Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter"

Transkript

1 Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka med syftet att undersöka hur kvaliteten på verksamheten uppfattas. Resultatet ska ligga till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet Cirka 400 enkäter delades ut och den ungefärliga svarsfrekvensen blev 70 %. Resultatet är genomgående mycket positivt. Högsta betyg får information och bemötande. I den mån missnöje finns riktas det främst mot möjligheten att vara delaktig samt tillgängligheten. I och med det övervägande positiva resultatet pekas inga tydliga förbättringsområden ut. Istället förordas kommentarer som de svarande lämnat som en inspirationskälla för det framtida utvecklingsarbetet. Till sist förslås att denna typ av undersökning kompletteras med kvalitativa undersökningsmetoder för att åstadkomma en fördjupad och mer detaljerad uppfattning om klienters uppfattning av kvaliteten. Individ- och familjeomsorgskontoret POSTADRESS Sandvikens Kommun, Sandviken. TELEFON INTERNET

2 KVALITETSENKÄT TILL INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGENS KLIENTER Bakgrund och syfte Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11) är vägledande för socialtjänstens kvalitetsarbete. Detta arbete omfattar bland annat rutiner för handläggning och dokumentation, samverkan, arbetet med fel och brister, synpunkter och klagomål, personaloch kompetensförsörjning samt uppföljning och utvärdering av verksamheten. När det gäller uppföljning och utvärdering utgör den enskildes uppfattning av verksamhetens kvalitet ett av perspektiven. Socialtjänsten behöver fortlöpande undersöka hur verksamheten uppfattas och ständigt sträva efter att bibehålla god kvalitet samt arbeta för förbättringar där brister uppmärksammats. Denna enkäts syfte är att undersöka hur verksamheten uppfattas och resultatet ska ligga till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet Enkäter om upplevd kvalitet brukar fokusera på aspekter som information, bemötande, delaktighet, tillgänglighet samt om behov tillgodoses. Individ- och familjeomsorgen i Sandviken har vid två tidigare tillfällen (2003 och 2005) gjort underökningar av klienters upplevelser. Detta är den tredje undersökningen med detta syfte. Enkäten har arbetats fram av kvalitetsgruppen där samtliga enheter finns representerade. Målet har varit att åstadkomma en enkät som alla enheter och verksamheter kan använda årligen för att underlätta sammanställning och jämförelser. Enkätens utformning Enkäten inleddes med frågor om ålder, kön samt vilken enhet svaret rörde. Därefter följde 5 frågor med utrymme för att göra kommentarer efter varje fråga: 1. I början av vår kontakt vill vi ge dig en tydlig information om vår verksamhet som är lätt att förstå. Hur har vi lyckats med det? 2. Vi vill att du ska känna dig bra bemött av vår personal. Hur har vi som arbetar här bemött dig? 3. Vi vill att du så mycket som möjligt ska kunna vara delaktig i vad som händer eller beslutas här. Hur har det lyckats när det gäller dig? 4. Vi vill vara lättillgängliga. Till exempel ska det vara lätt för dig att träffa oss eller nå oss på telefon. Hur har vi lyckats när det gäller dig? 5. Vi vill att vårt arbete ska leda till en positiv förändring för dig. Hur har det lyckats för dig? Fyra möjliga svarsalternativ fanns: dåligt, dåligt, bra eller mycket bra. 1

3 Urval, genomförande och svarsfrekvens Under veckorna 46,47 och 48 delade personal vid alla enheter och verksamheter ut en enkät till de klienter som man träffade i tjänsten, det vill säga på arbetsplatsen, vid hembesök eller vid några tillfällen, på institution. Den ifyllda enkäten kunde antingen lämnas i en brevlåda vid utgången av kontoret eller skickas senare i ett adresserat svarskuvert. Ett förbiseende vid utdelandet var att inte ha kontroll över antalet enkäter som delades ut. Detta förhindrar en exakt uträkning av svarsfrekvensen. Enheterna har i stället efterhand fått göra en uppskattning av antal utdelade enkäter. Med denna reservation är den ungefärliga svarsfrekvensen 70 %. Det fanns enstaka tillfällen då personal valde att inte lämna ut någon enkät. Till exempel då klienten var förvirrad på grund av psykisk sjukdom eller då det samtal som ägde rum var konfliktfyllt eller av mycket känslig karaktär. Det bedömdes då som onaturligt eller rent av okänsligt att lämna ut en enkät vid avslutat samtal. Bearbetning och utformning av resultatredovisning De inkomna svaren har bearbetats manuellt. En större andel kvinnor än män har svarat men det fanns i stort sett ingen skillnad i utfallet, därför redovisas inte svaren utifrån variabeln kön. Utifrån variabeln ålder fanns inte heller några skillnader i utfall. Därför redovisas inte svaren utifrån den variabeln med undantag för Ungdomsenhetens svar där svaren delats upp på personer under eller över 20 år. De sammanlagda siffrorna för hela Individ- och familjeomsorgen redovisas i procent medan övriga siffror är i absoluta tal. 2

4 RESULTAT Individ- och familjeomsorgen totalt Utdelade enkäter: 402 (cirka) Antal svar: 282 Ungefärlig svarsfrekvens: 70 % förändringar Andel (%) för respektive svarsalternativ. (Kursiverade, små siffror avser absoluta tal) Stapeldiagram med svarsfördelningen i procent Mkt dåligt Mkt bra Kommentar till resultat Som framgår är resultatet genomgående mycket positivt. Högsta betyg får information och bemötande. I den mån missnöje finns riktas det främst mot möjligheten att vara delaktig samt tillgängligheten. Svarsfrekvensen är hög i jämförelse med de tidigare undersökningarnas 27 respektive 29 %. 3

5 RESULTAT - ENHETER Barn- och Familjeenheten Utdelade enkäter: 30 (cirka) Antal svar: 18 Ungefärlig svarsfrekvens: 60 % förändringar Resultat i absoluta tal Kommentar till resultat Ett relativt litet underlag som dock visar ett bra resultat. Då underlaget endast utgör en mycket liten del av de personer som Barn- och familjeenheten har kontakt med årligen kan inga långtgående slutsatser dras. 4

6 Ungdomsenheten Utdelade enkäter: 100 (cirka) Antal svar ungdomar 20 år eller yngre: 28 Antal svar vuxna 21 år eller äldre: 24 Ungefärlig svarsfrekvens: 52 % A: Ungdomar 20 år eller yngre förändringar Resultat i absoluta tal B. Vuxna 21 år eller äldre förändringar Resultat i absoluta tal Kommentarer till resultat De svarande ger överlag bra betyg, särskilt för bemötandet. När det gäller skillnader mellan yngre och äldre finns bland de svarande ungdomarna något större andel missnöjda, särskilt när det gäller tillgänglighet. 5

7 Vuxenenheten Utdelade enkäter: 40 (cirka) Antal svar: 27 Ungefärlig svarsfrekvens: 67 % förändringar Resultat i absoluta tal Kommentar till resultat Vuxenenheten får överlag bra betyg av de svarande, särskilt för bemötande. De negativa omdömen som lämnas berör framförallt delaktighet och positiva förändringar. 6

8 Ekonomienheten Utdelade enkäter: 150 (cirka) Antal svar: 123 Ungefärlig svarsfrekvens: 82 % förändringar Resultat i absoluta tal Kommentar till resultat bra betyg från de svarande för information och bemötande. Negativa omdömen rör i huvudsak delaktighet och tillgänglighet. Många uppgav svårigheter att svara på fråga 3-5 på grund av att de fyllde i enkäten vid sin första kontakt med enheten. De valde då att ge bra betyg eller att hoppa över frågan. n från hos personer som upplever att beslut gått dem emot Ekonomienheten hade lagt till två frågor på sin enkät. Den första frågan var öppen och berörde vad man uppfattat som särskilt positivt eller negativt i kontakten med enheten. Dessa svar redovisas inte här. Den andra frågan gällde om man uppfattade att besluten på ekonomienheten i huvudsak gått den svarande för eller emot. Tanken med denna fråga var att undersöka eventuella skillnader i personers uppfattning av kvaliteten om personen upplever att beslut som gått dem emot. Upplever till exempel en person som fått avslag bemötandet som sämre än någon som fått gynnande beslut. Det kom in många svar där de två sista frågorna inte besvarats alls och endast 6 svar där man uppgav att besluten hade gått i negativ riktning. Detta är för litet underlag för att göra någon analys. Noterbart är ändå att omdömena i de sex svaren inte var sämre än i de övriga svaren. 7

9 Familjerätten Utdelade enkäter: 35 (cirka) Antal svar: 17 Ungefärlig svarsfrekvens: 49 % förändringar Resultat i absoluta tal Kommentar till resultat Litet underlag förhindrar slutsatser eller långtgående analys. Stor antal svar kom från personer som besökt familjerätten för fastställande av faderskap. Dessa personer hade svårigheter att svara på fråga 3 och 5. 8

10 Familjecenter Utdelade enkäter: 65 (cirka) Antal svar: 51 Ungefärlig svarsfrekvens: 78 % förändringar Resultat i absoluta tal Kommentarer till resultat De som svarat på enkäten har varit mycket positiva. En majoritet av de svarande har valt omdömet mycket bra vid varje fråga, endast tre negativa omdömen i hela underlaget. 9

11 Kommentarer och synpunkter Som redovisats var svaren i enkäten övervägande positiva. Få utnyttjade möjligheten att kommentera. Här följer exempel på synpunkter som framkom. Det är ingen heltäckande redovisning, likartade kommentarer redovisas endast en gång. Om informationen Positiva kommentarer: - beskrivning av hur allt funkar. - Lätt att förstå ni talar lugnt och trevligt. - Det gick jättebra, och jag förstod det också Negativa kommentarer: - Mer information om övrigt, om Sandviken. - Bristande information om rutiner - Borde finnas ett informationsmöte - Min första soc-tant var dum i huvet, berättade ingenting - Svårt att förstå i början - Fick ej info, fick fråga själv Om bemötande Positiva kommentarer: - när jag väl fick en egen handläggare - Jättetrevlig och snäll personal - I början mycket jobbigt men sedan släppte allt - Jag känner mig trygg och säker varje gång jag är där - Skojar och hejar, det är positivt Negativa kommentarer: - Det behövs mer ödmjukhet och inte klagomål om er dåliga ekonomi - Har fått byta handläggare - En del verkar inte fatta någonting - Sa ej hej, tog ej i hand eller presenterade sig - Var väldigt arrogant - Med vissa reservationer om att ej känna sig trodd Om delaktighet Positiva kommentarer: - Vi kommer alltid överens om beslut - Jag sa vad jag tyckte och var delaktig - De frågar alltid om saker är ok Negativa kommentarer: - Ofta när man talar om något, är det redan beslutat bakom ryggen - Många beslut tas utan att jag förstår dem - När vi sökt hjälp från det center där föräldrar ska få hjälp ifrån, ska det behöva ta 4-6 månader, dåligt - Ibland har det varierat från månad till månad utan att man fått veta varför. 10

12 Om tillgänglighet Positiva kommentarer: - Ringer man de tider som står, är det lätt att få tag på folk. - Ringer alltid upp om man lämnat meddelande - Inga problem, det har fungerat bra Negativa kommentarer: - Kan ta flera veckor att få tag på den man vill ha tag på. - Telefonsystemet är det sämsta jag stött på - Korta telefontider - Svårt att komma fram på telefontider - Det går inte att fråga om nåt i receptionen - Korta tider för besök hos handläggare - Var är ni? - Om handläggaren är sjuk vill man kunna prata med någon extra. Om positiva förändringar Positiva kommentarer: - Tycker jag och min sekreterare är på rätt väg. - Jag har kommit dit jag vill idag -, men vi har inte gått i mål ännu. - De har hjälpt mig med min pappa så vi kan träffas igen - Nu trivs jag med mitt liv, innan ville/orkade jag ingenting - Dricker inte lika ofta alls - Det känns bättre när man kan prata med någon - Jag har blivit mycket lugnare och bråkar inte - Jag har gått många steg fram, om inte soc kommit in i mitt liv hade jag varit död idag. - Jag är under utveckling - Hjälper mig att se mig själv och mönster i mitt och i omgivningen. Negativa kommentarer: - Vi har sökt hjälp för vårt missbruk. Det tog nästan ett år innan något hände. - Status quo - Jag har inte märkt något ännu Övrigt - Allt vore toppen om alla var som min handläggare: öppen, hård, trevlig och kunnig. - En handläggare var helt oförstående och lyssnade inte opartiskt, en annan mycket oförstående, den tredje bra i sin yrkesroll. - Förstärkt boendestöd som jag har är mycket bra - Det har gått bra eftersom jag varit lydig. - Handläggarna sköter sitt jobb bra, däremot tycker jag att socialutskottet inte gör det. - Jag skulle vilja att det fanns mer positiva belöningar när det går åt rätt håll - Ungdomsboendet har varit en bra plats för mig även om jag inte alltid kom överens med personalen. - Det är underbart att komma till en kommun som ställer upp, lyssnar och hjälper till, utan er hade familjen gått under. - Jag tycker det är svårt att förstå hur dom menar i samtal - Fortsätt lyssna på oss morsor, vi är inte bara hysterikor utan kommer med bra idéer själva ibland. 11

13 Analys och diskussion Resultatet Den här undersökningen får ses som ett försök att fånga upp tendenser eller att skapa en övergripande och allmän bild över hur Individ- och familjeomsorgens klienter upplever kvaliteten på verksamheten. Den har därför både sina förtjänster och sina brister. Till förtjänsterna hör att hela 282 enkäter inkommit där omdömen och synpunkter lämnats. Som jämförelse kan nämnas att möjligheten att komma med synpunkter via kommunens synpunktsblankett utnyttjas av ett tiotal personer per år. Resultatet pekar också på det faktum att det stora flertalet (åtminstone de som svarat) är nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten. Till bristerna hör att det, som tidigare nämnts, just handlar om en översiktlig och allmän undersökning. Det innebär att mer detaljerad information saknas, till exempel om VAD som upplevts som bra respektive dåligt. Individ- och familjeomsorgen är dessutom en komplex verksamhet. Alla aspekter som inte ryms inom de fem frågorna blir därför inte undersökta. Ytterligare en brist är det relativt stora antal som inte svarat vilket omöjliggör långtgående analyser eller säkra slutsatser. Det går alltså inte att uttala sig om att den bild som ges i undersökningen gäller för alla som varit i kontakt med Individ- och familjeomsorgen samt för alla enheter och verksamheter. Det går endast att uttala sig om upplevelserna hos de 282 som svarat. Hur relevant denna bild är i förhållande till helheten är oklart. De som svarat är dock överlag nöjda eller mycket nöjda utifrån de aspekter på kvalitet som denna enkät fokuserar på. I den mån missnöje finns riktar den sig framförallt mot tillgänglighet samt upplevelsen av att vara delaktig. Detta resultat stämmer relativt väl överens med tidigare undersökningar. Även enkätundersökningarna 2003 och 2005 gav huvudsakligen gott betyg. Det missnöje som fanns riktade sig framförallt mot tillgängligheten. Var är de missnöjda? Individ- och familjeomsorgens arbete handlar i huvudsak om att hjälpa människor i svåra livssituationer. Förutom att hjälpa och stödja finns också ett ansvar för att ingripa i människors liv, med eller mot deras vilja, om livssituationen bedöms som allt för riskfylld eller skadlig. I avvägningen mellan ansvaret för att vara till hjälp och ansvaret för att säkerställa en skälig levnadsnivå finns alltid en risk för att Individ- och familjeomsorgens personal gör bedömningar och fattar beslut som upplevs som felaktiga eller missgynnande av de personer som berörs. Därför är det inte helt orealistiskt att en viss del av de människor som kommer i kontakt med IFO upplever kontakten, och kanske därigenom kvaliteten, som negativ. Ett visst missnöje borde komma till utryck i en enkät som denna. Det mycket positiva utfallet väcker frågor: Är detta den totala och sanna bilden av klienternas upplevelse av kvaliteten? Om inte, varför framkommer inte missnöjet? Det finns inga säkra svar på dessa frågor. Med utgångspunkten att det förekommer missnöje hos klienter som dock inte kommer till uttryck i denna undersökning går det naturligtvis att spekulera i ett antal möjliga förklaringar: 12

14 Undersökningsmetoden, där enkäten lämnats ut öga mot öga och därefter lämnats i brevlåda på kontoret/arbetsplatsen kan ha skapat en känsla av, eller misstanke om, att inte vara helt anonym. Det skulle i så fall kunna innebära att klienten inte vågat vara helt ärlig och uppriktig eller att de som är kritiska låtit bli att svara över huvud taget. Emot detta talar att så stor andel kunnat ta med sig enkäten hem och skicka den anonymt senare. Det kan också vara så att de missnöjda är mindre motiverade till att överhuvudtaget ägna tid och energi åt att fylla i en enkät för IFO: s räkning. En tredje förklaring kan vara att undersökningsperioden var för kort för att åstadkomma en representativ och heltäckande bild av klienters upplevelse av kvaliteten. Till sist kan frågornas utformning vara styrande. Inriktningen på frågorna och val av formuleringar kanske inte fångar upp de eventuella negativa erfarenheter som finns. Eller är det helt enkelt så att klienters upplevelser av Individ- och familjeomsorgen är mer positiva än vad som förväntas? Hur kan resultatet användas? Syftet med enkäten är i första hand att peka på förbättringsområden samt att bevara sådant som fungerar bra. Denna undersöknings övervägande positiva resultat ger inte så mycket hjälp när det gäller att identifiera förbättringsområden. För att utveckla verksamheten är kanske de kommentarer som lämnats mer användbara. Till exempel kan kommentarer som lämnats användas för reflektion och diskussion i de olika verksamheterna: - Det som den här personen upplevt och kommenterat (positivt eller negativt), gäller det mig eller oss här på arbetsplatsen? Ett mycket aktuellt ämne i socialt arbete är hur man kan mäta resultatet av Individ och familjeomsorgens arbete. I kommentarerna där de svarande med egna ord beskriver sina upplevelser finns en provkarta över uppfattningar om resultat och förändring som kan ligga till grund för det framtida arbetet med att bättre mäta effekter av insatser. Framtiden Denna enkät är framarbetad av Individ- och familjeomsorgens kvalitetsgrupp med syftet att frågorna ska kunna ställas i samtliga verksamheter både då en kontakt avslutas och under en begränsad underökningsperiod. Det har visat sig att vissa frågor var svårbesvarade för familjerättens klienter samt att frågan om delaktighet var oklar för vissa. Dessutom var vissa frågor svåra att svara på för dem som just påbörjat kontakten med någon av IFO: s enheter. För att enkäten ska kunna användas av alla, i alla lägen, behöver den förmodligen justeras till viss del. En mer heltäckande och detaljerad undersökning av upplevd kvalitet kräver att denna enkät kompletteras med andra undersökningsformer av mer kvalitativ karaktär. Till exempel djupintervjuer, fokusgrupper eller så kallade samforskningssamtal. 13

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Anledning till besöket 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kön 21% 22% 14% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Anledning till besöket 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kön 21% 22% 14% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1(15) Omsorgs- och socialförvaltningen Cecilia Larsson KUNDENKÄTER INOM IFO ÅR 2009 Beroendemottagningen Beroendemottagningen fick in 64 svar av totalt 76 utlämnade vilket motsvarar en svarsfrekvens på

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens barn och familjesektion 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 2013027 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Datum. 2014-06-26 Rev 2014-08-22. att lägga rapporten Uppföljning av ferieskola vårterminen 2014 till handlingarna, samt

Datum. 2014-06-26 Rev 2014-08-22. att lägga rapporten Uppföljning av ferieskola vårterminen 2014 till handlingarna, samt Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Annbritt Öqvist Datum 14-06-26 Rev 14-08-22 Diarienummer BUN-14-23 Barn- och ungdomsnämnden Rapport Uppföljning av ferieskolan vårterminen

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens ekonomisektion 2006 Dec. 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140707 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som skett under det första kvartalet. Värdegrundsenkät Bakgrund Som ett led i Individ-

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Bakgrund I början av 2010 tog Gatukontorets projektgrupp i samarbete med kulturgeograf Susan Bolgar fram en enkät om Gyllins naturpark.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera den 6 februari 2016 320 Totalt antal svar Skapad: den 25 januari 2016 Fullständiga svar: 304 Q1: Bakgrundsfråga till dig som svarar

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012030 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

2009-01-23. Sektorn för socialtjänst Funktionshinder BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008. Bostäder

2009-01-23. Sektorn för socialtjänst Funktionshinder BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008. Bostäder Sektorn för socialtjänst Funktionshinder 2009-01-23 BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008 Bostäder Undersökningen omfattar 12 bostäder. Kindbogården ingår inte eftersom bostaden avvecklades. Ett svar märkt

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Delaktighet och inflytande via personliga utvecklingsprogram

Delaktighet och inflytande via personliga utvecklingsprogram Delaktighet och inflytande via personliga utvecklingsprogram intervjuer med brukare och personal i bostad med särskild service Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande

Läs mer

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015 TD ungdomsprojekt Uppföljning september 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Upplevelsen av att arbeta på TD-enheten... 3 Vikten av att få ett sådant här

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Nöjdhets- och kvalitetsenkät 2013 för socialpsykiatriska enheten.

Nöjdhets- och kvalitetsenkät 2013 för socialpsykiatriska enheten. 1(8) 213-8-26 Socialnämnden Nöjdhets- och kvalitetsenkät 213 för socialpsykiatriska enheten. Sammanfattning Enkätens resultat indikerar tydligt att socialpsykiatrins betoning på psykosociala frågeställningar

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD 2011-11-23 Anders Broberg om barns utsatthet 1. Definitionen mellan psykiskt våld och emotionellt våld? 2. Varför kan inte samtliga siffror vara sanna?

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Resultat av föräldraenkät våren 2009

Resultat av föräldraenkät våren 2009 ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 3 Resultat av föräldraenkät våren 2009 Bakgrund och syfte Föräldraenkäten sänds ut vartannat år för att få en uppfattning om vad vårdnadshavarna tycker om grundskolans verksamhet.

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts Rapport 2010-03-08 Inledning - Rapport 2010-03-08 På uppdrag av Behandlingshemmet

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2014-03-19. Botorp Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-28

Kvalitetsindex. Rapport 2014-03-19. Botorp Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-28 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2014-03-1 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-2 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Sammanfattning SwedeAmp har genomfört ett test av PREM (Patient Reported Experience Measures) i pilotprojektform under hösten

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Rapport Theo flyttar - en bok till barn i familjehem

Rapport Theo flyttar - en bok till barn i familjehem Rapport Theo flyttar - en bok till barn i familjehem December 2014 stockholm.se Theo flyttar December 2014 Utgivare: Socialförvaltningen strategiska enheten Kontaktperson: Eva Lindström Eva.maria.lindstrom@stockholm.se

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer