ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET"

Transkript

1 ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder om du svarar på dess vägnar: 2. Ange huvudsakligt bosättningsland: 3. Ange det land där den huvudsakliga verksamheten bedrivs: 4. De bidrag som tagits emot kommer att publiceras på kommissionen webbsida förutom om dina intressen kan skadas. Samtycker du till att ditt bidrag publiceras tillsammans med din identitet? Ja, ditt bidrag får publiceras under det namn du anger. Ja, ditt bidrag får publiceras men ska hållas anonymt (utan namn och kontaktuppgifter). Nej, du vill inte att ditt bidrag publiceras. Ditt bidrag publiceras inte men kan användas internt inom kommissionen. 5. Svarar du på enkäten som en Konsument Organisation som företräder konsumentintressen Företag som huvudsakligen säljer produkter med digitalt innehåll / Organisation som företräder intressen hos företag som huvudsakligen säljer produkter med digitalt innehåll (om så är fallet, ange din företagssektor och om du är ett litet och medelstort företag eller inte) Företag som huvudsakligen säljer fysiska varor på nätet / Organisation som företräder intressen hos företag som huvudsakligen säljer fysiska varor på nätet (om så är fallet, ange din företagssektor och om du är ett litet och medelstort företag eller inte) Företag som huvudsakligen köper produkter med digitalt innehåll / Organisation som företräder intressen hos företag som huvudsakligen köper produkter med digitalt innehåll (om så är fallet, ange din företagssektor och om du är ett litet och medelstort företag eller inte) Företag som huvudsakligen köper fysiska varor på nätet / Organisation som företräder intressen hos företag som huvudsakligen köper fysiska varor på nätet (om så är fallet, ange din företagssektor och om du är ett litet och medelstort företag eller inte) Organisation som företräder företagsintressen i allmänhet Medlemsstat i EU eller EES / Offentlig myndighet Annat (till exempel akademiker, annan icke-statlig organisation, offentlig myndighet utanför EU/EES, fackförening) (precisera) Beroende på din profil kan du välja att endast svara på de frågor som är av särskilt intresse för dig. Om du till exempel är ett företag som endast säljer fysiska varor på nätet och inte avser sälja produkter med digitalt innehåll i framtiden, kan du välja att inte svara på del 1 i enkäten som gäller produkter med digitalt innehåll.

2

3 DEL 1 DIGITALT INNEHÅLL Bakgrund Marknaderna för digitalt innehåll växer snabbt. Till exempel har appbranschen i EU vuxit avsevärt på mindre än fem år, och förväntas bidra med 63 miljarder euro till EU-ekonomin senast Konsumtionen inom videospelssektorn uppskattades till 13 miljarder euro Inom musikindustrin står de digitala intäkter för 31 % av de totala intäkterna i EU. Denna ekonomiska potential borde utnyttjas ännu mer genom att öka konsumenternas förtroende och rättssäkerheten för företag. När det uppstår problem med produkter med digitalt innehåll (till exempel att det digitala innehållet inte kan laddas ner, är inkompatibelt med annan maskin-/programvara, inte fungerar korrekt, eller till och med orsakar skada på datorn) saknas det särskilda rättsmedel på EU-nivå (dvs. att användaren har rättigheter gentemot handlaren då det digitala innehållet är bristfälligt). Dessutom kan användaren inte påverka innehållet i de avtal på grundval av vilka allmänt tillgängliga produkter med digitalt innehåll saluförs, eftersom avtalen måste accepteras som de är. Till exempel kan avtalen begränsa användarens rätt i sådana fall där produkter med digitalt innehåll inte fungerar korrekt. De kan också frånta användaren rätten till ersättning om produkter med digitalt innehåll orsakat skada (till exempel på datorn) eller begränsa ersättningen till endast så kallade service credits (extra medel för framtida underhåll). Dessutom kan avtal om tillhandahållande av produkter med digitalt innehåll karakteriseras på olika sätt i medlemsstaterna, t.ex. som tjänste-, leasing- eller försäljningsavtal. Sådana skillnader kan leda till olika sorters rättsmedel, där några har formen av obligatoriska regler och andra inte. Detta kan skapa rättsosäkerhet för företag avseende deras skyldigheter och för användare avseende deras rättigheter vid försäljning av produkter med digitalt innehåll både inom och mellan länder. En del medlemsstater (Storbritannien, Nederländerna och Irland) har antagit, eller börjat arbeta för att anta, särskild lagstiftning om produkter med digitalt innehåll. Detta skulle ytterligare kunna öka skillnaderna mellan de olika nationella bestämmelser som företag måste ta hänsyn till när de tillhandahåller produkter med digitalt innehåll i EU. Rättslig bakgrund på EU-nivå Vissa aspekter av avtalsrätten för tillhandahållande av produkter med digitalt innehåll på nätet omfattas redan av EU-lagstiftningen. Till exempel fastställs i direktivet om konsumenträttigheter enhetliga regler för den information som konsumenten ska få innan han eller hon ingår ett avtal och om rätten att säga upp avtalet, och i direktivet om oskäliga avtalsvillkor fastställs regler mot oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal. Men det finns inga EU-regler om andra aspekter på avtal för produkter med digitalt innehåll (som bl.a. vilka rättsmedel som är tillgängliga om en produkt med digitalt innehåll är bristfällig). Avsnitt 1 Problem 1. Håller du i allmänhet med om ovanstående analys av situationen? Förklara närmare.

4 2. Anser du att användare bör skyddas bättre då de köper produkter med digitalt innehåll? Förklara närmare med konkreta exempel. 3. Upplever du att det skapas svårigheter/kostnader på grund av frånvaron av avtalsrättsliga bestämmelser i EU om kvaliteten på produkter med digitalt innehåll? Förklara närmare. 4. Anser du att kommande specifika nationella bestämmelser som skiljer sig åt mellan länderna och som rör produkter med digitalt innehåll kan påverka företags verksamhet? Förklara närmare. Avsnitt 2 Behov av ett initiativ om avtalsregler för produkter med digitalt innehåll på EU-nivå 5. I strategin för en inre digital marknad 1 har Europeiska kommissionen förklarat att den ser ett behov av åtgärder på EU-nivå. Håller du med om detta? Förklara närmare. 6. I strategin för en inre digital marknad har Europeiska kommissionen meddelat att den kommer att lägga fram ett förslag som omfattar harmoniserade EU-regler för köp av digitalt innehåll på nätet. Andra möjligheter är bland annat att utarbeta ett frivilligt mallavtal som konsumenter och företag skulle kunna använda för gränsöverskridande näthandel eller minimiharmonisering. Vad är din åsikt om det som föreslås i strategin för en inre digital marknad? Avsnitt 3 Initiativets räckvidd 7. Anser du att initiativet endast bör omfatta transaktioner mellan företag och konsumenter eller också transaktioner mellan företag? Förklara närmare. 8. Vilka särskilda aspekter av transaktioner mellan företag, om några, bör man ta itu med? Förklara närmare. 9. Produkter med digitalt innehåll kan bland annat omfatta de produkter som förtecknas nedan. Vilka av dessa produkter/tjänster med digitalt innehåll bör omfattas av initiativet (du kan välja flera alternativ)? spel, inklusive onlinespel media (musik, film, sport, e-böcker) för nedladdning media (musik, film, sport) tillgängliga via direktuppspelning sociala medier lagringstjänster kommunikationstjänster på nätet (t.ex. Skype) andra molntjänster applikationer och annan programvara som användaren kan spara på sin egen apparat programvara som användaren har tillgång till via nätet andra tjänster som erbjuds endast via nätet och som resulterar i innehåll som användaren kan spara på sin egen apparat (t.ex. översättningstjänst, rådgivning) andra tjänster som endast erbjuds via nätet 1 En strategi för en inre digital marknad i Europa COM(2015)192 final

5 10. Produkter med digitalt innehåll kan levereras mot olika typer av motprestation. Vilka av följande motprestationer borde omfattas av initiativet (du kan välja flera alternativ)? Pengar Personuppgifter eller andra uppgifter från användaren (t.ex. genom registrering) Uppgifter som samlas av handlaren (t.ex. IP-adress eller statistik) Verksamhet som krävs av användaren för att få tillgång till det digitala innehållet (t.ex. genom att se en reklamvideo eller besöka en annan hemsida) Avsnitt 4 Initiativets innehåll 11. Vilka av avtalsrättens delområden som förtecknas nedan anser du att är problematiska och borde omfattas av initiativet (du kan välja flera alternativ)? Kvaliteten på produkter med digitalt innehåll Rättsmedel och skadestånd för bristfälliga produkter med digitalt innehåll Hur man kan använda dessa rättsmedel, t.ex. vem som måste bevisa att produkten var, eller inte var, bristfällig (bevisbörda) eller tidsgränser för att använda dessa rättsmedel Uppsägning av långfristiga avtal Sättet på vilket handlaren kan ändra på avtalen Kvaliteten på produkter med digitalt innehåll 12. Bör kvaliteten på produkter med digitalt innehåll garanteras genom: Subjektiva kriterier (kriterier som endast fastställts i avtalet) Objektiva kriterier (kriterier som fastställts i lagen) En blandning av båda 13. När användare klagar på bristfälliga produkter, bör: Användarna vara skyldiga att lämna bevis på att produkten med digitalt innehåll är bristfällig Handlarna vara skyldiga att lämna bevis på att produkten med digitalt innehåll inte är bristfällig om de anser att klagomålet saknar grund Rättsmedel för produkter med digitalt innehåll

6 14. Vilka är de huvudsakliga rättsmedel som användarna ska kunna dra nytta av om en produkt med digitalt innehåll är bristfällig (du kan välja flera alternativ)? Lösa problemet med produkten med digitalt innehåll så att den har den kvalitet som utlovas i avtalet Prisavdrag Uppsägning av avtal (inklusive återbetalning) Skadestånd 15. Bör användarna ha samma rättsmedel för produkter med digitalt innehåll som erbjudits mot andra motprestationer än pengar (t.ex. tillhandahållande av personuppgifter)? Förklara närmare. 16. Bör användarna ha rätt att be om rättsmedel under en obestämd tid eller bör det finnas en särskild tidsgräns efter att de har förvärvat produkterna med digitalt innehåll eller upptäckt att produkterna med digitalt innehåll var bristfälliga? Förklara närmare. 17. Bör det endast finnas en tidsgräns eller två olika, en för den tidsperiod under vilken bristen borde visa sig och en för den tidsperiod under vilken användarna måste använda rättsmedlen? Förklara närmare. 18. Vilken tidsgräns anser du vara lämplig? Förklara närmare. 19. Om det föreligger en rätt till skadestånd, under vilka omständigheter bör detta rättsmedel beviljas? Bör till exempel ansvaret grundas på handlarens fel eller vara strikt (oberoende av förekomsten av fel)? 20. Bör skadestånd huvudsakligen kunna bestå av service credits (extra medel för framtida underhåll)? Förklara närmare. Ytterligare rättigheter 21. Bör användarna kunna säga upp långfristiga avtal (prenumerationsavtal) för produkter med digitalt innehåll? Ja Nej 22. Om du svarade ja på fråga 21, precisera på vilka villkor och under vilka omständigheter användarna ska kunna säga upp avtalet (du kan välja flera alternativ): Uppsägningen bör meddelas i förväg Uppsägningen bör göras genom anmälan Användarna ska ges möjlighet att hämta sina uppgifter Handlaren ska inte längre få använda användarnas uppgifter

7 23. Bör användarna vid uppsägning av avtalet kunna få tillbaka innehåll som de har skapat och som lagras hos handlaren, för att kunna flytta över det till en annan handlare? Ja Nej 24. Om du svarade ja på fråga 23, precisera villkoren (du kan välja flera alternativ): Gratis Inom rimlig tid Utan någon avsevärd olägenhet I ett allmänt använt format 25. Vilka åtgärder bör handlaren ha rätt att vidta när avtalet sagts upp för att förhindra fortsatt användning av det digitala innehållet? Avaktivering av användarkontot Tekniska skyddsåtgärder för att blockera användningen av produkter med digitalt innehåll 26. Bör handlaren kunna ändra sådana egenskaper hos produkter med digitalt innehåll som påverkar kvaliteten eller användningsförhållanden för produkter med digitalt innehåll? Ja Nej 27. Om du svarade ja på fråga 26, under vilka omständigheter bör handlaren ändra sådana egenskaper hos produkter med digitalt innehåll som påverkar kvaliteten eller användningsförhållanden för produkter med digitalt innehåll: Det är möjligt enligt avtalet Konsumenten informeras i förväg Konsumenten får enligt lag säga upp avtalet kostnadsfritt

8 28. Vilken information bör ingå i anmälan om ändring? Förklara närmare.

9 DEL 2 FÖRSÄLJNING AV FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Bakgrund Andelen konsumenter i EU som handlar på nätet steg från 30 % år 2007 till 50 % år Tack vare en årlig genomsnittlig ökning på 22 % passerade försäljningen av fysiska varor på nätet 200 miljarder euro år 2014, och motsvarar en andel på 7 % av detaljhandeln inom EU- 28. I kommissionens strategi för en inre digital marknad understryks att denna ekonomiska potential bör utnyttjas ännu mer genom att man undanröjer hinder. Om handlare bestämmer sig för att inte sälja utanför sina hemmamarknader kan detta leda till att konsumenternas valmöjligheter begränsas och lägre priser förhindras till följd av brist på konkurrens. Idag kan handlare avskräckas från att göra detta till följd av skillnader i avtalsrätten som kan skapa kostnader för handlare som anpassar sina avtal, eller öka de rättsliga riskerna för dem som inte gör det. Till exempel kan konsumenterna beroende på medlemsstaten ha två år, fem år eller produktens hela livstid på sig att hävda sina rättigheter. I transaktioner mellan företag, där inga särskilda EU-regler finns, kan förhandlingar om tillämplig lagstiftning också ge upphov till kostnader. Rättslig bakgrund på EU-nivå För produkter med digitalt innehåll har vissa aspekter av avtalsrätten redan harmoniserats fullt ut när det gäller konsumenters inköp av fysiska varor på nätet. Särskilt har direktivet om konsumenträttigheter harmoniserat den information som konsumenter ska få innan de ingår ett avtal samt rätten att säga upp avtalet. I direktivet om oskäliga avtalsvillkor fastställs regler mot oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal. I motsats till situationen för produkter med digitalt innehåll finns det dessutom EU-regler för rättsmedel vid bristfälliga fysiska varor för transaktioner mellan företag och konsumenter (enligt direktivet om försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier). Denna harmonisering fastställer dock endast minimistandarder: medlemsstaterna kan gå längre och lägga till krav som gynnar konsumenterna. Flera medlemsstater har utnyttjat denna möjlighet i olika sammanhang och i varierande utsträckning. Avsnitt 1 Problem 29. Håller du i allmänhet med om ovanstående analys av situationen? Förklara närmare. 30. Anser du att användare bör ha enhetliga rättigheter över hela EU när de köper fysiska varor på nätet? Förklara närmare med konkreta exempel. 31. Anpassar näthandlare sina avtal till avtalsrätten i varje medlemsstat där de vill sälja sina fysiska varor? Om ja, drabbas de av svårigheter/kostnader på grund av att de gör så? Förklara närmare. 32. Anser du att sådana svårigheter och kostnader avskräcker handlare från att alls eller till en större grad ägna sig åt gränsöverskridande näthandel? Förklara närmare. Avsnitt 2 Behov av ett initiativ om avtalsregler för nätförsäljning av fysiska varor på EU-nivå

10 33. I strategin för en inre digital marknad har Europeiska kommissionen förklarat att den ser ett behov av åtgärder på EU-nivå. Håller du med om detta? Förklara närmare. 34. I strategin för en inre digital marknad har kommissionen meddelat att den kommer att utarbeta ett förslag enligt vilket handlare ska kunna lita på sin egen nationella lagstiftning på grundval av en uppsättning centrala obligatoriska avtalsrättigheter på EU-nivå för näthandel med fysiska varor inom och mellan länder, som ska harmoniseras i EU. Andra möjligheter är bland annat att utarbeta ett frivilligt mallavtal som konsumenter och företag skulle kunna använda för gränsöverskridande näthandel. Vad är din åsikt om det som föreslås i strategin för en inre digital marknad? Avsnitt Anser du att det behövs åtgärder endast för transaktioner mellan företag och konsumenter eller även för transaktioner mellan företag? Förklara närmare. 36. Vilka särskilda aspekter av transaktioner mellan företag, om några, bör man ta itu med? Förklara närmare. 37. Vilka av de avtalsrättsliga områdena nedan anser du skapar problem när det gäller nationella skillnader och bör omfattas av ett initiativ (du kan välja flera alternativ)? De fysiska varornas kvalitet Rättsmedel och skadestånd för bristfälliga fysiska varor Hur man kan använda dessa rättsmedel, t.ex. vem som måste bevisa att produkten var, eller inte var, bristfällig (bevisbörda) eller tidsgränser för att använda rättsmedlen Ersättning av pris och restitution av fysiska varor om avtalet sägs upp Oskäliga standardavtalsvillkor utanför det befintliga skyddet Kvalitet 38. Enligt vilket kriterium bör man fastställa kvaliteten på fysiska varor? Bör det finnas ytterligare/andra kriterier utöver dem som fastställs i artikel 2 2 i direktivet om försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier? Förklara närmare. 2 Artikel 2 (Avtalsenlighet) 1. Säljaren ska vara skyldig att till konsumenten leverera varor som är avtalsenliga. 2. Konsumentvaror ska presumeras vara avtalsenliga om de a) stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och om de har samma egenskaper som den vara som säljaren har förevisat konsumenten som prov eller modell, b) är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem och som han informerade säljaren om vid tidpunkten för avtalets ingående och som säljaren har godtagit, c) är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används, d) är av den kvalitet och har de prestanda som varor av detta slag vanligen har och som konsumenten rimligen kan förvänta sig med hänsyn till varans art och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om varornas särskilda egenskaper som gjorts av säljaren, tillverkaren eller dennes företrädare, i synnerhet i reklam eller på märkningen. 3. Bristande avtalsenlighet enligt denna artikel ska inte anses föreligga om konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående kände till eller inte rimligen kunde vara okunnig om den bristande avtalsenligheten eller om den bristande avtalsenligheten har sitt ursprung i material som tillhandahållits av konsumenten. 4. Säljaren ska inte vara bunden av offentliga uttalanden enligt punkt 2 d om han - visar att han inte kände till och inte rimligen kunde känna till uttalandet i fråga,

11 39. Hur lång bör den tidsperiod vara under vilken handlaren måste bevisa att de fysiska varorna inte var bristfälliga vid leveransen? Förklara närmare. Rättsmedel Vilka avtalsrättigheter bör köparen åtnjuta om varan är bristfällig? Reparation eller ersättning av varan Prisavdrag Uppsägning av avtal (inklusive återbetalning) Skadestånd Rätt att hålla inne betalning av priset tills bristen är reparerad 41. Bör köparen ha ett fritt val av rättsmedel eller bör det finnas en hierarki av rättsmedel (dvs. att handlaren först ges möjlighet att reparera varan)? Förklara närmare. Tidsgränser för användningen av rättsmedel Bör köparen ha rätt att be om rättsmedel under en obestämd tidsperiod eller bör det finnas en särskild tidsgräns efter att köparen har köpt varan eller upptäckt att den var bristfällig? Förklara närmare. 43. Bör det finnas en enda tidsgräns eller två olika, en för den tidsperiod under vilken bristen borde visa sig och en för den tidsperiod under vilken köparen måste använda rättsmedlen? Förklara närmare. 44. Vilken tidsgräns anser du är lämplig? Förklara närmare. 45. Bör tidsgränsen vara kortare för begagnade fysiska varor? Skadestånd Om det föreligger en rätt till skadestånd, under vilka omständigheter bör detta rättsmedel beviljas? Bör ansvaret grundas på handlarens fel eller vara strikt (oberoende av förekomsten av fel)? Anmälan 6 - visar att uttalandet vid tidpunkten för avtalets ingående hade rättats, eller - visar att beslutet att köpa konsumentvaran inte kan ha påverkats av uttalandet. 5. Sådan bristande avtalsenlighet som beror på att konsumentvaran är felaktigt installerad ska anses jämförbar med bristande avtalsenlighet hos varan om installationen utgör en del av köpeavtalet för varan och har utförts av säljaren eller på dennes ansvar. Detta ska även gälla om den vara, som är avsedd att installeras av konsumenten, installeras av konsumenten och den oriktiga installationen beror på brister i installationsanvisningarna. 3 Vissa aspekter på frågorna i detta avsnitt omfattas för närvarande av direktivet om försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 4 Idem. 5 Idem. 6 Idem.

12 47. Bör köparen vara skyldig att anmäla bristen inom en viss tidsperiod efter att ha upptäckt den? Bör denna tidsperiod i så fall börja från det att köparen har upptäckt bristen eller istället från den tidpunkt när köparen kan förväntas upptäcka bristen? Hur lång bör tidsperioden vara? Förklara närmare. Köpgarantier 48. Köpgarantier är frivilliga åtaganden som handlaren gör om att reparera, ersätta eller underhålla fysiska varor utöver handlarens lagstadgade skyldigheter. Anser du att det krävs enhetliga regler om köpgarantier? Förklara närmare. 49. Ska dessa krav på köpgarantiernas innehåll och form kunna ändras på grundval av köpeavtalet eller bör de vara obligatoriska regler? Förklara närmare. Oskäliga avtalsvillkor 50. Bör det finnas en förteckning över avtalsvillkor som alltid ska betraktas som oskäliga? Om ja, vilka villkor bör alltid betraktas som oskäliga? Förklara närmare. 51. Bör det finnas en förteckning över standardsavtalsvillkor som antas vara oskäliga? Om ja, vilka villkor bör finnas i en sådan förteckning? Hur ska man behandla förskottsbetalningar, som är väldigt vanliga på nätet? Förklara närmare.

13 BILAGA Denna bilaga till enkäten innehåller frågor om produktrelaterade regler, till exempel om märkning. Dessa frågor är inte knutna till det framtida förslag från kommissionen som tillkännagetts i strategin för en inre digital marknad och som rör avtalsregler för köp av digitalt innehåll och fysiska varor. Bestämmelser om märkning kommer inte att omfattas av initiativet. Denna bilaga bifogas dock enkäten eftersom frågan om produktrelaterade regler, till exempel om märkning, nämns i strategin för en inre digital marknad i relation till gränsöverskridande näthandel. Bakgrund På en digital inre marknad bör både konsumenter och handlare ha förtroende för gränsöverskridande handel utan sådana hinder som kan skapas på grund av skillnader mellan nationella regler. EU:s strategi för en digital inre marknad identifieras flera hinder som gör att företag och konsumenter inte helt kan utnyttja fördelarna med en digital inre marknad. I strategin understryks att syftet är att undvika att handlare på den inre marknaden avskräcks från gränsöverskridande handel på grund av (...) skillnader i produktspecifika bestämmelser, till exempel om märkning. Olika tekniska specifikationer eller bestämmelser om märkning och försäljningsformer kan gälla inom olika områden, och beroende på var i EU konsumenten befinner sig kan också nationella produktrelaterade regler kräva att handlaren anpassar sina produkter och förpackningar enligt dessa. Även om principen om ömsesidigt erkännande gäller kan medlemsstaterna motivera sådana regler med ett mål av allmänt intresse som har företräde före den fria rörligheten för varor, t.ex. hälso- och säkerhetsskäl. Nationella åtgärder som hindrar den fria rörligheten för varor måste motiveras och vara nödvändiga för att effektivt skydda det allmänintresse som åberopas. Emellertid kan medlemsstaterna under vissa omständigheter och i enlighet med ett rättsligt etablerat förfarande införa vissa ytterligare obligatoriska märkningskrav på nationell nivå, även för produktkategorier för vilka harmoniserade regler gäller. Denna situation innebär att nätleverantörer av varor och tjänster som vill verka på en alleuropeisk marknad potentiellt måste känna till, och rätta sig efter, 28 olika nationella bestämmelser. Det kan vara svårt att ta reda på vilken bestämmelse som gäller i vilket fall. 37 % av de företag i EU som har erfarenhet av försäljning på nätet till andra medlemsstater har uppgett att brist på kunskap om de bestämmelser som måste följas är ett hinder för gränsöverskridande försäljning på nätet. Dessutom har 63 % av de företag som inte har erfarenhet av gränsöverskridande försäljning på nätet uppgett att de tror att bristen på medvetenheten om vilka bestämmelser som måste följas kan vara ett hinder 7. Detta tyder på att de uppfattade hindren är betydligt högre än de verkliga hindren och att det finns utrymme för bättre kommunikation och större transparens. Denna situation skapar informations- och anpassningskostnader för näthandlare, speciellt för små och medelstora företag och särskilt när transaktionens värde är fortsatt lågt. Avsnitt 1 Problem 1. Håller du i allmänhet med om ovanstående analys av situationen? Förklara närmare. 7 Europeiska kommissionen, Flash Eurobarometer 413, 2015.

14 2. Anser du att vissa nationella produktrelaterade regler bör förplikta handlare att ändra sin produkt-/produktinformation när de säljer sina lagligen saluförda produkter till konsumenter i andra medlemsstater? 3. Om du svarade ja på föregående fråga, förklara närmare vilka produkter och på vilka grunder. Särskilda frågor för handlare 4. Har du information om alla nationella produktrelaterade regler i de medlemsstater: a) till vilka du säljer på nätet? b) till vilka du inte säljer men där det skulle finnas en marknad för dina produkter? 5. Om du svarade ja på föregående fråga, förklara närmare: a) Hur har du erhållit denna information och till vilken kostnad? b) Hur har du tillgodosett behovet att följa krav som är specifika för medlemsstaterna? Särskilda frågor för konsumenter 6. Skulle du kunna tänka dig att köpa följande produkter från en annan medlemsstat, förutsatt att du är informerad till fullo: i en fysisk butik i en annan online medlemsstat - en produkt som har märkts enligt medlemsstatens bestämmelser - en produkt som har förpackats enligt medlemsstatens bestämmelser - en produkt som har tillverkats enligt medlemsstatens produktspecifikationer Avsnitt 2 Behov av ett initiativ om produktrelaterade regler, till exempel om märkning 7. I strategin för en digital inre marknad pekade kommissionen på produktrelaterade regler, till exempel om märkning, som möjligt hinder för gränsöverskridande näthandel. Håller du med om detta? Förklara närmare. Avsnitt 3 Räckvidden för ett eventuellt initiativ 8. Bör en åtgärd på EU-nivå för produktrelaterade regler som påverkar gränsöverskridande näthandel med fysiska varor omfatta: a) Svårigheter med olika produktspecifikationer på nationell nivå b) Svårigheter med olika förpackningsbestämmelser på nationell nivå c) Svårigheter med olika märkningsregler på nationell nivå d) Andra frågor, förklara närmare.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 23.9.2013 2013/2063(INI) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över att frigöra

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

KLYS och Copyswedes synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om s k portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

KLYS och Copyswedes synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om s k portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden Stockholm den 5 februari 2016 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm KLYS och Copyswedes synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om s k portabilitet för innehållstjänster online på den inre

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

Remiss av EU-kommissionens förslag om standardiserad mervärdesskattedeklaration, KOM (2013) 721 slutlig

Remiss av EU-kommissionens förslag om standardiserad mervärdesskattedeklaration, KOM (2013) 721 slutlig Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Szilárd Rado 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Er ref: Fi2013/3966 Vår ref: Dnr 227/2013 2014-01-10 Remiss av EU-kommissionens förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 23.12.2015 L 336/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning)

Läs mer

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala Kommittédirektiv Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi Dir. 2016:3 Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4)

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 97 - Consumers - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Chassinummer och reg. nr Modell Leverans till första kund Typ av Audi förlängd garanti (garantiperiod/kilometerantal)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2172-13 KLAGANDE Coty Germany GmbH, DE149046939 Postfach 1126 D 55001 Mainz Tyskland Ombud: Advokat AB och jur.kand.

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Frågor som vi kan få.. Hur många leksaker och barnartiklar har Konsumentverket godkänt i

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 443 C5-0420/2002 2002/0222(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 443 C5-0420/2002 2002/0222(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 15 januari 2004 PE 323.134/72-240 ÄNDRINGSFÖRSLAG 72-240 Förslag till yttrande (PE 323.134) Pervenche Berès Harmonisering av medlemsstaternas

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 769 slutlig 2011/0353 (COD) ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 31.7.2002 L 201/37 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet

Läs mer

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123)

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123) YTTRANDE Dnr 27/2009 Stockholm den 18 mars 2009 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr A2008/3541/ARM Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123) Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.9.2013 SWD(2013) 320 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Följedokument till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2007 KOM(2007) 360 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter SV SV RAPPORT

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2016 COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-11-06 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-012 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Beslut Diarienr 1 (8) 2016-03-18 2671-2014 Pensionsmyndigheten Box 38 190 100 64 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Datainspektionens

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU L 84/72 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer