AVTAL för innovationsdeltagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL för innovationsdeltagare"

Transkript

1 Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren), nedan kallad Parterna. 1 Omfattning 1.1 Innovationsdeltagaren ska utföra ett innovationsprojekt benämnt, Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler i enlighet med beskrivningen i Avtalshandlingarna ( Uppdraget ). Inom ramen för uppdraget ska Innovationsdeltagaren utveckla en Lösning som möter den utmaning och uppfyller de mål som beskrivs i Innovationsinbjudan. 1.2 Uppdraget är uppdelat i två faser ( Fas1 och Fas 2 ) omfattande, i den ordningen, en beskrivande prototypfas respektive en vidareutvecklingsfas med fungerande prototyp. Faserna beskrivs närmare i Inbjudan till Innovationsupphandlingen. 1.3 Detta avtal omfattar båda faserna men blir vid Parternas undertecknande endast bindande för Fas 1. Utses Innovationsdeltagaren att gå vidare fortsätter Avtalet att gälla även för Fas 2. Deltagaren får under Fas 2 vidareutveckla sin Lösning till en praktisk fungerande prototyp. 1.4 KB kommer att utge utvecklingsbidrag till Innovationsdeltagaren på de villkor som anges i detta avtal. 2 Avtalshandlingar 1. Ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal ( Avtalet ) 3. Förhandlingsprotokoll 4. Uppdaterad Fas 1-rapport 5. Innovationsbidrag 6. Innovationsinbjudan med förtydliganden och kompletteringar Förekommer i ovan dokument angivna mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i ovan angiven ordning. 1(11)

2 3 Definitioner Immateriella rättigheter Upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter, mönsterättigheter, patenträttigheter, kretsmönsterrättigheter, firmarättigheter, databasskydd, domännamnsregistreringar, ensamrätter p.g.a. lagen om företagshemligheter eller marknadsföringslagen och andra typer av rättigheter/skydd av liknande natur som finns eller kan komma att finnas någonstans i världen oavsett om rättigheterna/skydden uppkommit genom registrering eller på annat sätt liksom licenser till och ansökningar om/förnyelse av/förlängning av sådana rättigheter/skydd. Uppdraget immateriella rättigheter Immateriella rättigheter som genereras inom ramen för Uppdraget. I övrigt ska definitionerna i Innovationsupphandlingen gälla vid tolkning och tillämpning av Avtalet. 4 Fas 1 och Fas 2 i Uppdraget 4.1 Genom Parternas undertecknande av Avtalet uppdrar KB åt Innovationsdeltagaren att utföra Uppdraget inom ramen för Fas 1. KB har för avsikt att samtidigt träffa avtal med upp till 5 stycken Innovationsdeltagare. 4.2 I slutet av Fas 1 kommer KB att genomföra en utvärdering av innovationsförslagen i syfte att utse upp till 4 deltagare som får vidareutveckla sin lösning till prototyp i Fas 2. Kriterierna och metoderna för utvärderingen anges i Innovationsinbjudan. 4.3 Ett beslut att utse en Innovationsdeltagare som går vidare blir bindande för KB först tio dagar efter det att underrättelse om beslut skickats i enlighet med p Utses inte Innovationsdeltagaren att gå vidare upphör Avtalet att gälla tio dagar efter det att underrättelsen om beslut om vilka deltagare som gått vidare till Fas 2 har skickats i enlighet med p Besked om vilka Innovationsdeltagare som utsetts att gå vidare i upphandlingen och som därmed får delta i Fas 2 kommer att meddelas skriftligen. 2

3 5 Parternas förpliktelser 5.1 Innovationsdeltagaren ska driva och fullfölja Uppdraget i enlighet med Avtalshandlingarna samt tillsätta de resurser som krävs för att detta åtagande ska kunna fyllas. 5.2 Innovationsdeltagaren får inte göra några väsentliga ändringar i Lösningen i förhållandet till vad som beskrivs i Innovationsbidraget eller uppdaterad Fas 1-rapport, utan KB:s skriftliga godkännande. 5.3 Innovationsdeltageren ska: Följa gällande tidplaner Samarbeta med KB i alla frågor som rör Uppdraget; Tillse att av Innovationsdeltagaren utsedda ombud och nyckelpersoner är tillgängliga under Uppdraget: Omedelbart informera KB om Innovationsdeltagarens ombud och/eller nyckelpersoner slutar sitt uppdrag och på KB:s begäran utse lämplig ersättare; Inte byta ut ombud eller nyckelpersoner utan KB:s skriftliga godkännande. Sådant godkännande ska inte oskäligen vägras eller försenas; Upplysa KB så fort Innovationsdeltagaren får kännedom om problem i Uppdraget. 5.4 KB ska samarbeta med Innovationsdeltagaren i alla frågor som rör Uppdraget och tillse att KB alltid har ett ombud för Uppdraget som är behörigt att binda KB i alla frågor som rör Uppdraget. 6 Ekonomi 6.1 KB ska efter avtalets undertecknande till Innovationsdeltagaren betala ett utvecklingsbidrag om totalt SEK. Utvecklingsbidraget till varje deltagare i Fas 1 är SEK som kommer att tilldelas i två omgångar, SEK i samband med avtalets undertecknande och resterande SEK efter att Fas 1-rapporten är inlämnad och godkänd. Betalningen av Utvecklingsbidraget för Fas 2 enligt i Förhandlingsprotokoll eller i uppdaterad Fas 1-rapport fastställd betalningsplan. Den totala summan som KB ska betala till Innovationsdeltagaren får inte överstiga SEK i Fas 1 och det belopp som anges i betalningsplanen för Fas 2. Utvecklingsbidrag under Fas 2 kan dock aldrig utgå med ett högre belopp än sammanlagt SEK till deltagarna tillsammans. 6.2 KB har rätt att innehålla betalning av utvecklingsbidrag om KB finner att Innovationsdeltagaren inte har gjort tillfredställande 3

4 framsteg i Uppdraget eller om rapporter i enlighet med kraven i Avtalet p 9 och 10 inte, i tid har lämnats till KB. 6.3 Betalning enligt p 6.1 sker efter rekvisition från Innovationsdeltagaren till av deltagaren angivet konto. 6.4 Om KB har gjort en för stor utbetalning till Innovationsdeltagaren har KB rätt att ensidigt bestämma om den för stora utbetalningen ska regleras vid kommande utbetalningar eller om beloppet omedelbart ska återbetalas av Innovationsdeltagaren. 6.5 KB äger rätt att kvitta belopp som enligt Avtalet kan återvinnas från eller ska betalas av Innovationsdeltagaren (inklusive belopp som Innovationsdeltagaren är skyldig att betala som en följd av kontraktsbrott) med belopp som ska betalas till Innovationsdeltagaren enligt Avtalet. 6.6 Innovationsdeltagarens utbetalningar till KB ska göras utan rätt till kvittning mot fordringar mot KB än sådana som fastställts genom en lagakraftsvunnen dom. 6.7 Innovationsdeltagaren ska under hela avtalsförhållandet och 10 år efter det att Avtalet upphört bistå KB med sådan information som är nödvändig för att KB ska kunna utföra revision av Innovationsdeltagarens uppfyllelse av Avtalet. 6.8 Innovationsdeltagaren medger KB och dess revisorer tillgång till (och vid behov, rätt att kopiera) relevanta räkenskapshandlingar under normal kontorstid. 7 Hemlig information 7.1 Part som erhåller Hemlig Information från den andra Parten förbinder sig att inte röja sådan information för tredje part utan den andra Partens skriftliga godkännande. 7.2 Villkoren i p 7.1 ska inte äga tillämpning på sådan Hemlig Information som en Part erhållit från den andra Parten och som: Är eller blir allmän kunskap (på annat sätt än genom brott mot p 7.1) Part redan hade tillgång till utan skyldighet att hemlighålla; Part är skyldig att lämna ut enligt lag. 8 Personuppgifter Innovationsdeltagaren ska vid varje tidpunkt följa Personuppgiftlagen (1998:204). 4

5 9 Uppföljning och rapportering 9.1 KB kommer att följa upp att Innovationsdeltagaren utför Uppdraget i enlighet med Avtalshandlingarna. 9.2 Innovationsdeltagaren ska löpande tillhandahålla KB de muntliga eller skriftliga rapporeter gällande Uppdraget som skäligen behövs för att kunna följa upp Uppdraget. 9.3 Innovationsdeltagaren ska säkerställa att dess dokumentation hålls tillgängligt för granskning av KB och dess revisorer i syfte att säkerställa att tillämpliga lagar och villkor i Avtalet följs. 9.4 KB är berättigad att när som helst besöka Innovationsdeltagarens lokaler för utvärdering av Uppdraget. 10 Fasrapport Innovationsdeltagaren ska enligt de i Innovationsinbjudan fastslagna tidpunkterna eller, i förekommande fall, dagen efter uppsägning av Avtalet, tillhandahålla en Fasrapport för relevant Fas av Uppdraget. Fasrapporterna ska utformas på det sätt som anges i Innovationsinbjudan. 11 Immateriella rättigheter och exploatering av dessa 11.1 Uppdragets immateriella rättigheter ska tillhöra Innovationsdeltagaren Innovationsdeltagaren ska informera KB om alla resultat som kan exploateras oavsett om dessa utgör Immateriella rättigheter eller inte Innovationsdeltagaren ska säkerställa att resultaten av Uppdraget identifieras, registreras och noggrant skiljs från andra forskningsprestationer Innovationsdeltagaren ska i överenstämmelse med en god förvaltning av Uppdragets immateriella rättigheter anstränga sig på alla sätt för att främja spridningen av Uppdragets resultat och, för det fall det är möjligt, exploatera sådana resultat kommersiellt på så vis att det kan komma ljudarkiv med skivsamlingar till nytta Innovationsdeltagaren kan fritt bestämma om och i vilken utsträckning Uppdragets immateriella rättigheter, där så är möjligt, ska skyddas genom patent eller andra Immateriella rättigheter som förutsätter registrering. Alla åtgärder av detta slag ska bekostas av Innovationsdeltagaren. KB har inte något ansvar för att sådan registrering är möjlig. KB, som har att beakta offentlighetsprincipen, ska inte kunna hållas ansvarig om Innovationsdeltagarens möjligheter att 5

6 upprätthålla eller registrera Uppdragets immateriella rättigheter försämras eller helt omintetgörs som en konsekvens av Innovationsdeltagaren och/eller KB:s deltagande i Uppdraget. Innovationsdeltagaren friskriver sålunda KB från allt ansvar i detta avseende. Parts skyldigheter enligt denna punkt ska gälla utan begränsning i tiden Inom ramen för Uppdraget har Innovationsdeltagaren att på eget ansvar utforma förslag till lösningar, prototyper och, senare färdiga produkter/tjänster som helt eller delvis baseras på dessa förslag och prototyper, på sätt som Innovationsdeltagaren själv finner lämpligt. Ingenting i detta avtal ska således uppfattas som en instruktion eller uppmaning från KB till Innovationsdeltagaren att tillämpa, använda eller kommersialisera viss teknik, teknisk lösning, design, mjukvara eller annat material som nyttjar Immateriella rättigheter. 12 Offentliggörande 12.1 Under den period uppdraget utförs och innan offentliggörandet av Lösningen eller information hänförlig till Lösningen, får Innovationsdeltagaren inte utan KB:s skriftliga medgivande offentliggöra, eller på annat sätt göra information som rör Lösningen och/eller Uppdraget tillgängligt för tredje man Varje publicering av arbete som utförs inom ramen för detta avtal ska innehålla ett meddelande som lyder: Detta är ett arbete som tillkommit under vårt deltagande i KB:s Innovationsupphandling, Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler. De åsikter som uttrycks i denna publicering tillhör författaren/-na och delas inte nödvändigtvis av KB KB äger rätt att offentliggöra detaljer om Uppdraget i icke kommersiellt syfte om inte annat följer av Avtalet. Sådan publicering kräver samtycke från Innovationsdeltagaren, vilket inte ska vägras utan sakliga skäl. 13 Uppsägning av avtalet i vissa fall 13.1 Detta avtal kan, utan hänvisning till någon annan bestämmelse i Avtalet, skriftligen sägas upp av Part med tre (3) månaders uppsägningstid. Är den återstående tiden för den aktuella Fasen mindre än tre månader ska uppsägningen kunna ske till tiden för den aktuella Fasens slut. 6

7 13.2 Om det är KB som utöver möjligheten att säga upp avtalet enligt punkt 13.1 ovan, ska KB med den begränsning som följer nedan i punkt 13.3, ersätta Innovationsdeltagaren för den direkta skada som Innovationsdeltagaren kan visa att Innovationsdeltagaren lidit till följd av uppsägningen, förutsatt att Innovationsdeltagaren gjort allt som stått i hans makt för att begränsa sin skada Eventuellt skadestånd enligt 13.2 ovan är begränsat till det belopp som KB maximalt skulle ha varit skyldigt att ersätta till Innovationsdeltagaren enligt Avtalet. Skadeståndet kan därmed aldrig överstiga det belopp som KB enligt Avtalet förbundit sig att betala till Innovationsdeltagaren för den Fas under vilken uppsägningen av Avtalet har skett Om det är Innovationsdeltagaren som utövar möjligheten att säga upp Avtalet enligt punkt 13.1 ovan, ska Innovationsdeltagaren återbetala det utvecklingsbidrag Innovationsdeltagaren erhållit från KB KB kan, om det sker en ägarförändring i Innovationsdeltagaren, som inte skriftligen har godkänts av KB, när som helst under 6 (sex) månader från tidpunkten då ägarförändringen kommit till KB:s kännedom, skriftligen säga upp detta avtal utan någon skyldighet att ersätta eventuella skador, av vad slag de vara må, som kan uppstå hos Innovationsdeltagaren till följd av eller i samband med en sådan uppsägning KB har rätt att när som helst skriftligen säga upp detta avtal, utan någon skyldighet att ersätta eventuella skador, av vad slag de vara må, som kan uppstå hos Innovationsdeltagaren till följd av eller i samband med en sådan uppsägning, om: Innovationsdeltagaren inte, vid var tidpunkt, har erforderlig kompetens och befogenhet samt alla nödvändiga licenser, tillstånd och samtycke att ingå och genomföra detta avtal; Innovationsdeltagaren är på obestånd; Innovationsdeltagaren har brustit i rätta fullgörandet av detta avtal och: Bristen inte har avhjälpts inom 30 (trettio) dagar efter det att KB skriftligen anmodat Innovationsdeltagaren att vidta rättelse; eller Bristen inte går att avhjälpa; Innovationsdeltagaren, eller en av Innovationsdeltagaren anlitad underentreprenör blir 7

8 föremål för någon av de uteslutningsgrunder som anges i Innovationsinbjudan Om KB säger upp Avtalet med stöd av punkt 13.5 eller punkt 13.6 är KB berättigad till skadestånd. Skadeståndet uppgår högst till det utvecklingsbidrag som Innovationsdeltagaren erhållit från KB Väljer Part att säga upp detta avtal med stöd av bestämmelserna i punkt 13 upphör Avtalet att gälla den dag uppsägningen delges andra Parten eller annan dag som särskilt anges i uppsägningen. 14 Garantier 14.1 Innovationsdeltagaren garanterar: Att Innovationsdeltagaren har erforderlig kompetens och befogenhet samt alla nödvändiga licenser, tillstånd och samtycken att ingå och genomföra detta avtal; Att detta avtal har ingåtts av en behörig företrädare för Innovationsdeltagare; Att Innovationsdeltagaren inte är part i några pågående rättsprocesser och att, såvitt Innovationsdeltagaren känner till, några kommande rättsprocesser i vilken Innovationsdeltagaren riskerar att ställas inför rätta i domstol, som kan påverka Innovationsdeltagarens möjlighet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal inte heller är för handen; Att Innovationsdeltagaren insatser inom ramen för Uppdraget kommer att genomföras av tillräcklig erfaren, kvalificerad och utbildad personal med den skicklighet och omsorg som erfordras; Att Innovationsdeltagaren kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal med erforderlig skicklighet och omsorg inkluderat men inte begränsat till att efterleva tillämplig branschpraxis och andra tillämpliga regelverk; Att förslag till lösningar som Innovationsdeltagaren presenterar inom ramen för Uppdraget samt framtagandet och användandet av prototyper helt eller delvis baseras på sådana förslag och, senare färdiga produkter/tjänster som helt eller delvis baseras på dessa förslag och prototyper liksom alla former av mångfaldiganden, kommersialisering och annan användning härav inte gör intrång i någon Immateriell rättighet som tillkommer tredje man. Detta 8

9 åtagande innefattar att det ankommer på Innovationsdeltagaren att i förekommande fall säkerställa att erforderliga samtycken inhämtas från berörda tredje män. 15 Ersättning och försäkring 15.1 Innovationsdeltagaren ska hålla KB skadelös för skadeståndsanspråk eller andra ersättningsanspråk som riktas mot KB på grund av skador på egendom, fast eller lös, inkluderat men inte begränsat till skada på grund av intrång i Immateriella rättigheter, samt personskador, som Innovationsdeltagaren orsakat genom vårdslöshet eller försummelse. Ersättningen ska inkludera, men är inte begränsade till, de kostnader som KB kan komma att ha för bestridande av sådana ersättningsanspråk, såsom t.ex. advokatarvode. Denna bestämmelse ska överleva Avtalets upphörande Innovationsdeltagaren ska omedelbart underrätta KB om påståenden om intrång i Immateriella rättigheter som riktas mot Innovationsdeltagaren såvitt avser dennes deltagande i Uppdraget Innovationsdeltagaren ska teckna och upprätthålla ansvarsförsäkring som ger ett fullgott skydd vad gäller samtliga risker som kan uppträda under Innovationsdeltagarens utförande av avtalet Innovationsdeltagaren ska på begäran av KB framlägga bevis som bekräftar förekomsten och omfattningen av det skydd som försäkring enligt 15.3 ger. Försäkringar som krävs enligt detta avtal ska inte befria Innovationsdeltagaren från ansvarsskyldighet enligt detta avtal. 16 Anlitande av underentreprenör och överlåtelse av hela eller delar av Avtalet 16.1 Innovationsdeltagare äger inte rätt att anlita underentreprenör eller att överlåta hela eller delar av detta Avtal till annan, utan KB:s skriftliga godkännande härtill Innovationsdeltagaren ansvarar gentemot KB för underentreprenörens arbete som för eget arbete. Detsamma gäller det arbete som utförs av andra personer som Innovationsdeltagaren anlitat Innovationsdeltagaren svarar i förhållande till KB för skadestånd som denna på grund av vållande av Innovationsdeltagaren, personal som denne ansvarar för eller 9

10 Underentreprenör, kan komma att förpliktigas utge till tredje man KB äger rätt att överlåta hela eller delar av detta Avtal till annan. 17 Meddelanden Meddelanden enligt detta avtal ska vara skriftliga och delges Part personligen eller genom rekommenderat brev till den beröra Partens adress, angiven i Innovationsbidraget, eller den adress som skriftligen har meddelats den andra Parten. Vid delgivning genom rekommenderat brev ska meddelandet anses vara mottagaren tillhanda tre (3) arbetsdagar efter att brevet lämnats in för postbefordran. 18 Partsförhållanden Detta avtal gör inte i något avseende, en Part till den andra Partens anställda, ombud, parter eller juridiska ombud. Ingen av Parterna har någon rätt eller befogenhet att företräda den andra Parten. 19 Antidiskriminering Innovationsdeltagaren och av Innovationsdeltagaren anlitad Underentreprenör ska vid utförandet av Uppdraget följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567). 20 Fullständig reglering och ändringar 20.1 Detta avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som berör Avtalet och ersätter alla tidigare överenskommelser, åtaganden och utfästelser oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga och oavsett vem som lämnat dem Ändringar av tillägg till detta avtal ska för att vara bindande mellan Parterna, vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna. 21 Tvist Tvist på grund av detta avtal eller rörande rättsförhållanden som följer eller står i samband med avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol, med tillämpning av svensk rätt. 10

11 Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt. Stockholm Kungl. biblioteket genom Prevas AB. Agneta Holmenmark Biträdande riksbibliotekarie.. Karl-Gustav Ramström 11

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren )

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren ) Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal ( Avtal ) har ingåtts mellan, personnummer, med adress ( Spelaren ) och, organisationssummer, med adress, som för uppdraget utser sin anställde/anställda,

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus Tillhör punkt 12 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-06-14 Till styrelsen Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats 1 (5) A V T A L om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats Undertecknade parter har denna dag träffat följande avtal. Föreningen: Brf Eklanda Rosen Organisationsnummer: 769616-2861 Adress: Föreningens

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015

Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015 Bilaga 6 Sida 1 (8) Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman 1 av 5 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande kallad.se ) (i det följande kallad

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer