Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. godkänna rapport av den 9 februari, SN /18 avseende brukarundersökning av socialnämndens mål 9 i Danderyds kommun 2. överlämna rapporten till berörda verksamheter för kännedom Margareta Heimer socialdirektör Sammanfattning Socialkontoret har undersökt hur personer som erhållit insatser, enligt biståndsbeslut, inom äldre- och handikappomsorgen samt socialpsykiatrin uppfattar hur socialnämndens mål uppfylls. Äldre- och handikappomsorgen omfattar verksamheterna hemtjänst, särskilda boenden och gruppboende för personer med demenssjukdomar samt verksamheter inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Socialpsykiatrin ger stödinsatser till personer med psykiska funktionshinder bl. a enligt socialtjänstlagen, SoL och handläggs inom vuxenenheten på socialkontoret. En totalundersökning har genomförts i enkätform under tre veckor i december 9. Svarsfrekvensen var 63,9 procent vilket var något lägre än vid undersökningen 8. Fördelningen mellan verksamheterna varierade mellan 46,4 73,2 där hemtjänsten hade den högsta siffran och särskilda boenden den lägsta.

2 2 Socialnämndens mål uppfylldes, för de efterfrågade målen, med ca 73 procent nöjda svar, vilket är bättre än föregående undersökning. Variationen mellan de olika målen och verksamheterna var stor. Bäst uppfylldes målen inom socialpsykiatrin där andelen nöjda svar var 95 procent avseende möjligheten att påverka hjälpen och kvaliteten. Målsättningen att få uppleva värdig omsorg uppnåddes bäst inom gruppbostäderna för demenssjuka, hemtjänsten och LSS verksamheterna samt vid de särskilda boendena. Gemenskap med andra människor hade i äldreomsorgens tre verksamheter; hemtjänst, särskilt boende och gruppboende för demenssjuka lägst uppfyllelse. Kvaliteten fick lägre andel nöjda utom inom socialpsykiatrin som hade mer än 95 procent nöjda svar. Mer än åtta hundra () synpunkter har lämnats. Bakgrund Socialnämndens mål för äldreomsorgen skall genomsyra alla verksamheter med uppdrag att genomföra beviljade insatser för den enskilde. Individen skall känna att den kan påverka innehållet i insatsen/tjänsten, uppleva trygg och värdig omsorg, uppleva hög kvalitet av omsorg och omvårdnad samt att isolering bryts och vänds till gemenskap med andra. Under tre veckor i december 9 gjordes en totalundersökning av alla som beviljats hemtjänst, fått bostad i särskilt boende eller gruppboende för personer med demenssjukdom, hade insatser enligt 9.9 och 9. LSS, gruppbostad enligt SoL, boendestödjare och sysselsättning inom socialpsykiatrin. Frågorna varierade något för verksamheterna men bestod i grunden av nedanstående. Frågan om isolering på daglig verksamhet och värdig hjälp på sysselsättning har inte ställts. 1. Tycker du att du kan påverka innehållet i den hjälp du får av personalen? 2. Tycker du att hjälpen utförs på ett för dig värdigt sätt? 3. Hur uppfattar du kvaliteten på den hjälp du får? 4. Upplever du dig isolerad där du bor? 5. Känner du dig trygg med den hjälp du får? 6. Upplever du gemenskap med andra människor där du bor? 7. Vad tycker du kan bli bättre? Frågor om kön och assistans vid besvarandet fanns med i enkäten. Möjlighet fanns att lämna kommentarer till de sex första frågorna. Undersökningens genomförande Samtliga personer tillsändes en enkät med frågor. Svarsalternativen var ja eller nej, hög eller låg. Möjlighet till kommentar fanns. En fråga var en öppen fråga för förslag till förbättringar.

3 3 Enkäten skickades till den enskildes hemadress eller i förekommande fall till god man eller företrädare. Påminnelser skickades till personer som fått hemtjänstinsatser och till personer med insatser inom socialpsykiatrin. Frågorna var med smärre ändring i ordalydelsen gemensamma för alla. På svarskuverten fanns en kod, bokstav och siffra för att kunna härleda enkätsvaret till utförare per verksamhetsinriktning. Enkäterna kan därför bara härledas på utförarnivå. Enkäterna var anonyma. Vissa svarande valde att underteckna enkäten. Möjlighet att framföra synpunkter har funnits på samtliga enkäter. Hjälp att besvara enkäten har kunnat noteras på enkäten. På särskilda boende har de boende erbjudits att få hjälp av kvalitetsutvecklaren. Anslag har funnits på boendenas anslagstavlor och entréer. Resultat Enkäten skickades ut till hemtjänstkunder, boende på särskilda boenden inklusive gruppboende för personer med demenssjukdomar, personer i bostäder enligt LSS och SoL socialpsykiatri, deltagare i daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS och SoL och personer med boendestödjare, totalt 94 personer exklusive påminnelser. Till socialkontoret inkom 699 svar vilket motsvarade en svarsfrekvens på 63,9 procent. Svarsfrekvensen var lägre än vid undersökningen år 8, ca tre procent. Påminnelse skickades ut till hemtjänstkunder och till personer inom socialpsykiatrin. Svaren på dessa utgjorde ca en fjärdedel. Variationer mellan verksamhet och år visas i nedanstående tabell. Enkäter till personer med insatser enligt LSS och socialpsykiatrin ingick inte i 8 års undersökning. Tabell 1. Svarsfrekvens per verksamhetsområde och år 9 8 Hemtjänst Demensboende Särskilt boende LSS Socialpsyk

4 4 Hjälp att besvara enkäten Enkäten besvarades av den enskilde till 47 procent, procent med hjälp av anhöriga och resterande hade fått hjälp av personal, god man eller annan. Könsfördelning Andelen kvinnorna var störst inom samtliga verksamheter. Antalet män var högst inom hemtjänsten. Två procent svar saknade uppgifter om kön, några enkäter var besvarade av både man och kvinna. Tabell 2. Könsfördelning per verksamhetsområde Kvinnor Män Hemtjänst GBO Demens SÄBO LSS Socialpsyk Kommentarer Möjlighet att lämna kommentarer har funnit för varje fråga och förslag till förbättringar var en enskild fråga. 499 personer har lämnat kommentarer enligt tabell 3. Kommentarerna har delats in i tre olika grupper, neutrala, positiva och förbättringar.

5 5 Tabell 3. Andel kommentarer per verksamhetsområde Sysselsättning Socpsyk LSS DV LSS bostad Neutrala Beröm Förbättringar Demensboende Säbo * Hemtjänst Varje kommentar kan avse flera frågor. Totala antalet kommentar var drygt st. Förbättringsförslagen var många. Inom alla verksamheterna är kvaliteten det frågeområde som kommenteras mest. Genomgång av kommentarerna kommer att göras med utförarna. Resultat av frågorna totalt Den sammanfattande andelen nöjda för alla verksamheter och alla frågor tillsammans var 72,6 procent. Variationer mellan verksamheterna var under tio procent. För de enskilda frågorna var skillnaderna stora, se tabell 4.

6 6 Tabell 4. Andel nöjda svar per fråga och verksamhetsområde Gemenskap Trygg Icke isolerad Kvaliteten Socialpsyk LSS SÄBO GBO Demens Hemtjänst Värdigt Påverka De högsta siffrorna har socialpsykiatrin utom på frågan om isolering. Där svarade endast 43 procent att de inte ansåg sig isolerade. Frågor och jämförelser Vid undersökningen av målen år 8 fanns inte verksamheterna inom socialpsykiatrin och LSS med i undersökningen. Möjlighet att jämföra verksamheterna sinsemellan saknades förutom på en övergripande nivå. I nedanstående tabeller saknas uppgifter från verksamheter där antalet svar understigit 15 svar. I vissa fall har sammanslagning av enheter gjorts under förutsättning att de har tillhört samma typ av verksamhet och haft samma enhetschef. Hemtjänst I Danderyds kommun finns såväl privata som kommunal utförare inom hemtjänsten. Totalt skickades 223 enkäter ut till den kommunala utföraren och 392 enkäter till de åtta privata utförarna. Svarsfrekvensen var fem procent högre för den kommunala utföraren, 76 procent. Två företag Diro och Webb Health finns inte med i nedanstående tabeller där enskilda företag förekommer utan endast vid uppgifter som avser hemtjänst som helhet.

7 7 Tabell 5. Fördelning av nöjda svar per fråga och utförareorganisation Fördelning av nöjda svar på utförarorganisation Kommunal Privata Påverka Värdigt Kvaliteten Icke isolerad Trygg Gemenskap Frågeområde I jämförelse mellan åren 8 och 9 kvarstår skillnaderna mellan de kommunala och privat utförarna. De privata utförarna har förbättrat sina värden inom alla områden utom avseende trygghet. Den kommunala utföraren har år 9 åter den höga andelen nöjda svar på frågan om trygghet. För övriga frågor har andelen nöjda svar minskat. Skalan i tabell 6 börjar inte vid som övriga tabeller utan vid procent. Tabell 6. Jämförelse mellan nöjda svar år 8 och 9 per utförare Privat 8 Privat 9 Kommunal 8 Kommunal 9 55 Påverka Värdigt Kvaliteten Trygg Gemenskap Andelen genomsnittlig nöjda svar per utförare fördelar sig enligt nedanstående tabell. Diro och Webb Health hade för få svarande för att ingå i sammanställningen. Förkortningarna inom parentes avser (P) privat utförare och (K) kommunal utförare.

8 8 Tabell 7. Andel genomsnittligt nöjda svar per utförare. IN Nursing )P) Danderyd Norra (K) Stocksund (K) Blomsterfonden (P) Enebyberg (K) NHS (P) Ann Stalin (P) Djursholm tot (K) Mörby (K) Attendo (P) Aleris (P) Kevinge (K) Av tabellen framgår att ingen tydlig skiljelinje finns mellan privata och kommunala utförare. Endast två utförare har fler än inkomna svar vilket medför att ovanstående siffror måste tolkas med mycket stor försiktighet. Särskilt boende I kommunen finns såväl privata som kommunala utförare. Totalt skickades 194 enkäter ut varav 74 st till den kommunala utföraren och 1 till de privata. Enkäter skickades även till personer som fått insatsen särskilt boende utförd i annan kommun. Svarsfrekvensen för den kommunala utföraren var 39,4 procent och knappt 41 procent för de privata utförarna i vilka även svar på enkäter från boende i särskilda boenden utanför Danderyd. Dessa räknas med i de totala uppgifterna liksom de svar som kommit från Birgitta systrarna. De särskilda boendena har ofta både enheter för personer med demenssjukdomar och enheter för vanligt äldreboende. Endast Annebergsgården och Stocksundsgården är uteslutande ett äldreboende. Detta medför att svarsfrekvensen för flera boenden blir så små att de inte kan redovisas var för sig. Tabell 8 avser samtliga svar från särskilda boenden. Svar från de utom kommunen boenden ingår i de privata utförarnas svar.

9 9 Tabell 8. Andel nöjda svar per organisatorisk tillhörighet Kommunal privat utförare Påverka Värdigt Kvaliteten Icke isolerad Trygg Gemenskap Frågeområde Jämförelser mellan 8 års målenkät och 9 års enkät enligt ovanstående uppdelning kan inte göras beroende dels på utskicket av enkäter och dels på förändringar inom verksamheternas enhetsindelning. Jämförelse mellan åren avseende andelen nöjda svar totalt visas i nedanstående tabell. Av tabell 9 framgår att endast svaren som avser om den svarande känner sig isolerade har förbättrats år 9. Knappt procent av de svarande känner sig inte isolerade vilket är en förbättring med nästan procent sedan tidigare mätning. Tabell 9. Jämförelse mellan andel nöjda svar år 8 och Påverka Värdigt Kvaliteten Icke isolerad Trygg Gemenskap

10 Gruppboende för personer med demenssjukdomar I kommunen finns såväl privata som kommunala utförare. Enheter med gruppboenden finns även i äldreboenden. Totalt skickades 111 enkäter ut till gode män eller anhöriga varav 45 st till den kommunala utföraren och 66 till de privata utförarna. Svarsfrekvensen var totalt 59,5 procent. De privata utförarna hade ca 5 procents högre svarsfrekvens än den kommunala utföraren. Andelen nöjda svar fördelat på utförarens organisatoriska tillhörighet visas i tabellen nedan. Andelen nöjda svar från den kommunala utföraren är genomgående högre än för de privata utförarna. Tabell. Andel nöjda svar per utförarorganisation kommunal privat Påverka Värdigt Kvaliteten Icke isolerad Trygg Gemenskap Jämförelser mellan privata och kommunala utförare visar att de privata har ökat andelen nöjda svar när det gäller den enskildes möjlighet att påverka innehållet av hjälpinsatserna, värdigt utförande, kvaliteten på omvårdnaden och tryggheten. Frågorna som berör isolering och upplevd gemenskap har för både den kommunala och de privata utförarna lägre andel svar som påvisar ett positivt utfall. Detta kan troligen förklaras med att den demenssjuke beroende på sin sjukdom har svårigheter att finna gemenskap. Även den kommunala utföraren har ökad andel nöjda svar men inte i samma utsträckning som de privata utförarna och inte vad avser trygghet som i 9 års enkät hade marginellt lägre andel positiva svar. Skillnader mellan år 8 och år 9 för den totala andelen nöjda svar visas i tabell.11. Andelen nöjda svar är högre för alla frågor utom gemenskap och isolering vilket som ovan påpekats kan förklaras som beroende av sjukdomen.

11 11 Tabell 11. Jämförelse av andel nöjda svar år 8 och Påverka Värdigt Kvaliteten Icke isolerad Trygg Gemenskap Gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS I kommunen finns totalt sju gruppbostäder och bostäder med särskilt service. Samtliga är upphandlade och drivs av privat utförare. Daglig verksamhet finns inte i kommunal regi utan köps av privata utförare såväl i Danderyds kommun som i andra kommuner. Totalt skickades 1 enkäter ut, 42 till bostäder och 68 till dagliga verksamheter. Svarsfrekvensen för bostäderna var 54,8 procent och 42,6 procent. Fördelningen av nöjda svar visas i tabell 12. Frågan om isolering ingår inte i denna enkät. Tabell 12. Andel nöjda svar per insatsområde bostad dv Påverka Värdigt Kvaliteten Trygg Gemenskap

12 12 Verksamheter enligt LSS ingick inte i 8 års enkät då uppföljning av gruppbostäderna inkluderade telefonintervjuer av företrädare. Daglig verksamhet ingick inte i uppföljningen. Jämförelser kan därmed inte göras på annat sätt än mellan samtliga verksamheterna. I sådana jämförelser, se nedan, har LSS verksamheterna hög andel nöjda svar. Tabell 13. Genomsnittligt nöjda per verksamhetsområde Socialpsyk GBO Demens SÄBO LSS Hemtjänst Socialpsykiatri; gruppbostäder, boendestödjare och sysselsättning I kommunen finns två gruppbostäder för socialpsykiatrin enligt SoL. Båda är upphandlade och drivs av privat utförare. En boendestödjare går till den enskildes hem och hjälper till. Daglig sysselsättning är olika verksamheter som finns för de som bor i gruppbostäderna eller i eget boende. Platser köps i olika kommuner. Totalt skickades 64 enkäter ut, 38 till bostäderna och 26 till daglig sysselsättning. Svarsfrekvensen var totalt 65,6 procent. För bostäderna var den 71,1 procent och 57,7 procent för sysselsättningen. Fördelningen av nöjda svar visas i tabell 14. Frågan om värdig hjälp har av misstag inte kommit med på enkäten till sysselsättningen. Redovisning av andelen nöjda svar redovisas därför för boende och sysselsättning var för sig.

13 13 Tabell 14. Andel nöjda svar, boende och med boendestödjare, SoL Påverka Värdigt Kvaliteten Icke isolerad Trygg Gemenskap Andelen nöjda svar för sysselsättning enligt SoL redovisas i tabell 15. Tabell 15. Andel nöjda svar, daglig sysselsättning Påverka Kvaliteten Trygg Gemenskap Frågan om upplevd isolering har besvarats med ja av alla utom två personer som inte lämnat något svar alls. procent nöjda svar för möjligheten att påverka och kvaliteten är unikt för socialpsykiatrin i enkätundersökningen. Socialpsykiatrin har näst verksamheterna enligt LSS den högsta andelen nöjda svar totalt. Socialpsykiatrin omfattades inte av enkätundersökningen år 8.

14 14 Icke nöjda och övriga svar Antalet icke nöjda svar var i genomsnitt för samtliga frågor ca 12 procent för alla verksamheterna. Ett jakande svar på frågan om isolering innebär att den enskilde känner sig isolerad. Inom socialpsykiatrin svarade nästa hälften att de kände sig isolerade. Inom hemtjänsten fanns ett stort antal personer som inte upplevde gemenskap, ca 29 procent. Motsvarande siffra var inom särskilda boenden 39,4 procent. Frågan om kvaliteten var efter frågan om upplevd gemenskap den fråga som hade siffror över tio procent icke nöjda svar. Kvalitetsfrågan hade även högsta andelen uteblivna svar. I tabell 16 redovisas andelen icke nöjda och övriga svar för alla frågor exklusive frågan om upplevd isolering. Tabell 16. Total andel icke nöjda och övriga svar per verksamhetsområde socialpsyk LSS Demensbo Säbo Hemtjänst uppgift saknas vet ej både och Nej 5 15 Kommentarer och synpunkter Möjlighet att lämna förslag till förbättringar efterfrågades i fråga 6. Vid övriga frågor fanns utrymme att lämna synpunkter. Antalet kommentarer, drygt st, visar enligt nedanstående tabell de svarandes vilja att framföra synpunkter och bidra till möjliga kvalitetsförbättringar.

15 15 Tabell 17. Antal kommentarer per fråga och verksamhet Sysselsättning Socpsyk LSS DV LSS bostad Neutrala Beröm Förbättringar Demensboende Säbo * Hemtjänst Varje verksamhet med svar 15 st eller flera kommer att få ta del av kommentarerna vid ett särskilt tillfälle. Socialkontorets synpunkter och förslag Den total undersökning som enkäten för socialnämndens måluppfyllelse var, uppvisade svarsfrekvenser på procent eller över för alla verksamheter utom särskilda boende och inom LSS verksamheterna. Svarsfrekvensen sjönk för de särskilda boendena i jämförelse med 8 års undersökning. Någon entydig förklarande faktor är svår att finna. Antalet enkäter från särskilda boenden där den enskilde fått hjälp av personal eller annan var också få. Möjligheten fanns att få hjälp av utomstående att fylla i enkäten men mycket få använde detta förfaringssätt. Bristande information såväl till som från personalen kan vara en orsak. Bortfallet av en fråga på utskickat frågeformulär till sysselsättning enligt SoL medförde internt bortfall. Enkäten omfattade flera områden än 8 års enkät. Dessa områden hade hög andel nöjda svar. Totalt var andelen nöjda var 72,6 procent vilket var ca tre procent högre än år 8. Andelen interna bortfall och osäkra svar hade inte förändrats nämnvärt. Några kommentarer har berört avsaknad av möjlighet att svara något mellan ja och nej, hög eller låg. Av svaren att döma har de allra flesta kunnat bestämma ett svar och sedan kommenterat svaret som exempel var frågorna om kvalitet och möjligheten att påverka. I vilken utsträckning som dessa siffror avspeglar personalens kunskaper, ledarskap eller annat kan inte utläsas av enkätens frågor. En möjlighet finns dock att via kommentarerna få viss vägledning.

16 16 Ett önskemål från socialnämnden var efter 8 års enkät att möjlighet skulle finnas i kommande enkäter att särskilja olika utförare. Redovisning har skett där så har varit möjligt, antalet svar varit 15 eller flera, samtliga inom hemtjänsten. Inom övriga har endast två eller tre utförare haft nödvändigt antal svar och därmed inte möjliggjort jämförelser i avsedd form. En redovisning uppdelad på kommunal respektive privata utförare har gjorts där sådan grund har funnits. De områden där fortsatta förbättringsmöjligheter finns, den information som kommentarerna kan ge föreslås utgöra grund för fortsatt kvalitetsarbete efter information till utförarna och till enheterna på socialkontoret.

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Redovisning av genomförda kundnöjdhetsenkäter 2015

Redovisning av genomförda kundnöjdhetsenkäter 2015 1 (6) VON 2015/154 Till vård- och omsorgsnämnden Redovisning av genomförda kundnöjdhetsenkäter 2015 Vård- och omsorgsnämnden fattade 2008 beslut om att en enkätundersökning av kundnöjdheten i nämndens

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-63-1.2.1. SID 1 (5) 2012-02-01 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2012-02-09

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010 BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 0 Margareta Bolinder Sundin Kvalitetsledare SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med hjälpen de får av äldreomsorgen. Enkäten, som användes

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Utökad sammanfattning till Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2015:13) Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Förord År 1994 infördes personlig assistans

Läs mer

Resultat av föräldraenkät våren 2009

Resultat av föräldraenkät våren 2009 ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 3 Resultat av föräldraenkät våren 2009 Bakgrund och syfte Föräldraenkäten sänds ut vartannat år för att få en uppfattning om vad vårdnadshavarna tycker om grundskolans verksamhet.

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet Rapport Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005 Rapport till Kodkollegiet 7 december 2005 Rapport Teknisk beskrivning Population och urval Målgruppen för undersökningen är befattningshavare i ansvarig

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Inventering av målgruppen psykiskt funktionshindrade inom kommunerna i Östra Norrbotten

Inventering av målgruppen psykiskt funktionshindrade inom kommunerna i Östra Norrbotten Inventering av målgruppen psykiskt funktionshindrade inom kommunerna i Östra Norrbotten en metodutveckling Projektsamordnare Benitha Eliasson Projektets styrgrupp Lars Karlsson Sirkka-Liisa Jönsson Birgitta

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING AVSEENDE SERVICE OCH LIVSKVALITET I ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 GÖRAN QVARNSTRÖM KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2005-12-21 DNR 1252-2005 2 Innehållsförteckning Service och livskvalitet i

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS Socialpsykiatri, SoL 2005 Deltagande kommuner: Botkyrka,

Läs mer

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen och Handikappomsorgen, hösten 2004

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen och Handikappomsorgen, hösten 2004 Socialförvaltningen Jan Borgehed Tel. 0477-443 19 Jan.borgehed@tingsryd.se 2004-11-17 Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen och Handikappomsorgen, hösten 2004 Bakgrund/genomförande Ett av

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

Teknisk rapport Stockholmsenkäten

Teknisk rapport Stockholmsenkäten SBG1000, v1.3, 2010-04-07 INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Karin Hägglund 2012-07-24 1 (5) Teknisk rapport Stockholmsenkäten Bakgrund Sedan 2002 har Sundbybergs stad genomfört Stockholmsenkäten vartannat

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö. Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Långängen 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Cecilia Sylten (m) ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Birgit Ljung SPF,

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 218-20969-06 FÖRORD I januari 2006 skickade Länsstyrelsen Östergötland,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens ekonomisektion 2006 Dec. 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-07-18 Diarienummer NHO-2013-0121.31 Nämnden för hälsa och omsorg Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som skett under det första kvartalet. Värdegrundsenkät Bakgrund Som ett led i Individ-

Läs mer

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016 Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016 Erika Wilhelmsson Håkan Andersson Anette Mellström Marie Sjögren Hannah Parnén Rosmari Emanuelsson

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Jakten på den försvunna skatten

Jakten på den försvunna skatten Jakten på den försvunna skatten ett drama i två mandatperioder En granskning av de privata vårdbolagen i Uppsalas äldreomsorg Vad skulle du göra med 36 miljoner kronor? I äldreomsorgen skulle så mycket

Läs mer

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50 Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2011 Nämnd Stadsdelsnämnd Öster Verksamhet Äldreomsorgen - vård- och omsorgsboende Svarsfrekvens Inom vård- och omsorgsboende, Stadsdelsförvaltning (SDF)

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik 2016-03-30 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll 90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016 Kommunerna och landstingen/regionerna planerar att erbjuda 90 000 ungdomar en

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Sammanställning av 2009 års brukarundersökning i Socialpsykiatriska området

Sammanställning av 2009 års brukarundersökning i Socialpsykiatriska området Sammanställning av 2009 års brukarundersökning i Socialpsykiatriska området Undersökningsperiod 09 10 12-09 11 13 Ansvarig för utformning av enkät: Kristina Rönnkvist Distribution och information om enkät:

Läs mer

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning Inledning Staten och Sveriges kommuner och landsting(skl) har genom årlig överenskommelse enats om

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Lex Sarah i Örebro län

Lex Sarah i Örebro län Lex Sarah i Örebro län En uppföljning av de missförhållanden inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, som anmälts 27 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ. nr 29:22 Förord

Läs mer

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 2013-12-11 SN 2013/5180 1 (6) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende.

Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende. Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende. Författare Magnus Wimmercranz. ABSTRACT Syfte: Undersökningen har haft två syften. Dels att pröva ett befintligt frågeinstrument

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer