Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott"

Transkript

1 Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson

2 Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar genomförs inom primärvården, den somatiska öppen- och slutenvården samt inom den psykiatriska öppen- och slutenvården. Nationell Patientenkät är ett samarbetsprojekt som omfattar samtliga av landets landsting och regioner. Projektet koordineras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Institutet för kvalitetsindikatorer har fått i uppgift att genomföra samtliga undersökningar inom ramen för Nationell Patientenkät under perioden Kontaktperson för Nationell Patientenkät på Sveriges Kommuner och Landsting är Sofia Tullberg, Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso- och sjukvård sedan början av 000-talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med pekskärmar, telefonintervjuer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört inom ramen för Nationell Patientenkät. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, redovisning av de frågor som redovisas offentligt, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel eller per e-post, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

3 Beräkningsgrunder Resultaten från Nationell Patientenkät redovisas i Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och 0,5 där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Utmärkt Mycket bra Andel av relevanta svar 0, 0, Värdeladdning 0,75 Andel* Värdeladdad 0, 0,5 Bra 0 0 0, 0,5 0, Någorlunda 0 0 0, 0,5 0,05 Dåligt 5 5 0, 0 0 Ej aktuellt 5 INGÅR EJ Summa ,575 Beräkningsgrunden för Patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan 0 och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen 0-00 där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade Patientupplevda kvaliteten 58. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade - Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Offentligt presenterad data - Indikatorer De frågor som ingår i Indikatorerna har publicerats som offentliga resultat av Nationell patientenkät. Frågorna har valts ut av SKL och kommer att redovisas i offentliga sammanhang. Som referens till enhetens värden finns landstinget/regionens genomsnittliga värde såväl som riksgenomsnittet för medverkande enheter. Trend och utveckling för enhetens resultat illustreras i ett linjediagram om mätningen har genomförts vid fler än ett tillfälle. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

4 Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Dimensioner Under rubriken Dimensioner sammanförs frågor som korrelerar med varandra. Den patientupplevda kvaliteten för dimensionen beräknas på frågornas sammanlagda värde dividerat med antalet inkomna svar på de frågor som ingår i dimensionen. För att förenkla multipliceras det erhållna värdet med 00 så att ett heltal mellan 0 och 00 fås. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

5 Svarsfrekvenser Antal % Totalt utskickade Returnerade 0 5 Bortfall från urval -sjuk - avliden - språkproblem - passar inte - retur avsändaren Vill ej delta Ej returnerade 9 8 Korrigerad svarsfrekvens Korrigerad svarsfrekvens landstinget Korrigerad svarsfrekvens riket 5, 55,6 59,5 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 9

6 Offentligt presenterad data - Indikatorer I tabellen visas värdet och antalet svarande för den valda enheten, för landstinget och för riket vid aktuell mätperiod. Eget resultat Resultat landsting Resultat riket Eget(N) Landsting(N) Riket(N) Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Information Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Tillgänglighet *Fick du en mottagningstid så snart du önskade? Förtroende Kände du förtroende för den behandlare som du träffade? Upplevd nytta Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottag... Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Rekommendera Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 9

7 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 9

8 Rangordnade resultat Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet H Om det bestämdes att du skulle göra ett återbesök, hjälpte personalen till att ordna det? A6 Fick du tid hos den person som du ville träffa? C6 När du frågade behandlaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? I6 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? C Fick du tillräckligt med tid för att diskutera igenom ditt tillstånd och din behandling? I Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? C Lyssnade behandlaren till vad du hade att säga? E Fick du veta resultaten av behandlingen på ett sätt som du förstod? C9 Kände du förtroende för den behandlare som du träffade? D5 Anser du att behandlaren hade tillräcklig kunskap om din sjukdom/dina besvär? G Förklarade någon läkare varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förs... C8 Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du f... C5 Tog behandlaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/di... F Förklarade någon ur personalen varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? F Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 9

9 Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet I Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? B Började ditt besök i tid? I Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? H Gjordes det någon planering för din fortsatta vård vid besöket? C0 Hur bedömer du bemötandet du fick från behandlaren? I5 Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottag... F5 Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? C7 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet... A Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? A Fick du en mottagningstid så snart du önskade? D Hade behandlaren en helhetssyn på din situation när det gäller din behandling? I Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? E Förklarade behandlaren riskerna och fördelarna med behandlingen på ett sätt som du förstod? H5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor ef... H Fick du vara med och diskutera valet av remittering/hänvisning för fortsatt vård hos anna... Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 9

10 Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet E Stämde den information som du fick innan behandlingen med hur du kände dig efteråt? H Fick du tillräcklig information om hur din sjukdom eller dina besvär kan komma att inverk... G Frågade någon läkare dig om andra läkemedel som du använder? A5 Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt besök? C Förklarade behandlaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, b... C Frågade behandlaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var rele... Patientupplevd kvalitet F Om du inte fick veta provresultaten vid besöket, berättade någon ur personalen hur du sk... G Berättade någon läkare för dig om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle upp... C Berättade behandlaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara upp... Patientupplevd kvalitet 0-9 B Om ditt besök inte började i tid, berättade någon för dig om 0 6 förseningen? Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 9

11 Dimensioner Dimension Eget Lt Riket Bemötande *Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren/behandlaren? Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? Patientmedverkan Lyssnade läkaren/behandlaren till vad du hade att säga? Tog läkaren/behandlaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Frågade läkaren/behandlaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevanta för besöket? Läkemedel *Frågade läkaren dig om andra läkemedel som du använder? *Förklarade någon läkare varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod? *Berättade läkaren för dig om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

12 Dimension Eget Lt Riket Information När du frågade läkaren/behandlaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du förstod? *Förklarade läkaren/behandlaren riskerna och fördelarna med behandlingen på ett sätt som du förstod? Fick du tillräcklig information om hur din sjukdom eller dina besvär kan komma att inverka på ditt dagliga liv? Fortsatt vård Förklarade läkaren/behandlaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, bli värre eller komma tillbaka? Berättade läkaren/behandlaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller behandling? Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på enheten? Skulle du rekommendera den här enheten till andra? Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

13 Frekvenstabeller INFÖR BESÖKET A Hur beställdes tiden för ditt senaste besök på mottagningen? Jag ringde själv och bokade tid 0 Jag fick en tid vid ett tidigare besök Jag besökte mottagningen och beställde tid 0 Jag blev kallad via brev eller telefon Jag beställde via webben/"mina 0 vårdkontakter" 6 Jag besökte mottagningen utan förbeställd tid Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 A *Vad hände när du ringde till mottagningen? Jag kom fram med en gång 9 8 Jag fick ringa flera gånger innan jag kom fram 0,5 Jag kommer inte ihåg Jag ringde inte till mottagningen Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

14 INFÖR BESÖKET A *Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? Utmärkt 6 5 Mycket bra 7 6 0,75 Bra 5 5 0,5 Någorlunda 0 0 0,5 5 Dåligt Ej aktuellt 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 8 86 A *Fick du en mottagningstid så snart du önskade? Ja 7 6 Nej Jag hade inga särskilda önskemål Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 86 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

15 INFÖR BESÖKET A5 *Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt besök? Ja, helt och hållet Delvis 6 5 0,5 Nej Jag hade inga särskilda önskemål Ej ifylld Antal giltiga svar: A6 *Fick du tid hos den person som du ville träffa? Ja Nej 0 Jag hade inga särskilda önskemål 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 7 97 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 9

16 NÄR DU KOM TILL MOTTAGNINGEN B *Började ditt besök i tid? Besöket började i tid 8 79 Jag fick vänta upp till 0 minuter Jag fick vänta mer än 0 minuter Jag kommer inte ihåg 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 9 89 B *Om ditt besök inte började i tid, berättade någon för dig om förseningen? Ja Nej 0 Besöket började i tid 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 5 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 9

17 BEHANDLAREN C Mitt senaste besök på mottagningen som anges i följebrevet var hos en: Läkare Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Annan yrkeskategori 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 C Fick du tillräckligt med tid för att diskutera igenom ditt tillstånd och din behandling? Ja, helt och hållet 9 90 Delvis 7 7 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 0 95 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 9

18 BEHANDLAREN C Lyssnade behandlaren till vad du hade att säga? Ja, helt och hållet 9 89 Delvis 0 0 0,5 Nej Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 0 95 C Sprittvättade (desinfekterade med sprit) behandlaren händerna innan undersökningen? Ja Nej 0 Vet ej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 C5 Tog behandlaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet 8 8 Delvis 0,5 Nej 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 99 9 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 9

19 BEHANDLAREN C6 När du frågade behandlaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 9 89 Ibland 7 7 0,5 Nej 0 Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 96 C7 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med behandlaren om det? Ja, helt och hållet 5 9 Delvis 6 5 0,5 Nej 0 Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 9

20 BEHANDLAREN C8 Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 66 6 Delvis 8 8 0,5 Nej 0 Jag behövde ingen information 0 5 Jag hade en diagnos sedan tidigare 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 77 9 C9 Kände du förtroende för den behandlare som du träffade? Ja, helt och hållet 9 90 Delvis 7 7 0,5 Nej 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 9 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 9

21 BEHANDLAREN C0 Hur bedömer du bemötandet du fick från behandlaren? Utmärkt Mycket bra 5 0,75 Bra 7 7 0,5 Någorlunda 0,5 5 Dåligt 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 88 C Frågade behandlaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevanta för besöket? Ja 7 6 Delvis 0 9 0,5 Nej Ej aktuellt Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 65 7 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

22 BEHANDLAREN Ca Diskuterade behandlaren matvanor med dig? Ja Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 Cb Diskuterade behandlaren motionsvanor med dig? Ja Nej 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 Cc Diskuterade behandlaren tobaksvanor med dig? Ja 0 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

23 BEHANDLAREN Cd Diskuterade behandlaren alkoholvanor med dig? Ja Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 C Förklarade behandlaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, bli värre eller komma tillbaka? Ja, helt och hållet 6 Delvis 0,5 Nej Ej aktuellt Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: C Berättade behandlaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Delvis 0,5 Nej 0 Ej aktuellt 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 68 6 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

24 BEHANDLAREN C5 Har du följt de råd/rekommendationer som du fick av behandlaren? Ja, helt och hållet Delvis Nej 0 Ej aktuellt Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 OM LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER BESVÄR D Var anledningen till besöket att du har långvarig sjukdom eller besvär som du haft i mer än sex månader? Nej Ja Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

25 OM LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER BESVÄR D *Hur länge har du haft din sjukdom eller dina besvär? Mindre än ett år 0 Ett till tre år Mer än tre år Jag kommer inte ihåg/vet inte Ej ifylld Antal giltiga svar: 96 D *Var den behandlare som du besökte den som du vanligen går till för din sjukdom/dina besvär? Ja Nej Har ej besökt behandlare för detta tidigare Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 96 D *Hade behandlaren en helhetssyn på din situation när det gäller din behandling? Ja, helt och hållet 68 7 Delvis 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 0 96 Antal giltiga svar: 9 85 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 9

26 OM LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER BESVÄR D5 *Anser du att behandlaren hade tillräcklig kunskap om din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet 7 77 Delvis 0 0 0,5 Nej 0 Jag kan inte bedöma det Ej ifylld 0 96 Antal giltiga svar: 85 9 OM BEHANDLINGAR E Gjordes någon form av behandling eller undersökning under ditt besök? Nej Ja Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 9

27 OM BEHANDLINGAR E *Förklarade behandlaren riskerna och fördelarna med behandlingen på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 8 50 Delvis 7 9 0,5 Nej 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 6 8 E *Stämde den information som du fick innan behandlingen med hur du kände dig efteråt? Ja, helt och hållet 58 Delvis 7 9 0,5 Nej Jag fick ingen information innan Jag var inte mottaglig för information Ej ifylld Antal giltiga svar: 79 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 9

28 OM BEHANDLINGAR E *Fick du veta resultaten av behandlingen på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 7 75 Delvis 8 0,5 Nej Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 95 OM PROVTAGNINGAR F Gjordes några provtagningar (t.ex. blodprov, urinprov) inför eller i samband med besöket? Nej Ja Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 9

29 OM PROVTAGNINGAR F *Förklarade någon ur personalen varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 5 Delvis 6 7 0,5 Nej 0 Jag behövde ingen förklaring Ej ifylld Antal giltiga svar: 5 90 F *Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 6 75 Delvis 6 9 0,5 Nej Jag har ännu inte fått provresultaten 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 9

30 OM PROVTAGNINGAR F *Om du inte fick veta provresultaten vid besöket, berättade någon ur personalen hur du skulle få reda på dem? Ja 5 Nej Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 65 F5 *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? Utmärkt 9 58 Mycket bra 0 0,75 Bra 0 0,5 Någorlunda 0 0 0,5 5 Dåligt Ej ifylld Antal giltiga svar: Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 9

31 OM LÄKEMEDEL G Fick du recept på några läkemedel innan du lämnade mottagningen? Nej Ja Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 G *Frågade någon läkare dig om andra läkemedel som du använder? Ja 50 Nej Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 77 G *Förklarade någon läkare varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 65 Delvis 6 9 0,5 Nej 0 Ej aktuellt 0 - Ej ifylld 0 68 Antal giltiga svar: 5 9 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

32 OM LÄKEMEDEL G *Berättade någon läkare för dig om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? Ja, helt och hållet 5 Delvis 6 0,5 Nej 8 0 Jag behövde ingen information Ej ifylld Antal giltiga svar: 7 6 OM FORTSATT VÅRD H Fick du tillräcklig information om hur din sjukdom eller dina besvär kan komma att inverka på ditt dagliga liv? Ja, helt och hållet 6 Delvis 8 7 0,5 Nej Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

33 OM FORTSATT VÅRD H Gjordes det någon planering för din fortsatta vård vid besöket? Ja 56 5 Nej, men det finns sedan tidigare 7 6 Nej, ingen vårdplanering gjordes Jag vet inte 0 5 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 8 88 H Fick du vara med och diskutera valet av remittering/hänvisning för fortsatt vård hos annan vårdgivare eller inläggning på sjukhus? Ja, helt och hållet 9 8 Delvis 5 5 0,5 Nej, jag fick inte diskutera det 0 Nej, jag fick ingen remiss/hänvisning trots att jag önskade det 5 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 7 80 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

34 OM FORTSATT VÅRD H Om det bestämdes att du skulle göra ett återbesök, hjälpte personalen till att ordna det? Ja 9 8 Nej 0 Inget mer besök behövdes Jag blir kallad regelbundet Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 0 98 H5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Ja 8 6 Nej 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 59 8 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 9

35 HELHETSINTRYCK I Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt 5 5 Mycket bra 5 0,75 Bra 9 9 0,5 Någorlunda 0,5 5 Dålig 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 0 8 I Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis 9 8 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 9

36 HELHETSINTRYCK I Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet 9 88 Delvis 9 9 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 0 95 I Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet 7 69 Delvis 9 8 0,5 Nej 0 Jag behövde ingen information Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 9 89 I5 Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis 9 8 0,5 Nej 0 - Ej ifylld 0 0 Antal giltiga svar: 0 87 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 9

37 HELHETSINTRYCK I6 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Ja, helt och hållet 9 88 Delvis 0,5 Nej 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: DIN BAKGRUND J I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt Mycket bra 0 Bra Någorlunda Dålig Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 9

38 DIN BAKGRUND J Förutom det här besöket - hur många gånger har du varit i kontakt med sjukvården de senaste sex månaderna? Ingen gång En gång 0 Två eller tre gånger Fyra eller fler gånger 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 J Hur gammal är du? år eller yngre år år år eller äldre Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 J Är du man eller kvinna? Man 0 Kvinna Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 9

39 DIN BAKGRUND J5 Är svenska ditt modersmål? Ja Nej 0 - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 J6 Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller likvärdigt 0 Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 0 Medicinkliniken - Diabetes,endokrinmott 0 Vår Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 9

40 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter är viktiga och behövs för att utveckla och förbättra vården! Hur du fyller i enkäten: - Tänk på ditt senaste besök på mottagningen när du fyller i enkäten. - Om du får hjälp med att fylla i enkäten, tänk på att svaren ska gälla dina upplevelser. - Använd en mörk penna när du kryssar i, gärna bläck. - Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta. - Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa. - Lägg den ifyllda enkäten i bifogat svarskuvert och posta. Portot är redan betalt. - Du kan även svara på webben på Du loggar in med den kod som finns längst ner på baksidan av den här enkäten. Kontakta oss - om enkäten har kommit till fel person - om du inte vill vara med - om du har några frågor eller funderingar. Du ringer kostnadsfritt till Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på telefon Du kan även skicka e-post till: Du skyddas av sekretess Sekretess gäller för undersökningen. Endast behörig personal på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda enkäterna i sin helhet. I sammanställningen av enkätsvaren till landstingen/regionerna går det inte att utläsa en enskild persons svar. Kopior på de öppna kommentarerna från sista sidan redovisas separat. Den streckkod som finns på enkäten används endast för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan. Nationell Patientenkät är en undersökning som genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av landsting/regioner och Sveriges Kommuner och Landsting Nationell patientenkät öppenvård (ZOU)

41 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges Observera att frågorna handlar om ditt senaste besök på den mottagning som anges i följebrevet A - INFÖR BESÖKET A Hur beställdes tiden för ditt senaste besök på mottagningen? 5 6 Jag ringde själv och bokade tid Jag fick en tid vid ett tidigare besök Jag besökte mottagningen och beställde tid Jag blev kallad via brev eller telefon 5Jag beställde via webben/ Mina vårdkontakter 6Jag besökte mottagningen utan förbeställd tid - Gå till fråga C A Vad hände när du ringde till mottagningen? 5 6 Jag kom fram med en gång Jag fick ringa flera gånger innan jag kom fram Jag kommer inte ihåg Jag ringde inte till mottagningen A Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dåligt 6Ej aktuellt A Fick du en mottagningstid så snart du önskade? Ja Nej Jag hade inga särskilda önskemål A5 Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt besök? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag hade inga särskilda önskemål A6 Fick du tid hos den person som du ville träffa? Ja Nej Jag hade inga särskilda önskemål C - BEHANDLAREN I sektion C-E vill vi att du tänker på den behandlare du i första hand träffade vid ditt besök. C Mitt senaste besök på mottagningen som anges i följebrevet var hos en: (Välj endast ETT alternativ!) 5 B - NÄR DU KOM TILL MOTTAGNINGEN B Började ditt besök i tid? B Om ditt besök inte började i tid, berättade någon för dig om förseningen? Besöket började i tid Jag fick vänta upp till 0 minuter Jag fick vänta mer än 0 minuter Jag kommer inte ihåg Ja Nej Besöket började i tid Läkare Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut 5Annan yrkeskategori Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZOU)

42 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges C Fick du tillräckligt med tid för att diskutera igenom ditt tillstånd och din behandling? Ja, helt och hållet Delvis Nej C Lyssnade behandlaren till vad du hade att säga? C7 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med behandlaren om det? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kände ingen oro eller ängslan 5Jag ville inte prata om det Ja, helt och hållet Delvis Nej C8 Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du förstod? C Sprittvättade (desinfekterade med sprit) behandlaren händerna innan undersökningen? Ja Nej Vet ej C5 Tog behandlaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt C6 När du frågade behandlaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? 5 Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Nej Jag vågade inte fråga 5Jag hade inget behov av att fråga 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information 5Jag hade en diagnos sedan tidigare C9 Kände du förtroende för den behandlare som du träffade? Ja, helt och hållet Delvis Nej C0 Hur bedömer du bemötandet du fick från behandlaren? 5 Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dåligt C Frågade behandlaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevanta för besöket? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZOU)

43 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges C Diskuterade behandlaren någon av följande levnadsvanor med dig? Matvanor Ja Nej Motionsvanor C Berättade behandlaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt C5 Har du följt de råd/rekommendationer som du fick av behandlaren? Ja Nej Tobaksvanor Ja Nej Alkoholvanor Ja Nej C Förklarade behandlaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, bli värre eller komma tillbaka? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt D - OM LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER BESVÄR D Hur länge har du haft din sjukdom eller dina besvär? D Var den behandlare som du besökte den som du vanligen går till för din sjukdom/dina besvär? D Hade behandlaren en helhetssyn på din situation när det gäller din behandling? D5 Anser du att behandlaren hade tillräcklig kunskap om din sjukdom/ dina besvär? Tänk på den behandlare du i första hand träffade vid ditt besök. D Var anledningen till besöket att du har långvarig sjukdom eller besvär som du har haft i mer än sex månader? Nej - Gå till fråga E Ja Mindre än ett år Ett till tre år Mer än tre år Jag kommer inte ihåg/vet inte Ja Nej Har ej besökt behandlare för detta tidigare Ja, helt och hållet Delvis Nej Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kan inte bedöma det Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZOU)

44 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges E - OM BEHANDLINGAR Tänk på den behandlare du i första hand träffade vid ditt besök. E Gjordes någon form av behandling eller undersökning under ditt besök? (t.ex. olika typer av röntgenundersökningar, kirurgiska ingrepp eller läkemedelsbehandlingar) Nej - Gå till fråga F Ja E Förklarade behandlaren riskerna och fördelarna med behandlingen på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt E Stämde den information som du fick innan behandlingen med hur du kände dig efteråt? 5 E Fick du veta resultaten av behandlingen på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag fick ingen information innan 5Jag var inte mottaglig för information Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt F - OM PROVTAGNINGAR F Gjordes några provtagningar (t.ex. blodprov, urinprov) inför eller i samband med besöket? Nej - Gå till fråga G Ja F Förklarade någon ur personalen varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen förklaring F Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? F Om du inte fick veta provresultaten vid besöket, berättade någon ur personalen hur du skulle få reda på dem? Ja Nej Ej aktuellt F5 Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag har inte fått provresultaten ännu Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dåligt Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZOU) 5

45 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 068 G - OM LÄKEMEDEL G Fick du recept på några läkemedel innan du lämnade mottagningen? (avser även elektroniskt recept) Nej - Gå till fråga H G Frågade någon läkare dig om andra läkemedel som du använder? Ja Nej Ej aktuellt G Förklarade någon läkare varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod? G Berättade någon läkare för dig om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? Ja Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information H - OM FORTSATT VÅRD H Fick du tillräcklig information om hur din sjukdom eller dina besvär kan komma att inverka på ditt dagliga liv? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt H Gjordes det någon planering för din fortsatta vård vid besöket? 5 H Fick du vara med och diskutera valet av remittering/hänvisning för fortsatt vård hos annan vårdgivare eller inläggning på sjukhus? 5 Ja Nej, men det finns sedan tidigare Nej, ingen vårdplanering gjordes Jag vet inte 5Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis Nej, jag fick inte diskutera det Nej, jag fick ingen remiss/hänvisning trots att jag önskade det 5Ej aktuellt H Om det bestämdes att du skulle göra ett återbesök, hjälpte personalen till att ordna det? Ja Nej Inget mer besök behövdes Jag blir kallad regelbundet H5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Ja Nej Ej aktuellt 6 Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZOU)

46 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges I - HELHETSINTRYCK I Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? J - DIN BAKGRUND J I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt Utmärkt Mycket bra Mycket bra Bra Bra Någorlunda Någorlunda 5 5Dålig 5 5Dålig I Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis Nej I Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet Delvis Nej J Förutom det här besöket - hur många gånger har du varit i kontakt med sjukvården de senaste sex månaderna? Ingen gång En gång Två eller tre gånger Fyra eller fler gånger J Vilket år är du född? (Ange fyra siffror, ex. 95) I Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? J Är du man eller kvinna? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information I5 Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis Nej I6 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? J5 Är svenska ditt modersmål? J6 Vilken är din högsta avslutade utbildning? Man Kvinna Ja Nej Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola Ja, helt och hållet Delvis Nej Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZOU) 7

47 Dina kommentarer nedan kopieras och återförs till mottagningen. På mottagningen kan man inte koppla samman kommentarerna med dig eller dina svar i övrigt. K - TILL SIST K Här har du möjlighet att skriva ned något som du tycker var bra eller om du skulle vilja ändra på något. Det här var bra: 6068 S K R I V I N T E H Ä R Det här skulle jag vilja ändra på: S K R I V I N T E K Det går inte att fråga om allt i ett frågeformulär. Är det något som du vill framföra som vi inte frågat om tar vi gärna emot dina synpunkter: H Ä R 8 Tack för din medverkan! Har du förlorat ditt svarskuvert? Skicka enkäten portofritt till: Indikator, Svarspost , GÖTEBORG Nationell patientenkät öppenvård (ZOU) S K R I V I N T E H Ä R

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst Admira Kvinnohälsa MVC 2014 Höst 2015-04-13 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg Primärvård 2015 läkarbesök Region Gävleborg 7 290 st. 2 731 st. 37.5 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens Landsting Utskickade enkäter: 7 290 st. Inkomna svar: 2 731 st. Svarsfrekvens: 37.5

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010 Nationell patientenkät Primärvård Sammanfattande rapport Privata vårdcentraler > Uppsala/Knivsta > Ture Ålander läkarpraktik Undersökningsperiod v.36-41 2009 Resultat redovisat Februari 2010 Ansvarig projektledare

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Riksstroke 3-årsuppföljning

Riksstroke 3-årsuppföljning 5907637995 Riksstroke 3-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala insatser

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Växjö Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp Valideringsrapport PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp 1 Innehåll Inledning... 3 Resultat deskriptiv statistik... 4 Frågor med likertskala... 4 Flervalsfrågor... 6 Frågorna 6, 7, 8 och 9... 8 Bakgrundsfrågor...11

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2013 Barn- och ungdomspsykiatri 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: 070 00 Fax: 08

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Carls Åby/Solbringen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Carls Åby/Solbringen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Carls Åby/Solbringen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Krokoms kommun (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Krokoms kommun (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Krokoms kommun (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Horndal (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Horndal (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Horndal (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Gnesta hemtjänstgrupp (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Gnesta hemtjänstgrupp (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Gnesta hemtjänstgrupp (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemtjänsten på Hantverkargatan (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemtjänsten på Hantverkargatan (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemtjänsten på Hantverkargatan (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Rud (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Rud (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Rud (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen Vad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Demensteam (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Demensteam (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Demensteam (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Nickkällan (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Nickkällan (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Nickkällan (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hemservice i Halland AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hemservice i Halland AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemservice i Halland AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Trandared (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Trandared (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Trandared (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Servicegrupp Inköp, städ (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Servicegrupp Inköp, städ (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Servicegrupp Inköp, städ (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kornknarren serviceboende (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kornknarren serviceboende (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kornknarren serviceboende (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer