RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01"

Transkript

1 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m

2 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari ALLMÄNT 1 Lagar och kommunala beslut För den kommunala avfallshanteringen gäller bestämmelserna i renhållningslagen (1979:596) samt renhållningsförordningen (1990:984) med bilagor och ändringar. Därutöver gäller bestämmelserna i denna renhållningsordning, vilka reglerar kommunens och avfallslämnarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Renhållningsordningen baseras på "Avfallsplan för Täby kommun", antagen av kommunfullmäktige Termer och begrepp som används i denna renhållningsordning har samma betydelse som i renhållningslagen 1979:596) Med hushållsavfall avses avfall och orenlighet som härrör från hushåll och därmed jämförligt avfall. Med hantering avses uppsamling, förvaring, bortforsling och slutligt omhändertagande. För definition av avfallstyper hänvisas till Naturvårdsverkets allmänna råd 91:1 (se bilaga 1). 2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen Kommunens ansvar för avfallshanteringen omfattar borttransport och slutligt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som ej omfattas av producentansvaret enligt 6a och 6b i renhållningslagen (1979:596) samt borttransport av farligt avfall från företag. Ansvarig för avfallshanteringen i kommunen är Samhällsbyggnadsnämnden, som utfärdar anvisningar om hur avfallet skall sorteras samt när och hur det skall borttransporteras för slutligt omhändertagande. Miljönämnden är tillsynsmyndighet för verksamheten. Skall avfall forslas bort genom kommunens eller en producents försorg får inte någon annan än den som kommunen eller producenten anlitar för ändamålet ta befattning med bortforslingen Den som av kommunen anlitas att forsla bort avfall benämns i denna renhållningsordning som renhållningsentreprenören.

3 3 3 Avfallslämnarens ansvar samt avgiftsskyldighet Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är ägaren till den fastighet där avfallet uppkommer. Ändring av ägandeförhållande för fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen skall senast inom 14 dagar anmälas till kommunens entreprenör. Fastighetsägaren eller den som enligt kommunalskattelagen är skattskyldig för fastigheten är skyldig att erlägga avgift enligt fastställd renhållningstaxa. Avgiftsskyldigheten kan efter överenskommelse mellan fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavare och med renhållningsentreprenörens godkännande överföras till nyttjanderättsinnehavaren. Fastighetsägaren är dock betalningsansvarig om nyttjanderättsinnehavaren inte uppfyller sina betalningsåtaganden. Den som hos renhållningsentreprenören står som abonnent, benämnes i denna renhållningsordning som fastighetsinnehavaren. 4 Informationsansvar Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera de som bor eller är verksamma i fastigheten om bestämmelserna i denna renhållningsordning samt annan information som kommunen ger ut om avfallshantering och återvinning. HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL 5 Behandlingsförbud All slutbehandling av hushållsavfall genom fastighetsinnehavarens försorg är förbjuden, med undantag för kompostering av komposterbart köksavfall och trädgårdsavfall på den egna fastigheten enligt särskilt angivna villkor (se 13 och 14 ). All bränning av avfall är förbjuden, med undantag av av vedartat torrt trädgårdsavfall, som får eldas under perioden från 1 oktober till 30 april. 6 Hämtningsområde Täby kommun består av två hämtningsområden: 1) Hela kommunen med undantag av Bastuholmen 2) Bastuholmen. Denna renhållningsordning gäller generellt för hela kommunen. De särbestämmelser som finns för Bastuholmen framgår av bilaga 2. 7 Källsortering av hushållsavfall För att minska hushållsavfallets farlighet och mängd skall källsortering ske inom hela kommunen. Källsortering kan vara föranledd av såväl behandlings- som återvinningsskäl. Närmare anvisningar beträffande av kommunen beslutad källsortering utfärdas av Samhälls-byggnadsnämnden. Fastighetsinnehavaren är skyldig att tillse att sådan källsortering sker på fastigheten. I flerbostadshus är fastighetsinnehavaren dessutom skyldig att vid behov iordningställa lämpliga utrymmen för källsortering.

4 4 8 Behållare, behållarplats, soputrymme, hämtningsväg Typ av behållare, kärl eller säck, samt storlek fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. Behållaren skall placeras så att hämtningen underlättas: - Om hämtning sker med auomatiskt tömmande fordon, skall sopbehållaren på hämtningsdagen vara placerad inom räckhåll för hämtningsfordonet. - Om hämtning av sopbehållaren sker inne på fastigheten, skall hämtningsvägen till behållaren hållas lätt framkomlig för behållarkärra eller kärl. Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri. Gångvägen, dvs avståndet från hämtningsfordonets närmaste möjliga stannställe till behållaren, bör inte överstiga 20 meter och får inte överstiga 50 meter om inte särskilda skäl föranleder annat. Gångvägstillägg enligt kommunens renhållningstaxa beräknas för hela gångvägen, oavsett markägare. Om avfallsutrymmen, hämtningsvägar och bygglov finns ytterligare bestämmelser i Plan- och bygglagen (SFS 1987:246 samt SFS 1992:1769, 8 kap 1, respektive 17 kap 20 ) samt i Boverkets byggregler (BFS 1993:57). 9 Emballering, vikt mm Följande bestämmelser gäller sopbehållaren: - Ämnen som kan skada miljön vid behandlingen av avfallet, sk farligt avfall, får ej läggas i sopbehållaren. - Återvinningsbart material, får ej läggas i sopbehållaren - Ej brännbart grovavfall (skrymmande avfall) får ej läggas i sopbehållaren - Trädgårdsavfall får ej läggas i sopbehållaren - Ämnen som kan vålla antändning, t ex varm aska och slagg får ej läggas i sopbehållaren - Ämnen som är frätande och kan skada hämtningspersonalen eller fordon, får ej läggas i sopbehållaren - Lättruttnande, vätskehaltigt eller illaluktande avfall skall vara väl inneslutet i förpackning som ej släpper igenom väta. - Avfall som släpps ned i sopnedkast skall vara förpackat så att avfallet inte sprids. I sopnedkast får ej släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek och beskaffenhet att skada eller annan olägenhet kan uppstå - Stickande och skärande föremål som kan skada hämtningspersonalen, t ex spik och nålar, får inte läggas löst bland soporna utan skall läggas i styvt skyddshölje (gäller vid säckhämtning). Kärl får inte fyllas så att lock inte kan stängas och säck får inte fyllas så att den inte kan till-slutas. Beträffande sopbehållares vikter mm, finns föreskrifter i gällande arbetarskyddslagstiftning. Behållare vars innehåll uppenbarligen strider mot ställda krav kvarlämnas. Hämtning sker vid följande ordinarie hämtningstillfälle, sedan fastighetsinnehavaren åtgärdat påtalade felakig-heter.

5 5 10 Äganderätt och skötsel av behållare och säckställ mm Sopkärl ägs av kommunen eller hyrs av renhållningsentreprenören. Övrig utrustning för sophämtning vid småhus/fritidshus ägs av fastighetsinnehavaren. Utbyte av normalt förslitna sopkärl, säckhållare och säckställ sker utan särskild kostnad för fastighetsinnehavaren. Vid flerbostadshus och grupphusområden ägs och underhålls utrustning för sophämtning av fastighetsinnehavaren. Sopkärl skall, om ej annat anges, rengöras genom fastighetsinnehavarens försorg, så att sanitära olägenheter ej uppstår. Sopsäckar för abonnerad hämtning tillhandahålls av renhållningsentreprenören och ingår i renhållningsavgiften. Större behållare för grovavfall ägs av fastighetsinnehavaren eller hyrs av renhållnings-entreprenören. 11 Hämtningsfrekvens Reguljär hämtning från småhus (en- och tvåbostadshus) sker en gång/vecka, från flerbostads-hus en till två gånger/vecka och från fritidshus en gång/vecka under perioden maj till september. Extra hämtning av hushållsavfall kan ske efter beställning hos renhållningsentreprenören och debiteras enligt taxa. 12 Grovavfall (skrymmande avfall) Grovavfall är sådant skrymmande avfall som inte kan eller får läggas i sopbehållaren. Hämtning av grovavfall från småhus sker minst fyra gånger om året och ingår i sophämtnings-avgiften. Därutöver kan fastighetsinnehavaren välja mellan att själv transportera sitt grovavfall till återvinningsstationen i Hagby eller att hos renhållningsentreprenören mot avgift teckna abonnemang på regelbunden hämtning eller beställa särskild hämtning. Hämtning från flerbostadshus och gruppshusområden med gemensam sophämtning ingår ej i sophämtningsavgiften. Fastighetsinnehavaren skall hos renhållningsentreprenören teckna abonnemang på regelbunden hämtning av lämplig omfattning. Därtill kan särskild hämtning beställas. Kasserade kyl- och frysskåp skall tas omhand separat för utvinning av freon. Hämtning och behandling ingår i sophämtningsavgiften och beställs av renhållningsentreprenören. Avståndet mellan hämtningsställe för grovavfall och sopbilens närmaste möjliga stannställe får ej överstiga 10 meter. 13 Komposterbart köksavfall Kompostering av köksavfall är tillåten i sluten, isolerad behållare förutsatt att det kan ske på sådant sätt att olägenhet från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt inte uppkommer.vid placering av behållare skall hänsyn tas till närboende. Regler för kompostering fastställs av Miljönämnden.

6 6 14 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall skall komposteras och får ej läggas i sopbehållaren eller lämnas som grov-avfall. Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras på den egna tomten förutsatt att det kan ske på ett från hälsoskydds- och miljösynpunkt godtagbart sätt. För den som vill ha trädgårdsavfallet bortforslat gäller följande: Hämtning av trädgårdsavfall från småhus sker minst två gånger om året och ingår i sop-hämtningsavgiften. Därutöver kan fastighetsinnehavaren välja mellan att själv transportera sitt trädgårdsavfall till kompostanläggningen i Hagby eller att hos renhållningsentreprenören mot avgift teckna abonnemang på regelbunden hämtning eller beställa särskild hämtning. Hämtning av trädgårdsavfall från flerbostadshus och grupphusområden med gemensam sop-hämtning ingår inte i sophämtningsavgiften. Fastighetsinnehavaren kan välja mellan att själv transportera sitt trädgårdsavfall till kompostanläggningen i Hagby eller att hos renhållnings-entreprenören mot avgift teckna abonnemang på regelbunden hämtning eller beställa särskild hämtning. 15 Hushållens farliga avfall och övrigt specialavfall Avfall som kan medföra hälso- eller miljörisker får inte lämnas tillsammans med övriga hushållssopor eller släppas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall och övrigt specialavfall framgår av Bilaga Återvinningsbart avfall Återvinningsbart material får inte läggas i sopbehållaren, utan skall hållas åtskilt från annat avfall. För returpapper och förpackningar gäller sk producentansvar, SFS 1994:1205 och 1994:1235. Insamlingen sker vid av producenterna upprättade återvinningsstationer i kommunen. Vilka material som skall källsorteras framgår av bilaga Hantering av annat avfall Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall får inte blandas med verksamhetsavfall i behållare eller vid transport. Om så sker skall det blandade avfallet kunna betraktas som hushållsavfall vid hantering och avgiftsdebitering. Med verksamhetsavfall avses sådant avfall som inte alstrats vid livsföring i hushåll eller därmed jämförbara förhållanden (jmfr bilaga 1). 18 Latrin Latrin från torrklosett skall samlas upp i tät behållare av typ som fastställs av Samhälls-byggnadsnämnden och tillhandahålls av entreprenören. Till latrinet får inte tillföras ämne som försvårar den fortsatta hanteringen. Använda behållare skall förslutas av abonnenten och ställas upp för hämtning på överenskommen plats 19 Slam från enskilda brunnar, tankar o dyl Slam från slamavskiljare hämtas en gång per år från såväl permanentbostäder som från fritidshus. Tömning av slutna tankar samt extratömning av slamavskiljare utföres efter särskild beställning.

7 7 Enskilda slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för hämtning av slam. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och slamavskiljaren respektive sluten tank får inte överstiga 25 m om inte särskilda skäl föreligger. 20 Egen transportskyldighet Material och avfall, som kommunen inte är skyldig att hämta vid fastigheten, som inte får läggas i sopbehållaren och som inte heller får slutligt behandlas av fastighetsinnehavaren skall denne på egen bekostnad låta forsla bort till av kommunen anvisad plats. Borttransport skall ske så ofta och på sådant sätt att sanitär olägenhet eller annan störning ej uppstår för omgivningen. 21 Undantag från renhållningsordningens bestämmelser för hushållsavfall I nedanstående fall kan dispens lämnas från renhållningsordningens bestämmelser. Lämnade dispenser är personliga och gäller tillsvidare: 1) Gemensam behållare Gemensam behållare kan få användas av närboende fastighetsinnehavare (småhus) om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i en behållare av den storlek som normalt används. Gemensam behållare medges ej i samband med förlängt hämtningsintervall. Ansökan görs hos Samhällsbyggnadsnämnden, som fattar beslut. 2) Förlängt hämtningsintervall Kan fastighetsinnehavaren själv ta hand om det organiska köksavfallet genom kompostering kan längre hämtningsintervall än en vecka medges. Anmälan härom görs hos Miljönämnden. Förlängt hämtningsintervall kan också, utan krav på kompostering och efter särskild prövning, medges hushåll med mycket små avfallsmängder. Följande villkor gäller: - Hushållets storlek skall vara begränsat till en person. I undantagsfall kan två personer godtas. - Sopmängden skall bedömas understiga 40 liter per vecka. Volymen motsvarar 25% fyllnadsgrad i sopsäcken eller ungefär 2 ordinära sopkassar. - Inslaget av matavfall eller annat material som kan orsaka störningar i form av lukt eller flugor skall bedömas vara ringa. - Den samlade bedömningen skall visa att det finns en uppenbar varaktighet i den ringa uppkomsten av sopor. Ansökan görs hos Miljönämnden. 3) Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst tre månader. Anmälan görs hos kommunens renhållningsentreprenör. Uppehåll i hämtning vid fritidsbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under året. Anmälan görs hos kommunens renhållningsentreprenör. 4) Totalbefrielse Fastighetsinnehavare kan efter särskild prövning medges befrielse från skyldighet att lämna avfallet till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande, om det kan påvisas att avfallet hanteras på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt betryggande sätt. Ansökan görs hos Miljönämnden, som fattar beslut.

8 8 AVFALL UTÖVER HUSHÅLLSAVFALL 22 Farligt avfall Farligt avfall från verksamhet skall, väl emballerat och märkt, forslas bort genom kommunens försorg. Oljeblandat vatten och slam uppsamlat i oljeavskiljare o dyl betecknas som farligt avfall och skall hanteras som sådant. Tömning av oljeavskiljare o dyl skall ske regelbundet, så att föroreningar inte följer med flödet till efterföljande ledningssystem. Tömningsfrekvensen skall anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. 23 Undantag från renhållningsordningens bestämmelser om avfall utöver hushållsavfall 1) Frågor om undantag enligt 22 i denna renhållningsordning, bortforsling av farligt avfall, prövas av Miljönämnden. 2) Frågor om undantag av teknisk och ekonomisk art prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. 3) Frågor om undantag av sanitär och miljöskyddande art prövas av Miljönämnden.

9 9 BILAGA 1 TILL RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY Hushållsavfall - definition enligt Naturvårdsverkets allmänna anvisningar 91:1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall: Avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksam-het, uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. Till gruppen räknas avfall från olika slag av mänsklig livsföring, t ex: - pappersavfall ur tidningar och tidskrifter - sopor, köksavfall och mindre skrymmande trädgårdsavfall - skrymmande avfall (grovavfall) som utrangerade möbleretc samt grövre trädgårdsavfall - latrin Lokaler eller anläggningar, vid vilka avfall jämförliga med hushållsavfall uppkommer kan vara: - industrier - affärsrörelser - personalmatsalar - restauranger - skolor - järnvägsstationer - samlingslokaler - fritidsanläggningar - sjukhus och andra vårdinrättningar

10 10 BILAGA 2 TILL RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY Specialbestämmelser för Bastuholmen Renhållningsordningen gäller generellt för kommunen i sin helhet, med undantag för de specialbestämmelser som nedan anges för hämtningsområde 2) Bastuholmen. Specialbestämmelser för Bastuholmen Latrin och slam skall omhändertas av fastighetsinnehavaren på ett av Miljönämnden godkänt sätt. All övrig hämtning, som omfattas av denna renhållningsordning, sker från gemensam upp-ställningsplats vid kaj på fastlandet. Transporten från Bastuholmen till kajen ombesörjs och bekostas av berörda fastighetsinnehavare.

11 11 BILAGA 3 TILL RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY Hushållens farliga avfall och övrigt specialavfall Särskilda anvisningar om hanteringen av farligt avfall utfärdas av staten och samhälls-byggnadsnämnden. Nedanstående avfall klassas som farligt avfall och specialavfall och får inte lämnas tillsammans med övrigt avfall: * Batterier: - småbatterier - laddningsbara apparater - bilbatterier * Lysrör och lågenergilampor * Elektronikavfall * Kyl- och frysmöbler * Kvicksilvertermometrar * Övrigt farligt avfall, t ex - oljeavfall - lösningsmedelsavfall - färg- och lackavfall - limavfall - frätande ämnen - bekämpningsmedel - fotokemikalier * Specialavfall - läkemedelsrester - sprutor

12 12 BILAGA 4 TILL RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Återvinningsbart avfall Producentansvar Täby kommun är inte ansvarig för verksamheten vid de återvinningsstationer för olika material som producenternas materialbolag placerar ut i kommunen. Kommunen stöder dock verksamheten genom att medverka med information till hushåll och andra berörda.. Nedan anges de materialslag som skall källsorteras för återanvändning/återvinning och lämnas vid återvinningsstationer och i butiker. Återvinning, producentansvar * Returpapper (Pressretur AB) * Pappersförpackningar (Svensk Kartonåtervinning AB) * Wellpapp (Returwell AB) * Plastförpackningar (Plastkretsen AB) * Glasförpackningar (Svensk Glasåtervinning AB) * Metallförpackningar (Svenska Metallkretsen AB) Återanvändning/återvinning, övrigt * Returglas och returburkar (handeln) * Återanvändbara kläder och prylar (ideella organisationer) Producentansvaret kan i framtiden komma att utvidgas att gälla ytterligare produkter och material.

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD Gäller från 1 januari 2012 i Malmö Stad enligt beslut i kommunfullmäktige 21 december 2011 Gäller från 1 april 2012 i Burlövs kommun

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Samhällsbyggnad, Teknisk service KS09.76 Innehåll 1 Tillämpliga föreskrifter 5

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD RENHÅLLNINGSORDNING LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige i november 2007 att gälla från 1 januari 2008 INNEHÅLL Innehåll 1 1 Inledande bestämmelser 2 Termer och begrepp

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS13-215 450 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-28 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(17) REV. 2012-10-10 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

STYRDOKUMENT. Datum 2013-10-10. Avfallsföreskrifter Eda kommuns renhållningsordning. Styrdokument

STYRDOKUMENT. Datum 2013-10-10. Avfallsföreskrifter Eda kommuns renhållningsordning. Styrdokument STYRDOKUMENT Datum 2013-10-10 Avfallsföreskrifter Eda kommuns renhållningsordning Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 131 Dokumentansvarig Verksamhetschef

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering.

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. FÖRESKRIFT Avfallsföreskrifter för Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. Dokumentet gäller för Nacka kommuns medborgare och de som verkar och vistas i kommunen.

Läs mer

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Giltighetstid: 2008-07-01 och tillsvidare (Reviderad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 82) Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (SFS

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-28 INLEDNING Fastställande och revidering Gällande version Om juridik BESTÄMMELSER Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(19) REV. 2014-01-08 Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering 1 januari 2009 SOLNA STAD Innehållsförteckning Tillämpliga föreskrifter... 4 Definitioner... 4 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 30

Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 30 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(17) Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 30 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSVAR...3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR...3 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...4 3.1

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016. Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Kap 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

Avfallsföreskrifter och undantag

Avfallsföreskrifter och undantag Avfallsföreskrifter och undantag Agenda Kommunalt renhållningsansvar Allmänt om undantag Handläggningen av olika typer av ärenden Olika typer av undantag och rättspraxis kopplat till dessa Kommunalt renhållningsansvar

Läs mer

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Kap 1 Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Avfallsföreskrifterna föreslås gälla från den 1 januari 2016 NY TEXT INLEDANDE BESTÄMMELSER Lysekils kommun är tillsammans med Sotenäs, Tanums

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...2 Inledande bestämmelser och definitioner (1 )...2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2009:03 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:02 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUN fr o m 1 januari 2010 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan reglerar de avgifter som enligt miljöbalken 27

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning:

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning: Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan för Lunds kommun renhållningsordning för

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2011-2015 för Lunds kommun Remissutgåva Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun REMISSUTGÅVA Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2001-06-18, 67 att gälla fr o m 2001-07-01 1-4 INLEDANDE FÖRESKRIFTER 1 Gällande bestämmelser För avfallshanteringen

Läs mer

Kristianstads kommuns

Kristianstads kommuns 2012 RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-01-17 10 att gälla fr o m 2012-04-01. Kristianstads kommuns Renhållningstaxa år 2012 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan 2014 2020 renhållningsordning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Renhållningsordning Del 1 Beslut Kommunfullmäktige 2003-04-29, Dnr 2003.79 100 Reviderad 2004-03-03 1 Innehållsförteckning Sidan Kap 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 1 Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 Samtliga avgifter exklusive moms 2 Innehåll Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015... 1 Bestämmelser... 4 Inledning... 4 Avgiftsskyldighet... 4 Särskilda

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 Datum: 2011-12-16 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får avgifter tas ut av kommunen för täckande av kostnader avseende

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Dnr KS/2014:149 450 2014-05-26 1/10 Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Sortering och hantering Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se

Läs mer

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner 1 Inledning För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar.

Läs mer