Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup."

Transkript

1 Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic

2 Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Inledning Syfte Frågeställning Förtydligande Metod Resultat och diskussion Felkällor Källhänsvisning Appendix

3 1 Inledning Färdplan Skåne är ett projekt som ska göra Skåne till den ledande biogasregionen i Sverige till år Ett av delmålen är att Skånes energianvändning från biogasproduktion ska bli tio gånger större än idag. Det innebär att det ska produceras och användas 3 TWh biogas per år. Idag finns det en potential i vårt mat- och restavfall just för biogasproduktion. Ett problem är att det inte finns tillgängliga insamlingssystem för matavfall i alla skånska kommuner. Ett annat problem är att några kommuner inte vågar använda sitt utsorterade matavfall till biogasproduktion därför det är för dåligt sorterat och kan därmed förstöra maskiner och försämra kvalitén på rötresten som används som biogödsel inom jordbruk. Därför är ett delmål i Färdplan Skåne projekt just att öka renheten och utsorteringen av matavfall från hushåll i Skåne. Rapporten innehåller sammanställningar av plockanalyser som de flesta av Skånes 33 kommuner har genomfört på både matavfall och restavfall. Med hjälp av dessa ska det bli lättare att förstå dagsläget och förhoppningsvis så småningom även kunna uppfylla de nämnda delmålen. 2 Syfte Syftet med sammanställningen är att ta reda på vad som kan öka renheten hos insamlat matavfall i Skånes kommuner. Att jämföra olika insamlingssystem för att se vilket som ger bäst effekt för andelen rätt sorterat material i avfallet. Syftet är även att undersöka kommunernas sätt att informera hushåll om matavfalls källsortering. Det ska även undersökas hur olika insamlingssystem påverkar andelen matavfall och producentansvarsmaterial i restavfallet. Det ska även vara möjligt att få en överblick av sammanställda plockanalyser i Skåne på matavfall och restavfall och kunna jämföra dess kvalité i de ovan nämnda kategorierna. Rapporten ska även undersöka hur stor biogaspotential Skånes matavfall har och hur mycket av det som används idag. Det genomförs genom att se hur mycket som kastas bort och förbränns tillsammans med restavfallet och hur mycket utsorterat matavfall som komposteras istället för att gå till biogasproduktion. 3 Frågeställning Hur mycket mat- och restavfall läggs i Skånes sopkärl under ett år? Vilket insamlingssystem ger högst renhet i avfallet? Vad för typ av information om matavfall har använts i de kommuner som de sorterar bäst? Ger det högre renhet att sprida mer information? Hur stor biogaspotential har Skånes matavfall? Hur mycket av det använder vi till biogasproduktion idag? 3

4 4 Förtydligande är den avfallsfraktionen som består av matrester, skal och liknande som källsorteras i hushållen. Restavfall är det som blir över och som inte går att sortera i någon annan fraktion. Det går till förbränning med energiutvinning och det går inte att behandla på något annat sätt. Där slängs till exempel dammsugarpåsar, blöjor och disktrasor. Kärl- och säckavfall är enligt Avfalls Sveriges Avfall webb det avfallet som sorteras i sopkärl och säck från hushållen. Definition omfattar både restavfall och källsorterat matavfall. Detta behandlas sedan olika, restavfall förbränns och utsorterat matavfall går till biologisk behandling. Allt avfall som uppkommer vid hushåll kallas hushållsavfall. Producentansvarsmaterial omfattar förpackningar och tidningar som ska sorteras ut och återvinnas. Sammanställningarna är gjorda av plockanalyser, som innebär att ett representativt prov på ca 500 kg avfall sorteras i olika fraktioner för att bestämma avfallssammansättning och renheten på material. Med matavfallets renhet menas hur väl sorterat avfallet är, hur mycket som är organiskt nedbrytbart material som sorteras som matavfall. I rapporten har jämförelser även gjorts på olika typer av insamlingskärl. Separata kärl innebär att det finns ett helt sopkärl till var fraktion avfall. Detta finns främst i flerfamiljshus där det blir mycket avfall. Ett annat alternativ är tvåfackskärl där kärlet är uppdelat i två delar, ett för restavfall och ett för matavfall. Det tredje alternativet är två stycken kärl med fyra fack vardera, så kallat fyrfackskärl. Då finns det fack för matavfall, tidningar och pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas, metall, hård- och mjukplast och restavfall. FNI innebär fastighetsnära insamling av olika avfallsfraktioner. Det betyder att avfallet hämtas vid dörren istället för att hushållen själva ska lämna avfallet vid en återvinningsstation. Sedan är det upp till kommunerna att avgöra hur mycket av hushållens avfall som ska hämtas vid fastigheten och hur mycket de själva ska köra till återvinningsstationen med. Biologisk behandling är ett samlingsnamn som används då matavfall går till kompostering eller rötning med biogasproduktion. Den del av matavfallet som vi slänger i restavfallet går till förbränning och innefattas alltså inte i biologisk behandling. 5 Metod Plockanalyser på mat- och restavfall har genomförts i 23 av 33 Skånes kommuner vid olika tillfällen under 2010 och några har gjorts under Resultat från plockanalyser på 48 prov på restavfall och 26 prov på matavfall från Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga har sammanställts. Sammanställning har även gjorts då resultaten delats in i olika kategorier beroende på typ av boende, insamlingskärl, information om matavfall och typ av insamlingssystem. Intervjuer har genomförts med de olika avfallsbolagen för att få reda på hur information går ut till hushållen och vad de har för sorts insamlingssystem. Dessa parametrar kan jämföras för att se vad som påverkar renheten på matavfallet och sammansättningen på restavfallet. 4

5 De allra flesta kommuner har följt Avfall Sveriges rekommendationer om hur plockanalyser ska genomföras. En del har även undersökt andra parametrar, som oundvikligt (t ex fruktskal) och onödigt (t ex färska frukter och grönsaker) matavfall. Detta har inte tagits hänsyn till i denna rapport. En del kommuner har delat in provet från plockanalysen i något färre fraktioner. Diagrammen som följer visar medianvärde därför att enstaka resultat som skiljer sig från resterande, påverkar ett medelvärde mycket medan medianvärdet ger en bättre avspegling av det totala resultatet utan att ta hänsyn till sådana avvikelser. Alla värden är angivna i vikt% och proven är utförda under 2010 och Resultat och diskussion 6.1 Rest och matavfall i Skåne Resultat från plockanalyser av 48 prov på restavfall visar att Skånes restavfall består av 28 % matavfall och 33 % producentansvarsmaterial, se diagram 1 och 2. Mer än hälften av restavfallsmängd i Skåne består av återvinningsbart material. Önskan är att ingen av dessa fraktioner ska återfinnas i restavfallet. Restavfall innehåller dock 0 % farligt avfall och elektronik vilket är det allra viktigaste. Det finns många fördelar med källsortering av matavfall och producentansvarsmaterial och därför är det viktigt att se vilka parametrar som påverkar utsortering av dessa fraktioner. blöjor, bindor o dyl; 9% allt övrigt ; 7% textil; 3% trä; 1% el- & elektronik*; 0% farligt avfall; 0% övrigt oorganiskt; 5% övrig metall; 1% metallförpackningar *; 2% övrigt glas; 0% glasförpackningar*; 2% övrig plast; 1% hårdplastförpacknin gar*; 4% frigolit*; 0% mjukplast *; 9% övrigt papper; 5% well*; 1% pappersförpackning ar*; 7% matavfall; 28% trädgårdsavfall; 2% tidningar, journaler o dyl*; 5% Diagram 1. Sammansättning av restavfall i Skåne, median för 48 prov. Markering med * innebär producentansvarsmaterial 5

6 övrigt; 36% matavfall; 28% trädgårdsavfall; 2% elektronik; 0% farligt avfall; 0% förpackningar och tidningar; 33% Diagram 2. Andel matavfall och producentansvarsmaterial i Skånes restavfall, median för 48 prov Enligt plockanalyser av 26 prov på matavfall från Skånes hushåll är matavfallet rätt sorterat till 96,1 %, se diagram 3. De största felsorterade fraktionerna i matavfallet var tidningar och papper samt trädgårdsavfall. Det fanns i genomsnitt inget farligt avfall eller glas, men det fanns 0,1 % metall och 0,5 % mjukplast. Det fanns dock en del enskilda kommuners resultat som visade annorlunda. Den lägsta andelen matavfall i fraktionen var 67,6 % och den högsta 99,2 %. Den lägre siffran var på matavfall från hushåll i flerfamiljshus och den högsta från villahushåll. Det felsorterade materialet försvårar biogasprocessen och energi behöver användas till att sortera bort det och underhålla maskiner som är gjorda för matavfall. 3,9% Felsorterat 96,1% Diagram 3. Renheten på matavfall i Skåne, median för 26 prov 6

7 6.2 Rest- och matavfall från olika boendeformer i Skåne Hushållen i villor slänger 3 % mindre matavfall i restavfallet än de i flerfamiljshus, se diagram 4 och 5. Det finns även två procentandelar mer förpackningar och tidningar i restavfallet från flerfamiljshus än det från villor. Vid jämförelse med matavfallets renhet i olika boendeformer är trenden likadan; hushållen från villor sorterar bättre än de från flerfamiljshus. 19 prov på restavfall från villor och 25 prov på restavfall från flerfamiljshus har sammanställts för att få fram de redovisade medianvärdena. Restavfall villor Restavfall flerfamiljshus matavfall matavfall trädgårdsavfall trädgårdsavfall 38% 0% 0% 30% 27% 2% förpackningar och tidningar farligt avfall elektronik övrigt 0% 0% 35% 32% 30% 2% förpackningar och tidningar farligt avfall elektronik övrigt Diagram 4. Sammansättning av restavfall från villor Diagram 5. Sammansättning av restavfall från flerfamiljshus Det visas med diagram 6 och 7 att villahushållen sorterar sitt matavfall bättre än median i Skåne dvs 97,1 % jämfört med 96,1 %, medan hushåll i flerfamiljshus sorterar 93,3 % rätt, vilket är lägre än medianvärde för hela Skåne. 12 prov på matavfall från villahushåll och 14 prov från flerfamiljshus har används till resultatet. Det är en markant skillnad på renheten på matavfall som kommer från villor och flerfamiljshus. Vad detta beror på är svårt att urskilja men trenden är likadan då det gäller andel matavfall i restavfall som kommer från olika boendeformer. villor 2,9% flerfamiljshus 6,7% totalt felsorterat totalt felsorterat 97,1% 93,3% Diagram 6 och 7. Renheten på matavfall från villor, 12 prov och flerfamiljshus, 14 prov 7

8 6.3 Frivillig/delvis och obligatorisk insamling av matavfall Det syns tydligt i diagram 8 att obligatorisk insamling av matavfall minskar drastiskt andelen matavfall i restavfallet, 24 % jämfört med 36 % matavfall i restavfall som kommer från hushåll utan någon matavfallsinsamling. Redovisat resultat i diagram kommer från 48 prover. Vilken typ av insamling som ska användas bestämmer var kommun själv. I en del kommuner är det frivilligt att sortera ut matavfall eller att bara vissa delar av kommunen gör det. Då är det en liten högre andel matavfall i restavfallet, nämligen 28 %. Då det handlar om producentansvarsmaterial är trenden likadan. Vid obligatorisk utsortering av matavfall finns det mindre andel förpackningar och tidningar, 29 % än när det är frivillig/delvis insamling, 33 %. Där det inte finns någon matavfallsinsamling alls är 36 % tidningar och förpackningar kvar i restavfallet. Alltså bidrar obligatorisk insamling av matavfall till källsortering av matavfall och producentansvarsmaterial. övrigt 26% 36% 42% elektronik 37% 33% 29% 36% 28% 24% Ingen Frivillig/delvis Obligatorisk matavfallsinsamling matavfallsinsamling matavfallsinsamling farligt avfall förpackningar och tidningar trädgårdsavfall matavfall Diagram 8. Jämförelse av restavfallets innehåll beroende på kommunens sätt att samla in matavfall, 48 prov Resultat från plockanalyser på 9 prov på matavfall vid frivillig insamling och 17 prov vid obligatorisk matavfallsinsamling redovisas i diagram 9 och 10. De visar att det är 1,5 % högre renhet på matavfall i de kommunerna med obligatorisk insamling. En del kommuner med frivillig insamling hävdar att matavfallet blir renare då det kommer som eget initiativ från hushållen. Enligt denna sammanställning är det inte så. En del kommuner med frivillig insamling av matavfall väljer att låta det bli billigare att sortera ut matavfall, så de som väljer att sortera ut premieras. Men det kan vara så att en del invånare väljer det för att det helt enkelt är billigare, och inte därför de vill börja sortera mer utförligt. 8

9 Frivillig/delvis insamling av matavfall 4,9% Obligatorisk matavfallinsamling 3,4% Felsorterat Felsorterat 95,1% 96,6% Diagram 9. Andel oönskat material vid frivillig/ delvis insamling av matavfall Diagram 10. Andel oönskat material vid obligatorisk insamling av matavfall 6.4 Olika insamlingssystem för rest- och matavfall I diagram 11 där 48 prov sammanställts kan det utläsas att restavfall från hushåll med insamling av matavfall består av runt 30 % producentansvarsmaterial medan restavfall från hushåll utan separat insamling av matavfall består av 37 % av producentansvarsmaterial. Även denna jämförelse visar på att matavfallsinsamling har positiv inverkan på utsortering av producentansvarsmaterial. Restavfall från fyrfackskärl innehåller minst andel matavfall och producentansvarsmaterial av alla kärl. Då separata och tvåfackskärl används finns en större mängd matavfall, 26 respektive 29 % och en något större mängd producentansvarsmaterial, 32 % i restavfallet. Detta kan bero på att separata kärl oftast används i flerfamiljshus och är enligt föregående jämförelser något sämre på att sortera rätt. 9

10 36% 38% 32% 32% 44% 29% 26% 37% övrigt elektronik farligt avfall förpackningar och tidningar trädgårdsavfall 26% 29% 23% 36% matavfall Separata kärl Tvåfackskärl Fyrfackskärl Ingen insamling av matavfall Diagram 11. Jämförelse av innehåll i restavfall beroende på insamlingssystem, 48 prov De olika insamlingskärlen för matavfall jämförs i diagram 12, 13 och 14 med resultat av plockanalyser från 26 prov. I tvåfackskärl är renheten 98 % och detta är högre renhet än den som kommer från separata kärl, fyrfackskärl och för hela Skåne. Sämst sorterat är det i separata kärl där det finns 5,1 % orenheten i matavfallet, mer än dubbelt så mycket som det finns i matavfallet från tvåfackskärl. från tvåfackskärl med 2 % orenheten är lite bättre sorterat än det som kommer från fyrfackskärl med 3,3 % orenhet samt som restavfall i fyrfackskärl innehåller mycket mindre matavfall., tvåfackskärl 2,0%, separata kärl 5,1% 98% Felsorterat 95% Felsorterat Diagram 12 och 13. Andel oönskat material i matavfall vid separata kärl och tvåfackskärl 10

11 , fyrfackskärl 3,3% Felsorterat 97% Diagram 14. Andel oönskat material i matavfall vid insamling i fyrfackskärl 6.5 Informationsinverkan på renheten av matavfallet Det visade sig att de hushåll i kommuner som gjort extra insatser med att gå ut med information om matavfallssortering till invånarna, t ex genom kampanjer i varuhus, informationsblad, reklam på sopbilar, annonser eller vid möten vid uppstart av utsortering av matavfall hade något högre andel rätt sorterat matavfall, 97 % än median i hela Skåne, 96,1 %. Även extra utskick och informationsblad till hushållen om matavfall, utöver de tidningar som många kommuner ger ut tillsammans med fakturorna, ledde till utökad informationsspridning. Vissa kommuner har gett ut mycket information då de började med insamling av matavfall. En del har även fortsatt ha kampanjer efter uppstarten. Det ger alltså resultat att gå ut med extra information om sortering av matavfall. Det gör antagligen invånarna mer medvetna om varför det är viktigt att sortera rätt. Sammanställningen består av 11 prov från kommuner som ansågs använda ovan nämnda metoder att sprida information till invånarna. Det visade sig att en kommun som är med i sammanställningen och har mycket dåligt sorterat matavfall, runt 80 %, inte hade gett ut någon information alls om sopsortering på flera år. 11

12 3,0% Felsorterat 97,0% Diagram 15. Andel oönskat material då kommunen/avfallsbolaget skickat information utöver det med fakturan och haft kampanjer med endast matavfallssorterig, median för 11 prov 6.6 Biogaspotential i Skåne Enligt Avfall Sveriges statistik där varje kommun får redovisa sina årsresultat slängde Skånes hushåll totalt ca ton kärl- och säckavfall under 2010, se tabell 1. Av det var ton restavfall som gick till förbränning och ton var källsorterat matavfall. Av det utsorterade matavfallet går ton till biologisk behandling dvs ungefär ton till centrala biogasanläggningar och ton går till kompostering (denna siffra har många kommuner inte svarat på och kan därför inte bli mer exakt). Resten går till förbränning. Plockanalysresultat visar att 28 % av Skånes restavfall består av matavfall, se diagram 1. Detta ger en mängd matavfall på ca ton som finns i restavfallet och som idag går till förbränning istället för biologisk behandling. Som det ser ut idag sorteras det ut ton matavfall enligt vad Skånes kommuner har redovisat. Det är alltså endast 35 % av det totala matavfallet från hushållen i Skåne som sorteras ut. Det finns en del potential kvar i kärl- och säckavfallet som inte utnyttjas idag. Tabell 1. Mängd rest- och matavfall i ton från hushåll i Skåne, 2010 Restavfall* Källsorterat matavfall * i restavfallet (28 %)** Totalt matavfall i Skåne *Källa: Avfall web 2010 **Källa: Plockanalysresultat, 48 prov Enligt Avfalls Sveriges avfall webb går idag ca 30 % av Skånes totala slängda matavfall till biologisk behandling och endast ca 23 % används till biogasproduktion. Det betyder att det finns stor potential till större utvinning av energi från matavfall. 12

13 Enligt Linné et al (2008) så finns det en potential i Skånes matavfall på 0,18 TWh per år och med begränsning 0,06 TWh per år. Om alla anläggningar skulle se ut som NSRs skulle Skånes matavfall med uträkning baserad på Eriksson & Holmström (2010) kunna alstra 0,12 TWh per år och med begränsning 0,07 TWh/år (med begränsning menas att det tas hänsyn till att en del matavfall går till spillo i hanteringen och processen i t ex förbehandlingsanläggningen). Som det ser ut idag produceras 0,3 TWh/år biogas från matavfall och om hela matavfallets potential skulle utnyttjas skulle det vara en ökning med ungefär en tredjedel av den nuvarande produktionen. 6.7 Bäst insamlingssystem för matavfall Då det gäller restavfall är enligt denna sammanställning det bästa systemet fyrfackskärl med obligatorisk insamling av matavfall för att få så lite matavfall och förpackningar som möjligt i restavfallet. Men om man tar matavfallets renhet i beaktning så borde ett tvåfackssystem vara att föredra med obligatorisk insamling av matavfall. 8 Felkällor Statistiken om mängd kärl- och säckavfall kommer från avfall web som tillhör Avfall Sverige. Där får var kommun fylla i sina uppgifter för det aktuella året. Men sidan var inte fullständig och det stämde inte alltid mellan kg/person och samlad mäng i ton för kommunen i fråga. En del kommuner hade inte fyllt i alla parametrar och några hade inte svarat överhuvudtaget utan behövde kontaktas för att få aktuella uppgifter. Detta innebär att uträkningarna av totala andelen kärl- och säckavfall i Skåne samt andel matavfall och restavfall är ungefärliga värden. Svaren på intervjufrågorna har varierat till viss del, i utförlighet och korrekthet. Frågorna har tolkats något olika av olika personer. Eftersom intervjuerna mejlades ut under semestertid har inte alltid ordinarie svarat vilket också kan påverka svaren. Ingen jämförelse har gjorts i andel avfall i kg/villa/vecka eller liknande. Dessa uppgifter fanns endast från ett fåtal kommuners plockanalyser. Detta kan nämligen ge ett annorlunda resultat som visar skillnader mellan kommunerna från ett annat ljus, eftersom det slängs olika mycket avfall på olika platser och hushållsformer. 13

14 9 Källhänsvisning Avfall Sveriges statistiksida: Avfall web; Eriksson, Ylva & Holmström, David (2010) Utvärdering och optimering av metod för förbehandling av källsorterat hushållsavfall till biogasproduktion Linné et al (2008) Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter. Vukicevic, Sanita. NSR Westin, Jenny. Avfall Sverige Intervjuer med avfallsbolag: Bergman, Sara. MERAB Bissmont, Mimmi. VA Syd Malmö Hallmer, Martin. Sysav Holmblad, Cecilia. NSR Karlsvärd, Johan, Appelqvist, Jan. Kristianstad Renhållning Meerwald, Jonny. LSR Persson, Sandra, Waldermansson, Dan. Nårab Rönnmar, Mikael. Lunds renhållningsverk Kommuner som genomfört plockanalyser till denna sammanställning: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 14

15 Appendix Intervjufrågorna till avfallsbolagen i Skåne: Har alla hushåll separat insamling av matavfall? Om inte, varför? Vilket sorts insamlingssystem för hushållsavfall (brännbart, matavfall, tidningar och förpackningar)har ni i villor och flerfamiljshus? Hur informeras hushåll om att sortera matavfall? Informeras alla hushåll om insamling av matavfall på samma sätt eller det finns olika informationskanaler för villor respektive flerfamiljshus? Finns det separat insamling av matavfall från storkök, skolor och restauranger i er kommun? Hur behandlas det insamlade matavfallet? Hur väl sorterat är matavfallet i er kommun? Är hushållen bra på att sortera rätt? 15

Plockanalys hushållsavfall

Plockanalys hushållsavfall Plockanalys hushållsavfall Genomförande av plockanalys Analysen genomfördes av JTI under 2010 på uppdrag av Uppsala Vatten. Analysen genomfördes vid Hovgårdens avfallsanläggning. 2 2010-10-14 Analyserade

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

PLOCKANALYSER AV KÄRL- OCH SÄCKAVFALL FRÅN HUSHÅLL I NACKA KOMMUN

PLOCKANALYSER AV KÄRL- OCH SÄCKAVFALL FRÅN HUSHÅLL I NACKA KOMMUN PLOCKANALYSER AV KÄRL- OCH SÄCKAVFALL FRÅN HUSHÅLL I NACKA KOMMUN Nacka kommun 27 juni 2014 Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB Kopparbergsvägen 8 722 13 Västerås Telefon: 076-767 16 04 E-post: info@milav.se

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Underlätta! Välj ett system som fungerar

Underlätta! Välj ett system som fungerar Underlätta! Välj ett system som fungerar Minska restavfallet Avfallshantering kan vara kostsam och mycket av det avfall som skulle kunna återvinnas, sorteras som restavfall. Det innebär stora mängder

Läs mer

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder RAPPORT B2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder ISSN 1103-4092 Förord Denna rapport har utförts inom utvecklingssatsningen

Läs mer

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1 Sysavdagen 2016 Aktuellt från Sysav Peter Engström 16 maj 2016 1 Sysav och Sysav Industri hanterade 854 700 ton avfall Hushållsavfall Grovavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Kliniskt avfall

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Plockanalys. Handplockad kunskap. Restavfall

Plockanalys. Handplockad kunskap. Restavfall NSR Plockanalys Handplockad kunskap Restavfall Plockanalys av kommunalt säck- och kärlavfall (brännbart restavfall) Information är källan till effektiva insamlingssystem av hushållsavfall. En plockanalys

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport

Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2013-07-01 Handläggare Maria Arveström 08-508 465 62 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten. Fredrik

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Reko Sundsvall 19-30/4 2010 Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av tre moderprov; Villor, Verksamheter samt Flerfamiljshus. Plockanalysen utfördes 2010-04-19

Läs mer

2011-12-09. Vi hoppas att ni skall få en intressant läsning och ni är mycket välkomna att ringa oss om ni har frågor.

2011-12-09. Vi hoppas att ni skall få en intressant läsning och ni är mycket välkomna att ringa oss om ni har frågor. 2011-12-09 Smedjebacken Energi AB Att: Inger Knutsson Gunnarsvägen 7 777 34 Smedjebacken Bästa kund I följande sidor redovisas resultatet från genomförd plockanalys på ert blandade hushålls, deklarationsnummer

Läs mer

Avfallsplan 2020 HELSINGBORGS STAD

Avfallsplan 2020 HELSINGBORGS STAD REMISSVERSION Avfallsplan HELSINGBORGS STAD Beslutad av Helsingborgs Kommunfullmäktige 2016-04-xx Gäller från och med 2016-05-xx Sammanfattning Alla kommuner måste enligt 15 kap. Miljöbalken ta fram en

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Östersunds Kommun 30/6-5/7 2010 Sammanfattning Hushållsavfallet i denna plockanalys bestod av två moderprov; flerfamiljshus samt villaområde. Plockanalysen utfördes 2010-06-30

Läs mer

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Upprättad av Kirsti Sandelin, Miljöbolaget i Svealand AB Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av ett moderprov med rest där matet samlas

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

De formella grunderna för NSR:s verksamhet konsortialavtalet. mellan de sex ägarkommunerna och nya ägardirektiv har under

De formella grunderna för NSR:s verksamhet konsortialavtalet. mellan de sex ägarkommunerna och nya ägardirektiv har under Med miljön i fokus De formella grunderna för NSR:s verksamhet konsortialavtalet mellan de sex ägarkommunerna och nya ägardirektiv har under 2005 omprövats och antagits. Direktiven innebär ett tydliggörande

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar

Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar TRANÅS KOMMUN, MJÖLBY KOMMUN OCH AB BOXHOLMSTEKNIK Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar UPPDRAGSNUMMER 1311751000 GÖTEBORG SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG MILJÖTEKNIK

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matvfall?

Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matvfall? KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matvfall? En pilotstudie i Sydost - Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Uppdragsivare: Stefan Halldorf Hushållningssällskapet Kalmar

Läs mer

Kretsloopen. TEMA Sortera påsken rätt. BJUV nr. 1 2009. Don, Micke och Gerd tar emot beställningar på din slamtömning. Förändringar i sop hämtningen

Kretsloopen. TEMA Sortera påsken rätt. BJUV nr. 1 2009. Don, Micke och Gerd tar emot beställningar på din slamtömning. Förändringar i sop hämtningen Kretsloopen BJUV nr. 1 2009 källsorteringsinformation från nsr TEMA Sortera påsken rätt Sidorna 4-5 Don, Micke och Gerd tar emot beställningar på din slamtömning sidan 3 Förändringar i sop hämtningen sidan

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se Upplands Väsby kommun, Teknik & Fastighet, december 2009. Första upplagan 3 000 exemplar. Tryck: Nässjö Tryckeri AB Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

15 kommuners avfallshantering

15 kommuners avfallshantering En rapport från fastighetsägarna MittNord 15 kommuners avfallshantering Rapporten är producerad av Ronny Bergens, Enskede 2015, på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord. Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Nulägesbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll HUSHÅLLSAVFALL 3 Sammanfattning hushållsavfall 3 Göteborgsregionen 4 Renova

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i villa Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna

Läs mer

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning Avfallsplan för Årjängs kommun 2007-2011 Sammanfattning Avfallsplanen beskriver hur den framtida avfallshanteringen inom kommunen planeras. Kommunen har under åren 2007 till 2011 fem övergripande mål som

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomisk analys Bilaga 4 NV-00336-13 Samhällsekonomisk analys av etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall NATURVÅRDSVERKET Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Regional kretsloppsplan

Regional kretsloppsplan Regional kretsloppsplan FÖRORD 4 INLEDNING 5 Varför en regional kretsloppsplan? 5 Vad tycker regionen är viktigt? 6 Regional enkätundersökning 6 Kommunala workshopar 8 Sysavs strategiska agenda 9 Barnperspektivet

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Grundpelare. ReturMera

Grundpelare. ReturMera Historik ReturMera-begreppet föds i Stockholm i ett källsorteringsprojekt 1996 Sävsjö-Vetlanda-projekt med sortering i olikfärgade påsar 1996 Malmö-projekt med sortering direkt i kärl för olika fraktioner

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Kretsloopen. TEMA Sortera påsken rätt. ängelholm nr. 1 2009. Fråga experten! Vad händer med mitt matavfall? NSR förbereder för kraftvärmeverk

Kretsloopen. TEMA Sortera påsken rätt. ängelholm nr. 1 2009. Fråga experten! Vad händer med mitt matavfall? NSR förbereder för kraftvärmeverk Kretsloopen ängelholm nr. 1 2009 källsorteringsinformation från NSR och ängelholms KOMMUN TEMA Sortera påsken rätt Sidorna 4-5 Fråga experten! Vad händer med mitt matavfall? sidan 3 NSR förbereder för

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluter ni er fastighet

Insamling av matavfall. Så ansluter ni er fastighet Insamling av matavfall Så ansluter ni er fastighet Tack för maten! Vad gör du med dina 100 kilo? Varje år genererar en person 100 kilo matavfall. 100 kilo! Att ta tillvara på denna resurs och låta det

Läs mer

RVF Utveckling 2004:12

RVF Utveckling 2004:12 Analys av värdet av hushållens materialåtervinning RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 24 Upplaga: 1 ex FÖRORD RVF:s arbetsgrupp för

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Plockanalys mat- och restavfall från hushåll 2015 Stockholm Vatten

Plockanalys mat- och restavfall från hushåll 2015 Stockholm Vatten Plockanalys mat- och restavfall från hushåll 2015 Stockholm Vatten 5 februari 2016 Rapportförfattare och arbetsledare: Leif Lundin Granskare och arbetsledare: Johan Olsve DATUM / VERSION: 160205 / version

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack.

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Ny insamling för villor i Norrköping Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Nu ökar vi servicen för dig, för miljön Senast det skedde en stor förändring som rörde hämtningen

Läs mer

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Styrdokument: Kommunal avfallsplan Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder Dokumentansvarig: Teknisk chef Reviderad:- Dnr : SBN2015/312 Förslag till Bollebygds kommuns

Läs mer

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Avfallsanläggningar och avslutade deponier

Avfallsanläggningar och avslutade deponier Bilaga 4 Avfallsanläggningar och avslutade deponier Avfallsplan 2011-2015 för 2010-12-01 SYSAV:s ar (Avfallsanläggningar i hela SYSAV-regionen) Hedeskoga Hedeskoga 3:10 Ystads kommun 90.300 Brännbart industri-

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Utvärdering av matavfallsinsamlingen på Gotland

Utvärdering av matavfallsinsamlingen på Gotland Utvärdering av matavfallsinsamlingen på Gotland Slutrapport REGION GOTLAND 27 juni 2012 M I L J Ö - O C H A V F A L L S B Y R Å N I M Ä L A R D A L E N A B K O P P A R B E R G S V Ä G E N 8 7 2 2 1 3 V

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning Kommunfullmäktige Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för renhållning 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna bestämmelser... 3 2. Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR 2010 2009 Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR Sammanställd juni 2011 av: STAR (Stockholmsregionens Avfallsråd) 2 Innehållsförteckning Avfalls- och återvinningsstatistik från Stockholms läns kommuner

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Avfallshantering Allmän beskrivning Stadens mål är att bedriva en effektiv och miljömässig avfallshantering för att uppnå bästa möjliga renhet och kvalitet på avfallet så att det kan

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Plockanalys grovavfall 2011 Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Amanda Carlberg Rapport Datum Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Bakgrund...

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer