Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka"

Transkript

1 Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009

2 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 5 Bortfall... 5 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER... 6 BAKGRUNDSVARIABLER... 6 Könsfördelning... 6 Åldersfördelning... 6 Bostadsområde... 7 KÄNNEDOM OCH UPPMÄRKSAMHET... 7 Kännedom... 7 Fått tidningen senaste två veckorna... 8 LÄSNING AV PEJL PÅ BOTKYRKA... 8 Läsning... 8 Anledningar till att ej läsa... 9 Intresse för olika ämnesområden Läsning av olika delar av tidningen Saknar eller vill läsa mer om Minne av särskild artikel eller reportage Betygsättning av text, bild, layout och papper Värde för att få kommunal information Antal nummer per år Kanaler för kommunal information Värdeord Betyg på tidningens namn Speglar kommunens slogan Sammanfattande betyg Övriga kommentarer RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE BAKGRUNDSVARIABLER Könsfördelning Åldersfördelning KÄNNEDOM OCH UPPMÄRKSAMHET Kännedom Fått tidningen senaste två veckorna LÄSNING AV PEJL PÅ BOTKYRKA Läsning Anledningar till att ej läsa Intresse för olika ämnesområden Läsning av olika delar av tidningen Betygsättning av text, bild, layout och papper Värde för att få kommunal information Antal nummer per år Kanaler för kommunal information Värdeord Betyg på tidningens namn Speglar kommunens slogan Sammanfattande betyg ANALYS OCH SAMMANFATTNING BILAGA 1 SAMTALSMALL BILAGA 2 ANLEDNINGAR TILL ATT EJ LÄSA

3 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING ALBY FITTJA HALLUNDA TULLINGE TUMBA BILAGA 3 SAKNAR ELLER VILL LÄSA MER OM ALBY FITTJA HALLUNDA TULLINGE TUMBA BILAGA 4 MINNE AV SÄRSKILD ARTIKEL ELLER REPORTAGE ALBY FITTJA HALLUNDA TULLINGE TUMBA BILAGA 5 BETYG PÅ TIDNINGENS NAMN ALBY FITTJA HALLUNDA TULLINGE TUMBA BILAGA 6 SPEGLAR KOMMUNENS SLOGAN ALBY FITTJA HALLUNDA TULLINGE TUMBA BILAGA 7 ÖVRIGA KOMMENTARER ALBY FITTJA HALLUNDA TULLINGE TUMBA

4 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD Inledning Axánd Konsult AB fick i november 2009 i uppdrag av Botkyrka kommun att genomföra en läsvärdesundersökning för kommunens medborgartidning Pejl på Botkyrka. Inledningsvis togs gemensamt ett ramverk för undersökningen fram tillsammans med uppdragsgivaren. Det beslutades att datainsamlingen skulle genomföras i mitten av december, samt att frågeformuläret skulle innehålla cirka frågor. Det beslutades även att sammanlagt skulle 500 intervjuer genomföras jämnt fördelade mellan fem områden,, /Norsborg/Eriksberg, respektive /Grödinge. Datainsamlingen genomfördes 10 december-22 december Syfte Syftet med denna läsvärdesundersökning är att ta fram information om mottagarnas kännedom av tidningen, hur läsare av Pejl på Botkyrka uppfattar och uppskattar tidningen och dess innehåll. Undersökningen syftar även till att fastställa om det finns några skillnader mellan hur boende i de olika bostadsområdena uppmärksammar och läser tidningen. Metod Urval och insamling av information Sammanlagt namn på slumpvis utvalda personer jämnt fördelade mellan de fem områdena överlämnades till Axánd från uppdragsgivaren. Axánd ombads genomföra nummersättning av listorna. Vid denna nummersättningssättning noterades att många personer, framför allt i och, inte har ett fast telefonabonnemang eller ett registrerat kontantkort. Därför bad Axánd om att få ytterligare namn från uppdragsgivaren. De 500 intervjuerna har fördelats jämnt mellan de fem bostadsområdena. Samtalen tog mellan 2-10 minuter per intervju. De som har utfört telefonintervjuerna har inte uppfattat några svårigheter för respondenterna att förstå frågorna. Kontakt har tagits med respondenterna företrädelsevis under sen eftermiddag och kväll. Frågeformulär För att möjliggöra en kvantitativ tolkning av resultatet innehåller frågeformuläret en klart övervägande del frågor med fasta svarsalternativ. Fjorton av de tjugo frågorna i frågeformuläret har enbart fasta svarsalternativ, tre frågor har ett öppet svarsalternativ och resterande tre frågor har enbart öppna svarsalternativ. De första tre frågorna behandlar kännedom om tidningen, om man fått tidningen de senaste veckorna samt om man brukar läsa Pejl på Botkyrka. De personer som inte läser tidningen har sedan fått besvara en fråga rörande varför man inte läser. Läsarna av tidningen har därefter fått besvara 13 frågor som alla rör Pejl på Botkyrka. Bland annat behandlar frågorna vad man helst vill läsa om, hur man uppfattar antalet nummer per år, vilka värdeord man förknippar med tidningen samt vilket sammanfattande betyg man ger tidningen. Sist i frågeformuläret finns tre bakgrundsfaktorer kön, ålder och bostadsområde. Den samtalsmall som använts återfinns i sin helhet i Bilaga 1. Databearbetning och analys Svaren från intervjuerna har sammanställts och analyserats med hjälp av för ändamålet lämpliga statistikprogram. Utifrån denna bearbetning har översiktliga diagram tagits fram. Till 4

5 I N L E D N I N G, SYFTE OCH METOD diagrammen följer förklarande texter, vilket gör att i stort sett varje diagram kan förstås även om man inte har läst hela rapporten. Svaren på de öppna frågorna har sammanställts i form av text, medan svaren i sin helhet återfinns i bilagor sist i rapporten. De öppna svaren har vid sammanställningen kategoriserats i större områden. Detta medför att en bedömning har gjorts av Axánds konsult. Därför bör de procentangivelser som återfinns i sammanställningar av öppna svar inte ses som precisa. Svaren från samtliga respondenter har behandlats anonymt. Som en följd av avrundning summerar inte alltid procentsatserna i ett diagram till 100 %. Vid sammanställningen av totalen (Samtliga) har svaren från de två urvalsgrupperna inte vägts i förhållande till hur stor andel respektive grupp utgör av det antal tidningar som går ut till just den gruppen. I redovisningen nedan har namnen på två bostadsområden förkortats /Norsborg/Eriksberg kallas genomgående enbart för, och /Grödinge kallas genomgående för. Att genomföra 500 intervjuer med slumpmässigt utvalda personer ger en förhållande god säkerhet i svaren. Vid den här typen av undersökningar är det något av en standard att genomföra intervjuer. Som riktlinje kan man använda sig av att felmarginalen vid en fördelning hamnar på drygt fyra procentenheter. Bortfallredovisning Nedan redovisas först bortfallet för samtliga respondenter. Bortfall Som utgående ur populationen återfinns 794 personer, vilket lämnar 906 personer i nettourval. Detta resulterar i en svarsfrekvens på 55 %. Många av invånarna i Botkyrka har inget registrerat telefonnummer och därför har andelen poster med felaktigt eller helt avsaknat telefonnummer blivit stort. Det bör beaktas att inga fler kontaktförsök gjordes efter att 500 intervjuer var genomförda. (Kp=kontaktperson) Bruttourval Utgående ur populationen Felaktigt eller avsaknad av telefonnummer, fax 744 Ej målgrupp (bor ej i Botkyrka längre) 13 Sjuk hela datainsamlingsperioden 9 Bortrest hela datainsamlingsperioden 7 Talar ej svenska 21 Nettourval 906 Ej nådda för intervju 281 Vill ej delta (tidsbrist, princip etc) 125 Genomförda intervjuer 500 Svarsfrekvens (Genomförda intervjuer/nettourval) 55 % 5

6 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Resultat samtliga respondenter Nedan redovisas resultatet från samtliga respondenter. Ordningen i vilket resultaten redovisas följer logiken i samtalsmallen (Bilaga 1), med undantag för att bakgrundsvariablerna presenteras först nedan, men markerades sist i undersökningen. Bakgrundsvariabler Könsfördelning 18) Markera kön Könsfördelning % Kvinna 47% Man 53 % av respondenterna är kvinnor och 47 % är män. Svar har markerats för samtliga 500 respondenter. Åldersfördelning 19) Markera ålder 6 Åldersfördelning % 24% 27% 27% 3% år år år år 81- år Av de intervjuade invånarna är 19 % mellan år, 24 % mellan år och 27 % mellan år. Lika många, 27 %, är mellan år och resterande 3 % är 81 år eller äldre. Svar har markerats för samtliga 500 respondenter. 6

7 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Bostadsområde 20) Markera bostadsområde Bostadsområde / Norsborg/ Eriksberg / Grödinge 100 personer har intervjuats per bostadsområde, vilket ger en jämn fördelning mellan områdena. Svar har markerats för samtliga 500 respondenter. Kännedom och uppmärksamhet Kännedom 1) Känner du till Botkyrka kommuns medborgartidning Pejl på Botkyrka? Vid tvekan Det har nyligen kommit ett nytt nummer av Pejl på Botkyrka i din brevlåda. På framsidan finns två barn som är klädda i rosa kläder. Ordet Pejl står stort överst på sidan och nederst står det Små berättare med stor talang. Känner du igen den här tidningen? Kännedom % 29% 3% Ja Nej Vet ej Av de tillfrågade respondenterna svarar 67 % att de känner till tidningen Pejl på Botkyrka. 29 % uppger att de inte känner till tidningen och 3 % besvarar frågan med vet ej. Frågan har besvarats av samtliga 500 respondenter. 7

8 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Fått tidningen senaste två veckorna 2) Har du fått tidningen Pejl på Botkyrka de senaste veckorna? Fått tidningen senaste två veckorna % Ja 15% Nej, men brukar få den 3% 6% Nej Vet ej Av de personer som känner till tidningen, svarar 77 % att de har fått Pejl på Botkyrka de senaste två veckorna. 15 % uppger att de inte fått tidningen inom denna tidsram men att de brukar få den, och 3 % menar att de inte fått tidningen i fråga. 6 % av respondenterna har besvarat frågan med vet ej. Frågan har enbart ställts till de respondenter som känner till Pejl på Botkyrka, det vill säga 337 personer. Läsning av Pejl på Botkyrka Läsning 3) Brukar du läsa Pejl på Botkyrka? Läsning Ja, noga/i princip allt 7% Ja, skummar igenom/någon artikel noggrant 25% Ja, skummar igenom 36% Nej 3 Vet ej 1% Drygt två av tre respondenter, 68 %, uppger att de brukar läsa Pejl på Botkyrka 7 % läser den noggrant, 25 % läser någon artikel noggrant och skummar resten och 36 % skummar hela 8

9 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER tidningen. 30 % anger att de inte läser Pejl på Botkyrka, och 1 % menar att de inte vet om de läser tidningen eller ej. Frågan har enbart besvarats av de personer som fått, eller brukar få, Pejl på Botkyrka de senaste veckorna, det vill säga 309 personer. Anledningar till att ej läsa 4) Vad beror det på att du inte läser Pejl på Botkyrka? Anledningar till att ej läsa Inte intresserad av kommunal information 6% Hinner inte/har ej tid 34% Den lockar inte till läsning 35% Annat 26% De invånare som svarat att de inte läser Pejl på Botkyrka har ombetts berätta varför de inte läser tidningen. 6 % av dessa personer menar att de inte är intresserade av kommunal information. 34 % uppger att de inte hinner läsa tidningen eller inte har tid och 35 % svarar att tidningen inte lockar till läsning. Resterande 26 % har uppgett något annat skäl till att de inte läser tidningen. Det vanligaste svaret bland de övriga svaren är att man kan för dålig svenska för att kunna läsa tidningen. Några nämner att de har svårt att läsa på grund av synproblem och några menar att de helt enkelt inte prioriterar att läsa Pejl på Botkyrka. De öppna svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 2. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som känner till tidningen men som inte läser den, det vill säga 98 personer. 9

10 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Intresse för olika ämnesområden 5) På en skala från ett till sex där ett betyder inte alls intressant och sex betyder mycket intressant, hur intressant tycker du att det är att läsa om följande ämnen i Pejl på Botkyrka? Intresse för olika ämnesområden Information om mitt bostadsområde 4,8 Kulturevenemang 4,0 Skola och barnomsorg 3,9 Vård och äldreomsorg 3,9 Trafikfrågor, gator och vägar 3,9 Bostadsbyggande 3,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har fått uppge på en sexgradig skala hur intresserade de är av att läsa om ett antal ämnesområden i Pejl på Botkyrka. En etta på skalan betyder inte alls intressant och sex betyder mycket intressant. I diagrammet ovan syns medelvärdena för de olika ämnena, vet ejsvar exkluderade. Mest intressant upplever Botkyrkainvånarna att det är att läsa Information om vad som händer och är på gång i mitt bostadsområde, som får ett medelvärde på 4,8 av sex möjliga. Kulturevenemang får ett medelvärde på 4,0, och de resterande fyra ämnesområdena får alla 3,9 i medelvärde på den sexgradiga skalan. Frågan har enbart besvarats av de personer som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 10

11 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Läsning av olika delar av tidningen 6) Hur noga brukar du läsa följande typer av artiklar och reportage? Här kan du välja mellan att svara Läser inte alls, Skummar igenom och Läser. Läsning av olika delar av tidningen Information från kommunen (kalendariet) Kortare notiser Intervjuer med medborgare som gjort något särskilt Reportage från olika verksamheter och platser i kommunen 2,4 2,4 2,3 2,3 Inte 1,0alls Skummar 2,0 Läser 3,0 Respondenterna har fått uppge hur noga de läser ett antal typer av artiklar och reportage. I diagrammet ovan syns ett medelvärde för varje typ av artikel eller reportage. Svarsalternativet läser inte alls motsvaras av en etta, skummar igenom av en tvåa och läser av en trea. En etta på skalan betyder inte alls intressant och sex betyder mycket intressant. Respondenterna läser de fyra uppräknade typerna av artiklar och reportage ungefär lika noggrant. Information från kommunen (kalendariet) samt Kortare notiser läses något mer noga (2,4), och Intervjuer med medborgare som gjort något särskilt och Reportage från olika verksamheter och platser i kommunen läses något mindre noggrant (2,3). Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. Saknar eller vill läsa mer om 7) Vad saknar du eller skulle vilja läsa mer om i Pejl på Botkyrka? 10 % av respondenterna upplever inte att de saknar något i Pejl på Botkyrka, utan tycker att tidningen är bra som den är. Av läsarna av tidningen menar 6 % att de skulle vilja se mer av kultur, evenemang och olika föreningsaktiviteter i tidningen och 4 % vill läsa mer om det område där de bor. Lika många, 4 %, upplever att det vore bra om tidningen skrev mer om bostäder och olika byggprojekt i kommunen, och ytterligare 4 % vill att tidningen skrev mer om politik, till exempel information från politiker, politiska resultat eller aktuella beslut. Bland de övriga områden respondenterna nämner som något de vill läsa mer om i tidningen återfinns exempelvis ungdomar, sport, utbildning och framtidsplaner. 63 % har besvarat frågan med vet ej. De öppna svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 3. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 11

12 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Minne av särskild artikel eller reportage 8) Finns det någon artikel eller något reportage du särskilt kommer ihåg att du har läst i Pejl på Botkyrka? Vad handlade det om? Av de intervjuade läsarna av Pejl på Botkyrka nämner 37 % en eller flera artiklar som de särskilt kommer ihåg att de har läst i tidningen. Det är ingen artikel som förekommer i särskilt stor utsträckning även om flera personer nämner artikeln om strand, reportaget om små berättare samt reportaget om familjen som flyttade till Thailand. Andra artiklar och reportage som respondenterna nämner är nybyggnationen av Malmsjöskolan, artiklar om skolan samt reportage om dem själva eller någon de känner. De öppna svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 4. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. Betygsättning av text, bild, layout och papper 9) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dålig och sex betyder mycket bra, hur bra är Pejl på Botkyrka... Betygsättning av text, bild, layout och papper Papperskvalitet Bilder Texter Layout 4,6 4,4 4,4 4,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har fått uppge på en sexgradig skala hur bra de tycker att tidningens text, bild, layout och papperskvalitet är. En etta på skalan betyder mycket dålig och sex betyder mycket bra. I diagrammet ovan syns medelvärdena för tidningens text och form, vet ej-svar exkluderade. Samtliga områden får ett medelbetyg på över 4,0 av sex möjliga. Högst betyg får tidningens papperskvalitet, 4,6, följt av bilderna och texterna i Pejl på Botkyrka, som båda får ett medelbetyg på 4,4. I sammanhanget lägst betyg får tidningens layout, 4,3 av sex. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. 12

13 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Värde för att få kommunal information 10) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefull är informationen i Pejl på Botkyrka för dig vad gäller att få information om vad som händer och är på gång i Botkyrka kommun? 6 Värde för att få kommunal information 4 2 2% 4% 1 - inte alls värdefull 15% 27% 31% 19% mycket värdefull 2% Vet ej Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefullt och sex betyder mycket värdefullt, fått uppge hur värdefull de anser att Pejl på Botkyrka är för dem vad gäller att få information om vad som händer och är på gång i Botkyrka kommun. 21 % av läsarna ger ett värde på den lägre delen av skalan, medan 77 % ger ett värde på den övre delen av skalan. Resterande 2 % har besvarat frågan med vet ej. Detta ger ett medelvärde på 4,4 av sex möjliga på frågan. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. Antal nummer per år 11) Nästa år kommer Pejl på Botkyrka att komma fyra gånger om året. Tycker du att det är för få nummer, lagom många eller för många nummer? Antal nummer per år % 56% 2 1% 1% För få Lagom många För många Vet ej Drygt fyra av tio respondenter, 41 %, upplever att fyra nummer om året av Pejl på Botkyrka är för lite. 56 % menar att det är lagom många, medan 1 % är av åsikten att fyra nummer är för många. 1 % har besvarat frågan med vet ej. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. 13

14 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Kanaler för kommunal information 12) På vilket eller vilka av följande sätt skulle du vilja ta del av kommunal information? Kanaler för kommunal information Via en papperstidning som kommer hem Via Internet, på kommunens hemsida Via en papperstidning man kan hämta Via ett nyhetsbrev som kommer på Inte intresserad av kommunal information 27% 37% 57% 86% Respondenterna har fått ett antal informationskanaler upplästa för sig. Om de vill ta del av kommunal information via kanalen har de ombetts svara ja, annars nej. En klar majoritet av respondenterna, 86 %, menar att de gärna vill få kommunal information via en papperstidning som skickas hem till dem. 57 % upplever att de vill ta del av kommunal information via Internet på kommunens hemsida, medan 37 % svarar att de gärna får kommunal information via en papperstidning som man kan hämta i köpcentrum, på bibliotek och så vidare. En dryg fjärdedel av respondenterna, 27 %, uppger att de gärna får kommunal information via ett nyhetsbrev som kommer på e-post. Flera svarsalternativ har kunnat väljas. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. Värdeord 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur bra tycker du att följande ord beskriver tidningen Pejl på Botkyrka? Värdeord Lättläst Trovärdig Aktuell Intressant Modern Ungdomlig 5,0 4,8 4,5 4,3 4,3 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 14

15 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, fått väl de anser att ett antal värdeord beskriver tidningen Pejl på Botkyrka. I diagrammet ovan syns medelvärdena för de olika värdeorden, vet ej-svar exkluderade. Bäst upplever respondenterna att ordet Lättläst, 5,0, beskriver tidningen, följt av Trovärdig, 4,8, och Aktuell, 4,5. Intressant och Modern får båda ett medelvärde på 4,3 av sex möjliga. Minst väl upplever läsarna av tidningen att ordet Ungdomlig beskriver tidningen. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. Betyg på tidningens namn 14) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur bra tycker du att namnet på tidningen är Pejl på Botkyrka? 6 Betyg på tidningens namn 4 2 3% 1 - mycket dålig 7% 12% 21% 28% 27% mycket bra 2% Vet ej Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, fått uppge hur bra de tycker att namnet Pejl på Botkyrka är på tidningen. 22 % av respondenterna lämnar ett svar på den lägre delen av skalan, medan en klar majoritet, 76 %, lämnar ett svar på den övre delen av skalan. 2 % besvarar frågan med vet ej. Denna fördelning av svaren ger ett medelvärde på 4,5 av sex möjliga på frågan. De personer som givet något av de två lägsta betygen, ett eller två, har ombetts motivera sina svar. Flera av respondenterna upplever att det är svårt att förstå ordet Pejl och flera menar att ordet Pejl av en eller ett par anledningar inte är bra. De öppna svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 5. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 15

16 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Speglar kommunens slogan 15) Botkyrka kommun har en slogan som är: Botkyrka långt ifrån lagom. Tycker du att kommunens slogan även passar in på tidningen Pejl på Botkyrka? Speglar kommunens slogan % 42% 25% 7% 4% Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte särskilt bra Nej, absolut inte Vet ej Sammanlagt upplever 65 % av respondenterna att kommunens slogan Botkyrka långt ifrån lagom även passar in på tidningen. 23 % menar att kommunens slogan absolut passar in på tidningen och 42 % är av åsikten att kommunens slogan till viss del passar in på Pejl på Botkyrka. 32 % av respondenterna upplever inte att kommunens slogan passar in på tidningen 25 % uppger att den inte passar in särskilt bra och 7 % tycker absolut inte att kommunens slogan passar in på tidningen. 4 % besvarar frågan med vet ej. De personer som lämnat något av de nekande svaren har ombetts motivera sina svar. Det vanligaste svar, som 29 % av dessa respondenter ger, är att man helt enkelt inte gillar kommunens slogan. 18 % upplever att tidningen är lagom, och att kommunens slogan därför inte beskriver tidningen på ett bra sätt, medan 14 % menar att de har svårt att förstå eller tolka kommunens slogan över huvud taget. 8 % menar att kommunen och tidningen inte ska eller bör ha samma slogan. 14 % kan inte motivera sina svar. De öppna svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 6. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 16

17 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER Sammanfattande betyg 16) Vilket sammanfattande betyg skulle du ge Pejl på Botkyrka på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dålig och sex mycket bra? Sammanfattande betyg % 1 - mycket dålig 9% 4 37% mycket bra 1% Vet ej Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, fått lämna ett sammanfattande betyg på Pejl på Botkyrka. 10 % av respondenterna lämnar ett betyg på den lägre delen av skalan och 87 % lämnar ett betyg på den övre delen av skalan. 1 % besvarar frågan med vet ej. Detta resulterar i ett medelbetyg på tidningen på 4,4 av sex möjliga. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. Övriga kommentarer 17) Finns det något övrigt du skulle vilja tillägga om Pejl på Botkyrka, eller om den här undersökningen? Sist i undersökningen gavs respondenterna möjlighet att lämna övriga kommentarer kring tidningen eller undersökningen. En klar majoritet, 85 %, valde att inte lämna någon kommentar. Bland de kommentarer som respondenterna lämnade återfinns exempelvis att man skulle vilja att tidningen kom ut fler gånger per år, att det är bra att man genomför en undersökning, att tidningen är för tunn eller borde ha ett större format samt att man skulle vilja att tidningen var mer aktuell. De öppna svaren återfinns i sin helhet i Bilaga 7. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 17

18 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Resultat uppdelat per bostadsområde Nedan redovisas resultatet uppdelat per bostadsområde. Ordningen i vilket resultaten redovisas följer logiken i samtalsmallen (Bilaga 1), med undantag för att bakgrundsvariablerna presenteras först nedan, men markerades sist i undersökningen. Svaren på frågorna med öppna svarsalternativ särredovisas ej, utöver i bilagorna sist i rapporten. Bakgrundsvariabler Könsfördelning 18) Markera kön Könsfördelning 53% 56% 56% 58% 48% 47% 47% 52% 53% 44% 44% 42% Kvinna Man Samtliga Könsfördelningen är relativt jämn i samtliga bostadsområden. Fördelningen mellan män och kvinnor är bäst jämnt fördelad för områdena och. Svar har markerats för samtliga 500 respondenter. Åldersfördelning 19) Markera ålder Åldersfördelning Samtliga 43% 34% 31% 33% 28% 29% 3 27% 27% 29% 24% 19% 19% 18% 21% 19% 26% 24% 19% 19% 15% 14% 17% 17% 6% 3% 5% 1% 3% år år år år 81- år Det förefaller finnas vissa skillnader mellan åldersfördelningen i de olika områdena. Siffrorna i diagrammet ovan tyder på att befolkningen i är äldre än i de övriga områdena, och att den är något yngre i än i de övriga områdena. Svar har markerats för samtliga 500 respondenter. 18

19 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Kännedom och uppmärksamhet Kännedom 1) Känner du till Botkyrka kommuns medborgartidning Pejl på Botkyrka? Vid tvekan Det har nyligen kommit ett nytt nummer av Pejl på Botkyrka i din brevlåda. På framsidan finns två barn som är klädda i rosa kläder. Ordet Pejl står stort överst på sidan och nederst står det Små berättare med stor talang. Känner du igen den här tidningen? % 67% 72% 65% 64% 51% Kännedom 31% 29% 47% 32% 25% 12% 3% 5% 2% 3% 3% 3% Ja Nej Vet ej Samtliga Svaren från undersökningen tyder på att det finns skillnader mellan hur väl respondenterna i de olika bostadsområdena känner till Pejl på Botkyrka. Kännedomen förefaller vara lägst i, följt av och och högst i och. Frågan har besvarats av samtliga 500 respondenter. Fått tidningen senaste två veckorna 2) Har du fått tidningen Pejl på Botkyrka de senaste veckorna? % 77% 77% 76% 75% 63% Ja Fått tidningen senaste två veckorna 28% 19% 15% 15% 12% 6% 4% 3% 2% 3% 6% 6% 6% 5% 8% 2% 1% 3% Nej, men brukar få den Nej Vet ej Samtliga Tendenser tyder på att två områden sticker ut vad gäller om man uppmärksammat det senaste numret av Pejl på Botkyrka. Uppmärksamheten är lägst i och högst i. De övriga tre områdena uppvisar ungefär samma siffror. Frågan har enbart ställts till dem som känner till Pejl på Botkyrka, det vill säga 337 personer. 19

20 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Läsning av Pejl på Botkyrka Läsning 3) Brukar du läsa Pejl på Botkyrka? Läsning Ja, noga/i princip allt Ja, skummar igenom/någon artikel noggrant Ja, skummar igenom Nej Vet ej 7% 7% 16% 7% 3% 9% 11% 19% 1% 3% 2% 2% 25% 31% 28% 32% 36% 34% 33% 34% 43% 31% 3 25% 4 39% 27% 26% Samtliga Resultaten pekar på att det finns vissa skillnader mellan hur invånare i olika områden läser tidningen Pejl på Botkyrka. Av de personer som känner till tidningen och uppmärksammat att de fått den eller brukar få den förefaller läsningen vara högst i, och. Läsfrekvensen ser ut att vara lägre i och. Frågan har enbart besvarats av de personer som fått, eller brukar få, Pejl på Botkyrka de senaste veckorna, det vill säga 309 personer. 20

21 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Anledningar till att ej läsa 4) Vad beror det på att du inte läser Pejl på Botkyrka? Anledningar till att ej läsa Inte intresserad av kommunal information Hinner inte/har ej tid 6% 6% 6% 6% 14% 34% 39% 25% 24% 28% 56% Samtliga Den lockar inte till läsning 6% 35% 54% 48% 56% Annat 26% 21% 14% 11% 33% De invånare som svarat att de inte läser Pejl på Botkyrka har ombetts berätta varför de inte läser tidningen. Av svaren att döma finns det vissa skillnader mellan varför man inte läser. I och är den vanligaste anledningen att man inte hinner eller inte har tid att läsa tidningen, medan det vanligaste skälet till att man inte läser i, och är att tidningen inte lockar till läsning. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som känner till tidningen men som inte läser den, det vill säga 98 personer. Svaren på frågorna nedan i uppdelad form per bostadsområde bör tolkas med viss försiktighet, eftersom det i absoluta tal är ganska få personer som besvarat frågorna. För är antalet läsare som besvarat frågorna om tidningen 44 stycken, för är motsvarande siffra 27 stycken och för är siffran 35 personer. I området har 58 personer besvarat frågorna nedan och i området har 47 personer besvarat frågorna. 21

22 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Intresse för olika ämnesområden 5) På en skala från ett till sex där ett betyder inte alls intressant och sex betyder mycket intressant, hur intressant tycker du att det är att läsa om följande ämnen i Pejl på Botkyrka? Intresse för olika ämnesområden Information om mitt bostadsområde Kulturevenemang Skola och barnomsorg Vård och äldreomsorg Trafikfrågor, gator och vägar Bostadsbyggande 3,1 4,8 4,6 4,6 4,8 5,0 4,7 4,0 3,5 4,2 4,2 4,3 3,9 3,9 3,5 3,9 3,8 4,3 4,1 3,9 3,7 4,4 4,2 3,9 3,9 3,6 3,8 4,1 4,0 3,7 3,9 3,8 3,6 3,7 4,4 3,5 Samtliga 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har fått uppge på en sexgradig skala hur intresserade de är av att läsa om ett antal ämnesområden i Pejl på Botkyrka. En etta på skalan betyder inte alls intressant och sex betyder mycket intressant. I diagrammet ovan syns medelvärdena för de olika ämnena, vet ejsvar exkluderade. Respondenterna i samtliga områden upplever att Information om mitt bostadsområde är mest intressant att läsa om. Andra märkbara trender bland de uppdelade svaren är att respondenter hemmahörande i förefaller ge lägre värden på samtliga ämnesområden än de övriga respondenterna. Det verkar även som om invånare i upplever att Bostadsbyggande är mer intressant att läsa om än respondenter i de andra fyra bostadsområdena. Frågan har enbart besvarats av de personer som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 22

23 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Läsning av olika delar av tidningen 6) Hur noga brukar du läsa följande typer av artiklar och reportage? Här kan du välja mellan att svara Läser inte alls, Skummar igenom och Läser. Läsning av olika delar av tidningen Information från kommunen (kalendariet) Kort are notiser Intervjuer med medborgare som gjort något särskilt Reportage från olika verksamheter och platser i kommunen 2,4 2,7 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4 2,5 2,3 2,5 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,2 2,2 2,3 2,5 2,2 2,3 2,3 2,2 Samtliga Inte 1,0 alls S kummar 2,0 Läser 3,0 Respondenterna har fått uppge hur noga de läser ett antal typer av artiklar och reportage. I diagrammet ovan syns ett medelvärde för varje typ av artikel eller reportage. Svarsalternativet läser inte alls motsvaras av en etta, skummar igenom av en tvåa och läser av en trea. En etta på skalan betyder inte alls intressant och sex betyder mycket intressant. Resultatet skiljer sig inte nämnvärt åt mellan hur respondenter hemmahörande i de fem olika områdena har besvarat frågan. Vissa tendenser pekar på att personer boende i och läser något mer noggrant än övriga respondenter. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 23

24 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Betygsättning av text, bild, layout och papper 9) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dålig och sex betyder mycket bra, hur bra är Pejl på Botkyrka... Betygsättning av text, bild, layout och papper Papperskvalitet Bilder Texter Layout 4,6 4,5 4,8 4,5 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 4,7 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,7 4,1 4,2 4,3 Samtliga 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har fått uppge på en sexgradig skala hur bra de tycker att tidningens text, bild, layout och papperskvalitet är. En etta på skalan betyder mycket dålig och sex betyder mycket bra. I diagrammet ovan syns medelvärdena för tidningens text och form, vet ej-svar exkluderade. Svaren från respondenterna i de fem bostadsområdena skiljer sig inte åt särskilt mycket. Det verkar dock som om respondenter boende i ger något högre betyg till samtliga delar av tidningen än övriga. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. 24

25 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Värde för att få kommunal information 10) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefull är informationen i Pejl på Botkyrka för dig vad gäller att få information om vad som händer och är på gång i Botkyrka kommun? Värde för att få kommunal information Samtliga 4,4 4,6 4,8 4,1 4,3 4,3 Samtliga 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefullt och sex betyder mycket värdefullt, fått uppge hur värdefull de anser att Pejl på Botkyrka är för dem vad gäller att få information om vad som händer och är på gång i Botkyrka kommun. Högst värde av Pejl på Botkyrka vad gäller att få information om vad som händer och är på gång i Botkyrka kommun förefaller respondenter i bosatta i och ha. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. Antal nummer per år 11) Nästa år kommer Pejl på Botkyrka att komma fyra gånger om året. Tycker du att det är för få nummer, lagom många eller för många nummer? % 52% 48% 45% 43% 48% 41% 36% 31% Antal nummer per år 69% 57% 6 Samtliga 1% 4% 7% 1% För få Lagom många För många Vet ej Tendenser pekar på att intresset för att få fler nummer per år är högst i och lägst i. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. 25

26 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Kanaler för kommunal information 12) På vilket eller vilka av följande sätt skulle du vilja ta del av kommunal information? Kanaler för kommunal information Via en papperstidning som kommer hem 86% 82% 85% 94% 84% 85% Via Internet, på kommunens hemsida 31% 57% 66% 67% 66% 51% Via en papperstidning man kan hämta Via ett nyhetsbrev som kommer på Inte intresserad av kommunal information 2% 37% 45% 37% 4 29% 36% 27% 32% 26% 17% 38% 19% Samtliga Respondenterna har fått ett antal informationskanaler upplästa för sig. Om de vill ta del av kommunal information via kanalen har de ombetts svara ja, annars nej. Att få kommunal information hem i form av en papperstidning är mest populärt bland samtliga respondenter, oavsett vilket bostadsområde man bor i. Att inhämta information via Internet eller i form av ett elektroniskt nyhetsbrev tenderar att vara mindre intressant bland respondenter bosatta i. Flera svarsalternativ har kunnat väljas. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. 26

27 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Värdeord 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur bra tycker du att följande ord beskriver tidningen Pejl på Botkyrka? Värdeord Lättläst Trovärdig Aktuell Intressant Modern Ungdomlig 5,0 5,1 5,0 4,9 5,0 5,0 4,8 4,9 4,7 4,8 4,8 4,9 4,5 4,7 4,8 4,1 4,5 4,5 4,3 4,4 4,6 4,2 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5 3,9 4,3 4,3 4,0 3,9 4,3 4,1 3,9 4,1 Samtliga 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, fått väl de anser att ett antal värdeord beskriver tidningen Pejl på Botkyrka. I diagrammet ovan syns medelvärdena för de olika värdeorden, vet ej-svar exkluderade. Det återfinns inga större skillnader mellan hur boende i de olika bostadsområdena besvarar frågan. Vissa tendenser pekar dock på att personer bosatta i uppfattar tidningen som mindre aktuell och modern än övriga. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser tidningen, det vill säga 211 personer. 27

28 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Betyg på tidningens namn 14) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur bra tycker du att namnet på tidningen är Pejl på Botkyrka? Samtliga Betyg på tidningens namn 4,5 4,6 4,3 4,3 4,8 4,6 Samtliga 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, fått uppge hur bra de tycker att namnet Pejl på Botkyrka är på tidningen. Bäst upplever respondenter bosatta i att namnet Pejl på Botkyrka är, medan respondenter bosatta i och förefaller uppleva att namnet är något sämre. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. Speglar kommunens slogan 15) Botkyrka kommun har en slogan som är: Botkyrka långt ifrån lagom. Tycker du att kommunens slogan även passar in på tidningen Pejl på Botkyrka? Speglar kommunens slogan 48% 47% 42% 44% 4 37% 32% 26% 28% 29% 29% 23% 25% 16% 18% 21% 17% 14% 15% 7% 7% 7% 7% 9% 4% 4% 3% 2% Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte särskilt bra Nej, absolut inte Vet ej Samtliga 28

29 RESULTAT UPPDELAT PER BOSTADSOMRÅDE Tendenser pekar på att invånarna i i lägre utsträckning än övriga upplever att kommunens slogan även passar in på tidningen Pejl på Botkyrka. Bäst tycker invånare bosatta i, och att kommunens slogan passar in på tidningen. Frågan har enbart besvarats av dem som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. Sammanfattande betyg 16) Vilket sammanfattande betyg skulle du ge Pejl på Botkyrka på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dålig och sex mycket bra? Samtliga Sammanfattande betyg 4,4 4,7 4,7 4,3 4,4 4,3 Samtliga 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Respondenterna har på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, fått lämna ett sammanfattande betyg på Pejl på Botkyrka. Av svaren att döma verkar det som om respondenterna i och ger tidningen högst betyg, medan personer bosatta i, och ger tidningen ett något lägre medelbetyg. Frågan har enbart besvarats av de respondenter som läser Pejl på Botkyrka, det vill säga 211 personer. 29

30 ANALYS OC H SAMMANFATTNING Analys och sammanfattning Generellt kan sägas att undersökningen har gått bra det har varit relativt lätt att få tag i mottagarna av tidningen och många har ställt upp på en intervju. Antalet personer som tackat nej till att delta är något större än vid jämförbara undersökningar. Orsaken till detta bedöms vara datainsamlingens närhet till julhelgen. Köns- och åldersfördelningen i undersökningen är jämn, vilket tyder på att de intervjuade medborgarna speglar kommunens invånare på ett bra sätt. Kännedomen och läsningen av Pejl på Botkyrka är god. Det märks förhållandevis stora skillnader mellan kännedom och läsning av tidningen i de olika bostadsområdena. Kännedomen och antalet läsare är störst i och och lägst i, och. En bidragande orsak till skillnader rörande kännedom samt läsning mellan de olika bostadsområdena kan vara att kunskaperna i svenska är sämre i de tre områden med lägre kännedom och läsfrekvens än i de områden där kännedom och läsfrekvens är högre. Genom att satsa på exempelvis ökade informationsinsatser och genom att göra tidningen tillgänglig på fler allmänna platser i kommunen kan man troligen öka kännedom och läsning av tidningen. Svaren i undersökningen visar tydligt att det respondenterna är mest intresserade av att läsa om i Pejl på Botkyrka är information om deras respektive bostadsområden. De övriga ämnesområdena upplevs som ungefär lika intressanta. De intervjuade invånarna i Botkyrka läser tidningen tämligen noggrant, och man förefaller anse att tidningens text, bild och layout är bra. Det är tydligt att läsarna av tidningen upplever Pejl på Botkyrka som en viktig informationskälla vad gäller att få ta del av kommunal information. I svaren märks även att en papperstidning som skickas hem till medborgarna i Botkyrka är en väl vald informationskanal. Nästan nio av tio respondenter svarar att de vill få kommunal information via just en papperstidning som skickas hem till dem. Ett digitalt nyhetsbrev är den informationskanal som genererar minst intresse. Pejl på Botkyrka får höga betyg på samtliga uppräknade värdeord. Framför allt uppfattar man tidningen som lättläst, trovärdig och aktuell. Värdeordet ungdomlig får i sammanhanget lägst betyg. Även namnet Pejl på Botkyrka får godkänt av läsarna. De som inte uppskattar namnet har framför allt reagerat på ordet Pejl, som man tycker antingen är svårt att förstå eller att det helt enkelt inte är ett väl valt ord. Av resultaten att döma upplever en tredjedel av respondenterna att tidningen inte speglar Botkyrka kommuns slogan på ett bra sätt. Här handlar det framför allt om att man inte tycker om kommunens slogan eller att man har svårt att förstå vad som menas med kommunens slogan. Några är även av åsikten att tidningen är just lagom inte långt ifrån lagom. Sammanfattningsvis kan sägas att Pejl på Botkyrka förefaller vara en läst och uppskattad tidning bland invånarna i kommunen. Tidningen får genomgående goda omdömen av läsarna och det sammanfattande betyget visar på att läsarna tycker om sin tidning. Dessutom verkar Botkyrkas invånare i ganska stor utsträckning tycka att tidningen borde komma oftare, vilket är ytterligare ett tecken på att man värdesätter att få och läsa Pejl på Botkyrka. 30

31 B I L A GA 1 - SAMTALSMALL Bilaga 1 Samtalsmall Hej! Mitt namn är XX och jag ringer på uppdrag av Botkyrka kommun. Vi genomför för tillfället en läsarundersökning av tidningen Pejl på Botkyrka. Jag skulle därför vilja ställa några frågor till dig. Går det bra? Det tar ungefär 4-5 minuter och dina svar behandlas helt anonymt. 1) Känner du till Botkyrka kommuns medborgartidning Pejl på Botkyrka? Vid tvekan Det har nyligen kommit ett nytt nummer av Pejl på Botkyrka i din brevlåda. På framsidan finns två barn som är klädda i rosa kläder. Ordet Pejl står stort överst på sidan och nederst står det Små berättare med stor talang. Känner du igen den här tidningen? a. Ja gå till fråga 2 b. Nej gå till fråga 18 c. Vet ej gå till fråga 18 2) Har du fått tidningen Pejl på Botkyrka de senaste veckorna? a. Ja gå till fråga 3 b. Nej, men jag brukar få den gå till fråga 3 c. Nej gå till fråga 18 d. Vet ej gå till fråga 18 3) Brukar du läsa Pejl på Botkyrka? a. Ja, noga/i princip allt gå till fråga 5 b. Ja, skummar igenom och läser någon artikel noggrant gå till fråga 5 c. Ja, skummar igenom tidningen gå till fråga 5 d. Nej gå till fråga 4 e. Vet ej gå till fråga 4 4) Vad beror det på att du inte läser Pejl på Botkyrka? gå till fråga 18 a. Inte intresserad av kommunal information b. Hinner inte/har ej tid c. Den lockar inte till läsning d. Annat, nämligen 5) På en skala från ett till sex där ett betyder inte alls intressant och sex betyder mycket intressant, hur intressant tycker du att det är att läsa om följande ämnen i Pejl på Botkyrka? a. Bostadsbyggande b. Vård och äldreomsorg c. Skola och barnomsorg d. Information om vad som händer och är på gång i mitt bostadsområde e. Kulturevenemang f. Trafikfrågor, gator och vägar 6) Hur noga brukar du läsa följande typer av artiklar och reportage? Här kan du välja mellan att svara Läser inte alls, Skummar igenom och Läser. a. Intervjuer med medborgare som gjort något särskilt b. Kortare notiser c. Information från kommunen (kalendariet) 31

32 B I L A GA 1 - SAMTALSMALL d. Reportage från olika verksamheter och platser i kommunen 7) Vad saknar du eller skulle vilja läsa mer om i Pejl på Botkyrka? öppet svarsalternativ 8) Finns det någon artikel eller något reportage du särskilt kommer ihåg att du har läst i Pejl på Botkyrka? Vad handlade det om? öppet svarsalternativ 9) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dålig och sex betyder mycket bra, hur bra är Pejl på Botkyrka... a. texter (hjälp: hur välskrivna texterna är) b. bilder c. layout (hjälp: hur snygg tidningen är) d. papperskvalitet 10) På en skala från ett till sex, där ett betyder inte alls värdefull och sex betyder mycket värdefull, hur värdefull är informationen i Pejl på Botkyrka för dig vad gäller att få information om vad som händer och är på gång i Botkyrka kommun? skala vet ej 11) Nästa år kommer Pejl på Botkyrka att komma fyra gånger om året. Tycker du att det är för få nummer, lagom många eller för många nummer? a. För få b. Lagom många c. För många d. Vet ej 12) På vilket eller vilka av följande sätt skulle du vilja ta del av kommunal information? Jag kommer att läsa upp ett antal olika informationskanaler. Om du tycker att det är ett bra sätt att få kommunal information svarar du ja, annars svarar du nej. a. Via Internet, på kommunens hemsida b. Via ett nyhetsbrev som kommer på c. Via en papperstidning som kommer hem till dig d. Via en papperstidning du kan hämta i köpcentrum, på bibliotek osv. e. Jag vill inte/är inte intresserad av att ta del av kommunal information (läses inte upp) 13) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur bra tycker du att följande ord beskriver tidningen Pejl på Botkyrka? a. Trovärdig b. Lättläst c. Ungdomlig d. Nyttig e. Aktuell f. Intressant 14) På en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dåligt och sex betyder mycket bra, hur bra tycker du att namnet på tidningen är Pejl på Botkyrka? skala vet ej 32

33 B I L A GA 1 - SAMTALSMALL Om betyget 1-2 ges be respondenten förklara varför han/hon inte upplever att namnet är bra. 15) Botkyrka kommun har en slogan som är: Botkyrka långt ifrån lagom. Tycker du att kommunens slogan även passar in på tidningen Pejl på Botkyrka? a. Ja, absolut b. Ja, till viss del c. Nej, inte särskilt bra d. Nej, absolut inte Om något av svarsalternativen c eller d ges be respondenten motivera sitt svar. 16) Vilket sammanfattande betyg skulle du ge Pejl på Botkyrka på en skala från ett till sex, där ett betyder mycket dålig och sex mycket bra? 17) Finns det något övrigt du skulle vilja tillägga om Pejl på Botkyrka, eller om den här undersökningen? Det var alla mina frågor. Stort tack för att du tog dig tid! 18) Markera kön a. Kvinna b. Man 19) Markera ålder a år b år c år d år e. 81- år 20) Markera bostadsområde a. b. c. NorsborgEriksberg d. e. /Grödinge 33

34 B I L A GA 2 ANLEDNINGAR TILL ATT EJ L Ä S A Bilaga 2 Anledningar till att ej läsa Jag har inte fått den. Min svenska är inte bra. Jag läser inte tidningar. Inte kan läsa bra svenska. Det beror på att det finns så mycket i brevlådan. Jag prioriterar inte den. Annat intresserar mer. Läser inte tidningar. Första gången jag ser den. Kommer ofta hem sent. Det angår inte mig så mycket. Kan inte svenska tillräckligt bra. Kan inte tillräckligt bra svenska. Förstår inte svenska så bra. Kan inte läsa svenska så bra. Vi som bor i radhus existerar inte för Botkyrka kommun. Tidningen handlar bara om dem som bor i höghusen. Bläddrar mest i tidningen, men har svårt att förstå innehållet. Jag talar/läser inte svenska. Jag har för dålig syn för att läsa. Jag har gråstarr och kan inte läsa så liten text. Jag kan inte tillräckligt bra svenska. Har varit bortrest mycket. Har fått den tidigare. Jag har svårt att läsa, eftersom jag är gammal och har svårt att se. Jag har problem med synen. Jag tycker att den är för enformig, för problemfokuserad och med allt för tydlig vänsterprofil. Jag läser Mitt i Botkyrka och känner att det räcker, har aldrig brytt mig om att titta i Pejl på Botkyrka. 34

35 B I L A GA 3 SAKNAR E L L E R V I L L LÄSA MER OM Bilaga 3 Saknar eller vill läsa mer om Vet ej. (14 svar) Jag tycker den är bra. (4 svar) Jag tycker det är bra. (2 svar) Det är bra. (2 svar) Jag saknar inget. (2 svar) Jag skulle vilja läsa mer om utbildning och hur det går för ungdomar och de som lyckas med utbildning. Jag saknar ingenting. Jag saknar att veta hur Botkyrka står i jämförelse till andra kommuner. Jag tycker den är varierande. Nej, den är bra. Jag är mest intresserad av kulturella evenemang. Jag är nöjd. Nej det är bra. Vet inte. Vet ej. Jag har inte tänkt på det. Jag har ett intresse av återvinning. Jag vill veta mer jämförelser vad som är bra eller dåligt i kommunen. Jag tycker det är bra. Jag skulle gärna läsa mer om ungdomar eller vad som finns att göra för ungdomar. Jag skulle vilja läsa om framtidsplaner. Jag tror de har allt jag behöver. Jag skulle vilja läsa mer om byggprojekt och om bygglov för framtiden. Vet ej. Jag vill läsa mer om kommunalpolitiken. Jag vill läsa mer om kultur. Vet ej. (17 svar) Tidningen skulle kunna ha fler sidor d v s mer läsning. Kultur. Vad som händer i kommunen. Läsa mer om aktiviteter från föreningar. Och vad föreningar gör. 35

36 B I L A GA 3 SAKNAR E L L E R V I L L LÄSA MER OM Jag skulle vilja läsa mer lokala nyheter, och om vad som händer med bostäder, speciellt hyresrätter. Nya byggnader. Mer om ungdomar, skolan, utbildningar. Brott. Sport. Inga synpunkter. Jag skulle vilja veta mera om vad politiker har att säga. Mer öppen information från politikerna. Jag vill läsa mer om bostadsområden och grönområden. Vad som kommer att hända med parker och liknande. Förvaltningen. Vet ej. (20 svar) Jag vill läsa mer om jobb och arbetsmarknaden. Jag skulle vilja läsa mer om t ex vad som kommer hända med skolan. Jag skulle vilja läsa om fornlämningar och historia. Politiska resultat. Jag skulle vilja läsa mer om nedskräpningsproblemet. Nej, det kan jag inte komma på på rak arm. Betydande förändringar av byggnationer. Inget speciellt. Nej, inget speciellt. Jag vill läsa mer om Trafik. Inte bara insändare. Vet ej. Jag skulle vilja läsa mer om gatulamporna i Botkyrka, jag har hört att de ska byta till mer energisnåla lampor. Vet ej. Jag skulle vilja se lite personliga intervjuer med lokalpolitiker eller liknande. Vad händer med centrum? Vet ej. (42 svar) Jag skulle vilja läsa mer om. (2 svar) Jag saknar reportage om pensionärers verksamhet, om PRO och om Äldrerådet. Jag skulle vilja läsa om vad de äldre ägnar sig åt; resor, studiecirklar, chi gong, stavgång, datakurser mm. Jag tycker att det borde vara mer information kring olika föreningar och evenemang. Ofta står det mer om det i "Mitt i", men det kanske inte är alla som läser den. 36

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren.

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bilden är tagen av Lotta Westerberg, Sidas handläggare

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 4 1 3 Stockholm Fax: 8-716 83 81

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten

Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten Läsvärdesundersökning för tidningen Jordbiten September-Oktober 2011 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Var ska vi ta t? En studie av idrottsföreningarnas ekonomiska situation våren 2009

Var ska vi ta t? En studie av idrottsföreningarnas ekonomiska situation våren 2009 Var ska vi ta t? En studie av idrottsföreningarnas ekonomiska situation våren 2009 Bakgrund Idrott är bra. Bra för individen och bra för samhället. Det är alla politiska partier och de allra flesta i

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts Rapport 2010-03-08 Inledning - Rapport 2010-03-08 På uppdrag av Behandlingshemmet

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Utvärdering av kundtjänst

Utvärdering av kundtjänst Utvärdering av kundtjänst Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm 2 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Föräldrar & medier 2012/13

Föräldrar & medier 2012/13 Föräldrar & medier / Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning Resultatredovisning. Är barnet en pojke eller flicka?. Hur mycket fyller barnet i år?. Har barnet syskon?.

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Nybörjarenkät År 2004

Nybörjarenkät År 2004 Nybörjarenkät År 24 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Kalle Wahlin MAI Studievägledningen Sammanfattning För att

Läs mer

Konsumenten på apoteksmarknaden

Konsumenten på apoteksmarknaden Rapport 2009:15 Konsumenten på apoteksmarknaden - Viktiga aspekter vid köp av läkemedel 2 Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel Rapport 2009:15 Konsumentverkets kontaktpersoner:

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

Privata aktörer kan bidra till att modernisera och effektivisera den offentligt finansierade tjänstesektorn.

Privata aktörer kan bidra till att modernisera och effektivisera den offentligt finansierade tjänstesektorn. Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 6:4 ISSN 16-7965 Privata aktörer kan bidra till att modernisera och effektivisera den offentligt finansierade tjänstesektorn. Näringslivet har stått

Läs mer

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Förväntningar på ett trygghetsboende

Förväntningar på ett trygghetsboende - Utvärdering av enkätsvar från intressenter 2013.02.07 Bakgrund Mölndalsbostäder planerar att uppföra ett s.k. trygghetsboende i Mölndal, för hyresgäster där åtminstone en person i hushållet är över 70

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

Odensala. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Odensala. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Odensala Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 7 7 7 8 0 Medelvärde 7,,, 0, 7,. Mitt barns

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Manpower Work Life Drömjobbet 2016

Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Manpower Worklife Life Rapport 2016 Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Vilket är svenskarnas drömjobb? Det är en fråga som Manpower ställt till svenskarna sedan 2008 i Sveriges största arbetslivspanel

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Metodsammanställning. Allmänheten

Metodsammanställning. Allmänheten Metodsammanställning För allmänheten har intervjuerna genomförts på kvällstid per telefon, under perioden 14 23 maj 2002. Sammanlagt har 1000 intervjuer genomförts bland allmänheten 18 år och äldre, bosatta

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

1. Resultat i delprov och sammanvägt provbetyg, svenska

1. Resultat i delprov och sammanvägt provbetyg, svenska Resultat från kursprov 1 våren 2014 Tobias Dalberg, Kristina Eriksson Institutionen för nordiska språk/fums Uppsala universitet Kursprov 1 vårterminen 2014 hade temat Olika världar. Provet är det sjätte

Läs mer