Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning"

Transkript

1 Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson

2 Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar genomförs inom primärvården, den somatiska öppen- och slutenvården samt inom den psykiatriska öppen- och slutenvården. Nationell Patientenkät är ett samarbetsprojekt som omfattar samtliga av landets landsting och regioner. Projektet koordineras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Institutet för kvalitetsindikatorer har fått i uppgift att genomföra samtliga undersökningar inom ramen för Nationell Patientenkät under perioden Kontaktperson för Nationell Patientenkät på Sveriges Kommuner och Landsting är Sofia Tullberg, Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso- och sjukvård sedan början av 000-talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med pekskärmar, telefonintervjuer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört inom ramen för Nationell Patientenkät. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, redovisning av de frågor som redovisas offentligt, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel eller per e-post, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

3 Beräkningsgrunder Resultaten från Nationell Patientenkät redovisas i Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och 0,5 där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Utmärkt Mycket bra Andel av relevanta svar 0, 0, Värdeladdning 0,75 Andel* Värdeladdad 0, 0,5 Bra 0 0 0, 0,5 0, Någorlunda 0 0 0, 0,5 0,05 Dåligt 5 5 0, 0 0 Ej aktuellt 5 INGÅR EJ Summa ,575 Beräkningsgrunden för Patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan 0 och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen 0-00 där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade Patientupplevda kvaliteten 58. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade - Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Offentligt presenterad data - Indikatorer De frågor som ingår i Indikatorerna har publicerats som offentliga resultat av Nationell patientenkät. Frågorna har valts ut av SKL och kommer att redovisas i offentliga sammanhang. Som referens till enhetens värden finns landstinget/regionens genomsnittliga värde såväl som riksgenomsnittet för medverkande enheter. Trend och utveckling för enhetens resultat illustreras i ett linjediagram om mätningen har genomförts vid fler än ett tillfälle. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

4 Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Dimensioner Under rubriken Dimensioner sammanförs frågor som korrelerar med varandra. Den patientupplevda kvaliteten för dimensionen beräknas på frågornas sammanlagda värde dividerat med antalet inkomna svar på de frågor som ingår i dimensionen. För att förenkla multipliceras det erhållna värdet med 00 så att ett heltal mellan 0 och 00 fås. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

5 Svarsfrekvenser Antal % Totalt utskickade Returnerade 5 Bortfall från urval -sjuk - avliden - språkproblem - passar inte - retur avsändaren Vill ej delta Ej returnerade 6 Korrigerad svarsfrekvens Korrigerad svarsfrekvens landstinget Korrigerad svarsfrekvens riket 5,5 5,5 6,0 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 7

6 Offentligt presenterad data - Indikatorer I tabellen visas värdet och antalet svarande för den valda enheten, för landstinget och för riket vid aktuell mätperiod. Eget resultat Resultat landsting Resultat riket Eget(N) Landsting(N) Riket(N) Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Information Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Tillgänglighet Hur upplever du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, e-post, personligt besök) Förtroende *Kände du förtroende för den läkare som du senast träffade? Upplevd nytta Anser du att ditt aktuella behov av vård blivit tillgodosett vid ditt senaste besök på mo... Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått från den här psykiatriska mottagni... Rekommendera Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 7

7 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 7

8 Rangordnade resultat Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet B8 När du frågade din behandlare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du fö... C9 När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om varför du fick det? F Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? F7 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? B0 Anser du att din behandlare tog tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter a... B Känner du förtroende för din behandlare? B9 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet... B7 Fick du tillräckligt med tid för att diskutera igenom ditt tillstånd och din behandling? F9 Har det hänt att du har velat klaga på din vård eller behandling, men inte vågat? B Tycker du att du har fått träffa din behandlare så mycket som du har behövt under de sena... B Anser du att din behandlare hade tillräcklig kunskap om just din sjukdom/dina besvär? B6 Kände du förtroende för den läkare som du senast träffade? Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 7

9 Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet B När du senast behövde träffa en läkare, fick du då möjlighet till det så snart som du ön... C Tycker du att din diagnos stämmer? F6 Anser du att ditt aktuella behov av vård blivit tillgodosett vid ditt senaste besök på mo... B Vet du vilken läkare som är ansvarig för din vård? F Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? B5 Har du träffat mer än en läkare på den här mottagningen under de senaste månaderna? F Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? B Tycker du att samarbetet mellan din läkare och din behandlare fungerar tillfredsställande? F Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått från den här psykiatriska mottagni... C5 Anser du att du får rätt typ av behandling för just din problematik? C Har du fått vara med och påverka valet av din behandlingsform? C Har din behandlare gett dig information om vilka olika behandlingsalternativ som kan erbj... B Vet din behandlare vad som sagts och gjorts vid tidigare kontakter som du haft med den ps... E Har dina närstående varit delaktiga i din vård och behandling så mycket som du önskat? A Fick du tillräckligt med avskildhet när du samtalade med personalen vid ankomsten/recepti... C Upplever du att din läkare återkommande går igenom och tar ställning till din medicinering? F5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor ef... Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 7

10 Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet F0 Om du vill klaga på din vård eller behandling, vet du då vart du ska vända dig? F Tycker du att samarbetet i ditt fall fungerar tillfredställande mellan mottagningen och a... A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, e-post, personligt besök) C7 Har du själv haft inflytande över vilka läkemedel du blivit ordinerad? A Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt senaste besök på mottagningen? D Om du har behövt remitteras till annan psykiatrisk vård, exempelvis vårdavdelning, har du... E Har personalen tagit tillräcklig hänsyn till dina närståendes kunskap och erfarenheter av... C8 Anser du att de läkemedel du nu tar för dina problem hjälper? Patientupplevd kvalitet F8 Om du får vård enligt lagen om tvångsvård (LPT) eller enligt lagen om rättspsykiatrisk vå... D Kände du dig delaktig i utvecklingen av din vårdplan, så mycket som du önskade? D Har du och din behandlare en plan för din fortsatta vård? C0 När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om eventuella biver... Patientupplevd kvalitet E Har personalen informerat dig om stödgrupper, 50 5 patientföreningar eller liknande? Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 7

11 Dimensioner Dimension Eget Lt Riket Bemötande Fick du tillräckligt med tid för att diskutera igenom ditt tillstånd och din behandling? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Patientmedverkan Anser du att personalen tog tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Har du fått vara med och påverka valet av din behandlingsform? Kände du dig delaktig i utvecklingen av din vårdplan, så mycket som du önskade? Läkemedel *När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om varför du fick det? *När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om eventuella biverkningar? *Upplever du att din läkare återkommande går igenom och tar ställning till din medicinering? Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

12 Dimension Eget Lt Riket Information När du frågade läkaren/behandlaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Har din behandlare gett dig information om vilka olika behandlingsalternativ som kan erbjudas dig? Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Fortsatt vård 7 6 Har du och din behandlare en plan för din fortsatta vård? Om du har behövt remitteras till annan psykiatrisk vård, exempelvis vårdavdelning, har du då fått tillräcklig hjälp från din mottagning? Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på enheten? Skulle du rekommendera den här enheten till andra? Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

13 Frekvenstabeller MOTTAGNINGEN A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, e-post, personligt besök) Utmärkt 6 0 Mycket bra 6 8 0,75 Bra 7 7 0,5 Någorlunda 0,5 5 Dålig 0 6 Jag kan inte bedöma det Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: A Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt senaste besök på mottagningen? Ja, helt och hållet 86 5 Delvis ,5 Nej 5 0 Jag hade inga särskilda önskemål Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 7 78 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

14 MOTTAGNINGEN A Fick du tillräckligt med avskildhet när du samtalade med personalen vid ankomsten/receptionen? Ja, helt och hållet 00 6 Delvis 5 8 0,5 Nej 6 0 Ej aktuellt Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 5 8 PERSONALEN B Vet din behandlare vad som sagts och gjorts vid tidigare kontakter som du haft med den psykiatriska vården? Ja, helt och hållet 8 5 Delvis 5 0,5 Nej 0 Ej aktuellt Jag vet inte Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 8 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

15 PERSONALEN B Tycker du att du har fått träffa din behandlare så mycket som du har behövt under de senaste sex månaderna? Ja, helt och hållet 6 8 Delvis 9 0,5 Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 58 9 B Anser du att din behandlare hade tillräcklig kunskap om just din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet 77 Delvis 6 6 0,5 Nej 0 Jag kan inte bedöma det Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 5 90 B Känner du förtroende för din behandlare? Ja, helt och hållet 87 Delvis 5 9 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 5 0 Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 7

16 PERSONALEN B5a Diskuterade behandlaren matvanor med dig? Ja Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: B5b Diskuterade behandlaren motionsvanor med dig? Ja Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: B5c Diskuterade behandlaren tobaksvanor med dig? Ja 7 0 Nej Ej ifylld 8 0 Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 7

17 PERSONALEN B5d Diskuterade behandlaren alkoholvanor med dig? Ja Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: B6 Fick du träffa den behandlare du brukar träffa, vid detta besök? Ja Nej 0 Jag har ingen som jag brukar träffa Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: B7 Fick du tillräckligt med tid för att diskutera igenom ditt tillstånd och din behandling? Ja, helt och hållet 9 86 Delvis 9 0,5 Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 58 9 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 7

18 PERSONALEN B8 När du frågade din behandlare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 50 9 Ibland 0,5 Nej 0 Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: B9 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med din behandlaren om det? Ja, helt och hållet 9 80 Delvis 0,5 Nej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 5 9 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 7

19 PERSONALEN B0 Anser du att din behandlare tog tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet 5 90 Delvis 7 0,5 Nej 0 Ej aktuellt 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: B Är din läkare och din behandlare samma person? Ja 6 0 Nej Ej ifylld 7 0 Antal giltiga svar: B *Vet du vilken läkare som är ansvarig för din vård? Ja 0 80 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 6 87 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 7

20 PERSONALEN B *Tycker du att samarbetet mellan din läkare och din behandlare fungerar tillfredsställande? Ja, helt och hållet 6 5 Delvis 6 0,5 Nej 0 Jag kan inte bedöma det Ej ifylld Antal giltiga svar: 8 86 B *När du senast behövde träffa en läkare, fick du då möjlighet till det så snart som du önskade? Ja, med den läkare jag ville Ja, men med en annan läkare Nej 9 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 7

21 PERSONALEN B5 *Har du träffat mer än en läkare på den här mottagningen under de senaste månaderna? Jag har träffat flera olika läkare 5 0 Jag har träffat två olika läkare 5 0,5 Jag har träffat en läkare 7 59 Jag har inte träffat någon läkare Ej ifylld Antal giltiga svar: 9 87 B6 *Kände du förtroende för den läkare som du senast träffade? Ja, helt och hållet Delvis 9 0,5 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 90 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

22 DIN BEHANDLING C_ Jag får samtalskontakt Ja 77 0 Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: C_ Jag får psykologisk behandling (även via internet) Ja 0 0 Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: C_ Jag får medicinering Ja Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

23 DIN BEHANDLING C_ Jag får annan behandling än samtalskontakt, psykologisk behandling och medicinering Ja 7 0 Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: C Tycker du att din diagnos stämmer? Ja, helt och hållet Delvis 8 7 0,5 Nej 0 Jag kan inte bedöma det Jag vet inte vad jag har för diagnos 0 - Ej ifylld 6 0 Antal giltiga svar: 6 87 C Har din behandlare gett dig information om vilka olika behandlingsalternativ som kan erbjudas dig? Ja 0 7 Nej, men jag hade önskat det 0 Nej, jag ville inte ha det Ej ifylld 7 0 Antal giltiga svar: 8 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

24 DIN BEHANDLING C Har du fått vara med och påverka valet av din behandlingsform? Ja, i hög utsträckning I viss utsträckning 0 5 0,5 Nej, men jag hade önskat det 5 0 Nej, jag ville inte det 0 - Ej ifylld 7 0 Antal giltiga svar: 5 8 C5 Anser du att du får rätt typ av behandling för just din problematik? Ja, helt och hållet 0 6 Delvis 9 0,5 Nej 0 Jag kan inte bedöma det Ej ifylld 7 0 Antal giltiga svar: 7 8 C6 Har du fått några läkemedel för dina psykiska problem under de senaste sex månaderna? Nej 6 0 Ja Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

25 DIN BEHANDLING C7 *Har du själv haft inflytande över vilka läkemedel du blivit ordinerad? Ja, i hög utsträckning I viss utsträckning 6 7 0,5 Nej, men jag hade önskat det 0 Nej, jag ville inte det 0 - Ej ifylld 0 6 Antal giltiga svar: 0 78 C8 *Anser du att de läkemedel du nu tar för dina problem hjälper? Ja, helt och hållet 5 Delvis 6 8 0,5 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 70 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 7

26 DIN BEHANDLING C9 *När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om varför du fick det? Ja, helt och hållet 0 8 Delvis 5 0,5 Nej 0 Jag behövde ingen information Jag kommer inte ihåg 0 - Ej ifylld 0 6 Antal giltiga svar: C0 *När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om eventuella biverkningar? Ja, helt och hållet Delvis 7 7 0,5 Nej 6 0 Jag behövde ingen information Jag kommer inte ihåg 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 05 6 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 7

27 DIN BEHANDLING C *Upplever du att din läkare återkommande går igenom och tar ställning till din medicinering? Ja, helt och hållet 8 65 Delvis 8 0,5 Nej 0 0 Jag vet inte Ej ifylld Antal giltiga svar: 8 VÅRDPLAN D Har du och din behandlare en plan för din fortsatta vård? Ja, det finns en skriftlig vårdplan Ja, det finns en muntlig vårdplan 7 Nej, jag har ingen vårdplan 5 0 Jag vet inte Ej aktuellt Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 7 6 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 7

28 VÅRDPLAN D Kände du dig delaktig i utvecklingen av din vårdplan, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet 75 6 Delvis 5 0,5 Nej 0 Jag känner inte till någon vårdplan Ej aktuellt 0 - Ej ifylld 6 0 Antal giltiga svar: 65 D Om du har behövt remitteras till annan psykiatrisk vård, exempelvis vårdavdelning, har du då fått tillräcklig hjälp från din mottagning? Ja, helt och hållet 6 6 Delvis 6 0,5 Nej 5 0 Ej aktuellt Ej ifylld 6 0 Antal giltiga svar: 7 78 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 7

29 VÅRDPLAN D Har du läst din journal? Ja 7 0 Nej, jag kände inte till att jag fick läsa den 0 Nej, jag är inte intresserad av att läsa den 76 0 Nej, jag vill läsa den men jag fick inte Ej ifylld Antal giltiga svar: NÄRSTÅENDE E Har dina närstående varit delaktiga i din vård och behandling så mycket som du önskat? Ja, tillräckligt mycket 55 Nej, för lite 7 0 Nej, för mycket 0 Ej aktuellt/jag vet inte Jag ville inte att de skulle vara delaktiga Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 68 8 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 7

30 NÄRSTÅENDE E Har personalen tagit tillräcklig hänsyn till dina närståendes kunskap och erfarenheter av ditt tillstånd och din vård? Ja, helt och hållet 6 Delvis 7 0 0,5 Nej 7 0 Ej aktuellt/jag vet inte Jag ville inte att de skulle vara delaktiga 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 60 7 E Har personalen informerat dig om stödgrupper, patientföreningar eller liknande? Ja 5 Nej 5 0 Jag behövde ingen information Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 50 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 7

31 HELHETSINTRYCK F Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått från den här psykiatriska mottagningen? Utmärkt 86 5 Mycket bra 55 0,75 Bra 5 9 0,5 Någorlunda 0,5 5 Dålig 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 6 8 F Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet 76 Delvis 0 0,5 Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 6 86 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

32 HELHETSINTRYCK F Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet 5 9 Delvis 7 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: F Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet 0 68 Delvis 0 9 0,5 Nej 0 Jag behövde ingen information Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 87 F5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Ja Nej 5 0 Ej aktuellt Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 9 80 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

33 HELHETSINTRYCK F6 Anser du att ditt aktuella behov av vård blivit tillgodosett vid ditt senaste besök på mottagningen? Ja, helt och hållet 5 77 Delvis 9 0,5 Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 6 87 F7 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Ja, helt och hållet 7 9 Delvis 7 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: F8 Om du får vård enligt lagen om tvångsvård (LPT) eller enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), anser du att det är ett riktigt beslut? Ja Nej 0 Jag fick inte vård enligt LPT eller LRV Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 67 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

34 HELHETSINTRYCK F9 Har det hänt att du har velat klaga på din vård eller behandling, men inte vågat? Ja Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 9 F0 Om du vill klaga på din vård eller behandling, vet du då vart du ska vända dig? Ja 65 0 Nej Jag har inget behov av att klaga Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 8 79 Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 7

35 HELHETSINTRYCK F Tycker du att samarbetet i ditt fall fungerar tillfredställande mellan mottagningen och andra verksamheter (t.ex vårdcentral, försäkringskassa, socialtjänst)? Ja, helt och hållet 5 Delvis 0 0,5 Nej 7 0 Jag kan inte bedöma det Ej aktuellt Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 8 79 DIN BAKGRUND G I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din psykiska hälsa är idag? Utmärkt 0 Mycket bra Bra Någorlunda Dålig Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 7

36 DIN BAKGRUND G Hur länge har du varit i kontakt med den psykiatriska vården? (gäller både kontakt med öppenvård och med slutenvård) Detta var min första kontakt Mindre än ett år Ett till tre år 8 0 Mer än tre år Jag vet inte/kommer inte ihåg 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: G Hur gammal är du? år eller yngre 0 5- år år år år eller äldre Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 7

37 DIN BAKGRUND G Är du man eller kvinna? Man 0 Kvinna Ej ifylld Antal giltiga svar: G5 Är svenska ditt modersmål? Ja Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: G6 Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller likvärdigt 0 Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: Ersta Sjukhus Psykiatrimott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 7

38 509 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter är viktiga och behövs för att utveckla och förbättra vården! Hur du fyller i enkäten: - Om du får hjälp med att fylla i enkäten, tänk på att svaren ska gälla dina upplevelser. - Använd en mörk penna när du kryssar i, gärna bläck. - Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta. - Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa. - Lägg den ifyllda enkäten i bifogat svarskuvert och posta. Portot är redan betalt. - Du kan även svara på webben på Du loggar in med den kod som finns på etiketten, längst ner på baksidan av den här enkäten. Kontakta oss - om enkäten har kommit till fel person - om du inte vill vara med - om du har några frågor eller funderingar. Du ringer kostnadsfritt till Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på telefon Du kan även skicka e-post till: Du skyddas av sekretess Sekretess gäller för undersökningen. Endast behörig personal på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda enkäterna i sin helhet. I sammanställningen av enkätsvaren till landstingen/regionerna går det inte att utläsa en enskild persons svar. Kopior på de öppna kommentarerna från sista sidan redovisas separat. Den streckkod som finns på enkäten används endast för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan. Nationell Patientenkät är en undersökning som genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av landsting/regioner och Sveriges Kommuner och Landsting Nationell patientenkät öppenvård psykiatri (ZPOU)

39 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 9909 A - MOTTAGNINGEN B - PERSONALEN A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, e-post, personligt besök) 5 6 Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dålig 6Jag kan inte bedöma det A Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt senaste besök på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag hade inga särskilda önskemål A Fick du tillräckligt med avskildhet när du samtalade med personalen vid ankomsten/receptionen? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt Med behandlare menas den person som du oftast träffar och som är din huvudsakliga kontaktperson. (Det kan vara en sjuksköterska, psykolog, läkare eller någon annan.) B Vet din behandlare vad som sagts och gjorts vid tidigare kontakter som du haft med den psykiatriska vården? 5 B Tycker du att du har fått träffa din behandlare så mycket som du har behövt under de senaste sex månaderna? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt 5Jag vet inte Ja, helt och hållet Delvis Nej B Anser du att din behandlare har tillräcklig kunskap om just din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kan inte bedöma det B Känner du förtroende för din behandlare? Ja, helt och hållet Delvis Nej Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPOU)

40 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 099 B5 Har din behandlare diskuterat någon av följande levnadsvanor med dig? Matvanor Ja Nej Motionsvanor Ja Nej Tobaksvanor Ja Nej Alkoholvanor Ja Nej Vid ditt senaste besök... B6 Fick du träffa den behandlare du brukar träffa, vid detta besök? Ja Nej Jag har ingen som jag brukar träffa B7 Fick du tillräckligt med tid för att diskutera igenom ditt tillstånd och din behandling? Ja, helt och hållet Delvis Nej B8 När du frågade din behandlare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? 5 Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Nej Jag vågade inte fråga 5Jag hade inget behov av att fråga B9 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med din behandlare om det? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kände ingen oro eller ängslan 5Jag ville inte prata om det B0 Anser du att din behandlare tog tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/ dina besvär? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPOU)

41 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges Om din läkare... C - DIN BEHANDLING B Är din läkare och din behandlare samma person? C Vilken typ av behandling får du? (flera alternativ möjliga) Ja - Gå till fråga C Samtalskontakt Nej Psykologisk behandling (även via internet) B Vet du vilken läkare som är ansvarig Medicinering för din vård? Annat Ja Nej C Tycker du att din diagnos stämmer? B Tycker du att samarbetet mellan din läkare och din behandlare fungerar tillfredsställande? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kan inte bedöma det B När du senast behövde träffa en läkare, fick du då möjlighet till det så snart som du önskade? Ja, med den läkare jag ville Ja, men med en annan läkare Nej Ej aktuellt B5 Har du träffat mer än en läkare på den här mottagningen under de senaste månaderna? Jag har träffat flera olika läkare Jag har träffat två olika läkare Jag har träffat en läkare Jag har inte träffat någon läkare B6 Kände du förtroende för den läkare som du senast träffade? Ja, helt och hållet Delvis Nej 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kan inte bedöma det 5Jag vet inte vad jag har för diagnos C Har din behandlare gett dig information om vilka olika behandlingsalternativ som kan erbjudas dig? Ja Nej, men jag hade önskat det Nej, jag ville inte ha det C Har du fått vara med och påverka valet av din behandlingsform? C5 Anser du att du får rätt typ av behandling för just din problematik? Ja, i hög utsträckning I viss utsträckning Nej, men jag hade önskat det Nej, jag ville inte det Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kan inte bedöma det Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPOU)

42 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges Om läkemedel... C6 Har du fått några läkemedel för dina psykiska problem under de senaste sex månaderna? Nej - Gå till fråga D Ja C7 Har du själv haft inflytande över vilka läkemedel du blivit ordinerad? Ja, i hög utsträckning C8 Anser du att de läkemedel du nu tar för dina psykiska problem hjälper? I viss utsträckning Nej, men jag hade önskat det Nej, jag ville inte det Ja, helt och hållet Delvis Nej C9 När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om varför du fick det? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information 5Jag kommer inte ihåg C0 När du senast fick ett nytt läkemedel utskrivet - blev du informerad om eventuella biverkningar? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information 5Jag kommer inte ihåg C Upplever du att din läkare återkommande går igenom och tar ställning till din medicinering? D - VÅRDPLAN En vårdplan beskriver dina behov, målet för din vård och planerade vårdinsatser. D Har du och din behandlare en plan för din fortsatta vård? 5 D Om du har behövt remitteras till annan psykiatrisk vård, exempelvis vårdavdelning, har du då fått tillräcklig hjälp från din mottagning? Ja, det finns en skriftlig vårdplan Ja, det finns en muntlig vårdplan Nej, jag har ingen vårdplan Jag vet inte 5Ej aktuellt D Kände du dig delaktig i utvecklingen av din vårdplan, så mycket som du önskade? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag känner inte till någon vårdplan 5Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt D Har du läst din journal? Ja Nej, jag kände inte till att jag fick läsa den Nej, jag är inte intresserad av att läsa den Nej, jag ville läsa den men jag fick inte Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag vet inte Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting 5 (ZPOU)

43 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges E - NÄRSTÅENDE E Har dina närstående varit delaktiga i din vård och behandling så mycket som du önskat? 5 Ja, tillräckligt mycket Nej, för lite Nej, för mycket Ej aktuellt/jag vet inte 5Jag ville inte att de skulle vara delaktiga E Har personalen tagit tillräcklig hänsyn till dina närståendes kunskap och erfarenheter av ditt tillstånd och din vård? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt/jag vet inte 5Jag ville inte att de skulle vara delaktiga E Har personalen informerat dig om stödgrupper, patientföreningar eller liknande? Ja Nej Jag behövde ingen information F - HELHETSINTRYCK F Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått från den här psykiatriska mottagningen? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5 5Dålig F Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis Nej F Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet Delvis Nej F Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information F5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Ja Nej Ej aktuellt 6 Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPOU)

44 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges F6 Anser du att ditt aktuella behov av vård blivit tillgodosett vid ditt senaste besök på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis Nej F7 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Ja, helt och hållet Delvis Nej F8 Om du får vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), anser du att det är ett riktigt beslut? F9 Har det hänt att du velat klaga på din vård eller behandling, men inte vågat? Ja Nej Jag får inte vård enligt LPT eller LRV Ja Nej F0 Om du vill klaga på din vård eller behandling, vet du då vart du ska vända dig? Ja Nej Jag har inget behov av att klaga G - DIN BAKGRUND G I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din psykiska hälsa är idag? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5 5Dålig G Hur länge har du varit i kontakt med den psykiatriska vården? (gäller både kontakt med öppenvård och med slutenvård) Detta var min första kontakt Mindre än ett år Ett till tre år Mer än tre år 5 5Jag vet inte/kommer inte ihåg G Vilket år är du född? (Ange fyra siffror, ex. 95) G Är du man eller kvinna? Man Kvinna G5 Är svenska ditt modersmål? Ja Nej G6 Vilken är din högsta avslutade utbildning? F Tycker du att samarbetet i ditt fall fungerar tillfredsställande mellan mottagningen och andra verksamheter (t.ex. vårdcentral, försäkringskassa, socialtjänst)? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kan inte bedöma det 5Ej aktuellt Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting 7 (ZPOU)

45 Dina kommentarer nedan kopieras och återförs till mottagningen. På mottagningen kan man inte koppla samman kommentarerna med dig eller dina svar i övrigt. H - TILL SIST H Här har du möjlighet att skriva ned något som du tycker var bra eller om du skulle vilja ändra på något. Det här var bra: S K R I V I N T E H Ä R Det här skulle jag vilja ändra på: S K R I V I N T E H Det går inte att fråga om allt i ett frågeformulär. Är det något som du vill framföra som vi inte frågat om tar vi gärna emot dina synpunkter: H Ä R 8 Tack för din medverkan! Har du förlorat ditt svarskuvert? Skicka enkäten portofritt till: Indikator, Svarspost , GÖTEBORG Nationell patientenkät öppenvård psykiatri (ZPOU) S K R I V I N T E H Ä R

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst Admira Kvinnohälsa MVC 2014 Höst 2015-04-13 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg Primärvård 2015 läkarbesök Region Gävleborg 7 290 st. 2 731 st. 37.5 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens Landsting Utskickade enkäter: 7 290 st. Inkomna svar: 2 731 st. Svarsfrekvens: 37.5

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010 Nationell patientenkät Primärvård Sammanfattande rapport Privata vårdcentraler > Uppsala/Knivsta > Ture Ålander läkarpraktik Undersökningsperiod v.36-41 2009 Resultat redovisat Februari 2010 Ansvarig projektledare

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Riksstroke 3-årsuppföljning

Riksstroke 3-årsuppföljning 5907637995 Riksstroke 3-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala insatser

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2013 Barn- och ungdomspsykiatri 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp Valideringsrapport PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp 1 Innehåll Inledning... 3 Resultat deskriptiv statistik... 4 Frågor med likertskala... 4 Flervalsfrågor... 6 Frågorna 6, 7, 8 och 9... 8 Bakgrundsfrågor...11

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 23 Bilaga 1a: Enkät version 1 Patientenkät Vi är tacksamma om du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt genom att kryssa för det alternativ som gäller för dig. När du är klar lägger du enkäten

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Växjö Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar.

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på Svarsöversikt för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. TEKNISKA INSTRUKTIONER De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna Föregående eller Nästa längst ner på varje sida i enkäten. Du kan avbryta besvarandet och återgå till enkäten igen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Rapport: väntrumsenkät LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne

Rapport: väntrumsenkät LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne Rapport: väntrumsenkät 2015-2016 LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne Innehåll Metod och genomförande... 2 Frågor och andel positiva svar... 2 Dimensioner... 3 Övergripande resultat... 4 Svarsfrekvenser...

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Vad tycker du om ditt äldreboende? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboende för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Nationella Riktlinjer Sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdraget

Nationella Riktlinjer Sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdraget Nationella Riktlinjer Sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdraget Projektledare: Pia Haikka, pia.haikka@vgregion.se Erica Sandberg, erica.sandberg@vgregion.se Hälso- och sjukvårdslagen 2 c Hälso- och

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län En metod att utvärdera depressionsbehandling Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Depression är en svår diagnos att ställa Behandlingsresultaten kan bli bättre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Enkäter 2016 Bilaga 5

Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Enkäter 2016 Bilaga 5 Så tycker de äldre om äldreomsorgen Enkäter 2016 Bilaga 5 Innehåll Postenkät till äldre med hemtjänst... 5 Webbenkät till äldre med hemtjänst... 18 Postenkät till äldre i särskilt boende... 26 Webbenkät

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Aarika Soukka 2014-12-10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende, år 2015?

Vad tycker du om ditt äldreboende, år 2015? 3098215255 Vad tycker du om ditt äldreboende, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som bor på ett äldreboende Alla äldre har rätt till ett bra äldreboende. För att kunna förbättra äldreomsorgen

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013 Aarika Soukka 2013-12-20 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: 070 00 Fax: 08

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer