Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11"

Transkript

1 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund

2 Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso och sjukvård sedan början av talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med handdatorer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel 7 eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

3 Introduktion Beräkningsgrunder Resultaten redovisas i värdet Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och, där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Andel av relevanta svar Värdeladdning Andel* Värdeladdad Utmärkt,, Mycket bra,,7, Bra,,, ågorlunda,,, Dåligt, Ej aktuellt IGÅR EJ Summa,7 Beräkningsgrunden för patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade patientupplevda kvaliteten 8. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

4 Introduktion Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Dimensioner Under rubriken Dimensioner sammanförs frågor som korrelerar med varandra. Den patientupplevda kvaliteten för dimensionen beräknas på frågornas sammanlagda värde dividerat med antalet inkomna svar på de frågor som ingår i dimensionen. För att förenkla multipliceras det erhållna värdet med så att ett heltal mellan och fås. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. Indikatorer De frågor som presenteras som Indikatorer i rapporten är samma som de frågor SKL har valt att publicera offentligt vid mätningar inom ramen för ationell Patientenkät (mer information om ationell Patientenkät finns på eller Indikatorerna presenteras här för att underlätta vid jämförelser mot nationella mätningar. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

5 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal Totalt utskickade Returnerade Bortfall från urval sjuk avliden språkproblem passar inte retur avsändaren Vill ej delta Ej returnerade Korrigerad svarsfrekvens 7 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

6 PUKvärden rangordnade Patientupplevd kvalitet rangordnat Fråga Patientupplevd kvalitet Patientupplevd kvalitet 9 H D G9 G8 J6 A I C J G6 C6 E D G G7 D C J H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du för... *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade valt? Läste du din journal? Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Fick du bo i familjerum? *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till de... Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska o... Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under di... Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

7 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet A D C8 E G G I9 *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rät... Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta,... Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Patientupplevd kvalitet 889 A6 C H F C C7 H C B F J J G C9 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sju... Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossn... Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du unde... Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlos... *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle a... Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

8 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet G E H6 G G A8 G I6 *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/patienthotellet? *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt an... *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare inn Patientupplevd kvalitet 779 G6 I8 E F A B A9 I7 I J D H *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns... *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att... Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsake... *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt... Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

9 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? 7 Patientupplevd kvalitet 669 C I Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under... Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig Patientupplevd kvalitet 9 G7 *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? 8 Patientupplevd kvalitet 9 I I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i h... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

10 PUKvärden indelade efter sektion Patientupplevd kvalitet rangordnat IA DU KOM TILL SJUKHUSET A A A6 A8 A9 A Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade 96 valt? Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta 78 sjukhus? Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan 89 upplevde när du kom till sju... *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina 8 telefonsamtal? *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? 78 *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rät... 9 ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlos... Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsake OM FÖRLOSSIGE C C C C C6 C7 C8 C9 C C C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring 68 som du kunde få under... Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för 9 smärtlindring under di... Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, 86 massage) fick du unde... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? 86 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig 9 under förlossningen? Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? 86 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var 9 där? Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under 8 förlossningen? Hur upplevde du den information du fick från läkaren under 7 förlossningen? Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? 88 Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

11 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D D D D D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? 7 är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick 98 du då svar som du för... Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att 9 prata med en barnmorska o... Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? 9 Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? 9 OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E E E E *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då 9 svar som du förstod? *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att 8 prata med en läkare om det? *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? 9 *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? 79 OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F F F *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt 78 smärtlindring till dess att... *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? 8 *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossn Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

12 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM BB/EFTERVÅRDE G G G G G6 G7 G8 G9 G G G G G6 G7 *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. 8 tider och regler? *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på 8 BB/patienthotellet? Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten 9 eller för att äta,... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information 8 om hur du skulle a... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du 79 skulle sköta ditt... *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på 9 signalknappen till de... *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina 97 eller ditt barns behov? *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? 98 *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på 8 BB/patienthotellet? *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon 8 annan säger en helt an... Fick du bo i familjerum? 9 *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? 9 *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var 96 rena? *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? 8 OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H H H H H H6 Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på 87 ditt barn? Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt 9 barn? Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller... Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

13 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM UTSKRIVIGE I I I I I I6 I7 I8 I9 Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid 66 att berätta för dig... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i 76 hemmet på ett sätt... Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din 9 kroppsliga återhämtning i h... Läste du din journal? 96 Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din 8 barnmorska eller läkare inn... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem 77 med amningen? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för 79 ditt eller ditt barns... Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? 9 HELHETSITRYCK J J J J J J6 Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 8 Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så 8 mycket som du önskade? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 96 Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? 7 Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? 9 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

14 Dimensioner Dimensioner A8 Bemötande *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig 86 när du kom till förlos... D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? G C C J C9 *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Patientmedverkan Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under di... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Information Förlossning C C Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du98 då svar som du för... Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

15 Dimensioner Dimension Information BB/Eftervård G G G6 H I I I7 I8 J Fortsatt vård Patientupplevd kvalitet 7 *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle a... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt... Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i h... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns... Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

16 Indikatorer Indikatorer I tabellen visas värdet och antalet svarande för den valda enheten, vid aktuell mätperiod. PUK = Patientupplevd kvalitet = Antal svar PUK Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 96 Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? 8 Information Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? 7 7 Förtroende Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? 9 Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 8 Rekommendera Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

17 Frekvenstabeller Frekvenstabeller IA DU KOM TILL SJUKHUSET A Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade valt? Ja 7 96 ej Ej aktuellt 96 Totalt antal: A Om du inte fick föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt, vad berodde det på? Medicinska skäl Det var fullt Annat Ej aktuellt 9 78 Totalt antal: A Var det här din första förlossning? Ja 6 ej 78 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

18 Frekvenstabeller A Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Ja, jag fick tillräcklig information 7 Ja, men jag hade önskat mer information, ej, jag fick ingen information Jag behövde ingen information 78 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom enhetens hemsida? Ja 8 ej 8 8 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom informationsmöte eller liknande på sjukhuset? Ja ej 7 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom information från MVC? Ja 7 ej 8 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

19 Frekvenstabeller A_ Fick information i förväg på annat sätt? Ja 7 ej 8 Totalt antal: A_ Ej aktuellt med information i förväg? Stämmer 7 9 Stämmer inte 77 Totalt antal: A6 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sjukhuset? Ja, helt och hållet 88 6 Delvis, ej Jag fick ingen information i förväg Totalt antal: A7 Ringde du till förlossningsavdelningen innan du åkte in för att föda? Ja, en gång 9 Ja, tvåtre gånger 7 Ja, fyra gånger eller fler ej 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

20 Frekvenstabeller A8 *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? Utmärkt 6 7 Mycket bra,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 8 Totalt antal: A9 *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Utmärkt Mycket bra,7 Bra 9, ågorlunda 7, Dålig 78 Totalt antal: A *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rätt tid? Ja, i rätt tid 8 ej, för tidigt ej, för sent 8 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

21 Frekvenstabeller ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlossningsavdelningen? Utmärkt 86 6 Mycket bra 6,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 86 Totalt antal: B Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsaken till att du fick vänta? Ja 9 ej 8 6 Jag behövde inte vänta 7 78 Totalt antal: OM FÖRLOSSIGE C Vilken typ av förlossning hade du? Vaginal förlossning utan instrument 7 Vaginal förlossning med instrument (tång eller sugklocka) Planerat kejsarsnitt 6 7 Akut kejsarsnitt 7 Jag vet inte Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

22 Frekvenstabeller C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under förlossningen? Ja, helt och hållet 8 Delvis 7, ej Ej aktuellt 68 Totalt antal: C Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under din förlossning? Ja, mer än tillräckligt 8 7 Ja, tillräckligt 7 ej, jag hade velat ha större valfrihet 7 Ej aktuellt 7 9 Totalt antal: C Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du under förlossningen? Tillräckligt 99 7 För lite 6 För mycket Jag behövde/ville inte ha någon smärtlindring 7 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

23 Frekvenstabeller C Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Ja, helt och hållet 99 7 Delvis, ej Ej aktuellt 7 86 Totalt antal: C6 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? Tillräckligt 9 För lite För mycket 9 Totalt antal: C7 Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? Utmärkt 9 6 Mycket bra 9,7 Bra 8, ågorlunda 6, Dålig 86 Totalt antal: C8 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland 7, ej 8 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

24 Frekvenstabeller C9 Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Utmärkt 7 Mycket bra 8,7 Bra 7, ågorlunda, Dålig 8 Totalt antal: C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? Utmärkt 6 8 Mycket bra 7,7 Bra, ågorlunda, Dålig 6 Ej aktuellt 9 7 Totalt antal: C Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Ja, helt och hållet 7 7 Delvis, ej Ej aktuellt 88 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

25 Frekvenstabeller C Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Ja, helt och hållet 9 Delvis 7, ej 96 Totalt antal: OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Ja 7 ej 8 Jag vet inte 9 7 Totalt antal: D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 9 Ibland, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 7 98 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

26 Frekvenstabeller D Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska om det? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8, ej Jag kände ingen oro eller ängslan 6 Jag ville inte prata om det 9 Totalt antal: D Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Ja, helt och hållet 7 89 Delvis, ej 9 Totalt antal: D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Utmärkt 6 7 Mycket bra 8,7 Bra 9 6, ågorlunda, Dåligt 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

27 Frekvenstabeller OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E Träffade du en förlossningsläkare under din vistelse på sjukhuset? ej 6 Ja 7 Totalt antal: E *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 7 7 Ibland 6 8, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 6 9 Totalt antal: 79 E *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Ja, helt och hållet 8 8 Delvis 8, ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 6 8 Totalt antal: 79 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

28 Frekvenstabeller E *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? Ja, helt och hållet 6 77 Delvis 6, ej 9 Totalt antal: 79 E *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? Utmärkt 9 Mycket bra 8,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 79 Totalt antal: 79 OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F Efter förlossningen, bad du någon gång om smärtlindring? ej 7 Ja 8 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

29 Frekvenstabeller F *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att du fick det? minuter 6 6 minuter 7,7 Mer än minuter 7, Jag fick ingen trots begäran 6 78 Totalt antal: 8 F *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Tillräcklig 69 8 Otillräcklig 8 Totalt antal: 8 F *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossningen? Ja, helt och hållet 6 7 Delvis 7, ej 87 Totalt antal: 8 OM BB/EFTERVÅRDE G Stannade du kvar på sjukhuset efter förlossningen? Ja, jag blev inlagd på en BBavdelning 8 7 Ja, jag stannade kvar på patienthotell eller motsvarande ej, jag åkte hem 7 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

30 Frekvenstabeller G *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet 9 68 Delvis 9, ej 8 Jag behövde ingen information 8 Totalt antal: 9 G *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Utmärkt 6 6 Mycket bra 6,7 Bra 8, ågorlunda, Dåligt 8 Totalt antal: 9 G Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta, fick du då den hjälp du behövde? Ja, alltid eller nästan alltid 8 7 Ibland, ej Ej aktuellt Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

31 Frekvenstabeller G *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle amma/mata ditt barn? Ja, helt och hållet 89 6 Delvis, ej Ej aktuellt 8 8 Totalt antal: 9 G6 *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt barn? Ja, helt och hållet 77 Delvis, ej 8 6 Ej aktuellt 9 79 Totalt antal: 9 G7 *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp? minuter minuter 8,7 Mer än minuter, Jag fick ingen hjälp trots begäran Jag använde aldrig signalknappen 9 9 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

32 Frekvenstabeller G8 *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Ja, alltid eller nästan alltid 8 Ibland 7, ej Ej aktuellt 97 Totalt antal: 9 G9 *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? Ja, alltid eller nästan alltid 9 86 Ibland, ej Ej aktuellt 98 Totalt antal: 9 G *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/patienthotellet? Utmärkt 67 8 Mycket bra,7 Bra 6, ågorlunda, Dåligt 6 Ej aktuellt 8 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

33 Frekvenstabeller G *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt annan sak i samma fråga. Hände detta dig? Ja, alltid eller nästan alltid 8 6 Ibland 7 7, ej Totalt antal: 9 G Under större delen av din vistelse, vilken typ av rum låg du på? Jag hade ett eget rum 7 99 Jag delade rum med en annan mamma Jag delade rum med flera andra mammor Totalt antal: 9 G *Hade du önskemål om att bo i ett rum där även din partner kunde stanna över natten, ett så kallat familjerum? Ja 88 ej 8 Totalt antal: 9 G Fick du bo i familjerum? Ja, så länge jag önskade 86 Ja, men inte så länge jag önskade 9 6, ej Jag ville inte bo i familjerum 9 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

34 Frekvenstabeller G *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Mycket bekvämt 8 ågorlunda bekvämt, Inte alls bekvämt 9 Totalt antal: 9 G6 *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Ja, helt och hållet 9 Delvis 8, ej 96 Totalt antal: 9 G7 *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? Utmärkt 6 9 Mycket bra,7 Bra, ågorlunda 7, Dålig Totalt antal: 9 G8 *Hur många nätter stannade du sammanlagt på BB eller motsvarande eftervård? nätter 97 7 nätter 9 nätter nätter eller fler Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

35 Frekvenstabeller OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8, ej Jag behövde ingen information Totalt antal: H Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet 8 Delvis, ej Jag behövde ingen information 9 Totalt antal: H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Ja 99 ej Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

36 Frekvenstabeller H Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet 78 Delvis, ej 8 Jag behövde ingen information Ej aktuellt 7 Totalt antal: H Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller undersökning? Ja ej 8 86 Totalt antal: H6 Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Ja, men det var inget problem 8 8 Ja, och det kändes lite besvärligt, Ja, och det kändes mycket besvärligt 8 ej 8 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

37 Frekvenstabeller OM UTSKRIVIGE I Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig om din och ditt barns första tid tillsammans i hemmet? Ja 66 6 ej, för lite tid 6, ej, ingen tid alls 9 Ej aktuellt 6 66 Totalt antal: I Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamma för dig och ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis 6, ej 6 Ej aktuellt 9 6 Totalt antal: I Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 8 Delvis, ej 8 6 Jag behövde ingen förklaring Jag tog inga läkemedel 6 76 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

38 Frekvenstabeller I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i hemmet? Ja, helt och hållet 7 6 Delvis 7, ej 9 7 Jag behövde ingen information 8 9 Totalt antal: I Läste du din journal? Ja 8 9 ej, men jag hade velat göra det 6 ej, jag hade inget behov 7 96 Totalt antal: I6 Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Ja 76 ej, men jag hade önskat det 9 ej, det behövdes inte 6 8 Totalt antal: I7 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Ja 8 8 ej 8 Jag kommer inte ihåg Ej aktuellt 77 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

39 Frekvenstabeller I8 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns tillstånd? Ja 9 66 ej 8 Jag kommer inte ihåg 79 Totalt antal: I9 Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Ja 88 ej, jag hade behövt stanna längre 7 ej, jag kunde ha åkt hem tidigare Ej aktuellt/jag åkte hem direkt 9 Totalt antal: I Fick din barnmorskemottagning information om dig och din behandling från sjukhuset? Ja 8 ej 7 Jag vet inte 76 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

40 Frekvenstabeller HELHETSITRYCK J Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt 66 6 Mycket bra 6,7 Bra 8 6, ågorlunda, Dålig 8 Totalt antal: J Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8 7, ej 8 Totalt antal: J Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet 9 Delvis 8, ej 96 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

41 Frekvenstabeller J Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Ja, helt och hållet 79 6 Delvis, ej 9 Jag behövde ingen information 7 Totalt antal: J Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Ja, helt och hållet 6 8 Delvis 8, ej Jag behövde ingen information 9 Totalt antal: J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Ja, helt och hållet 9 Delvis 9 6, ej 96 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

42 Frekvenstabeller DI BAKGRUD K I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt 77 Mycket bra 6 Bra 6 ågorlunda Dålig Totalt antal: K Är svenska ditt modersmål? Ja 87 ej 7 Totalt antal: K Hur gammal är du? 8 år eller yngre 9 år år 6 år eller äldre 7 Totalt antal: K Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola 77 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

43 Frekvenstabeller K Vilken är din familjesituation? Ensamboende Sammanboende med partner 6 96 Annat Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

44 6887 Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från förlossningsavdelningen och BB/eftervården på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna på enheten och vi hoppas att du vill delta i undersökningen och berätta om dina upplevelser. är du fyller i formuläret: Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa. Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta. är du har besvarat formuläret, lägg det i det bifogade svarskuvertet och posta det. Portot är redan betalt. Fyll i enkäten på webben Vill du istället fylla i enkäten direkt på webben går det bra att göra via hemsidan För att logga in behöver du den kod som finns längst ner på baksidan av det här formuläret. Kontakta oss om formuläret har kommit till fel person om du inte vill vara med om du har frågor eller funderingar. Ring på vårt kostnadsfria telefonnummer: eller skicka epost till: Institutet för kvalitetsindikatorer (www.indikator.org) Institutet för kvalitetsindikatorer mäter kvaliteten på vården på uppdrag av vårdgivare i Sverige med målsättning att lyfta fram och stärka patientens perspektiv. Sekretess Sekretess gäller för undersökningen. Endast personalen på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda frågeformulären i sin helhet. I rapporten till kliniken redovisas dina svar sammanslagna med övriga personers svar. Kopior på de öppna kommentarerna från sista sidan redovisas separat. Den streckkod som finns på formuläret använder vi för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan Förlossningen BB/Eftervård (BB)

45 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 6887 A IA DU KOM TILL SJUKHUSET A Fick du föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt? Ja ej Ej aktuellt A Om du inte fick föda på det sjukhus/ den förlossningsavdelning som du hade valt, vad berodde det på? A Var det här din första förlossning? Medicinska skäl Det var fullt Annat Ej aktuellt Ja ej A Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Ja, jag fick tillräcklig information Ja, men jag hade önskat mer information ej, jag fick ingen information Jag behövde ingen information A På vilket sätt fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/ BB på detta sjukhus? (flera alternativ möjliga) Genom enhetens hemsida Genom informationsmöte eller liknande på sjukhuset Genom information från MVC På annat sätt Ej aktuellt A6 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sjukhuset? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag fick ingen information i förväg Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

46 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges A7 Ringde du till förlossningsavdelningen innan du åkte in för att föda? Ja, en gång Ja, tvåtre gånger Ja, fyra gånger eller fler ej Gå till fråga B A8 Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt B ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlossningsavdelningen? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt B Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsaken till att du fick vänta? A9 Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig Ja ej Jag behövde inte vänta A Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rätt tid? Ja, i rätt tid ej, för tidigt ej, för sent Ej aktuellt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

47 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges C OM FÖRLOSSIGE C Vilken typ av förlossning hade du? Vaginal förlossning utan instrument Vaginal förlossning med instrument (tång eller sugklocka) Planerat kejsarsnitt Akut kejsarsnitt Jag vet inte C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under förlossningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt C Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under din förlossning? Ja, mer än tillräckligt Ja, tillräckligt ej, jag hade velat ha större valfrihet Ej aktuellt C Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du under förlossningen? C Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt C6 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? Tillräckligt För lite För mycket C7 Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? C8 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Tillräckligt För lite För mycket Jag behövde/ville inte ha någon smärtlindring Ej aktuellt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

48 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 8879 C9 Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? C Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? 6 Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig 6Ej aktuellt C Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis ej D OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Ja ej Jag vet inte D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? D Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska om det? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det D Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Ja, helt och hållet Delvis ej D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

49 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges E OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E Träffade du en förlossningsläkare under din vistelse på sjukhuset? ej Gå till fråga F E är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? E Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Ja Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det E Kände du förtroende för den läkare som du träffade? F OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F Efter förlossningen, bad du någon gång om smärtlindring? F Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att du fick det? F Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Tillräcklig Otillräcklig F Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossningen? ej Ja Gå till fråga G minuter 6 minuter Mer än minuter Jag fick ingen trots begäran Ja, helt och hållet Delvis ej Ja, helt och hållet Delvis ej E Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt 6 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

50 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 887 G OM BB/EFTERVÅRDE G Stannade du kvar på sjukhuset efter förlossningen? G Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information G Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Ja, jag blev inlagd på en BBavdelning Ja, jag stannade kvar på patienthotell eller motsvarande ej, jag åkte hem Gå till fråga H Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt G Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta, fick du då den hjälp du behövde? G6 Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt G7 Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp? minuter 6 minuter Mer än minuter Jag fick ingen hjälp trots begäran Jag använde aldrig signalknappen G8 Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt G9 Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt G Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle amma/mata ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt 7 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

51 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges G Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/ patienthotellet? 6 G Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt annan sak i samma fråga. Hände detta dig? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej G Under större delen av din vistelse, vilken typ av rum låg du på? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt 6Ej aktuellt Jag hade ett eget rum Jag delade rum med en annan mamma Jag delade rum med flera andra mammor G Hade du önskemål om att bo i ett rum där även din partner kunde stanna över natten, ett så kallat familjerum? G Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Mycket bekvämt ågorlunda bekvämt Inte alls bekvämt G6 Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Ja, helt och hållet Delvis ej G7 Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? G8 Hur många nätter stannade du sammanlagt på BB eller motsvarande eftervård? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig nätter nätter 9 nätter nätter eller fler Ja ej G Fick du bo i familjerum? Ja, så länge jag önskade Ja, men inte så länge jag önskade ej Jag ville inte bo i familjerum 8 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

52 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges H OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information H Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information H Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller undersökning? Ja ej H6 Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Ja, men det var inget problem Ja, och det kändes lite besvärligt Ja, och det kändes mycket besvärligt ej H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Ja ej H Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information Ej aktuellt 9 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

53 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges I OM UTSKRIVIGE I Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig om din och ditt barns första tid tillsammans i hemmet? I Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamma för dig och ditt barn? Ja ej, för lite tid ej, ingen tid alls Ej aktuellt Ja, helt och hålllet Delvis ej Ej aktuellt I6 Fick du möjlighet till eftersamtal/ förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Ja ej, men jag hade önskat det ej, det behövdes inte I7 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Ja ej Jag kommer inte ihåg Ej aktuellt I8 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns tillstånd? I Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt som du förstod? Ja ej Jag kommer inte ihåg Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen förklaring Jag tog inga läkemedel I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i hemmet? Ja, helt och hålllet Delvis ej Jag behövde ingen information I Läste du din journal? I9 Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Ja ej, jag hade behövt stanna längre ej, jag kunde ha åkt hem tidigare Ej aktuellt/jag åkte hem direkt I Fick din barnmorskemottagning information om dig och din behandling från sjukhuset? Ja ej Jag vet inte Ja ej, men jag hade velat göra det ej, jag hade inget behov Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

54 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 8887 J HELHETSITRYCK J Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? K DI BAKGRUD K I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt Utmärkt Mycket bra Mycket bra Bra Bra ågorlunda ågorlunda Dålig Dålig J Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis ej K Är svenska ditt modersmål? Ja ej K Vilket år är du född? (Ange fyra siffror t.ex. 978) J Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? J Ja, helt och hållet Delvis ej Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information K Vilken är din högsta avslutade utbildning? K Vilken är din familjesituation? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola Ensamboende Sammanboende med partner Annat J Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013

Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013 Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013 Idag är det snart 9 månader sen vi samlades här för första gången och protesterade mot en förlossningsvård som vi inte längre ansåg vara säker eller

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: 070 00 Fax: 08

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT

GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT - SÅ HÄR GÖR DU NU VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN 1 Graviditetstestet visar positivt - så här gör du nu Grattis och välkommen till oss! Med den här foldern vill vi ge

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 23 Bilaga 1a: Enkät version 1 Patientenkät Vi är tacksamma om du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt genom att kryssa för det alternativ som gäller för dig. När du är klar lägger du enkäten

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Rapport 2011-03-16. Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare

Rapport 2011-03-16. Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare Rapport 2011-03-16 Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare 1 Introduktion Den här rapporten beskriver en behovsutvärdering utförd på en produkt som idag finns att köpa och som går under namnet

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Aarika Soukka 2014-12-10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Ett samarbete med olika kompetenser för att skapa metod, handledning, frågeställningar, webb och en användarvänlig portal för vårdens personal och chefer

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart Snabbstart sida 1 av 8 ProReNata Journal Snabbstart Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Välkommen till BB-enheten

Välkommen till BB-enheten Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 serveras

Läs mer

Din värdering 1 år efter operationen

Din värdering 1 år efter operationen Din värdering 1 år efter operationen 2010-02-13 Dr Östen Överst Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon... E-post...... 19520202-0202 Inkontinens

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer