Skolkvalitetsmätning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolkvalitetsmätning 2004"

Transkript

1 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box S Stockholm Tel Fax

2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har bestämt att alla kommunens verksamheter skall följas upp och utvärderas. Vara kommun genomförde därför en offentlig upphandling av dessa konsulttjänster vilken ARS Research AB vann. Vara kommun har därför givit ARS Research AB i uppdrag att genomföra en kvalitetsmätning inom kommunens grundskolor. Kvalitetsmätningen är ett led i att nå kommunens övergripande mål för skolväsendet i Vara. Undersökningen syftar till att mäta elevernas och föräldrarnas syn på skolan ur olika kvalitetsaspekter. Resultatet skall användas för att praktiskt utveckla skolan utifrån elevernas och föräldrarnas bedömning. 1.2 Metod Undersökningen är en kvantitativ totalundersökning med datainsamling genom skriftlig enkät. 1.3 Målgrupper Målgrupperna för undersökningen är samtliga elever i grundskolans årskurs 3, 4, 5, 6 och 9 och vidare samtliga föräldrar till barn i grundskolans årskurs 3, 4, 5, 6 och 9. Enligt uppgifter från Vara kommun har målgruppen följande antal och sammansättning: Målgrupp Antal Elever åk Elever åk Elever åk Elever åk Elever åk Summa 1035 Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk Summa Frågeformulär Tio frågeformulär har utarbetats, till vissa delar lika, till vissa delar individuella. Varje frågeformulär består av ett 30-tal till 40-tal frågor, något kortare för de yngre barnen och något längre för föräldrar till barn i årskurs 9. Frågorna har huvudsakligen förkodade svarsalternativ. Två avslutande frågor är öppna ( Vilka tre saker tycker Du är bäst med P0504 2

3 Din/Ditt barns skola? och Är det något Du tycker kan bli bättre på skolan? ). Frågeformulären finns i bilaga Frågeformulären till elever innehåller i stora drag samma frågeområden, med vissa språkliga anpassningar och innehållsmässiga tillägg efter årskurs. De äldre elevernas formulär omfattar t ex frågor om utbildnings- och yrkesval. Frågeformulären till föräldrar har också till stora delar samma innehåll som elevformulären, men även här har formulären anpassats till den årskurs barnet går i. Föräldraformulären innehåller ett avsnitt om kontakten med och informationen från skolan. Till elever i årskurs 9 och till föräldrar med barn i årskurs 3, 4, 5 och 6 ställs dessutom frågor om anmälan till Kulturskolan. Frågeformulären är utarbetade i samråd med Vara kommun och har godkänts av uppdragsgivaren före fältarbetets början. Frågeformulären har följande antal frågor: Grupp Antal frågor Elever åk 3 17 Elever åk 4 33 Elever åk 5 33 Elever åk 6 33 Elever åk 9 43 Föräldrar åk 3 38 Föräldrar åk 4 39 Föräldrar åk 5 39 Föräldrar åk 6 39 Föräldrar åk Genomförande Undersökningen har genomförts enligt följande plan: Vara kommun tillhandahöll uppgifter om antal elever (föräldrar) per klass och skola. ARS distribuerade enkäterna klassvis till Vara kommun. Enkäterna levererades två arbetsdagar före genomförandet. Vara kommun lämnade elevenkäterna vidare till respektive skola. Elevenkäterna omfattade frågeformulär och svarskuvert samt en instruktion till klassläraren. Dagen för genomförandet i skolorna bestämdes till tisdagen den 20 januari. Eleverna besvarade frågeformuläret under lektionstid och lade frågeformuläret i ett enskilt svarskuvert. Läraren samlade in svarskuverten och skolan sände sedan in dessa till Vara kommun för att gemensamt sändas vidare till ARS. Föräldraenkäterna skickades ut med post från Vara kommun till hemadressen. Varje enkät omfattade frågeformulär, svarskuvert och ett introduktionsbrev från Vara kommun. P0504 3

4 Föräldrarna besvarade sitt frågeformulär hemma och sände in det i ett förfrankerat svarskuvert till ARS. Påminnelser till föräldrar har skett från skolan på initiativ från Vara kommun centralt och ARS. ARS har svarat för registrering och databearbetning. 1.6 Resultat av fältarbetet Svarsfrekvenserna är beräknade som rak svarsfrekvens, det vill säga antal inkomna svar genom antalet angivna elever resp föräldrar på skolan. I de fall vi har fått uppgifter om förändrat elev- eller föräldraantal på skolan har vi gjort justeringar för detta. Vara kommuns undersökning har givit följande svarsfrekvenser. Vara kommun, Totalt Grupp Utsända Uppgift om ändrat antal Bas för svarsfrekvens Inkomna Svarsfrekvens i % Elever åk Elever åk Elever åk Elever åk Elever åk Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk På en övergripande nivå kan sägas att svarsfrekvenserna är mycket bra för elevenkäterna men något låg för föräldraenkäterna. Den är dock på en acceptabel nivå för föräldrarna årskurserna 3, 4 och 5. För årskurserna 6 och 9 för föräldrarna bör resultaten tolkas med försiktighet. Samma hänsyn får tas vid nedbrytningar på skola och årkurser. När man tar del av resultaten bör man även tänka på om föräldrar eller elever är liten, så kan de procentuella skillnaderna se stora ut fast det endast rör sig om enstaka personer. Svarsfrekvenser per skola bifogas i bilaga till totalrapporten samt redovisas i respektive skolrapport. P0504 4

5 2 RESULTATREDOVISNING Nedan följer en översiktlig genomgång av resultatet för skolan i Vara kommun totalt, per årskurs. För en genomgång av de olika skolorna inom kommunen hänvisas till den grafiska redovisningen i rapporterna. 2.1 Elevenkäterna Då svarsfrekvensen är hög i samtliga årskurser kommenteras denna inte vidare i genomgången nedan. Resultaten bör ge Vara kommun en god bild av elevernas åsikter om skolan och skolmiljön Elever årskurs 3 Eleverna i årskurs 3 ger sin Arbetsmiljö ett gott omdöme, på en fyrgradig skala ligger medelbetyget på mellan 3,2 3,7. I stort sett samtliga, över 90%, tycker att arbetsmiljön är bra det gäller såväl klassrum, matsal, skolgård, bibliotek som gymnastiksal. Den del som möjligen drar ned betyget något är skolmaten vilken 17% tycker är dålig. Skolmaten får dock ett lågt betyg vid skolkvalitetsmätningar generellt. Vad gäller Undervisningen ger eleverna i årskurs 3 även denna ett gott betyg. På en fyrgradig skala ligger bedömningen på mellan 3,0 3,7. Mer än 90% är positiva till skolböckerna, takten i undervisningen, möjligheten att lära sig nya saker och att få hjälp om man kommer efter. De områden som drar ned betyget något är möjligheten att få använda dator i skolarbetet och att få kontakt med andra länder. Drygt 1 av 5 (22%) tycker att möjligheterna till detta är dåliga. Trivseln bland elever i årskurs 3 är mycket god (3,8 resp 3,7 på en fyrgradig skala). 98% av eleverna trivs med sina kompisar och 97% med sin/sina lärare. 95% tycker att skolan är bra Elever årskurs 4 Arbetsmiljön får medelbetyg på mellan 2,8 3,6. Klassrum, bibliotek och gymnastiksal får bäst omdöme medan matsalen och skolmaten drar ned det samma. Det sammantagna omdömet för arbetsmiljön är 3,3 med 91% som uppger att den är bra. Undervisningen får bedömningar på mellan 2,9-3,7 på den fyrgradiga skalan. Bäst omdöme får vad ARS anser som primära tjänster, som sättet att arbeta, undervisningens kvalitet, takten i undervisningen, att det är roligt att lära och läroböckerna. Det som får sämre omdöme är de områden som ligger utanför dessa som t ex möjligheten att få använda dator och mer utåtriktade kontakter (andra länder, företag, teater etc). 92% uppger att undervisningen allt sammantaget är bra. Vad gäller Elevinflytandet anser eleverna i årskurs 4 att elevråd och utvecklingssamtal fungerar väl (medel 3,6 resp 3,7) men att möjligheterna att påverka skolans miljö, undervisning och utveckling inte är lika bra (3,0 resp 2,9). 89% tycker dock att elevinflytandet allt sammantaget är bra. P0504 5

6 Trivsel får mellan 3,2 3,6. 89% säger sig trivas bra i skolan och ha bra kontakt med sin/sina lärare. 11% uppger dock att stämningen eleverna emellan är dålig. Det avspeglar sig även i nästa frågeområde Mobbing där 16% säger sig ha blivit mobbade under det senaste året. Enligt vad ARS erfar brukar denna andel ligga på mellan 10-15% varför 16% är i överkant. Det är förstås kopplat till toleransnivån inom skolan och vad som är att betraktas som mobbing. Men då 16% omräknat på de fjärdeklassare som svarat på enkäten utgör närmare 30 personer är det många individer som anser sig drabbade Elever årskurs 5 Arbetsmiljön får av Varas femteklassare ett medelbetyg på mellan 2,7 (skolmaten) och 3,5 (skolans bibliotek). Gymnastiksalen och lokalerna i övrigt får ett gott omdöme medan eleverna i årskurs 5 är mer kritiska än sina yngre kamrater till matsal, skolgård och städning. Skolmaten och matsalen är förstås starkt kopplade till varandra och som nämnts tidigare områden som ofta kommer långt ned på bedömningar vid denna typ av mätningar. Då vi vet att Vara kommun arbetat mycket med dessa undrar vi om det även kan finnas en möjlighet att kommunicera ut detta arbete till elever (och föräldrar). Något förenklat att inte framhäva att skolmaten är billigast, utan faktiskt ovanligt bra (om detta är fallet). 87% tycker att arbetsmiljön är bra allt sammantaget vilket är ett gott betyg. Beträffande Undervisningen känner vi igen mönstret från årskurs 4. Även bland femteklassarna så är det undervisningens mjukare och vad ARS bedömer primära delar som får bäst omdöme arbetssätt, undervisningens kvalitet och takten. Medelbetygen hamnar på mellan 2,7 och 3,6. Lägst omdöme får de externa kontakterna de områden vi tror Vara kommun tagit på sig utöver de mer grundläggande uppgifterna med andra länder, företag och kulturella aktiviteter. 89% tycker att undervisningen allt sammantaget är bra vilket är ett gott omdöme. Vi tolkar det som att eleverna gör samma associationer som ARS om vad som primärt ingår i undervisningsdelen. Elevinflytandet får mellan 2,8 och 3,6 där elevråd och utvecklingssamtal fungerar bra medan elevernas möjligheter att påverka fungerar mindre bra. 85% av femteklassarna säger att de trivs i sin skola. Trivseln får mellan 3,2 3,4 i medelbetyg (på den fyrgradiga skalan). Åter ser vi en andel som säger att stämningen mellan eleverna är dålig vilket avspeglas i nästa område Mobbing. 18% av femteklassarna uppger att de blivit mobbade under det senaste året en hög andel enligt ARS bedömning. Sett till individer är det åtminstone 35 personer som upplever detta. Femteklassarna ger Varas skolor 3,2 i betyg allt sammantaget vilket får ses som gott Elever årskurs 6 Med stigande ålder blir eleverna mer medvetna och kritiska till sin Arbetsmiljö. Eleverna i årskurs 6 ger arbetsmiljön mellan 2,5 3,5. Gymnastiksal och bibliotek får bäst omdöme medan framför allt skolmaten, men även skolgården och städningen, drar ned betyget något. Sammanfattningsvis tycker dock 90% av femteklassarna att arbetsmiljön är bra. Även Undervisningen får mellan 2,5 och 3,5 i medelbetyg. Arbetssätt, arbetstakt och undervisningens kvalitet får fina omdömen medan hårdare variabler som läroböcker och P0504 6

7 datorer får något sämre omdöme. 13% av eleverna i årskurs 6 uppger att möjligheterna är dåliga att få hjälp om man kommer efter i matte, svenska eller engelska. Det är troligt att dessa svarar utifrån egna erfarenheter. Vidare kan vi konstatera att målsättningen att nå ut till andra länder, företag samt till kulturella aktiviteter inte ser ut att ha lyckats bland eleverna i årskurs 6. Något positivt att lyfta fram är att det för Varas del är lättare att åtgärda dessa hårda variabler än om eleverna t ex varit kritiska mot skolans arbetssätt. Vi vill även poängtera att 89% av sjätteklassarna tycker att undervisningen allt sammantaget är bra. Vad gäller Elevinflytandet fungerar utvecklingssamtal och elevråd bra (3,6 resp 3,3 i medel) medan möjligheterna till påverkan på miljö, undervisning och utveckling fungerar mindre bra (2,7 resp 2,6). Resultatet känner vi igen från de lägre årskurserna. Trivsel får mellan 3,1 3,4 d v s ett gott medelbetyg. Det vi tittat på i de lägre klasserna, hur många som uppger att stämningen mellan eleverna är dålig, är här 14%. Vad gäller Mobbing uppger 18% att de har blivit mobbade. Det motsvarar närmare 40 elever sett till de som svarat. Har frågan blivit mer uppmärksammad i skolan under senare tid? Råder det nolltolerans för mobbing? Oavsett orsak är det, enligt vad ARS erfar, en hög andel som säger sig ha blivit mobbade. 86% av sjätteklassarna tycker att skolan är bra, vilket får ses som ett ganska gott betyg Elever årskurs 9 Eleverna i årskurs 9 är ganska kritiska till sin Arbetsmiljö. Motsvarande resultat har ARS sett i andra skolkvalitetsmätningar. Medelbetygen varierar mellan 2,4 3,3. Gymnastiksalen är det enda som får över 3,0. Skolgård, skolmat och matsal får sämst omdöme mellan 2,4 2,6. Arbetsmiljön allt sammantaget får 2,9 vilket inte är ett så bra resultat. 1 av 4 (24%) av niondeklassarna tycker att miljön är dålig. Eleverna är något mer positiva till Undervisningen. Det gäller framför allt det ARS kallar de mjuka och primära delarna, som arbetssätt, undervisningens kvalitet och takten i undervisningen. Undervisningen allt sammantaget får också ett gott omdöme. För alla dessa fyra parametrar ligger medelbetyget på 3,1 3,3. För övriga delar är resultatet sämre. 1 av 4 elever tycker t ex att möjligheterna att få hjälp när de kommit efter i matte, svenska eller engelska är dåliga, liksom de kontakter de får genom PRAO. Vidare är eleverna kritiska till läroböckerna, möjligheten att använda dator och till möjligheterna till externa kontakter där i vissa fall fler är negativa än positiva (ex andra länder, företag). För dessa delar har man inte lyckats nå ut eller nå sin målsättning. Det är en stor variation mellan de olika delar eleverna bedömer, medelbetygen varierar mellan 1,9 3,3. Beträffande Elevinflytandet är det främst utvecklingssamtalen som får godkänt med 85% positiva och ett medel på 3,2 på den fyrgradiga skalan. Möjligheterna till påverkan upplevs som begränsade för åtminstone hälften av eleverna. Medlen varierar mellan 2,4 och 3,3. Trivseln får ett gott omdöme av niorna, mellan 3,0 och 3,4. 93% uppger att stämningen är god såväl mellan eleverna som i den egna klassen. 15% uppger under Mobbing att de blivit mobbade under det senaste året. I medelbetyg allt sammantaget ger niondeklassarna skolan 2,8 vilket man kanske skulle önska var något högre. 1 av 4 tycker att deras skola är dålig. Till niondeklassarna ställdes några kompletterande trivselfrågor kring förekomst av tobak etc. 12% uppger att där finns mycket/ganska mycket våld i skolan, 28% mycket/ganska mycket P0504 7

8 klotter, 18% rasism, 72% tobak och 60% alkohol. 3% uppger att det finns mycket eller ganska mycket droger. ARS har svårt att bedöma utbredningen av dessa olika problem i Vara kommun jämfört med andra kommuner men gör den reflektionen att t ex våld ju inte är accepterat i andra arbetsmiljöer. Avslutningsvis kan nämnas att 13% uppger att de är anmälda till Kulturskolan och att den främsta orsaken till att man inte är anmäld är bristande intresse för de områden Kulturskolan representerar. 2.2 Föräldraenkäterna Svarsfrekvenserna för föräldraenkäterna är som tidigare beskrivits betydligt lägre än för elevenkäterna varför dessa resultat får tolkas med viss försiktighet. Föräldrarna till elever i årskurs 3, 4 och 5 har svarat i större utsträckning än i 6 och 9. Jämfört med andra skolkvalitetsmätningar ARS har genomfört kan vi även se att för Varas del har vi i de lägre klasserna fått in färre svar än vi brukar och i de högre klasserna fått in fler svar än vi brukar Föräldrar årskurs 3 Svarsfrekvensen på totalnivå (alla skolor i genomsnitt) är 66% vilket bör ge Vara en ganska god bild av hur föräldrarna till elever i årskurs 3 ser på skolan. På en övergripande nivå så överensstämmer resultaten mellan elever och föräldrar relativt bra. Arbetsmiljön får ett ganska gott omdöme av föräldrarna till eleverna i årskurs 3, medel 3,0 3,2 d v s ganska jämnt. För de flesta delar (biblioteket undantaget) överstiger andelen positiva 80%. Även Undervisningen ges ett gott betyg av föräldrarna, mellan 3,0 och 3,5 på den fyrgradiga skalan. T ex kan nämnas att 93% uppger att undervisningen främjar lusten att lära. Barnens möjligheter till kontakt med andra länder sticker ut något negativt då 1 av 5 tycker att dessa möjligheter är dåliga. 92% anser att undervisningen allt sammantaget är bra. Kontakten med skolan, med läraren och skolans lednings tycks fungera mycket bra. Medelvärdet är mellan 3,0 3,7 för de ingående parametrarna. Den del som möjligen skulle kunna förbättras är ledningens förmåga att ta till sig synpunkter från elever och föräldrar där 1 av 5 svarar att detta är dåligt. 95% uppger att deras barn trivs på skolan och 97% att Trivseln allt sammantaget är bra. Elevernas möjligheter att påverka och att ta del av kulturlivet bedöms som något sämre. 15% uppger att deras barn har blivit mobbat (i bemärkelsen flera gånger blivit retad, hotad eller slagen) vilket dock får anses som högt. 91% tycker att möjligheterna är bra för att föräldrar och skola att samverka för barnets bästa. 95% ger skolan ett bra betyg bland föräldrarna till eleverna i årskurs 3 vilket får anses som gott. 47% av föräldrarna uppger att deras barn är anmälda till Kulturskolan. Bland orsaker till varför man inte är anmäld finner vi bristande intresse och tid, svårigheter att ta sig till Kulturskolan men även att det är för dyrt och att det inte fanns plats. P0504 8

9 2.2.2 Föräldrar årskurs 4 61% av föräldrarna till elever i årskurs 4 har skickat in sina svar vilket ger oss en relativt god bild av vad dessa föräldrar anser om skolan, totalt sett. Föräldrarna ger Arbetsmiljön mellan 2,8 3,1 d v s är något mer negativa än treornas föräldrar. Skolmat (!), gymnastiksal, lokaler och städning får bättre omdöme än t ex skolgård, bibliotek och matsal. Barnens och föräldrarnas bedömning skiljer sig alltså något åt. Vad gäller Undervisningen så får de mjuka variablerna som t ex arbetssätt och takt, undervisningens kvalitet/främjar lusten att lära goda omdömen. Hårdare variabler (böcker, datorer) och målsättningar gällande externa kontakter (andra länder, företag, kulturliv) får sämre bedömning. Undervisningen allt sammantaget anser 97% vara bra. Medelbetygen för undervisning varierar mellan 2,5 3,4. Kontakten med skolan och då framför allt kontakten med läraren upplevs som mycket bra (99% bra och 3,7 i medel). Medel för frågeområdet varierar mellan 2,9 3,7. Det som främst kan förbättras är ledningens förmåga att lyssna på elever och föräldrar. Vi vill samtidigt understryka att 90% uppger att de är nöjda med skolans information och de kontakter som finns. Resultaten känns igen från gruppen föräldrar till elever i årskurs 3. Beträffande Trivsel får skolan mellan 2,7 3,4 där 92% säger att deras fjärdeklassare trivs i skolan men även pekar på att elevernas inflytande är begränsat. 17% uppger att deras barn har blivit mobbat, en hög andel som överensstämmer med elevernas svar (16%). 92% anser att skolan allt sammantaget är bra. Vad gäller Kulturskolan har 46% av de som svarat barn anmälda dit. Orsak till att man inte är anmäld är framför allt bristande intresse och att det är svårt att ta sig dit Föräldrar årskurs 5 65% av föräldrarna till elever i årskurs 5 har svarat vilket får anses som godkänt. Föräldrarna till elever i årskurs 5 ger Arbetsmiljön mellan 2,8 3,1 i medelbetyg (på den fyrgradiga skalan). Lokalerna, skolgården, gymnastiksalen, skolmaten och städningen får bättre omdöme än matsalen och biblioteket. 84% tycker att arbetsmiljön allt sammantaget är bra. Undervisningen får gott betyg vad gäller arbetssätt, kvalitet, takt mm. Det som drar ned bedömningen av undervisningen är möjligheterna till externa kontakter, i denna grupp främst med företag (medel 2,5). Det finns en stor variation i bedömningen från 2,5 3,4. 21% uppger att möjligheterna är dåliga att få hjälp om barnet kommer efter i matte, svenska eller engelska. Det är troligt att man talar utifrån egen erfarenhet. Undervisningen mer generellt tycker 92% är bra vilket får ses som ett gott betyg. Kontakten med skolan är bra, medeltalet varierar mellan 2,9 3,8. Precis som i föräldragrupperna för de yngre eleverna är det främst ledningens förmåga att ta till sig synpunkter som det finns ett visst missnöje med. I övrigt är 95% nöjda med kontakten med och informationen från skolan. P0504 9

10 Trivseln ligger på mellan 2,8 3,4 där elevernas möjligheter att påverka utvecklingen får sämst bedömning. Det egna barnets trivsel i skolan får bäst bedömning. 95% uppger att deras barn trivs bra i skolan. Samtidigt bör noteras att 17% uppger att deras barn har mobbats under det senaste året, en hög andel som bekräftar det vi såg i elevenkäterna (eleverna uppgav 18%). 92% tycker att deras barns skola är bra, ett gott betyg sammantaget. Bland de svarande föräldrarna uppger 28% att deras barn är anmälda till Kulturskolan. Den främsta orsaken till att man inte är anmäld är att barnet inte är intresserat Föräldrar årskurs 6 Bland föräldrar till elever i årskurs 6 har 56% svarat vilket är något lågt för att ge en helt säker bild av hur föräldrarna ser på skolan. Resultaten ska därför tolkas med en viss försiktighet. Föräldrarna ger Arbetsmiljön en litet låg men jämn bedömning, mellan 2,6 3,2 (på den fyrgradiga skalan). Föräldrarna är mer kritiska än barnen. Gymnastiksalen får bäst omdöme med 87% positiva medan skolgården och biblioteket får sämst omdöme med 42 resp 35% negativa. Allt sammantaget är 83% positiva. Undervisningens mjuka och vad ARS kallar primära delar får bättre omdöme än de hårda variablerna och de mer sekundära uppgifter man åtagit sig. Föräldrarna har en positiv bild av arbetssätt, undervisningens kvalitet och takten. Läroböcker, datorer och externa kontakter får sämre omdöme. 24% av de föräldrar som medverkat menar att möjligheterna är dåliga att få hjälp om barnet kommer efter i matte, svenska eller engelska. Allt sammantaget ger 88% undervisningen ett gott betyg men medlet varierar från 2,4 3,4 för de olika delarna. Kontakten med skolan fungerar mycket bra, framför allt med läraren och utvecklingssamtalen. Föräldrarna ger kontakten med skolan mellan 2,9 3,6 i medel. Allt sammantaget tycker 88% att kontakten/informationen fungerar bra. Möjligen kan ledningen lyssna mer till föräldrar och elever, något 1 av 4 signalerar. Beträffande Trivseln så uppger 95% att deras barn trivs bra i skolan. Medelbetygen varierar mellan 2,7 3,4. Det som föräldrarna menar kan förbättras är elevernas möjligheter till påverkan. Motsvarande resultat såg vi både bland elever och bland andra föräldragrupper. 18% uppger att deras barn har blivit mobbat, en hög andel. Sammantaget får skolan 3,1 i medelbetyg av dessa föräldrar, med 91% som tycker att den är bra. 29% uppger att deras barn är anmälda till Kulturskolan. Den främsta orsaken till att man inte är anmäld är bristande intresse. P

11 2.2.5 Föräldrar årskurs 9 Föräldrarna till elever i årskurs 9 är den grupp som skickat in sina formulär i minst utsträckning, 52% har svarat. Dock är ARS erfarenhet att så ofta är fallet, i Vara är svarsbenägenheten t o m något högre än i andra kommuner vad gäller föräldrar till elever i årskurs 9. Samtidigt vill vi understryka att resultaten måste tolkas med viss försiktighet även på totalnivå då alltså bara hälften av föräldrarna valt att svara. Arbetsmiljön får mellan 2,4 3,0 i medelbetyg på den fyrgradiga skalan. Man är mest kritisk till skolgården och till matsalen och mest positiv till gymnastiksal, lokaler och skolmat. Föräldrarna är alltså minst lika kritiska som eleverna. Arbetsmiljön allt sammantaget ger man 2,8 i medelbetyg. Beträffande Undervisningen får dessa delar mellan 2,2 3,1. Precis som i andra föräldragrupper får mjukare delare som arbetssätt, undervisningens kvalitet och takten i undervisningen bättre bedömning än hårda delar (skolböcker, datorer) och externa kontakter (internationellt samarbete, samarbete med företag etc). Värt att notera är att 1 av 4 tycker att möjligheterna är dåliga att få hjälp om eleven kommer efter i matte, svenska eller engelska och att 41% tycker att skolans hjälp med fortsatta studie- och yrkesval är dåliga. Undervisningen allt sammantaget får 2,9. Kontakten med skolan får varierande omdömen, mellan 2,7 3,5. Bäst fungerar kontakten med lärarna och utvecklingssamtalen. Mindre bra är ledningens förmåga att ta till sig synpunkter från föräldrar och elever. Trivseln får mellan 2,6 3,2. 88% uppger att deras barn trivs på skolan och att stämningen är bra i klassen. Däremot får elevernas möjlighet att påverka lärande, miljö och utveckling sämre bedömning. 17% uppger att deras barn har blivit mobbat under det senaste året. Då hälften svarat på enkäten ger detta minst 18 elever, troligen finns ytterligare elever som drabbats. De kompletterande trivselfrågorna kring tobak, alkohol etc ställdes även till föräldrarna. Enligt de föräldrar som valt att svara på enkäten så uppger 14% att förekommer mycket eller ganska mycket våld, 14% att det förekommer mycket/ganska mycket klotter, 11% rasism, 44% tobak, 24% alkohol och 2% ganska mycket/mycket narkotika. D v s föräldrar och elever ger samma bild av förekomsten av våld och narkotika men eleverna ger en värre bild av klotter, rasism, tobak och alkohol. Åter vill vi påminna om att vi saknar många svar från föräldrarna varför resultaten kan ge en osäker bild. 2.3 Avslutande kommentar Sammanfattningsvis kan sägas att skolan i Vara får goda omdömen vad gäller undervisningens mjukare delar som arbetssätt och att det är roligt att lära för eleverna. Kontakten med lärarna tycks också vara mycket god. Vad gäller arbetsmiljön och undervisningens hårdare delar (skolböcker, datorer etc) framkommer en del negativa synpunkter. Ett annat område som sticker ut är målsättningen kring de externa kontakter eleverna skall få med andra länder, företag och organisationer och kulturliv. Detta tycks inte ha nått fram till elever eller föräldrar. De flesta barn tycks trivas i skolan och skolan får ett ganska gott omdöme vad gäller dessa trivselfrågor. Möjligheterna till inflytande upplevs dock som små. Vidare framkommer att en hög andel av eleverna säger att de har blivit mobbade under det senaste året vilket är oroande. Andra skolmätningar ARS har genomfört visar på en P

12 andel av mellan 10 15%. I Varamätningen har vi mer än 15%, upp till 18%. Sett till individer är det många som berörs. Är orsaken att frågan diskuteras mer nu? Råder det nolltolerans för mobbing? Faktum kvarstår att många säger sig ha blivit mobbade och att bilden stärks av att bland elever i årskurs 4, 5 och 6 uppger mellan 11 14% att stämningen mellan eleverna inte är bra. Stockholm ARS Research AB Michael Söderström Pia Ottander P

Gymnasieundersökningen 2004

Gymnasieundersökningen 2004 Gymnasieundersökningen 2004 Kvalitetsmätning i Lagmansgymnasiet Vara kommun Hösten 2004 ARS P0603 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20. e-mail: info@ars.se www.ars.se.

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar Vara kommun Grundskoleundersökning Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolIndex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Gymnasieundersökningen 2006

Gymnasieundersökningen 2006 VARA KOMMUN Gymnasieundersökningen 2006 Kvalitetsmätning i Lagmansgymnasiet Hösten 2006 ARS P0798 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20. e-mail: info@ars.se www.ars.se.

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens och skolornas

Läs mer

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81 Regiongemensam elevenkät 2 Skolrapport gymnasieprogram Antal svarande, n=22; Svarsfrekvens=% Index per frågeområde 211 212 213 2 IHGR GY2 totalt 2 Göteborg GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 8 8 8 88 8

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Måttbandet nr 146 mars 2007

Måttbandet nr 146 mars 2007 Måttbandet nr 146 mars 2007 Enkät till elever i särskolan våren 2007 Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN

Läs mer

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport Förskola- skola Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katharina Norström Tfn: 08-508 14 018 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-09-04 Enskede- Årsta stadsdelsnämnd Enkät till 5-åringar som går på

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat våren 2014 Sjöängsskolan 6-9, Askersund

Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat våren 2014 Sjöängsskolan 6-9, Askersund Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat våren 2014 Sjöängsskolan 6-9, Askersund 2014-06-26 Sammanställning utförd av Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever Vara kommun Grundskoleundersökning 0 Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolindex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n= Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 2 totalt 2 GR GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 9 94 9 Delaktighet och inflytande 7 72 Skolmiljö 7 79 7 Kunskap

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

Resultat av föräldraenkät våren 2009

Resultat av föräldraenkät våren 2009 ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 3 Resultat av föräldraenkät våren 2009 Bakgrund och syfte Föräldraenkäten sänds ut vartannat år för att få en uppfattning om vad vårdnadshavarna tycker om grundskolans verksamhet.

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 215 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 7 98 98 1 9 91 Delaktighet och inflytande 43 7 7 83 1 8 Skolmiljö 49 79 7

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Engelska gymnasiet Göteborg - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA?

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Barnomsorgsundersökningen 2006

Barnomsorgsundersökningen 2006 VARA KOMMUN Barnomsorgsundersökningen 2006 Kvalitetsmätning Hösten 2006 ARS P0799 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20 e-post, info@ars.se, www.ars.se

Läs mer

Attityder till skolan 2012

Attityder till skolan 2012 Attityder till skolan 2012 Skolverket 2013-06-27 1 Förord Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört nationella attitydundersökningar bland elever i årskurs 7 9 och gymnasieskolan samt bland lärare

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Toftabo på Sallerups förskoleområde i Eslövs kommun.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 1 Inledning Baronen har fortsatt att arbeta hemvistvis under detta år. Det innebär att vi delar upp barnen i tre grupper under stora delar av dagen

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet*

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan. 2009-04-06 Innehåll 1 Policy Solbackens förskoleenhet

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 7 Juni 2016, kl 14:00-17:00 Plats: Bokö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar Sekreterare

Läs mer