,4 8,6 83,6 14,5,9 1,1 83,2 13,8 2,1,9 Fråga 7. Tycker Du att personalen verkar kunnig? Fråga 8. Hur nöjd är Du med informationen om den behandlingsinsats Du får här? Fråga 9. Har du tillräckligt inflytande på Din behandlingsinsats? I högsta grad Varken kunnig eller okunnig Inte alls kunnig Vet ej/kan ej avgöra Väldigt nöjd Varken nöjd eller missnöjd Väldigt missnöjd Vet ej/kan ej avgöra I högsta grad Varken tillräckligt eller otillräckligt Inte alls Vet ej/ kan ej avgöra 68,4 26, ,3 56, 35,1 3,2 5,7 49,7 34,9 5,8 9,6 67, 27,4 2,3 3,3 55,3 36,6 2,7 5,5 47,9 37,9 5,1 74,3 22,5 1,6 1,6 59,6 32,3 3,8 4,3 55,5 29,5 5,9 5

7 Fråga. Hur nöjd är Du i stort sett med Din behandling? Väldigt nöjd Varken nöjd eller missnöjd Väldigt missnöjd Vet ej/kan ej avgöra 6,1 3,2 2,9 6,9 59, 32,9 2,4 5,6 64,8 24,1 3,2 7,9 *) -2= mycket negativ, 3-8= vare sig mycket negativ eller mycket positiv, 9-= mycket positiv. I Figur 2- visar samtliga frågors medelvärde uppdelat på respektive sektion för män och kvinnor och totalt. Figur visar andel patienter som är mycket positiva dvs. skattat högre än 8 på en -gradig skala respektive mycket missnöjda (skattat lägre än 3 på en -gradig skala) med den vård och behandling de erhåller på mottagningen/avdelningen. I denna rapport redovisas resultat för samtliga enheter, sektioner och BCS totalt. Resultat för enheterna visas i Bilaga 4. Figur 1a visar att från 211 till 216 har medelvärdena över alla frågor varit relativt konstanta. Samtliga sektioner, förutom Maria Ungdom och Högspecialiserad öppenvård, har något sämre resultat år 216 jämfört med 215. Sektionen för ÖV Norra-Södra länet har delats upp i två sektioner, varför inga jämförelser kan göras mellan åren 216 och 215. Fig.1b visar att de båda nya sektionerna hade något högre medelvärde för år 216 ( och 8,6) jämfört med hela BCS (). 6

8 Fig.1a. Patientenkät för åren 211, Medelvärde över samtliga frågor Fig.1b.Patientenkät för åren 211, för ÖV Norra-Södra länet och Norra länets ÖV och Södra länets ÖV för år 216. Medelvärde över samtliga frågor 8,6 ÖV Norra Södra länet Norra länets ÖV Södra länets ÖV BCS Totalt Metadonsektionen och sektionen för Akut och heldygnsvård hade signifikant (p<.1 ) lägre genomsnittsvärde över samtliga frågor (2-) jämfört med hela BCS, medan Norra länets ÖV och Högspecialiserad öppenvård hade signifikant högre (p<.1) genomsnittsvärde. Övriga sektioner hade inte någon signifikant skillnad i medelvärde. (Se bil. 3). Merparten av samtliga patienter på BCS uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med tillgänglighet och bemötande per telefon (medelvärdena var 7,7 respektive på en -gradig skala). Kvinnorna skattade något högre än männen: 7,8 resp.7,6 och 9, resp.. (Fig. 2-3). 7

9 Patienterna fick frågan huruvida de fick komma till mottagningen/avdelningen så snabbt de önskade. Medelvärdet var för hela BCS och 62,4% av patienterna var mycket nöjda, medan ungefär 5 % var mycket missnöjda. (Fig. 4, Fig.13). Åtta av patienter ansåg att de blev mycket vänligt (8,9%) och mycket respektfullt bemötta (79,%) på sin mottagning/avdelning. Resultaten varierar mellan sektionerna. Nöjdast var patienter som tillhörde Sektionen för högspecialiserad öppenvård (93,9 och 93,8) och minst nöjda var patienter inom Sektionen för akut- och heldygnsvård (67,4 och 65,4%) och Metadonsektionen (63,7 och 5 ). (Fig.14-15). Drygt hälften av patienterna (55,%) skattade högre än 8 poäng på en -gradig skala på frågan: Har Du tillräckligt inflytande på Din behandling/insatser? För samma fråga var medelvärdet 8, på en -gradig skala. (Fig. 9, Fig. 18). Resultaten visar att merparten av patienterna ansåg att de hade stort inflytande på behandlingen, medan andelen var lägre för Akut och helgdygnsvård och Metadonsektionen: 2% och 32,%. Som nämnts ovan beror troligtvis variationen på regelverket och problematiken med vårdkrävande patienter. Även en hög andel (7,7 %) av samtliga patienter hade stor tilltro till personalens kunnighet (medelvärde på en -gradig skala).(fig. 7, Fig.16). På frågan Hur nöjd är du i stort sett med Din behandling? svarade 64,5 % att de är ytterst nöjda (högre än 8 på en -gradig skala) medan endast 3,1 % var mycket missnöjda (under tre poäng på en -gradig skala) med behandlingen (medelvärde på en -gradig skala).(fig., Fig.19). Könsfördelning Nästan en tredjedel (31 %) av samtliga patienter var kvinnor. Metadonsektionen hade lägst (26 %) och sektionen för Högspecialiserad öppenvård hade högst andel kvinnor (6 %). (Tabell 1). Kvinnorna hade något högre medelvärde över samtliga frågor än männen: respektive. Detta gällde speciellt sektionen för Södra länets ÖV och Högspecialiserad öppenvård där kvinnorna hade signifikant högre medelvärde över samtliga frågor (2-) än männen. De övriga fyra sektionerna visade ingen signifikant skillnad eller signifikant högre för män än för kvinnor. (Se bil.3). 8

10 Diskussion Resultatet av årets enkät visar att merparten av patienterna är mycket nöjda med den vård och behandling de erhåller på de olika mottagningarna/avdelningarna inom BCS (skattat på en -gradig skala), medan några procent däremot var mycket missnöjda. Medelvärdet över samtliga frågor i årets enkäten är något lägre än förra året ( resp. ). Det kan finnas en rad olika anledningar till detta som t.ex. personalomsättning, organisatoriska faktorer, mera vårdkrävande patienter etc. Kvinnorna var något mera positiva än männen, förutom kvinnorna som tillhörde Metadonsektionen och Akut och heldygnsvård, där männen skattade högre än kvinnorna. Dessa sektioner har en betydande andel patienter med stora vårdbehov vilket medför stora utmaningar att försöka hitta metoder som kan höja kvinnornas nöjsamhet med den vård och behandling de erhåller. Ett flertal patienter skrev kommentarer i samband med ifyllande av enkäten. De enskilda sektionerna/enheterna kan här få idéer och förslag på vad som kan införas eller behöver förbättras. Exempel på sådana förbättringar kan vara tydliga målbeskrivningar både på kort och lång sikt, regelbundna patientmöten där patienterna får komma till tals med önskemål och förbättringsförslag. Regelbundna utvärderingar av patientflödet (in- och utskrivningar) i syfte att beräkna retentionen dvs. huruvida patienterna stannar kvar i behandlingen eller inte, vilket också är ett mått på trivsel bemötande etc. 9

11 Fråga 2. Hur är det att nå oss per telefon? Medelvärde Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård Sektionen för akut och heldygnsvård Maria Ungdom BCS Totalt Väldigt svårt Inte alls svårt 7,9 8, 7,9 7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 7,7 7,1 6,8 7,3 8,4 8, 7,5 7,2 7,6 8, 7,9 7,7 7,8 7, Totalt Kvinnor Män Fråga 3. Blir Du vänligt bemött när Du ringer oss? Medelvärde Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård Sektionen för akut och heldygnsvård Maria Ungdom BCS Totalt Inte alls I högsta grad 9, 9, 8, 8,6 9,3 9,7 7,8 7,6 7,9 9, Totalt Kvinnor Män

12 Fråga 4. Fick Du komma till oss så snart Du önskade? Medelvärde Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård Sektionen för akut och heldygnsvård Maria Ungdom BCS Totalt Tiderna passade ej Ja, helt OK 8,4 8,6 8,4 8,4 7,5 7,4 7,6 7,8 8,6 7,9 7,2 8, Totalt Kvinnor Män Fråga 5. Blir Du vänligt bemött när Du är här? Medelvärde Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård Sektionen för akut och heldygnsvård Maria Ungdom BCS Totalt Inte alls I högsta grad 9,5 9,6 9,5 9,5 9,4 9,4 9,4 8,4 8,1 9,7 9,9 9,3 9,3 9,3 9, Totalt Kvinnor Män 11

13 Fråga 6. Blir Du bemött med respekt när Du är här? Medelvärde Inte alls Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård Sektionen för akut och heldygnsvård Maria Ungdom BCS Totalt I högsta grad 9,4 9,7 9,3 9,4 9,3 9,4 9,3 8, 7,6 9,7 9,9 9, Totalt Kvinnor Män Fråga 7. Tycker Du att personalen verkar kunnig? Medelvärde Norra länets ÖV Inte alls I högsta grad 9,5 Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad 9, 9, Metadonsektionen 7,4 7,1 7,7 Högspecialiserad öppenvård 9,7 9,8 9,5 Sektionen för akut och heldygnsvård 7,7 8,2 Maria Ungdom BCS Totalt 9, Totalt Kvinnor Män 12

14 Fråga 8. Hur nöjd är Du med informationen om den behandlingsinsats Du får här? Medelvärde Väldigt missnöjd Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård Sektionen för akut och heldygnsvård Maria Ungdom BCS Totalt 6,4 Väldigt nöjd 8,4 8,4 8,6 7, 7,4 9,3 9,4 9, 7,6 7,2 7,9 8,2 8,1 8, Totalt Kvinnor Män Fråga 9. Har Du tillräckligt inflytande på din behandlingsinsats? Medelvärde Inte alls Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård I högsta grad 6,3 6, 6,6 8,6 8, 8,4 7,9 9,4 Sektionen för akut och heldygnsvård 5,9 6,8 7,1 Maria Ungdom BCS Totalt 8,2 8,4 8, 8,2 7, Totalt Kvinnor Män 13

15 Fråga. Hur nöjd är Du i stort med behandlingsinsatserna här hos oss? Medelvärde Väldigt missnöjd Norra länets ÖV Södra länets ÖV ÖV-sektionen Norra Stockholms stad Metadonsektionen Högspecialiserad öppenvård Sektionen för akut och heldygnsvård Maria Ungdom BCS Totalt Väldigt nöjd 9, 8,6 8,6 7,4 7,1 7,7 9,5 9,6 8, 7, Totalt Kvinnor Män Fråga 2. Hur är det att nå oss per telefon? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 9 Procent , 56,2 36,8 67,1 41,1 44,4 49,3 5, , 5,2, 4,7 4,4 6,7 1,4 Under 3p. Över 8p. 14

16 Procent Fråga 3. Blir Du vänligt bemött när Du ringer till oss? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 8,2 74,7 46,3 1,3 1,1 3 85,3 59,6 71,2 73,1 75,8,7 2,6,8 1,3,3 Under 3p. Över 8p. Fråga 4. Fick Du komma till oss så snart Du önskade? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 9 Procent ,4 66,4 57,1 68,6 49,8 6,6 64,1 6 Under 3p. Över 8p ,9 4,1,5 6,9 3, 4,7 1,9 15

17 Procent Fråga 5. Blir Du vänligt bemött när Du är här? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 8,9 8,3 67,4 93,9,9 1,6 1,1 1,8 1,5,3 63,7 83, Under 3p. Över 8p. Procent Fråga 6. Blir Du bemött med respekt när Du är här? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 79, 79,4 65,4 93,8 2, 1,5 2,4,6 5 6,4 82,3 8,6 88,,7 1,2 1,2 Under 3p. Över 8p. 16

18 Procent Fråga 7. Tycker Du att personalen verkar kunnig? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 7,7 75, 56,8 2,2 3,1 3,2 91,5, 44,9 6,5 76,3 7, 8,1 1,1 1,2,9 Under 3p. Över 8p. Procent Fråga 8. Hur nöjd är Du med informationen om den behandlingsinsats Du får här? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 59,4 55,8 45,6 3,4 4,4 3,5 82,6 41,5,2 59,5 61,1 67,3 1,1 2,5 1,6 Under 3p. Över 8p. 17

19 Procent Fråga 9. Har Du tillräckligt inflytande på Din behandlingsinsats? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent 55, 6,4 6,5 3,6 2,2 82,1 1,9 32, 17,5 5 2,3 54,7 6,5 65,1 2,7 Under 3p. Över 8p. Fråga. Hur nöjd är Du i stort med behandlingsinsatserna här hos oss? Andel patienter under 3 respektive över 8 poäng på en -gradig skala. Procent Procent ,5 66,1 54,9 3,1 4,1 4,1 85,4 1,2 44,7 6,9 65,8 65,7 71,1 1,9 2,3 1,9 Under 3p. Över 8p. 18

20 19

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 2015 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1: Patientenkät för åren 2011, 2013-2015..

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Västma. Undersökta. Vårdval

Västma. Undersökta. Vårdval Tandhälsan Barn och Ungdom Västma anland 2014 Barn och ungdomar Undersökta 2014 Tandvårdsenheten Vårdval Tandhälsoläget för Barn och Ungdom i Västmanland 2014 Bakgrund Sammanställningen av inrapporterade

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010

Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010 Senast uppdaterad 2010-11-17 1(5) Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010 är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst eller en vara. Högsta möjliga poäng är

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-02-21 Socialnämnden Tid 2012-02-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret Ekonomiskt bistånd

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret Ekonomiskt bistånd BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret Ekonomiskt bistånd Författare Armin Spreco Projektledare Helene Nord 26 February 2010 2010 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2011

Genomförandet av mätningen 2011 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska utföras årligen. Enkäten riktades

Läs mer

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Active Omsorg och Skolas brukarenkät, om upplevd kvalitet inom verksamheten för Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden,

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Barnens Hus Montessoriförskolan Barnens Hus Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Sälen Nordostpassagen 61 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv. Härnösands kommun

Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv. Härnösands kommun Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv Härnösands kommun Svarsfrekvens Kommun Antal Skickats ut (antal enkäter) Kommit åter (antal enkäter) Svarsfrekvens i % Hemtjänstområden

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Vintergatan Nolviksvägen 3 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2015 2016-01-13 Brukarundersökning 2015 Socialförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehåll Bakgrund... 3 Metod och mätperiod... 3 Antal svar, bortfall och svarsfrekvens... 3 Kön... 3 Resultat...

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kungsbacka Therese Lind Lars Johansson 2014-03-18 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Äventyret Röd Citrusgatan 1 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Picasso Skillnadsgatan 41 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Ymer förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Ymer förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Ymer förskola Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 7 37 36 3 6 Medelvärde 7 3 3, 3, 5

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Härnösands kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Härnösands kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Härnösands kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54

Läs mer

Patientforum. - en modellbeskrivning

Patientforum. - en modellbeskrivning Patientforum - en modellbeskrivning Om Patientforum Patientforum är en modell för inflytande och delaktighet för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård, framtagen av Brukarinflytandesamordnarna, BISAM,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Rapport brukarenkät

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Vad tycker patienterna? En sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning våren 05 Bo Davidsson Elisabeth Viman ISSN 65-0 författarna

Läs mer

Kvarnens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kvarnens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 40 8 40 3 30 0 Medelvärde 3, 00 39 3, 3 9 4 3, 4.

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2011-01-17 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Ur o Skur Skogsbacken

Ur o Skur Skogsbacken Föräldrar Förskola - Våren Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 70 behov. 4 svar, 7% 7 Medelvärde,,7, 7, 4 7 4, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Socialförvaltningen.

Socialförvaltningen. Socialförvaltningen Brukarundersökning bland brukare som får insatser från vård och omsorg Sammanfattning Varje år i oktober genomför socialförvaltningen en brukarundersökning bland alla brukare som har

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport: väntrumsenkät LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne

Rapport: väntrumsenkät LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne Rapport: väntrumsenkät 2015-2016 LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne Innehåll Metod och genomförande... 2 Frågor och andel positiva svar... 2 Dimensioner... 3 Övergripande resultat... 4 Svarsfrekvenser...

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Ivarsgårdens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Familjedaghem i Viksjö

Familjedaghem i Viksjö Föräldrar Familjedaghem - Våren 1 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 83 9 Medelvärde 13 3,. Mitt barns tankar och

Läs mer

Brukarenkät IFO Kvalitetsrapport 2012:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO Kvalitetsrapport 2012:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2012 Kvalitetsrapport 2012:02 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet 2012 visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Östergårdsskolans förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Öckerö Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Familjerådgivning En Klientenkät 2016 av. Torleif Hoas/Marianne Arrias

Familjerådgivning En Klientenkät 2016 av. Torleif Hoas/Marianne Arrias Familjerådgivning En Klientenkät 2016 av Torleif Hoas/Marianne Arrias Domäner som undersökts Tillgänglighet Bemötande Resultat/nöjdhet Kontaktvägar Bakgrund Det är andra gången sedan 2011 som en enkätundersökning

Läs mer

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 2 (5) Barnomsorgsenkät 2012 Bakgrund Barnomsorgsenkäten

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer