Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler"

Transkript

1 Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

2 Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar genomförs inom primärvården, den somatiska öppen- och slutenvården samt inom den psykiatriska öppen- och slutenvården. Nationell Patientenkät är ett samarbetsprojekt som omfattar samtliga av landets landsting och regioner. Projektet koordineras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Institutet för kvalitetsindikatorer har fått i uppgift att genomföra samtliga undersökningar inom ramen för Nationell Patientenkät under perioden Kontaktperson för Nationell Patientenkät på Sveriges Kommuner och Landsting är Sofia Tullberg, Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso- och sjukvård sedan början av 000-talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med pekskärmar, telefonintervjuer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört inom ramen för Nationell Patientenkät. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, redovisning av de frågor som redovisas offentligt, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel eller per e-post, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

3 Beräkningsgrunder Resultaten från Nationell Patientenkät redovisas i Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och 0,5 där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Utmärkt Mycket bra Andel av relevanta svar 0, 0, Värdeladdning 0,75 Andel* Värdeladdad 0, 0,5 Bra 0 0 0, 0,5 0, Någorlunda 0 0 0, 0,5 0,05 Dåligt 5 5 0, 0 0 Ej aktuellt 5 INGÅR EJ Summa ,575 Beräkningsgrunden för Patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan 0 och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen 0-00 där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade Patientupplevda kvaliteten 58. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade - Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Offentligt presenterad data - Indikatorer De frågor som ingår i Indikatorerna har publicerats som offentliga resultat av Nationell patientenkät. Frågorna har valts ut av SKL och kommer att redovisas i offentliga sammanhang. Som referens till enhetens värden finns landstinget/regionens genomsnittliga värde såväl som riksgenomsnittet för medverkande enheter. Trend och utveckling för enhetens resultat illustreras i ett linjediagram om mätningen har genomförts vid fler än ett tillfälle. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

4 Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Dimensioner Under rubriken Dimensioner sammanförs frågor som korrelerar med varandra. Den patientupplevda kvaliteten för dimensionen beräknas på frågornas sammanlagda värde dividerat med antalet inkomna svar på de frågor som ingår i dimensionen. För att förenkla multipliceras det erhållna värdet med 00 så att ett heltal mellan 0 och 00 fås. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

5 Svarsfrekvenser Antal % Totalt utskickade Returnerade 7 56,5 Bortfall från urval -sjuk - avliden - språkproblem - passar inte - retur avsändaren Vill ej delta 9 69 Ej returnerade 989,5 Korrigerad svarsfrekvens Korrigerad svarsfrekvens landstinget Korrigerad svarsfrekvens riket 57, 55,7 5,7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 0

6 Offentligt presenterad data - Indikatorer I tabellen visas värdet och antalet svarande för den valda enheten, för landstinget och för riket vid aktuell mätperiod. Eget resultat Resultat landsting Resultat riket Eget(N) Landsting(N) Riket(N) Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Information Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Tillgänglighet *Vad anser du om tiden du fick vänta? Förtroende Kände du förtroende för den läkare som du träffade? Upplevd nytta Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottag... Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Rekommendera Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 0

7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 0

8 Rangordnade resultat Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet C5 Lyssnade läkaren till vad du hade att säga? E Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? C8 När du frågade läkaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 0

9 Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet C Förklarade läkaren eller någon annan ur personalen varför du skulle ta de läkemedel du f... E8 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? C Fick du information om din behandling på ett sätt som du förstod? A7 Fick du tid hos den person som du ville träffa? C Kände du förtroende för den läkare som du träffade? D Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? C7 Tog läkaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina b... D Förklarade någon ur personalen varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? C9 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet... E7 Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottag... D5 Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? C0 Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du f... A Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? E Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? A5 Vad anser du om tiden du fick vänta? B Började ditt besök i tid? C Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? B Hur bedömer du bemötandet du fick från den som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? E Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? C Brukar du få träffa samma läkare vid dina besök på mottagningen? Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 0

10 Fråga Eget Lt Riket Patientupplevd kvalitet B Fanns det sysselsättning som passade dig i väntrummet? (t.ex. tidningar, vårdinformation,... E6 Hur bedömer du att samarbetet mellan personalen fungerade? E Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? E5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor ef... A Hur länge fick du vänta på ditt besök? A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet per telefon? A8 Hur bedömer du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, e-post, personligt besök... C Fick du träffa den läkare som du brukar träffa? D Om du inte fick veta provresultaten vid besöket, berättade någon ur personalen hur du sk... B5 Fick du tillräckligt med avskildhet när du samtalade med personalen vid ankomsten/recepti... C6 Förklarade läkaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, bli v... Patientupplevd kvalitet A6 Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt besök? C Frågade läkaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevant... C8 Fick du vara med och diskutera valet av remittering/hänvisning för fortsatt vård hos anna... C0 Frågade läkaren eller någon annan ur personalen dig om andra läkemedel som du använder? Patientupplevd kvalitet C7 Berättade läkaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärk... Patientupplevd kvalitet 0-9 C Berättade läkaren eller någon annan ur personalen för dig om 5 0 eventuella biverkningar av... Patientupplevd kvalitet 0-9 B Om ditt besök inte började i tid, berättade någon för dig om förseningen? Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 0

11 Dimensioner Dimension Eget Lt Riket Bemötande *Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? Hur bedömer du bemötandet du fick från den som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren/behandlaren? Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? Patientmedverkan 8 8 Lyssnade läkaren/behandlaren till vad du hade att säga? Tog läkaren/behandlaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Frågade läkaren/behandlaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevanta för besöket? Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

12 Dimension Eget Lt Riket Läkemedel 66 6 *Frågade läkaren dig om andra läkemedel som du använder? *Förklarade läkaren varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod? *Berättade läkaren för dig om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? 5 0 Information När du frågade läkaren/behandlaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du förstod? Fick du information om din behandling på ett sätt som du förstod? Fortsatt vård Förklarade läkaren/behandlaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, bli värre eller komma tillbaka? Berättade läkaren/behandlaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller behandling? Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Helhetsintryck 8 8 Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på enheten? Skulle du rekommendera den här enheten till andra? Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

13 Frekvenstabeller INFÖR BESÖKET A Hur fick du tiden för ditt senaste besök på mottagningen? Jag ringde och beställde tid Jag beställde via webben/"mina 8 0 vårdkontakter" Jag hade en tid bokad sedan tidigare Jag besökte mottagningen utan förbeställd tid 0 - Ej ifylld 9 0 Antal giltiga svar: 7 A *Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? Utmärkt 96 9 Mycket bra 6 0,75 Bra 6 0,5 Någorlunda 7 0,5 5 Dåligt Ej ifylld Antal giltiga svar: 85 8 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

14 INFÖR BESÖKET A *Hur upplever du mottagningens tillgänglighet per telefon? Utmärkt 607 Mycket bra ,75 Bra 7 0 0,5 Någorlunda 9 5 0,5 5 Dålig Ej ifylld Antal giltiga svar: A *Hur länge fick du vänta på ditt besök? Jag fick komma samma dag 8 Jag fick vänta - dagar 77 0 Jag fick vänta -5 dagar 66 9 Jag fick vänta 6-7 dagar Jag fick vänta mer än 7 dagar 0 6 Jag var på planerat återbesök Ej ifylld Antal giltiga svar: Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

15 INFÖR BESÖKET A5 *Vad anser du om tiden du fick vänta? Den var acceptabel 6 66 Den var något för lång 0 Den var alldeles för lång 85 0 Jag behövde inte vänta 5 Jag var på planerat återbesök Ej ifylld Antal giltiga svar: 89 8 A6 *Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt besök? Ja, helt och hållet 95 9 Delvis 7 0 0,5 Nej 9 0 Jag hade inga särskilda önskemål Ej ifylld Antal giltiga svar: Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 0

16 INFÖR BESÖKET A7 *Fick du tid hos den person som du ville träffa? Ja Nej Jag hade inga särskilda önskemål Ej ifylld Antal giltiga svar: A8 Hur bedömer du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, e-post, personligt besök etc.) Utmärkt 897 Mycket bra ,75 Bra 609 0,5 Någorlunda 9 0,5 5 Dålig 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 7 75 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 0

17 PÅ MOTTAGNINGEN B Började ditt besök i tid? Besöket började i tid Jag fick vänta upp till 0 minuter Jag fick vänta mer än 0 minuter 5 0 Jag kommer inte ihåg Jag hade ingen förbokad tid Ej ifylld Antal giltiga svar: 6 8 B Om ditt besök inte började i tid, berättade någon för dig om förseningen? Ja Nej Besöket började i tid 05 0 Jag hade ingen förbokad tid Ej ifylld Antal giltiga svar: 5 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 0

18 PÅ MOTTAGNINGEN B Fanns det sysselsättning som passade dig i väntrummet? (t.ex. tidningar, vårdinformation, leksaker) Ja, helt och hållet 5 56 Delvis 8 0 0,5 Nej 7 0 Jag vet inte Ej ifylld Antal giltiga svar: B Hur bedömer du bemötandet du fick från den som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? Utmärkt 9 Mycket bra 9 0,75 Bra ,5 Någorlunda 6 0,5 5 Dåligt Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 7 80 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 0

19 PÅ MOTTAGNINGEN B5 Fick du tillräckligt med avskildhet när du samtalade med personalen vid ankomsten/receptionen? Ja, helt och hållet 5 Delvis ,5 Nej Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 69 7 OM LÄKAREN C Har du för närvarande en fast läkarkontakt på den här vårdcentralen? Ja Nej Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 0

20 OM LÄKAREN C Brukar du få träffa samma läkare vid dina besök på mottagningen? Ja, alltid eller nästan alltid Nej, sällan eller aldrig Jag har inte besökt läkare på den här 67 0 mottagningen mer än en gång - Ej ifylld 0 7 Antal giltiga svar: 80 C Hur viktigt är det för dig att du träffar samma läkare vid dina besök på mottagningen? Det är mycket viktigt Det är ganska viktigt Det är inte viktigt Ej ifylld 9 0 Antal giltiga svar: 7 C Fick du träffa den läkare som du brukar träffa? Ja Nej Jag har ingen fast läkare/ingen läkare som jag brukar träffa - Ej ifylld Antal giltiga svar: Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 0

21 OM LÄKAREN C5 Lyssnade läkaren till vad du hade att säga? Ja, helt och hållet Delvis 05 0,5 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 7 9 C6 Sprittvättade (desinfekterade med sprit) läkaren händerna innan undersökningen? Ja Nej 6 0 Vet ej Ej aktuellt Ej ifylld 8 0 Antal giltiga svar: 7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

22 OM LÄKAREN C7 Tog läkaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet 9 70 Delvis ,5 Nej 99 0 Ej aktuellt Ej ifylld 0 7 Antal giltiga svar: C8 När du frågade läkaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 8 80 Ibland ,5 Nej 5 0 Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Ej ifylld Antal giltiga svar: 5 9 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

23 OM LÄKAREN C9 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med läkaren om det? Ja, helt och hållet 80 5 Delvis ,5 Nej 98 0 Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det Ej ifylld 0 7 Antal giltiga svar: C0 Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis 58 0,5 Nej 07 0 Jag behövde ingen information Jag hade en diagnos sedan tidigare Ej ifylld Antal giltiga svar: 50 8 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

24 OM LÄKAREN C Fick du information om din behandling på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis 8 6 0,5 Nej 69 0 Jag behövde ingen information 0 - Ej ifylld Antal giltiga svar: 8 88 C Kände du förtroende för den läkare som du träffade? Ja, helt och hållet 7 79 Delvis 8 6 0,5 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

25 OM LÄKAREN C Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? Utmärkt Mycket bra 8 0,75 Bra 9 0,5 Någorlunda 0,5 5 Dåligt Ej ifylld Antal giltiga svar: 7 8 C Frågade läkaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevanta för besöket? Ja, helt och hållet Delvis 56 0,5 Nej 9 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 0 67 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 0

26 OM LÄKAREN C5a Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen matvanor med dig? Ja, vid detta besök 5 0 Ja, under det senaste halvåret 0 Nej Ej ifylld 66 0 Antal giltiga svar: 565 C5b Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen motionsvanor med dig? Ja, vid detta besök Ja, under det senaste halvåret Nej Ej ifylld 67 0 Antal giltiga svar: 565 C5c Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen tobaksvanor med dig? Ja, vid detta besök Ja, under det senaste halvåret 08 0 Nej Ej ifylld 87 0 Antal giltiga svar: 565 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 0

27 OM LÄKAREN C5d Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen alkoholvanor med dig? Ja, vid detta besök 9 0 Ja, under det senaste halvåret 05 0 Nej Ej ifylld 76 0 Antal giltiga svar: 565 C5_ barn Diskuterade ni med läkaren eller någon annan ur personalen vad ni själva kan göra för att förbättra ditt barns hälsa? Ja, helt och hållet 57 0 Delvis 0 Nej 7 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 76 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 0

28 OM LÄKAREN C6 Förklarade läkaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, bli värre eller komma tillbaka? Ja, helt och hållet 80 7 Delvis 59 0,5 Nej 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 95 7 C7 Berättade läkaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet 66 Delvis ,5 Nej 6 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 0

29 OM LÄKAREN C8 Fick du vara med och diskutera valet av remittering/hänvisning för fortsatt vård hos annan vårdgivare eller inläggning på sjukhus? Ja, helt och hållet 60 Delvis 0,5 Nej, jag fick inte diskutera det Nej, jag fick ingen remiss/hänvisning trots att 59 0 jag önskade det 5 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 6 C9 Fick du recept på några läkemedel vid besöket? Nej Ja Ej ifylld 9 0 Antal giltiga svar: 7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 0

30 OM LÄKAREN C0 *Frågade läkaren eller någon annan ur personalen dig om andra läkemedel som du använder? Ja 7 Nej Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: 78 6 C *Förklarade läkaren eller någon annan ur personalen varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 0 60 Delvis 8 0,5 Nej 6 0 Jag behövde ingen förklaring Ej ifylld Antal giltiga svar: 89 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 0

31 OM LÄKAREN C *Berättade läkaren eller någon annan ur personalen för dig om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? Ja, helt och hållet 8 Delvis 5 0,5 Nej Jag behövde ingen information Ej ifylld Antal giltiga svar: 5 OM PROVTAGNINGAR D Gjordes några provtagningar (t.ex. blodprov, urinprov) i anslutning till besöket? Nej Ja Ej ifylld 6 0 Antal giltiga svar: 7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

32 OM PROVTAGNINGAR D *Förklarade någon ur personalen varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis 5 0,5 Nej Jag behövde ingen förklaring Ej ifylld Antal giltiga svar: D *Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis 96 0,5 Nej 6 0 Jag har ännu inte fått provresultaten Ej ifylld Antal giltiga svar: 9 87 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

33 OM PROVTAGNINGAR D *Om du inte fick veta provresultaten vid besöket, berättade någon ur personalen hur du skulle få reda på dem? Ja Nej 8 0 Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: D5 *Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? Utmärkt 76 5 Mycket bra ,75 Bra 78 0,5 Någorlunda 7 0,5 5 Dåligt Ej ifylld Antal giltiga svar: 8 8 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

34 HELHETSINTRYCK E Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt 06 9 Mycket bra ,75 Bra ,5 Någorlunda 5 0,5 5 Dålig Ej ifylld Antal giltiga svar: E Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis ,5 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 68 8 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida av 0

35 HELHETSINTRYCK E Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet Delvis ,5 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: 70 9 E Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet Delvis 669 0,5 Nej Jag behövde ingen information Ej ifylld Antal giltiga svar: 80 E5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Ja 9 9 Nej Ej aktuellt Ej ifylld Antal giltiga svar: Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 5 av 0

36 HELHETSINTRYCK E6 Hur bedömer du att samarbetet mellan personalen fungerade? Utmärkt Mycket bra ,75 Bra 0 5 0,5 Någorlunda 6 0,5 5 Dåligt 0 6 Jag kan inte bedöma det Ej ifylld Antal giltiga svar: 77 E7 Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis 59 0,5 Nej Ej ifylld 0 7 Antal giltiga svar: Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 6 av 0

37 HELHETSINTRYCK E8 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Ja, helt och hållet 8 80 Delvis 0 5 0,5 Nej Ej ifylld Antal giltiga svar: DIN BAKGRUND F I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? Utmärkt Mycket bra Bra 98 0 Någorlunda Dålig Ej ifylld 6 0 Antal giltiga svar: 7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 7 av 0

38 DIN BAKGRUND F Förutom det här besöket - hur många gånger har du varit i kontakt med sjukvården de senaste sex månaderna? Ingen gång En gång Två eller tre gånger 90 0 Fyra eller fler gånger Ej ifylld 6 0 Antal giltiga svar: 7 F Hur gammal är du? 0-5 år år år år år eller äldre Ej ifylld 55 0 Antal giltiga svar: 7 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 8 av 0

39 DIN BAKGRUND F Är du man eller kvinna? Man Kvinna Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 7 F5 Är svenska ditt modersmål? Ja Nej Ej ifylld 8 0 Antal giltiga svar: 7 F6 Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller likvärdigt 68 0 Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola Ej ifylld 58 0 Antal giltiga svar: 565 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 9 av 0

40 DIN BAKGRUND F6_b arn Hur har frågorna i formuläret huvudsakligen besvarats? Huvudsakligen av barnet 0 Av barn och förälder eller vårdnadshavare 0 tillsammans Huvudsakligen av förälder eller vårdnadshavare - Ej ifylld 0 Antal giltiga svar: 76 Primärvård - Privata vårdcentraler 0 Höst Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer Datum: Sida 0 av 0

41 0058 Vad tycker du om din vårdcentral? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den vårdcentral eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter är viktiga och behövs för att utveckla och förbättra vården! Hur du fyller i enkäten - Tänk på ditt senaste läkarbesök på mottagningen när du fyller i enkäten - Om du får hjälp med att fylla i enkäten, tänk på att svaren ska gälla dina upplevelser - Använd en mörk penna när du kryssar i, gärna bläck - Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta - Lägg den ifyllda enkäten i bifogat svarskuvert och posta. Portot är redan betalt - Du kan även svara på webben på Du loggar in med den kod som finns på etiketten, längst ner på baksidan av den här enkäten Kontakta oss: - om enkäten har kommit till fel person - om du inte vill vara med - om du har några frågor eller funderingar Du ringer kostnadsfritt till Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på telefon Du kan även skicka e-post till: Du skyddas av sekretess Sekretess gäller för undersökningen. Endast behörig personal på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda enkäterna i sin helhet. I sammanställningen av enkätsvaren till landstingen/regionerna går det inte att utläsa en enskild persons svar. Kopior på de öppna kommentarerna från sista sidan redovisas separat. Den streckkod som finns på enkäten används endast för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan. Nationell Patientenkät är en undersökning som genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av landsting/regioner och Sveriges Kommuner och Landsting Nationell Patientenkät Primärvård (ZPL)

42 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 0587 Observera att frågorna handlar om ditt senaste läkarbesök på den vårdcentral eller motsvarande som anges i följebrevet A - INFÖR BESÖKET A Hur fick du tiden för ditt senaste besök på mottagningen? Jag ringde och beställde tid Jag beställde via webben/ Mina vårdkontakter Gå till fråga A Jag hade en tid bokad sedan tidigare Gå till fråga A6 Jag besökte mottagningen utan förbeställd tid Gå till fråga A8 A Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? 5 Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dåligt A Hur upplever du mottagningens tillgänglighet per telefon? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5 5Dålig A Hur länge fick du vänta på ditt besök? Jag fick komma samma dag Jag fick vänta - dagar Jag fick vänta -5 dagar Jag fick vänta 6-7 dagar 5 5Jag fick vänta mer än 7 dagar 6 6Jag var på planerat återbesök A5 Vad anser du om tiden du fick vänta? 5 Den var acceptabel Den var något för lång Den var alldeles för lång Jag behövde inte vänta 5Jag var på planerat återbesök A6 Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt besök? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag hade inga särskilda önskemål A7 Fick du tid hos den läkare som du ville träffa? Ja Nej Jag hade inga särskilda önskemål A8 Hur bedömer du mottagningens tillgänglighet? (kan gälla telefon, e-post, personligt besök etc.) 5 Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dålig Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPL)

43 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 7586 B - PÅ MOTTAGNINGEN B Började ditt besök i tid? 5 Besöket började i tid Jag fick vänta upp till 0 minuter Jag fick vänta mer än 0 minuter Jag kommer inte ihåg 5Jag hade ingen förbokad tid B Om ditt besök inte började i tid, berättade någon för dig om förseningen? B Fanns det sysselsättning som passade dig i väntrummet? (t.ex. tidningar, vårdinformation, leksaker) B Hur bedömer du bemötandet du fick från den som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? 5 6 Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag vet inte Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dåligt 6Ej aktuellt B5 Fick du tillräckligt med avskildhet när du samtalade med personalen vid ankomsten/receptionen? Ja Nej Besöket började i tid Jag hade ingen förbokad tid Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt C - OM LÄKAREN C Har du för närvarande en fast läkarkontakt på den här vårdcentralen? Ja Nej C Brukar du få träffa samma läkare vid dina besök på mottagningen? Ja, alltid eller nästan alltid Nej, sällan eller aldrig Jag har inte besökt läkare på den här mottagningen mer än en gång C Hur viktigt är det för dig att du träffar samma läkare vid dina besök på mottagningen? Det är mycket viktigt Det är ganska viktigt Det är inte viktigt Vid ditt senaste besök... C Fick du träffa den läkare som du brukar träffa? Ja Nej Jag har ingen fast läkare/ingen läkare som jag brukar träffa C5 Lyssnade läkaren till vad du hade att säga? Ja, helt och hållet Delvis Nej C6 Sprittvättade (desinfekterade med sprit) läkaren händerna innan undersökningen? Ja Nej Vet ej Ej aktuellt Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPL)

44 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 858 C7 Tog läkaren tillräcklig hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av din sjukdom/dina besvär? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt C8 När du frågade läkaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? 5 C9 Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med läkaren om det? 5 C0 Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på ett sätt som du förstod? 5 Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Nej Jag vågade inte fråga 5Jag hade inget behov av att fråga Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag kände ingen oro eller ängslan 5Jag ville inte prata om det Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information 5Jag hade en diagnos sedan tidigare C Fick du information om din behandling på ett sätt som du förstod? C Kände du förtroende för den läkare som du träffade? C Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren? 5 C Frågade läkaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevanta för besöket? Ja, helt och hållet Delvis Nej Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dåligt Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt C5 Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen någon av följande levnadsvanor med dig? Matvanor Ja, vid detta besök Ja, under det senaste halvåret Nej Motionsvanor Ja, vid detta besök Ja, under det senaste halvåret Nej Tobaksvanor Ja, vid detta besök Ja, under det senaste halvåret Nej Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information Alkoholvanor Ja, vid detta besök Ja, under det senaste halvåret Nej Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPL)

45 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges 6586 C6 Förklarade läkaren vad du borde göra om problemen eller symptomen skulle fortsätta, bli värre eller komma tillbaka? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt C7 Berättade läkaren för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Delvis Nej Ej aktuellt C8 Fick du vara med och diskutera valet av remittering/hänvisning för fortsatt vård hos annan vårdgivare eller inläggning på sjukhus? 5 Ja, helt och hållet Delvis Nej, jag fick inte diskutera det Nej, jag fick ingen remiss/hänvisning trots att jag önskade det 5Ej aktuellt C9 Fick du recept på några läkemedel vid besöket? Nej Ja Gå till fråga D C0 Frågade läkaren eller någon annan ur personalen dig om andra läkemedel som du använder? C Förklarade läkaren eller någon annan ur personalen varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen förklaring C Berättade läkaren eller någon annan ur personalen för dig om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? Ja Nej Ej aktuellt Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information 5 Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPL)

46 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges D - OM PROVTAGNINGAR D Gjordes några provtagningar (t.ex. blodprov, urinprov) i anslutning till besöket? D Förklarade någon ur personalen varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? D Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen förklaring Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag har ännu inte fått provresultaten D Om du inte fick veta provresultaten vid besöket, berättade någon ur personalen hur du skulle få reda på dem? Ja Nej Ej aktuellt D5 Hur bedömer du bemötandet du fick från personalen vid provtagningen? 5 Nej Gå till fråga E Ja Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dåligt E - HELHETSINTRYCK E Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5 5Dålig E Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis Nej E Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet Delvis Nej E Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet Delvis Nej Jag behövde ingen information E5 Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter besöket? Ja Nej Ej aktuellt 6 Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPL)

47 Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges E6 Hur bedömer du att samarbetet mellan personalen fungerade? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5 5Dåligt 6 6Jag kan inte bedöma det E7 Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen? Ja, helt och hållet Delvis Nej E8 Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? F - DIN BAKGRUND F I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? 5 F Förutom det här besöket - hur många gånger har du varit i kontakt med sjukvården de senaste sex månaderna? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda 5Dålig Ingen gång En gång Två eller tre gånger Fyra eller fler gånger Ja, helt och hållet Delvis Nej F Vilket år är du född? (Ange fyra siffror, ex. 95) F Är du man eller kvinna? Man Kvinna F5 Är svenska ditt modersmål? Ja Nej F6 Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller likvärdigt Gymnasium eller likvärdigt Universitet eller högskola 7 Copyright 0 Sveriges Kommuner och Landsting (ZPL)

48 Dina kommentarer nedan kopieras och återförs till mottagningen. På mottagningen kan man inte koppla samman kommentarerna med dig eller dina svar i övrigt. G - TILL SIST G Här har du möjlighet att skriva ned något som du tycker var bra eller om du skulle vilja ändra på något. Det här var bra: S K R I V I N T E H Ä R Det här skulle jag vilja ändra på: S K R I V I N T E G Det går inte att fråga om allt i ett frågeformulär. Är det något som du vill framföra som vi inte frågat om tar vi gärna emot dina synpunkter: H Ä R 8 Tack för din medverkan! Har du förlorat ditt svarskuvert? Skicka enkäten portofritt till: Indikator, Svarspost , GÖTEBORG Nationell Patientenkät Primärvård (ZPL) S K R I V I N T E H Ä R

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010 Nationell patientenkät Primärvård Sammanfattande rapport Privata vårdcentraler > Uppsala/Knivsta > Ture Ålander läkarpraktik Undersökningsperiod v.36-41 2009 Resultat redovisat Februari 2010 Ansvarig projektledare

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2013 Barn- och ungdomspsykiatri 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Workshop - Vad betyder resultaten?

Workshop - Vad betyder resultaten? Workshop - Vad betyder resultaten? Malmö 27 mars 2012 Lars Fallberg Om Nationell Patientenkät Upphandlades 2009 Verktyg för verksamhetsutveckling Stort intresse för resultatet omvård.se öppna jämförelser

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 VÅRDVAL 2013 Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg. vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg. vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-1-2 Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Resultat Smärtkliniken

Resultat Smärtkliniken KVALITETSREDOVISNING Resultat 15-03-18-13:44 127 Slutenvården Följsamhet till adekvat smärtlindring Datakälla: Verbal enkät av samtliga, vid punktprevalensmätningen inneliggande, patienter. Enkäten utformad

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

RAPPORT. Tabellverk. En nationell kartläggning under november 2005

RAPPORT. Tabellverk. En nationell kartläggning under november 2005 RAPPORT Allmänläkarnas kunskaper, erfarenheter och attityder till att uppmärksamma riskfylld alkoholkonsumtion i det vardagliga patientarbetet i primärvården En nationell kartläggning under november 25

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Riksskatteverket. Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport. j.7260/j.7261/j.7262.

Riksskatteverket. Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport. j.7260/j.7261/j.7262. Riksskatteverket Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport j.7260/j.7261/j.7262 Projektansvarig: Datakonsult: Jonas Persson Jan Lundmark Infratest Burke INFORMATION OM

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län - Resultatredovisning från AUDIT - undersökning om småbarnsföräldrars alkoholvanor inom barnhälsovården i Kronobergs län vecka 45-46, 2009 Eva Åkesson & Helena

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

MALL. Inventeringsrapport

MALL. Inventeringsrapport MALL Inventeringsrapport Innehåll Sammanfattning med förslag till åtgärder 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Beslut och uppdrag 1.3 Inventeringens syfte och användningsområde 1.4 Målgruppen för inventeringen

Läs mer

REDOVISNING AV DELFRÅGESTÄLLNING I VÅRDANALYS UTVÄRDERING AV HANDLINGSPLANEN PRIO

REDOVISNING AV DELFRÅGESTÄLLNING I VÅRDANALYS UTVÄRDERING AV HANDLINGSPLANEN PRIO Förslag på tillvägagångssätt för att följa patienters, brukares och anhörigas uppfattningar om vården och omsorgen och möjligheterna att vara delaktiga och utöva inflytande REDOVISNING AV DELFRÅGESTÄLLNING

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen Pilot 1 Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [7-6-19] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se (36) 1. Sammanfattning För att främja användningen av Läkemedelsförteckningen

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Västra Göteborg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Västra Göteborg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Västra Göteborg Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning Specifik uppföljning 1 Uppföljning LS 1112-166 HSN 122-252 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Sammanfattning SwedeAmp har genomfört ett test av PREM (Patient Reported Experience Measures) i pilotprojektform under hösten

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3 Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran av blindskrift. Frågor och svar Sida 1/9 Innehåll 1.0 Bakgrund och syfte

Läs mer

Rutin hantering av öppna jämförelser

Rutin hantering av öppna jämförelser Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (av vem och datum) Magdalena Patriksson, utvecklingsledare, 2013-12-06 Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013 Aarika Soukka 2013-12-20 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001 RSV Rapport 2002:16 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Aarika Soukka 2014-12-10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer