En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket"

Transkript

1 En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

2 2013 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

3 Sammanfattning De främsta slutsatserna från konsumentundersökningen är: Bland konsumenter har den spontana kännedomen om CE-märket minskat något sedan föregående undersökning som genomfördes Då kände 65 procent till CE-märket, medan motsvarade andel i föreliggande undersökning var 63 procent. Andelen som tittar efter märket ofta, ibland eller sällan har ökat sedan 2004, medan både andelen som alltid letar efter märket och andelen som aldrig letar efter det har minskat. Det är mindre skillnad mellan könen i 2013 års undersökning än i 2004 års. Andelen konsumenter som visste att det är tillverkaren som är ansvarig för att produkten uppfyller kraven för märket och andelen som visste att märket är ett krav för att produkter ska få säljas inom EU har ökat sedan i 2004 års undersökning, medan andelen som visste att märket innebär att produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav har minskat. Jämfört med i 2004 års undersökning är det en mindre andel respondenter som är tveksamma till om påståendena stämmer eller inte. Konsumenternas kunskaper om vilka produkter som ska vara CE-märkta har både förbättrats och försämrats. Osäkerheten har minskat för alla produktalternativ. Den senaste undersökningen visar på mindre skillnader mellan könen än i 2004 års undersökning. En tydlig förändring jämfört med i 2004 års undersökning är att konsumenter i mycket högre utsträckning vill söka på internet för att få mer information om CEmärket. Andelen respondenter som är osäkra på var de ska vända sig för mer information har minskat något. Mer än hälften av de svarande visste att det är ett antal myndigheter såsom Konsumentverket och Elsäkerhetsverket som har ansvaret för kontrollen av CEmärkets användande. Andelen som angav ett felaktigt svar har minskat från 80 procent av de svarande till 51 procent. De främsta slutsatserna från handlarundersökningen är: 2013 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

4 Handlarna har god spontan kännedom om CE-märket, och andelen som visste att produkter kan vara CE-märkta har ökat från 90 till 95 procent sedan i 2004 års undersökning. Medelvärdet för handlarnas bedömning av sin egen kunskap om CE-märket är 3,1, en ökning från 2,4 i 2004 års undersökning. Medelvärdet för handlarnas egen bedömning av mängden utbildning eller information de har fått på sin arbetsplats om CE-märkets betydelse är i stort sett oförändrad jämfört med Två tredjedelar av de svarande ansåg att de inte fått någon eller lite information om märket i sitt arbete. Generellt sett har kännedomen om vad CE-märket innebär förbättrats bland handlarna sedan i 2004 års undersökning. I likhet med i 2004 års undersökning är kännedomen om vilka produkter som ska vara CE-märkta god bland de tillfrågade företagen, och den har förbättrats betydligt gällande cykelhjälmar och leksaker. Det rådde viss tveksamhet om importörers och distributörers skyldigheter och ansvar gällande CE-märket. Strax under hälften av de svarande visste att det är ett antal myndigheter såsom Konsumentverket och Elsäkerhetsverket som har ansvaret för kontrollen av CE-märkets användande. En ungefär lika stor andel var däremot osäkra om vem eller vilka som ansvarar för kontrollen av CE-märket, och en ungefär lika stor andel angav ett felaktigt svar HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund CE-märket CE-märkets betydelse Konsumenternas kännedom om CE-märket Undersökningens utformning Spontan kännedom om märket Är CE-märkning något som konsumenter efterfrågar? Kännedom om CE-märkets innebörd Kännedom om vilka produkter som ska vara märkta Källor till information om CE-märket Kontrollen av CE-märkets användande Handlarnas kännedom om CE-märket Undersökningens utformning Spontan kännedom om CE-märket Den egna uppfattningen om kunskapen om CE-märket Utbildning och information om CE-märket Kännedom om CE-märkets innebörd Kännedom av vilka produkter som ska vara CE-märkta Kännedom om ansvarsfördelningen avseende CE-märkning Kontrollen av CE-märkets användande Bilaga Bilaga Bilaga HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

6 0

7 1. Bakgrund I samarbete med Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket anlitade Swedac år 2004 HUI för att utföra en enkätundersökning som syftade till att studera kännedomen om CE-märket hos konsumenter och handlare. Swedac har också, i samarbete med myndigheterna i Marknadskontrollrådet och Kommerskollegium, genomfört en nationell informationskampanj om CE-märket under 2011 på uppdrag av Europeiska kommissionen. Denna kampanj genomfördes i syfte att informera små och medelstora företag om vad CE-märket står för. Swedac samarbetade med Almi Företagspartner AB, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Kommerskollegium, Enterprise Europe Network och Exportrådet i denna kampanj. Ett antal myndigheter har även, tillsammans med Svensk Handel och Teknikföretagen, gemensamt skrivit en artikel om CE-märket för att informera om märkets innebörd och betydelse för den inre marknaden. Syftet med denna studie är att ge Marknadskontrollrådet information om kännedomen om CE-märket hos konsumenter och handlare idag för att kunna utvärdera sitt genomförda och fortsatta arbete i marknadskontrollfrågor, genom att följa upp resultaten från 2004 och se hur utvecklingen har förändrats. 1.1 CE-märket Produktdirektiven i EU:s produktlagstiftning anger krav för specificerade produktkategorier som är avsedd att säljas inom den gemensamma marknaden i EU. Dessa krav innefattar standarder för exempelvis hälsa, säkerhet och miljö. CE-märket innebär att tillverkaren intygar att produkterna som är försedda med märkningen uppfyller EU-direktivens krav om hälsa, säkerhet och miljö men, även andra produktegenskaper samt att föreskriven kontrollprocedur har följts. 1

8 1.3 CE-märkets betydelse CE-märkning innebär att tillverkaren intygar att den produkt som man säljer uppfyller grundläggande krav på hälsa och säkerhet eller andra skyddsintressen. En importör har också en skyldighet att se till att produkten är försedd med CE-märket innan den släpps ut på marknaden, likväl har distributören ett ansvar att kontrollera att en produkt som denne tillhandahåller på marknaden är försedd med CE-märket, om så är föreskrivet. CE-märkning är obligatorisk för produkter som omfattas av lagstiftning där det finns bestämmelser om CE-märkning, till exempel produkter som kan vara farliga för användaren elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning. Övriga produkter får inte CE-märkas. CE-märket gäller för många produkter som säljs inom EU, oavsett om de har tillverkats inom eller utanför EU. En produkt kan importeras från ett land utanför EU om den uppfyller kraven i EU-direktiven och är CEmärkt av tillverkaren. Om produkten inte är CE-märkt är det importörens ansvar att sörja för detta efter att ha försäkrat sig om att produkten uppfyller kraven. Dessa krav och bestämmelser kontrolleras av myndigheter i Sverige och övriga EU. I Sverige är det myndigheter inom Marknadskontrollrådet som kontrollerar att produkterna som säljs uppfyller de krav som lagstiftningen ställer, till exempel krav på CE-märkning. 2

9 2. Konsumenternas kännedom om CE-märket I detta kapitel presenteras resultaten av enkätundersökningen om konsumenters kännedom om CE-märket. Till att börja med undersöktes den spontana kännedomen, därefter granskades kunskapen om märkets innebörd mer i detalj. Dessutom har det i enkäten efterfrågats i vilken utsträckning som konsumenterna letar efter CE-märket, var man skulle vilja vända sig för mer information om märket och vem eller vilka som ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt. 2.1 Undersökningens utformning Intervjuerna genomfördes av Evry i januari Totalt intervjuades 765 personer, 345 kvinnor och 420 män. Av dessa personer visste 265 inte vad CE-märket var och därmed kunde inte intervjun fullföljas. Urvalet av personer som besvarat hela enkäten är därför de resterande 500 personerna. Bruttourvalet bestod av 1600 individer. Dessa drogs slumpmässigt ur urvalskällan PAR:s konsumentdatabas och representerar Sveriges befolkning i åldern 16 till 80 år. De tillfrågade personerna är i åldern 16 år och äldre, och i analysen redovisas svaren i fyra åldersintervaller: 16-29, 30-44, och 60 år och äldre. I likhet med i 2004 års undersökning har svaren även analyserats med hänsyn tagen till skillnader i respondenternas kön, utbildningsgrad och hushållsinkomst. 1 I den senaste undersökningen har dessutom, där antalet svarande varit tillräckligt stort, svaren analyseras efter respondentens arbetssituation och den bransch som respondenten arbetar i. Dock är antalet svarande i respektive kategori inte alltid tillräckligt stort för att det ska gå att dra några slutsatser från resultaten. Detta innebär att resultaten för arbetssituation och branschtillhörighet ska tolkas med stor försiktighet. Det kan ändock vara intressant att studera om svaren på vissa frågor särskiljer sig mellan olika branscher eller arbetssituation. I bilaga 1 finns enkäten bifogad 2. Nedan har frågorna i enkäten analyserats separat och presenteras under de följande avsnitten. 1 Hushållsinkomsten är angiven före skatt, det vill säga bruttohushållsinkomsten. 2 För att inte så kallade systematiska fel ska finnas med i svaren har ordningsföljden på vissa av frågorna slumpats fram när frågorna har ställts. Detta innebär att man inte alltid börjar med att läsa fråga ett och sedan går i numerisk ordningsföljd, utan att frågorna ställs slumpvis. 3

10 Tabell 1. Antalet intervjuade i respektive grupp Totalt Kvinna Man år år år +60 år Bas: ja Bas: alla Spontan kännedom om märket Den inledande frågan i enkäten ställdes för att få en uppfattning om den spontana kännedomen om CE-märket. Totalt svarade 63 procent att de känner till att produkter kan vara CE-märkta, 2 procentenheter lägre än i undersökningen som genomfördes I likhet med i 2004 års undersökning var det fler män än kvinnor som sade sig känna till att produkter kan vara CE-märkta, 67 procent jämfört med 63 procent. Däremot har andelen män som anser sig känna till märket minskat sedan 2004 medan andelen kvinnor har ökat, i båda fallen med 6 procentenheter. Diagram 1. Har du någon gång hört talas om eller sett att produkter kan vara CE-märkta? Respondenterna uppdelade efter kön. Svarsfördelning i procent Alla Man Kvinna 4

11 Det finns även skillnader vad gäller kännedomen om CE-märket i olika åldersgrupper, vilket redovisas i diagram 2. Åldersgruppen år har bäst kännedom om märket, 80 procent säger sig känna till det. I gruppen år var det fler som inte kände till märket än som gjorde det. Det är i denna åldersgrupp som det har skett störst förändring sedan 2004, och den är även den enda gruppen som har sämre kännedom nu än 2004 (47 procent 2013 jämfört med 61 procent 2004). Diagram 2. Har du någon gång hört talas om eller sett att produkter kan vara CE-märkta? Respondenterna uppdelade efter ålder. Svarsfördelning i procent år år år +60 år Är CE-märkning något som konsumenter efterfrågar? I enkätens andra fråga undersöktes hur ofta respondenten brukar titta efter CE-märket, vilket redovisas i diagram 3. I analysen som följer redovisas svaren endast för de 500 personer som svarat att de någon gång sett eller hört talas om att produkter kan vara CE-märkta. 5

12 6 procent svarade att man alltid tittar efter märket, 10 procent gör det ofta och 17 procent gör det ibland. 39 procent svarade att CE-märket är något man aldrig letar efter. Både andelen som alltid letar efter märket och andelen som aldrig letar efter det har minskat sedan i 2004 års undersökning, medan andelen som tittar efter märket ofta, ibland eller sällan har ökat. Diagram 3. Hur ofta brukar du titta efter CE-märket? Svarsfördelning i procent Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej Det är mindre skillnad mellan könen i 2013 års undersökning än i 2004 års, och utjämningen är speciellt påtaglig bland respondenter som säger att de aldrig eller alltid letar efter CE-märket. Andelen män som säger att de alltid letar efter CE-märket har minskat medan andelen kvinnor är oförändrad. Studerar man de respondenter som säger att de aldrig letar efter märket har andelen kvinnor minskat, medan andelen män har ökat något. Andelen kvinnor som säger att de sällan tittar efter CE-märket har ökat medan andelen män har minskat något. Fördelat per åldersgrupp visar det sig att i likhet med i 2004 års undersökning drygt hälften av respondenterna i den yngsta ålderskategorin säger att de aldrig brukar titta efter CE-märket. Det är fortfarande i den äldsta ålderskategorin som störst andel respondenter säger att de alltid eller ofta letar efter märket. 2.4 Kännedom om CE-märkets innebörd Respondenterna presenterades vidare för olika påståenden om CE-märket, i syfte att undersöka deras uppfattning om vad märket står för. Både sanna och falska 6

13 påståenden användes i undersökningen, och resultaten ger en blandad bild av förändringar gällande kännedomen om märket. Diagram 4. Vad står CE-märket för? Svarsfördelning i procent Tillverkaren ansvarig (S) För att få säljas inom EU (S) Testad av myndighet (F) Grundläggande säkerhetskrav (S) Ja Höga funktionskrav (F) Nej Vet ej Ersatt annan märkning (S) Miljövänlig (F) Får enbart användas i Sverige (F) % 20% 40% 60% 80% 100% Andelen respondenter som visste att det är tillverkaren som är ansvarig för att produkten uppfyller kraven för märket och andelen som visste att märket är ett krav för att produkter ska få säljas inom EU har ökat, medan andelen som visste att märket innebär att produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav har minskat. Jämfört med i 2004 års undersökning är det en mindre andel respondenter som är tveksamma till om påståendena stämmer eller inte. Varje påstående som har undersökts redovisas var för sig nedan. 7

14 Tabell 2. Vad står CE-märket för? Svarsfördelning i procent Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Tillverkaren ansvarig (S) För att få säljas inom EU (S) Testad av myndighet (F) Grundläggande säkerhetskrav (S) Höga funktionskrav (F) Ersatt annan märkning (S) Miljövänlig (F) Får enbart användas i Sverige (F) CE-märket innebär att tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav -SANT 87 procent av de tillfrågade ansåg att CE-märket innebär att tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav. Detta innebär en ökning jämfört med i 2004 års undersökning, då 75 procent av respondenterna visste att tillverkaren har ansvar. Andelen som var tveksamma har minskat från 21 procent till 10 procent. Svarande över 45 års ålder var i mycket större utsträckning medvetna om att CE-märket innebär att tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav. Ingen skillnad mellan könen, eller vad gäller inkomst, utbildning eller bransch. Produkten måste vara CE-märkt för att den ska få säljas inom EU - SANT Den största skillnaden jämfört med i 2004 års undersökning är att andelen respondenter som anser att en produkt måste vara CE-märkt för att få säljas inom EU har ökat från 46 procent till 83 procent. Andelen respondenter som svarade att påståendet inte stämde har minskat från 20 procent till 6 procent och andelen osäkra har minskat från 34 procent till 11 procent. Bland dem som arbetar inom tillverkning och byggverksamhet var andelen som visste att vissa produkter måste vara CE-märkta för att få säljas inom EU högre än medel, medan den var lägre bland dem som arbetar i skola. Ingen märkbar skillnad mellan kön, ålder, utbildning och inkomst. Produkten är godkänd och testad av myndighet - FALSKT Andelen respondenter som anser att CE-märket innebär att en produkt är godkänd och testad av myndighet är 79 procent, i stort sett oförändrad jämfört med i 2004 års undersökning. Andelen som visste att påståendet inte stämmer har ökat från 7 procent till 12 procent medan andelen som var osäkra har minskat. Inga märkbara skillnader inom de andra grupperna. 8

15 Produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav - SANT Att en produkt är CE-märkt innebär att den uppfyller grundläggande säkerhetskrav ansåg 75 procent av de svarande. Detta är ett av de två påståenden som en mindre andel respondenter instämde med än i 2004 års undersökning, då 81 procent visste att CE-märket innebär att produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Andelen respondenter som ansåg att påståendet inte stämde har ökat från 2 procent till 9 procent, medan 16 procent var osäkra (oförändrat). Inga märkbara skillnader inom de andra grupperna. Produkten uppfyller höga funktionskrav - FALSKT Bland de tillfrågade ansåg 62 procent att CE-märkta produkter uppfyller höga funktionskrav, en ökning jämfört med i 2004 års undersökning då andelen var 51 procent. Andelen som var osäkra på om påståendet stämde har minskat från 29 procent till 17 procent, medan andelen som ansåg att märket inte innebär att en produkt uppfyller höga funktionskrav är oförändrad (21 procent). Svarande med lägst utbildningsnivå ansåg i störst utsträckning att CE-märket innebär att en produkt uppfyller höga funktionskrav. När svaren analyseras efter den bransch som respondenterna arbetar inom så särskilde sig de som arbetar inom byggverksamhet (som i högst utsträckning ansåg att märket innebär höga funktionskrav) och de som arbetar inom skola (där lägst andel ansåg att märket innebär höga funktionskrav). CE-märket har ersatt annan obligatorisk märkning såsom S-märkningen - SANT I likhet med i 2004 års undersökning ansåg 46 procent av respondenterna att CEmärket har ersatt annan obligatorisk märkning såsom S-märkningen. Andelen som trodde att påståendet inte stämde har ökat från 14 procent till 20 procent, medan andelen som var osäkra har minskat något till 34 procent. Resultaten varierade beroende på respondenternas ålder, och bland dem över 60 år var det 60 procent som visste att CE-märket har ersatt annan obligatorisk märkning såsom S-märket. Bland de yngsta respondenterna var fler än hälften osäkra. CE-märket betyder att produkten är miljövänlig - FALSKT 57 procent av respondenterna visste att CE-märket inte innebär att en produkt är miljövänlig, en ökning från 52 procent i 2004 års undersökning. Dock har andelen som tror att så är fallet också ökat, från 18 procent till 24 procent. Andelen som är osäkra har minskat, från 30 procent till 19 procent. En analys av svaren per åldersgrupp, inkomst- och utbildningsnivå visar att de lägsta grupperna hade högst andel som ansåg att CE-märket betyder att en produkt är miljövänlig. CE-märket är en märkning som enbart används i Sverige - FALSKT 9

16 Runt två tredjedelar av respondenterna (76 procent) visste att CE-märket inte bara används i Sverige, en ökning från 62 procent i 2004 års undersökning. Andelen som var osäkra har minskat kraftigt från 29 procent till 19 procent. Respondenterna med lägst inkomstnivå hade bäst kännedom om att CE-märket inte bara används i Sverige. 10

17 2.5 Kännedom om vilka produkter som ska vara märkta Deltagarna i undersökningen blev även tillfrågade om de visste vilka produkter som ska vara CE-märkta. För varje produkt kunde respondenten svara att den ska vara CEmärkt, att den inte ska vara det eller att de inte vet. Andelen respondenter som ansåg att en produkt ska vara CE-märkt har ökat sedan 2004 års undersökning, både för produkter som ska vara det och för produkter som inte behöver CE-märkas. Osäkerheten har minskat för alla produktalternativ. Diagram 5. Vilka av följande produkter tror du ska vara CE-märkta? Svarsfördelning i procent Brödrostar (S) Borrmaskiner (S) Cykelhjälmar (S) DVD-apparater (S) Ja Leksaker (S) Nej Vet ej Mopeder (F) Tvättmedel (F) Täckjackor (F) % 20% 40% 60% 80% 100% 11

18 Tabell 3. Vilka av följande produkter tror du ska vara CE-märkta? Svarsfördelning i procent Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Brödrostar (S) Borrmaskiner (S) Cykelhjälmar (S) DVD-apparater 3 (S) Leksaker (S) Mopeder (F) Tvättmedel (F) Täckjackor (F) Den senaste undersökningen visar på mindre skillnader mellan könen än i 2004 års undersökning, men skillnaden var fortfarande signifikant vad det gäller borrmaskiner (85 procent av männen sa att borrmaskiner ska vara CE-märkta, jämfört med 77 procent av kvinnorna) och DVD-apparater (78 procent av männen sa att DVDapparater ska vara CE-märkta, jämfört med 63 procent av kvinnorna). En högre andel kvinnor än män visste att cykelhjälmar och leksaker ska vara märkta. En närmare granskning av hur svaren skiljer sig åt i olika åldersgrupper visar generellt sett att de yngre respondenterna i lägre utsträckning visste vilka produkter som ska vara CE-märkta, förutom vad gäller leksaker där det var den äldsta åldersgruppen som hade lägst andel respondenter som visste att produkten ska CE-märkas. I likhet med i 2004 års undersökning visade sig hushållsinkomstens storlek ha betydelse för hur svaren fördelade sig. Högre inkomst medförde i de flesta fall att man i en större utsträckning svarade rätt, medan respondenter i den lägsta inkomstintervallen generellt sett hade lägst andel rätt svar. Dock hade de med lägst inkomst bäst kännedom om att DVD-apparater, leksaker och mopeder ska vara CE-märkta. Resultaten visar inga större skillnader gällande utbildning och arbetssituation. Däremot antyder en analys av svaren utifrån den bransch respondenterna arbetar i att respondenterna i offentlig sektor generellt sett har bäst kännedom om vilka produkter som ska vara CE-märkta. 3 I 2004 års enkät var frågan om videoapparater ska vara CE-märkta 12

19 2.6 Källor till information om CE-märket För att mäta konsumenters spontana kännedom om var de kan vända sig för mer information om CE-märket ställdes en helt öppen fråga, vilket innebär att inga svarsalternativ gavs, och flera svarsalternativ var möjliga. En tydlig förändring jämfört med 2004 års undersökning är att konsumenter i mycket högre utsträckning vill söka på internet för att få mer information om CE-märket. I 2004 års undersökning var det vanligast att deltagarna ville vända sig till Konsumentverket, men den andelen har minskat från 25 till 16 procent. Andelen respondenter som är osäkra på var de ska vända sig för mer information har minskat något, från 24 procent till 21 procent. Tabell 4. Vart skulle du helst vilja vända dig för att få mer information om CE-märket? Svarsfördelning i procent Skulle söka på Internet Vet ej Till Konsumentverket Till kommunens konsumentvägledare 18 8 Annat 10 4 Skulle fråga i affären 10 2 Till myndigheterna/ någon myndighet 3 2 Till tillverkaren av produkten 2 2 Till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 2 1 Till Elsäkerhetsverket 2 0 Till Allmänna reklamationsnämnden 1 0 Till Europeiska Kommissionen 1 0 Till SEMKO 0 0 I likhet med i 2004 års undersökning är det i den yngsta åldersgruppen som flest vill söka information på internet och andelen har ökat kraftigt, från 31 till 62 procent. Svarande i den äldsta åldersgruppen var fortfarande de mest osäkra, men andelen har minskat från 30 till 27 procent. Respondenter äldre än 60 år var också den åldersgrupp som i minst utsträckning sa att de skulle söka på internet, men andelen har ökat från 6 procent till 23 procent. Ett mönster som ses när svaren analyseras utifrån branschen som respondenterna arbetar i är att en större andel bland dem som arbetar i offentlig sektor vill vända sig till kommunens konsumentombudsman eller Konsumentverket. Det är dessutom en mindre andel som är osäkra bland dem som arbetar i offentlig sektor än i andra 13

20 branscher. En analys av svaren utifrån utbildningsnivå visar att respondenter med endast grundskoleutbildning i högre grad än andra grupper kände sig osäkra på var de skulle vända sig för mer information. Resultaten visar inga större skillnader gällande inkomstnivå och arbetssituation. Tabell 5. Vart skulle du helst vilja vända dig för att få mer information om CE-märket? Respondenterna uppdelade efter kön och ålder. Svarsfördelning i procent 45- Totalt Kvinna Man Skulle söka på Internet Vet ej Till Konsumentverket Till kommunens konsumentvägledare Annat Skulle fråga i affären Till myndigheterna / någon myndighet Till min handlare Till tillverkaren av produkten Till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Till SEMKO Till Allmänna reklamationsnämnden Till Europeiska Kommissionen Till Elsäkerhetsverket

21 2.7 Kontrollen av CE-märkets användande Som sista fråga i enkäten efterfrågades vem eller vilka som ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt. Deltagarna i undersökningen presenterades med en slumpmässigt ordnad lista och gavs möjligheten att välja flera olika alternativ. Diagram 6 visar att mer än hälften av de svarande visste att det är ett antal myndigheter såsom Konsumentverket och Elsäkerhetsverket som har ansvaret för kontrollen av CE-märkets användande. Andelen som angav ett felaktigt svar har minskat från 80 procent av de svarande till 51 procent medan andelen som är osäker har ökat något. Diagram 6. Vem eller vilka ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt? Svarsfördelning i procent Felaktiga svar Vet ej Ett antal olika myndigheter

22 Tabell 6 visar att det vanligaste felaktiga svaret är Europeiska Kommissionen, och andelen som angav detta svar är i stort sett oförändrad jämfört med i 2004 års undersökning. Däremot har andelarna som ansåg att Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SEMKO och/eller allmänna reklamationsnämnden har ansvaret minskat. Tabell 6. Vem eller vilka ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt? Svarsfördelning i procent Ett antal olika myndigheter såsom Konsumentverket eller Elsäkerhetsverket Vet ej Europeiska Kommissionen Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SEMKO Allmänna reklamationsnämnden 10 4 Annat 0 1 Bland männen var det en större andel respondenter som ansåg att det var SEMKO som hade ansvaret (19 procent) än bland kvinnor (7 procent). Den yngsta åldersgruppen var den med störst andel osäkra respondenter (30 procent). Bland dem som arbetar i offentlig sektor, inom sjukvården, samt inom motor-, parti- och detaljhandel var det högst andel respondenter som visste att det var ett antal olika myndigheter som har ansvaret. 16

23 3. Handlarnas kännedom om CE-märket Detta kapitel syftar till att beskriva handlarnas kännedom om CE-märket. Undersökningen är riktad mot företag som är medlemmar i Svensk Handel och som berörs av CE-märkningen. 3.1 Undersökningens utformning Undersökningen har riktat sig till företag som säljer CE-märkta varor och följer urvalets kriterier från undersökningen Enkäten skickades ut till 1358 företag och 218 företag har svarat på undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens om 20 procent. Detta är en normal svarsfrekvens för undersökningar med Svensk Handels medlemmar. Undersökningen har genomförts under januari och februari På vissa frågor redovisas även svaren för olika branscher. Dock är antalet svarande i respektive bransch inte alltid tillräckligt stort för att det ska gå att dra några slutsatser från resultaten. Detta innebär att resultaten uppdelade på branschnivå ska tolkas med stor försiktighet. Det kan ändock vara intressant att studera om svaren på vissa frågor särskiljer sig mellan olika branscher. 3.2 Spontan kännedom om CE-märket Den första frågan som ställdes var om handlarna någon gång hade hört talas om eller sett att produkter kan vara CE-märkta. 95 procent svarade att de känner till att produkter kan vara CE-märkta, en ökning med 5 procentenheter jämfört med i 2004 års undersökning. På branschnivå svarade de som arbetar inom hemelektronik, datorer, belysning och telekommunikation samt de som arbetar inom sport och leksaker att de känner till CEmärket. Branschen med lägst kännedom om märket var möbler/heminredning, där 85 procent av de tillfrågade kände till det. Inga märkbara skillnader i de andra kategorierna. 17

24 3.3 Den egna uppfattningen om kunskapen om CE-märket I enkätens andra fråga undersöktes handlarens egen uppfattning om kunskapen om CE-märket. De svarande ombads gradera sin kunskap om vad märket står för på en skala mellan 1 och 5 4. Medelvärdet av betygen i 2013 års undersökning var 3,1, en ökning jämfört med den tidigare undersökningen då medelvärdet var 2,4. I diagram 4 redovisas fördelningen av hur de tillfrågade har betygsatt sin egen kunskap. Det framgår att andelen som anser sig inte ha någon kunskap om märket har minskat kraftigt, från 35 procent till 8 procent. Andelen som anser sig ha mycket stor kunskap har ökat från 4 procent till 12 procent. Diagram 7. Hur skulle du gradera din kunskap om vad CE-märket står för på en skala mellan 1 och 5? Svarsfördelning i procent = ingen kunskap = mycket stor kunskap På branschnivå var medelvärdet av den egna kännedomen högst bland de som är verksamma inom hemelektronik, datorer, belysning och telekommunikation (3,5) och lägst inom bygg/järn/vvs samt inom möbler/heminredning (2,7). En analys av svaren efter verksamhetstyp visar att respondenter inom tillverkning ansåg sig ha högst kännedom (4,3 i medel) och de inom partihandel lägst kännedom (2,8 i medel). De respondenter vars sortiment till största delen kommer från Sverige ansåg sig ha sämst kännedom om märket (2,7), medan medelvärdet var högst bland de vars sortiment till största delen kommer ifrån EU/EES (3,1) eller från andra delar av världen (3,3). 4 Där 1 står för ingen kunskap och 5 står för mycket stor kunskap. 18

25 Produkt- och kvalitetschefer samt info/kundtjänstmedarbetare ansåg sig ha god kännedom om CE-märket (4,0 respektive 3,8). Medelbetygen för VD/ledning, säljare och övriga roller var däremot lägre än medel (2,8, 2,9 och 2,9). Den egna uppfattningen om kännedomen av märket var högst bland de som arbetar inom företag med fler än 250 anställda (4,0). 3.4 Utbildning och information om CE-märket Medelvärdet av respondenternas bedömning av hur mycket utbildning eller information de har fått på sitt arbete om betydelsen av CE-märket är relativt lågt, och i stort sett oförändrat jämfört med i 2004 års undersökning (2,1 jämfört med 2). Två tredjedelar av de svarande ansåg att de inte fått någon eller lite information om märket i sitt arbete. Dock har andelen respondenter som anger att det inte har fått någon utbildning eller information minskat, från 53 till 40 procent. Diagram 8. Hur mycket utbildning eller information har du fått på ditt arbete om betydelsen av CE-märket? Gradera på en skala mellan 1 och 5. Svarsfördelning i procent = ingen = mycket Medelvärdet är högst för respondenter som arbetar inom hemelektronik, datorer, belysning och telekommunikation samt de som arbetar inom sport och leksaker (2,6 respektive 2,4), och lägst bland de som arbetar inom möbler och heminredning (1,6). 19

26 En analys av svaren utifrån respondenternas verksamhetsområde visar att medelvärdet är högst bland de som arbetar inom tillverkning (3,0) och lägst bland de som arbetar inom detaljhandeln (1,9). Anställda på företag med och mer än 250 anställda hade ett högre medelvärde än hela urvalet respondenter (2,7 och 3,0), medan det inte var någon märkbar skillnad för resterande storleksgrupper. Det var heller inte några märkbara skillnader när svaren analyserades efter vilken typ av stad/bebyggelse verksamheten finns i, eller efter respondenternas roll i företaget. 20

27 3.5 Kännedom om CE-märkets innebörd För att undersöka handlarnas kännedom om vad CE-märket står för presenterades respondenterna med olika påståenden, och de bads uppge om de trodde att påståendena stämde eller inte, eller om de inte visste. För att få en uppfattning om huruvida handlarna förmedlar felaktig information presenterades även de tillfrågade med påståenden som inte stämmer. Närmare 90 procent av de tillfrågade visste att vissa produkter måste vara CE-märkta för att få säljas inom EU, och en liknande andel visste att det är tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller kraven för CE-märket. En något mindre andel visste att CE-märket innebär att produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Färre än hälften av de svarande visste att CE-märket har ersatt annan märkning såsom S-märkningen. Diagram 9. Vad står CE-märket för? Svarsfördelning i procent För att få säljas inom EU (S) Tillverkaren ansvarar (S) Grundläggande säkerhetskrav (S) Testad av myndighet (F) Ja Ersatt annan märkning (S) Nej Vet ej Höga funktionskrav (F) Miljövänlig (F) Får enbart användas i Sverige (F) % 20% 40% 60% 80% 100% 21

28 Generellt sett har kännedomen om märket förbättrats bland handlarna sedan i 2004 års undersökning. Med avseende på både de påståenden som stämmer och de som inte stämmer har kännedomen ökat eller varit oförändrad sedan Däremot har andelen som uppgav att de är osäkra ökat vad gäller om CE-märket innebär grundläggande säkerhetskrav, om det betyder att en produkt är testad av myndighet och om märket har ersatt annan märkning. Varje påstående som har undersökts redovisas var för sig nedan. Tabell 7. Vad står CE-märket för? Svarsfördelning i procent Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej För att få säljas inom EU (S) Tillverkaren ansvarig (S) Grundläggande säkerhetskrav (S) Testad av myndighet (F) Ersatt annan märkning (S) Höga funktionskrav (F) Miljövänlig (F) Får enbart användas i Sverige (F) Produkten måste vara CE-märkt för att den ska få säljas inom EU - SANT Andelen respondenter som visste att vissa produkter måste vara CE-märkta för att få säljas inom EU har ökat från 61 procent till 87 procent sedan 2004 års undersökning, medan både andelen som inte visste och andelen som var osäkra har minskat. Respondenter som arbetar i detaljhandeln har sämre kännedom än medel, medan alla respondenter som arbetar inom tillverkning visste att så var fallet. CE-märket innebär att tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav - SANT Andelen som var medvetna om att det är tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav är i stort sett oförändrad sedan i Även i detta fall var det så att kännedomen var högst bland dem som arbetar inom tillverkning och lägst bland dem som arbetar inom detaljhandeln. Respondenter vars sortiment till största delen kommer från EU/EES hade högst andel som var medvetna om att det är tillverkaren som har ansvaret (91 procent), medan de vars sortiment kommer från länder utanför EU har lägst kännedom om detta (79 procent), 22

29 Produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav - SANT 80 procent av de tillfrågade visste att CE-märket innebär att en produkt uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Detta innebär en minskning sedan 2004 års undersökning, då det var påståendet som handlarna hade bäst kännedom om (94 procent svarade ja). Skillnaden kan förklaras genom en ökning av andelen osäkra, från 1 till 14 procent. Produkten är godkänd och testad av myndighet - FALSKT Runt hälften av de svarande trodde att CE-märket innebär att en produkt är godkänd och testad av myndighet. Andelen har dock minskat från 79 procent i 2004 års undersökning. Andelen som visste att CE-märkta produkter inte behöver vara testade och godkända av myndighet har nästan fördubblats (till 34 procent) i den senare undersökningen. CE-märket har ersatt annan obligatorisk märkning såsom S-märkningen - SANT I frågan om huruvida CE-märket har ersatt annan obligatorisk märkning såsom S- märkningen är den största skillnaden jämfört med i 2004 års undersökning att andelen respondenter som är osäkra har ökat, från 22 procent till 31 procent. Både andelen som visste att påståendet stämde och andelen som trodde att påståendet inte stämde har minskat något, detta är möjligt på grund av att andelen osäkra har ökat. Kännedomen var lägst bland dem som arbetar inom tillverkning, och högst bland dem som arbetar inom detaljhandeln. Produkten uppfyller höga funktionskrav - FALSKT Andelen respondenter som visste att CE-märket inte innebär att en produkt uppfyller höga funktionskrav har ökat något sedan 2004 års undersökning, från 40 till 44 procent. I denna fråga hade både respondenter som arbetar inom tillverkning och de som arbetar inom import bättre kännedom än medelvärdet för alla de tillfrågade (50 respektive 60 procent). CE-märket betyder att produkten är miljövänlig - FALSKT Handlarnas kunskaper i frågan om huruvida CE-märkta produkter måste vara miljövänliga är i stort sett oförändrade jämfört med i 2004 års undersökning. Det är återigen de som arbetar inom tillverkning eller import som i störst utsträckning vet att CE-märket inte innebär att en produkt är miljövänlig, medan andelen är lägre bland de som arbetar i detaljhandeln. Respondenter vars sortiment till största delen kommer från Sverige hade lägre kännedom än medelvärdet för alla de tillfrågade (56 procent). 23

30 CE-märket är en märkning som enbart används i Sverige - FALSKT Närmare 90 procent av de tillfrågade visste att CE-märket inte är ett märke som enbart används i Sverige. Även i den här frågan är resultaten i stort sett oförändrade jämfört med i 2004 års undersökning. Andelen osäkra ökade dock från 9 till 12 procent samtidigt som andelen som tror att märket enbart används i Sverige minskade. Respondenter som arbetar inom detaljhandeln var i större utsträckning osäkra än de som arbetar inom partihandel, tillverkning och import. 24

31 3.6 Kännedom av vilka produkter som ska vara CE-märkta Enkäten efterfrågade även vilka produkter som ska vara CE-märkta. I likhet med i 2004 års undersökning är kännedomen om vilka produkter som ska vara CE-märkta god bland de tillfrågade företagen, och den har förbättrats betydligt gällande cykelhjälmar och leksaker där tre fjärdedelar av respondenterna i den senaste undersökningen visste att produkten ska vara CE-märkt. Diagram 10. Vilka av följande produkter tror du ska vara CE-märkta? Svarsfördelning i procent Brödrostar (S) Borrmaskiner (S) DVD-apparater (S) Cykelhjälmar (S) Ja Leksaker (S) Nej Vet ej Mopeder (F) Tvättmedel (F) Täckjackor (F) % 20% 40% 60% 80% 100% Däremot har andelen som trodde att mopeder, tvättmedel och täckjackor ska CEmärkas också ökat. Mopeden framstår som en produkt som det råder mycket ovisshet om, eftersom andelen som tror att de ska CE-märkas har ökat från 33 procent till 40 procent, medan andelen som vet att de inte behöver märkas har minskat från 40 till 29 procent. 25

32 Tabell 8. Vilka av följande produkter tror du ska vara CE-märkta? Svarsfördelning i procent Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Brödrostar (S) Borrmaskiner (S) DVD-apparater 5 (S) Cykelhjälmar (S) Leksaker (S) Mopeder (F) Tvättmedel (F) Täckjackor (F) Kännedom om ansvarsfördelningen avseende CE-märkning Den senaste undersökningen innehöll också, till skillnad från 2004 års studie, en fråga om företagens kännedom om ansvarsfördelningen angående CE-märkets användande. Respondenterna presenterades med ett antal påståenden, både falska och sanna. Kännedomen om att det är tillverkaren som ska märka produkten och om att en importör ska se till att produkten är försedd med CE-märket innan denne tillhandahåller produkten på marknaden var god, 80 procent respektive 75 procent av de svarande visste att så är fallet. Det rådde mer tveksamhet om importörers och distributörers skyldigheter och ansvar gällande CE-märket: 65 procent av de tillfrågade ansåg att en importör eller distributör i vissa fall kan ha samma skyldigheter och ansvar som en tillverkare, medan 55 procent sa att distributörer inte har något ansvar eller var osäkra på om så var fallet. Närmare hälften av de tillfrågade visste att det inte stämmer att alla produkter får CEmärkas, men 38 procent var tveksamma. Däremot visste 63 procent att det inte är myndigheterna som ska CE-märka produkterna. Generellt sett hade de som arbetar inom detaljhandeln sämre kännedom om ansvarsfördelningen än medelvärdet för alla respondenter, medan de som arbetar inom tillverkning generellt sett hade bättre kännedom än medel. På branschnivå hade de tillfrågade inom sport och leksaker generellt sett bäst kännedom, medan de tillfrågade inom möbler och inredning generellt sett hade sämre kännedom än 5 I 2004 års enkät var frågan om videoapparater ska vara CE-märkta 26

33 medelvärdet för alla svarande. Respondenter vars sortiment till största delen produceras utanför Sverige var mindre osäkra på importörers och distributörers roll än de vars sortiment till störst delen kommer ifrån Sverige. Inga märkbara skillnader gällande storlek på företag och storlek på stad/bebyggelse. Tabell 9. Vad känner du till om ansvarsfördelningen avseende CE-märkning? Svarsfördelning i procent Ja Nej Vet ej Tillverkaren ska CE-märka produkten (S) En importör ska se till att produkten är försedd med CE-märket innan denne tillhandahåller produkten på marknaden (S) En importör eller distributör kan i vissa fall ha samma skyldigheter/ansvar som en tillverkare (S) Distributörerna har inget ansvar för att produkterna de säljer är CEmärkta (F) Alla produkter får CE-märkas (F) Det är myndigheterna som ska CE-märka produkterna (F) Kontrollen av CE-märkets användande Ytterligare en ny fråga i den senaste undersökningen syftade till att skaffa en uppfattning om företagens kunskap om vem eller vilka som ansvarar för CE-märkets användande. I likhet med i konsumentundersökningen presenterades deltagarna med en slumpmässigt ordnad lista och gavs möjligheten att välja flera olika alternativ. Diagram 7, på nästa sida, visar att strax under hälften av de svarande visste att det är ett antal myndigheter såsom Konsumentverket och Elsäkerhetsverket som har ansvaret för kontrollen av CE-märkets användande. En ungefär lika stor andel var däremot osäkra om vem eller vilka som ansvarar för kontrollen av CE-märket, och en liknande andel angav ett felaktigt svar. 27

34 Diagram 11. Vem eller vilka ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt? Svarsfördelning i procent Felaktiga svar 43 Vet ej 40 Ett antal olika myndigheter Tabell 10 visar att det vanligaste felaktiga svaret är Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, följt av Europeiska Kommissionen, SEMKO och slutligen Allmänna reklamationsnämnden. Tabell 10. Vem eller vilka ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt? Svarsfördelning i procent 2013 Ett antal olika myndigheter såsom Konsumentverket eller Elsäkerhetsverket 42 Vet ej 40 Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 17 Europeiska Kommissionen 13 SEMKO 11 Annat 2 Allmänna reklamationsnämnden 1 28

35 En analys på branschnivå visar att respondenter som arbetar med möbler och heminredning är mest tveksamma vad gäller vem eller vilka som ansvarar för kontrollen av CE-märkets användande. De som arbetar inom industriförnödenheter, bil och mätinstrument uppgav i större utsträckning att de trodde att SEMKO ansvarar för kontrollen än medelvärdet för alla respondenter (16 procent jämfört med 8 procent). Respondenter vars sortiment till största delen kommer från Sverige visade större tveksamhet än de vars sortiment kommer från EU eller andra delar av världen. Respondenterna i småstad och landsbygd var också mer osäkra än respondenter i större samhällen. När svaren analyseras efter respondenternas roll i företaget framgår att produkt- och kvalitetschefer är minst tveksamma, och närmare hälften av de till frågade produkt- och kvalitetscheferna uppgav att de trodde att ett antal myndigheter har ansvaret för kontrollen av CE-märket. 29

36 Bilaga 1 Frågor om CE-märket till konsument 1. Har du någon gång hört talas om eller sett att produkter kan vara C E-märkta? (LÄS TYDLIGT UT BOKSTÄVERNA C OCH E) Ja GÅ VIDARE TILL FRÅGA 2 Nej AVSLUTA Vet ej AVSLUTA 2. Hur ofta brukar du titta efter CE-märket? Är det LÄS UPP ALTERNATIV 1 5 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Tveksam, vet ej 3. Vad anser du om följande påståenden om CE-märkta produkter och om CE-märket? För varje påstående kan du vara Ja, nej eller att du inte vet. 1. CE-märket betyder att produkten är miljövänlig. 2. Produkten är godkänd och testad av myndighet. 3. Produkten uppfyller höga funktionskrav. 4. Produkten uppfyller grundläggande krav i lagstiftningen. 5. Vissa produkter måste vara CE-märkta för att få säljas inom EU. 6. CE-märket är en märkning som enbart används i Sverige. 7. CE-märket har ersatt annan obligatorisk märkning såsom S- märkning. 8. CE-märket innebär att tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav. 30

37 4. Vilka av följande produkter tror du ska vara CE-märkta? För varje produkt kan du svara att den är CE-märkt, att den inte är det eller att du inte vet. SLUMPA ORDNINGEN PÅ 1-8 CE-märkt Ej CE-märkt Vet ej Ja Nej 1. Borrmaskiner 2. Mopeder 3. Cykelhjälmar 4. Brödrostar 5. Täckjackor 6. Leksaker 7. Tvättmedel 8. DVD-apparater 5. Vart skulle du helst vilja vända dig för att få mer information om CEmärket? LÄS EJ UPP SVARSALTERNATIV, 1. Till min handlare 2. Skulle fråga i affären 3. Skulle söka på Internet 4. Till Allmänna reklamationsnämnden 5. Till Elsäkerhetsverket 6. Till Europeiska Kommissionen 7. Till kommunens konsumentvägledare 8. Till Konsumentverket 9. Till myndigheterna / någon myndighet 10. Till SEMKO 11. Till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 12. Till tillverkaren av produkten 13. Annat 14. Vet ej 6. Vet du vem eller vilka av följande fem som ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt? Jag läser först upp de olika alternativen SLUMPA ORDNINGEN PÅ Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 2. Allmänna reklamationsnämnden 3. Ett antal olika myndigheter såsom 31

38 Konsumentverket eller elsäkerhetsverket 4. SEMKO 5. Europeiska Kommissionen 6. Annat 7. Vet ej 32

39 Bilaga 2 Frågor om CE-märket till handlare 1. Har du någon gång hört talas om eller sett att produkter kan vara CE-märkta? (LÄS TYDLIGT UT BOKSTÄVERNA C OCH E) Ja GÅ VIDARE TILL FRÅGA 2 Nej AVSLUTA Vet ej AVSLUTA 2. Hur skulle du gradera din kunskap om vad CE-märket står för på en skala mellan 1 och 5? Där 1 står för ingen kunskap och 5 för mycket stor kunskap. Betyg: Vet ej 3. Hur mycket utbildning eller information har du fått på ditt arbete om betydelsen av CE-märket? Gradera på en skala mellan 1-5. Där 1 står för ingen information eller utbildning och 5 för mycket information eller utbildning.) Betyg: Vet ej 33

40 4. Vad anser du om följande påståenden om CE-märkta produkter och om CE-märket? För varje påstående kan du vara Ja, nej eller att du inte vet. CE-märket betyder att produkten är miljövänlig. Produkten är godkänd och testad av myndighet. Produkten uppfyller höga funktionskrav. Produkten uppfyller grundläggande krav i lagstiftningen. Vissa produkter måste vara CE-märkta för att få säljas inom EU. CE-märket är en märkning som enbart används i Sverige. CE-märket har ersatt annan obligatorisk märkning såsom S-märkning. CE-märket innebär att tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav. Ja Nej Vet ej 5. Vad känner du till om ansvarsfördelningen avseende CEmärkning? För varje påstående kan du vara Ja, nej eller att du inte vet. Det är tillverkaren som ska CE-märka produkten. En importör ska se till att produkten är försedd med CE-märket före denna tillhandahåller den på marknaden. En importör eller distributör kan i vissa fall ha samma skyldigheter/ansvar som en tillverkare. Alla produkter får CE-märkas. Det är myndigheterna som ska CE-märka produkten. En distributör har inget ansvar för att produkten de säljer är CE-märkt. Ja Nej Vet ej 6. Vilka av följande produkter tror du är CE-märkta? För varje produkt kan du svara att det är CE-märkt, att det inte är det eller att du inte vet. LÄS UPP SVARSALTERNATIV VID BEHOV, SLUMPA ORDNINGEN PÅ A I 34

41 CE-märkt Ej CE-märkt Vet ej Borrmaskiner Mopeder Cykelhjälmar Brödrostar Täckjackor Leksaker Tvättmedel DVD-apparater 7. Vet du vem eller vilka av följande fem som ansvarar för kontrollen av att CE-märket används på rätt sätt? Jag läser först upp de olika alternativen SLUMPA ORDNINGEN PÅ 1-5 Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Allmänna reklamationsnämnden Ett antal olika myndigheter såsom Konsumentverket eller elsäkerhetsverket SEMKO Europeiska Kommissionen Annat Vet ej 35

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Gunnar Lindqvist 08-508 35 002 gunnar.lindqvist@usk.stockholm.se .

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern I nedanstående text listas de frågor och svarsalternativ som kommer att ställas i undersökningen. Tillväxtverket förbehåller sig rätten

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Bernadetta Nordlinder Leg.läkare, spec allmän medicin Handledare: Tohr Nilsson

Läs mer

Pengar, tid och ett gott liv 2015

Pengar, tid och ett gott liv 2015 Pengar, tid och ett gott liv 2015 I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren

Läs mer

Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi

Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi T-114154 Akademikerförbundet SSR: Anna Ihrfors Wikström Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-08-14 Undersökning om Studenters ekonomi Synovate Temo har på uppdrag

Läs mer

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Företagarens vardag i Kristianstad 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Kristianstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010 Vattenfall Vindkraft Högabjär MarkCheck September 2010 4.1. Kännedom Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närheten

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren.

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bilden är tagen av Lotta Westerberg, Sidas handläggare

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE PÅ MINDRE ARBETSPLATSER

ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE PÅ MINDRE ARBETSPLATSER SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Telefon: 08-16 20 00 ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE PÅ MINDRE

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner.

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

HSB - Panelundersökning 5

HSB - Panelundersökning 5 HSB - Panelundersökning 5 Sammanfattning HSB har en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring aktuella frågor. Denna undersökning utgör den femte undersökningen

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport 2013:1 Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2014 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 11/12 17/12 2014. 1038 personer i varierande

Läs mer

Radioskugga. En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL

Radioskugga. En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL Radioskugga En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL Polisens radiokommunikationen en trygghetsfråga Larm som inte går fram, dålig hörbarhet och för lite fortbildning i det nya systemet.

Läs mer

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april MATIX - Management av Tillväxtföretag Antagningsprocess 2013 Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april Välkommen att söka till MATIX! För att samspelet mellan student, företag och akademi ska bli så

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

"50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ in Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Hushålls-ID 1 2 0 0 Person-ID Datum för intervju: Intervjuares ID: Respondentens Förnamn: "50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på!

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Vi hjälper dig att välja RÄTT! Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Oberoende professionella tester Varje år får hundratals produkter genomgå

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Vad drar man in på vid finansiell kris

Vad drar man in på vid finansiell kris Vad drar man in på vid finansiell kris Sverige okt. 2008 KARNA LARSSON-TOLL k.larsson-toll@research-int.com SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8

Läs mer

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester HUI Research på uppdrag av SkiStar April 2013 Författare: Karin Olsson Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt: Metod Semestervanor Skidintresserade

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Importbarometern. Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer. Tema: EU 2014:1. svenskhandel.se

Importbarometern. Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer. Tema: EU 2014:1. svenskhandel.se Importbarometern Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer Tema: EU 2014:1 svenskhandel.se Innehåll Innehåll... 2 1. Om undersökningen... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Konjunktur...

Läs mer

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Vill du delta i en undersökning om matvanor? Till ungdomar i åk 5 eller åk 8 Vill du delta i en undersökning om matvanor? Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket behöver

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer