Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11"

Transkript

1 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund

2 Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso och sjukvård sedan början av talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med handdatorer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel 7 eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

3 Introduktion Beräkningsgrunder Resultaten redovisas i värdet Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och, där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Andel av relevanta svar Värdeladdning Andel* Värdeladdad Utmärkt,, Mycket bra,,7, Bra,,, ågorlunda,,, Dåligt, Ej aktuellt IGÅR EJ Summa,7 Beräkningsgrunden för patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade patientupplevda kvaliteten 8. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

4 Introduktion Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Dimensioner Under rubriken Dimensioner sammanförs frågor som korrelerar med varandra. Den patientupplevda kvaliteten för dimensionen beräknas på frågornas sammanlagda värde dividerat med antalet inkomna svar på de frågor som ingår i dimensionen. För att förenkla multipliceras det erhållna värdet med så att ett heltal mellan och fås. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. Indikatorer De frågor som presenteras som Indikatorer i rapporten är samma som de frågor SKL har valt att publicera offentligt vid mätningar inom ramen för ationell Patientenkät (mer information om ationell Patientenkät finns på eller Indikatorerna presenteras här för att underlätta vid jämförelser mot nationella mätningar. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

5 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal Totalt utskickade Returnerade Bortfall från urval sjuk avliden språkproblem passar inte retur avsändaren Vill ej delta Ej returnerade Korrigerad svarsfrekvens 7 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

6 PUKvärden rangordnade Patientupplevd kvalitet rangordnat Fråga Patientupplevd kvalitet Patientupplevd kvalitet 9 H D G9 G8 J6 A I C J G6 C6 E D G G7 D C J H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du för... *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade valt? Läste du din journal? Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Fick du bo i familjerum? *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till de... Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska o... Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under di... Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

7 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet A D C8 E G G I9 *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rät... Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta,... Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Patientupplevd kvalitet 889 A6 C H F C C7 H C B F J J G C9 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sju... Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossn... Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du unde... Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlos... *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle a... Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

8 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet G E H6 G G A8 G I6 *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/patienthotellet? *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt an... *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare inn Patientupplevd kvalitet 779 G6 I8 E F A B A9 I7 I J D H *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns... *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att... Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsake... *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt... Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

9 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? 7 Patientupplevd kvalitet 669 C I Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under... Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig Patientupplevd kvalitet 9 G7 *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? 8 Patientupplevd kvalitet 9 I I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i h... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

10 PUKvärden indelade efter sektion Patientupplevd kvalitet rangordnat IA DU KOM TILL SJUKHUSET A A A6 A8 A9 A Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade 96 valt? Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta 78 sjukhus? Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan 89 upplevde när du kom till sju... *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina 8 telefonsamtal? *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? 78 *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rät... 9 ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlos... Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsake OM FÖRLOSSIGE C C C C C6 C7 C8 C9 C C C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring 68 som du kunde få under... Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för 9 smärtlindring under di... Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, 86 massage) fick du unde... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? 86 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig 9 under förlossningen? Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? 86 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var 9 där? Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under 8 förlossningen? Hur upplevde du den information du fick från läkaren under 7 förlossningen? Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? 88 Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

11 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D D D D D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? 7 är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick 98 du då svar som du för... Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att 9 prata med en barnmorska o... Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? 9 Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? 9 OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E E E E *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då 9 svar som du förstod? *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att 8 prata med en läkare om det? *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? 9 *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? 79 OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F F F *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt 78 smärtlindring till dess att... *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? 8 *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossn Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

12 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM BB/EFTERVÅRDE G G G G G6 G7 G8 G9 G G G G G6 G7 *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. 8 tider och regler? *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på 8 BB/patienthotellet? Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten 9 eller för att äta,... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information 8 om hur du skulle a... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du 79 skulle sköta ditt... *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på 9 signalknappen till de... *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina 97 eller ditt barns behov? *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? 98 *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på 8 BB/patienthotellet? *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon 8 annan säger en helt an... Fick du bo i familjerum? 9 *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? 9 *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var 96 rena? *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? 8 OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H H H H H H6 Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på 87 ditt barn? Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt 9 barn? Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller... Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

13 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM UTSKRIVIGE I I I I I I6 I7 I8 I9 Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid 66 att berätta för dig... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i 76 hemmet på ett sätt... Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din 9 kroppsliga återhämtning i h... Läste du din journal? 96 Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din 8 barnmorska eller läkare inn... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem 77 med amningen? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för 79 ditt eller ditt barns... Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? 9 HELHETSITRYCK J J J J J J6 Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 8 Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så 8 mycket som du önskade? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 96 Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? 7 Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? 9 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

14 Dimensioner Dimensioner A8 Bemötande *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig 86 när du kom till förlos... D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? G C C J C9 *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Patientmedverkan Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under di... Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Information Förlossning C C Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du98 då svar som du för... Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

15 Dimensioner Dimension Information BB/Eftervård G G G6 H I I I7 I8 J Fortsatt vård Patientupplevd kvalitet 7 *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle a... *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt... Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i h... Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamm... Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns... Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

16 Indikatorer Indikatorer I tabellen visas värdet och antalet svarande för den valda enheten, vid aktuell mätperiod. PUK = Patientupplevd kvalitet = Antal svar PUK Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 96 Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? 8 Information Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? 7 7 Förtroende Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? 9 Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 8 Rekommendera Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

17 Frekvenstabeller Frekvenstabeller IA DU KOM TILL SJUKHUSET A Fick du föda på det sjukhus/den förlossingsavdelning som du hade valt? Ja 7 96 ej Ej aktuellt 96 Totalt antal: A Om du inte fick föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt, vad berodde det på? Medicinska skäl Det var fullt Annat Ej aktuellt 9 78 Totalt antal: A Var det här din första förlossning? Ja 6 ej 78 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

18 Frekvenstabeller A Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Ja, jag fick tillräcklig information 7 Ja, men jag hade önskat mer information, ej, jag fick ingen information Jag behövde ingen information 78 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom enhetens hemsida? Ja 8 ej 8 8 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom informationsmöte eller liknande på sjukhuset? Ja ej 7 Totalt antal: A_ Fick information i förväg genom information från MVC? Ja 7 ej 8 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

19 Frekvenstabeller A_ Fick information i förväg på annat sätt? Ja 7 ej 8 Totalt antal: A_ Ej aktuellt med information i förväg? Stämmer 7 9 Stämmer inte 77 Totalt antal: A6 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sjukhuset? Ja, helt och hållet 88 6 Delvis, ej Jag fick ingen information i förväg Totalt antal: A7 Ringde du till förlossningsavdelningen innan du åkte in för att föda? Ja, en gång 9 Ja, tvåtre gånger 7 Ja, fyra gånger eller fler ej 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

20 Frekvenstabeller A8 *Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? Utmärkt 6 7 Mycket bra,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 8 Totalt antal: A9 *Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Utmärkt Mycket bra,7 Bra 9, ågorlunda 7, Dålig 78 Totalt antal: A *Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rätt tid? Ja, i rätt tid 8 ej, för tidigt ej, för sent 8 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

21 Frekvenstabeller ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlossningsavdelningen? Utmärkt 86 6 Mycket bra 6,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 86 Totalt antal: B Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsaken till att du fick vänta? Ja 9 ej 8 6 Jag behövde inte vänta 7 78 Totalt antal: OM FÖRLOSSIGE C Vilken typ av förlossning hade du? Vaginal förlossning utan instrument 7 Vaginal förlossning med instrument (tång eller sugklocka) Planerat kejsarsnitt 6 7 Akut kejsarsnitt 7 Jag vet inte Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

22 Frekvenstabeller C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under förlossningen? Ja, helt och hållet 8 Delvis 7, ej Ej aktuellt 68 Totalt antal: C Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under din förlossning? Ja, mer än tillräckligt 8 7 Ja, tillräckligt 7 ej, jag hade velat ha större valfrihet 7 Ej aktuellt 7 9 Totalt antal: C Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du under förlossningen? Tillräckligt 99 7 För lite 6 För mycket Jag behövde/ville inte ha någon smärtlindring 7 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

23 Frekvenstabeller C Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Ja, helt och hållet 99 7 Delvis, ej Ej aktuellt 7 86 Totalt antal: C6 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? Tillräckligt 9 För lite För mycket 9 Totalt antal: C7 Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? Utmärkt 9 6 Mycket bra 9,7 Bra 8, ågorlunda 6, Dålig 86 Totalt antal: C8 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland 7, ej 8 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

24 Frekvenstabeller C9 Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? Utmärkt 7 Mycket bra 8,7 Bra 7, ågorlunda, Dålig 8 Totalt antal: C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? Utmärkt 6 8 Mycket bra 7,7 Bra, ågorlunda, Dålig 6 Ej aktuellt 9 7 Totalt antal: C Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Ja, helt och hållet 7 7 Delvis, ej Ej aktuellt 88 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

25 Frekvenstabeller C Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Ja, helt och hållet 9 Delvis 7, ej 96 Totalt antal: OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Ja 7 ej 8 Jag vet inte 9 7 Totalt antal: D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 9 Ibland, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 7 98 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

26 Frekvenstabeller D Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska om det? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8, ej Jag kände ingen oro eller ängslan 6 Jag ville inte prata om det 9 Totalt antal: D Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Ja, helt och hållet 7 89 Delvis, ej 9 Totalt antal: D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Utmärkt 6 7 Mycket bra 8,7 Bra 9 6, ågorlunda, Dåligt 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

27 Frekvenstabeller OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E Träffade du en förlossningsläkare under din vistelse på sjukhuset? ej 6 Ja 7 Totalt antal: E *är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 7 7 Ibland 6 8, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 6 9 Totalt antal: 79 E *Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Ja, helt och hållet 8 8 Delvis 8, ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 6 8 Totalt antal: 79 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

28 Frekvenstabeller E *Kände du förtroende för den läkare som du träffade? Ja, helt och hållet 6 77 Delvis 6, ej 9 Totalt antal: 79 E *Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? Utmärkt 9 Mycket bra 8,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 79 Totalt antal: 79 OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F Efter förlossningen, bad du någon gång om smärtlindring? ej 7 Ja 8 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

29 Frekvenstabeller F *Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att du fick det? minuter 6 6 minuter 7,7 Mer än minuter 7, Jag fick ingen trots begäran 6 78 Totalt antal: 8 F *Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Tillräcklig 69 8 Otillräcklig 8 Totalt antal: 8 F *Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossningen? Ja, helt och hållet 6 7 Delvis 7, ej 87 Totalt antal: 8 OM BB/EFTERVÅRDE G Stannade du kvar på sjukhuset efter förlossningen? Ja, jag blev inlagd på en BBavdelning 8 7 Ja, jag stannade kvar på patienthotell eller motsvarande ej, jag åkte hem 7 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

30 Frekvenstabeller G *Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet 9 68 Delvis 9, ej 8 Jag behövde ingen information 8 Totalt antal: 9 G *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Utmärkt 6 6 Mycket bra 6,7 Bra 8, ågorlunda, Dåligt 8 Totalt antal: 9 G Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta, fick du då den hjälp du behövde? Ja, alltid eller nästan alltid 8 7 Ibland, ej Ej aktuellt Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

31 Frekvenstabeller G *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle amma/mata ditt barn? Ja, helt och hållet 89 6 Delvis, ej Ej aktuellt 8 8 Totalt antal: 9 G6 *Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt barn? Ja, helt och hållet 77 Delvis, ej 8 6 Ej aktuellt 9 79 Totalt antal: 9 G7 *Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp? minuter minuter 8,7 Mer än minuter, Jag fick ingen hjälp trots begäran Jag använde aldrig signalknappen 9 9 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

32 Frekvenstabeller G8 *Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Ja, alltid eller nästan alltid 8 Ibland 7, ej Ej aktuellt 97 Totalt antal: 9 G9 *Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? Ja, alltid eller nästan alltid 9 86 Ibland, ej Ej aktuellt 98 Totalt antal: 9 G *Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/patienthotellet? Utmärkt 67 8 Mycket bra,7 Bra 6, ågorlunda, Dåligt 6 Ej aktuellt 8 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

33 Frekvenstabeller G *Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt annan sak i samma fråga. Hände detta dig? Ja, alltid eller nästan alltid 8 6 Ibland 7 7, ej Totalt antal: 9 G Under större delen av din vistelse, vilken typ av rum låg du på? Jag hade ett eget rum 7 99 Jag delade rum med en annan mamma Jag delade rum med flera andra mammor Totalt antal: 9 G *Hade du önskemål om att bo i ett rum där även din partner kunde stanna över natten, ett så kallat familjerum? Ja 88 ej 8 Totalt antal: 9 G Fick du bo i familjerum? Ja, så länge jag önskade 86 Ja, men inte så länge jag önskade 9 6, ej Jag ville inte bo i familjerum 9 Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

34 Frekvenstabeller G *Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Mycket bekvämt 8 ågorlunda bekvämt, Inte alls bekvämt 9 Totalt antal: 9 G6 *Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Ja, helt och hållet 9 Delvis 8, ej 96 Totalt antal: 9 G7 *Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? Utmärkt 6 9 Mycket bra,7 Bra, ågorlunda 7, Dålig Totalt antal: 9 G8 *Hur många nätter stannade du sammanlagt på BB eller motsvarande eftervård? nätter 97 7 nätter 9 nätter nätter eller fler Totalt antal: 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

35 Frekvenstabeller OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8, ej Jag behövde ingen information Totalt antal: H Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet 8 Delvis, ej Jag behövde ingen information 9 Totalt antal: H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Ja 99 ej Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

36 Frekvenstabeller H Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet 78 Delvis, ej 8 Jag behövde ingen information Ej aktuellt 7 Totalt antal: H Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller undersökning? Ja ej 8 86 Totalt antal: H6 Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Ja, men det var inget problem 8 8 Ja, och det kändes lite besvärligt, Ja, och det kändes mycket besvärligt 8 ej 8 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 6 av

37 Frekvenstabeller OM UTSKRIVIGE I Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig om din och ditt barns första tid tillsammans i hemmet? Ja 66 6 ej, för lite tid 6, ej, ingen tid alls 9 Ej aktuellt 6 66 Totalt antal: I Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamma för dig och ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis 6, ej 6 Ej aktuellt 9 6 Totalt antal: I Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 8 Delvis, ej 8 6 Jag behövde ingen förklaring Jag tog inga läkemedel 6 76 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 7 av

38 Frekvenstabeller I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i hemmet? Ja, helt och hållet 7 6 Delvis 7, ej 9 7 Jag behövde ingen information 8 9 Totalt antal: I Läste du din journal? Ja 8 9 ej, men jag hade velat göra det 6 ej, jag hade inget behov 7 96 Totalt antal: I6 Fick du möjlighet till eftersamtal/förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Ja 76 ej, men jag hade önskat det 9 ej, det behövdes inte 6 8 Totalt antal: I7 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Ja 8 8 ej 8 Jag kommer inte ihåg Ej aktuellt 77 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 8 av

39 Frekvenstabeller I8 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns tillstånd? Ja 9 66 ej 8 Jag kommer inte ihåg 79 Totalt antal: I9 Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Ja 88 ej, jag hade behövt stanna längre 7 ej, jag kunde ha åkt hem tidigare Ej aktuellt/jag åkte hem direkt 9 Totalt antal: I Fick din barnmorskemottagning information om dig och din behandling från sjukhuset? Ja 8 ej 7 Jag vet inte 76 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida 9 av

40 Frekvenstabeller HELHETSITRYCK J Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt 66 6 Mycket bra 6,7 Bra 8 6, ågorlunda, Dålig 8 Totalt antal: J Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8 7, ej 8 Totalt antal: J Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet 9 Delvis 8, ej 96 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

41 Frekvenstabeller J Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Ja, helt och hållet 79 6 Delvis, ej 9 Jag behövde ingen information 7 Totalt antal: J Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Ja, helt och hållet 6 8 Delvis 8, ej Jag behövde ingen information 9 Totalt antal: J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Ja, helt och hållet 9 Delvis 9 6, ej 96 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

42 Frekvenstabeller DI BAKGRUD K I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt 77 Mycket bra 6 Bra 6 ågorlunda Dålig Totalt antal: K Är svenska ditt modersmål? Ja 87 ej 7 Totalt antal: K Hur gammal är du? 8 år eller yngre 9 år år 6 år eller äldre 7 Totalt antal: K Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola 77 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

43 Frekvenstabeller K Vilken är din familjesituation? Ensamboende Sammanboende med partner 6 96 Annat Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer BB Stockholm förlossningsklinik Datum: Sida av

44 6887 Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från förlossningsavdelningen och BB/eftervården på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna på enheten och vi hoppas att du vill delta i undersökningen och berätta om dina upplevelser. är du fyller i formuläret: Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa. Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta. är du har besvarat formuläret, lägg det i det bifogade svarskuvertet och posta det. Portot är redan betalt. Fyll i enkäten på webben Vill du istället fylla i enkäten direkt på webben går det bra att göra via hemsidan För att logga in behöver du den kod som finns längst ner på baksidan av det här formuläret. Kontakta oss om formuläret har kommit till fel person om du inte vill vara med om du har frågor eller funderingar. Ring på vårt kostnadsfria telefonnummer: eller skicka epost till: Institutet för kvalitetsindikatorer ( Institutet för kvalitetsindikatorer mäter kvaliteten på vården på uppdrag av vårdgivare i Sverige med målsättning att lyfta fram och stärka patientens perspektiv. Sekretess Sekretess gäller för undersökningen. Endast personalen på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda frågeformulären i sin helhet. I rapporten till kliniken redovisas dina svar sammanslagna med övriga personers svar. Kopior på de öppna kommentarerna från sista sidan redovisas separat. Den streckkod som finns på formuläret använder vi för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan Förlossningen BB/Eftervård (BB)

45 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 6887 A IA DU KOM TILL SJUKHUSET A Fick du föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt? Ja ej Ej aktuellt A Om du inte fick föda på det sjukhus/ den förlossningsavdelning som du hade valt, vad berodde det på? A Var det här din första förlossning? Medicinska skäl Det var fullt Annat Ej aktuellt Ja ej A Fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/bb på detta sjukhus? Ja, jag fick tillräcklig information Ja, men jag hade önskat mer information ej, jag fick ingen information Jag behövde ingen information A På vilket sätt fick du information i förväg om förlossningsavdelningen/ BB på detta sjukhus? (flera alternativ möjliga) Genom enhetens hemsida Genom informationsmöte eller liknande på sjukhuset Genom information från MVC På annat sätt Ej aktuellt A6 Stämde den information som du fick i förväg med det du sedan upplevde när du kom till sjukhuset? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag fick ingen information i förväg Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

46 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges A7 Ringde du till förlossningsavdelningen innan du åkte in för att föda? Ja, en gång Ja, tvåtre gånger Ja, fyra gånger eller fler ej Gå till fråga B A8 Hur bedömer du bemötandet från personalen som tog emot ditt/dina telefonsamtal? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt B ÄR DU KOM TILL FÖRLOSSIGSAVDELIGE B Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen som tog emot dig när du kom till förlossningsavdelningen? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt B Om du fick vänta innan du fick komma in på ett rum, förklarade någon ur personalen orsaken till att du fick vänta? A9 Hur bedömer du den rådgivning du fick per telefon? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig Ja ej Jag behövde inte vänta A Anser du att personalen rekommenderade dig att åka in till förlossningsavdelningen i rätt tid? Ja, i rätt tid ej, för tidigt ej, för sent Ej aktuellt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

47 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges C OM FÖRLOSSIGE C Vilken typ av förlossning hade du? Vaginal förlossning utan instrument Vaginal förlossning med instrument (tång eller sugklocka) Planerat kejsarsnitt Akut kejsarsnitt Jag vet inte C Diskuterade barnmorskan med dig vilka alternativ för smärtlindring som du kunde få under förlossningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt C Kände du tillräckligt stor valfrihet angående olika alternativ för smärtlindring under din förlossning? Ja, mer än tillräckligt Ja, tillräckligt ej, jag hade velat ha större valfrihet Ej aktuellt C Hur mycket smärtlindring (t.ex. lustgas, ryggbedövning, akupunktur, massage) fick du under förlossningen? C Hade du tillräckligt att säga till om gällande din förlossning? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt C6 Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen? Tillräckligt För lite För mycket C7 Hur bedömer du barnmorskornas tillgänglighet under förlossningen? C8 Talade personalen med varandra i din närvaro som om du inte var där? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Tillräckligt För lite För mycket Jag behövde/ville inte ha någon smärtlindring Ej aktuellt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

48 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 8879 C9 Hur upplevde du den information du fick från barnmorskorna under förlossningen? C Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig C Hur upplevde du den information du fick från läkaren under förlossningen? 6 Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig 6Ej aktuellt C Fick din närstående tillräckligt med information under förlossningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis ej D OM BARMORSKORA PÅ FÖRLOSSIGSAVDELIGE D Var det en särskild barnmorska som var ansvarig för din vård? Ja ej Jag vet inte D är du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? D Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en barnmorska om det? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det D Kände du förtroende för de barnmorskor som du träffade? Ja, helt och hållet Delvis ej D Hur bedömer du bemötandet du fick från barnmorskorna? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

49 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges E OM FÖRLOSSIGSLÄKARE E Träffade du en förlossningsläkare under din vistelse på sjukhuset? ej Gå till fråga F E är du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? E Om du kände oro eller ängslan över något, hade du möjlighet att prata med en läkare om det? Ja Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det E Kände du förtroende för den läkare som du träffade? F OM SMÄRTA EFTER FÖRLOSSIGE F Efter förlossningen, bad du någon gång om smärtlindring? F Hur många minuter tog det vanligtvis från det att du begärt smärtlindring till dess att du fick det? F Hur upplevde du den smärtlindring du fick efter förlossningen? Tillräcklig Otillräcklig F Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta efter förlossningen? ej Ja Gå till fråga G minuter 6 minuter Mer än minuter Jag fick ingen trots begäran Ja, helt och hållet Delvis ej Ja, helt och hållet Delvis ej E Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt 6 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

50 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 887 G OM BB/EFTERVÅRDE G Stannade du kvar på sjukhuset efter förlossningen? G Fick du tillräckligt med information om avdelningens rutiner, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information G Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen på BB/patienthotellet? Ja, jag blev inlagd på en BBavdelning Ja, jag stannade kvar på patienthotell eller motsvarande ej, jag åkte hem Gå till fråga H Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt G Om du behövde hjälp att passa ditt barn, t.ex. för att gå på toaletten eller för att äta, fick du då den hjälp du behövde? G6 Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med information om hur du skulle sköta ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt G7 Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp? minuter 6 minuter Mer än minuter Jag fick ingen hjälp trots begäran Jag använde aldrig signalknappen G8 Fick du tillräcklig avskildhet när du talade med personalen om dina eller ditt barns behov? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt G9 Fick du tillräcklig avskildhet när du blev undersökt eller behandlad? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Ej aktuellt G Under sjukhusvistelsen, fick du tillräckligt med stöd och information om hur du skulle amma/mata ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt 7 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

51 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges G Hur upplevde du att din närstående blev bemött av personalen på BB/ patienthotellet? 6 G Ibland händer det att någon ur personalen säger en sak, och någon annan säger en helt annan sak i samma fråga. Hände detta dig? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej G Under större delen av din vistelse, vilken typ av rum låg du på? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt 6Ej aktuellt Jag hade ett eget rum Jag delade rum med en annan mamma Jag delade rum med flera andra mammor G Hade du önskemål om att bo i ett rum där även din partner kunde stanna över natten, ett så kallat familjerum? G Hur bekvämt var ditt rum (t.ex. säng, möbler, närhet till toalett)? Mycket bekvämt ågorlunda bekvämt Inte alls bekvämt G6 Anser du att duschrummen och toaletterna som du använde var rena? Ja, helt och hållet Delvis ej G7 Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset? G8 Hur många nätter stannade du sammanlagt på BB eller motsvarande eftervård? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig nätter nätter 9 nätter nätter eller fler Ja ej G Fick du bo i familjerum? Ja, så länge jag önskade Ja, men inte så länge jag önskade ej Jag ville inte bo i familjerum 8 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

52 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges H OM PROVTAGIGAR OCH UDERSÖKIGAR H Fick du tillräcklig information om det blodprov (PKUtest) som togs på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information H Fick du tillräcklig information om det hörseltest som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information H Fick ni stanna längre än du önskade på sjukhuset för att vänta på någon provtagning eller undersökning? Ja ej H6 Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning? Ja, men det var inget problem Ja, och det kändes lite besvärligt Ja, och det kändes mycket besvärligt ej H Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem? Ja ej H Fick du tillräcklig information om den läkarundersökning som gjordes på ditt barn? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information Ej aktuellt 9 Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

53 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges I OM UTSKRIVIGE I Innan du lämnade sjukhuset, tog sig barnmorskan tillräckligt med tid att berätta för dig om din och ditt barns första tid tillsammans i hemmet? I Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamma för dig och ditt barn? Ja ej, för lite tid ej, ingen tid alls Ej aktuellt Ja, helt och hålllet Delvis ej Ej aktuellt I6 Fick du möjlighet till eftersamtal/ förlossningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem? Ja ej, men jag hade önskat det ej, det behövdes inte I7 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du fick problem med amningen? Ja ej Jag kommer inte ihåg Ej aktuellt I8 Berättade personalen vart du kunde vända dig om du blev orolig för ditt eller ditt barns tillstånd? I Förklarade läkaren syftet med eventuella läkemedel som du skulle ta i hemmet på ett sätt som du förstod? Ja ej Jag kommer inte ihåg Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen förklaring Jag tog inga läkemedel I Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i hemmet? Ja, helt och hålllet Delvis ej Jag behövde ingen information I Läste du din journal? I9 Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt? Ja ej, jag hade behövt stanna längre ej, jag kunde ha åkt hem tidigare Ej aktuellt/jag åkte hem direkt I Fick din barnmorskemottagning information om dig och din behandling från sjukhuset? Ja ej Jag vet inte Ja ej, men jag hade velat göra det ej, jag hade inget behov Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

54 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 8887 J HELHETSITRYCK J Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? K DI BAKGRUD K I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt Utmärkt Mycket bra Mycket bra Bra Bra ågorlunda ågorlunda Dålig Dålig J Kände du dig delaktig i beslut om din förlossning och eftervård, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis ej K Är svenska ditt modersmål? Ja ej K Vilket år är du född? (Ange fyra siffror t.ex. 978) J Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? J Ja, helt och hållet Delvis ej Fick du tillräcklig information om ditt hälsotillstånd? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information K Vilken är din högsta avslutade utbildning? K Vilken är din familjesituation? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola Ensamboende Sammanboende med partner Annat J Fick du tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information J6 Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen? Ja, helt och hållet Delvis ej Copyright, Institutet för kvalitetsindikatorer (BB)

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

INNAN DU KOM TILL SJUKHUSET

INNAN DU KOM TILL SJUKHUSET INNAN DU KOM TILL SJUKHUSET A1 Fick du föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt? 1 Ja 961 89% 1 2 Nej 103 10% 0 3 Ej aktuellt 11 1% - Ej ifylld 8 1% Antal viktade svar: 1064 Andel

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

Undersökning Diagnostik PUK. Tidpunkt

Undersökning Diagnostik PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport VO Medicin > Endoskopimottagning Undersökning Diagnostik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Undersökning Ambulanssjukvård. Tidpunkt 2012 Höst

Undersökning Ambulanssjukvård. Tidpunkt 2012 Höst Sammanfattande rapport Örebro läns landsting Undersökning Ambulanssjukvård Tidpunkt Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Slutenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgavdelningen vid Ersta sjukhus

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Slutenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgavdelningen vid Ersta sjukhus Nationell Patientenkät Nationell Somatik Slutenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgavdelningen vid Ersta sjukhus Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om neonatalen? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från neonatalen på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna på avdelningen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 7989 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna på avdelningen.

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den avdelning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt avdelningen och vi hoppas att du vill

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Vad tycker du om din vårdcentral?

Vad tycker du om din vårdcentral? 008 Vad tycker du om din vårdcentral? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den vårdcentral eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst Admira Kvinnohälsa MVC 2014 Höst 2015-04-13 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Resultat från patient- och närståendeenkät 2010 Utvecklingsavdelningen 08-123 132 00 Datum: 2011-08-31 Riitta Sorsa Sammanfattning Patienter inom avancerad sjuvård i

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

NATIONELL PATIENTENKÄT. Barnsjukvård 2011 ÖPPEN-, SLUTEN- OCH AKUTSJUKVÅRD

NATIONELL PATIENTENKÄT. Barnsjukvård 2011 ÖPPEN-, SLUTEN- OCH AKUTSJUKVÅRD NATIONELL PATIENTENKÄT Barnsjukvård 2011 ÖPPEN-, SLUTEN- OCH AKUTSJUKVÅRD Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens förbättrings- och utvecklingsarbete.

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk öppen och slutenvård vuxna 2018 Resultatrapport för Norrbotten

Nationell Patientenkät Somatisk öppen och slutenvård vuxna 2018 Resultatrapport för Norrbotten Nationell Patientenkät Somatisk öppen och slutenvård vuxna 2018 Resultatrapport för Norrbotten Bakgrund Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

Riksstroke 3-årsuppföljning

Riksstroke 3-årsuppföljning 5907637995 Riksstroke 3-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala insatser

Läs mer

Riksstroke enkät för Närstående

Riksstroke enkät för Närstående 7734623125 iksstroke enkät för Närstående Kvalitetsregistret iksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård 2017

Nationell Patientenkät Primärvård 2017 Nationell Patientenkät Primärvård 2017 Resultatrapport för Region Norrbotten PATIENTSÄKERHETRÅDET UPPRÄTTAD 2018-04-18 ANSVARIG FÖR RAPPORTEN EVA SJÖLUND Bakgrund Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn

Läs mer

Nationell Patientenkät Specialiserad Öppen och sluten Vård 2016 Resultatrapport för Norrbottens läns landsting augusti 2016

Nationell Patientenkät Specialiserad Öppen och sluten Vård 2016 Resultatrapport för Norrbottens läns landsting augusti 2016 Nationell Patientenkät Specialiserad Öppen och sluten Vård 2016 Resultatrapport för Norrbottens läns landsting augusti 2016 PATIENTSÄKERHETRÅDET UPPRÄTTAD 2016-08-05 ANSVARIG FÖR RAPPORTEN EVA SJÖLUND

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Sammanfattande rapport Norrbottens läns landsting. Tidpunkt Ansvarig projektledare Johan Frisack

Sammanfattande rapport Norrbottens läns landsting. Tidpunkt Ansvarig projektledare Johan Frisack Sammanfattande rapport orrbottens läns landsting Tidpunkt Ansvarig projektledare Johan Frisack Introduktion Introduktion Under 6 tog ett antal landsting initiativet till att översätta och validera den

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2001 Författarna och Vårdförbundet

K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2001 Författarna och Vårdförbundet K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2001 Författarna och Vårdförbundet 1. Ålder Jag är...år 2. Förstföderska Omföderska 3. Civilstånd Sammanboende Ensamstående 4. Nationalitet Svensk Nordisk Annan...

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg Primärvård 2015 läkarbesök Region Gävleborg 7 290 st. 2 731 st. 37.5 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens Landsting Utskickade enkäter: 7 290 st. Inkomna svar: 2 731 st. Svarsfrekvens: 37.5

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

1. [Efternamn], [Förnamn]

1. [Efternamn], [Förnamn] 1. [Efternamn], [Förnamn] [Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] Tack för att du vill delta i ett forskningsprojekt om kvinnors förlossningsarbete. Nedan följer att frågeformulär som mäter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande)

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 1. Ålder.. år 2. Kön Man Kvinna 3. Boende Sammanboende Bor ensam 4. Utbildning (ange högsta) Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 5.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen Södra sjukvårdsregionen Regionalt samarbete Medborgarundersökning Mars 2018 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat

Läs mer

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård II Till Pappor/Partner I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård Här kommer det andra frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller bland annat frågor om hur

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Sammanfattande rapport Norrbottens läns landsting. Tidpunkt Ansvarig projektledare Johan Frisack

Sammanfattande rapport Norrbottens läns landsting. Tidpunkt Ansvarig projektledare Johan Frisack Sammanfattande rapport orrbottens läns landsting Tidpunkt Ansvarig projektledare Johan Frisack Introduktion Introduktion Under 6 tog ett antal landsting initiativet till att översätta och validera den

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator)

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Inställning till vårdtjänster

Läs mer

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp Valideringsrapport PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp 1 Innehåll Inledning... 3 Resultat deskriptiv statistik... 4 Frågor med likertskala... 4 Flervalsfrågor... 6 Frågorna 6, 7, 8 och 9... 8 Bakgrundsfrågor...11

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? 4352470612 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till ett äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2013 Barn- och ungdomspsykiatri 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Undersökning Dagkirurgi PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Dagkirurgi PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Anestesi > Dagkirurgi Undersökning Dagkirurgi PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer