Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15"

Transkript

1 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige

2 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist

3 Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och producentansvar skall det för varje kommun finnas en renhållningsordning innehållande föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. en skall behandla kommunens åtaganden som följer av den kommunala renhållningsskyldigheten för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Gäller för Alla juridiska personer inom Trollhättans kommun. Referensdokument Miljöbalken (SFS 1998:808), Avfallsförordningen (SFS 2001:1063), Avfallsplan för Trollhättans kommun. Ansvar och genomförande Miljönämnden och Tekniska nämnden i Trollhättans Stad. Uppföljning Revideras i enighet med vad som är antaget i Avfallsplanen för Trollhättans kommun.

4 4(14) Dokumentbeteckning LAGAR OCH ANSVARSOMRÅDEN 1 Gällande lagar och förordningar För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken 15 kap. (avfall och producentansvar), dels till miljöbalken underliggande förordningar samt andra lagrum rörande avfallsområdet. Exempel på sådana förordningar och lagrum är avfallsförordningen (2001:1063), förordningen (1997:645) om batterier, förordningarna (1994:1205, 1994:1236, 1997:185, 1997:788, 2000:208) om producentansvar för returpapper, däck, förpackningar, bilar och elektriska och elektroniska produkter samt plan- och bygglagen (1987:10). Särskilda övergångsbestämmelser till miljöbalken anges i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Därutöver skall bestämmelserna i denna renhållningsordning gälla för Trollhättans kommun. Som underlag för avfallshanteringen ligger också aktuell avfallsplan för Trollhättans kommun. 2 Definitioner Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Med avfallskategorier skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till avfallsförordningen (2001:1063). En förteckning över vilka avfall som hör till varje kategori finns i bilaga 2 i samma förordning. Farligt avfall är sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063) eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till samma förordning.

5 Dokumentbeteckning 5(14) 3 Ansvar och tillsyn för avfallshanteringen Tekniska nämnden har verksamhetsansvaret för den kommunala avfallshanteringen i kommunen. Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljönämnden. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 Hushållsavfall Trollhättans Stads ansvar omfattar bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i enlighet med såväl miljöbalken (1998:808) som avfallsförordningen (2001:1063). Hämtning utförs av Trollhättans Stad i egen regi eller av entreprenör som Trollhättans Stad anlitar. 5 Farligt avfall Farligt avfall som med stöd av 15 avfallsförordningen (2001:1063) omfattas av kommunens bortforslingsansvar, får endast bortforslas genom Trollhättans Stads försorg. Farligt avfall från hushåll, kan inlämnas, väl emballerat och märkt, till någon av miljöstationerna eller till annan plats som Tekniska förvaltningen, renhållningen anvisar och till TRAAB:s (Trestadsregionens Avfalls AB) anläggning på Heljestorp. 6 Ansvar för avfallet samt avgiftsskyldighet Ytterst ansvarig gentemot Trollhättans Stad är fastighetsägaren där avfallet uppkommer. Fastighetsägare är skyldig att i tillräcklig omfattning informera dem som bor eller är verksamma i fastighet om bestämmelserna i denna renhållningsordning. Avgiftsskyldighet enligt fastställd taxa åligger fastighetsägare eller den som vid debiteringstillfället i stället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten enligt kommunalskattelagen. Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavare. (På den avgiftsskyldiges begäran och efter nyttjanderättshavarens medgivande kan dock Tekniska förvaltningen, renhållningen sända räkningar på avgifter till nyttjanderättshavaren om detta inte medför påtagligt extra arbete för Tekniska förvaltningen, renhållningen).

6 6(14) Dokumentbeteckning För avfall lämnat vid behandlingsanläggningar är avlämnaren avgiftsskyldig, om inte den som är upphov till avfallet gentemot Tekniska förvaltningen, renhållningen påtagit sig betalningsansvar. Ändring som berör avfallshanteringen på fastigheten skall snarast anmälas av fastighetsägaren till Tekniska förvaltningen, renhållning. HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL 7 Skyldighet att lämna avfall Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall, i därför avsedd behållare för fastigheten, avlämnas för bortforsling genom Trollhättans Stads försorg om inte annat anges i denna renhållningsordning. Farligt avfall får ej blandas med övrigt hushållsavfall. Farligt avfall från hushåll, kan inlämnas, väl emballerat och märkt, till någon av miljöstationerna eller till annan plats som Tekniska förvaltningen, renhållningen anvisar och till TRAAB:s (Trestadsregionens Avfalls AB) anläggning på Heljestorp. 8 Hantering Hushållsavfall skall sorteras i tre fraktioner: komposterbart avfall läggs i en grön plastpåse. brännbart avfall läggs i en röd plastpåse. övrigt/restavfall läggs i en plastpåse som inte är röd eller grön. Samtliga påsar skall ha en bestämd hållbarhet. De röda och gröna påsarna skall ha en särskild kvalitet även vad gäller färgen. Tekniska förvaltningen, renhållningen anger de specifikationer som krävs. Soppåsarna läggs i sopkärlet eller i sopnedkastet. Inget löst avfall får slängas utan allt avfall måste läggas i väl knutna soppåsar. Föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt som kan skada eller orsaka att annan olägenhet kan uppstå får inte släppas ned i sopnedkast. Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador, t ex krossat glas, spik, nålar och dylikt skall läggas i styvt skyddshölje (t ex tom mjölkkartong) innan de läggs i soppåsen för övrigt avfall. Kanyler skall läggas i behållare som hämtas på apoteket. Behållaren återlämnas väl fylld och försluten till apoteket.

7 Dokumentbeteckning 7(14) Större mängder skärande och stickande avfall skall paketeras för sig och märkas skärande avfall samt hänföras till grovavfall, se paragraf 18. För större avfallslämnare av komposterbart avfall, t.ex. storkök, restauranger, skolor, där det av praktiska skäl blir svårt att sortera avfallet i gröna soppåsar sker separat hämtning av komposterbart avfall. Detta görs upp i samråd mellan Tekniska förvaltningen, renhållningen och avfallslämnaren. Avfall som omfattas av producentansvar skall lämnas på den plats som Tekniska förvaltningen, renhållningen anvisar. Se bilaga 1 i denna renhållningsordning. 9 Behållare, hämtning mm Storlek, typ och antal behållare samt deras placering, fastställs i samråd med fastighetsägaren. För att uppnå en god hantering av hushållsavfall skall eftersträvas att det för uppställning av behållare finns ändamålsenliga och tillräckliga utrymmen. Behållare skall vara uppställda så att hämtning underlättas. Väg till dessa skall hållas lätt framkomlig. Vid behov skall hämtningsvägen snöröjas och hållas halkfri. För enbostadshus gäller att behållaren skall placeras vid fastighetsgränsen så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt om inte särskilda skäl föranleder annat. Enskild väg som utnyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon under hela hämtningssäsongen. Erforderlig vändmöjlighet skall finnas. Om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns ytterligare bestämmelser i Boverkets författningar. 10 Hämtningsfrekvens Generellt hämtas avfall i enbostadshus varannan vecka. Efter anmälan till Tekniska förvaltningen, renhållningen kan veckohämtning erhållas. Avfall från flerfamiljshus, servicehus och andra liknande avfallslämnare hämtas minst varannan vecka. Hämtning vid fritidshus, enligt sommarabonnemang, sker under tiden 15 maj - 15 september en gång varannan vecka totalt 10 gånger. Önskas tätare intervall än enligt ovan kan särskild överenskommelse träffas.

8 8(14) Dokumentbeteckning Om kompostering av hushållsavfall sker kan längre hämtningsintervall medges, se paragraf Glesare hämtningsintervall Hushåll som har skadedjurssäker kompostbehållare för åretruntbruk kan, efter överenskommelse med Tekniska förvaltningen, renhållningen erhålla hämtningsintervall av övrigt avfall en gång var fjärde vecka. Om inte överenskommelse med Tekniska förvaltningen, renhållningen kan uppnås prövas begäran av Miljönämnden. Miljönämnden kan, om avfallsmängden är liten, besluta om hämtning 4 eller 2 gånger per år. En förutsättning är att avfallet ryms i en avfallsbehållare av den storlek som normalt används inom området. 12 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall Vid permanentbostad kan uppehåll i hämtning medges, om inte fastigheten kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst 4 månader. Begäran skall vara inlämnad senast en månad före avsedd uppehållsperiod. Uppehåll i hämtning från fritidsbostad medges om bostaden inte kommer att användas under hela abonnemangsperioden. Begäran om uppehåll i hämtning skall vara inlämnad senast en månad före avsedd hämtningsperiod. Ansökan om uppehåll i hämtning skall göras till Tekniska förvaltningen, renhållningen. Om inte överenskommelse kan nås med Tekniska förvaltningen, renhållningen prövas begäran om uppehåll i hämtning av Miljönämnden. 13 Gemensam avfallsbehållare Gemensam avfallsbehållare kan få nyttjas av närbelägna fastigheter under förutsättning att avfallsmängden ryms i en behållare av den storlek som normalt används inom området. Ansökan görs till Tekniska förvaltningen, renhållning. Om inte överenskommelse kan nås med Tekniska förvaltningen, renhållningen prövas begäran om gemensam avfallsbehållare av Miljönämnden.

9 Dokumentbeteckning 9(14) 14 Fyllnadsgrad, vikt, ej sorterat avfall, extra hämtning mm Hämtning kan komma att ske vid separat tillfälle för behållare som innehåller: skärande eller stickande avfall som är dåligt emballerat. ej väl knutna soppåsar. osorterat hushållsavfall. löst liggande avfall. Separat hämtning kan också ske för överfulla eller för tunga behållare efter att fastighetsägaren omfördelat avfallet. Behållare får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Behållare får inte vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta dem. Fastighetsägare som vid upprepade tillfällen ej följer Tekniska förvaltningen, renhållningens sorteringsanvisningar kan komma att debiteras särskild avgift. 15 Äganderätt till och skötsel av behållare Avfallsbehållare ägs av Trollhättans Stad. Rengöring av behållare ombesörjs av abonnenten. Avfallsbehållare skall ställas tillbaka hos samma abonnent efter tömning. 16 Batterier Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. Batterier kan lämnas vid återvinningsstationerna eller till annan plats Trollhättans Stad meddelar. Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid försäljningsställen. Bilbatterier lämnas på miljöstationer eller på annan plats Trollhättans Stad anvisar. 17 Kylskåp och frysar från hushåll Kylskåp och frysar skall omhändertas vid TRAAB:s återvinningsstation på Heljestorps avfallsanläggning. Egen transport får ske. Tekniska förvaltningen, renhållningen hämtar efter särskild körtur skåp från hushåll vid tomtgränsen på begäran av abonnenten.

10 10(14) Dokumentbeteckning 18 Grovavfall Hushållets grovavfall skall lämnas sorterat på Heljestorps avfallsanläggning, återvinningscentralen vid Tingvalla, eller på annan plats anvisad av Trollhättans Stad. Grovavfall hämtas även efter beställning mot avgift vid fastighet. 19 Elektriska och elektroniska produkter Elektriska och elektroniska produkter omfattade av producentansvaret framgår av förteckning i bilaga till förordningen (2000:208) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Avfall som utgörs av elektroniska eller elektriska produkter lämnas på plats anvisad av Trollhättans Stad. 20 Latrin Latrinbehållare av engångstyp används inom kommunen. Ny behållare avlämnas vid fastighetsgräns. Använda behållare skall av abonnenten förslutas och ställas fram vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Hämtning sker enligt uppgjort abonnemang med Tekniska förvaltningen, renhållningen. 21 Avloppsslam från slamavskiljare och avloppsvatten från sluten tank Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker genom Tekniska förvaltningen, renhållningens försorg. Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för hämtning av slam. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank får inte vara övertäckt. När slamavskiljare eller tank ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet som anläggningen hör skall tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsägarens namn och fastighetens beteckning. Botten på slamavskiljare och tankar får inte ligga lägre än fem meter under tömningsfordonets uppställningsplats. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.

11 Dokumentbeteckning 11(14) Tömningsfrekvens för slamavskiljare: Permanent- och fritidsbostad med WC : Permanentbostad utan WC: Fritidsbostad utan WC: - en gång per år. - en gång vartannat år. - en gång vart tredje år. Förutsättning för ovan angivna tömningsfrekvens är att slamavskiljaren har erforderlig kapacitet. I annat fall skall tömning ske oftare. Sluten tank töms regelbundet efter behov och överenskommelse, dock minst en gång per år. För eget omhändertagande av urin krävs anmälan till. Spridning av urin får ske enligt anvisningar i beslut från Miljönämnden. Urintank som har undantagits från hämtning genom Trollhättans Stads försorg ska vara tydligt märkt. 22 Uppehåll i hämtning av avloppsslam från slamavskiljare och avloppsvatten från sluten tank Uppehåll i hämtning medges, om inte fastigheten kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran skall vara inlämnad senast två månader efter det att tömning genomförts. Ansökan om uppehåll i hämtning skall göras till Tekniska förvaltningen, renhållningen. Om inte överenskommelse kan nås med Tekniska förvaltningen, renhållningen prövas begäran om uppehåll i hämtning av Miljönämnden. 23 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Trädgårdsavfall får ej lämnas med hushållsavfall i ordinarie hämtningstur. Tekniska förvaltningen, renhållningen kan efter överenskommelse hämta trädgårdsavfall efter särskild tur i därför avsett kärl. 24 Komposterbart hushållsavfall Kompostering av hushållsavfall är efter anmälan till Miljönämnden tillåten i en kompostbehållare för åretruntbruk. Denna skall vara sluten så att skadedjur inte kommer åt komposten. Väggar, lock och botten skall vara hela. Hanteringen skall utföras på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt.

12 12(14) Dokumentbeteckning Information/råd om kompostering kan erhållas från Tekniska förvaltningen, renhållningen eller. 25 Eget omhändertagande av latrin mm Undantag för kompostering av latrin kan medges efter anmälan till Miljönämnden. Eget omhändertagande av latrin kan ske efter anmälan till Miljönämnden. Latrinet skall då komposteras i kärl med tät botten, i minst sex månader, innan det sprids. Man bör ha två kärl som alterneras. Det eller de kärl som inte står på toaletten används till efterkompostering. Färsk latrin får inte grävas ned. Inga kemikalier får användas i latrinkärlet. Undantag för eget omhändertagande av den restprodukt som uppstår vid användning av förmultningstoalett kan medges efter anmälan till Miljönämnden. Omhändertagandet skall ske på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. 26 Aska Aska får inte blandas med annat avfall. Efter överenskommelse med Trollhättans Stad eller med den som Trollhättans Stad bestämmer får egen transport ske till Heljestorps avfallsanläggning eller annan plats som Trollhättans Stad anvisar. 27 Asbestavfall Asbestavfall får inte blandas med annat avfall. Det skall emballeras väl och märkas. Efter överenskommelse med Trollhättans Stad eller med den som Trollhättans Stad bestämmer får transport ske i egen regi. UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS BESTÄMMELSER 28 Prövning av undantag Miljönämnden kan medge undantag helt eller delvis från samtliga paragrafer. Förutsättningen för undantag är att hanteringen skall ske på ett från resurs-, miljöoch hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. 29 Ändrade förhållanden Tillstånd och dispenser meddelade med stöd av renhållningsordningen för Trollhättans kommun är personliga. Ändrade förhållanden skall anmälas till den som meddelat tillståndet eller dispensen.

13 Dokumentbeteckning 13(14) BILAGA 1 Producentansvar för förpackningar 1993 beslöt riksdagen att landets producenter skulle ta över det ekonomiska och fysiska ansvaret för använda förpackningar. Förändringen ger producenten ansvar för förpackningen även när den blivit avfall. Producentansvaret trädde i kraft genom förpackningsförordning från och med den 1 oktober Förpackningsförordningen innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara, ansvarar för de förpackningar som hamnar på den svenska marknaden (1997:185). Producentansvaret innebär att alla producenter nu måste se till att följande punkter uppfylls: att etablera rikstäckande system för att underlätta för hushåll och andra förbrukare att återlämna använda förpackningar. att informera hushåll och andra förbrukare om dessa system. att bortforsla och på ett miljömässigt godtagbart sätt omhänderta utsorterade och använda förpackningar, som lämnas i de system som respektive materialbolag anvisar, samt: att redovisa och avge statistik till Statens Naturvårdsverk avseende punkterna 1-3 ovan, samt att samråd sker med berörda kommuner om insamlingens utformning. Förpackningsförordningen ger landets hushåll och andra förpackningsförbrukare i uppgift att sortera ut förpackningar och lämna dem för bortforsling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. Förpackningsförordningen I regeringens förpackningsförordning stadgades att till den 1 januari 1997 skulle de förpackningar som används i Sverige återanvändas eller materialåtervinnas. I tabellen nedan framgår det återvinningskrav som gäller fr.o.m. den 30 juni 2001.

14 14(14) Dokumentbeteckning Förpackningar av: Aluminium, ej dryckesförpackningar Papp/papper/kartong Wellpapp Plast, ej dryckesflaskor av PET Metall Glas Dryckesförpackningar av aluminium Dryckesflaskor av PET Trä Övriga material Återvinningskrav i viktprocent: 70% materialutnyttjande 70% (dock minst 40% materialutnyttjande) 65% materialutnyttjande 70% (dock minst 30% materialutnyttjande) 70% materialutnyttjande 70% materialutnyttjande 90% materialutnyttjande 90% materialutnyttjande 70% (dock minst 15% materialutnyttjande) 30% per material (15% materialutnyttjande) Dessa procentsatser inkluderar energiutvinning om annat inte anges. Återanvändning räknas inte in. I materialutnyttjande ingår kompostering. Det är förpackningsproducenterna, som ansvarar för att målen uppfylls, dvs. alla som tillverkar, importerar, fyller och säljer förpackningar eller förpackade varor. Ansvaret gäller konsumentförpackningar, men även alla typer av industri- och transportförpackningar samt förpackningar som är avsedda för storhushåll, butiker, kontor mm. Svenskt näringsliv har givit Plastkretsen, Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk Kartongåtervinning och Returwell, s.k. materialbolag, uppdraget att samla in och återvinna förpackningar. Ute i landet genomförs uppdraget av olika entreprenörer. Insamlingen finansieras av förpackningsavgifter som erläggs till REPA (materialbolagens gemensamma dotterbolag). En anslutning till REPA visar kunder och myndigheter att man tagit sitt producentansvar.

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016. Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Kap 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Kap 1 Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Avfallsföreskrifterna föreslås gälla från den 1 januari 2016 NY TEXT INLEDANDE BESTÄMMELSER Lysekils kommun är tillsammans med Sotenäs, Tanums

Läs mer

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD RENHÅLLNINGSORDNING LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige i november 2007 att gälla från 1 januari 2008 INNEHÅLL Innehåll 1 1 Inledande bestämmelser 2 Termer och begrepp

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD Gäller från 1 januari 2012 i Malmö Stad enligt beslut i kommunfullmäktige 21 december 2011 Gäller från 1 april 2012 i Burlövs kommun

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Samhällsbyggnad, Teknisk service KS09.76 Innehåll 1 Tillämpliga föreskrifter 5

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-28 INLEDNING Fastställande och revidering Gällande version Om juridik BESTÄMMELSER Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Förslag 2014-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2015-- ALLMÄNT Inledande bestämmelser 1 För avfallshantering i Knivsta kommun gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS13-215 450 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-28 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Läs mer

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner 1 Inledning För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar.

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Dnr KS/2014:149 450 2014-05-26 1/10 Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Sortering och hantering Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(17) REV. 2012-10-10 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(19) REV. 2014-01-08 Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning:

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning: Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan för Lunds kommun renhållningsordning för

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2011-2015 för Lunds kommun Remissutgåva Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun REMISSUTGÅVA Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering.

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. FÖRESKRIFT Avfallsföreskrifter för Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. Dokumentet gäller för Nacka kommuns medborgare och de som verkar och vistas i kommunen.

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 att gälla från och med den 1 april 2013. HÄR SORTERAR VI HÄR SORTERAR VI RESTAVFALL MATAVFALL SOM ENERGI ÅTERVINNS

Läs mer

Kristianstads kommuns

Kristianstads kommuns 2012 RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-01-17 10 att gälla fr o m 2012-04-01. Kristianstads kommuns Renhållningstaxa år 2012 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från

Läs mer

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering 1 januari 2009 SOLNA STAD Innehållsförteckning Tillämpliga föreskrifter... 4 Definitioner... 4 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2016

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 RENHÅLLNINGSTAXA 2016 2 Gäller from 2016-01-01 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige 2016-01-01 RENHÅLLNINGSENHETEN Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Avfallsföreskrifter och undantag

Avfallsföreskrifter och undantag Avfallsföreskrifter och undantag Agenda Kommunalt renhållningsansvar Allmänt om undantag Handläggningen av olika typer av ärenden Olika typer av undantag och rättspraxis kopplat till dessa Kommunalt renhållningsansvar

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24, 261. Med stöd av 15 kap.11

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 Nummer: 60:6 Blad: (1) Avfallsföreskrifter A Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: - Miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Giltighetstid: 2008-07-01 och tillsvidare (Reviderad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 82) Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (SFS

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 30

Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 30 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(17) Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 30 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSVAR...3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR...3 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...4 3.1

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 Datum: 2011-12-16 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får avgifter tas ut av kommunen för täckande av kostnader avseende

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel,

Läs mer

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...2 Inledande bestämmelser och definitioner (1 )...2

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Renhållarens anvisningar Gäller fr.o.m. 2014-05-01.

Renhållarens anvisningar Gäller fr.o.m. 2014-05-01. sida 1(5) Renhållarens anvisningar Gäller fr.o.m. 2014-05-01. Kommunfullmäktige antog 2012-12-17 Renhållningsordning för Aneby kommun. Renhållningsordningen består av: 1.) Avfallsplan med bilagor och en

Läs mer