Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall"

Transkript

1 Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt bärbara batterier Mellan El-Kretsen i Sverige AB (orgnr ), Box 1357, Stockholm i det följande benämnd El-Kretsen och i det följande benämnd Leverantören Detta standardavtal kan anpassas till parternas förhållande genom tillägg i bilagor eller andra överenskommelser. Detta avtal avser elektriskt och elektroniskt avfall samt bärbara batterier, definierade i producentförordningarna SFS 2000:208, 2005:209 samt 2008:834. Definitioner Producentansvarsförordningarna, Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209), ursprungliga förordningen (SFS 2000:208), som genom ändring (SFS 2005:210) nu endast avser glödlampor och belysningsarmaturer tillverkade för att användas i hushåll Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt Förordning om producentansvar för batterier (SFS 2008:834)., samt vid varje tidpunkt gällande svensk lagstiftning enligt ovan. Producent, företag som är anslutet till El-Kretsen och som definieras som producent enligt förordningarna om producentansvar. Som producent räknas också producenter som El- Kretsen slutit avtal med genom s.k. clearing. Elprodukter, de elektriska och elektroniska produkter samt batterier, som anges i :208, bilaga 1 till 2005:209 samt 2, fjärde stycket 2008:834 samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Elavfall, avfall, som utgörs av eller innehåller elprodukter och för vilket en producent har producentansvar. Batterier, avfall som utgörs av bärbara batterier eller produkter som innehåller bärbara batterier för vilka en producent har producentansvar och som hämtas från hämtplatser angivna i bilaga 2. Mottagningsplats är en plats, där Leverantören mottager elavfall och bärbara batterier. Hämtplats är en plats, varifrån El-Kretsen hämtar det elavfall och bärbara batterier som mottagits av leverantören. Lastbärare är burar, containers och andra insamlingsbehållare på mottagnings- och hämtplats.

2 1. El-Kretsens åtaganden och rättigheter 1.1. Producenter äger rätt att hänvisa hushåll till de mottagningsplatser som redovisats i bilaga 2, för att där lämna sitt elavfall och bärbara batterier utan avgift El-Kretsen åtar sig att tillhandahålla och bekosta de lastbärare som behövs för mellanlagring och borttransport El-Kretsen åtar sig att organisera och bekosta borttransport av det elavfall och bärbara batterier, som Leverantören mottagit i enlighet med detta avtal. Borttransport ska ske enligt bilaga 1 från de hämtplatser, som redovisats i bilaga 2. Äganderätten till mottaget elavfall och bärbara batterier samt ansvaret för elavfallet övergår till El-Kretsen när avfallet, enligt detta avtal, lämnats till de mottagningsplatser som redovisats i bilaga1. El-Kretsen åtar sig att förbehandla, återvinna eller på annat godkänt sätt hantera elavfallet i enlighet med gällande lagstiftning El-Kretsen åtar sig att till Leverantören redovisa statistik (minst fyra gånger per år) avseende mängden elavfall och bärbara batterier, som borttransporterats från anvisade hämtplatser, se bilaga 2, samt rapportera (en gång per år) hur elavfallet har behandlats och vilka återvinningsresultat, som uppnåtts. Vidare rapporterar El- Kretsen till leverantören övriga volymer som omfattas i avtalet redovisade förordningar och som samlas in av El-Kretsen på annat sätt El-Kretsen åtar sig att på anslutna producenters vägnar till Leverantören lämna de uppgifter, som Leverantören behöver för att fullgöra sin informationsskyldighet enligt producentansvarsförordningarna och punkt 4.4 i detta avtal El-Kretsen åtar sig att på anslutna producenters vägnar samråda med Leverantören enligt producentansvarsförordningarna. Initiativet till samråd kan komma från Leverantören eller El-Kretsen. Detta avtal ska ses som ett samråd mellan Leverantören och de producenter, som är anslutna till El-Kretsen. 2. Leverantörens åtaganden och rättigheter 2.1. Leverantören åtar sig att vid mottagningsplats angiven i bilaga 2 mottaga allt elavfall och bärbara batterier från hushåll, som omfattas av producentansvar. Hushållen ska inte betala någon avgift i samband med avlämnandet Leverantören åtar sig att vid minst en av de hämt/mottagningsplatser som anges i bilaga 2 där tillståndet så medger mottaga elavfall från verksamheter enligt detta avtal. Verksamheterna ska normalt inte betala någon avgift i samband med avlämnandet. Avvikelser skall meddelas El-Kretsen Leverantören åtar sig att hantera elavfall och bärbara batterier mottaget från hushåll i enlighet med bilaga 1. Leverantören ansvarar för mottagningsplatser angivna i bilaga 2. I detta ansvar ingår att verksamheten har erforderliga tillstånd och att den bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. 3. Hämtning av elavfall från Leverantören Leverantören avropar och El-Kretsen ansvarar för samt utför lastning och borttransport av elavfall från hämtplats angiven i bilaga 2.

3 4. Fullgjord skyldighet i producentansvarsförordningarna gentemot kommunerna Genom att El-Kretsen och Leverantören fullgör sina åtaganden i detta avtal, anser parterna att producenterna har uppfyllt nedan angivna skyldigheter enligt producentansvarsförordningarna mot kommunen. 4.1 Har ordnat ett lämpligt insamlingssystem för mottagning av hushållens elavfall, samt borttransporterar det elavfall som hushållen lämnat till Leverantören. 4.2 Fullgör sin samrådsskyldighet mot kommunen. 4.3 Anvisar lämpliga platser för mottagning av elavfall och bärbara batterier. 4.4 Informerar hushåll och andra. 5. Utveckling av avtalet 5.1. Parterna har ett gemensamt ansvar för att utveckla den verksamhet, som omfattas av detta avtal. Parterna skall upplysa varandra om eventuella driftsproblem och andra missförhållanden samt i samförstånd söka genomföra nödvändiga förändringar Parterna ska utse vardera en kontaktperson med uppgift att fortlöpande överlägga om verksamheten, dess mål och uppnådda resultat, problem, utvecklingsmöjligheter eller andra frågor, som parterna önskar aktualisera. Det övergripande arbetet mellan parterna sker i Elretur som är samarbetsorganisationen mellan El-Kretsen och kommunerna Samråd hålls när part så begär. 6. Avtalstid Detta avtal gäller från den 1 januari 2013 till och med den 31 december Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två (2) år före avtalstidens slut. I annat fall förlängs avtalet med fem (5) år enligt förutsättningar i detta avtal. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligt. I Elretur initieras innan uppsägningstidens utgång en diskussion om förutsättningar för avtalets fortsättning. 7. Rätt att begära omförhandling eller hävning av avtalet 7.1. Detta avtal sluts mellan parterna utifrån de skyldigheter och rättigheter parterna tilldelas i den lagstiftning, som gäller vid avtalets undertecknande Parterna skall ha rätt att begära omförhandling eller häva avtalet om det sker förändringar i lagstiftningen, som väsentligen ändrar parternas skyldigheter eller rättigheter, eller det på annat sätt sker förändringar eller framkommer omständigheter, som väsentligen försvårar eller omöjliggör för parterna att fullfölja avtalet, eller om någon av parterna grovt åsidosätter sina åtaganden och intention enligt detta avtal och ändring inte kommer tillstånd inom rimlig tid efter det att förhållandet skriftligen påtalats

4 7.3. Sker omförhandling eller hävning av detta avtal med hänvisning till punkterna skall skadestånd eller annan ekonomisk ersättning ej kunna krävas Sker omförhandling eller hävning av detta avtal med hänvisning till punkt skall skadelidande part ha rätt till ersättning för faktiska uppkomna extra kostnader eller uteblivna intäkter, i enlighet med avtalet, för resterande del av avtalsperioden 8. Tvist 8.1. Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna Om förhandling mellan parterna i enlighet med punkten 8.1 är resultatlös ska tvist i anledning av avtalet anhängiggöras och avgöras slutligt vid allmän domstol i vilken domsaga Leverantören som kärande har hemvist alternativt i allmän domstol där El-Kretsen som kärande har hemvist. Tvisten ska lösas med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit vardera ett. För Leverantören För El-Kretsen AB Datum.. Datum. Underskrift Namnförtydligande Underskrift Namnförtydligande Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Hantering på hämtplatser (ÅVC). Förteckning över mottagningsplatser och hämtplatser, som omfattas av detta avtal. Information. Beskrivning av kompletterande insamlingssystem. Ersättning.

5 Bilaga 1 Hantering på hämtplats (ÅVC) 1. Ytor: Förvaring av burar, boxar och fat ska ske på väderskyddade hårdgjorda ytor. Leverantören svarar för att underhålla utnyttjade ytor. Ytor för fraktion 1-5 skall rymma så många lastbärare som krävs för en rationell logistik. Utgångspunkt är förutsättningarna vid avtalets ingående. Ytor för fraktion 6 och 7 (se nedan) ska rymma minst 80 st. enheter av respektive fraktion. Vid lastning ska det finnas rangeringsytor. 2. Sorteringsfraktioner: fraktion 1 raka lysrör minst 60 cm långa fraktion 2 lågenergilampor, kompaktlysrör, övriga urladdningslampor, glödlampor fraktion 3 bildskärmsprodukter. fraktion 4 små och medelstora apparater (radio, datorer, skrivare, verktyg, leksaker mm) fraktion 5 bärbara batterier fraktion 6 stora vitvaror (spisar, tvätt- och diskmaskiner, torktumlare o dyl.) fraktion 7 kylskåp, frysar samt andra kylmöbler inklusive kylmöbler/kyldiskar o.likn. från verksamheter. 3. Leverantören svarar för att fraktionerna 1-5 sorteras i av El-Kretsen tillhandahållna lastbärare. Fraktion 6 och 7 hanteras normalt som löskolli och får inte staplas eller lastmaskinspackas. Leverantören skall inte korrigera i lastbärare för felavlämning eller annan sortering mellan lastbärarna. 4. El-avfall, som lämnats i El-Kretsens lastbärare eller lämnats på för fraktion 6-7 avsedd yta, får enligt detta avtal inte demonteras eller bortföras från hämtningsplatsen utan medgivande från El-Kretsen. 5. Fraktionerna 1 5 ska i avvaktan på borttransport skyddas mot väta. Fraktionerna 3-4 bör förvaras i låst utrymme eller i låsbara behållare på grund av risk för stöld och vandalism. Skyltning och instruktioner till avlämnaren. 6. Leverantören ska ge instruktioner till avlämnarna om hur avfallet ska sorteras. Skyltar från El-Kretsen eller motsvarande med anvisningar ska finnas uppsatta. Leverantören ansvarar för att underhålla skyltarna. Leverantören kan begära att avfallslämnaren själv sorterar el-avfallet. Leverantören har rätt att avvisa avfallslämnare, som inte följer leverantörens instruktioner. Användning av El-Kretsens lastbärare 7. El-Kretsen tillhandahåller och bekostar lastbärare för fraktionerna 1-5 och bekostar lastning av samtliga fraktioner. Leverantören står för och bekostar intern rangering. Leverantören tillhandahåller all annan nödvändig utrustning på hämtningsplatsen inklusive yta för lagring av fraktion 6 och Leverantören ansvarar för El-Kretsens lastbärare under den tid de befinner sig på leverantörens hämtningsplats. Leverantören ska se till att lastbärarna inte hanteras vårdslöst av hämtningsplatsens personal så att skada uppstår, att lastbärarna inte används för annat avfall eller att de inte avlägsnas av obehöriga. Om skada på

6 lastbärare uppstår vid lastning och lossning pga. transportörens hantering ska leverantören rapportera detta till El-Kretsen. El-Kretsens borttransport av el-avfall 9. Vid borttransport ska den av El-Kretsen anlitade transportören svara för att lasta elavfallet samt städa upp efter sig efter eventuell nedskräpning som orsakats av lastningen. 10. För att borttransport skall kunna planeras och utföras rationellt gäller följande: Leverantören ska fortlöpande (efter behov) inrapportera lagrad volym Den av El-Kretsen anlitade transportören skall beredas möjlighet att kunna hämta elavfall även utanför anläggningens öppettider. Tillgång kan erhållas via att anläggningens personal öppnar eller att El-Kretsens transportör erhåller en nyckel. Detta dokumenteras med respektive leverantör och dokumenteras i bilaga Utifrån de inrapporterade mängderna ska hämtning utföras så att den kapacitet som angetts för respektive fraktion på hämtningsplatsen, inte överskrids Leverantören ska till El-Kretsen insända felanmälan/avvikelserapport vid utebliven hämtning, utebliven städning, brist på lastbärare eller andra klagomål. El-Kretsen ska senast påföljande arbetsdag från mottagandet av felanmälan kontakta leverantören för att få kompletterande information och lämna redogörelse för vidtagen/planerad åtgärd. Nödvändig åtgärd ska vidtas snarast Leverantören svarar för att föra anteckningar avseende farligt avfall enligt 54 Avfallsförordningen (2011:927). El-Kretsen ska iordningställa transportdokument enligt 60 samma förordning. På begäran lämnas kopia på transportdokument till leverantören. 11. El-Kretsen äger rätt att i samråd med leverantören besluta om mindre ändringar eller tillägg av anvisningar i denna bilaga om så behövs för att mottagning, sortering, borttransport och vidare behandling ska fungera väl. Leverantören ska delges förslag till ändring och beredas möjlighet att ge synpunkter i rimlig tid innan ändring genomförs. Leverantören ska meddela El-Kretsen om förändringar rörande hämtningsplatsen som berör uppdraget såsom kontaktpersoner, öppettider etc. 12. Händelser vid hämtningsplatser som regleras i förekommande fall Följande händelser vid hämtningsplatsen regleras i förekommande fall. Det åligger den part som registrerat händelsen att kontakta den andra parten och framföra relevant information eller annan bevisning för att styrka händelsen. Dessa händelser ska påtalas inom fyra (4) veckor för att ersättningsskyldighet ska inträda Skadegörelse på leverantörens egendom som är orsakad av den av El- Kretsen anlitade transportören vid lastning Åtgärder som leverantören, efter samråd och överenskommelse med El- Kretsen, måste vidta efter inbrott och skadegörelse på hämtningsplatsen och som kan kopplas till El-Kretsens material Städning som leverantören måste utföra efter lastning av den El-Kretsen anlitade transportören, när transportören inte har städat. (Se pkt 9)

7 Bomkörningar, dvs. när den av El-Kretsen anlitade transportören inte kan få tillträde till hämtningsplatsen för lastning Åtgärder som måste vidtas p.g.a. utebliven hämtning eller oreda vid hämtningsplatsen Skadegörelse på El-Kretsens egendom, orsakad av hämtningsplatsens personal Part som orsakar händelse enligt åtar sig att ersätta drabbad part enligt Efter det att parterna är överens om att ersättningsskyldighet föreligger i enlighet med punkten 12.1 ska ersättning utbetalas till den andra parten antingen direkt eller via försäkring.

8 Bilaga 3, Information Information är centralt för att nå en effektiv insamling. Konsumenters medvetenhet och kunskap hur man skall hantera elavfall är ett fundament för framgångsrik insamling. Parterna har under avtalstiden funnit att den basala informationsverksamheten om insamling av elavfall effektivast bedrivs integrerat med annan avfallsinformation och därmed är kommunerna den naturliga informationsbäraren. För information om insamling av elavfall inom en kommun som är Leverantör till El- Kretsen gäller: El-Kretsens ansvar El-Kretsen ansvarar för framtagande av lämpligt informationsmaterial som tillhandahålls kommunen. El-Kretsen kan på annat sätt via andra kanaler bedriva olika typer av projektinriktad information. Kommunens ansvar Kommunen svarar för det i lagstiftningen redovisade informationskravet för elavfall. Detta omfattar bland annat att El-Kretsens framtagna informationsmaterial på ett relevant sätt inkluderas i kommunens information till medborgarna. Kommunen har rätt att utifrån El-Kretsens informationsmaterial profilmässigt anpassa detta till kommunens profil för information och kommunikation med medborgarna. Kostnader för eventuell profilanpassning täcks av kommunen. Ramarna för informationsinsatser fastställs årligen i Elretur. El-Kretsens ersättning till leverantören, enligt bilaga 5, inkluderar kommunens kostnader för informationsinsatser till medborgarna.

9 Bilaga 4, Beskrivning av kompletterande insamlingssystem Konsumentnära system Insamling av främst smått elavfall kan utvecklas via utbyggnad av olika konsumentnära system. Dessa system är komplement till den insamling som sker på ÅVC, Återvinningscentraler. Konsumentnära systemen är: Fastighetsnära insamling (FNI), av kommunen, fastighetsägare eller boende initierad insamling inom fastigheten eller dess omedelbara närhet samt hämtning i samband med t.ex. grovavfallsinsamling och omfattar insamling från ett begränsat antal fastigheter. Konsumentnära insamling, insamling på fasta och ambulerande platser som allmänheten besöker frekvent (konsumentnära system). Detta kan exempelvis vara offentliga platser, butiker, handelsplatser och stopplatser för miljöbil.

10 Bilaga 5, Ersättning Ersättningen till Leverantören för insamlat elavfall inom Leverantörens kommun/er är för år 2013 = 0,30 kr/kg Ersättningen uppräknas med index från och med 2014 Ersättning för kommande år beräknas per 31/12 innevarande år: E n+1 = E 2011 *(1+((KPI n - KPI 2011 )/KPI abs(v n V 2011 )/V 2011 )) n = innevarande år E n+1 = ersättningen det kommande året E 2011 = ersättningen år 2011 KPI n = Konsumentprisindex oktober innevarande år KPI 2011 = Konsumentprisindex oktober år 2011 V n = Medelvikten per capita insamlat innevarande år V 2011 = Medelvikten per capita insamlat år 2011 abs(v n -V 2011 ) = absolutvärdet av differensen av medelviktsförändringen I ersättningen till Leverantören ingår ersättning för kommunens informationsinsatser om elavfallet. Den ersättning som utgår är kopplad till mängden insamlad elavfall genom respektive system inom varje kommun. Insamlade volymer från samtliga mottagningsplatser inklusive insamling av elavfall från konsumentnära system inom kommunen inkluderas i den ersättning som utgår från hämtade volymen på hämtplats i bilaga 2. Ersättning utbetalas av El-Kretsen vid två (2) tillfällen, vid halvårsskiftet och när den samlade statistiken fördelad per kommun färdigställts för helår. Normalt kommer utbetalningar ske i september och i februari. El-Kretsen förser Leverantören med underlag för Leverantörens faktura till El-Kretsen.

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER Bolagets namn Bolagets organisationsnummer Gatuadress, Box Postnummer, Ort Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson Ovanstående

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-007 Datum: 2007-03-09 Utredare: Mårten Hyltner Utredning avseende miljösanktionsavgift

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) Dessa allmänna villkor är antagna av Sveriges Försäkringsförbunds Sjöutskott och

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL A B Rhn 2004-11-03 Tjänsteutlåtande SID 1 (7) 2004-10-21 Ärende nr 15 C Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86 Renhållningsnämnden Rapport

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5)

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I SÄRSKILDA BOENDEN OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 26 d Avtalet reglerar omfattning och former för kommunen att i vissa fall anlita läkare och

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L

Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L FÖRLÄNGD GILTIGHET SKOLKORT I GÖTEBORGS STAD 1. Bakgrund Kommunen har

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Hyra av lastbärare -för verksamheter

Hyra av lastbärare -för verksamheter Hyra av lastbärare -för verksamheter Vad gör vi? El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Nr 18 Nr 18 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållningen Föredragen för Republikens President den 18 mars 2005 Utfärdad i Mariehamn den 24 mars 2005 I enlighet

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1. Avtalsparter 2. Inledning 2.1 Gemensamma

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt.

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt. Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Stockholms kommun. Insamlingen sköts av det kommunala bolaget Stockholm Vatten Avfall AB, nedan kallat Stockholm Vatten, på uppdrag

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 1 (21) Avfallstaxa 2014 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 2 (21) SID 3 (21) INNEHÅLL Allmänt 4 Avgiftsberäkning 4 Debitering 5 Definitioner 5 Kärl- och säckavfall Återvinningscentraler 8

Läs mer

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst 1 (8) Anslutningsavtal för leverantör av eid-tjänst inom identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (8) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 2016-01-22 562-609-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Skrotbilarna Gbg AB Orrekullagatan 6 42530 Hisings Kärra Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE 1. Jordägare Jordägare: Piteå kommun. Orgnr: 212000-2759 Postadress: Svartuddsvägen 1, 941 85 PITEÅ Arrendator: Arrendator: Hamncamping i Piteå AB Orgnr: 556732-9122 Postadress:

Läs mer

Samverkansavtal för samlingslokalen Alviks Medborgarhus försöksperioden 110301-121231 2011.03.01-2013.03.31

Samverkansavtal för samlingslokalen Alviks Medborgarhus försöksperioden 110301-121231 2011.03.01-2013.03.31 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR Mellan Stockholms Stad genom dess kulturnämnd, org nr 212000-0142 nedan kallad förvaltningen och föreningen Alviks Kulturhus, org nr 802455-1395 nedan kallad föreningen har ingåtts

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se Elektronikavfall http://www.umu.se/lokal/verksamhet/el-avfall.html Hemsidan http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/hms2index.html Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Upphandlande myndighet Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Diarie UE/120022 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare Inom Stockholms Stad

Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare Inom Stockholms Stad Dnr: Dnr: T2011-006-04920 Dnr:14AV118 Sida 1 (14) 2014-08-26 Avtalsförlaga Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare Inom Stockholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för batterier; SFS 2008:834 Utkom från trycket den 11 november 2008 utfärdad den 30 oktober 2008. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN -EHPSAV EH Hamnen Tullbacken, Öregrund Harvik Karl Kihlboms väg, Österbybruk ICA Tema Kommunparkeringen, Östhammar Sandika (Länsö), Östhammar Bilaga 5, TN 69/2011 Sidan 16 av 76 016 (26)

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer