Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010"

Transkript

1 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund

2 Uppföljning av studerande på yrkesvux Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 KAPITEL 1 OM UNDERSÖKNINGEN... 4 KAPITEL 2 RESULTAT KAPITEL 3 BESKRIVNING AV DE STUDERANDE KAPITEL 4 SYSSELSÄTTNING FÖR DE STUDERANDE PÅ VÅRTERMINEN KAPITEL 5 SYSSELSÄTTNING FÖR DE STUDERANDE PÅ HÖSTTERMINEN OM SPLITVISION RESEARCH BILAGA 1 UPPGIFTER OM SAMTLIGA STUDERANDE BILAGA 2 FRÅGEUNDERLAG

3 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Förord FÖRORD Denna rapport avser att presentera resultatet av Göteborgsregionens kommunalförbunds effektundersökning gällande studerande på yrkesvux. Resultatet baseras på telefonintervjuer med dem som studerat på yrkesvux under vår- och höstterminen Undersökningen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning, Kenneth Ardehed och Anders Löfgren. Citera och använd gärna resultatet i rapporten, men uppge källan, Splitvision Research och Göteborgsregionens kommunalförbund. Vi vill tacka alla som har ställt upp i telefonintervjuerna för denna undersöknings räkning. Göteborg, den 28 mars 2011 Splitvision Research 3

4 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 1 Om undersökningen KAPITEL 1 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningens genomförande Undersökningen har genomförts som en totalundersökning bland studerande på vår- och höstterminen Urvalskriteriet för de studerande på vårterminen har varit att de ska ha avslutat sina studier på yrkesvux. Urvalskriteriet för de studerande på höstterminen har varit att de ska ha varit antagna till en yrkesvuxutbildning. De behöver inte ha avslutat sina studier på yrkesvux. Undersökningen i sin helhet bygger på Skolverkets krav på uppföljning av yrkesvux och den enkät som Skolverket utarbetat för detta syfte. Innan undersökningen genomfördes skickades ett postalt vykort till deltagarna med information om undersökningen. På kortet fanns en uppmaning att deltagarna kunde höra av sig om de visste att de kontaktuppgifter de lämnat vid antagningen inte längre var aktuella eller om de inte hade möjlighet att delta via telefon. Omkring 30 personer kontaktade oss. Telefonintervjuerna genomfördes under vecka Svarsfrekvens Undersökningen har besvarats av personer. Det motsvarar en svarsfrekvens på 73 %. Svarsfrekvensen för de studerande på vårterminen är 65 % och för de studerande på höstterminen 75 %. För detaljerad information kring svarsfrekvens, se bilaga 2. Tabell 1:1. Svarsfrekvens. Per termin och per samtliga. Urval Svar Svarsfrekvens VT % HT % Samtliga % Den höga svarsfrekvensen gör att undersökningens representativitet är hög. Sett till bakgrundsvariablerna hemkommun, termin, utbildningskommun, ålder, kön eller yrkes-/ämnesområde skiljer sig fördelningen av deltagarna i undersökningen som mest två procentenheter från fördelningen i GR Utbildnings register (Alvis). Bortfall I undersökningen finns det ett bortfall på personer. Se diagram 1:1 för komplett bild av bortfallet. Undersökningens täckningsgrad, det vill säga andelen deltagare som vi har varit i kontakt med är 83 %. Täckningsgraden kan ses som ett mått på hur bra kontaktuppgifterna till deltagarna är, då uppdaterade uppgifter ger högre täckningsgrad. 4

5 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 1 Om undersökningen Diagram 1:1. Undersökningens bortfall. Diagrammet visar antalet studerande som inte är med i resultatet utifrån anledningarna till vänster i diagrammet. Saknade telefonnummer 73 Inte möjliga att nå på aktuella nummer 605 Ville inte besvara undersökningen 230 Bortfall på grund av andra anledningar Påbörjade inte kursen Har ej läst någon yrkesvuxutbildning Telefonnummer saknas (73 personer) innebär att personen inte har haft något nummer registrerat i Alvis och att det inte heller har gått att hitta något nummer. Den största bortfallsorsaken är att respondenterna ej har gått att nås på angivet nummer (605 personer). Att en respondent inte kan nås kan bero på att numret har upphört, är felaktigt eller att ingen svarar. Samtliga deltagare som inte har svarat på ett första försök har sökts flera gånger och vid olika tider på dygnet. I de fall där det har funnits flera telefonnummer har dessa också använts. De studerande som inte hade nåtts vid undersökningens slut har blivit sökta omkring 30 gånger. Vill inte besvara enkäten (230 personer) innebär att respondenten före undersökningen eller i telefonintervjun tackat nej till att medverka i undersökningen. Ett av syftena med att informera brevledes om undersökningen var att informera om och skapa en förståelse för undersökningen så att denna andel skulle minska. Annat (67 personer) innebär bland annat att respondenten har haft svårigheter att prata eller att de påstått att de redan har blivit intervjuade. Av samtliga i bortfallet kategoriserade som Annat har vi talat med 50 personer. Påbörjade aldrig utbildningen (37 personer): samtliga i urvalet ska ha påbörjat studier på yrkesvux, men det kan finnas studerande i denna grupp som gått så kort tid att de själva anser att de aldrig påbörjade den. Trots att de i så fall är rapporterade till Skolverket och ska följas upp innebär det troligen att respondenterna inte ansett sig ha något att bidra med och därför tackat nej till undersökningen. Denna kategori kan på så sätt ses som en underkategori till Vill inte besvara enkäten. Har ej läst någon utbildning på yrkesvux (64 personer) innebär inte nödvändigtvis att respondenten felaktigt ingått i undersökningen utan att hon/han inte känner igen begreppet yrkesvux eller i beskrivningen av yrkesvux och vuxenutbildning. Internt bortfall Internt bortfall syftar till de frågor som inte har något giltigt svar trots att den studerande har besvarat enkäten. Det kan exempelvis bero på att den studerande inte kan eller vill besvara någon fråga. 5

6 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 1 Om undersökningen Det interna bortfallet är lågt. Detta är vanligt förekommande för telefonundersökningar då det inte är lika lätt att hoppa över en fråga som i en enkätundersökning. Det interna bortfallet är högst för frågan om studiefinansiering, där 2 % av respondenterna har uppgett att de inte vet. Läsanvisningar Rapporten inleds med ett kapitel om undersökningens bakgrund. Det följs av ett kapitel som presenterar de främsta effekterna av yrkesvux sett till sysselsättning (kapitel 2). Därefter följer ett kapitel med detaljerade uppgifter om deltagarnas bakgrund och sammansättning (kapitel 3). Därefter följer detaljerad information kring sysselsättning för de studerande på vårterminen (kapitel 4) och på höstterminen (kapitel 5). I slutet av rapporten finns bilagor med uppgifter om samtliga studerande (bilaga 1) samt frågeunderlag (bilaga 2). Skolverkets enkät I syfte att genomföra en smidigare telefonintervju och få så många svar som möjligt har frågorna inte ställts i den ordning som finns i Skolverkets enkät. För hänvisning till resultatet utifrån Skolverkets enkät se tabell 1:2. Uppgifterna för yrkes-/ämnesområde, kön och ålder som har lämnats till Skolverket har inte byggt på frågor i denna enkät utan på registeruppgifter från GR Utbildning. Då uppgifterna i kapitel 3 syftar till dem som har besvarat enkäten överensstämmer inte uppgifterna med de som lämnats till Skolverket. Uppgifterna som lämnats till Skolverket finns i bilaga 1. Tabell 1:2. Diagram- och tabellhänvisning utifrån Skolverkets enkät. 2. Ålder Tabell B1:3 Tabell B1:3 3. Kön Tabell B1:3 Tabell B1:3 4. I vilket geografiskt område är de studerande födda? 5. I vilket yrkes-/ämnesområde har de studerande deltagit? VT HT Diagram 3:5 Diagram 3:6 Tabell B1:3 Tabell B1:3 8. Sysselsättning före yrkesvux Tabell 4:1 & 4:3 Tabell 5:1 & 5:2 10. Sysselsättning efter yrkesvux Tabell 4:2 & 4:4 11. Är sysselsättningen efter yrkesvux relaterad till yrkes- /ämnesområdet som de studerande deltagit i? Diagram 2:3 & 4:3 Följs upp under hösten 2011 Följs upp under hösten Ange huvudsaklig finansiering Presenteras gemensamt i diagram 2:4 6

7 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 1 Om undersökningen Om statistiken Statistik ger sken av att leverera sanningar med stor noggrannhet och exakthet. Så är inte fallet. Därför ber vi er läsa siffror och diagram utifrån att de ger er en uppfattning om vilka tendenser som råder. Gällande några kommuner och några yrkes-/ämnesområden är det få antal deltagare. För några ämnes-/yrkesområden under vårterminen är antalet svar så lågt som 1-3 stycken. Detta beror på att det inte har funnits fler som avslutat sin utbildning inom yrkes-/ämnesområdet. För dessa grupper får enskilda individers svar hög genomslagskraft. På grund av hög svarsfrekvens är detta problem mindre än det hade varit med en lägre svarsfrekvens. Generellt redovisar vi inte resultat som baserar sig på färre än 30 svar. I den här rapporten har vi dock valt att bortse från detta eftersom vi vet att kommunrepresentanter vill se resultat för sin egen kommun, oberoende av statistisk säkerhet. Vi har markerat resultat baserat på 30 svar eller färre med * och resultat baserat på 10 svar eller färre med **. Detta i syfte att synliggöra att informationen är statistiskt osäker. Tabell 1:3. Förklaring till stjärnmarkering i diagram och tabeller. * Resultatet baserar sig på svar från 30 eller färre individer. ** Resultatet baserar sig på svar från 10 eller färre individer. Begrepp Nedan finns en lista på vanligt förekommande begrepp i rapporten. Tabell 1:4. Vanligt förekommande begrepp. Begrepp Annan sysselsättning Studerande på vårterminen Studerande på höstterminen Teoretisk utbildning Yrkesutbildning Förklaring Innefattar följande sysselsättningar: arbetssökande, sjukskriven och föräldraledig. Personer som har avslutat sina studier under perioden till , totalt 572 personer. Personer som har läst under perioden till , totalt personer. Det inkluderar både pågående och avslutade studier under den perioden. Syftar till utbildningar eller kurser inom engelska, matematik, svenska, övriga teoretiska kurser eller orienteringskurser. Syftar till utbildningar eller kurser inom direkt branschrelaterade områden, exempelvis fordon eller hantverk. 7

8 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 1 Om undersökningen Att läsa diagram och tabeller Nedan presenteras en förklaring till de diagram som finns i rapporten. Exempeldiagram 1:1. De studerandes ursprung. Per hemkommun och per samtliga studerande på höstterminen. Uppgifterna gäller studerande på höstterminen. HT Ale Alingsås 74% 81% 9% 16% 1% 18% Göteborg 60% 9% 31% Härryda 90% 5% 5% Bakgrundsinformation som frågan presenteras utifrån. Kan vara hemkommun eller yrkes-/ämnesområde. Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet 91% 86% 81% 84% 3% 6% 2% 12% 2% 17% 10% 6% Mölndal 63% 6% 31% Partille 65% 7% 28% Stenungsund 71% 11% 17% Tjörn 90% 2% 7% Öckerö 94% 4% 2% Samtliga studerande på höstterminen 70% 7% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa Frågans svarsalternativ 8

9 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 1 Om undersökningen Exempeldiagram 1:2. Antal svar, saknade svar samt svarsfrekvens. Per kön, ålder och per samtliga studerande (vår- och höstterminen). Antal som besvarat frågan Antal som inte besvarat frågan Svarsfrekvens Bakgrundsinformation som frågan presenteras utifrån. Kvinna Man 19 år eller yngre år år år år år år 60 år eller äldre % 71% 78% 74% 68% 75% 77% 72% 70% 78% Samtliga % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar Antal saknade svar Frågans svarsalternativ 9

10 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 2 Resultat KAPITEL 2 RESULTAT Detta kapitel presenterar de främsta effekterna av yrkesvux som vi kan se i undersökningen. Den fokuserar på effekten sett till sysselsättning av yrkesvux för de studerande. Resterande kapitel är ämnade för fördjupning och inhämtning av specifik data. Kapitlet inleds med ett avsnitt gällande sysselsättning. Det är då endast de studerande vårterminen som redovisas. Gällande sysselsättning för de studerande på höstterminen så kommer detta att följas upp sex månader efter avslutade studier. Kommentar [ME1]: Stycke tillagt. Vart tar de studerande vägen efter yrkesvux? Sett till samtliga studerande på vårterminen är det 47 % som arbetar i någon form efter sina studier på yrkesvux. Det är något lägre i jämförelse med före studierna. Istället har andelen studerande ökat i jämförelse med före studierna. Andelen med annan sysselsättning (arbetssökande, sjukskriven eller föräldraledig) är ungefär samma före och efter yrkesvux (se diagram 2:1). Diagram 2:1. Sysselsättning före och efter studier på yrkesvux. Per studerande på vårterminen. VT Arbete 47% 57% Studier Annan sysselsättning 22% 22% 19% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sysselsättning före studier på yrkesvux Sysselsättning efter studier på yrkesvux Teoretiska ämnen leder till vidare studier Generellt är underlaget för litet för att kunna se några skillnader mellan hemkommuner. Även när det gäller yrkes-/ämnesområde är underlaget för litet för att kunna se några djupare trender. Det som kan urskiljas är att det är fler som studerade teoretiska ämnen som fortsätter studera efter yrkesvux i jämförelse med dem som gått yrkesinriktade utbildningar. Vilken nivå kan man förvänta sig att nå? Även om ambitionen med yrkesvux är att de studerande ska komma i arbete så kan de studerande ha andra direkta mål än arbete. De kan också ha skapat andra mål under studiernas gång, exempelvis fortsatta, högre studier. Yrkesvux kan på så sätt Kommentar [ME2]: Stycke flyttat från Reflektioner. 10

11 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 2 Resultat ingå i de studerandes större plan, som sträcker sig längre än utbildningen på yrkesvux och som kan inkludera vidare studier. Oavsett direkt mål kommer utbildningen i slutändan att stärka deras position på arbetsmarknaden. Intressant att reflektera kring är huruvida det finns en nivå som man kan förvänta sig att nå gällande andel i arbete efter studier. Exempelvis såg vi i den gemensamma effektstudie som vi gjorde för Vuxenutbildningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö år att andelen i arbete efter studier liknade denna undersökning. (Den undersökningen baserades inte på yrkesvux utan på gymnasial vuxenutbildning inklusive allmän inriktning. Av denna anledning var det en något högre andel som studerade och en något lägre andel i arbete efter studierna.) Många med annan sysselsättning före studier kommer i arbete Gällande samtliga som har avslutat sina studier sker en viss rotation mellan sysselsättningarna, men de studerande återvänder i hög grad till det de gjorde före studierna. De som arbetade före studierna är också de som i hög grad arbetar även efter studierna. En positiv förändring är att 43 % av de som hade annan sysselsättning före studierna uppgav att de arbetade efter studierna. I denna grupp gick alltså fler till arbete efter studierna än återvände till den sysselsättning som de hade före studierna. Se tabell 2:1. Kommentar [ME3]: Ändrad Även i texten nedan. Tabell 2:1. Sysselsättningsrotation. Per studerande på vårterminen. Sysselsättning före studier Sysselsättning efter studier Arbetar Studerar Arbetade 57% 31% 12% Studerade 29% 49% 23% Annan sysselsättning 43% 26% 31% Annan sysselsättning 1 Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm

12 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 2 Resultat Nästan fem av tio på yrkesinriktade utbildningar arbetar inom sitt yrkes-/ämnesområde Av de studerande på vårterminen som arbetar efter studierna uppger fyra av tio som har läst en yrkesinriktad utbildning eller kurs att de arbetar inom det yrkes- /ämnesområde som de har studerat. Sett till enbart de studerande på yrkesinriktade utbildningar är andelen högre, nästan fem av tio uppger att de arbetar inom det yrkes-/ämnesområde som de har studerat. Kommentar [ME4]: Rubrik ändrad. Även lagt till text om information sett till enbart studerande på yrkesinriktade utbildningar. Diagram 2:2. Arbetar inom det yrkes-/ämnesområde som de har studerat. Per yrkes- /ämnesområde, per samtliga studerande på yrkesinriktad utbildning och per samtliga studerande på vårterminen. * Antalet studerande är färre än 30. **Antalet studerande är färre än 10. Bygg innehåller enbart valideringsutbildningar. VT Bygg ** El Energi ** Fordon * Handel & Administration * Hantverk * Hotell & Restaurang * Industri ** Media ** Naturbruk ** Omvårdnad * 0% 14% 13% 31% 36% 50% 60% 70% 75% 84% 100% Engelska * Matematik ** Orienteringskurs ** Svenska ** Övriga teoretiska kurser 0% 20% 17% 22% 42% Studerande på yrkesinriktad utbildning på vårterminen Samtliga studerande på vårterminen 42% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 2 Resultat Studiefinansiering beror på sysselsättning Gällande studiefinansiering finns det få skillnader mellan de studerande på vårterminen och höstterminen. Den huvudsakliga finansieringen är studiemedel, oberoende av hemkommun, typ av utbildning, yrkes-/ämnesområde eller sysselsättning. Diagram 2:3.Huvudsaklig studiefinansiering. Per samtliga. På grund av avrundning blir inte summan av stapeln 100 %. 63% 9% 6% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Studiemedel Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Bibehållen lön från arbetsgivare Annan finansiering Det finns ett samband mellan sysselsättning före och efter studierna och sättet de finansierar studierna på. De som arbetar före eller efter studierna uppger i högre grad att de har haft bibehållen lön från arbetsgivare. På samma sätt uppger de som studerade före eller efter sina studier att de har använt studiemedel. De som har uppgett att de har en annan sysselsättning före eller efter sina studier uppger i högre grad att de har använt aktivitetsstöd eller annan finansiering. 13

14 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 3 Beskrivning av de studerande KAPITEL 3 BESKRIVNING AV DE STUDERANDE I detta kapitel presenteras detaljerade uppgifter kring dem som har besvarat enkäten samt dem som inte har gjort det. Uppgifterna kan ses som en bakgrund till vilka som har besvarat frågorna. Uppgifterna gällande yrkes-/ämnesområde, kön och ålder har i redovisningen till Skolverket tagits från registeruppgifter (Alvis). De redovisas därför utan bortfall. Se bilaga 1 för dessa uppgifter. Diagram 3:1 Antal svar, saknade svar samt svarsfrekvens. Per hemkommun och per samtliga studerande på vårterminen. Svarsfrekvens VT Ale % Alingsås % Göteborg % Härryda % Kungsbacka % Kungälv % Lerum % Lilla Edet % Mölndal % Partille % Stenungsund % Tjörn % Öckerö % Samtliga studerande VT % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar VT Antal saknade svar VT 14

15 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 3 Beskrivning av de studerande Diagram 3:2 Antal svar, saknade svar samt svarsfrekvens. Per hemkommun och per samtliga studerande på höstterminen. Svarsfrekvens HT Ale % Alingsås % Göteborg % Härryda % Kungsbacka % Kungälv % Lerum % Lilla Edet % Mölndal % Partille % Stenungsund % Tjörn % Öckerö % Samtliga studerande HT % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar HT Antal saknade svar HT 15

16 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 3 Beskrivning av de studerande Diagram 3:3. Antal svar, saknade svar samt svarsfrekvens. Per yrkes-/ämnesområde och per samtliga studerande (vår- och höstterminen). Svarsfrekvens Barn och Fritid % Bygg % El % Energi % Fordon % Handel & Administration % Hantverk % Hotell & Restaurang % Industri % Livsmedel % Media % Naturbruk % Omvårdnad % Teknik % Engelska % Matematik % Orienteringskurs % Svenska % Övriga teoretiska kurser % Samtliga % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar Antal saknade svar 16

17 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 3 Beskrivning av de studerande Diagram 3:4. Antal svar, saknade svar samt svarsfrekvens. Per kön, ålder och per samtliga studerande (vår- och höstterminen). Svarsfrekvens Kvinna % Man % 19 år eller yngre % år % år % år % år % år % år % 60 år eller äldre % Samtliga % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar Antal saknade svar 17

18 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 3 Beskrivning av de studerande De studerandes geografiska ursprung Studerande på vårterminen Diagram 3:5. De studerandes geografiska ursprung. Per hemkommun och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. ** Antalet studerande är 10 eller färre. På grund av avrundning blir inte summan av alla staplar 100 %. VT Ale * Alingsås * 57% 90% 14% 29% 10% Göteborg 68% 9% 23% Härryda * 82% 6% 12% Kungsbacka 95% 3% 3% Kungälv 93% 3% 5% Lerum * 84% 8% 8% Lilla Edet * 90% 10% Mölndal 66% 16% 18% Partille 81% 13% 6% Stenungsund * 84% 8% 8% Tjörn ** 100% Öckerö * 90% 10% Samtliga studerande på vårterminen 79% 8% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa 18

19 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 3 Beskrivning av de studerande Studerande på höstterminen Diagram 3:6. De studerandes geografiska ursprung. Per hemkommun och per samtliga studerande på höstterminen. På grund av avrundning blir inte summan av alla staplar 100 %. HT Ale Alingsås 74% 81% 9% 1% 16% 18% Göteborg 60% 9% 31% Härryda 90% 5% 5% Kungsbacka 91% 3% 6% Kungälv 86% 2% 12% Lerum 81% 2% 17% Lilla Edet 84% 10% 6% Mölndal 63% 6% 31% Partille 65% 7% 28% Stenungsund 71% 11% 17% Tjörn 90% 2% 7% Öckerö 94% 4% 2% Samtliga studerande på höstterminen 70% 7% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa 19

20 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 4 Sysselsättning för de studerande på vårterminen KAPITEL 4 SYSSELSÄTTNING FÖR DE STUDERANDE PÅ VÅRTERMINEN Hemkommun Tabell 4:1. Sysselsättning före studierna. Per hemkommun, och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Heltidsanställd Deltidsanställd Sysselsättning före studierna Studerande inom kommunal vuxenutbildning Egen (grundläggande/ företagare gymnasial) Studerande i annan skolform Ale * 50% 14% % 14% Alingsås * 30% 10% - 30% - 30% Göteborg 35% 26% 2% 7% 9% 21% Härryda * 29% 24% - 12% 6% 29% Kungsbacka 20% 30% 3% 20% 5% 23% Kungälv 33% 23% - 18% 13% 15% Lerum * 21% 13% 8% 17% 17% 25% Lilla Edet * 20% 10% - 10% 10% 50% Mölndal 28% 26% 2% 18% 8% 18% Partille 38% 22% - 3% 16% 22% Stenungsund * 56% 12% 4% 4% - 24% Tjörn ** 33% % Öckerö * 60% % 10% 10% Samtliga studerande på vårterminen 33% 21% 2% 13% 9% 22% Annan sysselsättning 20

21 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 4 Sysselsättning för de studerande på vårterminen Tabell 4:2. Sysselsättning efter studierna. Per hemkommun, och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Heltidsanställd Deltidsanställd Sysselsättning efter studierna Studerande inom kommunal vuxenutbildning Egen (grundläggande/ företagare gymnasial) Studerande i annan skolform Ale * 50% % 29% Alingsås * 10% 20% - 20% 40% 10% Göteborg 35% 21% 1% 7% 16% 20% Härryda * 29% 29% - 6% 18% 18% Kungsbacka 13% 18% - 10% 50% 10% Kungälv 25% 20% - 10% 25% 20% Lerum * 24% 8% 8% 4% 24% 32% Lilla Edet * 20% % 40% 10% Mölndal 23% 26% - 5% 27% 19% Partille 34% 22% 3% 3% 16% 22% Stenungsund * 40% 20% - 4% 16% 20% Tjörn ** 33% % - 33% Öckerö * - 10% - 30% 60% - Samtliga studerande på vårterminen 27% 19% 1% 8% 26% 19% Annan sysselsättning 21

22 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 4 Sysselsättning för de studerande på vårterminen Yrkes-/ämnesområde Tabell 4:3. Sysselsättning före studierna. Per yrkesområde och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. Bygg innehåller enbart valideringsutbildningar. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Sysselsättning före studierna Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande/ gymnasial) Studerande i annan skolform Egen Heltidsanställd Deltidsanställd företagare Bygg ** 100% El 38% 20% - 7% 13% 22% Energi ** 50% 50% Fordon * 21% 36% - - 7% 36% Handel & Administration * 32% 24% 8% 12% 4% 20% Hantverk 35% 20% 8% 10% 13% 15% Hotell & Restaurang * 29% 33% - 14% 5% 19% Industri * 36% 14% - 7% 14% 29% Livsmedel ** % Media * 23% 23% - 23% 15% 15% Naturbruk ** % Omvårdnad * 39% 25% 4% 4% 4% 25% Teknik ** % - - Annan sysselsättning Engelska * 29% 24% - 19% 10% 19% Matematik * 28% 28% - 16% 12% 16% Orienteringskurs * 42% 17% 8% 8% 8% 17% Svenska ** 11% 11% % 67% Övriga teoretiska kurser 34% 17% - 19% 9% 20% Samtliga studerande på vårterminen 33% 21% 2% 13% 9% 22% 22

23 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 4 Sysselsättning för de studerande på vårterminen Tabell 4:4. Sysselsättning efter studierna. Per yrkesområde och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. Bygg innehåller enbart valideringsutbildningar. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Heltidsanställd Deltidsanställd Sysselsättning efter studierna Studerande inom kommunal vuxenutbildning Egen (grundläggande/ företagare gymnasial) Studerande i annan skolform Bygg ** 67% % El 49% 20% 2% 4% 7% 18% Energi ** 50% 50% Fordon * 50% 21% % 14% Handel & Administration * 24% 28% 4% 4% 16% 24% Hantverk 15% 15% 5% 5% 38% 23% Hotell & Restaurang * 38% 33% - 5% 5% 19% Industri * 36% 21% - 14% 7% 21% Livsmedel ** % Media * 8% 23% - 8% 23% 38% Naturbruk ** - 100% Omvårdnad * 36% 32% - 4% 4% 25% Teknik ** % Annan sysselsättning Engelska * 19% 5% - 14% 48% 14% Matematik * 16% 20% - 16% 40% 8% Orienteringskurs * 38% 8% - 8% 31% 15% Svenska ** 20% 10% - 20% 20% 30% Övriga teoretiska kurser 19% 14% - 11% 42% 14% Samtliga studerande på vårterminen 27% 19% 1% 8% 26% 19% 23

24 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 4 Sysselsättning för de studerande på vårterminen Diagram 4:1. Andel som arbetade före och efter studier på yrkesvux. Per yrkes- /ämnesområde och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. Bygg innehåller enbart valideringsutbildningar. VT Bygg ** 67% 100% El 58% 71% Energi ** 100% 100% Fordon * 57% 71% Handel & Administration * 64% 56% Hantverk 35% 63% Hotell & Restaurang * 62% 71% Industri * 50% 57% Livsmedel ** Media * 31% 46% Naturbruk ** 100% Omvårdnad * 68% 68% Teknik ** Engelska * 24% 52% Matematik * 36% 56% Orienteringskurs * 46% 67% Svenska ** 22% 30% Övriga teoretiska kurser 33% 52% Samtliga studerande på vårterminen 47% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arbetade före studier på yrkesvux Arbetar efter studier på yrkesvux 24

25 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 4 Sysselsättning för de studerande på vårterminen Diagram 4:2. Andel studerande som studerade före och efter studier på yrkesvux. Per yrkes-/ämnesområde och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. Bygg innehåller enbart valideringsutbildningar. VT Bygg ** El Energi ** 11% 20% Fordon * Handel & Administration * Hantverk Hotell & Restaurang * Industri * Livsmedel ** Media * Naturbruk ** 7% 14% 16% 20% 23% 19% 10% 21% 21% 38% 31% 43% Omvårdnad * Teknik ** 7% 7% 100% Engelska * Matematik * Orienteringskurs * Svenska ** Övriga teoretiska kurser 11% 17% 29% 28% 28% 38% 40% 56% 53% 62% Samtliga studerande på vårterminen 22% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Studerade före studier på yrkesvux Studerar efter studier på yrkesvux 25

26 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 4 Sysselsättning för de studerande på vårterminen Arbetar inom det yrkes-/ämnesområde som de har studerat Diagram 4:3. Arbetar inom det yrkes-/ämnesområde som de har studerat. Per hemkommun och per samtliga studerande på vårterminen. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. VT Ale ** Alingsås ** Göteborg Härryda ** Kungsbacka * Kungälv * Lerum * Lilla Edet ** Mölndal Partille * Stenungsund * Tjörn ** Öckerö ** 33% 38% 30% 28% 37% 32% 57% 58% 60% 50% 60% 100% 100% Samtliga studerande på vårterminen 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 5 Sysselsättning för studerande på höstterminen KAPITEL 5 SYSSELSÄTTNING FÖR DE STUDERANDE PÅ HÖSTTERMINEN I detta avsnitt presenteras uppgifter kring sysselsättning före studier för de studerande på höstterminen. I syfte att kunna göra en likvärdig analys som för de studerande på vårterminen kommer höstens deltagare att följas upp ytterligare en gång (sex månader efter avslutade studier), och först då kommer frågan kring sysselsättning efter studierna att redovisas. Hemkommun Tabell 5:1. Sysselsättning före studierna. Per hemkommun och per samtliga studerande på höstterminen. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Heltidsanställd Deltidsanställd Sysselsättning före studierna Studerande inom kommunal vuxenutbildning Egen (grundläggande/ företagare gymnasial) Studerande i annan skolform Ale 31% 17% 1% 11% 9% 31% Alingsås 26% 22% 1% 11% 5% 35% Göteborg 28% 21% 1% 9% 8% 33% Härryda 26% 11% 3% 23% 8% 29% Kungsbacka 30% 21% 1% 14% 7% 26% Kungälv 26% 22% 1% 12% 8% 32% Lerum 21% 20% 1% 17% 12% 29% Lilla Edet 27% 24% 10% 6% 33% Mölndal 26% 17% 2% 15% 10% 30% Partille 23% 22% 1% 12% 7% 34% Stenungsund 22% 23% 1% 12% 10% 31% Tjörn 34% 22% 5% 7% 5% 27% Öckerö 42% 19% 4% 4% 8% 23% Samtliga studerande på höstterminen 27% 20% 1% 11% 8% 32% Annan sysselsättning 27

28 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Kapitel 5 Sysselsättning för studerande på höstterminen Yrkes-/ämnesområde Tabell 5:2. Sysselsättning före studierna. Per yrkes-/ämnesområde och per samtliga studerande på höstterminen. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Heltidsanställd Deltidsanställd Sysselsättning före studierna Studerande inom kommunal vuxenutbildning Egen (grundläggande/ företagare gymnasial) Studerande i annan skolform Barn och Fritid 27% 19% 2% 13% 9% 31% Bygg 80% % - - El 30% 19% 2% 10% 5% 34% Energi 44% 19% 4% 11% 7% 15% Fordon 33% 15% 1% 8% 8% 34% Handel & Administration 26% 20% 2% 11% 8% 33% Hantverk 34% 19% 2% 6% 11% 28% Hotell & Restaurang 24% 18% 1% 12% 11% 34% Industri 27% 20% 1% 13% 4% 35% Livsmedel 20% 20% - 7% 5% 49% Media 27% 15% 1% 10% 12% 35% Naturbruk 28% 16% 5% 7% 7% 38% Omvårdnad 28% 28% 2% 7% 7% 28% Annan sysselsättning Engelska 26% 20% 1% 19% 9% 25% Matematik 21% 17% 1% 23% 12% 26% Orienteringskurs 19% 11% - 11% 14% 46% Svenska 24% 15% 3% 18% 8% 33% Övriga teoretiska kurser 27% 16% - 15% 9% 33% Samtliga studerande på höstterminen 27% 20% 1% 11% 8% 32% 28

29 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Om Splitvision Research OM SPLITVISION RESEARCH Splitvision Research AB är ett konsultföretag. Vi arbetar främst med samhälls- och marknadsundersökningar, utredningar och utvärderingar där våra uppdragsgivare vill nå en djupare och bredare kunskap om företeelser och kunder. Vår specialitet som affärsantropologer är att vi kan mäta det "mjuka", hur människor tänker och vad de upplever. Vi arbetar på ett nytt sätt med kvalitativa och kvantitativa undersökningar. I egenskap av affärsantropologer använder vi oss av etnografiska metoder som intervjuer, observationer och deltagande. Ofta genomförs våra undersökningar i människors vardag. Det kan vara på plats i personers hem, på kontor, på sjukhus, i butiker eller på skolor. De etnografiska metoderna lyfter fram människors attityder, värderingar, beteenden och de kulturella sammanhang som de ingår i. Bland våra kunder finns både näringsliv och offentlig verksamhet. Vi arbetar både med korta, intensiva uppdrag och med långsiktiga strategiska projekt. För mer information besök gärna vår webbsida: Ni är även varmt välkomna att kontakta oss: Göteborgskontoret: Stockholmskontoret:

30 Hemkommun Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Bilaga 1 Uppgifter om samtliga studerande BILAGA 1 UPPGIFTER OM SAMTLIGA STUDERANDE Informationen i detta avsnitt inkluderar samtliga studerande på vårterminen och höstterminen, även dem som inte har besvarat undersökningen. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som vi har fått från Alvis och inte uppgifter som har funnits i enkäten. Hem- och huvudmannakommun Det är fler i Ale, Lilla Edet, Partille och Öckerö som studerar i någon annan kommun än sin hemkommun. I jämförelse är det fler i Göteborg, Kungsbacka och Stenungsund som studerar i sin hemkommun. Tabell B1:1. De studerandes huvudmannakommun utifrån hemkommun. Per samtliga. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Huvudmannakommun Samtliga som Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Öckerö studerar i annan kommun än hemkommunen Ale 60% 1% 19% - 4% 3% 2% - 4% 5% 2% 1% 40% Alingsås 2% 70% 15% - 2% - 3% - 2% 5% 2% - 30% Göteborg - 1% 74% - 4% 2% 4% - 7% 7% 1% 1% 26% Härryda - 1% 20% 67% 3% 1% 2% - 2% 3% % Kungsbacka % - 83% 2% 1% - 1% 2% % Kungälv 3% - 12% - 1% 72% 1% - 1% 3% 6% 1% 28% Lerum - 4% 11% 1% 3% 1% 69% - 1% 10% % Lilla Edet 32% - 10% - 5% 4% - 37% 4% 2% 6% 1% 63% Mölndal 1% - 19% 1% 3% 1% 1% - 73% 2% % Partille 1% - 25% - 6% 1% 3% - 6% 57% % Stenungsund 1% - 6% - 1% 2% 1% - 1% 1% 88% - 12% Tjörn 2% - 26% - 4% 7% 2% - - 2% 58% - 100% Öckerö % - 11% - 1% - 4% 1% 1% 30% 70% Samtliga 4% 3% 40% 3% 8% 6% 5% 1% 13% 7% 8% 1% 30% 30

31 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Bilaga 1 Uppgifter om samtliga studerande Tabell B1:2. Andel som studerar i hemkommunen. Per yrkes-/ämnesområde och per samtliga. *Antalet studerande är 30 eller färre. **Antalet studerande är 10 eller färre. Bygg innehåller enbart valideringsutbildningar. På grund av avrundning blir inte summan av alla rader 100 %. Studerar i hemkommun Barn och Fritid 100% - Bygg 39% 61% El * 40% 60% Studerar i annan kommun Energi 49% 51% Fordon 58% 42% Handel & Administration 59% 41% Hantverk 11% 89% Hotell & Restaurang 73% 27% Industri 49% 51% Livsmedel 77% 23% Media 68% 32% Naturbruk 52% 48% Omvårdnad 74% 26% Teknik ** - 100% Engelska 96% 4% Matematik 94% 6% Orienteringskurs 88% 12% Svenska 94% 6% Övriga teoretiska kurser 92% 8% Samtliga 70% 30% 31

32 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Bilaga 1 Uppgifter om samtliga studerande Ålder, kön och yrkes-/ämnesområde Uppgifterna om yrkes-/ämnesområde, kön och ålder har i redovisningen till Skolverket tagits från registeruppgifter. De har därför redovisats utan bortfall. Se tabell B1:3 nedan för dessa uppgifter. Tabell B1:3. Uppgifter gällande yrkes-/ämnesområde, kön och ålder för samtliga studerande. Per vår- och höstterminen. VT -10 HT år eller yngre år år år år år år år eller äldre 4 5 Kvinna Man Barn och Fritid 89 0 Bygg 12 6 El Energi 82 4 Fordon Handel & Administration Hantverk Hotell & Restaurang Industri Livsmedel 79 2 Media Naturbruk 86 7 Omvårdnad Teknik 0 2 Engelska Matematik Orienteringskurs Svenska Övriga teoretiska kurser Samtliga

33 Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010 Bilaga 4 Alternativt kapitel 3 BILAGA 2 FRÅGEUNDERLAG Frågor som ingår i telefonenkäten: 1a/ Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? Ange endast ett svar. Heltidsanställd Gå till fråga 1b Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom yrkesvux (gäller studerande på höstterminen) Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande/gymnasial vuxenutbildning) Studerande i annan skolform/utbildningsform (sfi, särvux, arbetsmarknadsutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola/universitet) Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) Gå till fråga 2 1b/ Har du fått arbete inom det yrkesområde (ämnesområde) du utbildat dig? Ja Nej, inom annat område 2/ Vad var din huvudsakliga sysselsättning innan du började din utbildning på yrkesvux? Ange endast ett svar. Heltidsanställd Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande/gymnasial vuxenutbildning) Studerande i annan skolform/utbildningsform (sfi, särvux, arbetsmarknadsutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola/universitet) Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) 3/ Hur finansierade du huvudsakligen din utbildning som du läste under 2010? Ange endast ett svar. Studiemedel Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 4/ I vilket geografiskt område är du född? I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa Tack för att du har besvarat enkäten! 33

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket Stenungsund 1 % lö n Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Ale jobb studier anställning

Läs mer

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till Stenungsund 1 % lön Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Göteborg Ale jobb studier anställning

Läs mer

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010 GRvux Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 010 Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti 011 Markör Örebro Kungsgatan 1 701

Läs mer

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 April 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Vuxenutbildningen i

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Sammanfattning

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Antal ej antagna behöriga reserver ökar med 12 mot förra året 1 * Antagningens

Läs mer

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp MISSIV Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-03-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Förslag till Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10 UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning Billingehus 2016-03-10 Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. Skolverket 2015 Yrkes-

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007)

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) 080213 Peter Holmström Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) Enligt uppdrag från GRs Utbildningsgrupp, 071206, redovisas här förvaltningschefernas kommentarer

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 4 4 - Husbyggnad

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 R A P P O

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Beslutsprocesser. Jag. Alternativ. Gymnasievalet

Beslutsprocesser. Jag. Alternativ. Gymnasievalet Beslutsprocesser Jag Gymnasievalet Nu Alternativ Definitivt besked 1 okt. IDROTT Gymnasiedagarna 13-15 okt Niornas gymnasiedag 11 nov 15 dec första dagen för att lägga in val Gymnasieskolorna Öppet Hus

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-21 Handläggare Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

1.0 Kortfattade landsrapporter

1.0 Kortfattade landsrapporter 1.0 Kortfattade landsrapporter Detta avsnitt består av 27 kortfattade landsrapporter som presenterar de huvudsakliga lärlingsutbildningarna och praktikprogrammen i varje medlemsstat. Rapporterna ger en

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 31 aug kl 09.30-12.00 och tisdag 1 sep kl 13.00-16.00 2009 Plats: Björholmens Marina, Tjörn Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Inga-Lena

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Data/IT 28 28 Miljövård / naturbruk 28 28 27 28 28 30 169 Samhällsbyggnad och byggteknik

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Fordon och transport 27 24 23 25 99 Hälsa, vård och omsorg 19 20 39 Säkerhetstjänster

Läs mer

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen Förlängning av i Göteborgsregionen 1. Bakgrund och motiv Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och föräldrarnas rättigheter när det gäller förskola. Hemkommunen (folkbokföringskommun) svarar för att

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 24 27 51 41 143 Lärling Bygg och anläggning 2 2 Hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Yrkesvux - viktig nationell insats för att klara yrkesutbildningen och obalanser på arbetsmarknaden år 2015.

Yrkesvux - viktig nationell insats för att klara yrkesutbildningen och obalanser på arbetsmarknaden år 2015. PM 2014-09-27 1 (5) Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Mats Söderberg Yrkesvux - viktig nationell insats för att klara yrkesutbildningen och obalanser på arbetsmarknaden år 2015. Behov av yrkesvux

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen Försörjningsstöd i Göteborgsregionen Uppföljning januari augusti 2000 Inledning Rapporten visar utvecklingen av försörjningsstöd (socialbidrag) i Göteborgsregionens kommuner för årets första åtta månader,

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket 1 juli Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 8 juni 8.30-11.30 Plats: Konferensanläggningen At work, Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet 1 (10) 2009-05-11 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet Om projektets allmänna förutsättningar Regeringen gör en satsning

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016.

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Kommunerna kunde ansöka om statsbidrag för Komvux under hösten 2015, avseende bidragsåret

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet BESLUT 1(8) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uka.se Karolinska institutet Rektor Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Läs mer