Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation"

Transkript

1 Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan Örebro Fax: Markör Stockholm Virkesvägen Stockholm Fax: Telefon: markor.se

2 Uppdrag: Linje 14 Beställare: Örebro universitet Kontaktperson beställaren: Åsa Wedholm-Olsson Projektledare Markör: Sofia Palmér Datainsamlingsperiod: Juni 13 Markör Marknad och Kommunikation AB Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör AB (75)

3 Innehåll 1. Bakgrund och syfte Metod och Urval Disposition Resultat Västra Engelbrektsskolan Resultat Vivallaskolan Resultat Mellringe Summerande slutdiskussion... 7 Markör AB 3 (75)

4 1. Bakgrund och syfte Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet sedan 3 och startades av verksamhetsansvarig Åsa Wedholm-Olsson. Inledningsvis finansierades projektet av Utbildningsdepartementet men 5 tog Örebro universitet och Örebro kommun över driften och finansieringen. Linje 14 syftar till att väcka intresse för universitetsstudier hos ungdomar som går på skolan i Vivalla och på skolan i Baronbackarna, Västra Engelbrektsskolan (tidigare Mikaelskolan). Vidare syftar det till att fler ungdomar från de två skolorna ska plugga vidare på universitets- eller högskolenivå i framtiden. Till hösten kommer även Mellringeskolan att ingå i verksamheten för Linje 14. Linje 14 samarbetar med ungdomar, lärare, rektorer och föräldrar på skolorna. I varje arbetslag finns en lärare som har till ansvar att driva samarbetet med Linje 14 framåt. Aktiva i Linje 14 är också ett femtiotal studentambassadörer 1 samt ett antal lärare och forskare på Örebro universitet. Våra studentambassadörers roll är att vara goda förebilder, att dela med sina av sina erfarenheter av utbildning samt att peppa och motivera ungdomar på Vivallaskolan att satsa på universitetsstudier efter gymnasiet. De aktiviteter som erbjuds inom Linje 14 är: Läxhjälp. Studentambassadörer kommer till skolorna och studerar tillsammans med eleverna efter skoltid. Läxhjälpen är också ett tillfälle att diskutera framtida studier och få råd och tips om studieteknik. Linje 14:s motivationsstipendium. I slutet av varje termin delar Linje 14, i samband med skolavslutningen, ut 5 stycken motivationsstipendium á 5 kronor till de elever som under Linje 14:s läxhjälpspass har arbetat "hårt och målmedvetet med sitt skolarbete och i och med detta utvecklats". Eleverna nomineras av Linje 14:s studentambassadörer. Studieteknikkurser. Workshops om Framtid, utbildning och möjligheter. Alla som går i årskurs nio medverkar i Linje 14:s workshop om Framtid, utbildning och möjligheter. 1 Studerande på universitetet med roll att vara goda förebilder och att dela med sig av sina erfarenheter av utbildning samt att peppa och motivera ungdomar att våga satsa på universitetsstudier. Hämtat från Linje 14:s webbplats (13-9-5) Markör AB 4 (75)

5 Studiebesök på Örebro universitet. Alla ungdomar i årskurs nio får under vårterminen komma en heldag till Örebro universitet. Där får de bland annat delta i en prova-på-lektion och besöka Campus. Träffar med föräldrar och samarbete med skolans studievägledare. När det är dags att välja gymnasieprogram finns Linje 14 med och träffar föräldrar och ungdomar för att besvara frågor om vägarna till högre studier. En egen studievägledare från Örebro universitet finns med för att besvara frågor om behörighet och högre studier från elever och föräldrar. Summer College. Fungerar som en feriepraktikplats där platserna finansieras av Örebro kommun. Varje år genomförs en kvalitetsutvärdering för att ta reda på hur niondeklassarna på Vivallaskolan och på Västra Engelbrektsskolan (tidigare Mikaelskolan), upplever de aktiviteter som arrangeras inom ramen för Linje 14. Undersökningen genomförs för tredje året i rad. Frågeställningarna i årets enkät har till allra största del bestått av frågor som fanns i fjolårets enkät. Några av frågeställningarna har justerats, utifrån de aktiviteter som erbjudits inom Linje 14. Förändringarna har genomförts i samråd med projektledaren för Linje 14 och Markör. I denna rapport visas årets resultat med jämförelser mot föregående års resultat, med undantag för de frågor som väsentligt förändrats. En kortare enkätundersökning har genomförts på Mellringeskolan med syfte att få ett utgångsläge inför att Linje 14 påbörjar sin verksamhet.. Metod och Urval Enkäten har genomförts som en kvantitativ undersökning och riktats till samtliga niondeklasser på Västra Engelbrekt, Vivallaskolan och Mellringeskolan. Undersökningen har genomförts med hjälp av en pappersenkät som deltats ut i klasserna i samband med ett lektionstillfälle. Enkäterna delades ut under maj och juni Svarsfrekvens Av det totala antalet elever, som är som ingår i målgruppen har vi fått svar från 178 personer vilket innebär en svarsfrekvens på 76 procent. Svarsfrekvensen på de två skolorna som ingår i Linje 14:s verksamhet är något lägre i år. Markör AB 5 (75)

6 Tabell 1. Svarsfrekvenser. Målgrupp Urval Antal svar Svarsfrekvens Vivalla Västra Engelbrekt Mellringe Totalt Markör AB 6 (75)

7 3. Disposition Redovisningens disposition följer ett mönster där varje skola redovisas i separata kapitel och där frågorna är indelade efter frågeområde. Uppdelningen per skola möjliggör för en enkel återkoppling till respektive skola. I ett separat kapitel kommenteras skillnader mellan kön, samt mellan skolorna. 1. Bakgrund. Universitets- och högskolestudier 3. Läxhjälpen 4. Workshop 5. Studentambassadörer 6. Studiebesök på Örebro universitet 7. Styrkor och förbättringspotential Resultaten från åskådliggörs i diagram med kommenterande text i direkt anslutning till figurerna. I samtliga tabeller och diagram där andelar presenteras redovisas bastal. Bastal är antalet svar som de procentuella fördelningarna baseras på. Bastalet varierar då det förekommer partiellt bortfall i undersökningen men även då vissa frågor inte besvaras av samtliga. Maskinella avrundningar förekommer. Resultatet redovisas på totalnivå för respektive skola. I diagrammen för Västra Engelbrekt och Vivalla redovisas även resultaten från föregående år. Siffrorna från föregående undersökning är plockade från förra årets rapport, då Markör inte har haft tillgång till rådata. Resultatredovisningen återföljs av ett analysavsnitt med jämförelser mellan kön samt mellan målgrupperna vartefter rapporten avslutas med en summerande slutdiskussion innehållandes Markörs rekommendationer. Grupperna är relativt små vilket medför att enskilda svar får stor påverkan på resultatet, därför bör skillnader över tid beaktas utifrån att det rör sig om små förändringar sett till antal svarande. Bilagor Bilaga 1 Bilaga Bilaga 3 Bilaga 4 Enkät Vivalla och Västra Engelbrekt Enkät Mellringe Öppna svar Tabeller Markör AB 7 (75)

8 4. Resultat Västra Engelbrektsskolan I följande avsnitt redovisas resultaten för Västra Engelbrektsskolan (tidigare Mikaelskolan). Enkäten har besvarats på plats under lektionstid. Svaren samlades in av studenter från Linje 14. I år har enkäten besvarats av 4 elever i årskurs nio. Förra mätningen besvarades den av 59 elever. 4.1 Bakgrund Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor där eleven fick berätta om sig själv och sin skolgång. Är du? (Bastal: 1/13, 41) 1/13 11/ Tjej Kille Inget svar I årets undersökning var 54 procent av eleverna som besvarade enkäten tjejer, vid den tidigare undersökningen var andelen tjejer 51 procent. Markör AB 8 (75)

9 Hur trivs du på din skola? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Andelen elever som svarat det mest positiva svarsalternativet, att de trivs mycket bra på sin skola, har ökat från 4 till 36 procent. 1 Hur nöjd är du med det jobb som du har lagt ner på ditt skolarbete under högstadiet? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ Inte alls nöjd Mycket nöjd Även andelen elever som är mycket nöjda med det jobb som de har lagt ner på sitt skolarbete under högstadiet har ökat något, från 19 till 6 procent. Skillnaden beror på att andelen som svarat det näst mest positiva svaret har minskat. Markör AB 9 (75)

10 Hur nöjd är du med det resultat som du har uppnått på högstadiet? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ Inte alls nöjd Mycket nöjd Andelen av eleverna som uppger att de är mycket nöjda med de resultat som de har uppnått på högstadiet har minskat något från 19 till 15 procent och även andelen som svarat det näst mest positiva svaret har minskat något från 39 till 36 procent. Vilket program har du sökt till gymnasiet i första hand? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/1 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 8 Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet 1 Barn- och fritidsprogrammet Fordons- och transportprogrammet 8 8 Naturbruksprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet 5 5 Estetiska programmet 3 1 Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet 9 Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet 3 Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet 5 VVS- och fastighetsprogrammet IB (International baccalaureate) Språkintroduktion Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Vet ej Annat Inget svar Samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet är även vid den uppföljande undersökningen de program som den högsta andelen av eleverna har sökt till i första hand. Markör AB 1 (75)

11 Hur bra tror du att du kommer att lyckas på gymnasiet med de kunskaper du har med dig från grundskolan? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Andelen elever som svarat det mest positiva svarsalternativet, att de tror att de kommer lyckas mycket bra på gymnasiet med de kunskaper de har med sig från grundskolan, har ökat från 14 till 6 procent. Skillnaden beror i att färre har svarat det näst mest positiva svaret, en femma. Markör AB 11 (75)

12 4. Universitets- och högskolestudier Enkäten innehöll även frågor om universitets- och högskolestudier. Inledningsvis fick eleverna svara på om de känner någon som studerat på universitet eller högskola och därefter flyttades fokus till de egna studieambitionerna och den egna uppfattningen om studier på högskolenivå. Känner du någon som studerar eller har studerat på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Ja Nej Inget svar Sex av tio elever känner någon som studerar eller har studerat på högskola/universitet vilket är 17 procentenheter lägre än vid den föregående mätningen. I en uppföljande fråga fick eleverna som uppgett att de känner någon som studerat på högskolenivå i en flervalsfråga notera vem/vilka de känner som studerat på denna nivå. Markör AB 1 (75)

13 Vem känner du som studerar eller har studerat på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 3) 1/13 11/ Andelen elever som uppger att personen de känner/ en av personerna de känner som har studerat på högskolenivå är en studentambassadör har ökat från sju till 13 procent medan andelen som har en kompis/bekant som har studerat på högskolenivå har minskat från 4 till 17 procent. Notera att frågan är en flervalsfråga och att svarsfördelningen således inte summerar sig till 1 procent. Skulle du vilja studera på högskola/universitet efter gymnasiet? (Bastal: 1/13, 37) 1/13 11/ Ja Nej Nio av tio uppger att de skulle vilja studera på högskola/universitet efter gymnasiet. Vid en jämförelse med föregående mätning noteras en ökning på 14 procentenheter. Markör AB 13 (75)

14 Har du funderat på vad du skulle vilja studera? (Bastal: 1/13, 35) 1/13 11/ Ja Nej Drygt fyra av tio uppger att de har funderat på vad de skulle vilja studera, ett axplock av svaren är: Arkitektutbildningen. Barnmorska. Civilekonom. Hippologutbildningen. Idrottsprogrammet. Journalist. Läkarutbildning. Tandläkare. Vid den tidigare undersökningen uppgav 55 procent att de funderat på vad de skulle vilja studera. Markör AB 14 (75)

15 Vet du vad som krävs för att du ska kunna söka till högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 41) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut Likt vid den tidigare undersökningen uppger två av tio elever att de absolut vet vad som krävs för att kunna söka till högskola/universitet. De förflyttningar i svarsmönster som kan anas är att det i den uppföljande mätningen nu är fler som har svarat en fyra istället för en femma. 1 Har du en god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut Andelen som anser att de absolut har en god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet ligger på motsvarande nivå som vid den tidigare mätningen, procent. Markör AB 15 (75)

16 Tror du att du skulle klara av att studera på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ Ja Nej Inget svar Fler än nio av tio elever svarar att de tror att de skulle klara av att studera på högskola/universitet. De som inte tror att de skulle klara av den här typen av högre studier lämnar följande förklaringar/ kommentarer: Jag tror att det är ganska svårt. Om jag tar en paus först efter gymnasiet, så jag orkar plugga. Vet ej. Markör AB 16 (75)

17 4.3 Läxhjälpen Sju frågor har ställts om Linje 14:s läxhjälp. Den inledande frågan rörde huruvida eleven brukar gå på Linje 14:s läxhjälp. Hur ofta brukar du gå på Linje 14:s läxhjälp? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ En gång i veckan Två gånger i veckan 3 En gång i månaden Någon gång varje termin Mer sällan Jag har aldrig varit på Linje 14:s läxhjälp Inget svar En femtedel av eleverna brukar gå på läxhjälpen två gånger i veckan och ytterligare en femtedel går en gång i veckan, sammantaget uppger alltså 4 procent av eleverna att de brukar gå på läxhjälpen minst en gång i veckan. En femtedel av eleverna uppger att de aldrig har varit på Linje 14:släxhjälp. De elever som besökt läxhjälpen tillfrågades om varför de går på läxhjälpen. Frågan ställdes som en flervalsfråga, eleven har alltså kunnat markera flera orsaker. Markör AB 17 (75)

18 Varför går du på läxhjälpen? (Bastal: 1/13, 8) 1/13 11/ De vanligaste orsakerna är likt tidigare undersökning för att få hjälp inför prov (61 procent) och för att få bättre studieresultat (68 procent). Sju procent uppger att de går på läxhjälpen för att träffa studieambassadörer och 1 procent att de går för att bli motiverade. Hur bra är läxhjälpens studenter på att handleda dig i ditt skolarbete? (Bastal: 1/13, 3) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra Fler än hälften av eleverna som har besökt läxhjälpen anser att läxhjälpens studenter är mycket bra på att handleda eleverna i deras skolarbete. Andelen som ger ett högt betyg (en femma eller en sexa) Markör AB 18 (75)

19 är 73 procent vilket är en lika stor andel som vid den tidigare mätningen. Ingen elev svarar i årets undersökning att läxhjälpens studenter är dåliga på att handleda eleverna. 1 Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att satsa på ditt skolarbete? (Bastal: 1/13, 9) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra Var tredje elev tycker att läxhjälpens studenter är mycket bra på att motivera eleverna att satsa på sitt skolarbete. Likt på den föregående frågan noteras att andelen som ger ett högt betyg (en femma eller en sexa) är lika stor som vid den föregående mätningen. Sex procent av eleverna har gett ett lågt betyg (en etta eller en två), i faktiska tal motsvarar detta i undersökningen två elever. Markör AB 19 (75)

20 Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? (Bastal: 1/13, 9) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra Närmare hälften av eleverna anser att läxhjälpens studenter är mycket bra på att motivera eleverna att studera vidare på högskolenivå och ytterligare 4 procent har svarat en femma. Ingen av de svarande eleverna har svarat något av de två mest negativa svarsalternativen som motsvarar att studenterna skulle vara dåliga eller mycket dåliga på att motivera eleverna att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet. Markör AB (75)

21 Hur bra tycker du att läxhjälpen är som helhet? (Bastal: 1/13, 31) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra En majoritet, 55 procent, av eleverna som brukar gå på läxhjälpen tycker som helhet att läxhjälpen är mycket bra. Andelen som gett något av de tre negativa helhetsomdömena är tolv procent (fyra elever) vilket kan jämföras med nio procent vid den tidigare mätningen. Markör AB 1 (75)

22 Eleverna som inte brukar gå på läxhjälpen fick i en flervalsfråga uppge varför de inte deltar i läxhjälpen. Varför går du inte på läxhjälpen? (Bastal: 1/13, 18) 1/13 11/ Jag får hjälp med läxorna på annat håll Jag når de resultat jag vill ändå Jag tycker inte att det är viktigt att plugga Jag är inte tillräckligt motiverad 1 Jag orkar inte 8 16 Läxhjälpen krockar med andra aktiviteter 6 Annat 8 Inget svar Likt tidigare är de tre vanligaste svaren från eleven att denna får hjälp med läxorna på annat håll, når önskade resultaten utan läxhjälpen eller att läxhjälpen krockar med andra aktiviteter. Under annat har endast ett par av eleverna skrivit. Den ena svarar att han/hon får hjälp hemifrån och därför inte deltar på läxhjälpen. Markör AB (75)

23 4.4 Workshop Tre frågor har ställts om Linje 14:s workshop om framtid och utbildning. Har du varit med på Linje 14:s workshop om framtid och utbildning på din skola när studentambassadörer från Örebro universitet kommit till din klass? (Bastal: 1/13, 39) 1 1/13 11/ Ja Nej Inget svar Sex av tio elever som besvarat undersökningen 1/13 uppger att de deltagit i Linje 14:s workshop. 11/1 uppgav två tredjedelar att de deltagit i motsvarande workshop. Markör AB 3 (75)

24 Hur bra tyckte du att workshopen var? (Bastal: 1/13, 3) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Var fjärde elev som har deltagit i workshopen tycker att den var mycket bra, ytterligare 3 procent har gett en femma medan resterande har gett ett medelbetyg, en trea eller en fyra. Ingen av eleverna som deltagit säger att workshopen var mycket dålig. 1 Vad tyckte du om informationen du fick av dina lärare inför Linje 14:s workshop i din klass? (Bastal: 1/13, 3) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Av de som deltagit i workshopen tycker 44 procent att den information de fick av sin lärare inför Linje 14:s workshop var bra (har svarat en femma eller en sexa) och en lika stor andel ger informationen ett Markör AB 4 (75)

25 medelbetyg (en trea eller en fyra). 13 procent av eleverna ger informationen ett lågt betyg (en etta eller en tvåa). 4.5 Studentambassadörer Två frågor har ställts specifikt om Linje 14:s studentambassadörer. 1 Hur bra kan Linje 14:s studentambassadörer svara på dina frågor om utbildning? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Tre av tio elever anser att studentambassadörerna är mycket bra på att svara på elevernas frågor om utbildning och ytterligare fem av tio har gett ett bra eller svagt positivt omdöme (en fyra eller en femma). Markör AB 5 (75)

26 Hur bra är Linje 14:s studentambassadörer på att dela med sig av sina egna erfarenheter om utbildning? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra Fyra av tio elever anser att studentambassadörerna är mycket bra på att dela med sig av sina egna erfarenheter om utbildning och ytterligare fem av tio har gett ett bra eller svagt positivt omdöme (en fyra eller en femma). 4.6 Studiebesök på Örebro universitet Eleverna fick svara på om de deltagit i studiebesöket på Örebro universitet och de elever som deltagit fick därefter ett antal frågor om studiebesöket och prova på lektionen som de deltagit i. Avslutningsvis ställdes även en fråga om informationen inför besöket som samtliga elever fick besvara. Markör AB 6 (75)

27 Var du med på studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Ja Nej Närmare nio av tio elever, 87 procent, uppgav att de deltagit i studiebesöket på Örebro universitet. Vid den tidigare mätningen var andelen som deltagit 88 procent. Ange vilken "Prova på"-lektion som du deltog i under studiebesöket på universitetet? (Bastal: 1/13, 3) Fyra av tio elever deltog i Journalist för en dag medan övriga deltog i Tjejer och killar i reklamen. Markör AB 7 (75)

28 Vad tyckte du om studiebesöket? (Bastal: 1/13, 37) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Hälften av eleverna som deltagit i studiebesöket gav besöket högsta betyg och tyckte att studiebesöket var mycket bra. Ytterligare 35 procent gav det näst högsta betyget, en femma. Vad tyckte du om den "prova på"-lektion som du deltog i? (Bastal: 1/13, 37) Mycket dålig Mycket bra Markör AB 8 (75)

29 Journalist för en dag Tjejer och killar i reklamen Total Mycket dålig Mycket bra Total Fördelningen mellan de två olika lektionerna visar inte på några större skillnader, förutom att några fler av de som deltagit på lektionen Tjejer och killar i reklamen placerar sig på betyg tre. För lektionen Journalist för en dag är det ett par av deltagarna som placerar sig på betyg två. Vad tyckte du om rundvandringen på campus? (Bastal: 1/13, 35) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Fyra av tio tyckte att rundvandringen på campus var mycket bra vilket ligger i nivå med den tidigare undersökningen. Även andelen elever som svarat det näst mest positiva svarsalternativet, en femma, ligger i nivå med den tidigare mätningen, drygt tre av tio elever. Markör AB 9 (75)

30 Vad tyckte du om studenternas presentation om studentliv? (Bastal: 1/13, 35) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Knappt fyra av tio elever tycker att studenternas presentation om deras studentliv var mycket bra och ytterligare tre av tio har svarat en femma på den sexgradiga svarsskalan. Kände du dig välkommen under studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 37) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut Knappt sex av tio elever svarar att de absolut kände sig välkomna under studiebesöket på Örebro universitet. Åtta procent, tre av de svarande eleverna, har svarat att de inte alls kände sig välkomna. Markör AB 3 (75)

31 Fick du information av din lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Ja Nej Andelen elever som uppger att de inför studiebesöket fick information från sin lärare är 85 procent, vid den tidigare mätningen var andelen 77 procent. 1 Fick du bra information av din lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 36) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut 44 procent av eleverna svarar att de absolut fick bra information av sin lärare inför studiebesöket medan åtta procent uppger att de inte alls fick bra information. Markör AB 31 (75)

32 Vilket stämmer bäst in på dig gällande besök på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 4) 1/13 11/ Jag har enbart besökt universitetet i samband med studiebesöket anordnat av Linje 14. Jag deltog i studiebesöket anordnat av Linje 14 och har även besökt universitetet vid annat tillfälle. Jag deltog inte i studiebesöket och har inte besökt Örebro universitet vid annat tillfälle. Jag deltog inte i studiebesöket, men har besökt Örebro universitet vid annat tillfälle. 43 procent av eleverna har enbart besökt Örebro universitet i samband med studiebesöket medan 38 procent även har besökt universitet vid ett annat tillfälle. 4.7 Styrkor och förbättringspotential I enkäten fick eleverna möjlighet att berätta fritt om vilket sätt de tycker att Linje 14 har varit bra och/eller dåligt. Det som eleverna framhäver som bra är möjligheterna till läxhjälp och att ha fått veta mer om hur det fungerar att studera på universitet. De har berättat mycket om hur livet är under och efter gymnasiet. Vi har fått hjälp med alla våra läxor, de är tydliga när de lär. De har hjälpt mig med mina läxor och att plugga innan proven. Det har varit bra att kunna få hjälp av personer som kan ämnena bra. Den hjälpen kan man kanske inte alltid få hemma. Det har varit bra eftersom jag får hjälp med saker jag behöver hjälp med där, och får svar på de frågor som jag ställer om universitetet. Det var bra att vi fick besöka universitetet och se hur studenternas liv ser ut. En av de svarande påtalar att man har fått hjälp med allting och de kommer fram och pratar och frågar hur man mår osv, det är positivt. Flera menar att det är bra utifrån att man kan få hjälp och stöd som inte alltid är så enkel att få hemifrån. Väldigt bra när man verkligen behöver hjälp och inte få hjälp hemma så mycket. Markör AB 3 (75)

33 Det har varit bra för att man kanske inte kan få hjälp hemma och då är Linje 14 en bra chans för sådana. Och studiebesök var bra för då får man en uppfattning om hur det är där. I en avslutande fråga uppmanas de ge förslag på förbättringar eller förändringar på Linje 14:s aktiviteter. De allra flesta som har svarat på frågan tycker att det är bra som det är. Det enda förslaget som kommer från en av eleverna i undersökningen är önskemål om att arbeta mer med datorer och media som hjälpmedel. 4.8 Jämförelser kön I följande avsitt kommenteras de skillnader som finns i undersökningen avseende kön. Det är dock viktigt att notera att det är små grupper och att varje enskild individs svar har stor påverkan på resultatet Bakgrund Det kan noteras att det är en högre andel killar än tjejer som trivs på skolan. Tjejer som anger i högre utsträckning betyg fem på frågan om de är nöjda med det jobb som de lagt ner på skolarbetet under högstadiet samt frågan om de är nöjda med det resultat som de har uppnått på högstadiet. Däremot är det en högre andel killar än tjejer som anger betyg sex. Samtidigt kan det konstateras att det i högre utsträckning är killar som anger de lägre betygen på båda frågorna. Det är en högre andel tjejer än killar som har angett att de har sökt till samhällsvetenskapsprogrammet och det är enbart tjejer som angett att de har sökt till naturvetenskapsprogrammet. Enbart killar har sökt till teknikprogrammet Universitets- och högskolestudier Samtliga killar svarar att de skulle vilja studera vidare på högskola/universitet, det är däremot inte alla som har funderat på vad de skulle vilja studera. Fler killar anger betyg sex i jämförelse med tjejerna på frågan om de har en god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet. Det kan dock konstateras att tjejer och killar i lika stor utsträckning tror att de skulle klara av att studera på högskola/universitet Linje 14:s verksamhet Det är framförallt killarna som svarar att de besöker läxhjälpen mer frekvent. Sex stycken av tjejerna svarar att de aldrig varit på läxhjälpen, motsvarande siffra är två för killarna. Främsta anledningen för Markör AB 33 (75)

34 killarna till att delta på läxhjälpen är att få hjälp inför prov, medan främsta anledningen för tjejerna är att få bättre studieresultat. På samtliga frågor där eleverna ska värdera hjälpen, förmågan och innehållet svarar killarna betyg sex i högre utsträckning än tjejerna. På frågan om hur välkomna de kände sig under studiebesöket på universitet svarar killar och tjejer i lika hög utsträckning att det absolut kände sig välkomna (betyg sex). Markör AB 34 (75)

35 5. Resultat Vivallaskolan I följande avsnitt redovisas resultaten för Vivallaskolan. Enkäten har besvarats på plats under lektionstid. Svaren samlades in av studenter från Linje 14. I år har enkäten besvarats av 5 elever i årskurs nio. Förra mätningen besvarades den av 66 elever. 5.1 Bakgrund Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor där eleven fick berätta om sig själv och sin skolgång. Är du? (Bastal: 1/13, 5) 1/13 11/ Tjej Kille Inget svar I årets undersökning var 46 procent av eleverna som besvarade enkäten tjejer, vid den tidigare undersökningen var andelen tjejer 38 procent. Markör AB 35 (75)

36 Hur trivs du på din skola? (Bastal: 1/13, 5) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Andelen elever som svarat det mest positiva svarsalternativet, att de trivs mycket bra på sin skola, har ökat från 53 till 68 procent. Skillnaden beror i att färre har svarat det näst mest positiva svaret, en femma. 1 Hur nöjd är du med det jobb som du har lagt ner på ditt skolarbete under högstadiet? (Bastal: 1/13, 5) 1/13 11/ Inte alls nöjd Mycket nöjd Även andelen elever som är mycket nöjda med det jobb som de har lagt ner på sitt skolarbete under högstadiet har ökat (från tolv till 38 procent). Skillnaden beror likt på den föregående frågan på att andelen som svarat det näst mest positiva svaret har minskat. Markör AB 36 (75)

37 Hur nöjd är du med det resultat som du har uppnått på högstadiet? (Bastal: 1/13, 49) 1/13 11/ Inte alls nöjd Mycket nöjd Andelen av eleverna som uppger att de är mycket nöjda med de resultat som de har uppnått på högstadiet har ökat från nio till 31 procent (skillnaden är procentenheter) medan andelen som svarat det näst mest positiva svaret har minskat från 36 till 14 procent (skillnaden är procentenheter). Det tycks även finnas en lägre andel som inte alls är nöjda med sina resultat, sex procent att jämföra med 15 procent vid den tidigare mätningen. Markör AB 37 (75)

38 Vilket program har du sökt till gymnasiet i första hand? (Bastal: 1/13, 48) 1/13 11/1 Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet 6 Ekonomiprogrammet 6 Vård- och omsorgsprogrammet Fordons- och transportprogrammet Hantverksprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Estetiska programmet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet IB (International baccalaureate) Språkintroduktion Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion 3 Vet ej Annat 6 Inget svar Samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet är även vid den uppföljande undersökningen de program som den högsta andelen av eleverna har sökt till i första hand. 1 Hur bra tror du att du kommer att lyckas nå gymnasiet med de kunskaper du har med dig från grundskolan? (Bastal: 1/13, 5) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Andelen elever som svarat det mest positiva svarsalternativet, att de tror att de kommer lyckas mycket bra på gymnasiet med de kunskaper de har med sig från grundskolan, har ökat från 19 till 34 procent. Skillnaden beror i att färre har svarat det näst mest positiva svaret, en femma. Markör AB 38 (75)

39 5. Universitets- och högskolestudier Enkäten innehöll även frågor om universitets- och högskolestudier. Inledningsvis fick eleverna svara på om de känner någon som studerat på universitet eller högskola och därefter flyttades fokus till de egna studieambitionerna och den egna uppfattningen om studier på högskolenivå. Känner du någon som studerar eller har studerat på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 5) 1/13 11/ Ja Nej Inget svar Sju av tio elever känner någon som studerar eller har studerat på högskola/universitet, resultatet ligger i nivå med vad som noterades vid den föregående mätningen. I en uppföljande fråga fick eleverna som uppgett att de känner någon som studerat på högskolenivå i en flervalsfråga notera vem/vilka de känner som studerat på denna nivå. Markör AB 39 (75)

40 Vem känner du som studerar eller har studerat på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 3) 1/13 11/ Andelen elever som uppger att personen de känner/ en av personerna de känner som har studerat på högskolenivå är en studentambassadör har ökat från fem till 5 procent. Notera att frågan är en flervalsfråga och att svarsfördelningen således inte summerar sig till 1 procent. Skulle du vilja studera på högskola/universitet efter gymnasiet? (Bastal: 1/13, 48) 1/13 11/ Ja Nej Drygt nio av tio uppger att de skulle vilja studera på högskola/universitet efter gymnasiet. Vid en jämförelse med föregående mätning noteras en ökning på åtta procentenheter. Markör AB 4 (75)

41 Har du funderat på vad du skulle vilja studera? (Bastal: 1/13, 45) 1/13 11/ Ja Nej Fyra av tio uppger att de har funderat på vad de skulle vilja studera, ett axplock av svaren är: Ekonomi inom marknadsföring. Juridik. Läkare. Pilot. Polis. Räddningsutbildning. Tandläkare. Till sjuksköterska eller psykolog. Vid den tidigare undersökningen uppgav sju av tio att de funderat på vad de skulle vilja studera. Årets resultat är en klar minskning från förra året. Markör AB 41 (75)

42 Vet du vad som krävs för att du ska kunna söka till högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 5) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut Likt vid den tidigare undersökningen uppger tre av tio elever att de absolut vet vad som krävs för att kunna söka till högskola/universitet. De förflyttningar i svarsmönster som kan anas är att det i den uppföljande mätningen nu är fler som har svarat en tre istället för en fyra. Markör AB 4 (75)

43 Har du en god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 49) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut Andelen som anser att de absolut har en god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet ligger på motsvarande nivå som vid den tidigare mätningen, kring 3 procent. De omflyttningar som kan anas är en högre andel som svarar en femma istället för en fyra. Markör AB 43 (75)

44 Tror du att du skulle klara av att studera på högskola/universitet? (Bastal: 1/13, 48) 1/13 11/ Ja Nej Inget svar Likt tidigare svarar fler än nio av tio elever att de tror att de skulle klara av att studera på högskola/universitet. De som inte tror at de skulle klara av den här typen av högre studier lämnar följande förklaringar/kommentarer: För att det är svårt. Jag är för lat. Markör AB 44 (75)

45 5.3 Läxhjälpen Sju frågor har ställts om Linje 14:s läxhjälp. Den inledande frågan rörde huruvida eleven brukar gå på Linje 14:s läxhjälp. Hur ofta brukar du gå på Linje 14:s läxhjälp? (Bastal: 1/13, 49) 1/13 11/ En gång i veckan Två gånger i veckan 4 11 En gång i månaden 5 Någon gång varje termin Mer sällan 8 6 Jag har aldrig varit på Linje 14:s läxhjälp Inget svar En tredjedel av de svarande brukar gå på läxhjälpen två gånger i veckan. Åtta procent uppger att de aldrig har varit på Linje 14:s läxhjälp. I jämförelse med föregående mätning noteras störst skillnader för en ökad andel om uppger att de besöker läxhjälpen någon gång per termin och en minskning i andelen som besöker läxhjälpen en gång i veckan. De elever som besökt läxhjälpen tillfrågades om varför de går på läxhjälpen. Frågan ställdes som en flervalsfråga, eleven har alltså kunnat markera flera orsaker. Markör AB 45 (75)

46 Varför går du på läxhjälpen? (Bastal: 1/13, 38) 1/13 11/ De vanligaste orsakerna är likt tidigare undersökning för att få hjälp inför prov (63 procent) och för att få bättre studieresultat (55 procent). Fem procent uppger att de går på läxhjälpen för att träffa studieambassadörer, 11/1 var motsvarande andel 14 procent. Hur bra är läxhjälpens studenter på att handleda dig i ditt skolarbete? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra En majoritet av eleverna som har besökt läxhjälpen anser att läxhjälpens studenter är bra på att handleda eleverna i deras skolarbete. Andelen som ger ett högt betyg (en femma eller en sexa) eller ett Markör AB 46 (75)

47 medelbetyg (en trea eller en fyra) ligger strax under föregående undersökning men i motsats till föregående mätning förekommer i årets undersökning elever som ger ett lågt betyg. Sex procent av eleverna, två elever, tycker att läxhjälpens studenter är dåliga eller mycket dåliga på att handleda eleverna. Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att satsa på ditt skolarbete? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra Sex av tio elever tycker att läxhjälpens studenter är mycket bra på att motivera eleverna att satsa på sitt skolarbete. Likt på den föregående frågan syns en svag förskjutning mot en högre andel som tycker att studenterna är dåliga på detta, i faktiska tal är andelen missnöjda elever fortsatt liten (tre elever har svarat en etta eller en två och tre elever en trea). Markör AB 47 (75)

48 Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? (Bastal: 1/13, 38) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra Även andelen elever som anser att läxhjälpens studenter är dåliga på att motivera eleverna att studera vidare på högskolenivå är i årets undersökning högre (tre elever har svarat en etta eller en två och sex elever en trea). En majoritet av eleverna, 53 procent, tycker dock att läxhjälpens studenter är mycket bra på att motivera eleverna att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet. Markör AB 48 (75)

49 Hur bra tycker du att läxhjälpen är som helhet? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Sex av tio elever som brukar gå på läxhjälpen tycker som helhet att läxhjälpen är mycket bra. Andelen som gett något av de tre negativa helhetsomdömena är dock 1 procent vilket kan jämföras med två procent vid den tidigare mätningen. Eleverna som inte brukar gå på läxhjälpen fick i en flervalsfråga uppge varför de inte deltar i läxhjälpen. Varför går du inte på läxhjälpen? (Bastal: 1/13, 3) 1/13 11/ Jag får hjälp med läxorna på annat håll Jag når de resultat jag vill ändå 4 Jag tycker inte att det är viktigt att plugga 7 Jag är inte tillräckligt motiverad Jag orkar inte Läxhjälpen krockar med andra aktiviteter 9 Annat 7 Inget svar Markör AB 49 (75)

50 Likt tidigare är de tre vanligaste svaren från eleven att denna får hjälp med läxorna på annat håll, når önskade resultaten utan läxhjälpen eller inte orkar gå på läxhjälpen. De som svarat annat på frågan har ingen ytterligare förklaring förutom en som svarar att han/hon inte går på läxhjälpen för att han/hon gillar att plugga själv. 5.4 Workshop Tre frågor har ställts om Linje 14:s workshop om framtid och utbildning. Har du varit med på Linje 14:s workshop om framtid och utbildning på din skola när studentambassadörer från Örebro universitet kommit till din klass? (Bastal: 1/13, 5) 1 1/13 11/ Ja Nej Inget svar Hälften av eleverna som besvarat undersökningen 1/13 uppger att de deltagit i Linje 14:sworkshop. 11/1 uppgav två tredjedelar att de deltagit i motsvarande workshop. Markör AB 5 (75)

51 Hur bra tyckte du att workshopen var? (Bastal: 1/13, 8) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Hälften av de som deltagit i workshopen tycker att den var mycket bra medan fyra av tio gett ett medelbetyg, en trea eller en fyra. Ingen av eleverna som deltagit säger att workshopen var mycket dålig. 1 Vad tyckte du om informationen du fick av dina lärare inför Linje 14:s workshop i din klass? (Bastal: 1/13, 7) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Drygt fyra av tio av de som deltagit i workshopen tycker att den information de fick av sin lärare inför Linje 14:sworkshop var mycket bra medan var tredje elev ger informationen ett medelbetyg, en trea eller en fyra. Markör AB 51 (75)

52 5.5 Studentambassadörer Två frågor har ställts specifikt om Linje 14:s studentambassadörer. 1 Hur bra kan Linje 14:s studentambassadörer svara på dina frågor om utbildning? (Bastal: 1/13, 48) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Drygt fyra av tio elever anser att studentambassadörerna är mycket bra på att svara på elevernas frågor om utbildning och ytterligare närmare fyra av tio har gett ett bra eller svagt positivt omdöme. 1 Hur bra är Linje 14:s studentambassadörer på att dela med sig av sina egna erfarenheter om utbildning? (Bastal: 1/13, 48) 1/13 11/ Mycket dåliga Mycket bra Markör AB 5 (75)

53 Hälften av eleverna anser att studentambassadörerna är mycket bra på att dela med sig av sina egna erfarenheter om utbildning och ytterligare tre av tio har gett ett bra eller svagt positivt omdöme. 5.6 Studiebesök på Örebro universitet Eleverna fick svara på om de deltagit i studiebesöket på Örebro universitet och de elever som deltagit fick därefter ett antal frågor om studiebesöket och prova på lektionen som de deltagit i. Avslutningsvis ställdes även en fråga om informationen inför besöket som samtliga elever fick besvara. Var du med på studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 49) 1/13 11/ Ja Nej Drygt åtta av tio elever, 84 procent, uppgav att de deltagit i studiebesöket på Örebro universitet. Vid den tidigare mätningen var andelen som deltagit 75 procent. Markör AB 53 (75)

54 Vad tyckte du om studiebesöket? (Bastal: 1/13, 45) 1/13 11/ Mycket dåligt Mycket bra Närmare sju av tio av eleverna som deltagit i studiebesöket gav besöket högsta betyg och tyckte att studiebesöket var mycket bra. Ange vilken "Prova på"-lektion som du deltog i under studiebesöket på universitetet? (Bastal: 1/13, 36) Media, film och design Prova på att rädda liv Lös problemet med hjälp av lagen. Prova på att vara jurist för en dag. Snyggare, smartare, snabbare. En dag i teknikens värld. Fördelningen mellan de olika prova på lektionerna är jämn, mellan och 31 procent har deltagit i respektive lektion. Markör AB 54 (75)

55 Vad tyckte du om den "prova på"-lektion som du deltog i? (Bastal: 1/13, 43) Mycket dålig Mycket bra Majoriteten av de som deltog på de prova på -lektioner som anordnades upplever att de var bra eller mycket bra. Hälften av de svarande ger betyg sex (mycket bra). Vid en brytning utifrån vilken lektion som de provade på kan det konstateras att störst spridning av svar återfinns för lektionen Snyggare, smartare, snabbare. Ange vilken "Prova på"-lektion som du deltog i under studiebesöket på universitetet? Media, film och design Prova på att rädda liv Lös problemet med hjälp av lagen. Snyggare, smartare, snabbare. Total Antal Antal Antal Antal Antal Mycket dålig Mycket bra Total Markör AB 55 (75)

56 Vad tyckte du om rundvandringen på campus? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Sex av tio tyckte att rundvandringen på campus var mycket bra vilket ligger i nivå med den tidigare undersökningen. Andelen elever som svarat det näst mest positiva svarsalternativet, en femma, har dock sjunkit till förmån för en högre andel som svarar en fyra. Vad tyckte du om studenternas presentation om studentliv? (Bastal: 1/13, 39) 1/13 11/ Mycket dålig Mycket bra Drygt hälften av eleverna tycker att studenternas presentation om deras studentliv var mycket bra och ytterligare en fjärdedel har svarat en femma på den sexgradiga svarsskalan. Variationerna från den tidigare mätningen är mycket små. Markör AB 56 (75)

57 Kände du dig välkommen under studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 43) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut Drygt sex av tio elever svarar att de absolut kände sig välkomna under studiebesöket på Örebro universitet. I en jämförelse med föregående är andelen som svarat det mest positiva svarsalternativet något lägre medan fler har svarat en fyra. Fick du information av din lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 45) 1/13 11/ Ja Nej Andelen elever som uppger att de inför studiebesöket fick information från sin lärare är 87 procent vilket är tio procentenheter högre än vid den tidigare mätningen. Markör AB 57 (75)

58 Fick du bra information av din lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 45) 1/13 11/ Nej, inte alls Ja, absolut Sex av tio elever svarar att de absolut fick bra information av sin lärare inför studiebesöket, vid den tidigare mätningen var andelen 4 procent. Vilket stämmer bäst in på dig gällande besök på Örebro universitet? (Bastal: 1/13, 46) 1/13 11/ Jag har enbart besökt universitetet i samband med studiebesöket anordnat av Linje 14. Jag deltog i studiebesöket anordnat av Linje 14 och har även besökt universitetet vid annat tillfälle. Jag deltog inte i studiebesöket och har inte besökt Örebro universitet vid annat tillfälle. Jag deltog inte i studiebesöket, men har besökt Örebro universitet vid annat tillfälle. Sex av tio elever har enbart besökt Örebro universitet i samband med studiebesöket medan 4 procent även har besökt universitet vid ett annat tillfälle. Markör AB 58 (75)

59 5.7 Styrkor och förbättringspotential I enkäten fick eleverna möjlighet att berätta fritt om vilket sätt de tycker att Linje 14 har varit bra och/eller dåligt. Det som eleverna framhäver som bra är läxhjälpen och att det har varit inspirerande och lärorikt att få ingå i Linje 14:s verksamhet. Bra är att de ställer upp och hjälper oss med läxor. Dåligt är att de kanske borde finnas varje dag. Inte just de dagarna vi har prov eller läxa. De har en jättebra taktik att arbeta med oss elever. Jag vet inte hur, men jag tycker bara det. De har varit bra och alerta, och hjälpte några elever med att höja deras betyg och mitt. De har varit skitbra, fick gjort nästan allt och har lämnat in. Så jag är nöjd. Det har varit bra för mig eftersom det var mycket lärorikt och det gav mig mer inspiration. Det har varit bra för mig för att jag får all hjälp jag behöver där, och det finns snälla studentambassadörer. Jag har fått väldigt mycket hjälp och lärt mig väldigt mycket, det är bra att Linje 14 finns. Jag tycker att Linje 14 är en bra sak och smart som vill hjälpa ungdomar med läxor bland annat inför prov. I en avslutande fråga uppmanas de ge förslag på förbättringar eller förändringar på Linje 14:s aktiviteter. De allra flesta som har svarat på frågan menar att det är bra som det är. De förslag som kommer från eleverna i undersökningen är önskemål om att få mer tid, få tugga tuggummi och att ambassadörerna borde få högre lön. Allt är helt perfekt. Det är så alla andra säger, men jag har aldrig varit där. Jag har en sak jag vill säga. När elever kommer till Linje 14 jobbar vissa och vissa inte, det är rätt jobbigt för de som jättegärna vill jobba. Om ni klarar och fixar det, så tro mig vi alla är tacksamma för allt. Nej, jag gillar Linje 14. Förutom en grej ni borde låta oss tugga tuggummi. Ge mer tid till ungdomarna och höj lönen till studentambassadörerna. 5.8 Jämförelser kön I följande avsitt kommenteras de skillnader som finns i undersökningen avseende kön. Det är dock viktigt att notera att det är små grupper och att varje enskild individs svar har stor påverkan på resultatet. Markör AB 59 (75)

60 5.8.1 Bakgrund Det kan noteras att det är en högre andel tjejer än killar som trivs på skolan. Det är lika stora andelar tjejer och killar anger höga betyg på frågan om de är nöjda med det jobb som de lagt ner på skolarbetet under högstadiet men en högre andel tjejer som anger betyg sex på frågan om de är nöjda med det resultat som de har uppnått på högstadiet. Det är en större andel tjejer än killar som har angett att de har sökt till samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. Enbart killar har sökt till ekonomi- och till teknikprogrammet. En något större andel tjejer än killar svarar att de tror att de kommer att lyckas nå gymnasiet med de kunskaper de har med sig från grundskolan Universitets- och högskolestudier En något högre andel tjejer svarar att de skulle vilja studera vidare på högskola/universitet. Det är framförallt killar som inte har funderat på vad de skulle vilja studera. Det är en högre andel tjejer som vet vad det krävs för att kunna söka till och hur det är att studera på högskola/universitet. Det kan dock konstateras att tjejer och killar i lika stor utsträckning tror att de skulle klara av att studera på högskola/universitet Linje 14:s verksamhet Det är framförallt tjejerna som svarar att de besöker läxhjälpen mer frekvent. Tre stycken av tjejerna svarar att de aldrig varit på läxhjälpen, motsvarande siffra är en för killarna. På flera frågor där eleverna ska värdera hjälpen, förmågan och innehållet svarar tjejerna högre utsträckning än killarna betyg sex. En högre andel tjejer har valt att delta på workshop och på studiebesök anordnade av Linje 14. Markör AB 6 (75)

61 6. Resultat Mellringe I följande avsnitt redovisas resultaten för Mellringeskolan. Enkäten har besvarats på plats under lektionstid, totalt har 86 elever besvarat enkäten. Svaren samlades in av studenter från Linje 14. Enkäten innehåller frågor om de svarande och om deras uppfattning om och inställning till universitets- och högskolestudier samt kännedom om Linje 14. Under hösten kommer Linje 14:s verksamhet även att omfatta Mellringeskolan. 6.1 Bakgrund Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor där eleven fick berätta om sig själv och sin skolgång. Är du? (Bastal: 86) Tjej Kille Det är något fler killar än tjejer som ingått i mätningen. Markör AB 61 (75)

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2151 15-4-9 11:2:9 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 11 8 15. 171. Hantverksprogrammet 12 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Engelska gymnasiet Göteborg - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2141 14-9-8 9:3:7 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 18 11 152.5 184. Hantverksprogrammet 12 2 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola Tabeller Tabell 1b: Andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Uppgifterna är baserade på kommunernas egna uppgifter (n 1 =290). Kommuner med asylsökande i Både grundskola

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg Skaraborg kommunalförbund

Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg Skaraborg kommunalförbund Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg Skaraborg kommunalförbund Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 7 Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg

Läs mer

gymnasiedagarna - framtid och yrke

gymnasiedagarna - framtid och yrke www.helsingborg.se/gymnasie8 www.skanegy.se familjen helsingborg gymnasiedagarna - framtid och yrke 27 28 april i helsingborg B- och C-hallen i Helsingborg Arena Ingång via B-hallen Onsdag: elever årskurs

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Gymnasieinformation Medicinsk syv Syv med åk9 Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2161 16-4-8 9:33:3 Humanistiska Programmet 2 1 1 217.5 272. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1 17.

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Feriepraktik 2014. Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik 2014. Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Kille 43,3% 13 Tjej 56,7% 17 Procent Antal 1996 33,3% 10 1997 66,7% 20 Barn- och fritidsprogrammet 0% 0 Bygg-

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2121 12-4-11 14:36:19 Humanistiska Programmet 3 7 6 145 23 Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 2 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 57 34 A 173 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 21 20 7 A 185,7 Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 015 GR GY totalt 015 Trivsel och trygghet 87 91 89 90 9 91 Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 7 68 Skolmiljö 59

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. 1 (5) Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

NORRTÄLJES UNGAS SYN PÅ UTBILDNING OCH FRAMTID

NORRTÄLJES UNGAS SYN PÅ UTBILDNING OCH FRAMTID NORRTÄLJES UNGAS SYN PÅ UTBILDNING OCH FRAMTID INTRODUKTION Att den svenska arbets- och utbildningsmarknaden har genomgått stora förändringar har knappast gått någon förbi. I takt med en fortsatt digitalisering

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2141 14-4-9 14:2:22 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 6 12.5 72 178 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2131 13-7-2 1:56:5 BA-ED Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 2 1 167.5 14 189 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 SYV arbetet på skolan hösten 2012: Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte

Läs mer

Sämre resultat i grundskolan Sämre resultat gymnasieskolan

Sämre resultat i grundskolan Sämre resultat gymnasieskolan Sämre resultat i grundskolan Sämre resultat gymnasieskolan Gymmnasiet nu Behörighetskrav: G i Matematik, Svenska och Engelska 16 Nationella program + Individuella programmet och ett stort antal specialutformade

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-03-24 UAN-2014-0186 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20121

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20121 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2121 12-7-4 16:2:24 BA-ED Bygg- och anläggningsprogrammet Edströmska - MFT 22 21 1 27 178 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 14 14 0 165 248 250 18 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-6-3 11:38:56 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 5 122.5 62 179 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Bara i Örebro RGD Riksgymnasiet för döva RGH Riksgymnasiet för hörselskadade

Bara i Örebro RGD Riksgymnasiet för döva RGH Riksgymnasiet för hörselskadade Bara i Örebro RGD Riksgymnasiet för döva RGH Riksgymnasiet för hörselskadade I Örebro finns Riksgymnasiet för döva, RGD och Riksgymnasiet för hörselskadade, RGH. Eleverna på RGD har teckenspråk som sitt

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2015

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2015 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 215 Innehåll... Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal gymnasieskolor

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 19 30 mars v. 12-13 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer