Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007"

Transkript

1 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från Söktrycket är,98 (,99 år 26) har söktrycket legat nära Antal behöriga sökande per plats 1februari, vid preliminärintagningen och vid definitivintagningen Diagrammet visar främst att ett antal sökande utifrån (ej tillhörande GR) tillkommit under våren samt att tidigare obehöriga elever blivit behöriga under perioden. 3. Sökande per plats i kommun 26 resp 27 Diagrammet visar antal behöriga sökande per plats i kommun. Härryda och Öckerö har flest sökande med 1,12 per plats och Ale minst med,77. Kommunerna har under hela våren haft möjlighet att korrigera sin organisation utifrån antal sökande. Om en kommun minskar sin organisation ökar antalet sökande per plats. Om en kommun ökar sin organisation minskar antalet sökande per plats. 4. Förstahandsval till vissa yrkesförberedande nationella program Diagrammet visar behöriga förstahandsval till yrkesförberedande nationella program Elprogrammet ökar kraftigast följt av Byggprogrammet. Omvårdnads-, Industri- och Livsmedelsprogrammet ökar också. DEFINITIVT INTAGNA 5. Intagna elever på förstahandsval Diagrammet visar andelen intagna elever på förstahandsval per kommun 26 resp 27. Göteborg och Partille ökar mest medan de flesta kommuner har en större eller mindre minskning. Totalt i regionen är det något fler elever intagna på sitt förstahandsval mot förra året. 6. Intagna elever på förstahandsval till kommun Diagrammet visar intagna elever på förstahandsval till kommun, en jämförelse mellan åren Fördelning av intagna Diagrammet visar fördelningen av intagna förstahandsval till hemkommun, annan kommun inom Göteborgsregionen (GR) samt fristående skola inom GR mellan Antal intagna till hemkommun minskar från 55,8 % 26 till 48,9 % 27. Antal intagna till annan kommun ökar från 23,9 % 26 till 25,1 % 27. Andelen intagna till fristående skolor ökar från 2,4 % 26 till 26 % 27. Detta innebär att de senaste årens trend håller i sig. 8. Fördelning av intagna per kommun Diagrammet visar fördelningen av intagna förstahandsval till hemkommun, annan kommun inom Göteborgsregionen (GR) samt fristående skola inom GR per kommun. Alingsås har flest elever, 79,2 %, som väljer att studera hemma i den egna gymnasieskolan följt av Stenungsund 68,3 % och Kungsbacka 64 %. Mölndalselever, 58,6 %, väljer i stor utsträckning att studera i annan kommun följt av Partilleelever 54,9 % samt Ale-elever 48,2 %. Göteborg är den kommun med störst andel elever, 36,1 %, som går till fristående skolor följt av Partille 25,6 %, Kungsbacka 22,5 % samt Mölndal 21 %. Här spelar resvägen förmodligen stor roll då de fristående skolorna ofta ligger i Göteborg. Även Kungsbacka har ett antal fristående skolor. Då Lilla Edet saknar gymnasieskola går samtliga dessa elever till annan kommun eller fristående skola. Då Öckerö och Tjörn endast har ett begränsat antal utbildningar väljer deras elever ofta utbildning i annan kommun eller en fristående skola. 9. Intagna till hemkommun, annan kommun och fristående skola Diagrammet visar utvecklingen per kommun av intagna elever till hemkommun, annan kommun och fristående skola.

2 Intagna elever till fristående skolor Diagrammet visar ökningen av antal fristående skolor, platser samt intagna elever Det finns i år 35 fristående skolor som erbjuder platser. Utöver de intagna GR-eleverna tillkommer 272 intagna från övriga landet vilket ger totalt 293 lediga platser på främst Samhällsvetenskapligt-, Naturvetenskapligt-, samt Estetiskt program. Ett antal av dessa platser är bokade för elever som anmält flyttning till regionen samt elever som ska behörighetskomplettera i sommar. 11. Intagna elever till fristående skolor per kommun Diagrammet visar antal elever intagna på fristående skola per kommun 26 och 27. Det visar också andel elever intagna på fristående skola i förhållandet till det totala antalet intagna elever i resp hemkommun. Göteborg har flest både antal och andel elever som är intagna på fristående skolor vilket ökar från 1 47 förra året till i år. Tjörn har minst andel och antal elever på fristående skolor, 9 förra året och 16 i år. Samtliga kommuner utom Lilla Edet ökar andelen elever som är intagna på fristående skolor i regionen. 12. Intagna i annan kommun är hemkommunen Diagrammet visar hur många elever i hemkommunen som tagits in i annan kommun inom GR. Diagrammet visar också hur många elever från andra GR-kommuner som blivit intagna till kommunen. Ale, Lerum, Mölndal och Tjörn har fler elever som går till annan kommun än vad de själva tar emot. Totalt av elever, dvs 28,8 %, har tagits in på utbildning utanför hemkommunen. Diagrammet tar inte hänsyn till om utbildningen finns i hemkommunen eller ej. 13. Tillkommande och avgående elever på utbildningar som finns i hemkommunen Diagrammet visar antal elever, 19, som sökt och blivit intagna på en utbildning i annan kommun trots att utbildningen finns i hemkommunen, dvs effekter av samverkansavtalet. Göteborg, Kungälv och framför allt Härryda har fler tillkommande elever än som avgår. För det flesta övriga kommuner är det tvärt om. 14. Intagna till annan kommun trots att utbildningen finns i hemkommunen. Diagrammet visar utvecklingen att söka annan kommun trots att utbildningen finns hemma år Intagna till annan kommun men har samma utbildning som högre val i hemkommunen Diagrammet visar att 18 elever har valt en utbildning i sin hemkommun som förstahandsval men ej blivit intagna där utan blivit intagen på samma utbildning i en annan kommun. Flest har elprogrammet med 25 elever, byggprogrammet med 2 och barn och fritidsprogrammet med 15. EJ INTAGNA ELEVER 16. Ej intagna elever Diagrammet visar andel och antal behöriga elever som enbart är reserver på sina val. Andelen och antalet är något högre i år än förra året. 17. Ej intagna elever och lediga platser Diagrammet visar att det finns 653 lediga platser på kommunala skolor samt 293 på fristående skolor, totalt lediga platser. Det finns 82 behöriga sökande som inte tagits in på något val. Problemet i dagsläget är att kommuner och fristående skolor har lediga platser på utbildningar som de ej intagna eleverna inte har sökt. De 82 behöriga ej intagna eleverna är folkbokförda i GR och många har valt bygg- och elprogrammet. 18. Ej intagna elever och lediga platser per kommun Diagrammet visar antal behöriga ej intagna elever per kommun. Det visar också antal lediga platser på kommunala skolor samt på ev fristående skolor i kommunen. Av de 946 lediga platserna är 423 bokade av Gymnasieintagningen för elever som ska flytta till regionen eller elever som ska behörighetskomplettera under sommaren. 19. Fördelning av ej intagna behöriga elever Diagrammet visar grupper av behöriga elever per kommun som ej är intagna. Över stapeln visas antal elever per kommun. Grupp 1 är sökande från en gymnasieskola, dvs som går på ett nationellt, specialutformat eller individuellt program. Grupp 2 är sökande direkt från grundskolan, grupp 3 är sökande som enbart sökt utbildning utanför GR, ex Naturbruksprogrammet inom Västra Götaland. Grupp 4 är grundskoleelever som inte sökt utbildning inom gymnasieskolan överhuvudtaget och grupp 5 har avstått sin plats. Grupp 3, 4 och 5 faller under kommunens uppföljningsansvar.

3 ORGANISATION 2. Organisationsförändringar preliminär- och definitivintagningen Diagrammet visar antal platser som kommunerna och de fristående skolorna justerat efter den 12 april. Det har ökat 57 platser på kommunala skolor och 229 på fristående skolor vilket ger en total ökning av 286 platser. 21. Organisationsförändringar per kommun mellan preliminär- och definitivintagningen Diagrammet visar justeringen av antalet platser per kommun mellan preliminär- och definitivintagningen. OBEHÖRIGA 22. Obehöriga på vårterminsbetyget Diagrammet visar att (1,2 %) grundskoleelever är obehöriga. Diagrammet tar inte hänsyn till om eleven har sökt till gymnasieskolan eller ej. Av dessa elever har 28 anmält att de kommer att behörighetskomplettera under sommaren. 23. Obehöriga per kommun Diagrammet visar andel (%) obehöriga grundskoleelever i respektive skolkommun i en jämförelse mellan höstterminsbetyget och vårterminsbetyget. 24. Förändring av betyg 8 % av eleverna har höjt sina betyg, 1,8 % har oförändrade betyg och 9,3 % har sänkts sina betyg. Om flertalet elever höjer sina betyg på vårterminen innebär det en högre intagningspoäng vid definitivintagningen än vid preliminärintagningen.

4 Definitivintagningen Sökande per plats 1,2 1 Komunala Fristående Totalt,95,94,95,93,95,93 1,13 1,6 1,97,99,99,96,98,94,8 Sökande per palts,6,4, Antal behöriga förstahandsval i förhållande till antal platser på kommunala och fristående skolor Diagram 1 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Sökande\Sökande Platser År.xls

5 Definitivintagningen Antal behöriga sökande per plats 1,2 1 1-feb Prel.int Def.int,88 1,92,94,89,98,8,75,79,76 Sökande/plats,6,4,2 Kommun Fristående Totalt Antal behöriga sökande per plats, en jämförelse mellan 1 februari, preliminär- och definitivintagningen Diagram 2 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Sökande\Sökande per plats.xls

6 Definitivintagningen Sökande per plats till kommun Sök/plats 1,4 1,2 1,8,6 Sökande/plats 26 Sökande/plats 27 1,18 1,12 1,1 1,3 1,5 1 1,94,95,97,95,92,91,84,85,87,84,82,77,77,95 1,8 1,15 1,12,96,98,4,2 Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Mölndal Partille Stenungsund Diagrammet visar antalet behöriga förstahandsval i förhållande till antalet platser på kommunala skolor i respektive kommun. Röda staplar visar nuvarande år och gröna staplar föregående år. Tjörn Öckerö Totalt Diagram 3 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Sökande\per plats Kommun.xls

7 Definitivintagningen Förstahandsval till yrkesförberedande nationella program Antal 1:a val Barn- o fritid Bygg El Energi Fordon Handel- o adm. Hotell- o rest. Industri Livsmedel Diagrammet visar antalet behöriga förstahandsval till yrkesförberedande nationella program och är en jämförelse mellan Specialutformade program och individuella program ingår ej. Medie Omvårdnad Diagram 4 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Sökande\Yrkesförberedande utbildningar.xls

8 Definitivintagningen Definitivt intagna elever på förstahandsval ,7 82, ,7 8, ,6 77,9 75, ,6 81,1 77,1 75,6 76,7 7 Procent intagna ,3 83,7 84,2 81,7 79,8 7,9 83,8 76,3 72,6 88,7 91,5 85,5 76, ,4 2 1 Ale Definitivt intagna elever på förstahandsval 26 Definitivt intagna elever på förstahandsval 27 Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Tot. kommunala Diagrammet visar antalet elever som är definitivt intagna på sitt förstahandsval. Den gröna stapeln visar föregående år och den röda stapeln visar nuvarande år. Fristående Tot. regionen Diagram 5 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Intagna 1a val.xls

9 Definitivintagningen Definitivt intagna på förstahandsval till kommun Procent intagna Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Totalt kommunala Definitivt intagna på sitt förstahandsval i respektive skolkommun. En jämförelse mellan åren Fristående Totalt regionen Diagram 6 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Intagna Kommun År.xls

10 Definitivintagningen Fördelning av definitivt intagna 1 12, , ,1 19,2 19,3 19,4 2,4 22,6 21,8 23,4 25,2 23, ,1 Procent , *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. *Annan kommun: annan kommun än hemkommunen. 59, ,3 55,4 55,8 % intagna fristående 3245 elever % intagna annan kommun 3298 elever % intagna hemkommun 562 elever Diagrammet innefattar bara elever folkbokförda i Göteborgsregionen. I förklaringsrutan anges antalet intagna elever som är folkbokförda i och utanför Göteborgsregionen. Diagram 7 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Kommun Fristående År.xls ,9

11 Definitivintagningen Fördelning av definitvt intagna elever per kommun 1% 9% 8% Procent intagna elever 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % hemkommun % annan kommun % fristående Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Definitivt intagna elever till hemkommun*, annan kommun* och fristående skolor. Tjörn Öckerö Totalt *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. *Annan kommun: annan kommun än hemkommunen. Diagram 8 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Kommun Fristående per kommun.xls

12 Definitivintagningen Definitiv intagna till hemkommun, annan kommun och fristående skola Procent intagna 2 1 Intagna annan kommun Intagna fristående skolor Intagna hemkommun Ale 21-7 Alingsås 21-7 Göteborg 21-7 Härryda 21-7 Kungsbacka 21-7 Kungälv 21-7 Lerum 21-7 Lilla Edet 21-7 Mölndal 21-7 Partille 21-7 Stenungsund 21-7 Tjörn 21-7 Öckerö 21-7 Totalt 21-7 *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. *Annan kommun: annan kommun än hemkommunen. En jämförelse mellan åren per hemkommun. Diagram 9 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Samverkansavtal.xls

13 Definitivintagningen Definitivt intagna elever till fristående skolor 4 35 Platser Intagna elever folkbokförda i GR 3538 Antal intagna & platser skolor skolor skolor skolor skolor skolor skolor 28 skolor Röd stapel visar intagna elever till fristående skolor och grön stapel visar antalet platser som de erbjuder. Textrutorna anger antalet elever, antalet platser samt antalet fristående skolor. Elever skrivna i kommun utanför Göteborgsregionen är inte medräknade skolor skolor Diagram 1 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Fristående År.xls

14 Definitivintagningen Definitivt intagna till fristående skolor per kommun Definitivt intagna till fristående skolor 26 Definitivt intagna till fristående skolor Procent av intagna elever Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Intagna fristående Kommun.xls Mölndal Partille Stenungsund Diagrammet visar totala andelen elever intagna på fristående skolor i förhållande till totala antalet intagna i respektive hemkommun*. Textrutorna ovanför staplarna anger antalet elever. Intagna elever skrivna i kommun utanför GR är ej dt *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. Diagram 11 Tjörn Öckerö Totalt

15 Definitivintagningen Procent Ale *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. *Annan kommun: annan kommun än hemkommunen. Intagna i annan kommun än hemkommunen Intagna till annan kommun inom GR Intagna från annan kommun inom GR 85 Alingsås 11 Göteborg Härryda 353 Kungsbacka Kungälv Lerum 1 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Annan kommun.xls Lilla Edet 3287 elever av totalt ; 28,8% har tagits in till utbildning utanför hemkommunen Mölndal Partille 13 Stenungsund 23 Tjörn 8 89 Öckerö Röda staplar anger antalet elever i respektive kommun som tagits in på kommunal skola i annan kommun än hemkommunen*. Gröna staplar anger elever från andra kommuner som tagits in till angiven kommuns kommunala skolor. Detta oavsett om utbildningen finns i hemkommunen eller inte. Textruta ovanför staplarna anger antalet elever i resp. kommun. Diagram 12 Region

16 Definitivintagningen Tillkommande och avgående elever på utbildningar som finns i hemkommunen Antal avgående/tillkommande elever Ale 3 Alingsås Göteborg 377 Härryda Kungsbacka Avgående egna elever till andra kommuner Tillkommande elever från andra kommuner Kungälv Lerum Lilla Edet 214 Mölndal Partille 5 Stenungsund Totalt har 19 elever utnyttjat möjligheten som samverkansavtalet ger Tjörn 5 Diagrammet visar effekter av samverkansavtalet: Hur många elever som sökt och tagits in på utbildning i annan kommun än hemkommunen* trots att utbildningen finns där. Öckerö *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. Diagram 13 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Effekter samverkansavtalet Kommun.xls

17 Definitivintagningen Definitivt intagna till annan kommun trots att utbildningen finns i hemkommunen Antal intagna Diagrammet innefattar bara elever folkbokförda i Göteborgsregionen. *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. Diagram 14 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Intagna annan Kommun År.xls

18 Definitivintagningen Definitivt intagna till annan kommun men har samma utbildning som högreval i hemkommunen Antal elever Totalt 18 elever har ej tagits in på sökt utbildning i hemkommunen. BP 8 EC 2 ESBD 1 ESMK 4 NV 14 OP 2 SP 4 BF 6 EC 1 ES 1 FP 3 HP 3 NV 2 SP 2 BP 8 SP 1 BF 1 BP 1 EC 5 FP 3 FPTP 2 HP 1 MP 5 EC 6 ES 1 HP 3 BF 1 BP 2 EC 2 NV 1 BF: Barn- o fritidsprogr. BP: Byggprogrammet EC: Elprogrammet ES: Estetprogrammet FP: Fordonsprogrammet HV: Hantverksprogrammet HP: Handel- o administrationspr. HR: Hotell- o restaurangpr. MP: Medieprogrammet NV: Naturvetenskapspr. OP: Omvårdnadsprogr. SP: Samhällsvetenskapspr. 5 HR 2 BP 1 Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Diagrammet visar antalet elever som är definitivt intagna i annan kommun på viss utbildning men som har samma utbildning som förstahandsval i sin hemkommun*. Textrutorna anger hur många elever på resp. program och inriktning som inte tagits in. Tjörn Öckerö *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. Diagram 15 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Effekter smverk. program.xls

19 Definitivintagningen Ej intagna elever En jämförelse mellan 22 och Procent ej intagna Diagrammet visar behöriga elever folkbokförda i regionen som ej är intagna utan enbart ligger som reserver på sina val. Textrutan ovanför staplarna anger antalet elever. Diagram 16 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Ej intagna elever År.xls

20 Definitivintagning Ej intagna elever och lediga platser Totalt antal lediga platser: 946 st Totalt antal ej intagna elever: 1463 st Obehöriga Antal Fristående skolor OBS! Av de 946 lediga platserna är 423 bokade av Gymnasieintagningen Kommunala skolor 82 Behöriga Lediga platser Ej intagna Ej intagna elever innefattar elever folkbokförda i kommun inom Göteborgsregionen och avser de elever som ej är intagen på något utav sina val utan ligger som reserv på samtliga val. Ej intagna innefattar även elever som sökt utbildning utanför GR. Diagram 17 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Lediga platser ej intagna.xls

21 Definitivintagning Ej intagna elever och lediga platser per kommun Totalt antal lediga platser: 946 Behöriga ej intagna: 82 Lediga platser fristående Lediga platser kommunala Antal OBS! Av de 946 lediga platserna är 423 bokade av Gymnasieintagningen Behöriga ej intagna 1 5 Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Röd stapel visar antalet behöriga elever per hemkommun* som inte erbjudits plats vid definitivintagningen. Grön och blå stapel visar antalet lediga platser per skolkommun*. Tjörn Öckerö *Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. * Skolkommun: de kommuner i regionen som har gymnasieskolor. Diagram 18 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Ej intagna - lediga platser.xls

22 Definitivintagningen Fördelning av ej intagna behöriga elever % avstår Procent ej intagna % ej sökt % sökande utanför GR % sökande grsk 2 Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Diagrammet visar vilka behöriga elever som ej är intagna: Sökande från gymnasieskolan, grundskolan, elever som sökt utanför regionen, elever som avstått sina val och grundskoleelever som ej sökt. Textrutorna anger det totala antalet behöriga elever utan plats per kommun. Tjörn Öckerö Totalt % sökande gymn Diagram 19 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Intagning\Ej intagna behöriga Kommun.xls

23 Definitivintagningen Organisationsförändring inför definitivintagningen i jämförelse med preliminärintagningen 9 8 ökning % minskning % 275 Procent ökning/minskning av platser Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Visar justering av antalet platser på kommunala och fristående skolor efter preliminärintagningen inför definitivintagningen.textrutorna ovanför staplarna anger antalet platser. Diagram 2 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Organisation\Organisationsförändring.xls

24 Definitivintagningen Organisationsförändringar inför definitivintagningen ökning % minskning % 275 Procent ökning/minskning platser Ale 5 Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv 2 Lerum -1 Mölndal -15 Partille 16 Stenungsund -8 6 Tjörn Öckerö -5 Fristående Visar justering av antalet utbildningsplatser på kommunala skolor, per skolkommun*, efter preliminärintagningen och inför definitivintagningen. Textrutorna vid staplarna anger antalet ökade/minskade platser. Diagram 21 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Organisation\Organisationsförändring Kommun.xls

25 Definitivintagningen Obehöriga på vårterminsbetyget Procent obehöriga Andel obehöriga på vårterminsbetyget i grundskolan. Textrutan ovanför staplarna anger antalet elever. Diagrammet innefattar elever folkbokförda i Göteborgsregionen oavsett om de gjort val till gymnasiet eller ej. Diagram 22 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Behörighet\Obeh vt betyg År.xls

26 Definitivintagningen Obehöriga på ht-betyget % Obehöriga på vt-betyget % 22,5 Obehöriga per kommun 24,8 Procent obehöriga ,1 11,5 15,8 9,3 14,8 7,4 6,3 8,1 8,7 17,4 15, ,1 17,2 1,9 15,1 8,9 8,5 5,9 7,5 17,7 1,4 9,2 11,8 5 4,1 4 Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Andel obehöriga grundskoleelever i respektive skolkommun*, en jämförelse mellan höstterminsbetyg och vårterminsbetyg. Diagrammet innefattar enbart elever som sökt till gymnasiet. Tjörn Öckerö Totalt * elever som går i grundskola i respektive kommun. Diagram 23 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Behörighet\Obeh vt betyg Kommun.xls

27 Definitivintagningen Förändring av betyg - jämförelse mellan hösten och våren Procent Sänkta betyg Oförändrade betyg Höjda betyg Diagrammet visar skillnaden mellan höstterminsbetyg och vårterminsbetyg. Textrutan ovanför staplarna anger antalet elever. Om flertalet elever höjer sina betyg under vårterminen bidrar det med högre intagningspoäng vid definitivintagningen i jämförelse med preliminärintagningen. Diagram 24 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Behörighet\Betygsförändring.xls

28 Definitivintagningen Urval: Elevernas förstahandsval. Enbart utbildningar med mer än 1 utbildningsplatser är med i framtagandet av nedanstående listor. Utbildningar med få utbildningsplatser tenderar att ha fler sökande per plats varför utbildningsplatser finns angivet. Utbildningar med flest sökande per plats Skola Program Sökande per plats Platser Katrinelundsgymnasiet Bernadottegymnasiet SMSP 4,43 3 Göteborgs Praktiska Gymnasium SM Fordon 3,47 15 Burgårdens utbildningscentrum Hantverksprogrammet, Frisör 3,46 72 Kitas Gymnasium Frisör Frisörprogrammet SM 3,2 3 Aranäsgymnasiet Byggprogrammet 3,9 32 Alströmergymnasiet Byggprogrammet 2,72 32 Bräckegymnasiet Byggprogrammet 2,67 15 Bräckegymnasiet Fordonsprogrammet, LIA Transport 2,58 12 Hallands Ridgymnasium Naturbruksprogrammet Häst, 2,54 24 Ridsport Nösnäsgymnasiet TUNA-Teknisk utbildning med Näringslivsanknutning 2,5 18 Kommunala skolor med flest sökande per plats Skola Sökande per plats Platser Bräckegymnasiet 1,73 35 Polhemsgymnasiet 1, Mimers Hus-Gymnasium Nord 1, Motorbranschens tekniska Gymnasium 1,43 82 Katrinelundsgymnasiet 1, Öckerö gymnasieskola 1,19 13 YTC-Lindholmen 1, Hulebäcksgymnasiet 1, Hvitfeldtska gymnasiet 1,9 593 Alströmergymnasiet 1,9 519 Fristående skolor med flest sökande per plats Skola Sökande per plats Platser Kitas Gymnasium Frisör 3,2 3 Hallands Ridgymnasium 2,54 24 Göteborgs Praktiska Gymnasium 2,3 67 Portalens Gymnasium 1,73 84 SKF Tekniska Gymnasium 1,69 26 Göteborgs Högre Samskola 1, Aniara Framtidsskola 1,39 94 Donnergymnasiet 1, Göteborgs tekniska Gymnasium 1,2 128 L M Engström Gymnasium 1, I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Utbildningar med flest sökande per plats.doc

29 Flest sökande till nationella program på kommunala skolor Antal Program sökande Samhällsvetenskapsprogrammet 173 Naturvetenskapsprogrammet 128 Byggprogrammet 888 Estetiska programmet 721 Elprogrammet 521 Hotell o restaurangprogrammet 56 Teknikprogrammet 479 Hantverksprogrammet 445 Fordonsprogrammet 435 Barn och fritidsprogrammet 417 Utbildningar med flest antal reserver till skola och program Skola Program Reserver Platser Bräckegymnasiet Byggprogrammet Burgårdens utbildningscentrum Hantverksprogrammet, Frisör Kitas Gymnasium Frisör Frisörprogrammet SM YTC - Lindholmen Elprogrammet Bräckegymnasiet Fordonsprogrammet, transport YTC - Lindholmen Industriprogrammet Polhemsgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Polhemsgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet Mimers Hus Gymnasium Nord Byggprogrammet YTC - Lindholmen Energiprogrammet Aranäsgymnasiet Byggprogrammet Utbildningar med flest antal reserver som sökt programmet i första hand Program Reserver Byggprogrammet 423 Samhällsvetenskapsprogrammet 36 Naturvetenskapsprogrammet 275 Elprogrammet 229 Hantverksprogrammet, frisör 159 Handel- och adm. programmet 133 Hotell- och restaurangprogrammet 16 Bernadottegymnasiet SMSP 95 Barn- och fritidsprogrammet 85 Fordonsprogrammet 68 Estetprogrammet, musik 66 Frisörprogrammet SM 64 Fordonsprogrammet, transport 62 Teknikprogrammet, Industriell design 58 Industriprogrammet 47 Digital produktion SM 46 I:\Gem_dokument\STATISTIK\Defint\Utbildningar med flest sökande per plats.doc

Behöriga sökande per plats 2006-2010

Behöriga sökande per plats 2006-2010 Preliminärintagningen 21 Senast redigerad: 21-4-9 1,2 Behöriga sökande per plats 26-21 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats 1,8,6,4,86,99,92,89,88,89,82,86,83,84,83,8,83,75,8,2 26

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Angeredsgymnasiet Tjörns gymnasieskola Burgårdens utbildningscentrum Ale gymnasium 1 1 8 6 Barn- och fritidsprogrammet Alströmergymnasiet * Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Lerums Gymnasium (1) Aranäsgymnasiet

Läs mer

Kommentarer till diagrammen

Kommentarer till diagrammen Kommentarer till diagrammen 7-2-12 SÖKANDE 1. Diagrammet visar antal behöriga grundskoleelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från 1999 27. Söktrycket är ungefär detsamma

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning Pressmeddelande 2010-04-15 från GRs gymnasieintagning Information om preliminärintagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör intagning till 30 kommunala och 47 fristående skolor.

Läs mer

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Antal ej antagna behöriga reserver ökar med 12 mot förra året 1 * Antagningens

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats 1,9 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Behöriga sökande per plats 26-21,8,7,8,79,75,76,75,76,72,72,72,73,73,73,71,66,69 Sökande per plats,6,5,4,3,2,1 26 27 28 29 21 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen

Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen Preliminärantagningen 211 Senast redigerad: 211-4-13 Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen 8 % Frisökare % Alla övriga sökande Total ökning av förstahandsval är 762 varav 138

Läs mer

Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari.

Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari. Sökande 2006-01-30 2006-02-01 Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari. 400 350 Fristående Totalt antal sökalternativ Kommuner

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Börja med att markera Bokmärken i vänstra hörnet så får du fram

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats Behöriga sökande per plats 29-213 1,9 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats,8,7,6,5,4,73,73,73,71,66,69,69,66,64,65,63,64,65,6,58,3,2,1 29 21 211 212 213 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning GR Utbildning 2010-06-24 Pressmeddelande 2010-06-24 från GRs gymnasieintagning Information gäller definitivintagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör intagning till 30 kommunala

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47 Byggprogrammet (BP) - avgångna

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Preliminärantagningen 2018 Statistik

Preliminärantagningen 2018 Statistik Preliminärantagningen 2018 Statistik Viktiga datum 12 april 2 februari: 11 december: Ansökan stänger Ansökan öppnar Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen 2018 Statistik

Slutantagningen 2018 Statistik Slutantagningen 2018 Statistik Viktiga datum 12 april 2 februari: 11 december: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se Ansökan stänger Ansökan öppnar

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats Behöriga sökande per plats 28-212 1 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt,9 Sökande per plats,8,7,6,5,4,72,72,72,73,73,73,71,66,69,66,64,65,63,64,6,3,2,1 28 29 21 211 212 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Lediga plater i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid preliminärintagningen 2010.

Läs mer

Kommentarer till diagrammen 2010

Kommentarer till diagrammen 2010 Uppdaterad 21-2-8 Kommentarer till diagrammen 21 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2019 Statistik

Preliminärantagningen 2019 Statistik Preliminärantagningen 2019 Statistik Gymnasieantagningen Viktiga datum 10 december: Ansökan öppnar 1 februari: Ansökan stänger 9 april: Preliminärantagningen är klar och preliminärt antagningsbesked presenteras

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se 1 juni: Sista dag för

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091 BF Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 59 59 170 79 201 BF-IV Barn- och fritidsprogrammet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 0 2 170 2 170 BP Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 72 72 165 98

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071 Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 77 86 77 80 189 Barn- och fritidsprogramet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 7 7 7 Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 87 148 87 180 198 Byggprogrammet

Läs mer

Kommentarer till diagrammen 2009 uppdaterat

Kommentarer till diagrammen 2009 uppdaterat 9-2-9 Kommentarer till diagrammen 29 uppdaterat 29-2-9 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och

Läs mer

Intagningsstatistik 2010

Intagningsstatistik 2010 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 29/6 31/8 Intagningsstatistik 2010 Jenningsskolan, Robertsfors HR-LRE 15 1 2 Hotell och restaurangprogammet, lokal inriktning Restaurang 195 195 IP 15 0 1

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Kalmar som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kalmar med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De yrkesförberedande programmen i Kalmar som ger jobb Tabell

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Samverkan för kvalitet och överlevnad

Samverkan för kvalitet och överlevnad Samverkan för kvalitet och överlevnad Inför möte i Utbildningschefsgruppen med gymnasieansvar och avseende punkten om samverkan för kvalitet och överlevnad där diskussion om kommande förändringar inom

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Engelska gymnasiet Göteborg - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi, Juridik samt spetsutbildning inom finansekonomi, FINEK Estetiska programmet - inriktning Musik samt spetsutbildningar

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Förklaring till diagrammen 2011

Förklaring till diagrammen 2011 Förklaring till diagrammen 211 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från 2

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Stöd och servicekontoret Åke Hallberg Slutbetygen för avgångseleverna läsåret 2004/05

Stöd och servicekontoret Åke Hallberg Slutbetygen för avgångseleverna läsåret 2004/05 Stöd och servicekontoret Åke Hallberg 2005-08-24 Slutbetygen för avgångseleverna läsåret 2004/05 Slutbetygen läsåret 2004/2005 Antalet elever i år 3 på nationella och specialutformade program i den kommunala

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Östergötland som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Östergötland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Östergötland som ger jobb Tabell

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med mot förra året Antal antagna GR elever minskar med Antal antagna från övriga landet ökar med Antal ej antagna behöriga reserver ökar med mot förra året * Antagningens målsättning

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 291 9-4-3 11:59:4 BF Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 64 64 115 76 167 BF-IV Barn- och fritidsprogrammet, PRIV Rudbeckianska

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Liljaskolan Vännäs 3200 2 Byggprogrammet Dragonskolan Umeå 302500 3 Fordonsprogrammet

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Pressmeddelande 2012-04-12 från GRs gymnasieantagning Det är andra gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna i så stor utsträckning

Läs mer

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Datum: fredag 13 juni, kl. 09.00-12.00 Deltagare: Sten Jansson ordf Lerum, Lars Olsson UBF/Göteborg, Stefan Heinz Mölndal, Gunilla Forssell Stenungsund,

Läs mer

Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Dalarnas län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Elprogrammet Karlfeldtgymnasiet Avesta 327000 2 Fordonsprogrammet Erikslundsgymnasiet Borlänge 296900 3 Elprogrammet

Läs mer

Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2009 simulering nr 6 18.5

Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2009 simulering nr 6 18.5 Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2009 simulering nr 6 18.5 Kommun Skola Program Inriktning Org Int Res Val 1 b ob Ale Ale gymnasium Lärlingsförsök inom BF LLF Startar

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2008-12-14 Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2 Fordonsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 308

Läs mer

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Meritvärde Jenningsskolan, Robertsfors IP 9 Industriprogrammet 85 120 NV 25 Naturvetenskapsprogrammet 240 285 OP 18 Omvårdnadsprogrammet 150 169 SM-RS 16 Specialutformat

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Sandviken 324000 2 Sandviken 30600 3 Elprogrammet Sandviken 3000 4 Byggprogrammet Polhemsskolan Gävle 295500

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Programguide Öppet hus

Programguide Öppet hus Programguide Öppet hus Bergagymnasiet Lördagen den 14/11 2009 Kl. 10-14 Ringssjövägen Byggprogrammet (BP) Sallius Berga Gymnasiesärskolan 4-åriga programmen Verkstadsvägen Livsmedelsprogrammet (LP) Konditori

Läs mer

Sifferbilaga. Nationella prov år 5

Sifferbilaga. Nationella prov år 5 Sifferbilaga Nationella prov år 5 I tabellerna nedan redovisas resultat från de olika delproven i nationella prov i år 5. Av 123 har 16 skolor inte registrerat någonting om ämnesprov sina elever, och 3

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Störst utflöde från respektive kommun Reservantagningen 0 Störst utflöde från Ale: Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg Katrinelundsgymnasiet Göteborg Mimers hus Kungälv Ekonomi/ Bernadottegymnasiet Göteborg

Läs mer

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Utbildningsgruppen Kontakt:

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Utbildningsgruppen Kontakt: Störst utflöde från respektive kommun Reservantagningen 0 Utbildningsgruppen 000 Kontakt: margaretha.allen@goteborgsregionen.se Störst utflöde från Ale: Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg Katrinelundsgymnasiet

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2013-06-26 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 4 4 - Husbyggnad

Läs mer

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola Tabeller Tabell 1b: Andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Uppgifterna är baserade på kommunernas egna uppgifter (n 1 =290). Kommuner med asylsökande i Både grundskola

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Industriprogrammet 2 Fordonsprogrammet 3 Elprogrammet gymnasieskola Sandviken 39 800 gymnasieskola Sandviken

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 306400 2 Elprogrammet Ådalsskolan Kramfors 288500 Elprogrammet

Läs mer

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR GR Utbildning 040217 Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: tisdag 17 februari, 2004 Tid: kl. 13.00-16.15 Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2, rum 264 Närvarande: Björn Sandmark

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid slutintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid slutintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid slutintagningen 2010 Lediga platser i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid slutintagningen 2010. Kommunala skolor

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Krokoms gymnasieskola Krokom 324200 2 Byggprogrammet Palmcrantzskolan Östersund 282700

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 291 Barn- Och Fritidsprogrammet 25 21 19 85 Industriprogrammet 24 13 2 7 Naturvetenskapsprogrammet 16 7 8 Specialutf. Progr., Ledarskap

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Musik, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater/TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Resultat av definitivintagningen läsåret 2000/01.

Resultat av definitivintagningen läsåret 2000/01. Till Skolcheferna Medföljande resultat är en redovisning av definitivintagningen läsåret 2000/01. anges ej det inte är till utbildningen. Det går även att gå in i Indra för att få ut mer information och

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 090918 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen Datum: Fredag 18 september Deltagare: Magnus Thilén, Alingsås, Törbjörn Claesson Göteborg, Carina Danielsson Härryda,

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i län som ger jobb Tabell 4: De yrkesförberedande program

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Dalarnas läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Dalarnas läns bästa gymnasieprogram kartlagda Dalarnas läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i Dalarnas län. Idag offentliggörs vilka program som har högst resultat. I februari är det dags för regionens

Läs mer