Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11"

Transkript

1 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund

2 Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso och sjukvård sedan början av talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med handdatorer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel 7 eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

3 Introduktion Beräkningsgrunder Resultaten redovisas i värdet Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och, där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Andel av relevanta svar Värdeladdning Andel* Värdeladdad Utmärkt,, Mycket bra,,7, Bra,,, ågorlunda,,, Dåligt, Ej aktuellt IGÅR EJ Summa,7 Beräkningsgrunden för patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade patientupplevda kvaliteten 8. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

4 Introduktion Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Dimensioner Under rubriken Dimensioner sammanförs frågor som korrelerar med varandra. Den patientupplevda kvaliteten för dimensionen beräknas på frågornas sammanlagda värde dividerat med antalet inkomna svar på de frågor som ingår i dimensionen. För att förenkla multipliceras det erhållna värdet med så att ett heltal mellan och fås. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. Indikatorer De frågor som presenteras som Indikatorer i rapporten är samma som de frågor SKL har valt att publicera offentligt vid mätningar inom ramen för ationell Patientenkät (mer information om ationell Patientenkät finns på eller Indikatorerna presenteras här för att underlätta vid jämförelser mot nationella mätningar. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

5 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal Totalt utskickade Returnerade Bortfall från urval sjuk avliden språkproblem passar inte retur avsändaren Vill ej delta Ej returnerade Korrigerad svarsfrekvens 7 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

6 PUKvärden rangordnade Patientupplevd kvalitet rangordnat Fråga Patientupplevd kvalitet Patientupplevd kvalitet 9 H D G9 G8 J6 A I C J G6 C6 E D G G7 D C J H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du för... *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade valt? Läste du din journal? Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Fick du bo i familjerum? *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till de... Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska o... Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under di... Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

7 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet A D C8 E G G I9 *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rät... Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta,... Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Patientupplevd kvalitet 889 A6 C H F C C7 H C B F J J G C9 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sju... Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossn... Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du unde... Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlos... *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle a... Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

8 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet G E H6 G G A8 G I6 *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/patienthotellet? *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt an... *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare inn Patientupplevd kvalitet 779 G6 I8 E F A B A9 I7 I J D H *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns... *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att... Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsake... *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt... Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

9 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? 7 Patientupplevd kvalitet 669 C I Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under... Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig Patientupplevd kvalitet 9 G7 *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? 8 Patientupplevd kvalitet 9 I I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i h... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

10 PUKvärden indelade efter sektion Patientupplevd kvalitet rangordnat IA DU KOM TILL SJUKHUSET A A A6 A8 A9 A Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade 96 valt? Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta 78 sjukhus? Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan 89 upplevde när du kom till sju... *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina 8 telefonsamtal? *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? 78 *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rät... 9 ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlos... Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsake OM FÖRLOSSIGE C C C C C6 C7 C8 C9 C C C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring 68 som du kunde få under... Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för 9 smärtlindring under di... Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, 86 massage) fick du unde... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? 86 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig 9 under förlossningen? Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? 86 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var 9 där? Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under 8 förlossningen? Hur upplevde du den information du fick från läkaren under 7 förlossningen? Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? 88 Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

11 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D D D D D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? 7 är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick 98 du då svar som du för... Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att 9 prata med en barnmorska o... Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? 9 Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? 9 OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E E E E *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då 9 svar som du förstod? *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att 8 prata med en läkare om det? *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? 9 *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? 79 OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F F F *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt 78 smärtlindring till dess att... *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? 8 *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossn Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

12 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM BB/EFTERVÅRDE G G G G G6 G7 G8 G9 G G G G G6 G7 *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. 8 tider och regler? *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på 8 BB/patienthotellet? Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten 9 eller för att äta,... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information 8 om hur du skulle a... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du 79 skulle sköta ditt... *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på 9 signalknappen till de... *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina 97 eller ditt barns behov? *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? 98 *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på 8 BB/patienthotellet? *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon 8 annan säger en helt an... Fick du bo i familjerum? 9 *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? 9 *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var 96 rena? *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? 8 OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H H H H H H6 Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på 87 ditt barn? Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt 9 barn? Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller... Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

13 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM UTSKRIVIGE I I I I I I6 I7 I8 I9 Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid 66 att berätta för dig... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i 76 hemmet på ett sätt... Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din 9 kroppsliga återhämtning i h... Läste du din journal? 96 Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din 8 barnmorska eller läkare inn... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem 77 med amningen? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för 79 ditt eller ditt barns... Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? 9 HELHETSITRYCK J J J J J J6 Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 8 Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så 8 mycket som du önskade? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 96 Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? 7 Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? 9 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

14 Dimensioner Dimensioner A8 Bemötande *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig 86 när du kom till förlos... D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? G C C J C9 *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Patientmedverkan Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under di... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Information Förlossning C C Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du98 då svar som du för... Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

15 Dimensioner Dimension Information BB/Eftervård G G G6 H I I I7 I8 J Fortsatt vård Patientupplevd kvalitet 7 *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle a... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt... Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i h... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns... Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

16 Indikatorer Indikatorer I tabellen visas värdet och antalet svarande för den valda enheten, vid aktuell mätperiod. PUK = Patientupplevd kvalitet = Antal svar PUK Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 96 Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? 8 Information Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? 7 7 Förtroende Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? 9 Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 8 Rekommendera Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

17 Frekvenstabeller Frekvenstabeller IA DU KOM TILL SJUKHUSET A Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade valt? Ja 7 96 ej Ej aktuellt 96 Totalt antal: A Om du inte fick föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt, vad berodde det på? Medicinska skäl Det var fullt Annat Ej aktuellt 9 78 Totalt antal: A Var det här din första förlossning? Ja 6 ej 78 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

18 Frekvenstabeller A Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Ja, jag fick tillräcklig information 7 Ja, men jag hade önskat mer information, ej, jag fick ingen information Jag behövde ingen information 78 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom enhetens hemsida? Ja 8 ej 8 8 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom informationsmöte eller liknande på sjukhuset? Ja ej 7 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom information från MVC? Ja 7 ej 8 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

19 Frekvenstabeller A_ Fick information i förväg på annat sätt? Ja 7 ej 8 Totalt antal: A_ Ej aktuellt med information i förväg? Stämmer 7 9 Stämmer inte 77 Totalt antal: A6 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sjukhuset? Ja, helt och hållet 88 6 Delvis, ej Jag fick ingen information i förväg Totalt antal: A7 Ringde du till förlossningsavdelningen innan du åkte in för att föda? Ja, en gång 9 Ja, tvåtre gånger 7 Ja, fyra gånger eller fler ej 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

20 Frekvenstabeller A8 *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? Utmärkt 6 7 Mycket bra,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 8 Totalt antal: A9 *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Utmärkt Mycket bra,7 Bra 9, ågorlunda 7, Dålig 78 Totalt antal: A *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rätt tid? Ja, i rätt tid 8 ej, för tidigt ej, för sent 8 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

21 Frekvenstabeller ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlossningsavdelningen? Utmärkt 86 6 Mycket bra 6,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 86 Totalt antal: B Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsaken till att du fick vänta? Ja 9 ej 8 6 Jag behövde inte vänta 7 78 Totalt antal: OM FÖRLOSSIGE C Vilken typ av förlossning hade du? Vaginal förlossning utan instrument 7 Vaginal förlossning med instrument (tång eller sugklocka) Planerat kejsarsnitt 6 7 Akut kejsarsnitt 7 Jag vet inte Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

22 Frekvenstabeller C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under förlossningen? Ja, helt och hållet 8 Delvis 7, ej Ej aktuellt 68 Totalt antal: C Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under din förlossning? Ja, mer än tillräckligt 8 7 Ja, tillräckligt 7 ej, jag hade velat ha större valfrihet 7 Ej aktuellt 7 9 Totalt antal: C Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du under förlossningen? Tillräckligt 99 7 För lite 6 För mycket Jag behövde/ville inte ha någon smärtlindring 7 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

23 Frekvenstabeller C Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Ja, helt och hållet 99 7 Delvis, ej Ej aktuellt 7 86 Totalt antal: C6 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? Tillräckligt 9 För lite För mycket 9 Totalt antal: C7 Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? Utmärkt 9 6 Mycket bra 9,7 Bra 8, ågorlunda 6, Dålig 86 Totalt antal: C8 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland 7, ej 8 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

24 Frekvenstabeller C9 Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Utmärkt 7 Mycket bra 8,7 Bra 7, ågorlunda, Dålig 8 Totalt antal: C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? Utmärkt 6 8 Mycket bra 7,7 Bra, ågorlunda, Dålig 6 Ej aktuellt 9 7 Totalt antal: C Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Ja, helt och hållet 7 7 Delvis, ej Ej aktuellt 88 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

25 Frekvenstabeller C Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Ja, helt och hållet 9 Delvis 7, ej 96 Totalt antal: OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Ja 7 ej 8 Jag vet inte 9 7 Totalt antal: D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 9 Ibland, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 7 98 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

26 Frekvenstabeller D Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska om det? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8, ej Jag kände ingen oro eller ängslan 6 Jag ville inte prata om det 9 Totalt antal: D Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Ja, helt och hållet 7 89 Delvis, ej 9 Totalt antal: D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Utmärkt 6 7 Mycket bra 8,7 Bra 9 6, ågorlunda, Dåligt 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

27 Frekvenstabeller OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E Träffade du en förlossningsläkare under din vistelse på sjukhuset? ej 6 Ja 7 Totalt antal: E *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 7 7 Ibland 6 8, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 6 9 Totalt antal: 79 E *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Ja, helt och hållet 8 8 Delvis 8, ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 6 8 Totalt antal: 79 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

28 Frekvenstabeller E *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? Ja, helt och hållet 6 77 Delvis 6, ej 9 Totalt antal: 79 E *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? Utmärkt 9 Mycket bra 8,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 79 Totalt antal: 79 OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F Efter förlossningen, bad du någon gång om smärtlindring? ej 7 Ja 8 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

29 Frekvenstabeller F *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att du fick det? minuter 6 6 minuter 7,7 Mer än minuter 7, Jag fick ingen trots begäran 6 78 Totalt antal: 8 F *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Tillräcklig 69 8 Otillräcklig 8 Totalt antal: 8 F *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossningen? Ja, helt och hållet 6 7 Delvis 7, ej 87 Totalt antal: 8 OM BB/EFTERVÅRDE G Stannade du kvar på sjukhuset efter förlossningen? Ja, jag blev inlagd på en BBavdelning 8 7 Ja, jag stannade kvar på patienthotell eller motsvarande ej, jag åkte hem 7 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

30 Frekvenstabeller G *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet 9 68 Delvis 9, ej 8 Jag behövde ingen information 8 Totalt antal: 9 G *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Utmärkt 6 6 Mycket bra 6,7 Bra 8, ågorlunda, Dåligt 8 Totalt antal: 9 G Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta, fick du då den hjälp du behövde? Ja, alltid eller nästan alltid 8 7 Ibland, ej Ej aktuellt Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

31 Frekvenstabeller G *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle amma/mata ditt barn? Ja, helt och hållet 89 6 Delvis, ej Ej aktuellt 8 8 Totalt antal: 9 G6 *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt barn? Ja, helt och hållet 77 Delvis, ej 8 6 Ej aktuellt 9 79 Totalt antal: 9 G7 *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp? minuter minuter 8,7 Mer än minuter, Jag fick ingen hjälp trots begäran Jag använde aldrig signalknappen 9 9 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

32 Frekvenstabeller G8 *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Ja, alltid eller nästan alltid 8 Ibland 7, ej Ej aktuellt 97 Totalt antal: 9 G9 *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? Ja, alltid eller nästan alltid 9 86 Ibland, ej Ej aktuellt 98 Totalt antal: 9 G *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/patienthotellet? Utmärkt 67 8 Mycket bra,7 Bra 6, ågorlunda, Dåligt 6 Ej aktuellt 8 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

33 Frekvenstabeller G *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt annan sak i samma fråga. Hände detta dig? Ja, alltid eller nästan alltid 8 6 Ibland 7 7, ej Totalt antal: 9 G Under större delen av din vistelse, vilken typ av rum låg du på? Jag hade ett eget rum 7 99 Jag delade rum med en annan mamma Jag delade rum med flera andra mammor Totalt antal: 9 G *Hade du önskemål om att bo i ett rum där även din partner kunde stanna över natten, ett så kallat familjerum? Ja 88 ej 8 Totalt antal: 9 G Fick du bo i familjerum? Ja, så länge jag önskade 86 Ja, men inte så länge jag önskade 9 6, ej Jag ville inte bo i familjerum 9 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

34 Frekvenstabeller G *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Mycket bekvämt 8 ågorlunda bekvämt, Inte alls bekvämt 9 Totalt antal: 9 G6 *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Ja, helt och hållet 9 Delvis 8, ej 96 Totalt antal: 9 G7 *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? Utmärkt 6 9 Mycket bra,7 Bra, ågorlunda 7, Dålig Totalt antal: 9 G8 *Hur många nätter stannade du sammanlagt på BB eller motsvarande eftervård? nätter 97 7 nätter 9 nätter nätter eller fler Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

35 Frekvenstabeller OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8, ej Jag behövde ingen information Totalt antal: H Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet 8 Delvis, ej Jag behövde ingen information 9 Totalt antal: H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Ja 99 ej Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

36 Frekvenstabeller H Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet 78 Delvis, ej 8 Jag behövde ingen information Ej aktuellt 7 Totalt antal: H Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller undersökning? Ja ej 8 86 Totalt antal: H6 Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Ja, men det var inget problem 8 8 Ja, och det kändes lite besvärligt, Ja, och det kändes mycket besvärligt 8 ej 8 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

37 Frekvenstabeller OM UTSKRIVIGE I Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig om din och ditt barns första tid tillsammans i hemmet? Ja 66 6 ej, för lite tid 6, ej, ingen tid alls 9 Ej aktuellt 6 66 Totalt antal: I Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamma för dig och ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis 6, ej 6 Ej aktuellt 9 6 Totalt antal: I Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 8 Delvis, ej 8 6 Jag behövde ingen förklaring Jag tog inga läkemedel 6 76 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

38 Frekvenstabeller I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i hemmet? Ja, helt och hållet 7 6 Delvis 7, ej 9 7 Jag behövde ingen information 8 9 Totalt antal: I Läste du din journal? Ja 8 9 ej, men jag hade velat göra det 6 ej, jag hade inget behov 7 96 Totalt antal: I6 Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Ja 76 ej, men jag hade önskat det 9 ej, det behövdes inte 6 8 Totalt antal: I7 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Ja 8 8 ej 8 Jag kommer inte ihåg Ej aktuellt 77 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

39 Frekvenstabeller I8 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns tillstånd? Ja 9 66 ej 8 Jag kommer inte ihåg 79 Totalt antal: I9 Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Ja 88 ej, jag hade behövt stanna längre 7 ej, jag kunde ha åkt hem tidigare Ej aktuellt/jag åkte hem direkt 9 Totalt antal: I Fick din barnmorskemottagning information om dig och din behandling från sjukhuset? Ja 8 ej 7 Jag vet inte 76 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

40 Frekvenstabeller HELHETSITRYCK J Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt 66 6 Mycket bra 6,7 Bra 8 6, ågorlunda, Dålig 8 Totalt antal: J Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8 7, ej 8 Totalt antal: J Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet 9 Delvis 8, ej 96 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

41 Frekvenstabeller J Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Ja, helt och hållet 79 6 Delvis, ej 9 Jag behövde ingen information 7 Totalt antal: J Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Ja, helt och hållet 6 8 Delvis 8, ej Jag behövde ingen information 9 Totalt antal: J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Ja, helt och hållet 9 Delvis 9 6, ej 96 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

42 Frekvenstabeller DI BAKGRUD K I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt 77 Mycket bra 6 Bra 6 ågorlunda Dålig Totalt antal: K Är svenska ditt modersmål? Ja 87 ej 7 Totalt antal: K Hur gammal är du? 8 år eller yngre 9 år år 6 år eller äldre 7 Totalt antal: K Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola 77 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

43 Frekvenstabeller K Vilken är din familjesituation? Ensamboende Sammanboende med partner 6 96 Annat Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

44 6887 Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från förlossningsavdelningen och BB/eftervården på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna på enheten och vi hoppas att du vill delta i undersökningen och berätta om dina upplevelser. är du fyller i formuläret: Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa. Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta. är du har besvarat formuläret, lägg det i det bifogade svarskuvertet och posta det. Portot är redan betalt. Fyll i enkäten på webben Vill du istället fylla i enkäten direkt på webben går det bra att göra via hemsidan För att logga in behöver du den kod som finns längst ner på baksidan av det här formuläret. Kontakta oss om formuläret har kommit till fel person om du inte vill vara med om du har frågor eller funderingar. Ring på vårt kostnadsfria telefonnummer: eller skicka epost till: Institutet för kvalitetsindikatorer (www.indikator.org) Institutet för kvalitetsindikatorer mäter kvaliteten på vården på uppdrag av vårdgivare i Sverige med målsättning att lyfta fram och stärka patientens perspektiv. Sekretess Sekretess gäller för undersökningen. Endast personalen på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda frågeformulären i sin helhet. I rapporten till kliniken redovisas dina svar sammanslagna med övriga personers svar. Kopior på de öppna kommentarerna från sista sidan redovisas separat. Den streckkod som finns på formuläret använder vi för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan Förlossningen BB/Eftervård (BB)

45 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 6887 A IA DU KOM TILL SJUKHUSET A Fick du föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt? Ja ej Ej aktuellt A Om du inte fick föda på det sjukhus/ den förlossningsavdelning som du hade valt, vad berodde det på? A Var det här din första förlossning? Medicinska skäl Det var fullt Annat Ej aktuellt Ja ej A Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Ja, jag fick tillräcklig information Ja, men jag hade önskat mer information ej, jag fick ingen information Jag behövde ingen information A På vilket sätt fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/ BB på detta sjukhus? (flera alternativ möjliga) Genom enhetens hemsida Genom informationsmöte eller liknande på sjukhuset Genom information från MVC På annat sätt Ej aktuellt A6 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sjukhuset? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag fick ingen information i förväg Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

46 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges A7 Ringde du till förlossningsavdelningen innan du åkte in för att föda? Ja, en gång Ja, tvåtre gånger Ja, fyra gånger eller fler ej Gå till fråga B A8 Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt B ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlossningsavdelningen? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt B Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsaken till att du fick vänta? A9 Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig Ja ej Jag behövde inte vänta A Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rätt tid? Ja, i rätt tid ej, för tidigt ej, för sent Ej aktuellt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

47 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges C OM FÖRLOSSIGE C Vilken typ av förlossning hade du? Vaginal förlossning utan instrument Vaginal förlossning med instrument (tång eller sugklocka) Planerat kejsarsnitt Akut kejsarsnitt Jag vet inte C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under förlossningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt C Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under din förlossning? Ja, mer än tillräckligt Ja, tillräckligt ej, jag hade velat ha större valfrihet Ej aktuellt C Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du under förlossningen? C Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt C6 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? Tillräckligt För lite För mycket C7 Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? C8 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Tillräckligt För lite För mycket Jag behövde/ville inte ha någon smärtlindring Ej aktuellt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

48 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 8879 C9 Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? C Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? 6 Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig 6Ej aktuellt C Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis ej D OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Ja ej Jag vet inte D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? D Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska om det? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det D Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Ja, helt och hållet Delvis ej D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

49 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges E OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E Träffade du en förlossningsläkare under din vistelse på sjukhuset? ej Gå till fråga F E är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? E Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Ja Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det E Kände du förtroende för den läkare som du träffade? F OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F Efter förlossningen, bad du någon gång om smärtlindring? F Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att du fick det? F Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Tillräcklig Otillräcklig F Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossningen? ej Ja Gå till fråga G minuter 6 minuter Mer än minuter Jag fick ingen trots begäran Ja, helt och hållet Delvis ej Ja, helt och hållet Delvis ej E Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt 6 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

50 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 887 G OM BB/EFTERVÅRDE G Stannade du kvar på sjukhuset efter förlossningen? G Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information G Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Ja, jag blev inlagd på en BBavdelning Ja, jag stannade kvar på patienthotell eller motsvarande ej, jag åkte hem Gå till fråga H Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt G Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta, fick du då den hjälp du behövde? G6 Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt G7 Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp? minuter 6 minuter Mer än minuter Jag fick ingen hjälp trots begäran Jag använde aldrig signalknappen G8 Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt G9 Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt G Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle amma/mata ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt 7 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

51 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges G Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/ patienthotellet? 6 G Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt annan sak i samma fråga. Hände detta dig? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej G Under större delen av din vistelse, vilken typ av rum låg du på? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt 6Ej aktuellt Jag hade ett eget rum Jag delade rum med en annan mamma Jag delade rum med flera andra mammor G Hade du önskemål om att bo i ett rum där även din partner kunde stanna över natten, ett så kallat familjerum? G Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Mycket bekvämt ågorlunda bekvämt Inte alls bekvämt G6 Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Ja, helt och hållet Delvis ej G7 Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? G8 Hur många nätter stannade du sammanlagt på BB eller motsvarande eftervård? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig nätter nätter 9 nätter nätter eller fler Ja ej G Fick du bo i familjerum? Ja, så länge jag önskade Ja, men inte så länge jag önskade ej Jag ville inte bo i familjerum 8 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

52 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges H OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information H Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information H Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller undersökning? Ja ej H6 Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Ja, men det var inget problem Ja, och det kändes lite besvärligt Ja, och det kändes mycket besvärligt ej H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Ja ej H Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information Ej aktuellt 9 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

53 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges I OM UTSKRIVIGE I Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig om din och ditt barns första tid tillsammans i hemmet? I Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamma för dig och ditt barn? Ja ej, för lite tid ej, ingen tid alls Ej aktuellt Ja, helt och hålllet Delvis ej Ej aktuellt I6 Fick du möjlighet till eftersamtal/ förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Ja ej, men jag hade önskat det ej, det behövdes inte I7 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Ja ej Jag kommer inte ihåg Ej aktuellt I8 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns tillstånd? I Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt som du förstod? Ja ej Jag kommer inte ihåg Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen förklaring Jag tog inga läkemedel I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i hemmet? Ja, helt och hålllet Delvis ej Jag behövde ingen information I Läste du din journal? I9 Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Ja ej, jag hade behövt stanna längre ej, jag kunde ha åkt hem tidigare Ej aktuellt/jag åkte hem direkt I Fick din barnmorskemottagning information om dig och din behandling från sjukhuset? Ja ej Jag vet inte Ja ej, men jag hade velat göra det ej, jag hade inget behov Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

54 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 8887 J HELHETSITRYCK J Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? K DI BAKGRUD K I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt Utmärkt Mycket bra Mycket bra Bra Bra ågorlunda ågorlunda Dålig Dålig J Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis ej K Är svenska ditt modersmål? Ja ej K Vilket år är du född? (Ange fyra siffror t.ex. 978) J Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? J Ja, helt och hållet Delvis ej Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information K Vilken är din högsta avslutade utbildning? K Vilken är din familjesituation? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola Ensamboende Sammanboende med partner Annat J Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Sammanfattande rapport Sammanfattning Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ) har på uppdrag av ledningen i Landstinget i

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar

Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar !!" Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar Förord Hälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan geografiska områden, mellan socioekonomiska

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun

En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Victoria Lönnfjord En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun FoU-rapport 2011:3, Utgåva 2 Victoria Lönnfjord En

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer