Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp"

Transkript

1 Valideringsrapport PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp 1

2 Innehåll Inledning... 3 Resultat deskriptiv statistik... 4 Frågor med likertskala... 4 Flervalsfrågor... 6 Frågorna 6, 7, 8 och Bakgrundsfrågor...11 Partiellt bortfall...11 Principalkomponentanalys (PCA)...12 Analys av enkätens Cronbachs alfa (CA)...13 Slutsatser...15 Ändringar i enkäten efter beslut av arbetsgruppen, 23/ Bilaga 1. Enkäten som ligger till grund för valideringsrapporten...16 Bilaga 2. Omarbetad enkät

3 Inledning Denna valideringsrapport berör den nationella patientenkät som planeras att utföras våren Enkäten kommer att riktas mot patienter med välgrundad misstanke för AML, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar. Insamlingen av svar till denna validering skedde i december 2015 samt under januari För att valideringen skulle ge så bra resultat som möjligt skickades enkäten till patienter inom det standardiserade vårdförloppet med välgrundad misstanke för någon av de ovan nämnda cancerformerna. Utskicket innehöll ett följebrev som förklarade syftet bakom undersökningen, en enkät samt ett frankerat returkuvert. Inga påminnelser skickades vid något av utskickstillfällena. Enkäten går att hitta i rapportens bilaga. Utskick Datum Utskicksstorlek Returer Svarsfrekvens Utskick 1 7/12-18/12, ,9% Utskick 2 1/2-15/2, ,5% Totalt ,8% Tabell 1. Svarsstatistik för de två utskicken och totalt. Nedan visas en tabell över fördelningen av de olika cancerformerna i mätningens urval. Cancerform Antal i urval % Cancer i urinblåsa och övre urinvägar % Prostatacancer 62 2 Huvud- och halscancer 48 15% Matstrupe- och magsäckscancer 18 6% Akut myeloisk leukemi 4 1% Tabell 2. Fördelning av de fem cancerformerna i urvalet. Denna rapport består av en generell kontroll av samtliga frågor, i denna del återges även resultaten från mätningen, se Resultat deskriptiv statistik. Sedan undersöks det partiella bortfallet i enkätens samtliga frågor. Delar av enkätens frågor undersöks sedan med hjälp av en principalkomponentanalys (PCA) samt en kontroll av komponenternas Cronbachs alfa (CA). 3

4 Resultat deskriptiv statistik I detta avsnitt redovisas mätningens resultat på respektive fråga. Ordningen i vilken frågorna redovisas följer vilken typ av fråga som berörs och redovisas alltså inte i den ordning som de kommer i enkäten. Svarsalternativen Vet ej eller Ej aktuellt är markerade med rött. Svarsalternativet 0 motsvarar en respondent som valt att inte besvara frågan, detta motsvarar alltså det partiella bortfallet och även detta är markerat med rött. Ur valideringssynpunkt är det av intresse att titta på de frågor som har en relativt hög andel ickesvar, alltså frågor där en hög andel av respondenterna har svarat 6 ( Ej aktuellt, Vet ej ) eller valt att inte besvara frågan alls. Om en respondent valt att inte besvara en fråga alls räknas detta som partiellt bortfall. Om en fråga har en hög andel partiellt bortfall så kan det vara av intresse att undersöka huruvida frågan är viktig att ha med i enkäten eller om den kan uteslutas. Frågor med likertskala Flertalet av enkätens frågor används en 5-gradig skala, en så kallad likertskala. Skalan löper från Nej, inte alls till Ja, helt och hållet. Utöver den 5-gradiga skalan ges svarsalternativet Ej aktuellt. Likertskalan låter respondenten markera i vilken grad som denne instämmer i en fråga. Fördelarna med en femgradig svarsskala är att den tillåter respondenten att inta en neutral ställning, genom att välja svarsalternativ 3, i en fråga samtidigt som den ger respondenten frihet att gradera sin positiva eller negativa upplevelse. I tabellerna nedan är svarsalternativ 6 ( Ej aktuellt eller Vet ej ) markerade i en röd färg och svarsalternativen 1 till 5 är markerade med en grön färg Fråga 1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 47% 21% 15% 8% 5% 3% Fråga 12. Om du har fått information om att du utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp, hur upplevde du det att få den informationen? 9% 18% 32% 31% Fråga 13. Under utredningen av din sjukdom/ditt hälsotillstånd, upplever du att du har fått information på ett sätt som du förstod? 5% 7% 59% 4% Fråga 14. Upplever du att du har fått tillräcklig information under utredningen av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? 1% 4% 16% 52% 2% 4

5 Fråga 16. Hur upplevde du sättet på vilket du fick besked om utredningens resultat? 1% 1% 13% 59% 1% Fråga 19. Förklarade vårdpersonalen utredningens resultat på ett sätt som du förstod? 3% 2% 5% 58% 7% Fråga 20. Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? Fråga 21. Om din familj eller närstående hade behov av att prata med någon ur vårdpersonalen, hade de då möjlighet att göra det? 4 37% 5 43% % 5% 6% 21% 24% % 1% 8% 16% Fråga 22. Har du haft möjlighet att vara delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? Fråga 23. Hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? % 4% 8% 21% 31% 29% % 8% 8% 1 41% Fråga 25. Hur upplever du följande personalgruppers bemötande under utredningen?: Läkare Fråga 26. Hur upplever du följande personalgruppers bemötande under utredningen?: Sjuksköterskor % 2% 7% 16% 75% % 5% 11% 8 2% 5

6 Fråga 27. Hur upplever du följande personalgruppers bemötande under utredningen?: Annan vårdpersonal Fråga 28. Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i samtalet? % 1% 7% 8% 65% 18% % 6% 16% 34% 41% 10 5 Fråga 29. Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? 1% 3% 8% 84% 4% Fråga 30. Anser du att personalen samordnat dina kontakter med vården i den utsträckning som du behöver? 3% 2% 8% 22% 58% 7% Fråga 31. Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett? (Avser ej eventuella framtida behov.) % 23% 3% 1% 4% 5% Flervalsfrågor I denna del redovisas resultatet för mätningens flervalsfrågor. Svarsalternativen Vet ej, Ej aktuellt är markerade med rött. 6

7 Fråga 4. Vilken var din första kontakt med vården som ledde till vidare utredning av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? 75% 2% 11% 4% 5% 3% Fråga 5. Vilket var skälet till din första kontakt med vården? 52% 26% 1% 12% 8% Fråga 15. Hur fick du beskedet om utredningens resultat? 75% 12% 9% 1% 1% Fråga 17. Hur skulle du helst ha velat få beskedet? 77% 1% 6% 3% 1% 11% 7

8 Fråga 2. Hade du sjukdomssymtom innan du kontaktade/besökte vården? 78% 19% 3% Fråga 11. Har du har fått information om att du utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp? 52% 31% 17% Fråga 18. När du skulle få besked om utredningens resultat, hade du då blivit uppmanad att ta med dig någon närstående eller ha någon hos dig? 27% 63% 8% Fråga 24. Har du fått en skriftlig, individuell vårdplan? 2 18% 61% Frågorna 6, 7, 8 och 9 Svarsalternativen i frågorna 6, 7, 8, och 9 ändrades efter första utskicket, frågorna ber respondenten att först svara hur de upplevde tiden de fick vänta och sedan ombeds respondenten uppskatta tiden i antal dagar. Inför det andra utskicket ändrades svarsalternativet för delfrågan till 5 bestämda intervaller, detta gjordes eftersom andelen svar på delfrågorna var lågt. Av denna anledning är svaren från utskick 1 omräknade från antal dagar till att passa in på de intervall som användes i utskick 2. Målet med ett förändrat svarsalternativ var att öka antalet svar på frågorna. I tabellen nedan sammanfattas dessa fyra delfrågor (6b, 7b, 8b och 9b) och antalet svar de erhåll efter första respektive andra utskicket. Utskick 1 Utskick 2 Fråga Antal svar % Antal svar % Fråga 6b % 35 9 Fråga 7b % 35 9 Fråga 8b % 31 79% Fråga 9b % 22 56% Tot svar Tabell 3. Antal svar på frågorna 6, 7, 8, och 9 efter respektive utskick. Andelen svar på dessa frågor är betydligt högre för utskick 2 då respondenten ombads besvara med ett tidsintervall. Nedan presenteras resultaten för dessa frågor. 8

9 Fråga 6. Hur upplevde du tiden från det att du hade din första kontakt med vården till det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård? 9% 21% 65% 1% 3% 4 35% % 1 5% Fråga 6b. Vänligen uppskatta tiden du fick vänta? 35% 31% 8% 14% 7% Fråga 7. Hur upplevde du tiden från det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård till det att du fick besked om utredningens resultat? 7% 19% 7 1% 3% 35% % 1 5% Fråga 7b. Vänligen uppskatta tiden du fick vänta? 33% 28% 7% 1% 3% 9

10 Fråga 8. Om du fått ett besked om Fråga 8b. Vänligen uppskatta tiden du utredningens resultat, hur upplevde du fick vänta? tiden från det att du fick besked om utredningens resultat till det att du fick ett beslut om behandling? 4 35% 34% 8% 11% 62% 2% 1% 17% % 1 5% 28% 15% 8% 3% 5% Fråga 9. Om du fått ett besked om utredningens resultat, hur upplevde du tiden från det att du fick ett beslut om behandling till det att behandlingen påbörjades? 9% 16% 52% 1% 1% 22% 35% % 1 5% Fråga 9b. Vänligen uppskatta tiden du fick vänta? 32% 13% 17% 8% 2% 7% 10

11 Bakgrundsfrågor I enkäten ställdes också två bakgrundsfrågor, en om antal personer i hushållet och en fråga om utbildningsnivå. Till frågan om antalet personer i hushållet ställdes också frågan hur många av dessa som var barn, men eftersom endast sex personer svarade på följdfrågan så är resultaten för denna följdfråga inte redovisade Fråga 32. Vänligen ange hur många ni är i ert hushåll: 75% 22% 4% 4 35% % 1 5% Fråga 33. Vänligen ange din högsta avslutade utbildning: 37% 32% 31% Partiellt bortfall Om en fråga till stor del lämnats obesvarad finns det god anledning att se över frågan. Därför undersöks det partiella bortfallet närmre i denna del. Med partiellt bortfall avses det bortfallet som uppkommer då en person som svarar på enkäten väljer att inte besvara en viss fråga. I tabellen nedan återger det partiella bortfallet per fråga. Fråga Antal svar % Partiellt bortfall Fråga Antal svar % Partiellt bortfall Fråga % 1% Fråga % 2% Fråga % 2% Fråga % 1% Fråga 3* Fråga Fråga % 1% Fråga Fråga Fråga Fråga % 4% Fråga Fråga 6b Fråga % 2% Fråga % 5% Fråga % 2% Fråga 7b 72 68% 32% Fråga Fråga % 2% Fråga Fråga 8b 65 61% 39% Fråga Fråga % 4% Fråga Fråga 9b 60 57% 43% Fråga Fråga 10** % -8% Fråga Fråga Fråga Fråga % 13% Fråga Fråga % 1% Fråga 32b 6 6% 94% Fråga Fråga % 3% Fråga % 1% Fråga % 77% Fråga Tabell 4. Partiellt bortfallt per fråga. *Fråga 3 gick inte att utläsa eftersom svaret 0 kunde innebär noll antal dagar eller att respondenten inte besvarade frågan. **Fråga 10 kunde besvaras med fler än ett svar. 11

12 De frågor som uppvisar högt partiellt bortfall är delfrågorna i frågor 6, 7, 8 och 9, dessa har redan lyfts i avsnittet Frågorna 6, 7, 8 och 9. Övriga frågor som uppvisar högt partiellt bortfall är delfrågan 32b där respondenten ombeds besvara hur många barn som ingår i hushållet samt fråga 34 som är en fritext fråga. Principalkomponentanalys (PCA) För att undersöka de bakomliggande mönstren i respondenternas svar har en PCA utförts. Denna metod söker igenom hur respondenter har svarat på frågorna för att hitta frågor som respondenterna till stor del har besvarat på samma sätt. Frågor som har besvarats på liknande sätt av respondenterna grupperas in i olika komponenter, som riktlinje skall 80 % av frågornas varians besvaras av komponenterna. Analysen återger ett antal komponenter och en tabell med respektive frågas laddningar inom varje komponent. En gränsdragning för huruvida en fråga har en tillräckligt stor laddning för att sägas ingå i en komponent är att laddningens absolutvärde skall vara större än 0,6, dessa är i tabellen markerade med grönt. Eftersom alla typer av frågor av beräkningsmässiga skäl inte kan användas i analysen har endast frågor med likertskala använts. Anledningen till varför denna analys utförs är för att kontrollera att inte för stor del av frågorna kan sägas besvaras av samma bakomliggande faktor (komponent). Om detta skulle vara fallet har man god anledning att se över de frågor som finns med i enkäten eftersom flertalet av frågorna i detta fall besvarar samma bakomliggande fråga. I tabellen nedan går syns det att totalt sju faktorer har använts (1,,7) och tillsammans står dessa för ca 82 procent av frågornas totala varians. Vi ser vidare att komponenterna 1 och 3 innehåller 4 frågor vardera, komponenterna 5, 7 och 4 innehåller två frågor samt att komponenterna 2 och 6 innehåller en fråga vardera. Som tidigare nämnt delar frågorna upp sig i 7 komponenter och det ingår maximalt fyra frågor i en komponent. Av dessa resultat finns det av denna analys ingen anledning att ifrågasätta huruvida dessa frågor skall vara med i enkäten eller inte. 12

13 Komponent Fråga Fråga 1 0,16 0,04 0,16 0,08 0,88 0,13 0,05 Fråga 12 0,19 0,41 0,08 0,10 0,70-0,18 0,11 Fråga 13 0,29 0,81 0,17-0,03 0,18-0,02 0,08 Fråga 14 0,13 0,76 0,32 0,21 0,19-0,02 0,22 Fråga 16 0,37 0,57 0,20 0,34 0,01 0,14 0,32 Fråga 19 0,24 0,72 0,11 0,29 0,09 0,18-0,31 Fråga 20 0,35 0,19-0,06 0,72 0,18 0,26 0,11 Fråga 21 0,22 0,16 0,44 0,77 0,05-0,04 0,13 Fråga 22 0,19 0,13 0,15 0,16 0,12 0,14 0,86 Fråga 23-0,01-0,10-0,13-0,11-0,01-0,93-0,12 Fråga 25 0,75 0,36 0,00 0,20 0,11 0,05 0,18 Fråga 26 0,82 0,20 0,25 0,26 0,13-0,04 0,15 Fråga 27 0,85 0,15 0,24 0,15 0,16 0,01 0,07 Fråga 28 0,43 0,64 0,11 0,06 0,06 0,34 0,25 Fråga 29 0,73 0,26 0,25 0,09 0,12 0,06-0,01 Fråga 30 0,27 0,24 0,84 0,13 0,07 0,09 0,21 Fråga 31 0,30 0,27 0,77 0,12 0,28 0,16 0,00 Tabell 5. Faktorladdningar från en principalkomponentanalys på frågor med likertskala. Analys av enkätens Cronbachs alfa (CA) Återigen kan vi bara använda oss av de frågor som har en likertskala som svarsalternativ. CA är en metod för att kontrollera tillförlitligheten i frågorna. Detta görs genom att beräkna korrelationen mellan frågor i samma komponent. Därför används faktorerna från PCA också i denna analys. Ett CAvärde mellan 0,6-0,7 anses vara acceptabelt och visar att tillförlitligheten inom komponenten är godkänd. Tabellen nedan visar samtliga komponenters CA-värde med ett 95-procentigt konfidensband. Komponent Lägre Alfa Övre Std. alfa 1 0,80 0,91 1,01 0,91 3 0,72 0,85 0,97 0,85 5 0,64 0,88 1,11 0,88 7 0,45 0,73 1,01 0,73 4 0,39 0,67 0,96 0,67 2 * * * * 6 * * * * Samtliga frågor 0,86 0,91 0,95 0,92 Tabell 6. Värdet på varje komponents och alla frågors CA. *Värdet kan inte beräknas eftersom komponenten endast innehåller en fråga. För att kunna uttala oss om de komponenter som endast innehåller en fråga kan man kontrollera hur tillförlitlighetsmåttet skulle förändras om man tog bort frågorna. Tabellen nedan anger vilket tillförlitlighetsmått som skulle erhållas om en enskild fråga uteslöts. 13

14 Fråga Rå alfa Std. alfa Fråga Rå alfa Std. alfa Fråga 1 0,91 0,92 Fråga 23 0,92 0,93 Fråga 12 0,90 0,92 Fråga 25 0,90 0,92 Fråga 13 0,90 0,92 Fråga 26 0,90 0,92 Fråga 14 0,90 0,92 Fråga 27 0,90 0,92 Fråga 16 0,90 0,92 Fråga 28 0,90 0,92 Fråga 19 0,90 0,92 Fråga 29 0,90 0,92 Fråga 20 0,90 0,92 Fråga 30 0,90 0,92 Fråga 21 0,90 0,92 Fråga 31 0,90 0,92 Fråga 22 0,91 0,92 Tabell 7. Tillförlitligheten för frågorna då en fråga utesluts. Exempelvis skulle ett standardiserat alfa-värde på 0,92 (eller 0,93 för fråga 23) erhållas om en av frågorna uteslöts. Detta innebär att enkäten skulle ge oss ett högre CA-värde om vi uteslöt fråga 23, och om vi uteslöt någon av de andra frågorna skulle vi erhålla samma CA-värde. Det rekommenderas att utesluta en fråga om det innebär att CA-värdet höjs drastiskt, även om CA-värdet skulle höjas om fråga 23 uteslöts höjs inte värdet tillräckligt mycket för att rekommendera att denna fråga utesluts. 14

15 Slutsatser I denna rapport har en kontroll av samtliga frågor har utförts, delvis genom en kontroll av respektive frågas svar och genom att undersöka det partiella bortfallet. Vidare har större delar av frågorna analyserats med hjälp av en PCA och en kontroll av komponenternas och frågornas CA-värde. Utifrån den generella kontrollen av frågorna så upptäcktes inget större fel. Däremot så visar det partiella bortfallet att väldigt få respondenter har angivit antal barn i hushållet (fråga 32b). Eftersom det sannolikt inte kommer gå att dra några slutsatser utifrån dessa svar föreslås att delfrågan tas bort. Även delfrågorna 6b, 7b, 8b och 9b uppvisar ett högt partiellt bortfall, dock har detta minskat betydligt i och att svarsalternativen har ändrats och detta kommer sannolikt inte att vara ett bekymmer. De frågor som analyserades med CA och PCA uppvisar inga direkta problem och de besvarar väl de frågor de utgör sig för att besvara. Ändringar i enkäten efter beslut av arbetsgruppen, 23/ Då valideringsrapporten presenterades inför arbetsgruppen togs gemensamma beslut om förändringar i enkäten i denna del redogörs dessa förändringar. Syftet var att minska det totala antalet frågor i enkäten. Både den enkät som låg till grund för valideringen samt den nya omarbetade enkäten går att se i rapportens bilaga. Frågorna 25, 26, och 27 valdes att omformulera till en fråga (se fråga 23 i bilaga 2). Frågorna 13, 23, och 28 exkluderas. Fråga 3 och 32 omarbetades och gavs nya svarsskalor (se fråga 3 och fråga 27 i bilaga 2). 15

16 Bilaga 1. Enkäten som ligger till grund för valideringsrapporten 16

17 17

18 18

19 19

20 Bilaga 2. Omarbetad enkät 20

21 21

22 22

23 23

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg Primärvård 2015 läkarbesök Region Gävleborg 7 290 st. 2 731 st. 37.5 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens Landsting Utskickade enkäter: 7 290 st. Inkomna svar: 2 731 st. Svarsfrekvens: 37.5

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Rapport: väntrumsenkät LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne

Rapport: väntrumsenkät LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne Rapport: väntrumsenkät 2015-2016 LARO-vårdgivarnas verksamheter inom Region Skåne Innehåll Metod och genomförande... 2 Frågor och andel positiva svar... 2 Dimensioner... 3 Övergripande resultat... 4 Svarsfrekvenser...

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Elisabethsjukhuset i Uppsala. Specialistsjukhus i ortopedi och handkirurgi

Elisabethsjukhuset i Uppsala. Specialistsjukhus i ortopedi och handkirurgi i Uppsala Specialistsjukhus i ortopedi och handkirurgi Viktig information för era patienter Enligt nya patientlagen har alla medborgare rätt att söka öppenvård på alla sjukvårdsinrättningar med landstingsavtal.

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Bilaga 4: CHV:s sammanställning av resultat från pilotstudie

Bilaga 4: CHV:s sammanställning av resultat från pilotstudie Bilaga 4: CHV:s sammanställning av resultat från pilotstudie Sammanlagt skickades enkäter till 423 personer under mars 2012. Av dessa kom 303 enkäter i retur vilket ger en svarsfrekvens på 72 %. Tabell

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Totalrapport April 2013, Markör Marknad och Kommunikation Foto: Magnus Selander Markör AB 1 (30) Uppdrag: Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Beställare: Arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2014 Höst Admira Kvinnohälsa MVC 2014 Höst 2015-04-13 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Studentnöjdhet vid LTU 2009

Studentnöjdhet vid LTU 2009 Studentnöjdhet vid LTU 2009 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande)

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 1. Ålder.. år 2. Kön Man Kvinna 3. Boende Sammanboende Bor ensam 4. Utbildning (ange högsta) Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 5.

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Deskriptiva resultat om ledamöternas välmående (baserade på procentsatser och medelvärden)

Deskriptiva resultat om ledamöternas välmående (baserade på procentsatser och medelvärden) Källa: Jenny Hansson (Doktorand), Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet Svensk arbetstitel för projektet De Folkvaldas Livsvillkor i Jämförande Perspektiv Huvudsakligt material Enkät som skickats

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer