Kommunal författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal författningssamling"

Transkript

1 Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige , 90. Reviderade av kommunfullmäktige , 52. Gäller fr o m Diarienr: 08/KS 0136

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Ikraftträdande Principer Avfall som omfattas av kommunalt ansvar Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet Avgiftsskyldighet Betalning Erbjudna behållarstorlekar för hushållsavfall Särskilda hämtningsförhållanden Samlad avgift för hushållsavfall Fast avgift Rörlig avgift Separata avgifter för hushållsavfall Avståndstillägg för säck- och kärlavfall Grovavfall Trädgårdsavfall Slam från enskilda avloppsanläggningar Latrin Särskilda avgifter, tjänster och undantag Avgiftsdokument Samlad avgift Separata avgifter Avgifter för extra hämtning Avgifter för hämtning av grovavfall Avgifter för hämtning av trädgårdsavfall Kylar och frysar Småbatterier Elavfall Felsorterings- och felhanteringsavgifter Byte av behållare Tvättning av kärl Slam från enskilda avloppsanläggningar Latrin Timpriser

3 3 1. Allmänna bestämmelser Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Motala och Vadstena kommuner ligger hos Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd, i detta dokument kallad Vatten- och avfallsnämnden. Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i Föreskrifter om avfallshantering för Motala och Vadstena kommuner, i detta dokument kallat Lokala föreskrifter. Med Återvinning och avfall avses i detta dokument Motala kommuns enhet för avfallshanering Ikraftträdande Taxan träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller tills vidare Principer Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Motala och Vadstena kommuners gemensamma avfallsplan. Miljöbalken 27 kap. 5 ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. Taxan ska: vara gemensam i de båda kommunerna styra mot målen i kommunernas gemensamma avfallsplan vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera stimulera en god arbetsmiljö stimulera en rationell hämtning med bl.a. korta dragvägar och bra placering av behållare ge kunden hög servicegrad vara rättvis stimulera ett enhetligt behållarsystem finansiera kostnaderna för det kommunala avfallsansvaret 1.3. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar Vatten- och avfallsnämnden ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kap. med tillhörande lagstiftning. Avfallsinsamlingen i kommunerna utförs av den eller de som Vatten- och avfallsnämnden bestämmer. Vatten- och avfallsnämnden ansvarar för; insamling och bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall * insamling/mottagning av el-avfall från hushåll * Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 2 miljöbalken sådant avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall delas in i: säck- och kärlavfall, det vill säga sådant avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i avfallsbehållaren på fastigheten. Detta avfall klassificeras som Brännbart avfall. Återstående delar av hushållsavfallet är farligt avfall, batterier,

4 4 grovavfall. Förpackningar, tidningar och elavfall 1 omfattas av producentansvar och ingår ej i det kommunala ansvaret. grovavfall från hushåll (skrymmande avfall från hushåll) farligt avfall från hushåll batterier från hushåll avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, (avfall från industrier, affärsrörelser och annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en anläggning, t.ex. avfall från skolor, personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall). latrin slam från enskilda avloppsanläggningar (slambrunnar och slamtankar) avfall från fettavskiljare klassificeras som med hushållsavfall jämförligt avfall 1.4. Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot Vatten- och avfallsnämnden för avfallet som uppkommer på fastigheten. En fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgifter enligt denna avfallstaxa. Avfall ska vara sorterat i enlighet med anvisningar i Lokala föreskrifter. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör abonnemang eller avfallshanteringen ska omgående anmälas till Återvinning och avfall. Nyttjanderättshavare utan abonnemang för hushållsavfall får, vid enstaka tillfällen, för eget bruk hyra container för avfall utan medgivande från fastighetsinnehavaren. Fastighetsägarens ansvar gällande behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i Lokala föreskrifter Avgiftsskyldighet Avgiftsskyldig är den fastighetsinnehavare som tar Vatten- och avfallsnämndens tjänster i anspråk. Med de avfallstjänster som nämnden kontinuerligt tillhandahåller, anses ett avtal föreligga mellan nämnden och fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall eller avfall från fartyg i hamn uppkommer är avgiftsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuella avfallsslag. Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då behållaren inte använts sedan föregående tömningstillfälle. Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då behållaren inte varit tillgänglig för Återvinning och avfall vid hämtningstillfället. 1 Enligt avtal med El-Kretsen ansvarar kommunen för insamling och mottagning av elavfall

5 Betalning Avgifter enligt denna taxa betalas till Vatten- och avfallsnämnden. I förhand beräknade avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan sänder Vatten- och avfallsnämnden ett krav enligt 5 inkassolagen, vilket medför en ytterligare kostnad av för närvarande 160 kr samt eventuell upplupen ränta enligt 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Anmärkning mot faktura ska lämnas till Återvinning och avfall inom åtta (8) dagar Erbjudna behållarstorlekar för hushållsavfall De kärlstorlekar som Vatten- och avfallsnämnden tillhandahåller är 140 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter och 600 liter. De säckstorlekar som tillhandahålls är 125 liter och 160 liter. Containers tillhandahålls i storlekarna 8-22 m 3. Från år 2007 erbjuder inte Vatten- och avfallsnämnden nytecknande av abonnemang med säck i permanentboende. Behållarvolymen är maximerad till fyllnadsgrad i enlighet med Lokala föreskrifter och avser endast den specifika behållaren, ej den totala abonnerade volymen. Om behållarvolymen överskrids lämnas kärlet och hämtas efter omlastning och beställning av extra budning. Säck, fristående säckhållare och behållare ägs och tillhandahålles av Vatten- och avfallsnämnden om inget annat överenskommits Särskilda hämtningsförhållanden Gemensam behållare Fastighetsinnehavare kan få rätt att använda gemensam behållare efter skriftlig ansökan till Renhållningsenheten. Vid användning av gemensam behållare utgår en fast avgift per hushåll samt rörlig avgift för kärlet. Samtliga fastighetsinnehavare är avgiftsskyldiga. Egen kompostering Fastighetsägare i småhus som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall och trädgårdsavfall enligt bestämmelserna i Lokala föreskrifter kan efter skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten erhålla reduktion av hämtningsavgiften. Detta gäller endast under förutsättning att behållarstorleken ej överstiger liter/hämtningstillfälle. Detta gäller endast hämtning från permanentboende. Förlängt hämtningsintervall - månadshämtning Fastighetsinnehavare som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall enligt bestämmelserna i Lokala föreskrifterna kan efter skriftlig ansökan till Återvinning och avfall medges att avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår samt under förutsättning att behållarstorleken ej överstiger liter/hämtningstillfälle. Detta gäller endast hämtning från permanentboende.

6 6 Från år 2007 erbjuder inte Vatten- och avfallsnämnden nytecknande av månadshämtningsabonnemang där behållarstorleken överstiger liter. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter skriftlig ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra och max tolv månader. Ansökan skall lämnas till Återvinning och avfall senast en månad före avsedd uppehållsperiod. Vid uppehåll i hämtning vid permanentboende betalas endast fast avgift för den period uppehållet avser. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningsperioden. Ansökan skall lämnas till Återvinning och avfall senast en månad före avsedd uppehållsperiod. Vid uppehåll i hämtning vid fritidshus betalas endast fast avgift för den period uppehållet avser. Förändring av abonnemang Byte av befintlig avfallsbehållare eller säckstorlek kan efter anmälan till Återvinning och avfall medges om bestämmelserna i Lokala föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För byte av avfallsbehållare utgår en särskild avgift. Vid byte av behållare i samband med ägarbyte samt vid byte från säck till kärl utgår ingen avgift. Ändring av avfallsbehållares placering skall omgående anmälas till Återvinning och avfall. Extraordinära hämtningsförhållanden Vid hämtning av avfall under extraordinära förhållanden tillämpas i första hand uppräkningsfaktorer och i andra hand timpris. Uppräkningsfaktorer; ordinarie avgift multiplicerat med 3,5 för dubbelt hämtningsintervall samt ordinarie avgift multiplicerat med 6 för tredubbelt hämtningsintervall. 2. Samlad avgift för hushållsavfall I de samlade avgifterna återfinns samtliga tjänster som ingår i det löpande abonnemanget. Tjänsterna nyttjas av samtliga abonnenter. Den samlade avgiften består av en fast och en rörlig avgift Fast avgift Den fasta avgiften betalas av alla hushåll och verksamheter per år eller säsong respektive per kärl och år. Den fasta avgiften motsvaras av kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall inkl batterier samt kostnader för miljöarbete, planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.

7 7 Den fasta avgiftens nivå är baserad på kundgruppens beräknade nyttjandegrad av de med den fasta avgiften finansierade tjänsterna. Kundgrupperna är; Småhus Till småhus räknas samtliga småhus med eget abonnemang och egen fakturering. Småhus i samfällighet Till småhus i samfällighet räknas småhus i samfällighet med gemensamhetslösning och gemensam fakturering. Lägenhet Till lägenhet räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Fritidshus Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad. Verksamheter Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden Rörlig avgift I den rörliga avgiften betalar abonnenten för hämtning och behandling av sitt säck- och kärlavfall. Nivån på den rörliga avgiften är baserad på val av behållarstorlek, hämtningsintervall och fysisk placering av avfallsbehållare. Den rörliga avgiften baseras på den tjänst abonnenten valt. Tjänsterna är kopplade till avfallsbehållarens storlek och hämtningsintervall. Tjänsterna finns beskrivna i kap Separata avgifter för hushållsavfall I de separata avgifterna återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala avfallsansvaret men som inte nyttjas av taxekollektivet som helhet och som därför ej finns upptaget i den samlade avgiften. Separata avgifter är t.ex. hushållsnära hämtning av grovavfall, extra hämtning av säck- och kärlavfall s.k. budning eller extra tömning av enskilda avloppsanläggningar Avståndstillägg för säck- och kärlavfall För behållare vilka är placerade 0-5 meter från tomtgräns utgår inget avståndstillägg. För behållare vilka är placerade över 5 meter till 15 meter från tomtgräns utgår ett avståndstillägg baserat per behållare och år. För behållare vilka är placerade över 15 meter och max 50 meter från tomtgräns utgår ytterligare ett avståndstillägg. Behållare omfattas av båda avståndstilläggen; hämtningsavstånd över 5 meter till 15 meter samt hämtningsavstånd över 15 meter och max 50 meter (d.v.s. vid hämtningsavstånd på t.ex.

8 8 20 meter utgår två tilläggsavgifter). Återvinning och avfall avgör när avståndstillägg ska tillämpas. Vid tvist avgör Vatten- och avfallsnämnden. Hämtningsställe/Uppställningsplats Med hämtningsställe avses uppställningsplats för en eller flera avfallsbehållare. Varje enskilt soprum räknas som ett hämtningsställe/uppställningsplats. Definition av tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmsta farbara väg Grovavfall Grovavfall från hushåll kan lämnas sorterat till återvinningscentralerna. Kostnader för lämning av grovavfall ingår i den fasta avgiften. Hämtning av sorterat grovavfall vid tomtgräns 2 kan ske genom s.k. budning och mot en särskild budningsavgift enl. avgifter i kap Grovavfall som lämnas i container eller hämtas vid tomtgräns får inte innehålla farligt avfall, tryckimpregnerat trä, kylar och frysar, elektronik, batterier, asbest, bildäck, bilar eller säck-/kärlavfall. Om otillåtet avfall påträffas bland grovavfall debiteras felsorteringsavgift för sortering och behandling enligt kap Trädgårdsavfall Abonnenter i större tätort kan mot särskild avgift teckna ett abonnemang för trädgårdsavfall. Abonnemanget är säsongsbundet. 4. Slam från enskilda avloppsanläggningar För slamtömning är avgiften baserad på volym samt på de slanglängder som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd menas avståndet från bilens ordinarie stoppställe till brunnens botten. Om tömning av någon anledning inte kan utföras på grund av hinder vid tömning debiteras extra avgift. 5. Latrin I avgiften för latrinhämtning i permanenthushåll ingår 26 stycken engångsbehållare/år. Motsvarande för hushåll i fritidsbebyggelse är 11 behållare/säsong eller beställning av enstaka (1-10) behållare/säsong. 2 Avser tomtgräns angränsande till farbar väg.

9 9 Avståndstillägg utgår för behållare placerade 1-15 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. För behållare placerade längre bort än 15 meter eller vid byte av latrinbehållare i toalettbyggnad tillkommer ytterligare ett avståndstillägg. Latrinbehållare omfattas av båda avståndstilläggen; hämtningsavstånd 1 meter till 15 meter samt hämtningsavstånd över 15 meter och max 50 meter (d.v.s. vid hämtningsavstånd på t.ex. 20 meter utgår två tilläggsavgifter). 6. Särskilda avgifter, tjänster och undantag Felsorteringsavgift Om otillåtet avfall (t.ex. elavfall, batterier, kylar, frysar, däck och asbest) läggs i behållare avsedda för annat avfall tillkommer en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Tillfälliga verksamheter Vid hyra av kärl/container för tillfälliga verksamheter uttas en avgift motsvarande timpris och behandlingskostnad. Avfall från fettavskiljare Avgifter för hämtning av avfall från fettavskiljare baseras på timpris samt mottagningsavgifter vid Tekniska Verken i Linköping. Icke fastställda avgifter För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, tillämpas avgift baserad på timpriser och behandlingsavgifter.

10 10 7. Avgiftsdokument 7.1. Samlad avgift Fast avgift Observera att rörlig avgift tillkommer! Fast avgift för hushåll och verksamheter per år eller säsong respektive per kärl och år Hushållstyp Avgift exkl moms Avgift inkl moms Småhus 648:- 809:- Småhus i samfällighet 460:- 575:- Lägenhet 334:- 417:- Fritidshus 415:- 519:- Verksamhet/kärl 353:- 441:- Rörlig avgift Observera att fast avgift tillkommer! Avgift* ) för småhus med hämtning varannan vecka Behållarstorlek Avgift exkl moms Avgift inkl moms Kärl 140 liter 702:- 877:- 190 liter 1 123: :- 240 liter 1 531: :- Säck 125 liter 861: :- 160 liter 1 162: :- * ) Avser hämtningsavstånd 0-5 m Avgift* ) för småhus med hämtning var fjärde vecka Behållarstorlek Avgift exkl moms Avgift inkl moms Kärl 140 liter 484:- 605:- 190 liter 775:- 969:- Säck 125 liter 594:- 742:- * ) Avser hämtningsavstånd 0-5 m

11 11 Avgift* ) för lägenheter, småhus i samfällighet samt verksamheter med hämtning en gång per vecka Behållarstorlek Avgift exkl moms Avgift inkl moms Kärl 140 liter 1 531: :- 190 liter 2 297: :- 240 liter 2 552: :- 370 liter 2 744: :- 600 liter 3 854: :- Säck 125 liter 1 864: :- 160 liter 2 797: :- * ) Avser hämtningsavstånd 0-5 m Avgift* ) för lägenheter, småhus i samfällighet samt verksamheter med tätare hämtning än en gång per vecka Behållarstorlek Avgift exkl moms Avgift inkl moms 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka Kärl 370 liter 9 603: : : :- 600 liter : : : :- * ) Avser hämtningsavstånd 0-5 m För hämtning av mindre behållare ( liter) 2 ggr/vecka räknas avgiften för varje vecka upp med faktor 3,5 och för 3 ggr/vecka räknas avgiften för varje vecka upp med faktor 6. Avgift* ) för fritidshus med hämtning en gång varannan vecka Behållarstorlek Avgift exkl moms Avgift inkl moms Säck 160 liter 618:- 772:- Kärl 190 liter 618:- 772:- 240 liter 638:- 798:- 370 liter 830: :- 600 liter 1 085: :- * ) Avser hämtningsavstånd 0-5 m Kärl över 190 liter kan erhållas vid gemensam avfallsbehållare med grannar. Byte av säck till kärl sker kostnadsfritt. Hämtning sker varannan vecka vid elva tillfällen under perioden maj-september. Avgift för avfall i container För avfall i container utgår timpris samt behandlingsavgift i enlighet med mottagningsavgifter på Tuddarps avfallsanläggning.

12 Separata avgifter Reducerad avgift Kunder i småhus som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall och trädgårdsavfall i en isolerad, s.k. skadedjurssäker behållare, inom fastigheten kan efter skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten samt Återvinning och avfall erhålla reduktion av hämtningsavgiften, 240:-/årsabonnemang och fastighet (300:- inkl moms). Detta gäller endast under förutsättning att behållarstorleken ej överstiger liter/hämtningstillfälle. Detta gäller endast hämtning från permanentboende. Tilläggsavgifter För avfallsbehållare placerade över 5 meter till 15 meter från tomtgräns utgår ett avståndstillägg på 400:-/behållare och år (500:- inkl moms). För avfallsbehållare placerade längre bort än 15 meter och max 50 meter från tomtgräns (se allmänna bestämmelser kap. 3.1) tillkommer ett avståndstillägg på 800:-/behållare och år (1 000:- inkl moms) Avgifter för extra hämtning Extra hämtning av förpackat säck- och kärlavfall kan ske i samband med ordinarie hämtningstur eller vid en extra hämtningstur. Hämtning i samband med ordinarie tur Behållarstorlek Avgift/behållare och tillfälle exkl moms Avgift/behållare och tillfälle inkl moms liter 108:- 135: liter 163:- 204:- Hämtning vid extratur Behållarstorlek Avgift/behållare och tillfälle exkl moms Avgift/behållare och tillfälle inkl moms liter 163:- 204: liter 216:- 270: Avgifter för hämtning av grovavfall Grovavfall kan hämtas vid tomtgräns under förutsättning att kraven i kap. 3.2 är uppfyllda. Hämtning av grovavfall beställs hos Återvinning och avfall. Hämtning av löst grovavfall, enl. fastställt schema Hämtningsvolym i m 3 Avgift/tillfälle exkl moms Avgift/tillfälle inkl moms Upp till 2m 3 85:- 107:- Överstigande 2m 3 74:-/m 3 93:-/m 3 Hämtning av löst grovavfall, ej enl. fastställt schema Hämtningsvolym i m 3 Avgift/tillfälle exkl moms Avgift/tillfälle inkl moms Upp till 2m 3 467:- 583:- Överstigande 2m 3 74:-/m 3 93:-/m 3

13 Avgifter för hämtning av trädgårdsavfall Löpande hämtning av trädgårdsavfall kan beställas hos Återvinning och avfall. Abonnemanget omfattar 17 tömningar under perioden april-november. Hämtning av trädgårdsavfall Kärlstorlek Avgift exkl moms Avgift inkl moms 190 liter 502:- 627:- 2*190 liter 677:- 846:- 240 liter 560:- 700:- Extrakärl 190 liter 176:- 220:- För kärl placerat över 5 meter till 15 meter från tomtgräns utgår ett avståndstillägg enligt ordinarie hämtning (kap. 7.2). Vid nytecknande av abonnemang erbjuds endast 190 literskärl Kylar och frysar Kylar och frysar ingår i förordningen om producentansvar för elavfall och är därmed inte kommunens ansvar. Avgift för hämtning och behandling av kyl- eller frysdiskar/-gondoler härrörande från verksamheter: Timpris + 696:- i behandlingsavgift/meter (870:- inkl moms) 7.7. Småbatterier Hämtningskostnad för småbatterier härrörande från verksamheter: Timpris för transport Elavfall Hämtningskostnad för elavfall: Timpris för transport Felsorterings- och felhanteringsavgifter Vid påträffande av farligt avfall, tryckimpregnerat trä, kylar och frysar, elektronik, batterier, asbest, bildäck eller bilar i avfallsbehållare ej avsedd för detta utgår en felsorteringsavgift om 2 000:-/behållare (2 500:- inkl moms) Byte av behållare Vid byte av behållarstorlek utgår en avgift om 171:-/behållare och tillfälle (214:-/behållare och tillfälle inkl moms). Vid byte av behållare i samband med ägarbyte utgår ingen avgift. Vid byte av behållare från säck till kärl utgår ingen avgift.

14 Tvättning av kärl Tjänsten tvättning av kärl kan beställas från Återvinning och avfall. Tjänsten kan ej nyttjas för fler än 10 kärl/tillfälle. Avgift exkl moms Avgift inkl moms Kärl nr 1 214:-/kärl 268:-/kärl Kärl nr :-/kärl 107:-/kärl Slam från enskilda avloppsanläggningar Slanglängd upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften. Tömning av tankar sker obligatoriskt enligt schemalagd tömning en gång per år under första halvåret. Tömning av brunnar sker obligatoriskt enligt schemalagd tömning max två gånger per år. Tömningar därutöver sker enligt taxan för akut tömning. Tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar Avgift exkl moms Avgift inkl moms Schemalagd tömning 0-4 m 3 779:-/brunn eller tank 973:-/brunn eller tank Akut tömning 0-4 m :-/brunn eller tank 1 436:-/brunn eller tank Tömning av volym över 4 m 3 233:-/m 3 291:-/m 3 Tömning av Baja-maja Avgift exkl moms Avgift inkl moms Kronor/tömning 824:-/brunn eller tank 1 030:-/brunn eller tank Extra avgift för hinder vid tömning samt extra slanglängd Avgift exkl moms Avgift inkl moms Slanglängd m 247:-/brunn eller tank 309:-/brunn eller tank Slanglängd över 50 m 494:-/brunn eller tank 618:-/brunn eller tank och/eller sughöjd över 5 m Hinder som omöjliggör 454:-/brunn eller tank 568:-/brunn eller tank tömning Uppdrag under ordinarie 684:-/timme 855:-/timme arbetstid Uppdrag utanför ordinarie arbetstid 839:-/timme 1 049:-/timme

15 Latrin Hämtning vid permanentbostäder (26 hämtningar/år) Avstånd hämtningsfordon - Avgift exkl moms Avgift inkl moms behållare 0-1 m 3 769:-/abonnemang och år 4 711:-/abonnemang och år Hämtning vid fritidsbostäder (11 hämtningar/år) Avstånd hämtningsfordon - Avgift exkl moms Avgift inkl moms behållare 0-1 m 1 866:-/abonnemang och år 2 333:-/abonnemang och år Hämtning av enstaka latrinkärl vid fritidsbostäder (1-10 latinkärl/år) Avstånd hämtningsfordon - Avgift exkl moms Avgift inkl moms behållare 0-1 m 200:-/latrinkärl inkl. hämtning 250:-/latrinkärl inkl. hämtning Hämtning varannan vecka under perioden maj-september. Tilläggsavgifter För latrinbehållare placerade 1-15 meter från hämtningsfordonets ordinarie stoppställe utgår avståndstillägg på 200:-/abonnemang och år (250:- inkl moms). För latrinbehållare placerade längre bort än 15 meter och max 50 meter från hämtningsfordonets stoppställe tillkommer ett avståndstillägg på 400:-/abonnemang och år (500:- inkl moms). Vid byte av latrinbehållare i toalettbyggnad tillkommer en tilläggsavgift på 400:-/abonnemang och år (500:- inkl moms). Extra hämtning i samband med ordinarie hämtning av latrinbehållare hos abonnent som har behov av fler än 11 behållare/säsong; 190:-/behållare (237:- inkl moms). Övrig latrinhämtning Extra latrinbehållare vid enstaka tillfälle exkl hämtning; 165:-/behållare (206:- inkl. moms) och hämtning är obligatorisk och budas separat; 467:-/tillfälle (583:- inkl moms) Timpriser Enmansbemannat hämtningsfordon 589:-/timme (736:-/timme inkl moms). Tvåmansbemannat hämtningsfordon 803:-/timme (1 004:-/timme inkl moms). Enmansbemannat hämtningsfordon för lastväxlarflak 632:-/timme (791:-/timme inkl moms).

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Kristianstads kommuns

Kristianstads kommuns 2012 RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-01-17 10 att gälla fr o m 2012-04-01. Kristianstads kommuns Renhållningstaxa år 2012 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 Renhållningstaxa AÖS 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler (ÅVC)... 4 2.2 Samordning... 4 3. UTFORMNING...

Läs mer

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016 -01-01 1 Renhållningstaxa För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns avfallshantering, renhållning, återvinningscentral och deponi, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig enligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01)

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) 2010-01-08 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa för Österåkers kommun

Avfallstaxa för Österåkers kommun Avfallstaxa för Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 9:32 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 Datum: 2011-12-16 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får avgifter tas ut av kommunen för täckande av kostnader avseende

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) L 22 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN 2010-01-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lomma kommun ska betalas enligt denna taxa. Belopp och

Läs mer

Avfallstaxa för Karlskoga kommun. Gäller från och med Fastställd av: KF Diarienummer: KS.

Avfallstaxa för Karlskoga kommun. Gäller från och med Fastställd av: KF Diarienummer: KS. Avfallstaxa 2019 för Karlskoga kommun Gäller från och med 2019-01-01 Fastställd av: KF 153 2018-11-13 Diarienummer: KS. 2017-00402 Framtagen av: SBN 114 2018-10-09 Diarienummer: SBN. 2018.18 Karlskoga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25. D. nr 0381/12

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25. D. nr 0381/12 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25 D. nr 0381/12 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2 0 1 3 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-24 KF 10 Dnr. KS12/306 Taxan gäller from 2013-03-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 2.7 Renhållningstaxa 2014.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

STORFORS TAXA 0 (10) KOMMUN

STORFORS TAXA 0 (10) KOMMUN Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2018-12-05 35 STORFORS KOMMUN TAXA Sida 0 (10) Datum Diarienummer 2018-12-05 KS 2018-0013 Fastställt av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Enhetschef teknisk drift Avfallstaxa

Läs mer

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen.

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. Nummer: 60:7 Blad: (1) Avfallstaxa Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. A Allmänt Allmänt 1 Med stöd av 27 kap. 4 miljöbaken meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avgifter

Läs mer

Renhållningstaxa i Kumla kommun

Renhållningstaxa i Kumla kommun Renhållningstaxa i Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2011, 32 Reviderad KF 56 2012-06-18. Inledande bestämmelser Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Renhållningstaxa 2016 Fastställd av KF 2015-11-03 Med stöd av kap 27, 4-6 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige följande taxa. 1 Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Taxa renhållning 2017

Taxa renhållning 2017 Taxa renhållning 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2016-04-06 47 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun För de åtgärder som enligt gällande renhållningsordning skall utföras genom kommunens försorg skall ersättning erläggas av fastighetsägaren alternativt

Läs mer

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Giltighetstid: 2008-07-01 och tillsvidare (Reviderad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 82) Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (SFS

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 0B1 Allmänna bestämmelser 5B1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Renhållningstaxa för Tyresö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01

Renhållningstaxa för Tyresö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 1. Allmänna bestämmelser Denna taxa träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 1 Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 Samtliga avgifter exklusive moms 2 Innehåll Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015... 1 Bestämmelser... 4 Inledning... 4 Avgiftsskyldighet... 4 Särskilda

Läs mer

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 sida 1(15) Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 Antagen av Vetlanda kommun, kommunfullmäktige 2015-12-16 198 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 sida 2(15) Renhållningsordningen bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Taxa för avfall och slam. Gäller från 2016 och tills vidare.

Taxa för avfall och slam. Gäller från 2016 och tills vidare. 2016 Taxa för avfall och slam Gäller från 2016 och tills vidare. Taxa för avfall och slam Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 november 2015, 154 och gäller från och med 1 januari 2016. Taxan avser

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning Kommunfullmäktige Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för renhållning 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna bestämmelser... 3 2. Avgiftsskyldighet

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2016

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 RENHÅLLNINGSTAXA 2016 2 Gäller from 2016-01-01 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige 2016-01-01 RENHÅLLNINGSENHETEN Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2015-11-24, att gälla från och med 2016-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter sida 1(13) Renhållningsavgifter Sävsjö kommun Antagen av Sävsjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-18 KF 118 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 sida 2(13) Renhållningsordning för Sävsjö kommun bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 1 (21) Avfallstaxa 2014 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 2 (21) SID 3 (21) INNEHÅLL Allmänt 4 Avgiftsberäkning 4 Debitering 5 Definitioner 5 Kärl- och säckavfall Återvinningscentraler 8

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Bilaga. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016

Bilaga. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016 Bilaga Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016 1 ALLMÄNT 1.1 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler Ansvaret för den kommunala renhållningen i Karlstads

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2015-12-10 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2015-12-21 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Avfallstaxa 2016 1

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt.

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt. Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Stockholms kommun. Insamlingen sköts av det kommunala bolaget Stockholm Vatten Avfall AB, nedan kallat Stockholm Vatten, på uppdrag

Läs mer

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. S TRAFIKKONTORET SID 1 (21) Avfallstaxa 2013 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. Trafikkontoret. Avdelningen för avfall. Box 8311, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 465 40. Fax 08-508 265 70. E-post

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning

A. Fastighetsrenhållning A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2011-01-01 Alla priser är öresutjämnade till jämna kronor både exkl. och inkl. moms För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms)

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 Gäller fr.o.m. 2009-04-01 Avgifterna är justerade enligt indexförändring december 2008 - oktober 2012. Gäller fr.o.m.

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015 2015-01-08 1 (20) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken,

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning

Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning 1(7) Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2012-12-13 114 2 1. Taxa Denna taxa gäller from 2013-01-01. Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala

Läs mer

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016 Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Detta dokument utgör det som innan kallats Renhållningstaxa och Taxebilaga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2009:03 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:02 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUN fr o m 1 januari 2010 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan reglerar de avgifter som enligt miljöbalken 27

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01

A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 A. Fastighetsrenhållning Gäller från och med 2009-01-01 För hämtning av hushållssopor tillämpas följande taxor: Alla priser gäller inkl. avfallsskatt för närvarande 435 kr/ton och moms för närvarande 25

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016

Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016 Styrande dokument Senast ändrad 2015-11-17 Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016

Läs mer

Taxa renhållning 2014

Taxa renhållning 2014 Taxa renhållning 2014 Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-27 162 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel,

Läs mer

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 Renhållningstaxa 2011 Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer