Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04"

Transkript

1 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson

2 Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso och sjukvård sedan början av talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med handdatorer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel 7 eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

3 Introduktion Beräkningsgrunder Resultaten redovisas i värdet Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och, där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Andel av relevanta svar Värdeladdning Andel* Värdeladdad Utmärkt,, Mycket bra,,7, Bra,,, ågorlunda,,, Dåligt, Ej aktuellt IGÅR EJ Summa,7 Beräkningsgrunden för patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade patientupplevda kvaliteten 8. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

4 Introduktion Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Indikatorer De frågor som presenteras som Indikatorer i rapporten är samma som de frågor SKL har valt att publicera offentligt vid mätningar inom ramen för ationell Patientenkät (mer information om ationell Patientenkät finns på eller Indikatorerna presenteras här för att underlätta vid jämförelser mot nationella mätningar. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

5 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal Totalt utskickade Returnerade Bortfall från urval sjuk avliden språkproblem passar inte retur avsändaren Vill ej delta Ej returnerade 7 8 Korrigerad svarsfrekvens 7, Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

6 PUKvärden rangordnade Patientupplevd kvalitet rangordnat Fråga Patientupplevd kvalitet Patientupplevd kvalitet 9 E A C B C6 C8 C C A C B B Känner du att du blivit bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Hur lång tid tog det från att du fick en remiss till sjukgymnast tills du kom på ett förs... är du frågade sjukgymnasten om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du för... Började ditt besök på utsatt tid eller fick du vänta? Hur mycket tid fick du med sjukgymnasten? Fick du den information du behövde om de övningar du fick av sjukgymnasten? (t.ex. hur/va... Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet... Vad anser du om tiden du fick vänta? Hur bedömer du bemötandet du fick från sjukgymnasten? Hur bedömer du bemötandet du fick från mottagningspersonalen? *Om ditt besök inte började i tid, vad anser du om tiden du fick vänta? Patientupplevd kvalitet 889 E C7 E D C9 A Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått vid mottagningen? Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Om du har mer än en behandlare på mottagningen, hur upplever du att samordningen fungerar... Tog sjukgymnasten hänsyn till dina hem och familjeförhållanden när din rehabilitering pl... *Om du kände smärta, hjälpte sjukgymnasten dig att kontrollera den? Fick du möjlighet att påverka tiden för ditt besök? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 6 av 9

7 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet Patientupplevd kvalitet 779 C D B Har du och sjukgymnasten satt upp mål för din rehabilitering? Har dina närstående fått vara med i planeringen av din vård hemma, så mycket som du önskade? *Berättade någon för dig om förseningen? Patientupplevd kvalitet 669 A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet per telefon? 6 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 7 av 9

8 PUKvärden indelade efter sektion Patientupplevd kvalitet rangordnat per sektion OM TIDSBESTÄLLIG A A A A Hur lång tid tog det från att du fick en remiss till sjukgymnast tills du 99 kom på ett förs... Vad anser du om tiden du fick vänta? 9 Hur upplever du mottagningens tillgänglighet per telefon? 6 Fick du möjlighet att påverka tiden för ditt besök? 8 OM MOTTAGIGE B B B B Hur bedömer du bemötandet du fick från mottagningspersonalen? 9 Började ditt besök på utsatt tid eller fick du vänta? 96 *Om ditt besök inte började i tid, vad anser du om tiden du fick vänta? 9 *Berättade någon för dig om förseningen? 7 OM SJUKGYMASTE C C C C C C6 C7 C8 C9 Har du och sjukgymnasten satt upp mål för din rehabilitering? 79 Hur bedömer du bemötandet du fick från sjukgymnasten? 9 Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket 9 som du önskade? är du frågade sjukgymnasten om något som var viktigt för dig, fick 97 du då svar som du för... Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, 9 hade du möjlighet... Hur mycket tid fick du med sjukgymnasten? 9 Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? 88 Fick du den information du behövde om de övningar du fick av 9 sjukgymnasten? (t.ex. hur/va... *Om du kände smärta, hjälpte sjukgymnasten dig att kontrollera den? 8 OM ÄRSTÅEDE OCH HEMMET D D Tog sjukgymnasten hänsyn till dina hem och familjeförhållanden när din rehabilitering pl... Har dina närstående fått vara med i planeringen av din vård hemma, så mycket som du önskade? 8 7 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 8 av 9

9 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet HELHETSITRYCK E E E Om du har mer än en behandlare på mottagningen, hur upplever du att samordningen fungerar... Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått vid mottagningen? Känner du att du blivit bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 9 av 9

10 Indikatorer Indikatorer I tabellen visas värdet och antalet svarande för den valda enheten, vid aktuell mätperiod. PUK = Patientupplevd kvalitet = Antal svar PUK Bemötande Känner du att du blivit bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 99 6 Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? 9 Information Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? 88 Tillgänglighet Vad anser du om tiden du fick vänta? 9 Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått vid mottagningen? 89 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

11 Frekvenstabeller Frekvenstabeller OM TIDSBESTÄLLIG A Hur lång tid tog det från att du fick en remiss till sjukgymnast tills du kom på ett första besök? Upp till en vecka 9 Mer än en vecka upp till en månad 7 Mer än en månad upp till tre månader,7 Mer än tre månader upp till fem månader, Mer än fem månader 99 Totalt antal: A Vad anser du om tiden du fick vänta? Den var acceptabel 6 7 Den var något för lång 8, Den var alldeles för lång 7 9 Totalt antal: A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet per telefon? Utmärkt Mycket bra 8 9,7 Bra, ågorlunda, Dålig Jag har aldrig ringt mottagningen 7 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

12 Frekvenstabeller A Hur beställdes tiden för ditt senaste besök på mottagningen? Jag/anhörig ringde och bokade tid 7 Jag fick tid vid tidigare besök 7 Jag blev kallad via brev eller telefon 7 Annat 8 6 Totalt antal: A Fick du möjlighet att påverka tiden för ditt besök? Ja, helt och hållet 8 8 Delvis 9, ej Jag hade inga särskilda önskemål 7 8 Totalt antal: OM MOTTAGIGE B Hur bedömer du bemötandet du fick från mottagningspersonalen? Utmärkt 9 6 Mycket bra 9,7 Bra 7, ågorlunda, Dåligt 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

13 Frekvenstabeller B Började ditt besök på utsatt tid eller fick du vänta? Det började i tid 9 Jag fick vänta upp till minuter 7, Jag fick vänta mer än minuter upp till minuter Jag fick vänta mer än minuter Jag kommer inte ihåg 96 Totalt antal: B *Om ditt besök inte började i tid, vad anser du om tiden du fick vänta? Den var acceptabel 8 6 Den var något för lång, Den var alldeles för lång 9 Totalt antal: B *Berättade någon för dig om förseningen? Ja, jag fick förklaring när jag väntade 8 Ja, jag fick förklaring när mitt besök började 6 6 ej 7 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

14 Frekvenstabeller OM SJUKGYMASTE C Har du och sjukgymnasten satt upp mål för din rehabilitering? Ja, helt och hållet 9 6 Delvis, ej 7 79 Totalt antal: C Hur bedömer du bemötandet du fick från sjukgymnasten? Utmärkt 9 76 Mycket bra 9,7 Bra, ågorlunda, Dåligt 9 Totalt antal: C Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet 87 Delvis 7, ej 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

15 Frekvenstabeller C är du frågade sjukgymnasten om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 9 9 Ibland 6, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inga frågor Totalt antal: C Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med sjukgymnasten om det? Ja, helt och hållet 7 Delvis 8, ej Jag kände ingen oro eller ängslan 6 8 Jag ville inte prata om det 9 Totalt antal: C6 Hur mycket tid fick du med sjukgymnasten? Tillräckligt 9 För lite 7 För mycket 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida av 9

16 Frekvenstabeller C7 Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet 9 66 Delvis 6 8, ej Jag behövde ingen information 6 88 Totalt antal: C8 Fick du den information du behövde om de övningar du fick av sjukgymnasten? (t.ex. hur/varför de skall göras) Ja, helt och hållet 8 Delvis 9, ej Ej aktuellt Totalt antal: C9 *Om du kände smärta, hjälpte sjukgymnasten dig att kontrollera den? Ja, helt och hållet 7 9 Delvis, ej Jag kände ingen smärta 6 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 6 av 9

17 Frekvenstabeller OM ÄRSTÅEDE OCH HEMMET D Tog sjukgymnasten hänsyn till dina hem och familjeförhållanden när din rehabilitering planerades? Ja, helt och hållet Delvis 8, ej Ej aktuellt Totalt antal: D Har dina närstående fått vara med i planeringen av din vård hemma, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet 6 Delvis 9 6, ej Ej aktuellt 7 7 Totalt antal: HELHETSITRYCK E Om du har mer än en behandlare på mottagningen, hur upplever du att samordningen fungerar dem emellan? Utmärkt Mycket bra,7 Bra 7, ågorlunda, Dåligt 6 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 7 av 9

18 Frekvenstabeller E Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått vid mottagningen? Utmärkt 9 6 Mycket bra,7 Bra 7, ågorlunda, Dålig 89 Totalt antal: E Känner du att du blivit bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet 9 Delvis, ej Totalt antal: DI BAKGRUD F I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt 9 6 Mycket bra 7 Bra 6 ågorlunda Dålig 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 8 av 9

19 Frekvenstabeller F Är du man eller kvinna? Man 7 Kvinna 88 6 Totalt antal: F Hur gammal är du? år eller yngre 8 6 år 8 67 år år eller äldre Totalt antal: F Är svenska ditt modersmål? Ja 9 ej 8 Totalt antal: F Hur har du besvarat frågorna i formuläret? Helt själv 9 Delvis med hjälp av annan person 8 Helt med hjälp av annan person Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Aktiv Fysioterapi Södra Datum: 99 Sida 9 av 9

20 8767 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att du vill delta i undersökningen och berätta om dina upplevelser. Att fylla i formuläret: Om du får hjälp med att fylla i formuläret så tänk på att svaren ska gälla dina upplevelser. Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa. Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta. är du har besvarat formuläret, lägg det i det bifogade svarskuvertet och posta det. Portot är redan betalt. Kontakta oss om formuläret har kommit till fel person om du inte vill vara med om du har några frågor eller funderingar. Ring på vårt kostnadsfria telefonnummer: eller skicka epost till: Fyll i enkäten på webben Vill du istället fylla i enkäten direkt på webben går det bra att göra det på För att logga in behöver du den kod som finns på etiketten, längst ner på baksidan av den här enkäten. Sekretess Sekretess gäller för undersökningen. Endast personalen på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda frågeformulären i sin helhet. I rapporten till kliniken redovisas dina svar sammanslagna med övriga personers svar. Kopior på de öppna kommentarerna från sista sidan redovisas separat. Den streckkod som finns på formuläret använder vi för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan. Institutet för kvalitetsindikatorer ( Institutet för kvalitetsindikatorer mäter kvaliteten på vården på uppdrag av vårdgivare i Sverige med målsättning att lyfta fram och stärka patientens perspektiv. Rehabformulär Sjukgymnast RES (RES)

21 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges A OM TIDSBESTÄLLIG A Hur lång tid tog det från att du fick en remiss till sjukgymnast tills du kom på ett första besök? Upp till en vecka Mer än en vecka upp till en månad Mer än en månad upp till tre månader Mer än tre månader upp till fem månader Mer än fem månader A Vad anser du om tiden du fick vänta? Den var acceptabel Den var något för lång Den var alldeles för lång A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet per telefon? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig 6Jag har aldrig ringt mottagningen A Hur beställdes tiden för ditt senaste besök på mottagningen? Jag/anhörig ringde och bokade tid Jag fick tid vid tidigare besök Jag blev kallad via brev eller telefon Annat A Fick du möjlighet att påverka tiden för ditt besök? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag hade inga särskilda önskemål B OM MOTTAGIGE Följande frågor handlar om ditt senaste besök på mottagningen B Hur bedömer du bemötandet du fick från mottagningspersonalen? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt B Började ditt besök på utsatt tid eller fick du vänta? Det började i tid Gå till fråga C Jag fick vänta upp till minuter Jag fick vänta mer än minuter upp till minuter Jag fick vänta mer än minuter Jag kommer inte ihåg Gå till fråga C B Om ditt besök inte började i tid, vad anser du om tiden du fick vänta? Den var acceptabel Den var något för lång Den var alldeles för lång B Berättade någon för dig om förseningen? Ja, jag fick förklaring när jag väntade Ja, jag fick förklaring när mitt besök började ej C OM SJUKGYMASTE C Har du och sjukgymnasten satt upp mål för din rehabilitering? Ja, helt och hållet Delvis ej Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer (RES)

22 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges Följande frågor handlar om ditt senaste besök på mottagningen C Hur bedömer du bemötandet du fick från sjukgymnasten? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt C Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis ej C är du frågade sjukgymnasten om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland ej Jag vågade inte fråga Jag hade inga frågor C Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med sjukgymnasten om det? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det C6 Hur mycket tid fick du med sjukgymnasten? Tillräckligt För lite För mycket C7 Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag behövde ingen information C8 Fick du den information du behövde om de övningar du fick av sjukgymnasten? (t.ex. hur/varför de skall göras) Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt C9 Om du kände smärta, hjälpte sjukgymnasten dig att kontrollera den? Ja, helt och hållet Delvis ej Jag kände ingen smärta D OM ÄRSTÅEDE OCH HEMMET D Tog sjukgymnasten hänsyn till dina hemoch familjeförhållanden när din rehabilitering planerades? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt D Har dina närstående fått vara med i planeringen av din vård hemma, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis ej Ej aktuellt Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer (RES)

23 6 Dina kommentarer i sektion G kopieras och återförs till enheten E HELHETSITRYCK E Om du har mer än en behandlare på mottagningen, hur upplever du att samordningen fungerar dem emellan? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig 6Ej aktuellt E Hur värderar du som helhet den vård/ behandling du fått vid mottagningen? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig E Känner du att du blivit bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet Delvis ej F DI BAKGRUD F I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt Mycket bra Bra ågorlunda Dålig F Hur har du besvarat frågorna i formuläret? Helt själv Delvis med hjälp av annan person Helt med hjälp av annan person G TILL SIST 7679 G Det går inte att fråga om allt i ett frågeformulär. Är det något som du vill framföra som vi inte frågat om tar vi gärna emot dina synpunkter. S K R I V I T E H Ä R S K R I V I T E H Ä R F Är du man eller kvinna? F Är svenska ditt modersmål? Ja ej Man Kvinna F Vilket år är du född? (Ange fyra siffror, t.ex. 97) Tack för din medverkan! S K R I V I T E H Ä R Rehabformulär Sjukgymnast RES (RES)

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst Admira Kvinnohälsa MVC 2014 Höst 2015-04-13 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Riksstroke 3-årsuppföljning

Riksstroke 3-årsuppföljning 5907637995 Riksstroke 3-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala insatser

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010 Nationell patientenkät Primärvård Sammanfattande rapport Privata vårdcentraler > Uppsala/Knivsta > Ture Ålander läkarpraktik Undersökningsperiod v.36-41 2009 Resultat redovisat Februari 2010 Ansvarig projektledare

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2013 Barn- och ungdomspsykiatri 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg Primärvård 2015 läkarbesök Region Gävleborg 7 290 st. 2 731 st. 37.5 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens Landsting Utskickade enkäter: 7 290 st. Inkomna svar: 2 731 st. Svarsfrekvens: 37.5

Läs mer

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp Valideringsrapport PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp 1 Innehåll Inledning... 3 Resultat deskriptiv statistik... 4 Frågor med likertskala... 4 Flervalsfrågor... 6 Frågorna 6, 7, 8 och 9... 8 Bakgrundsfrågor...11

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Undersökning Dagkirurgi PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Dagkirurgi PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Anestesi > Dagkirurgi Undersökning Dagkirurgi PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Upplevelse av bemötande i samband med aktivitetsförmågeutredning

Upplevelse av bemötande i samband med aktivitetsförmågeutredning Upplevelse av bemötande i samband med aktivitetsförmågeutredning Första arbetsrapport, mars 2014 Emilie Friberg Kristina Alexanderson Sektionen för försäkringsmedicin Karolinska Institutet Bakgrund Regeringen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Växjö Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Teknisk rapport Hjärnskaderehabilitering

Teknisk rapport Hjärnskaderehabilitering Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Teknisk rapport Hjärnskaderehabilitering Aarika Soukka, 0--6 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE-400 9 Göteborg I Tel: 0-70 00 E-mail:

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Enkäter 2016 Bilaga 5

Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Enkäter 2016 Bilaga 5 Så tycker de äldre om äldreomsorgen Enkäter 2016 Bilaga 5 Innehåll Postenkät till äldre med hemtjänst... 5 Webbenkät till äldre med hemtjänst... 18 Postenkät till äldre i särskilt boende... 26 Webbenkät

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker patienterna?

Vad tycker patienterna? Vad tycker patienterna? En enkät kring hur Helsingborgs Fysios patienter upplever tillgänglighet bemötande behandling Helsingborgs Fysio AB november 2011 1 Helsingborgs Fysio bemannas av sju privatpraktiserade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Regionenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13289 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Carls Åby/Solbringen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Carls Åby/Solbringen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Carls Åby/Solbringen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer