Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen"

Transkript

1 Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, Kalmar

2 2 1. Sammanfattning Lagen om Läkemedelsförteckning infördes och har i syfte att öka säkerheten och nyttan för de individer som använder receptbelagda läkemedel. Apoteket AB fick ansvar att inrätta en förteckning/personregister med individers uttagna vid apotek receptbelagda läkemedel. Enligt PUL (Personuppgiftslagen) har Apoteket AB därmed skyldighet att lämna besked om personuppgifter som rör den sökande i form av ett registerutdrag. Till skillnad från PUL har individen rätt att få ett gratis registerutdrag från Läkemedelsförteckningen så ofta som individen önskar. Våren 26 fick ehälsoinstitutet i Kalmar i uppdrag att utvärdera utformningen av registerutdraget och om informationen i den är tillfyllest för individen. Datainsamling skedde via enkät och urvalet var alla medborgare som under perioden begärde ett registerutdrag. Utvärderingen visar att flertalet individer kände sig nöjda med möjligheten att få en överblick över den medicin de har tagit ut via recept och med vilken lätthet de hade kunnat beställa registerutdraget. Studien får endast anses som vägledande eftersom den låga svarsfrekvensen, 6 av 182 individer, gör att begränsade slutsatser kan dras. Det är dock tydligt att flertalet av dem som besvarat enkäten upplevt nytta med den information som registerutdraget gav, att informationen var lätt att förstå och att det var enkelt att beställa registerutdrag. Några individer uttryckte att de ser positivt på möjligheten att få tillgång till sitt registerutdrag då det känns tryggt med en strukturerad sammanställning och att man själv inte behöver komma ihåg alla sina mediciner och doser. De individer som inte upplevde nytta trodde att de via registerutdraget skulle få prisuppgifter på uttaget läkemedel och förskrivarens och/eller vårdinrättningens namn. Många individer begärde ett registerutdrag för att de vill ha den med sig vid sitt vårdbesök andra för att använda registerutdraget vid försäkringsärenden. Anmärkningsvärt är att de som begärt registerutdrag ser det mer som en tjänst än ett utdrag som styrs av PUL (Personuppgiftslagen). Orealistiska förväntningar, dvs. förväntningar som här inte är förenliga med lagen, skulle kunna undvikas med förbättrad information till individen.

3 3 2. Förslag Utifrån denna studie föreslår vi att registerutdraget respektive Läkemedelsförteckningen kompletteras med följande: Tydlig informationsbilaga t.ex. tillsammans med utskicket, att registerutdraget är lagstadgat enligt PUL (personuppgiftslagen) och innehållsmässigt styrs av denna lag. Tydlig information om vilken ordning, t.ex. ATC, alfabetisk, som läkemedlen i Läkemedelsförteckningen följer och vilka enheter som anges. Ökad intern information till apoteksanställda om Läkemedelsförteckningen, om registerutdraget, respektive innebörden av PUL.

4 4 Innehållsförteckningen 1. SAMMANFATTNING FÖRSLAG BAKGRUND UTVÄRDERINGENS MÅL.... GENOMFÖRANDE RESULTAT ANALYS OCH DISKUSSION KONKLUSION BILAGOR...18

5 3. Bakgrund Lagen om Läkemedelsförteckning infördes i syfte att öka säkerheten och nyttan för de individer som använder läkemedel. Lagen innebar att Apoteket AB fick ansvar att inrätta ett register med individers receptbelagda läkemedel uthämtade de senaste 1 månaderna. Uppgifterna i detta register (Läkemedelsförteckningen) kan användas av individen själv men även av förskrivare och farmaceut vid apotek efter patientens respektive kundens samtycke. Individen själv kan få tillgång till sin Läkemedelsförteckning genom att med hjälp av e-legitimation gå in på Mina sidor på Apoteket AB s hemsida eller begära ett registerutdrag från Läkemedelsförteckningen. För alla organisationer som handhar personuppgifter gäller PUL (Personuppgiftslagen 1998:24). Apoteket AB har därmed skyldighet att i form av ett registerutdrag lämna information om vilka personuppgifter de registrerat som rör den sökande individen. Ansökan om registerutdrag skall göras skriftligen med den registersökandens namnunderskrift. Till skillnad från PUL så har individen rätt att få ett utdrag från Läkemedelsförteckningen så ofta som individen önskar utan kostnad. Våren 26 fick ehälsoinstitutet i Kalmar ( i uppdrag att utvärdera utformningen av registerutdraget och om informationen i den är tillfyllest för individen. 4. Utvärderingens mål Studiens mål var att utvärdera hur registerutdraget togs emot, om informationen som presenteras var lätt att förstå och om utdraget gav individen nytta.. Genomförande Datainsamlingen gjordes med enkät. Urvalet var alla individer som under tidsperioden centralt från Apoteket AB begärt ett registerutdrag. Enkäten tillsammans med missivbrev och svarskuvert adresserat ehälsoinstitutet (bilaga 1, 2), skickades med varje registerutdrag ut under nämnd period. Denna procedur valdes då den var enkel och gav full kontroll på antal utskick. Undersökningen var helt anonym och på frivillig basis. Enkäterna var inte kodade och ingen påminnelse gjordes. Sex av tio enkätfrågor var konstruerade som påståenden och besvarades genom att markera instämmandegrad efter en sexgradig skala från Instämmer inte alls till Instämmer helt. Påståendena hade positiv vinkling. Övriga frågor hade fasta svarsalternativ eller var öppna. Bakgrundsfrågor var kön och ålderskategori. I resultat har instämmandegrader grupperats för positiv instämmandegrad, grad 4-6 och negativ instämmandegrad, grad 1-3.

6 6 Svaren på enkätfrågorna bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. De öppna frågorna analyserades med hjälp av innehållsanalys där kategorisering och kondensering användes. 6. Resultat 6 av 182 individer svarade på enkäten vilket gav en total svarsfrekvens på 33%. 47 besvarande frågan om könstillhörighet, 17 män och 3 kvinnor. Totalt skickades enkäten ut till 116 kvinnor och 66 män viket gav en svarsfrekvensen på 26% för både män och kvinnor. Figur 1 tillsammans med tabell 1 visar svarsfrekvens per ålderskategori för de 8 individer som besvarade frågan om ålder. Fem ålderskategorier hade valts. Dessa ålderskategorier har i rapporten vid jämförelser sammanställts till tre kategorier. Svarsfrekvens per ålderskategori visar på låg svarsfrekvens för ålderskategorierna 3-49 och -64, dvs. 19% respektive 28% och hög svarsfrekvens för ålderskategori 6-79 där 61% har svarat. Det fanns en liten skillnad i svarsfrekvens mellan könen, dock med det låga antalet svarande i minnet, att i ålderskategorin 3-49 har kvinnorna markant högre svarsfrekvens än männen, dvs. 28% respektive % till skillnad från ålderskategorin 8- där männen visade på mycket hög svarsfrekvens, dvs. 6% att jämföra med kvinnornas 2%. 7 6 Antal individer Totala urvalet Svarande Ålderskategorier Figur 1.

7 7 Ålderskategori Tabell 1. Svarsfrekvens/kategori (%) , , , ,9 8-3 Kön Svarande Svarsfrekvens/kategori/kön (antal) (%) Man 4 44,4 Kvinna 7 3 Man 1 Kvinna 9 28,1 Man 22.7 Kvinna 6 16,7 Man 4 4 Kvinna 38, Man 3 6 Kvinna 3 2 Fråga 1. Hur fick du information om att beställa ett registerutdrag av din Läkemedelsförteckning? 7%, dvs. 34 av respondenterna, fick information om möjligheten att beställa registerutdrag från apoteket, se figur 2. Vi har valt att överföra svar i form av kommentarer till fasta alternativ för de enkätsvar som bedömts likvärdiga ett fast svarsalternativ. Hur fick du information om att beställa ett registerutdrag av din läkemedelsförteckning? Tidningar TV Internet Apoteket Annat Figur 2. De 1 som besvarade frågan med Annat hade fått information om registerutdrag från: försäkringsbolag vårdpersonal bekanta

8 8 Fråga 2. Jag har kontakt med sjukvård (vårdcentral, distriktssköterska, sjukhus m.m. via telefon, fysiskt eller annat sätt) för egen del. 41 individer har besvarat frågan i något av de tre alternativ som var möjliga och/eller skrivit kommentar vid svaret Annat. Svarsalternativen har även här valts att modifieras i efterhand då kommentarerna på svarsalternativet Annat visade att de besökte sjukvården oftare än en gång i månaden och i vissa fall mer än en gång per halvår. Svarsalternativen har ändrats till minst en gång per månad och flera gånger per halvår. Flertalet hade besökt vården mycket frekvent, se figur 3. I de tre ålderskategorierna var det 73% för ålderskategori respektive 64% för de övriga två ålderskategorierna som svarat att de besöker vården minst en gång per månad. Jag har kontakt med sjukvård för egen del kvinna 8 6 man 4 2 minst en gång per månad flera gånger per halvår en gång per år minst en gång per månad flera gånger per halvår en gång per år en gång per månad flera gånger per halvår en gång per år Figur 3. Fråga 3. Jag har begärt ett registerutdrag för att... (flera alternativ möjliga) Tre svarsalternativ fanns: jag vill se vad Läkemedelsförteckningen innehåller, jag vill ta större del av min läkemedelsanvändning, jag vill ta med mig den och diskutera utifrån vid min kontakt med vården och/eller Annat. 2 individer svarade att de ville ha med sitt registerutdrag vid vårdbesök att diskutera utifrån och 17 svarade att de ville veta vad Läkemedelsförteckningen innehåller, se figur 4. Figur visar samma fråga med könstillhörighet och ålderskategori. Antalet individer överensstämmer inte mellan figur 4 och då alla inte svarat på frågan om kön och/eller ålder. Kommentarer från några av de 24 som svarade Annat återges i kondenserad form:

9 9 behövde registerutdraget i och med försäkringsärende () ville ha en lista över mediciner vid utlandsresa (2) önskat att priserna skulle stå angivna(3) ville veta vilken medicin de har och haft (3) Figur 4. Vad LF innehåller Ta större del Diskutera utifrån med vården Annat man kvinna LF innehåller Ta större del Diskutera utifrån med vården LF innehåller Ta större del Diskutera utifrån med vården LF innehåller Ta större del Diskutera utifrån med vården Figur.

10 1 Fråga 4. Jag tycker att det var enkelt att beställa registerutdrag. 81%, dvs. 48 av 9 individer, tyckte att det var enkelt (grad 4-6) att beställa registerutdraget, se figur Figur 6. Instämmandegrad Fråga. Jag tycker att det är enkelt att förstå all information som finns med i registerutdraget. 9%, dvs. 6 av 9 individer, tyckte att det var enkelt (grad 4-6) att förstå all information som fanns med i registerutdraget, se figur 7. Följande kommentarer som inkom återges i sin helhet: Varför är åtkomstloggen bifogad? Varför är mängdinformationen olika t.ex. Tenormin 1x1x1st, Trombyl 1x1st Vore bra med alfabetisk ordning eller efter preparat och datum ordning Figur 7. Instämmandegrad

11 11 Fråga 6. Mitt registerutdrag gav mig den information jag hade förväntat mig. 72%, dvs. 43 av 6 individer, tyckte att registerutdraget gav dem (grad 4-6) den information de hade förväntat sig, se figur 8. Den information som respondenterna tyckte saknades återgavs som kommentarer som återges här i kondenserad form: priset () läkarens/förskrivarens namn (3) om läkemedlen var inköpta på recept eller inte (1) senaste muntlig information om dosering (1) vårdinrättningens namn (1) Instämmandegrad Figur 8. Fråga 7. Jag har stor nytta av mitt registerutdrag. 7%, dvs. 41 av 8 individer, tyckte att de hade nytta (grad 4-6) av sitt registerutdrag, se figur 9. Av dem som svarat instämmandegrad 3 var sex män och fyra kvinnor där huvuddelen kvinnor tillhörde ålderskategorin 6- medan männen till huvuddelen tillhörde ålderskategorin 3-64 och 6-, se figur 1.

12 Figur 9. Instämmandegrad man kvinna Instämmandegrad /ålderskategori Figur 1. Öppna kommentarer har sammanställts. Flera av respondenterna har nämnt flera nyttor Bra med en sammanställning över medicinerna. Svårt att komma ihåg alla medicinerna i huvudet. Används som kvitto för ersättning rörande försäkringsärende och bistånd. Bra och lugnande när man ser klart vad man köpt. Uppvisa vid besök hos annan läkare, i annat land m.m. Slippa titta på stavning eller dosering från förpackningen eller recept. Kolla att dosering och/eller medicin stämmer när man ringt in till läkaren och sjuksköterskan bett om att de ringer in recept.

13 13 Fråga 8. Jag kommer att gå in på apotekets hemsida och titta i min Läkemedelsförteckning. 46%, dvs. 26 av 7 individer, instämde i (grad 4-6) att de kommer att gå in på apotekets hemsida och titta i sin Läkemedelsförteckning, se figur 11. Fyra av sju kvinnor i ålderskategorierna respektive sex av sju kvinnor i ålderskategorin 6- svarade på frågan med låg instämmandegrad (grad 1-3) se figur 12. Följande kommentarer fanns: Har ingen dator () Kommer alltid att ha kopia själv (1) Har ingen e-legitimation (1) Instämmandegrad Figur man kvinna Instämmandegrad/ålderskategori

14 14 Figur 12. Fråga 9. Jag känner mig trygg med att min Läkemedelsförteckning hanteras på ett tillförlitligt sätt för att skydda min personliga integritet. 93%, dvs. av 9 individer, känner sig trygga (grad 4-6) med att deras Läkemedelsförteckning hanteras på ett tillförlitligt sätt, se figur Instämmandegrad Figur 9. Utöver den datainsamling som gjordes inkom tre telefonsamtal under utvärderingen. Dessa samtal var från tre respondenter som kände oro över att tvingas visa sitt registerutdrag för läkaren samt ifrågasatte om det som står i registerutdraget verkligen var rätt. Fråga 1. Öppna kommentarer Kommentarerna återges i sin helhet. Det som knyter an till utvärderingens mål har strukits under. Enligt uppgift från Apoteket skulle jag få info om en medicin jag fick juli- (registret skulle omfatta de senaste 1 månaderna). Det uttag jag fick motsvarade drygt 12 månader, inte 1 som jag fått information om. Jag fick alltså ingen nytta av registerutdraget. Eftersom personalen på Apoteket byter ut den medicin jag tidigare haft pga. att billigare medicin finns utav samma typ men inte det fabrikat som jag tidigare haft och där man inte har något att säga till om, alltså man får bara ett märke pga. färgtillsatser m.m. kan man med detta utdrag påvisa vad man haft och vilket av medicinen man fått, alltså inte allergisk mot. I dagsläget styr Apotekspersonalen utan att lyssna till användaren av medicinen. Hoppas att ingen förändring sker eftersom Apoteksmonopolet kommer att förändras av den nya regeringen.

15 Ringde läkemedelsupplysningen som inte kunde sända blankett. Rekommenderade hemsidan (som alla inte har tillgång till), alternativt att gå till närmaste apotek (Falken) där full aktivitet inte kunde ge mig någon hjälp, dom hade inte fått några upplysningar om hur detta skulle gå till. Nästa apotek (Hornstull) samma förvirring blankett finns på hemsida! Bad snällt att dom skulle trycka ut den åt mig och det gjorde dom. Bättre info till apoteken, blankett ska finnas lätt tillgänglig även för oss äldre som inte har kunskap eller tillgång till datorer! Bra att detta finns! Mest för de som äter flera olika mediciner. Bra att patienten kan få den information man vill ha! Anledningen till att jag sökte registret var att jag saknar ett kvitto för läkemedelskostnad som ska skickas till xx [kan ej tyda vad det stod] försäkringen. För övrigt har jag ingen dator och jag vet själv vilka mediciner jag använder så för vilka är det intressant? Informera mer till personalen att registerutdrag endast går att få efter skriftlig begäran till er och ej enbart genom att gå till Apoteket. Ny lag eller? Läkemedelskostnaden utöver receptet borde stå! Känner mig tryggare när jag besöker läkare här och när jag besöker läkare i USA. Information om pris borde finnas med. Jag vill se vad det kostar och vad jag har betalat i och med högkostnadsskyddet. Hur når man registerutdraget via apotekets webb? Aldrig hört talas om det. Apoteket AB marknadsförde webb-baserade tjänsten lite för tidigt. Systemen var inte stabila (trimmade) innan man släppte på allmänheten. Tyvärr!!! Väldigt bra service var man kan kolla en hel del. Hade önskat att priserna på läkemedlen hade varit med eftersom jag ville kontrollera min höga räkning. Tror inte att några förteckningar kan hanteras tillförlitligt. Finns alltid någon som knäcker koden. Är därför tveksam till förteckningen. Men nyttan överväger antagligen den risken och själv har jag inget att dölja i dagsläget i alla fall. Jag hade haft nytta av att gå tillbaka längre än 1 månader eftersom jag var tvungen att påvisa att jag ätit ett läkemedel för att kräva ut ersättning. Det räcker inte bara med att säga att man ätit en viss medicin. Tingsrätten har sina regler. Viktigt övrigt förslag!!! Ha kurer på apoteket så att man kan prata ostört. 1

16 16 7. Analys och diskussion Utvärderingen visar att flertalet individer kände sig nöjda med möjligheten att få en överblick över den medicin de har tagit ut via recept och med vilken lätthet de hade kunnat beställa utdraget. De som besvarade enkäten var en åldersmässigt spridd grupp samt frekventa besökare av sjukvården. Flertalet hade fått information om möjligheten att beställa registerutdrag via apoteken och många hade mycket hög tillförlitlighet till att deras personliga integritet skyddas. De få individer som tyckte att det var svårt att beställa registerutdraget hade inte skrivit några kommentarer så att orsaken kunde tydas. Dock påpekade några den otydliga och bristfälliga information de hade fått av apotekspersonal angående registerutdraget. Utvärderingen kan dock inte säga hur informationen kommit individerna tillhanda, dvs. muntligt, skriftligt eller via dator. Ingen djupare analys har heller gjorts för att se skillnader i svar mellan könstillhörighet och ålderskategori då andelen svarande var liten. Utvärderingens resultat skall ses som en vägledning över vad individer förväntade sig och ansåg om det registerutdrag de fått hemskickat. Sammansättningen av besvarande individer gällande ålder och kön skiljer sig från sammansättningen av det totala urvalet individer. Detta gör att denna utvärdering av individers uppfattning om sitt registerutdrag från Läkemedelsförteckningen måste betraktas som en begränsad pilotstudie där resultaten kan ge en fingervisning om möjliga förbättringar. Det går inte att säga om bortfallet, dvs. 122 individer, kan antas ha varit positiva, negativa eller likgiltiga till registerutdraget eller om deras svar skulle ha medfört större förändringar till resultatet. Ett stort antal individer hade tydliga motiv till att beställa registerutdraget. De ville ta med den som ett diskussionsunderlag vid sitt vårdbesök, de ville få en tydlig lista över exakt vilken medicin de står på och/eller de ville använda registerutdraget som ett kvitto vid försäkringsärenden. Många upplevde att de fick nytta av sitt registerutdrag och flertalet fick den information de hade förväntat sig. Anmärkningsvärt är att ett lagstadgat registerutdrag så tydligt ses som en tjänst. Den information som några individer saknade, såsom prisuppgifter och namn på förskrivare och/eller vårdenhet är information som idag lagenligt inte får registreras. För att individers förväntningar bättre skall kunna uppnås bör Apoteket AB i sitt informationsmaterial tillsammans med registerutdraget tydliggöra vad Läkemedelsförteckningen lagenligt får innehålla. Individen kan få tillgång till sin Läkemedelsförteckning genom att med hjälp av e- legitimation gå in på Mina sidor på Apoteket AB s hemsida eller begära ett registerutdrag. Utvärderingen gav inget svar om respondenterna kommer att fortsätta beställa registerutdrag. Frågan om de tänker gå in på apotekets hemsida för att fortsättningsvis titta på sin Läkemedelsförteckning gav ett spritt resultat där många svarat med låg instämmandegrad. Om detta beror på att många inte har dator eller att de inte är så intresserade av sin Läkemedelsförteckning kan inte denna studie besvara. Det skulle vara intressant att värdera vilken nytta respondenternas läkare ser på att deras patienter har registerutdraget med sig inför sitt besök, om läkaren kan ge säkrare diagnos och/eller behandling och/eller om tid sparas inom vården genom att slippa oklarheter vilka mediciner patienten har.

17 17 Registerutdraget är en lagbunden företeelse. Detta medför att Apoteket AB inte kan göra några större förändringar gällande vilken information som visas. Däremot kan förbättringar göras om hur informationen i registerutdraget visas. Om de föreslagna åtgärderna vidtas så finns förutsättningar att registerutdragets värde kan öka. 8. Konklusion Hur registerutdraget tas emot Respondenterna är positiva till möjligheten att få en lista över sina uttagna läkemedel och uttrycker det som att det är en bra service vilket antyder att de ser det som en tjänst från Apoteket AB. Om informationen som presenteras är lätt att förstå De flesta av respondenterna tyckte att det var lätt att förstå all information som fanns med i registerutdraget. Om utdraget gav nytta Utvärderingen visar att merparten av respondenterna upplevde nytta med registerutdraget och att de till stor del haft den nytta de hade förväntat sig.

18 18 9. Bilagor 1. Enkät 2. Missivbrev

19 19 Bilaga 1. LF - Registerutdrag Kön: man kvinna Ålder: år 3-49år -64 år 6-79år 8 år eller äldre 1. Hur fick du information om att du kan beställa ett registerutdrag av din Läkemedelsförteckning? (Flera alternativ möjliga) Tidningar Tv Internet Apoteket Annat Svara på följande påståenden genom att markera med ett kryss i den ruta som du tycker överensstämmer mest med vad du tycker: 2. Jag har kontakt med sjukvård (vårdcentral, distriktssköterska, sjukhus m.m. via telefon, fysiskt eller annat sätt) för egen del en gång per månad en gång per halvår en gång per år annat 3. Jag har begärt ett registerutdrag för (fler alternativ möjliga) att jag vill se vad Läkemedelsförteckningen innehåller att jag vill ta större del av min läkemedelsanvändning att jag vill ta med mig den och diskutera utifrån vid min kontakt med vården Annat 4. Jag tycker att det var enkelt att beställa ett registerutdrag. Instämmer inte alls Instämmer helt. Jag tycker att det är enkelt att förstå all information som finns med i registerutdraget. Instämmer inte alls Instämmer helt

20 2 Om du svarat alternativ 1-3. Vad var det som var svårt att förstå? 6. Mitt registerutdrag gav mig den information jag hade förväntat mig. Instämmer inte alls Instämmer helt Om du svarat alternativ 1-3 vad var det som saknades? 7. Jag har stor nytta av mitt registerutdrag. Instämmer inte alls Instämmer helt Om du svarat alternativ 4-6 vilken nytta har du? 8. Jag kommer att gå in på apotekets hemsida och titta i min Läkemedelsförteckning. Instämmer inte alls Instämmer helt 9. Jag känner mig trygg med att min Läkemedelsförteckning hanteras på ett tillförlitligt sätt för att skydda min personliga integritet Instämmer inte alls Instämmer helt 1. Övriga kommentarer?

21 21 Bilaga 2. Vad tycker du om Registerutdraget? Riksdagen har beslutat om en ny lag om Läkemedelsförteckning. Syftet med lagen är att den ska leda till ökad säkerhet och nytta för de personer som använder läkemedel. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2. Lagen innebär att Apoteket ska inrätta en förteckning, ett så kallat personregister, med uppgifter om de läkemedel du hämtat ut på recept de senaste 1 månaderna. Registreringen är obligatorisk, men för att din förskrivare, det vill säga den person som skriver ut ditt recept, eller en farmaceut på Apoteket ska få tillgång till uppgifterna krävs ditt samtycke. Då registerutdrag från Läkemedelsförteckningen är en ny företeelse vill nu Apoteket AB undersöka hur registerutdraget tas emot, om informationen som presenteras är lätt att förstå och om utdraget ger den nytta man har förhoppning om. För att Apoteket AB ska kunna förbättra utformningen av registerutdraget har ehälsoinstitutet ( i Kalmar fått i uppdrag att med hjälp av enkät samla in och avrapportera synpunkter från er som begärt registerutdrag. Denna undersökning är helt anonym och på frivillig basis. Då det är av största vikt att få ta del av dina åsikter hoppas vi att du har tid och möjlighet att besvara bifogad enkät! Vänligen skicka ifylld enkät i bifogat kuvert. Tack för din medverkan/ Anna-Lena Nilsson, ehälsoinstitutet, ,

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen Pilot 1 Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [7-6-19] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se (36) 1. Sammanfattning För att främja användningen av Läkemedelsförteckningen

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Du har blivit utvald att delta i en enkätstudie gällande uppfattningar och förväntningar

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Remissvar: Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Remissvar: Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se 1 (6) Remissvar: Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna har beretts möjlighet att lämna

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Elektroniska recept Patientdataarkivet Du kan använda Kanta-tjänsterna oberoende av var i Finland du bor. Inom både den offentliga och den privata hälso-

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

2005-11-25 719-2005. Apoteket AB 118 81 Stockholm. och

2005-11-25 719-2005. Apoteket AB 118 81 Stockholm. och Datum Dnr 2005-11-25 719-2005 Apoteket AB 118 81 Stockholm och Apoteket ABs personuppgiftsombud Karl-Fredrik Björklund Advokatfirman Carler Box 7557 103 93 Stockholm Samråd om läkemedelsförteckningen Lagen

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Ett personligt stödprogram

Ett personligt stödprogram Starta din behandling med Enbrel tillsammans med Ett personligt stödprogram Gå med i Together Om Enbrel hjälper mig Varför behöver jag extra stöd? Vi vill att du får största möjliga nytta av din behandling

Läs mer

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet På svenska Så här använder du det elektroniska receptet Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat använda det elektroniska receptet. Den privata hälso- och sjukvården håller

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Sammanfattning SwedeAmp har genomfört ett test av PREM (Patient Reported Experience Measures) i pilotprojektform under hösten

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress Postnummer Telefon PB 78 00381 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

Vid klagomål på en störning kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande.

Vid klagomål på en störning kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande. Miljö- och byggnämnden KLAGOMÅL PÅ STÖRNING Enligt miljöbalken avseende olägenhet för människors hälsa eller miljön UB.11 VER.1 1(5) Miljö- och byggavdelningen Att sändas till: tel: 040-43 90 00 Miljö-

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

E-recept så fungerar det!

E-recept så fungerar det! Till dig som är pat ien t / a p ote k s k u n d E-recept så fungerar det! APOTEK ET AB O CH REGION SK ÅN E I SAMARB E T E Snart är alla recept e-recept! Flertalet recept är nu e-recept och de skickas dygnet

Läs mer

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Svar skickas till: Överviktsenheten Kirurgkliniken Västmanlandssjukhus 721 89 Västerås Till patienten! För några år sedan genomgick du en överviktsoperation.

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Apotekare på vårdcentral

Apotekare på vårdcentral Apotekare på vårdcentral - ett nytt koncept för bättre läkemedelsanvändning Judit Dénes, Kerstin Jigmo, Susanne Koppel April 2003 Innehåll Apotekare på vårdcentral - en framtidsvision.3 Annas mediciner

Läs mer

Apotekens registrering av kunduppgifter DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:1

Apotekens registrering av kunduppgifter DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:1 Apotekens registrering av kunduppgifter DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:1 Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Receptregisterlagen i huvuddrag 5 Vad sker på apoteken 6 Allmänt 6 Apotekskortet

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Xinxin Guo Forskar-AT 2010-08-30 1 Bakgrund Forskning är grunden för medicinsk utveckling. Det är därför viktigt att rekrytera forskare, särskilt

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Konsumenten på apoteksmarknaden

Konsumenten på apoteksmarknaden Rapport 2009:15 Konsumenten på apoteksmarknaden - Viktiga aspekter vid köp av läkemedel 2 Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel Rapport 2009:15 Konsumentverkets kontaktpersoner:

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder.

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder. Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens och skolornas

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret Beslut Diarienr 1 (8) 2015-04-27 1259-2014 1260-2014 Ert diarienr A218.732/2014 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV HUR UNDERLÄTTAR VI PÅ TRAFIKVERKET FÖR DIG MED LÄSSVÅRIGHETER?

INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV HUR UNDERLÄTTAR VI PÅ TRAFIKVERKET FÖR DIG MED LÄSSVÅRIGHETER? INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV RIKTLINJER TILL DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Syftet med intyget är att det ska ge underlag för beslut om en person ska ha rätt till ett

Läs mer

Sjä lvskättningsformulä r

Sjä lvskättningsformulä r Sjä lvskättningsformulä r Depressionsskattning, minnesskattning och hälsoenkät. För Dig som ska få eller har fått behandling med ECT. Namn Datum Personnummer:. Inom en vecka före ECT Inom en vecka efter

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Utvidgad pilot Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Ulrika Eriksson, Sveriges kommuner och landsting och Anna-Lena Nilsson, ehälsoinstitutet Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Utvidgad

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS 1.

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Välkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Välkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Välkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Servicemind A/S, Marielundvej 43A, 1., DK- 2730 Herlev, Denmark Vi vill gärna hjälpa dig att komma igång med jobbet som Mystery Shopper så snabbt och effektivt

Läs mer

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Registret startade 2010 och en större förändring av de olika formulären och dess inmatning har gjorts under 2013. Finns frågor om registreringen hör av

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer