Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006"

Transkript

1 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat i korta drag 3 Förord 7 Läsanvisningar 8 Kapitel 1 Att mäta effekt och indikatorer 11 Kapitel 2 De studerande per utbildning 12 Kapitel 3 Mål med studier 16 Kapitel 4 Nöjd med studier 28 Kapitel 5 Praktik 32 Kapitel 6 Slutförande av utbildning 37 Kapitel 7 Betydelsen av Vuxenutbildningens studier 40 Kapitel 8 Effekten av Vuxenutbildningens studier sett till sysselsättning 49 Kapitel 9 Metod 59 Bilaga Enkätunderlag 60 Om Splitvision Research

3 I korta drag Effektundersökningen gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar är genomförd i form av en enkätundersökning under våren Totalt tillfrågades 397 av Vuxenutbildningens yrkesutbildningsstuderande i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Undersökningen har en svarsfrekvens på 63%. Syftet med undersökningen har varit att mäta effekten av studierna sett till: Självförsörjning (inklusive högre studier) samt arbetsrotation Nöjdhet Betydelsen av studier Slutförande av studier Mål med studier och måluppfyllelse Effekten av praktik Generella resultat Bland undersökningens deltagare är det fler kvinnor än män som studerar under hösten 2006/våren 2007 (80% vs 20%). Ett tydligt exempel på Vuxenutbildningens bredd vad gäller målgrupp är spridningen av studiebakgrund bland de studerande. Vi kan se att grupperna som har utbildning på gymnasium som högsta avslutade utbildning är i majoritet, procentuellt sett (57%). Därefter är det nästan lika många som har gått på yrkesutbildningar och universitet eller högskola (20%) som har gått färdigt grundskolan (19%). 4% har uppger att de inte har någon tidigare utbildning eller att de har påbörjat grundskolan, men att de inte gick färdigt. Mål med studier 51% har mål som är direkt kopplade till arbete (skaffa ökad kunskap för att kunna byta arbete och för att kunna utvecklas i arbetet samt för att kunna skaffa arbete). 28% har som mål att skaffa en yrkesutbildning, se diagram 1. 10% uppger att de studerar på Vuxenutbildningen hösten 2006/våren 2007 med målet att få behörighet för universitetet och högskola eller andra högre studier, exempelvis KY

4 Diagram 1 Huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren På grund av avrundning blir summan av skaffa kompetens för att kunna byta arbete, för att kunna få arbete samt för att kunna utvecklas i mitt arbete 51%. Skaffa en yrkesutbildning 28% Skaffa kompetens för att kunna byta arbete Skaffa kompetens för att kunna få arbete Skaffa kompetens för att utvecklas i mitt 8% 16% 28% 51% har mål som är direkt kopplade till arbete Få behörighet till universitet och högskola 10% För personlig utveckling Ha ett alternativ till arbetslöshet Skaffa kompetens för att behålla mitt arbete Hade inget tydligt mål Annat 7% <1% har svarat ha ett alternativ till arbetslösheten 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Nöjd med studier Nöjdhet mäts på två sätt i rapporten. Dels redovisas hur nöjda de studerande är, dels jämförs vikten av nöjdhet som de studerande har uppgett att de har upplevt. Flest studerande har angett att de är ganska eller absolut nöjda med sin studietid på Vuxenutbildningen (87%). För att kunna mäta skillnaden i nöjdhet när det gäller den individuella upplevelsen har vi viktat värdet (högsta värde är 5). För de olika frågorna ligger de viktade värdena mellan 2,91 och 4,30 (värden över 3,0 innebär ett tydligt positivt värde). Tabell 1 Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? Per dem som svarat ja ganska - ja, absolut samt per viktat värde. Ja ganska - ja, absolut Värde Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? 87% 4,30 41% 2,91-4 -

5 Praktik De flesta, totalt sett 75%, av de svarande har haft praktik under sina studier. För ett flertal utbildningar är det hela 100% av de studerande som har haft praktik. Det finns även de utbildningsprogram där det är inga eller få som haft praktik. De grupper som framförallt utmärker sig med att i högre omfattning än snittet ha haft praktik under sin utbildning är personer som har annat modersmål än svenska samt personer som är födda Slutförande av utbildning 92% av de studerande fullföljde studierna som de studerade under hösten 2006/våren Vidare fullföljde 3% det mesta av det de planerade att studera. Det var endast 4% som helt avbröt sina studier. Av dessa uppger 2% att de inte kommer att återuppta studierna, medan 1% har svarat att de kommer att fortsätta (vid sammanslagning blir de två grupperna 4%). Betydelsen av Vuxenutbildningens studier Betydelsen mäts på två sätt i rapporten. Dels redovisas hur stor eller mycket stor betydelse de studerande anser att studierna har haft för dem per betydelsefråga, dels jämförs vikten av betydelse som de studerande har uppgett att de har upplevt. Det som flest studerande har uppgett är att Vuxenutbildningens studier har stor eller mycket stor betydelse för dem när det gäller att tro mer på sig själva (69%). För att kunna mäta skillnaden i betydelse när det gäller den individuella upplevelsen har vi viktat värdet (högsta värde är 5). För de olika frågorna ligger de viktade värdena mellan 3,54 och 3,90 (värden över 3,0 innebär ett tydligt positivt värde). Tabell 2 Betydelsen av studierna på Vuxenutbildningen när det gäller Per dem som svarat stor eller mycket stor betydelse samt per viktat värde. Betydelsen av Vuxenutbildningens studier när det gäller Stor eller mycket stor betydelse Värde att tro mer på sig själv 69% 3,90 att utvecklas i arbetet 66% 3,75 att få arbete 61% 3,54-5 -

6 Effekt sett till sysselsättning De tre vanligaste sysselsättningarna våren 2008 är: Arbete (51%) Eftergymnasiala studier, exempelvis påbyggnadsutbildning, KYutbildning eller högskola eller universitet (18%) Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd (12%) Se diagram 2 nedan. Diagram 2 Främsta sysselsättning våren 2008 samt främsta sysselsättning ett halvår innan studierna vid Vuxenutbildningen. Annat Sjukskriven Föräldraledig Studerar Studerar på högskola eller universitet Studerar andra studier (till exempel folkhögskola eller KY) Studerar påbyggnadsutbildning Studerar grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning I arbetsmarknadsåtgärd Arbetssökande Egenföretagare Anställd 0% 4% 5% 2% 6% 1% 2% 1% 2% 4% 4% 8% 7% 9% 12% 11% 18% Sysselsättning halvåret innan studierna Sysselsättning våren 2008 Eftergymnasial utb. samt högskola & universitets studier 18%, våren 2008 Samtliga studieformer 26%, våren % var arbetssökande eller i åtgärd våren 2008 & ett halvår innan studier var det 20% 51% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Arbetsrotation Av dem som var i arbete ett halvår innan studierna (51%) är 62% åter i arbete våren Av dessa är det 44% som återgått till sin tidigare arbetsgivare. Av dessa som återgått till sin tidigare arbetsgivare har 28% fått nya arbetsuppgifter och 72% har återgått till det de gjorde innan sina studier vid Vuxenutbildningen

7 Förord På uppdrag av GR Utbildning (Peter Holmström och Helena Jonsson) har Splitvision Research fått förmånen att genomföra en effektstudie över vad de studerande på de gemensamma yrkesutbildningarna har upplevt för nytta med sina Vuxenutbildningsstudier. Syftet med undersökningen är att se vilka effekter som Vuxenutbildningsstudierna har för de studerande och därmed också för samhället. Resultatet från denna undersökning visar på generella drag. Studien är en hård studie såtillvida att den enbart analyserar siffror. Man får dock inte glömma att det bakom dessa siffror finns många människor, åsikter och livsöden. Citera och använd gärna resultatet i rapporten, men uppge att undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning. Rapporten finns att tillgå hos: GR Utbildning, Helena Jonsson, Gårdavägen 2, Box 5073, Göteborg, , Vi vill tacka alla som har besvarat och skickat in enkäterna för denna undersöknings räkning. Göteborg, den 27 mars 2008 Splitvision Research - 7 -

8 Läsanvisningar Vi vill här ge lite råd inför läsningen av rapporten. Utformningen av rapporten har gjorts med tanke på Er som arbetar med Vuxenutbildningen och/eller snabbt vill kunna ta till Er resultatet av undersökningen. Tanken är att rapporten ska kunna läsas i den ordning som passar Er bäst. Därför upprepas vissa uppgifter i rapportens olika kapitel. Vår förhoppning är att resultatet från denna undersökning fungerar samlande, stödjande och pådrivande för berörda medarbetare inom GR Utbildning. Statistik kan ge skenet av att leverera sanningar med alltför stor noggrannhet och exakthet. Så är inte fallet. Därför ber vi Er läsa siffror och diagram utifrån att de ger Er en fingervisning om vilka tendenser som råder. Gruppen som har läst GR-gemensamma yrkesutbildningar omfattar 397 elever och med en svarsfrekvens på 63% (vilket är en hög svarsfrekvens) blir gruppen som undersökningen baserar sig på 249 personer. Resultat för gruppen i sin helhet kan redovisas med statistisk säkerhet. Även de flesta frågor nedbrutna per bakgrundsdata (se diagram på nästa sida) kan redovisas med statistisk säkerhet. Genom att yrkesutbildningarna är många är det däremot svårt att redovisa resultat per utbildningsnivå med statistisk säkerhet. Vi har på flera ställen i rapporten valt att redovisa statistik per utbildning, trots att inte statistisk säkerhet råder. Vi har gjort detta mot bakgrund av att vi vet att det är viktigt för er som arbetar med dessa frågor att kunna se resultat per utbildning och då vi vet att ni redan besitter förkunskaper för att kunna sätta dessa grupper i sin rätta kontext. Rapportens resultat redovisas dels övergripande (procentuellt), dels per grupp (se nedan). Frekvenstabeller och korstabeller finns att tillgå i separat bilaga

9 Diagram I regnbågsdiagrammen redovisas respektive fråga med utgångspunkt från olika bakgrundsvariabler (kön, födelseår, modersmål samt högsta avslutad utbildning före studierna vid Vuxenutbildningen). Stapeln för samtliga redovisar frekvensen, vilket utgör snittet för frågan. I exempel 1 nedan kan vi se att 16% av samtliga svarade på denna fråga (exempelvis att deras studiemål var att skaffa kompetens för att få arbete). Följande grupper har i hög omfattning angett detta mål: vi kan utläsa att 23% av de studerande födda och 23% av de studerande med annat modersmål än svenska uppger detta mål. Vi kan även utläsa att 22% bland personer med universitet eller högskola som högsta avslutade utbildning innan studierna vid Vuxenutbildningen har detta som mål. Exempel på regnbågsdiagram som används i rapporten. Grundskola (färdig eller påbörjad) som Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta Universitet eller högskola som högsta utb Annat modersmål Svenska 14% 16% 16% 16% 22% 23% Man Kvinna 16% 19% Födda före 66 Samtliga 13% 15% 15% 16% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Begrepp Vuxenutbildningen hos GR Utbildning kommer genomgående i rapporten att benämnas vuxenutbildningen. I bakgrundsvariablerna i regnbågsdiagrammen förekommer: universitet eller högskola som högsta avslutade utbildning, vilket är en sammanslagning av har studerat enstaka kurser på universitet eller högskola samt har gått färdigt utbildning på universitet eller högskola yrkes- eller KY-utbildning/lärling som högsta avslutade utbildning, vilket är en sammanslagning av har gått på en yrkes- eller KYutbildning på en skola samt har gått på utbildning på en arbetsplats för lärlingar grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta avslutade utbildning, vilket är en sammanslagning av började grundskolan, men gick inte färdigt samt har gått färdigt grundskolan - 9 -

10 I rapporten refererar vi till högskolestudier, vilket innebär studier vid högskola och universitet. I rapporten refererar vi till utbildning vilket omfattar undersökningens utbildningar, se tabell 2:1 i kapitel 2. I rapporten refererar vi även till utbildningsinriktning. Här har vi slagit ihop likvärdiga utbildningar, exempelvis Barnskötare i Mölndal och Partille. Nedan följer de utbildningsinriktningar som omfattas av undersökningen: Arbetsledning Barnskötare Hantverk Tandsköterska Kock, restaurang Pedagogisk collegeutbildning Telefonist, receptionist, ekonomiassistent Trädgårdsutbildning Design Entreprenörskap Fotterapeut Friskvårdsterapeut Trafiklärare Förare Handel Personlig assistent Genomgående i rapporten ställs undersökningens resultat mot bakgrundsvariablerna kön, födelseår, modersmål, högsta avslutade utbildning. Dessa kategorier kommer vi löpande benämna grupper

11 Kapitel 1 Att mäta effekt och indikatorer Denna effektundersökning har till syfte att synliggöra de effekter som de GR-gemensamma yrkesutbildningarna har haft för de studerande och för Göteborgsregionen. Grunden till effektstudien är de styrdokument som Vuxenutbildningen är satta att följa på kommunal nivå, nationell nivå (skollagen samt LPF 94) och EU-nivå (Lissabonstrategin). Indikatorer Med en indikator avses mätbara företeelser som visar och indikerar tillstånd i ett större system. Något smått som visar på något stort som Lena Lindgren, docent vid förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet har uttryckt det. Enkäten är uppbyggd på sex indikatorområden. Indikatorerna är: Självförsörjning (inklusive högre studier, sysselsättning efter studier) Nöjdhet (helhetsintrycket av studietiden samt ens möjlighet att påverka utbildningsutformning). Sex indikatorer Självförsörjning (inklusive högre studier) samt arbetsrotation Nöjdhet Betydelsen av studier Slutförande av studier Mål med studier och måluppfyllelse Effekten av praktik Betydelsen av studier (när det gäller ökad självkänsla, kunna utvecklas i sitt arbete, att kunna få ett arbete). Slutförande av studier (graden av slutförande av sin utbildning). Mål med studier och måluppfyllelse Praktik (effekten av praktik sett till att erhålla referensperson samt att få arbete genom sin praktik)

12 Kapitel 2 De studerande Denna effektstudie omfattas av studerande på GR-gemensamma yrkesutbildningar, etapp 3. Vuxenutbildningen har en bred målgrupp med en mångfald vad gäller tidigare studieerfarenheter, tidigare arbetslivserfarenheter, var i världen de studerande kommer ifrån, modersmål och ålder. Nedan följer en beskrivning av de studerandes bakgrund. Yrkesutbildningar i undersökningen Bland de yrkesutbildningar som ingår i undersökningen motsvarar fördelningen av svarande på de olika utbildningarna den fördelning av elever som finns på de utvalda yrkesutbildningarna. I tabell 2:1 presenteras de utbildningar som omfattas av undersökningen

13 Tabell 2:1 De utbildningar som omfattas av undersökningen. Totalt skickades förfrågan om att delta i undersökningen ut till 397 före detta studerande. Totalt svarade 249 före detta studerande. Då vi inte har erhållit uppgifter om antal elever per utbildning från samtliga kommuner går det inte att räkna ut andel svarande på 4 av nedanstående utbildningar. Notera att 2 personer ej har svarat på frågan om vilken utbildning de går. Utbildning Antal utskick per utbildning Antal som svarat Arbetsledning % Barnskötare (Mölndal) % Barnskötare (Partille) % Hantverk % Tandsköterska % Kock, restaurang (Gbg) % Andel svarande Kock, Restaurang, storhushåll (Stenungsund) Pedagogisk collegeutbildning Telefonist, receptionist, ekonomiassistent % % % Trädgårdsutbildning % Trädgårdsutbildning, anläggning % Design % Entreprenörskap % Fotterapeut % Friskvårdsterapeut % Handel 1 0 0% Trafiklärare % Förare, buss (Tjörn) % Förare, lastbil (Tjörn) % Förare, entreprenadmaskiner (Ale) % Handel, butik (Härryda) % Personlig assistent (Lerum) % Personlig assistent (Stenungsund) Servicetekniker inom fordon (Gbg) % %

14 Om de svarande En majoritet av de svarande i undersökningen utgörs av kvinnor (80%). 77% av de svarande har svenska som modersmål och 23% har annat modersmål än svenska, se diagram 2:2. 30% av de svarande är födda före 1966, 36% är födda , 13% är födda och 21% är födda , se diagram 2:2. Ett tydligt exempel på Vuxenutbildningens bredd vad gäller målgrupp är spridningen av studiebakgrund bland de studerande. Vi kan se att grupperna som har utbildning på gymnasium som högsta avslutade utbildning är i majoritet, procentuellt sett (57%). Därefter är det nästan lika många som har gått på yrkesutbildningar och universitet eller högskola (20%) som har gått färdigt grundskolan (19%). 4% har uppger att de inte har någon tidigare utbildning eller att de har påbörjat grundskolan, men att de inte gick färdigt, se diagram 2:2. Diagram 2:2 De studerandes bakgrund. Ingen tidigare utb Påbörjad grundskola (ej avslutad) som högsta utb Gått färdigt grundskola som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Enstaka kurs på universitet eller högskola som Universitet eller högskola som högsta utb 2% 2% 10% 7% 3% 19% 57% Annat modersmål Svenska Man Kvinna Födda före 66 23% 20% 21% 13% 36% 30% 77% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15 35% av de studerande bodde i Göteborg, 17% bodde i Kungälv och 11% bodde i Lerum när de studerade hösten 2006/våren 2007, se diagram 2:3. Diagram 2:3 De studerande per kommun. Ale Alingsås Härryda Kungsbacka Göteborg Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Annan kommun 1% 2% 1% 3% 5% 6% 4% 7% 7% <1% bodde i Alingsås 11% 17% <1% bodde i Mölndal 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ser vi till vad de studerande gjorde halvåret innan de började studera är det 12% som redan var i studier. 53% var anställda eller egenföretagare halvåret innan studierna, 20% var arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd, 6% var föräldralediga, 5% var sjukskrivna och 4% uppger att de gjorde annat. För mer information, se kapitel 8 om Effekten av Vuxenutbildningens studier sett till sysselsättning

16 Kapitel 3 Mål med studier I detta kapitel kommer effekten av studierna vid Vuxenutbildningen att presenteras utifrån de studerandes huvudsakliga mål med studierna hösten 2006/våren Notera att svaren utgör vad de studerande har svarat i efterhand att de hade som mål med sina studier hösten 2006/våren Resultatet är baserat på följande mål: Skaffa en yrkesutbildning Skaffa kompetens för att kunna byta arbete Skaffa kompetens för att kunna få arbete Få behörighet till universitet och högskola Skaffa kompetens för att utvecklas i arbetet För personlig utveckling För att ha ett alternativ till arbetslösheten Skaffa kompetens för att behålla arbetet Hade inget tydligt mål Annat mål Mål med studier hösten 2006/våren % har mål som är direkt kopplade till arbete (skaffa ökad kunskap för att kunna byta arbete och för att kunna utvecklas i arbetet samt för att kunna skaffa arbete). 28% har som mål att skaffa en yrkesutbildning, se diagram 3:1. 10% uppger att de studerar på Vuxenutbildningen hösten 2006/våren 2007 med målet att få behörighet för universitetet och högskola eller andra högre studier, exempelvis KY. 51% har mål som är direkt kopplade till arbete. 10% har som mål att studera vidare

17 Diagram 3:1 Huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren På grund av avrundning blir summan av skaffa kompetens för att kunna byta arbete, för att kunna få arbete samt för att kunna utvecklas i mitt arbete 51%. Skaffa en yrkesutbildning 28% Skaffa kompetens för att kunna byta arbete Skaffa kompetens för att kunna få arbete Skaffa kompetens för att utvecklas i mitt arbete 8% 16% 28% 51% har mål som är direkt kopplade till arbete Få behörighet till universitet och högskola eller 10% För personlig utveckling Ha ett alternativ till arbetslöshet Skaffa kompetens för att behålla mitt arbete Hade inget tydligt mål Annat 7% <1% har svarat ha ett alternativ till arbetslösheten 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% I tabell 3:1a-3:1c nedan presenteras de främsta huvudsakliga målen med studierna per respektive utbildning. Notera att statistisk säkerhet ej råder för dessa grupper, då antalet svarande per grupp är för få

18 Tabell 3:1a Främsta huvudsakliga målen med studierna. Per utbildning. * = Statistisk säkerhet råder ej för dessa grupper, då antalet svarande/elever är för få. Utbildning Främsta huvudsakliga målen med studierna. Kommentar Per utbildning. Procent. *Arbetsledning Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (33%) Liten grupp. Av 6 studerande nämns 5 olika mål med studier. *Barnskötare (Mölndal) Skaffa en yrkesutbildning (57%) Skaffa kompetens för att kunna få arbete (21%) Liten grupp. Av 14 studerande nämns 5 olika mål med studier. *Barnskötare (Partille) Skaffa en yrkesutbildning (40%) Liten grupp. Av 10 studerande nämns 5 olika mål med studier. *Hantverk Skaffa en yrkesutbildning (36%) Liten grupp. Av 11 studerande nämns 5 olika mål med studier. *Tandsköterska Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (46%) Skaffa en yrkesutbildning (31%) *Kock, restaurang (Gbg) Skaffa kompetens för att kunna få arbete (31%) *Kock, Restaurang, storhushåll (Stenungsund) Skaffa en yrkesutbildning (26%) Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (21%) Liten grupp. Av 13 studerande nämns 5 olika mål med studier. Av 19 studerande nämns 5 olika mål med studier. Liten grupp. Av 4 studerande nämns 4 olika mål med studier. *Pedagogisk collegeutbildning Få behörighet till universitet eller högskola (100%) Liten grupp. Av 13 studerande nämns 1 mål med studier

19 Fortsättning Tabell 3:1b Främsta huvudsakliga målen med studierna. Per utbildning. * = Statistisk säkerhet råder ej för dessa grupper, då antalet svarande/elever är för få. Utbildning Telefonist, receptionist, ekonomiassistent Främsta huvudsakliga målen med studierna. Per utbildning. Procent. Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (52%) Skaffa kompetens för att kunna få arbete (29%) Kommentar Av 31 studerande nämns 5 olika mål med studier. *Trädgårdsutbildning Skaffa en yrkesutbildning (29%) Få behörighet till universitet eller högskola (21%) Liten grupp. Av 14 studerande nämns 6 olika mål med studier. *Trädgårdsutbildning, anläggning Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (40%) Skaffa kompetens för att kunna få arbete (30%) Liten grupp. Av 10 studerande nämns 4 olika mål med studier. *Design Få behörighet till universitet eller högskola (43%) Skaffa en yrkesutbildning (29%) För personlig utveckling (29%) Liten grupp. Av 7 studerande nämns 3 olika mål med studier. *Entreprenörskap För personlig utveckling (60%) Liten grupp. Av 5 studerande nämns 3 olika mål med studier. *Fotterapeut Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (44%) Skaffa en yrkesutbildning (39%) *Friskvårdsterapeut Skaffa en yrkesutbildning (42%) Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (42%) Av 18 studerande nämns 5 olika mål med studier. Liten grupp. Av 12 studerande nämns 3 olika mål med studier. *Trafiklärare Skaffa en yrkesutbildning (50%) Liten grupp. Av 10 studerande nämns 3 olika mål med studier

20 Fortsättning Tabell 3:1c Främsta huvudsakliga målen med studierna. Per utbildning. * = Statistisk säkerhet råder ej för dessa grupper, då antalet svarande/elever är för få. Utbildning Främsta huvudsakliga målen med studierna. Kommentar Per utbildning. Procent. *Förare, buss (Tjörn) Skaffa en yrkesutbildning (67%) Liten grupp. Av 3 studerande nämns 2 olika mål med studier. *Förare, lastbil (Tjörn) Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (40%) Liten grupp. Av 10 studerande nämns 5 olika mål med studier. *Förare, entreprenadmaskiner (Ale) Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (67%) Liten grupp. Av 3 studerande nämns 2 olika mål med studier. *Handel, butik (Härryda) Liten grupp. Av 5 studerande nämns 5 olika mål med studier. *Personlig assistent (Lerum) *Personlig assistent (Stenungsund) Skaffa en yrkesutbildning (43%) Skaffa kompetens för att kunna byta arbete (43%) Skaffa kompetens för att kunna få arbete (38%) Skaffa en yrkesutbildning (31%) Liten grupp. Av 7 studerande nämns 3 olika mål med studier. Liten grupp. Av 13 studerande nämns 5 olika mål med studier

21 Nedan presenteras de fyra största målen med studierna: Skaffa en yrkesutbildning Skaffa kompetens för att kunna byta arbete Skaffa kompetens för att kunna få arbete Få behörighet till universitet och högskola Mål: Skaffa en yrkesutbildning 28% uppger att de hade som mål att skaffa en yrkesutbildning. De grupper som i högst omfattning har uppgett att de hade som mål att skaffa en yrkesutbildning är personer födda och studerande som hade universitet och högskola som högsta avslutade utbildning innan studierna på Vuxenutbildningen, se diagram 3:2. De grupper som i låg omfattning har uppgett att de hade som mål att skaffa en yrkesutbildning är personer födda före 1966, se diagram 3:2. Diagram 3:2 Skaffa en yrkesutbildning som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb Annat modersmål Svenska 28% 26% 28% 28% 28% 35% Man Kvinna 31% 27% Födda före 66 21% 29% 28% 47% Samtliga 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Sett per de utbildningsinriktningar de studerande läste hösten 2006/våren 2007 är det 50% av dem som studerade barnskötare som uppger att de hade som mål att skaffa en yrkesutbildning, se tabell 3:

22 Tabell 3:2 Skaffa en yrkesutbildning som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren 2007, per utbildningsinriktning. Notera att endast de utbildningsinriktningar som utgörs av minst 20 personer ingår i denna tabell. Procent Barnskötare 50% Personlig assistent 35% Trädgårdsutbildning 25% Kock - restaurang 22% Telefonist, receptionist, ekonomiassistent 13% Vad de studerande med målet att skaffa en yrkesutbildning gör idag Något färre bland de studerande som hade som mål att skaffa en yrkesutbildning uppger att de är anställda våren 2008 jämfört med snittet (48% vs 51%). Nästan hälften av dem som hade som mål att skaffa en yrkesutbildning, är anställda våren % av de studerande som hade som mål att skaffa en yrkesutbildning uppger att de är anställda våren 2008, 10% är egenföretagare och 9% är arbetssökande. Ser vi till snittet för undersökningen är 51% anställda, våren 2008, 7% är egenföretagare och 11% är arbetssökande. Mål: Skaffa kompetens för att kunna byta arbete 28% uppger att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna byta arbete. De grupper som i högst omfattning har uppgett att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna byta arbete är studerande med yrkesutbildning som högsta avslutade utbildning innan studierna på Vuxenutbildningen och personer födda 1966 eller tidigare, se diagram 3:3. De grupper som i låg omfattning har uppgett att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna byta arbete är personer födda , se diagram 3:

23 Diagram 3:3 Skaffa kompetens för att kunna byta arbete som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb 17% 24% 29% 40% Annat modersmål Svenska 21% 30% Man Kvinna 25% 28% Födda före 66 10% 23% 31% 35% Samtliga 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Sett per de utbildningsinriktningar de studerande läste hösten 2006/våren 2007 är det 52% av dem som studerade telefonist, receptionist, ekonomiassistent som uppger att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna byta arbete. Tabell 3:3 Skaffa kompetens för att kunna byta arbete som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren 2007, per utbildningsinriktning. Notera att endast de utbildningsinriktningar som utgörs av minst 20 personer ingår i denna tabell. Procent Telefonist, receptionist, ekonomiassistent 52% Trädgårdsutbildning 21% Personlig assistent 20% Kock - restaurang 17% Barnskötare 13%

24 Vad de studerande med målet att skaffa kompetens för att kunna byta arbete gör idag Fler bland de studerande som hade som mål att skaffa kompetens för att kunna byta arbete uppger att de är anställda våren 2008 jämfört med snittet (65% vs 51%). Nästan två tredjedelar av dem som hade som mål att skaffa kompetens för att kunna byta arbete är anställda våren % av dem som hade som mål att skaffa kompetens för att kunna byta arbete uppger att de är anställda våren 2008, 15% är egenföretagare och 8% är arbetssökande. Ser vi till snittet för undersökningen är 51% anställda, våren 2008, 7% är egenföretagare och 11% är arbetssökande. 66% av dem som var anställda eller egenföretagare före studierna på Vuxenutbildningen befinner sig på ny arbetsplats våren 2008 och kan därmed antas ha uppfyllt målet med sina studier, se illustration 3:1. 34% är tillbaka på sin gamla arbetsplats Mål: Skaffa kompetens för att kunna byta arbete 66% är på ny arbetsplats Illustration 3:1 Andel studerande med målet att skaffa kompetens för att byta arbete, som våren 2008 är tillbaka på sin gamla respektive befinner sig på ny arbetsplats. Mål: Skaffa kompetens för att kunna få arbete 16% uppger att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna få arbete. De grupper som i högst omfattning har uppgett att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna få arbete är personer födda , personer med annat modersmål samt personer med universitet eller högskola som högsta avslutade utbildning innan studierna på Vuxenutbildningen, se diagram 3:4. De grupper som i låg omfattning har uppgett att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna få arbete är personer födda , se diagram 3:

25 Diagram 3:4 Skaffa kompetens för att kunna få arbete som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb Annat modersmål Svenska 14% 16% 16% 16% 22% 23% Man Kvinna 16% 19% Födda före 66 Samtliga 13% 15% 15% 16% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Sett per de utbildningsinriktningar de studerande läste hösten 2006/våren 2007 är det 30% av de som studerade kock och restaurang samt 30% av de som studerade personlig assistent som uppger att de hade som mål att skaffa kompetens för att kunna få arbete. Tabell 3:4 Skaffa kompetens för att kunna få arbete som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren 2007, per utbildningsinriktning. Notera att endast de utbildningsinriktningar som utgörs av minst 20 personer ingår i denna tabell. Procent Kock - restaurang 30% Personlig assistent 30% Telefonist, receptionist, ekonomiassistent 29% Trädgårdsutbildning 21% Barnskötare 17%

26 Vad de studerande med målet att skaffa kompetens för att kunna få arbete gör idag Fler bland de studerande som hade som mål att skaffa kompetens för att kunna få arbete uppger att de är arbetssökande våren 2008 jämfört med snittet (31% vs 11%). Nästan en tredjedel av dem som hade som mål att skaffa kompetens för att kunna få arbete är arbetssökande våren % av dem som hade som mål att skaffa kompetens för att kunna få arbete uppger att de är anställda våren 2008 och 31% är arbetssökande. Ser vi till snittet för undersökningen är 51% anställda, våren 2008 och 11% är arbetssökande. Mål: Få behörighet till universitet eller högskola 10% uppger att de hade som mål att få behörighet till universitet eller högskola eller andra högre studier. De grupper som i högst omfattning har uppgett att de hade som mål att få behörighet till universitet eller högskola eller andra högre studier är personer med annat modersmål än svenska, personer födda samt personer med universitet eller högskola som högsta avslutade utbildning innan studierna på Vuxenutbildningen, se diagram 3:5. De grupper som i låg omfattning har uppgett att de hade som mål att få behörighet till universitet eller högskola är personer födda , se diagram 3:5. Diagram 3:5 Få behörighet till universitet och högskola som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb 9% 8% 12% 13% Annat modersmål Svenska 8% 16% Man Kvinna 10% 10% Födda före 66 7% 8% 11% 13% Samtliga 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Sett per de utbildningsinriktningar de studerande läste hösten 2006/våren 2007 är det 13% av de som studerade trädgårdsutbildning som uppger att de hade som mål att få behörighet till universitet eller högskola eller andra högre studier

27 Tabell 3:5 Få behörighet till universitet och högskola som huvudsakligt mål med studierna hösten 2006/våren 2007, per utbildningsinriktning. Notera att endast de utbildningsinriktningar som utgörs av minst 20 personer ingår i denna tabell. Gruppen som studerat pedagogisk collegeutbildning hade alla som mål med studierna att få behörighet till universitet eller högskola. Denna grupp utgörs enbart av 13 personer. Procent Trädgårdsutbildning 13% Personlig assistent 5% Barnskötare 4% Kock - restaurang 4% Telefonist, receptionist, ekonomiassistent 3% Vad de studerande med målet att få behörighet till universitet eller högskola gör idag Fler bland de studerande som hade som mål att få behörighet för universitet och högskola uppger att de studerar andra studier våren 2008 jämfört med snittet (58% vs 9%). 58% av dem som hade som mål att få behörighet till universitet och högskola studerar andra studier som exempelvis folkhögskola eller KY våren % av dem som hade som mål att få behörighet för universitet och högskola uppger att de studerar andra studier som exempelvis folkhögskola eller KY våren 2008, 21% är anställda och 8% studerar på påbyggnadsutbildning. 4% studerar på högskola eller universitet våren Ser vi till snittet för undersökningen studerar 9% andra studier våren 2008, 51% är anställda och 4% studerar på påbyggnadsutbildning. 4% studerar på högskola eller universitet våren

28 Kapitel 4 Nöjd med studier I följande kapitel belyses det hur man i efterhand ser på hur nöjd man har varit med sin studietid på Vuxenutbildningen och i vilken omfattning man upplever att man har kunnat vara med och påverka upplägget av studierna. De studerande besvarade nedanstående frågor på en skala från 1-5, där 1 stod för Nej, inte alls och 5 Ja, absolut. Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? Majoriteten av de studerande har angett att de är ganska eller absolut nöjda med sin studietid på Vuxenutbildningen (87%), se diagram 4:1. När det gäller frågan om att kunna vara med att bestämma är det mer jämnt fördelat mellan gruppen som upplever att de har kunnat påverka hur utbildningen skulle läggas upp och gruppen som upplever att de inte har kunnat påverka det, se diagram 4:1. Diagram 4:1 Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? 12% 2% 87% Nej, inte alls till Nej, inte helt Varken eller Ja, ganska till Ja, absolut Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? 40% 19% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 Resultat för varje enskild fråga redovisas i det följande på två sätt: Dels med en genomgång av respektive fråga. Dels som viktat värde på en skala där det högsta värdet är 5 och det lägsta värdet är 1. Poängen multiplicerat med antal svarande per svarsalternativ räknas ut och summeras ihop. För varje fråga räknas medelvärdet av summering ovan ut dividerat med totalt antal svaranden, vilket ger ett värde på en skala mellan 1-5 (där värden över 3,0 innebär ett tydligt positivt värde). Nej, inte alls = = Ja, absolut Alla viktade värden över 3,0 innebär ett tydligt positivt värde. Mätt i viktade värden har de studerande angett följande värden gällande nöjdheten med Vuxenutbildningens studier. Diagram 4:2 Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? Per viktade värden. Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? 4,3 Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? 2,91 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,

30 Nöjd med studietiden på Vuxenutbildningen 87% av de studerande uppger att de är ganska eller absolut nöjda med sin studietid på Vuxenutbildningen, se tabell 4:1. Tabell 4:1 Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? <1% uppger att de inte vet. 87% av de studerande uppger att de är ganska eller absolut nöjda med sin studietid på Vuxenutbildningen. Procent Ja, absolut 58% Ja, ganska 29% 87% Varken eller 2% Nej, inte helt 9% Nej, inte alls 2% Sett till samtliga tillfrågade är värdet 4,30, alltså ett tydligt positivt värde, vad gäller nöjdheten med studietiden. I störst omfattning är följande grupper nöjda med sin studietid på Vuxenutbildningen: personer med en yrkes- eller KY-utbildning eller som har varit lärlingar på en arbetsplats som högsta avslutade utbildning innan studierna på Vuxenutbildningen (4,52) personer som har gymnasium som högsta avslutade utbildning innan studierna på Vuxenutbildningen (4,40) I lägst omfattning är personer som har universitet eller högskola som högsta avslutade utbildning innan studierna på Vuxenutbildningen (3,92) nöjda med sin studietid på Vuxenutbildningen, se diagram 4:3. Diagram 4:3 Är du nöjd med din studietid på Vuxenutbildningen? Per bakgrundsvariabler. Per viktade värden. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb 3,92 4,12 4,4 4,52 Annat modersmål Svenska 4,34 4,29 Man Kvinna 4,15 4, Födda före 66 4,27 4,31 4,31 4,29 Samtliga 4,3 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6-30 -

31 Möjlighet till påverkan av upplägg av studier 40% av de studerande uppger att de absolut eller ganska mycket har kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp, se tabell 4:2. Tabell 4:2 Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? 4% uppger att de inte vet. 40% av de studerande uppger att de ganska mycket eller absolut har kunnat bestämma hur utbildningen på Vuxenutbildningen skulle läggas upp. Procent Ja, absolut 10% Ja, ganska 30% 40% Varken eller 18% Nej, inte helt 18% Nej, inte alls 21% Sett till samtliga tillfrågade är värdet 2,91, alltså ett negativt värde, vad gäller möjlighet till påverkan av upplägg av studier. I störst omfattning uppger personer med annat modersmål än svenska (3,27) samt personer födda (3,25) att de har kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp, se diagram 4:4. I lägst omfattning uppger personer som har universitet eller högskola som högsta avslutade utbildning (2,35) och personer födda 1966 eller tidigare (2,62) att de har kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp, se diagram 4:4. Diagram 4:4 Har du under dina studier på Vuxenutbildningen kunnat bestämma hur utbildningen skulle läggas upp? Per bakgrundsvariabler. Per viktade värden. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb 2,35 2,92 3 2,86 Annat modersmål Svenska 2,8 3,27 Man Kvinna Födda före 66 Samtliga 2,98 2,89 2,94 3,25 2,96 2,62 2,91 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5-31 -

32 Kapitel 5 Praktik Har haft praktik på sin utbildning De flesta, totalt sett 75%, av de svarande har haft praktik under sina studier. För ett flertal utbildningar är det hela 100% av de studerande som har haft praktik. Det finns även de utbildningsprogram där det är inga eller få som haft praktik, se diagram 5:1. De flesta, totalt sett 75%, av de svarande har haft praktik under sina studier. Flera av utbildningsprogrammen utgörs av ett för litet elevantal (under 20 personer) vilket gör att dessa svarsalternativ inte går säkerställa statistiskt. Vi har ändå valt att redovisa resultaten som en riktlinje. I diagrammen som redovisar praktik per utbildning har vi med (*) markerat de alternativ där de svarande är under 20 personer. På följande utbildningar har samtliga haft praktik: Barnskötare (Mölndal och Partille) Trädgårdsutbildning samt Trädgårdsutbildning anläggning Telefonist Receptionist Ekonomiassistent Kock Restaurang (Göteborg) För de utbildningar där det är färre än 20 svarande har samtliga haft praktik när det gäller följande utbildningar: Trafiklärare Tandsköterska

33 Diagram 5:1 Har haft praktik under tiden du har studerat. Per utbildning. * = Statistisk säkerhet råder ej för dessa, då antalet elever är för få. Entreprenörskap Personlig assistent (Stenungsund)* Personlig assistent (Lerum)* Handel butik (Härryda)* Förare entrepenadmaskiner (Ale)* Förare lastbil (Tjörn)* Förare buss (Tjörn)* Trafiklärare* Friskvårdsterapeut* Fotterapeut* Design* Trädgårdsutbildning anläggning* Trädgårdsutbildning* Telefonist Receptionist Ekonomiassistent Pedagogisk collegeutbildning* Kock restaurang storhushåll Kock restaurang (Göteborg) Tandsköterska* Hantverk* Barnskötare (Partille)* Barnskötare (Mölndal)* Arbetsledning* 0% 0% 0% 0% 18% 33% 57% 50% 57% 67% 80% 83% 75% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% De grupper som framförallt utmärker sig med att i högre omfattning än snittet ha haft praktik under sin utbildning är de som har annat modersmål än svenska samt de som är födda Den grupp som i lägre omfattning än snittet har haft praktik under sin utbildning är de som är födda Diagram 5:2 Har haft praktik under tiden du har studerat. Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb 78% 72% 74% 72% Annat modersmål Svenska Man Kvinna Födda före 66 Samtliga 65% 72% 73% 75% 70% 75% 75% 84% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 Referens från praktikplats Det är 74% av de svarande som har fått en referens från sin praktikplats av dem som har haft praktik. Ser vi till utbildningar så är det tre utbildningar där samtliga som haft praktik också har fått en referent, se diagram 5:3. 74% av de som haft praktik har fått en referent från sin praktikplats. Tandsköterska Telefonist Receptionist Ekonomiassistent Trafiklärare Diagram 5:3 Referens från praktikplats. Per utbildning. (*=Färre än 20 svarande) Personlig assistent (Stenungsund)* Personlig assistent (Lerum)* Förare entrepenadmaskiner (Ale)* Förare lastbil (Tjörn)* Förare buss (Tjörn)* Trafiklärare* Friskvårdsterapeut* Fotterapeut* Trädgårdsutbildning anläggning* Trädgårdsutbildning* Telefonist Receptionist Ekonomiassistent Pedagogisk collegeutbildning* Kock restaurang storhushåll Kock restaurang (Göteborg) Tandsköterska* Hantverk* Barnskötare (Partille)* Barnskötare (Mölndal)* 0% 0% 82% 75% 100% 38% 90% 60% 30% 50% 69% 91% 50% 33% 86% 100% 82% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% De grupper där fler, procentuellt sett, har fått en referens från sin praktikplats är bland gruppen som har annat modersmål än svenska och bland de som innan sina studier vid Vuxenutbildningen hade läst en yrkeseller KY-utbildning eller lärt sig sitt yrke som lärling. Den grupp som i lägre omfattning än snittet har fått en referens person från sin praktik är personer som är födda

35 Diagram 5:4 Referens från praktikplats. Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb 70% 75% 81% 72% Annat modersmål Svenska 70% 85% Man Kvinna 69% 75% Födda före 66 74% 67% 78% 69% Samtliga 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fått arbete genom praktik Det är totalt sett 33% av de svarande som uppger att de har fått arbete genom sin praktik. Den utbildning som utmärker sig mest är trafiklärare, där 80% av de svarande har fått arbete genom sin praktik. Även personlig assistent i Stenungsund utmärker sig med att fler än hälften har fått arbete genom sin praktik. 33% av de svarande uppger att de har fått arbete genom sin praktik. Diagram 5:5 Har fått arbete genom sin praktik. Per utbildning. (*=Färre än 20 svarande) Personlig assistent (Stenungsund)* Personlig assistent (Lerum)* Förare entrepenadmaskiner (Ale)* Förare lastbil (Tjörn)* Förare buss (Tjörn)* Trafiklärare* Friskvårdsterapeut* Fotterapeut* Trädgårdsutbildning anläggning* Trädgårdsutbildning* Telefonist Receptionist Ekonomiassistent Pedagogisk collegeutbildning* Kock restaurang storhushåll Kock restaurang (Göteborg) Tandsköterska* Hantverk* Barnskötare (Partille)* Barnskötare (Mölndal)* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 23% 19% 20% 15% 40% 50% 48% 55% 50% 64% 80% Ett yrke där de flesta startar eget efter utbildningen, vilket också 61% har gjort våren % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

36 De grupper som i högre omfattning än snittet har fått arbete genom sin praktik är de som innan studierna har läst på högskola eller universitet samt män. De grupper som utmärker sig med att i lägre omfattning ha fått arbete genom sin praktik är de som innan sina studier vid Vuxenutbildningen har grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utbildning och de som hade läst en yrkes- eller KY-utbildning eller lärt sig sitt yrke som lärling innan de började vid Vuxenutbildningen. Diagram 5:6 Har fått arbete genom din praktik. Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som högsta utb Gymnasium som högsta utb Yrkes eller KY utbildning/lärling som högsta utb Universitet eller högskola som högsta utb 23% 25% 36% 50% Annat modersmål Svenska 35% 33% Man Kvinna 31% 40% Födda före 66 29% 29% 35% 36% Samtliga 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Om vi jämför hur många, procentuellt sett, som har praktiserat per utbildningsgrupp med antal studenter som fått arbete genom sin praktik kan vi se att det även här är trafiklärare som utmärker sig genom att en hög andel har praktiserat (100%) och en hög andel har fått jobb (80%). Däremot är det för utbildningsgruppen telefonist receptionist ekonomiassistent endast 19% som fått arbete genom sin praktik, trots att det är 100% som har haft praktik

37 Kapitel 6 Slutförande av utbildning Nedan presenteras vad de studerande har svarat gällande graden av slutförande av sina studier. Undersökningens urval (de som var tillfrågade att besvara enkäten) baseras på studerande som gick på utvalda utbildningar och som har tagit betyg hösten 2006/våren De personer som svarar att de har avbrutit helt har enligt Vuxenutbildningens betygsregister tagit något betyg hösten 2006/våren 2007, vilket var ett av urvalskriterierna för att omfattas av undersökningen. (De som har hoppat av innan de har tagit ett betyg omfattas ej av denna undersökning.) Fullföljande av studierna 92% av de studerande fullföljde studierna som de studerade under hösten 2006/våren Vidare fullföljde 3% det mesta av det de planerade att studera. 92% av de studerande slutförde sina studier. Det var endast 4% som helt avbröt sina studier. Av dessa uppger 2% att de inte kommer att återuppta studierna, medan 1% har svarat att de kommer att fortsätta (vid sammanslagning blir de två grupperna 4%). 2% har angett svarsalternativet annat vad gäller fullföljandet av studierna. De 8% som inte har slutfört sina studier är alldeles för få för att kunna säkerställa några resultat. I det följande kommer därför endast resultatet redovisas för de 92% som slutförde sina studier. De specifika utbildningarna Vad gäller de specifika utbildningarna är antalet svaranden inom varje utbildning i nästan samtliga fall för få för att ge en statistisk säkerhet. Vad som kan konstateras är dock att de utbildningar där samtliga studerande fullföljde sina studier (av dem som medverkar i undersökningen) är: Kock restaurang/storhushåll, Göteborg och Stenungssund (25/25 personer) Fotterapeut (18/18 personer) Förare buss/lastbil/entreprenadmaskiner, Tjörn och Ale (16/16 personer) Tandsköterska (13/13 personer) Barnskötare, Partille (11/11 personer) Entreprenörskap (5/5 personer) Följande utbildningar fullföljdes av samtliga studerande: Kock Fotterapeut Förare Tandsköterska Barnskötare Partille Entreprenörskap

38 Den utbildning där flest studerande inte slutförde sina studier är personlig assistent. Av 20 personer uppger endast 13 av dem att de har slutfört utbildningen. Det är särskilt i Stenungssund som flest studerande inte har slutfört utbildningen som personlig assistent. Vid övriga utbildningar som inte redovisas har endast en eller ett fåtal studerande inte fullföljt utbildningen. Vilka som har fullföljt studierna De studerande som är födda är de som i högst omfattning har fullföljt sina studier. De som i lägst omfattning har fullföljt studierna är studerande med yrkesutbildning, se diagram 6:1. Diagram 6:1 Fullföljde studierna. Per bakgrundsvariabler. Grundskola (färdig eller påbörjad) som Gymnasium som högsta utb. Yrkes eller KY utbildning/lärling som Universitet eller högskola som högsta utb. 84% 86% 92% 95% Annat modersmål Svenska 90% 92% Man Kvinna 92% 92% Födda före 66 87% 90% 93% 97% Samtliga 92% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Vidare kan det konstateras att det är den yngsta åldersgruppen ( ) och äldsta åldersgruppen (födda före 1966) som i lägst omfattning fullföljt studierna. Det råder inga större skillnader vad gäller kön och modersmål. De studerande som innan studierna var arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd, är den grupp som i lägst omfattning slutfört studierna. I högst omfattning har de som var anställda eller egenföretagare slutfört dem. De som är anställda eller egenföretagare efter studierna är de som i lägst omfattning slutförde studierna. Däremot är det de som är arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder som i högst omfattning slutförde studierna, se diagram 6:

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd

Läs mer

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 April 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Vuxenutbildningen i

Läs mer

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till Stenungsund 1 % lön Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Göteborg Ale jobb studier anställning

Läs mer

EFFEKTSTUDIE 2006. Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004

EFFEKTSTUDIE 2006. Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004 EFFEKTSTUDIE 2006 Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004 Juni 2006 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Generella

Läs mer

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex Monica Sandorf 2005-03 03-10 Samverkansavtal inom vuxenutbildning 2005-03-10 2 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Framgångsfaktor

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 R A P P O

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket Stenungsund 1 % lö n Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Ale jobb studier anställning

Läs mer

Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2009

Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2009 Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad,

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Sammanfattning

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

GRvux under i siffror

GRvux under i siffror GRvux under 2015 - i siffror 866 elever har avslutat sin yrkesutbildning 2015 178 avbrott 688 har slutfört sina studier 309 var kvinnor och 557 var män 65 olika utbildningar på 20 olika skolor Samtliga

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad Brudbergsskolan - Åk - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 7 februari 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen i Härryda, Långenäsvägen 5 (Mölnlycke Centrum) Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 SKF Tekniska Gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Uppdrag DUA Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet 1. Målgrupp 2. Mål 3. Genomförande Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Medlearn Älvängen Utbildning: omvårdnadsprogrammet två starter Antal utskick: Antal svar: 32 Svarsfrekvens: Här presenteras

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007)

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) 080213 Peter Holmström Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) Enligt uppdrag från GRs Utbildningsgrupp, 071206, redovisas här förvaltningschefernas kommentarer

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 oktober 2005, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014 Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010 GRvux Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 010 Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti 011 Markör Örebro Kungsgatan 1 701

Läs mer

SAM 3.0 Student Activity Monitoring

SAM 3.0 Student Activity Monitoring SAM 3.0 Student Activity Monitoring Markörer ett axplock USA 1993 Goverment Performance and Results Act (GPRA) OECD Education at a Glance - 25 års rapportering Verksamhetslogik Ekonomistyrningsverket 2001

Läs mer

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad

Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Splitvision ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

Splitvision ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Göteborgsregionens yrkesutbildningar för vuxna hösten 2006 våren 2007

Göteborgsregionens yrkesutbildningar för vuxna hösten 2006 våren 2007 Göteborgsregionens yrkesutbildningar för vuxna hösten 2006 våren 2007 En gemensam satsning för boende i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Uppföljning av enkätundersökning 2011

Uppföljning av enkätundersökning 2011 Uppföljning av enkätundersökning Sammanställning: Jenny Sjöstrand, U uppföljning, utvärdering, utveckling GR Utbildning Oktober SammanfaFande stagsgk respondenter ringdes upp för telefonintervju, 7 fullföljde

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation av Sirpa Niemi, Ale kommun och Camilla Blomqvist, Stenungsunds kommun Göteborgsregionens kommuner

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer