Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvårdsverket Batterier och elavfall"

Transkript

1 Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet åligger det Naturvårdsverket att följa upp att producenter av batterier lever upp till sitt informationsansvar, ett ansvar som man haft sedan den 1 januari Naturvårdsverket ansvarar dessutom för tillsynsvägledningen till kommuner avseende hur insamling av batterier och el-avfall lokalt i kommunen uppfyller de krav som finns. Denna undersökning syftar till att följa upp batteriproducenternas informationsansvar gentemot allmänheten. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 Fakta om undersökningen Genomförande Målgrupp: Allmänheten 15 år och äldre. Intervjumetod: CMA Researchs egen webbpanel Antal intervjuer: 1015 Frågeformulär: Enkäten består av ett 40-tal frågor. Vissa av dessa är nya för årets mätning. Öppna svar redovisas i en separat bilaga. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

4 Sammanfattning Överlag nämner en lika stor andel (67 procent) som vid 2011 års mätning batterier som något man inte bör slänga i soporna. En lägre andel än vid tidigare mätningar uppger att de har sett information eller reklam för insamling av batterier samt elektriska och elektroniska produkter. 11 procent uppger att det händer att de ibland kastar batterierna i soporna. Resultatet är ungefär i nivå med 2011 års värden. En stor majoritet uppger att de lämnar uttjänta elektriska och elektroniska produkter på återvinningscentral eller i annan insamling. De allra flesta anser, precis som 2011, att det är mycket viktigt med insamling av förbrukade batterier samt elektriska och elektroniska produkter. Ett något högre resultat än 2011 uppnås i frågorna som rör hur väl informerade respondenterna känner sig när det gäller var man bör lämna batterier samt elektriska och elektroniska produkter. Runt hälften av respondenterna uppger att de aldrig köper begagnade elektriska och elektroniska produkter. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

5 Fakta om respondenterna Kön Ålder 63% Antal barn i hushållet 50% 50% 23% 16% 21% 17% 24% 12% 17% 8% Man Kvinna Utbildning Boendeform Civilstånd 67% 42% 48% 52% 10% 1% 26% 18% 2% 2% 22% 1% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 Fakta om respondenterna Inkomst 50% Region 36% 37% 22% 22% 11% 9% 13% -175 tkr tkr tkr tkr Inget svar Götaland Svealand Norrland 32% Sysselsättning 23% 19% 6% 10% 0% 2% 1% 1% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen eller återvinningsstationer? (öppen fråga) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

8 Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen eller återvinningsstationer? (öppen fråga) Batterier Glas/glasburkar/glasflaskor Metall/metallförpackningar/metallburkar Plast/plastförpackningar 67% 57% 52% 49% Tidningar Papper/pappersförpackningar Kartong/wellpapp/papp Kemikalier/kemiska preparat/lösningsmedel/farliga/giftiga vätskor Glödlampor Färg/målarburkar Elektronik Lampor (ospec) 31% 30% 29% 2 24% 19% 18% 13% Övriga kategorier har nämnts av färre än 10 procent. Medicin/läkemedel Elapparater/elprodukter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency % 10% Flera svar möjliga

9 Grafen visar andelen respondenter som uppgivit batterier som något man inte bör slänga i soporna. Observera att tidsrymden skiljer sig åt mellan mätpunkterna. 100% 83% 7 66% 67% 74% 68% 67% 53% 48% 57% 60% 5 54% 5 50% 2 0% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 Andelen respondenter som har lagt märke till information eller reklam för insamling/återvinning av produkter som ej bör slängas i soporna är något lägre än vid föregående undersökningar. Har du, under det senaste halvåret lagt märke till någon information eller reklam för insamling/återvinning av produkter som ej bör slängas i soporna? Ja Nej Vet ej 16% 16% 16% 40% 43% 51% 44% 41% 34% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

11 2011 uppgav 29 procent av de som sett någon information/reklam att de sett information/reklam gällande insamling av batterier. Motsvarande siffra i årets mätning är 18 procent. För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) Övriga kategorier har nämnts av färre än 5 procent. Panta mera/returflaskor/returburkar/pantburkar/petflaskor Batterier Info från kommunen/info från kommunen om sopsortering Info om sopsortering/hur man sorterar/om återvinning Kompost/matavfall Plast Glas/glasflaskor Plåt/metall/metallburkar Miljöfarligt avfall/farligt avfall Kemikalier/färg/lösningsmedel Bas: De 403 personer som lagt märke till någon information/reklam. 20% 18% 11% 8% 7% 6% 6% 6% Flera svar möjliga Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 En lägre andel än tidigare uppger att de lagt märke till information eller reklam för insamling av batterier. Har du lagt märke till någon information eller reklam för insamling av batterier under det senaste halvåret? Ja Nej Vet ej 18% 27% 3 11% 12% 1 71% 61% 50% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Även gällande insamling av elektriska och elektroniska produkter uppger nu en lägre andel än vid tidigare mätningar att de lagt märke till någon information eller reklam. Har du lagt märke till någon information eller reklam för insamling av elektriska och elektroniska produkter under det senaste halvåret? Ja Nej Vet ej 2 30% 39% 62% 56% 47% 13% 13% 14% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

14 Andelen som uppger att de pratat med någon om insamling av batterier är i nivå med tidigare års resultat. Har du pratat med någon om insamling av batterier hemma, i skolan, på jobbet eller någon annanstans? Ja Nej Vet ej 2% 2% 3% 37% 36% 38% 61% 62% 59% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

15 Andelen som uppger att de pratat med någon om insamling av elektriska och elektroniska produkter är något högre än vid tidigare mätningar. Har du pratat med någon om insamling av elektriska och elektroniska produkter hemma, i skolan, på jobbet eller någon annanstans? Ja Nej Vet ej 3% 3% 4% 38% 33% 34% 59% 64% 62% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

16 Denna fråga har ändrats från att vara öppen till att ha fasta alternativ, varför jämförelser mot tidigare mätningar bör göras med försiktighet. Andelen som uppger att de kastar batterier i soporna är dock lika hög som vid 2011 och 2010 års mätningar (4 procent). Vad gör du med dina batterier när de inte fungerar längre? Lämnar i batteriholk Lämnar på återvinningscentral 43% 52% Lämnar i insamling i direkt anslutning till där jag bor (soprum, återvinningsrum etc) Lämnar i batteriinsamling i butik 18% 13% Slänger i soporna (brännbara avfallet) 4% Annat Vet ej 1% 1% Flera svar möjliga Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

17 Andelen respondenter som uppger att de ibland kastar batterier i soporna är ungefär i nivå med 2011 års värden. Denna fråga samvarierar klart med ålder; de yngre respondenterna uppger i högre grad än äldre att de ibland kastar batterier i soporna. Händer det att du ibland kastar batterierna i soporna, dvs i det brännbara avfallet? Ja Nej Vet ej 11% 10% 13% 1% 2% 2% 88% 87% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

18 Ungefär hur ofta brukar du göra dig av med batterier? Aldrig 1 gång/år 2 ggr/år 3 ggr/år 4 ggr/år 5 ggr/år 6 ggr/år Varje månad Vet ej 1% 1% 1% 23% 21% 19% 24% 22% 21% 13% 1 13% 14% 17% 19% 4% 4% 8% 7% 11% 7% 8% 8% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Hur kommer det sig att du inte gör dig av med batterier oftare? (öppen fråga) Samlar/sparar hemma/har plats hemma (och kastar sedan) Använder ej/förbrukar ej fler/använder sällan batterier 31% 40% Använder mest uppladdningsbara/återladdningsbara batterier Har ej/ej många batteridrivna produkter Inget behov/behövs ej/behövs inte oftare/det är tillräckligt 7% 13% Flera svar möjliga Övriga kategorier har nämnts av färre än 5 procent. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

20 En stor majoritet uppger att de lämnar uttjänta elektriska och elektroniska produkter på återvinningscentral eller i annan insamling. Vad gör du med elektriska och elektroniska produkter som du inte kan använda längre? Lämnar på återvinningscentral 83% Lämnar i insamling i direkt anslutning till där jag bor (soprum, återvinningsrum etc) 16% Lämnar i insamling i butik 3% Slänger i soporna (brännbara avfallet) 2% Annat 2% Vet ej 1% Flera svar möjliga Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

21 Ungefär hur ofta brukar du göra dig av med elektriska och elektroniska produkter? Aldrig 1 gång/år 2 ggr/år 3 ggr/år 4 ggr/år 5 ggr/år 6 ggr/år Varje månad Vet ej 2% 4% 38% 38% 33% 23% 22% 24% 10% 10% 7% 8% 9% 8% 2% 2% 1% 3% 4% 3% 2% 1% 2% 12% 11% 16% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

22 Hur kommer det sig att du inte gör dig av med elektriska och elektroniska produkter oftare? (öppen fråga) Går ej/sällan sönder/håller länge/håller god kvalitet/används tills de går sönder Inget behov/har inget att kasta/behöver ej kasta oftare Samlar/sparar hemma/har plats att förvara hemma (och kastar sedan) Liten åtgång/liten förbrukning av elprodukter 30% 20% 16% 7% Använder ej/har ej många elprodukter Flera svar möjliga Övriga kategorier har nämnts av färre än 5 procent. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

23 De allra flesta anser att det är mycket viktigt med insamling av batterier samt elektriska och elektroniska produkter. Resultatet är i nivå med 2011 års värden. Kvinnor anser överlag i något högre grad än män att insamling av batterier samt elektriska och elektroniska produkter är viktigt. Den yngsta åldersgruppen (15-30 år) anser i något lägre grad än övriga att insamlingen är viktig. Medelvärde 2011 Vet ej Hur pass viktigt tycker du att det är med insamling av förbrukade batterier? ,7 6,6 1% Hur pass viktigt tycker du att det är med insamling av elektriska och elektroniska produkter? ,6 6,6 1% Viktigt (5-7) (4) Ej viktigt (1-3) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

24 Kan du nämna två olika produkter som du själv kan byta batterier på? (öppen fråga) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

25 Ungefär 95 procent av respondenterna har nämnt två olika produkter som de själva kan byta batterier på. Kan du nämna två olika produkter som du själv kan byta batterier på? (öppen fråga) Fjärrkontroll/TV-kontroll/TV-dosa Ficklampa Klocka/väggklocka/köksklocka/väckarklocka Brandvarnare/brandlarm 44% 31% 26% 19% Leksaker Datormus/datortillbehör/dator/tangentbord Radio Kamera 8% 8% 6% Övriga kategorier har nämnts av färre än 5 procent. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

26 Kan du nämna två olika produkter som du själv inte kan byta batterier på? (öppen fråga) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

27 Ungefär 39 procent av respondenterna har nämnt två olika produkter som de själva inte kan byta batterier på. Kan du nämna två olika produkter som du själv inte kan byta batterier på? (öppen fråga) Armbandsur/armbandsklocka/klocka 23% Mobiltelefonen/mobilen El-tandborste Bärbar dator/dator/datortillbehör Bilen/bilbatteriet iphone Rakapparat Leksaker 9% 8% 7% 6% 6% Övriga kategorier har nämnts av färre än 5 procent. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

28 Runt nio av tio anser sig vara väl informerade om var man kan lämna förbrukade batterier samt elektriska och elektroniska produkter. Resultaten i dessa frågor är något högre än vid 2011 års mätning. De yngre respondenterna känner sig överlag något mindre informerade än de äldre. Respondenter i Norrland känner sig överlag något mindre informerade än respondenter i övriga Sverige. Medelvärde 2011 Vet ej Hur pass informerad känner du att du är när det gäller var man bör lämna förbrukade batterier? ,3 6,1 0% Hur pass informerad känner du att du är när det gäller var man bör lämna förbrukade elektriska och elektroniska produkter? ,3 6,0 0% Väl informerad (5-7) (4) Ej informerad (1-3) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

29 Sammantaget nämner ungefär 46 procent att de lämnar in sina produkter till återvinning eller liknande, när batteriet slutat fungera. Många nämner även att de lämnar in produkten eller ber om hjälp med att få produkten fixad. Vad gör du med en produkt som innehåller ett batteri som du själv inte kan byta, när batteriet slutat fungera? (öppen fråga) Åker till/slänger/lämnar in på återvinningscentral Kontaktar butik/affären/fackhandel/inköpsstället/leverantör/lämnar i butik/till återförsäljare Åker till/slänger/lämnar in på återvinningen/återvinningsställe/för återvinning Lämnar in för byte/batteribyte/byter ut/byter i butik/på verkstad Åker till/slänger/lämnar in på återvinningsstation Ber/frågar om hjälp/frågar någon Lägger/kastar som elektronik/elektronikskrot/elavfall Ber/frågar/kontaktar expert/proffs/yrkesman/verkstad/sakkunnig för hjälp Kastar den 18% 16% 1 11% 8% 6% 6% Flera svar möjliga Övriga kategorier har nämnts av färre än 5 procent. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

30 En lika stor andel som vid föregående mätning uppger att de har tillgång till en så kallad fastighetsnära insamling i anslutning till sitt boende. Har du tillgång till någon insamling av elektriska och elektroniska produkter i direkt anslutning till där du bor, dvs. en sk fastighetsnära insamling? Ja Nej Vet ej 4% 4% 24% 24% 26% 72% 72% 69% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

31 Tre av fyra bland de som tagit ställning upplever att insamlingen av elektriska och elektroniska produkter fungerar bra i deras kommun. Notera dock att många inte har någon uppfattning i frågan. Resultatet är något högre än vid 2011 års mätning. Yngre respondenter är överlag något mer kritiska än de äldre. Hur upplever du att insamlingen av elektriska och elektroniska produkter fungerar i din kommun? Bra (5-7) (4) Dåligt (1-3) Medelvärde 2011 Vet ej 5,4 5,2 18% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

32 Runt hälften av respondenterna uppger att de aldrig köper begagnade elektriska och elektroniska produkter. Äldre respondenter uppger i högre grad än yngre att de aldrig köper begagnade elektriska och elektroniska produkter. Hur ofta köper du begagnade elektriska och elektroniska produkter? Aldrig 49% Det har hänt någon enstaka gång 44% Någon gång per år 6% Flera gånger per år 2% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

33 De som köper begagnade elektriska och elektroniska produkter gör det främst i den egna vänkretsen eller familjen/släkten samt på Blocket. Var köper du begagnade elektriska och elektroniska produkter om du gör det? Kompisar/släkt/familj Blocket 48% 46% Etablerade second handbutiker/företag 31% Tradera 18% Annan annonsmarknad Annat 7% 7% Flera svar möjliga Bas: De 522 personer som köpt/köper begagnade elektriska och elektroniska produkter. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

34 Den klart vanligaste anledningen att inte köpa begagnade elektriska och elektroniska produkter är osäkerhet om varan kommer att fungera. Vad är mest avgörande om du väljer att inte köpa begagnade elektriska och elektroniska produkter? Jag är inte säker på att den kommer att fungera, eller hur länge den kommer att fungera 54% Jag vill ha garanti på varan Jag vet inte om den är säker att använda ur elsäkerhetssynpunkt Jag vill inte ha någonting som någon annan har haft Priset Annat 19% 13% 6% 4% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

35 Nästan fyra av tio uppger att de inte kan tänka sig att köpa någon begagnad elektrisk eller elektronisk produkt. Bland de som kan tänka sig att köpa begagnat är TV och musikspelare de vanligaste svaren. Vilken/vilka typer av begagnade elektriska och elektroniska produkter kan du tänka dig att köpa? TV Musikspelare (Stereoanläggning, MP3-spelare etc) Dator Mobiltelefon Stora hushållsapparater (tvättmaskin, kyl, frys etc) Små hushållsapparater (elvisp, mixer etc) Surfplatta Komponenter till elektronik Annat Ingen 29% 27% 22% 22% 21% 20% 16% 11% 39% Flera svar möjliga Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

36 De allra flesta använder, alltid eller oftast, sina elektriska och elektroniska produkter tills de går sönder. Män uppger i något högre grad än kvinnor att de ibland slänger eller byter produkterna innan de gått sönder. Använder du dina elektriska och elektroniska produkter tills de går sönder? Ja, alltid 27% Ja, oftast 69% Nej, jag slänger/byter ofta ut dem tidigare 4% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

37 De produkter som främst byts ut innan de gått sönder är mobiltelefon, tv och dator. Vilka elektriska och elektroniska produkter byter du i förtid dvs innan de gått sönder? Mobiltelefon Dator TV Musikspelare (Stereoanläggning, MP3-spelare etc) Små hushållsapparater (elvisp, mixer etc) Stora hushållsapparater (tvättmaskin, kyl, frys etc) Surfplatta Annat Ingen 9% 7% 6% 1% 29% 26% 37% 58% Flera svar möjliga Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

38 De produkter som främst lagas om de går sönder är stora hushållsapparater och datorer. Som motivering till att somliga produkter inte lagas uppger många bland annat att produkten kan vara gammal och uttjänt, samt att det är billigare att köpa en ny. Vilken/vilka typer av elektriska och elektroniska produkter lagar du om de går sönder? Stora hushållsapparater (tvättmaskin, kyl, frys etc) Dator 50% 47% TV Mobiltelefon Små hushållsapparater (elvisp, mixer etc) Musikspelare (Stereoanläggning, MP3-spelare etc) Surfplatta Annat Ingen 29% 23% 1 14% 7% 4% 2 Flera svar möjliga Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

39 Nästan hälften av respondenterna har tillgång till ett insamlingsställe för elektriska och elektroniska produkter mindre än fem kilometer från sitt hem. Hur långt från ditt hem finns närmaste insamlingsställe för elektriska och elektroniska produkter? Mindre än 5 km 5 km-2 mil 40% 48% 2-5 mil Mer än 5 mil Vet ej 0% 7% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Bilaga 1. Tabeller. Har du lagt märke till någon information eller reklam för insamling av batterier under det senaste halvåret?

Bilaga 1. Tabeller. Har du lagt märke till någon information eller reklam för insamling av batterier under det senaste halvåret? Bilaga 1. Tabeller Har du, under de senaste halvåret lagt märke till någon information eller reklam för insamling/återvinning av produkter som ej bör slängas i soporna? Ja 39% 39% 36% 37% 36% 43% 38% 40%

Läs mer

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga)

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) 1. Hur gammal är du?. Är du man eller kvinna?. Vilket postnummerområde bor du i?. Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

RESULTAT: Allmänheten. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

RESULTAT: Allmänheten. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RESULTAT: Allmänheten Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen eller återvinningsstationer? Q1. Vilka olika produkter

Läs mer

Sopsortera - ett enkelt problem?

Sopsortera - ett enkelt problem? Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

www.hudiksvallsbostader.se

www.hudiksvallsbostader.se Sophantering... Sopsortera för en bättre miljö! Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas.

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se Elektronikavfall http://www.umu.se/lokal/verksamhet/el-avfall.html Hemsidan http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/hms2index.html Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

Utdrag ur rapport. Attityden till häleri. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2009-11-25

Utdrag ur rapport. Attityden till häleri. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2009-11-25 Utdrag ur rapport Attityden till häleri SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 00-11-5 Om undersökningen 4 Syftet med undersökningen var att ta reda på svenska folkets attityder till häleri och deras kunskap

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING Om undersökningen Metod: Undersökningen genomfördes via utskick till deltagare i TNS SIFO:s rikstäckande webbpanel

Läs mer

Scandinavian Internal Tracker

Scandinavian Internal Tracker Sida 1 Sverige Antal intervjuer --------------------- 1047 513 534 156 480 322 89 254 521 272 Vägt bastal -------------------------- 1047 527 520 251 368 264 164 332 475 241 Om din inkomst sedan skatten

Läs mer

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet?

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? Novus Opinion Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? November 2008 Arne Modig 2008-11-12 Kramar i arbetslivet Syftet med undersökningen är att ge en bild av kramarnas roll i det svenska arbetslivet. Undersökningen

Läs mer

1. Brief och förberedelser. Förberedelser. Skicka ut en inbjudan till alla som deltagit i er SPN-undersökning

1. Brief och förberedelser. Förberedelser. Skicka ut en inbjudan till alla som deltagit i er SPN-undersökning Att göra något tillsammans är ofta ett trevligt sätt att lära sig nya saker. En gemensam aktivitet där lärare, föräldrar och elever träffas är ett bra tillfälle att berätta om vad man lärt sig, att diskutera

Läs mer

Laga något gott för miljön! Information & inspiration. Ny avfallstaxa från och med 1 januari 2016. Matavfallskampanj!

Laga något gott för miljön! Information & inspiration. Ny avfallstaxa från och med 1 januari 2016. Matavfallskampanj! Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2015 PYSSEL! Vad är det konstigaste vi hittat på ledningsnätet?

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B

BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Sida 1 av 6 BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Bakgrund SRV återvinning AB har tillsammans med kommunen beslutat att avsluta insamlingen av icke

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack.

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Ny insamling för villor i Norrköping Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Nu ökar vi servicen för dig, för miljön Senast det skedde en stor förändring som rörde hämtningen

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt

Läs mer

Vart går skatteåterbäringen?

Vart går skatteåterbäringen? Vart går skatteåterbäringen? Juni 9 KARNA LARSSON-TOLL k.larsson-toll@research-int.com PROJEKTNUMMER 8 SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN TEL : +6 ()8 7 FAX : +6 ()8

Läs mer

ABC för sortering av sopor för boende på Illerstigen Brf Räven Solna 2005

ABC för sortering av sopor för boende på Illerstigen Brf Räven Solna 2005 Armatur olika former av el-artiklar - se El-artiklar. Glödlampor och lysrör - se respektive produkt. I övrigt sorteras efter huvudinnehåll av produkten Särskilda behållare för el-artiklar i källaren E-

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium.

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. KÄLLSORTERING 1 Tänkvärt Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. 1 ton plastförpackningar = 1 050 liter eldningsolja =

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker

Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker Konsumentklimatet juli 2011 1522031

Läs mer

Sorteringsguide Hitta rätt i avfallsdjungeln

Sorteringsguide Hitta rätt i avfallsdjungeln Sorteringsguide Hitta rätt i avfallsdjungeln VATTEN, AVFALL & GEODATA STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Vägvisare till källsortering Avfall är inte bara det som blir över avfall är också en värdefull

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning:

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Projektnummer: 3171670 Uppdragsgivare: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas

Läs mer

Plockanalys hushållsavfall

Plockanalys hushållsavfall Plockanalys hushållsavfall Genomförande av plockanalys Analysen genomfördes av JTI under 2010 på uppdrag av Uppsala Vatten. Analysen genomfördes vid Hovgårdens avfallsanläggning. 2 2010-10-14 Analyserade

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Personliga penningutlägg Nya, sammanlagda eller omdöpta kategorier: Sportutrustning Böcker (ej pocket) Pocketböcker Elektronik till hemmet Öl

Personliga penningutlägg Nya, sammanlagda eller omdöpta kategorier: Sportutrustning Böcker (ej pocket) Pocketböcker Elektronik till hemmet Öl Nyheter i SESAME -databasen ORVESTO Konsument 2005:1 ORVESTO Konsument-formuläret för våren 2005, ledande till databasen 2005:1, innehöll i stora drag samma frågor som i föregående mätningar. Det finns

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Trassliga trådspelet Troja

Trassliga trådspelet Troja Trassliga trådspelet Troja Är du säker på handen? För metallöglan över ståltråden utan att dom nuddar varann. Trådspelet Troja tänder varningslampan så fort du råkar stöta emot. Se en film på produkten:

Läs mer

Återvinning och kretslopp

Återvinning och kretslopp Återvinning och kretslopp Här finns bilder som visar miljöfarligt avfall och hur det sorteras på en en återvinningscentral. Vad är det som har kastats? Använd bilderna för prata om hur man sorterar miljöfarligt

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL A B Rhn 2004-11-03 Tjänsteutlåtande SID 1 (7) 2004-10-21 Ärende nr 15 C Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86 Renhållningsnämnden Rapport

Läs mer

Barnens mobila vanor 2012

Barnens mobila vanor 2012 Barnens mobila vanor 2012 TNS/SIFOs rapport på uppdrag av Telenor Sverige November 2012 Innehåll 1 Bakgrund undersökningen 03 2 Sammanfattande slutsatser 05 3 Mobiltelefoners, surfplattors och smartphones

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG Barnsäkerhet Volvia 7 maj BARN SÄKERHETENS DAG Bakgrund & metod 1000 intervjuer genomfördes. Riksrepresentativt urval bland de med minst ett barn 0-7 år. Personer i åldern 20-65 år som har bil i hushållet

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-09-03 Dnr 647-4281-10, Rs Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka strand Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet Med intresse och engagemang för din verksamhet Svenska Fotbollförbundet MarkCheck Mars 00 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... Syfte... Metod... Vilka är det som har svarat på undersökningen?...

Läs mer

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation Endast diagram, utan kommentarer Kund: Kontakt: Sveriges Annonsörer Anna Lindström Novus:

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Den äldre, digitala resenären

Den äldre, digitala resenären Den äldre, digitala resenären Resebranschen är en av de mest växande branscherna i världen. Digitaliseringen har dock gjort att branschen förändrats mycket under de senaste åren. Många resenärer agerar

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Östbergsskolans loggbok!

Östbergsskolans loggbok! Östbergsskolans loggbok! Dag 1 det första vi gjorde var att gå varvet runt och lärde oss varandras namn. Det gick ganska snabbt,gruppen var ganska blandad,vissa gick i 6:an vissa i 7:an och några från

Läs mer

Glas. Plast. Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas. - Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor

Glas. Plast. Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas. - Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas. Glas - Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor - Kristall-, spegel- och fönsterglas, dricksglas, porslin, keramik, o s v. Dessa

Läs mer

Tillsyn av hanteringen av uttjänta blybatterier

Tillsyn av hanteringen av uttjänta blybatterier MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsyn av hanteringen av uttjänta blybatterier En rapport från miljöförvaltningen Bertil Engdahl 2013-07-10 www.stockholm.se/miljoforvaltningen FÖRORD Uttjänta bilbatterier är en potentiell

Läs mer

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen.

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen. Aktuellt 2002 STYRELSEN INFORMERAR januari 2002 Information: Det kommer inom kort att sättas upp en ny och snyggare infotavla här på ladan. På den tavlan kommer Vi att sätta upp information ifrån styrelsen

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

Vad är miljönärvänlig-märkningen och vad betyder den? Vem kan få märkningen?

Vad är miljönärvänlig-märkningen och vad betyder den? Vem kan få märkningen? Q&A Vad är miljönärvänlig-märkningen och vad betyder den? Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Miljönär-vänlig

Läs mer

Under 2015 ska Junior FIRST LEGO League- lagen lära sig att när man kastar något i soptunnan är det bara början på avfallets spännande resa.

Under 2015 ska Junior FIRST LEGO League- lagen lära sig att när man kastar något i soptunnan är det bara början på avfallets spännande resa. Under 2015 ska Junior FIRST LEGO League- lagen lära sig att när man kastar något i soptunnan är det bara början på avfallets spännande resa. Lagen ska titta närmare på sparsamhet, återanvändning och återvinning

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker

Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker MILJÖFÖRVALTNINGEN Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker Tillsynsprojekt 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen En rapport från miljöförvaltningen Helena Schmidt Maj 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Om du har några frågor som du inte får svar på här kan du alltid kontakta oss på Naturvårdsverket: Via växeln: 010-698 10 00 Via mejladressen:

Läs mer

2007-05-04 Anne Harju 1

2007-05-04 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2007-05-04 Anne Harju 1 Introduktion Utgångspunkt är barns vardagsliv med knapp ekonomi - utifrån barns och deras föräldrars erfarenheter och upplevelser 2007-05-04 Anne

Läs mer