Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning"

Transkript

1 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014

2 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Innehållsförteckning Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION...3 KORT OM UPPDRAGET... 3 RESULTAT OCH REFLEKTION... 3 REFLEKTION... 5 KAPITEL 1 OM UTVÄRDERINGEN OM PILOTPROJEKTET YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD SYFTET MED UTVÄRDERINGEN HUR UTVÄRDERINGEN GENOMFÖRTS VILKA OMFATTAS UTVÄRDERINGEN LÄSANVISNINGAR... 9 KAPITEL 2 OM ELEVERNA ANTAL ELEVER ÅLDERSFÖRDELNING KÖNSFÖRDELNING FOLKBOKFÖRINGSKOMMUN STUDIEFINANSIERING UTBILDNINGSBAKGRUND TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHET MÅL MED STUDIERNA VARIT I KONTAKT MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE I SAMBAND MED ANSÖKAN. 19 KAPITEL 3 ELEVERNAS BESKRIVNING AV STUDERANDESITUATIONEN EN BRA UTBILDNING FÅR STÖD PÅ SITT MODERSMÅL PRAKTIK UNDER UTBILDNINGEN KAPITEL 4 OM ELEVERNAS EGEN PRESTATION OCH PROGRESSION PROGRESSION - POÄNG OCH TIMMAR FÖR YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD JÄMFÖRELSE MED TRADITIONELL SFI VALIDERING FRAMTIDA STUDIE- OCH YRKESVAL OCH ÅTERKOPPLING PÅ STUDIERESULTAT KAPITEL 5 ELEVERNAS BESKRIVNING AV YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD JÄMFÖRT MED TRADITIONELL SFI YRKESUTBILDNING ELLER TRADITIONELL SFI? AVBROTT OCH ÅTERBUD AVBROTT OCH ÅTERBUD OM SPLITVISION RESEARCH

3 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Sammanfattning och reflektion Kort om uppdraget Halvtidsutvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning och utfördes under perioden juni till augusti Syftet med halvtidsutvärderingen är att ge en nulägesbeskrivning av yrkesutbildningarna med språkstöd. De tre utbildningarna som omfattas är: Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Utvärderingen är baserad på en analys av befintlig data samt tre undersökningar som genomförts inom ramen för denna utvärdering. Resultat och reflektion Om eleverna Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknar vi med de elever som gjort avbrott sedan utbildningen startades omfattas 68 elever. Det är 25 % av eleverna som har gjort avbrott. Åldersmässigt så är spridningen relativt jämn upp till 44 år. Inom åldersgruppen över 45 år är det betydligt färre elever som går yrkesutbildning med språkstöd. Det är en jämn könsfördelning av andelen elever som går yrkesutbildning med språkstöd. Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har tidigare läst minst 12 månader eller längre på SFI. Drygt hälften har minst 10 års studier från i sitt hemland. Eleverna har i låg omfattning tidigare studieerfarenhet inom det område de läser sin yrkesutbildning idag. Elevernas beskrivning av studerandesituationen En bra utbildning Drygt nio av tio av eleverna uppger att de upplever att utbildningen uppfyller deras förväntningar. Samtliga elever uppger att de upplever att de får den hjälp de behöver för att klara av sina studier. Likaså uppger samtliga elever att de får tillräckligt med språkstödsundervisning för att klara av utbildningen. Eleverna upplever att språkstödsundervisningen är ganska till mycket viktig för att de ska klara av utbildningen. När det gäller att få delar av undervisningen på sitt modersmål skiljer det sig åt mellan utbildningarna. Majoriteten av eleverna med inriktning på Omvårdnad (96 %) uppger att de får delar av undervisningen på sitt modersmål medan en tredjedel av eleverna på Kock och storhushåll (33 %) och drygt en tredjedel med inriktning på Industri (38 %) uppger detsamma. -3-

4 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Det är 64 % av eleverna som går yrkesutbildning med språkstöd som uppger att de får tillräckligt med undervisning på sitt modersmål för att klara av utbildningen. Det är 73 % av eleverna som går en utbildning med språkstöd som uppger att undervisningen på deras modersmål är ganska till mycket viktigt för att de ska klara av utbildningen. Om elevernas egen prestation och progression Nästan samtliga elever är ganska till mycket nöjda med sitt studieresultat. Nästan samtliga är nöjda med sin egen prestation. En bra progression Sett till elevernas prestationer (antal gymnasiala poäng, antal poäng Svenska som andraspråk grundläggande samt antal lästa SFI timmar) är det en bra progression. Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Gymnasiala poäng: VT poäng, HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT13 40 poäng, HT13 60 poäng, VT14 70 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: VT14 51 poäng SFI-timmar: VT13 68 timmar, HT13 70 timmar, VT14 47 timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: HT13 50 poäng, VT14 90 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT poäng SFI-timmar: HT13 78 timmar, VT timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT14 62 poäng SFI-timmar: HT timmar, VT timmar Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI Eleverna själva beskriver i öppen fråga att de upplever yrkesutbildning med språkstöd som mer fördelaktig jämfört med den traditionella SFI-utbildningen. Vi kan framför allt urskilja tre insikter i elevernas svar kring yrkesutbildning med språkstöd: Elevernas språkkunskap utvecklas positivt Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration -4-

5 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Reflektion Vår slutsats av resultatet från halvtidsutvärderingen är att det är en värdefull utbildning för eleverna och att undervisningen genomförs på ett positivt och professionellt sätt. Det finns inget i resultatet som pekar på att det finns grund för förändring i upplägg gällande utbildningarna. Med utgångspunkt från elevernas egna beskrivningar av utbildningen i jämförelse med traditionell SFI och elevernas progression talar allt för att fler yrkesutbildningar med språkstöd bör erbjudas för en större målgrupp som idag läser SFI. -5-

6 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 1 Om utvärderingen KAPITEL 1 Kapitel 1 Om utvärderingen -6-

7 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen Halvtidsutvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning och utfördes under perioden juni till augusti För mer information om utvärderingen kontakta Anne-Li Drath vid Göteborgsregionens Kommunalförbund. Telefon: , e-post: Till rapporten finns en bilaga där resultatet från undersökningarna (Understudieenkät genomförd juni-augusti 2014, Avbrottuppföljning augusti 2014, Återbudsuppföljning augusti 2014) presenteras i sin helhet. I bilagan presenteras även de öppna kommentarer om utbildningen som eleverna på yrkesutbildning med språkstöd har lämnat i Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13). 1.1 Om Pilotprojektet yrkesutbildning med språkstöd Halvårsskiftet 2011 startade ett projekt inom Göteborgsregionen under beteckningen Regional sfi (GRsfi). Avsikten var att kunna erbjuda sfi i kombination med andra kurser inom olika områden oavsett vilken kommun den studerande är bosatt i. Projektet reglerades i regionala avtal efter beslut i respektive kommunstyrelse i regionen. Detta projekt avslutades Inom ramen för GRsfi startade våren 2013 ett pilotprojekt som begränsas till tre utbildningar där det finns en tydlig koppling till ett rekryteringsbehov på arbetsmarknaden. Utbildningarna vänder sig till såväl personer som har tidigare yrkeserfarenheter som personer som saknar det. Även personer som har ringa svenskkunskaper skall kunna antas till utbildningen om de kan bedömas ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningsförslag måste utgå från att det finns en dokumenterad efterfrågan på arbetsmarknaden. I förfrågan till utbildningsanordnare finns bl.a. följande kriterier: Utbildningen kan ha en gemensam ingång för de studerande, men kan, beroende på arbetsmarknadsområde, ha en eller flera olika utgångar beroende på de studerandes behov och förutsättningar. De enskilda deltagarna skall, inom ramen för gruppen, utifrån en gemensam ingång, kunna studera mot olika utgångar. Utbildningen måste genomföras med stark integration av yrkeskurser och språkstöd, samt erbjuda modersmålsundervisning i den utsträckning som deltagarna har behov av. Kursdeltagarnas tidigare yrkeskunskaper skall kunna valideras. Valideringen skall ha effekt på genomförandet av resterande utbildning och bidra till att förkorta utbildningstiden. -7-

8 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen 1.2 Syftet med utvärderingen Syftet med halvtidsutvärdering är att ge en nulägesbeskrivning av yrkesutbildningarna med språkstöd. Nulägesbeskrivningen görs bland annat utifrån Vuxenutbildningsnätverkets frågeställningar: Är det olika resultat beroende på bransch? Hur ser språkutvecklingen ut? Språkets betydelse för att få arbete? Elevens upplevelse av skillnaden mellan yrkesutbildning med språkstöd och reguljär SFI-utbildning? Bakgrund till varför valde att läsa utbildningen? Yrkesutbildning med språkstöd genomförs med tre inriktningar: Industri Kock och storhushåll Omvårdnad Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri genomförs av GTC Göteborgs Tekniska College AB, Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll genomförs av Vuxenutbildningen i Stenungsund och Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad genomförs av Medlearn. 1.3 Hur utvärderingen genomförts Utvärderingen har genomförts med analys av befintlig data samt tre undersökningar som genomförts inom ramen för denna utvärdering. De tre undersökningarna som genomförts inom ramen för utvärderingen är: Understudieenkät. Undersökningen har genomförts under juni-augusti Undersökningen har genomförts i form av en pappersenkät med 24 frågor som eleverna på respektive utbildning har besvarat. Enkätundersökningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 84 % (43/51). Benämns i rapporten som: Understudieenkät genomförd juni-augusti Avbrottsuppföljning. Uppföljning av de elever som avbrutit sina studier på någon av de tre yrkesvuxenutbildningarna med språkstöd. Uppföljningen har genomförts som en telefonenkät under augusti Enkäten har bestått av fem frågor. Uppföljningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 47 % (8/17). Benämns i rapporten som Avbrottuppföljning augusti Återbudsuppföljning. Uppföljning av de personer som lämnat återbud till någon av de tre yrkesvuxenutbildningarna med språkstöd. Uppföljningen har genomförts som en telefonenkät under augusti Enkäten har bestått av tre frågor. Uppföljningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 64 % (7/11). Benämns i rapporten som Återbudsuppföljning augusti

9 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen Befintlig data som vi använt oss av i utvärderingen är: Effektundersökning gällande uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna. Undersökningen genomfördes av GRvux på uppdrag av Skolverket. Insamling och databearbetning gjordes av Splitvision Research. Vi har analyserat de svar som eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd har uppgett i den enkät som de studerande fått besvara under tiden de är i utbildning (E1). Enkätundersökningen har besvarats under VT13 och HT13. Svarsfrekvens för eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd är: 80 % (53/66). Benämns i rapporten som: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13. I de fall vi i rapporten gör jämförelser med reguljär yrkesutbildning för Vuxna i Göteborgsregionen görs detta gentemot de som läst yrkesutbildningar under till Benämns Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Elevdata ur Alvis. Uppgifter som hämtats ur Alvis av GRvux är bland annat antal gymnasiala poäng och antal lästa timmar Svenska som andraspråk grundläggande som eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd har. Refereras till som: källa Alvis. Jämförande data har inhämtas från de uppgifter som kommunerna har lämnat till SCB gällande HT13 och antal timmar som deras SFI- elever har läst. De kommuner där vi haft SCB data att tillgå är: Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Stenungsund. 1.4 Vilka omfattas utvärderingen Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknar vi in med de elever som gjort avbrott under tiden sedan utbildningarna startats omfattas 68 elever. Det är 25 % av eleverna som har gjort avbrott. Utöver dessa 68 elever har vi för utvärderingens skull också följt upp de 11 personer som lämnat återbud till sin plats på yrkesutbildning med språkstöd. 1.5 Läsanvisningar Vid läsning av rapporten är det viktigt att ha med sig att underlaget som utvärderingen baserar sig på utgörs av en liten grupp elever. Detta medför att det inte med statistisk säkerhet (signifikans) 1 går att fastställa de skillnader som redovisas i rapporten. Därför ber vi er att läsa siffror och diagram utifrån att de ger er en fingervisning om vilka tendenser som råder. För att underlätta tolkningen av uppgifter har vi genomgående i rapporten skrivit ut hur många som resultatet som presenteras baseras på, benämns i diagram som n=. Tabeller och diagram numreras löpande, var för sig, i rapporten. I diagrammen är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. 1 Villkoren för att göra Chi två test och proportionstest (z test) uppfylls inte. -9-

10 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen De uppgifter som redovisas i rapporten kommer från flera olika källor och antalet elever (n=) som resultatet baserar sig på kan därför skilja sig åt mellan olika diagram. Det kan också vara så att antalet elever som valt att besvara en fråga är något högre/lägre än för övriga frågor i samma undersökning (internt bortfall) Hur rapportens diagram utläses I rapporten använder vi oss huvudsakligen av två diagramtyper. Dessa förklaras nedan. Exempeldiagram 1. Exempeldiagram 1:1. Fördelning mellan kvinnor och män per utbildningsområde. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % Summan för varje grupp blir 100 %. Gruppen i detta fall utgörs av de elever som går med inriktning Kock och storhushåll. 77% Här står det vilken undersökning eller annan källa som uppgifterna baserar sig på. Procentuell andel, i detta fall av samtliga elever, som svarat att de är man eller kvinna % Industri med språkstöd (n=19) Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) n= Antalet som besvarat frågan. Kvinna Man Här står svarsalternativen för frågan. Exempeldiagram 2. Exempeldiagram 1:2 Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Omvårdnad)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning omvårdnad. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 26. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % Ja 65% Nej Procentuell andel, i detta fall av de elever som läser med inriktning Omvårdnad, som svarat ja alternativt nej på frågan. -10-

11 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 2 Om eleverna KAPITEL 2 Kapitel 2 Om eleverna -11-

12 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.1 Antal elever Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknas de elever med som gjort avbrott under tiden sedan utbildningarna startats omfattas 68 elever. Under augusti 2014 är det 11 elever som läser en yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri, det är 14 elever som läser en yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll och det är 26 elever läser yrkesutbildning med språkstöd inriktning Omvårdnad. 2.2 Åldersfördelning Åldersmässigt så är spridningen relativt jämn upp till 44 år. För åldersgruppen över 45 år är det betydligt färre elever som går yrkesutbildning med språkstöd. 42 % befinner sig i åldersintervallet 29 år eller yngre. 42 % befinner sig i åldersintervallet år. 15 % befinner sig i åldersintervallet år. (Ovanstående uppräkning summerar inte till 100 % på grund av avrundning.) Ingen av deltagarna är äldre än 54 år. I jämförelse med reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen är det något fler inom yrkesutbildningar med språkstöd som är i åldern år (42 % vs 32 %) och något färre i åldersintervallet 29 år eller yngre (42 % vs 57 %) För åldersintervallet 45 år eller äldre är skillnaden marginell. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Inom yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll är den största andelen av eleverna 29 år eller yngre. På samma utbildning är det därefter jämnt fördelat mellan de som är år och år. För de övriga utbildningarna är det relativt jämnt fördelat mellan de som är 29 år eller yngre samt de som är år. En mindre andel av eleverna är 45 år eller äldre. Diagram 2:1. Fördelning av ålderskategorier för de tre yrkesutbildningarna med språkstöd. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 47% Industri med språkstöd (n=19) 5 48% 42% 42% 42% 16% 25% 25% 1 15% Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) Ålderskategori 29 år eller yngre Ålderskategori år Ålderskategori år -12-

13 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.3 Könsfördelning Könsfördelningen bland de svarande eleverna består av 50 % kvinnor och 50 % män. I jämförelse med reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen är det ingen större skillnad. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Könsfördelning per yrkesutbildning Den största andelen kvinnor finns i yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Omvårdnad, där 77 % är kvinnor. I gruppen som läser med inriktning Industri är det 95 % som är män. Det är en jämn könsfördelning inom inriktning Kock och storhushåll. Diagram 2:2. Fördelning mellan kvinnor och män per utbildningsområde. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 77% % Industri med språkstöd (n=19) Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) Kvinna Man -13-

14 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.4 Folkbokföringskommun Vid genomförandet av effektundersökningen (VT/HT 13) var eleverna hemmahörande i följande kommuner (se diagram nedan). Diagram 2:3. Andel studerande per folkbokföringskommun. Presenterat samlat för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13. Alingsås 2% Lilla Edet 2% Lerum 2% Mölndal 7% Kungälv 1 Partille 5% Stenungsund 1 Härryda 11% Göteborg 51% Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Ale Kungsbacka Tjörn Öckerö 2.5 Studiefinansiering CSN är enligt effektundersökningen den vanligaste formen av studiefinansiering (källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13). 60 % uppger att de finansierat studierna med CSN-medel. 6 % uppger att de studerat med bibehållen lön från arbetsgivare. 18 % uppger att de studerat med aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande. 16 % uppger att de har finansierat sina studier på annat sätt. Detta ligger i linje med hur studerande på reguljär yrkesutbildning för vuxna inom Göteborgsregionen finansierat sina studier. Dock med ett undantag att det är fler inom yrkesutbildning med språkstöd som finansierat sina studier med aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande (17 % vs 6 %). Skillnaden fördelas relativt jämt -14-

15 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna över de övriga finansieringssätten. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Hur eleverna finansierar sina studier skiljer sig åt mellan de tre inriktningarna. De elever som läser med inriktning på kock och storhushåll har i högst grad finansierat sina studier med studiemedel från CSN. Diagram 2:4 Hur finansierar du huvudsakligen dina studier? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 75% 52% % 18% 18% 17% 19% 8% 4% 6% 18% 16% Industri med språkstöd (n=11) Kock och storhushåll med språkstöd (n=12) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=27) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=50) Studiemedel (CSN) Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 2.6 Utbildningsbakgrund Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har läst minst 12 månader eller längre på SFI. Diagram 2:5. Hur länge har du läst SFI totalt? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 44% 42% 46% 33% 33% 31% 32% Industri med språkstöd (n=6) 11% 11% 4% 12% 12% 2% 1 1 Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=41) 0-3 månader 3-6 månader 6-12 månader månader 24 eller fler månader -15-

16 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Drygt hälften har läst minst 10 års studier i sitt hemland. Eleverna har i låg omfattning tidigare studieerfarenheter inom det område de läser sin yrkesutbildning idag. Den yrkesutbildning där flest uppger att de har tidigare studieerfarenhet i sitt hemland eller i Sverige är på yrkesutbildningen med inriktning Industri. Diagram 2:6. Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 5 38% Industri med språkstöd (n=8) 44% 22% 22% 11% 8% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 31% 35% 12% 35% 27% 3 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) 0-6 år 7-9 år år 13 år eller mer Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Diagram 2:7. Har du tidigare studier (i hemlandet eller i Sverige) som anknyter till det du läser nu? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 6 63% 69% 72% % 31% 28% Industri med språkstöd (n=8) 11% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Ja Nej -16-

17 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.7 Tidigare arbetslivserfarenhet Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har tidigare yrkeserfarenhet från sitt hemland eller från Sverige. Diagram 2:8. Har du tidigare yrkeserfarenhet från ditt hemland eller i Sverige? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti Industri med språkstöd (n=8) 67% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 88% 86% 33% 12% 14% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Ja Nej De som läser med inriktning på Industri är de som i lägst andel har tidigare yrkeserfarenhet från den inriktning de går. Diagram 2:9. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (industri)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Industri. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 8. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % Ja Nej 87% -17-

18 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram 2:10. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Kock och storhushåll)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n=9 Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % Ja Nej 67% Diagram 2:11. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Omvårdnad)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning omvårdnad. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 26. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % 35% Ja Nej 2.8 Mål med studierna Det enskilt främsta syfte som eleverna som läser yrkesutbildning med språkstöd har uppgett i effektundersökningens enkät 1 är att de vill få arbete inom ett nytt verksamhetsområde. För de elever som läser med inriktning på Industri är det lika stor andel som uppgett att deras syfte med studierna är att de vill få jobb inom ett nytt yrkesområde som andelen som uppgett att de vill skaffa en utbildning inom det yrkesområde de är verksamma i. De tre främsta syftena med studierna som studerande inom reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen har angett är: 1. Att de skulle få arbete inom ett nytt verksamhetsområde (64 %). 2. Läsa vidare på högskola/universitet (14 %). 3. Få en utbildning inom det yrkesområde de är verksamma inom (8 %). Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux,

19 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram Vad har du för syfte med dina studier? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 4 39% 45% 45% % 21% 15% 15% 15% 7% 7% 7% 8% 9% 4% 12% 4% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=28) Kock och storhushåll med språkstöd (n=13) Industri med språkstöd (n=11) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=52) Jag vill läsa vidare på högskola/universitet Jag vill få jobb inom ett nytt yrkesområde Jag vill skaffa mig en utbildning inom det yrkesområde jag är verksam i Jag vill ha nya arbetsuppgifter och/eller skaffa mig nödvändiga kunskaper för att få behålla mitt jobb Jag vill få intyg/betyg på mina kunskaper Annat 2.9 Varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med ansökan Hälften av eleverna på yrkesutbildning med språkstöd har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med att de ansökte till utbildningen. Det finns en skillnad mellan utbildningarna när det gäller hur stor andel av eleverna som uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare i samband med att de sökte utbildningen. Den utbildning där störst andel elever uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare är inriktning Omvårdnad och den inriktning där eleverna i lägst omfattning uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare är Industri. -19-

20 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram 2:13. Har du varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med att du ansökt till din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 64% % 43% 51% 49% Industri med språkstöd (n=11) Kock och storhushåll med språkstöd (n=14) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=28) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=53) Ja Nej -20-

21 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen KAPITEL 3 Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen -21-

22 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen 3.1 En bra utbildning Drygt nio av tio av eleverna uppger att de upplever att utbildningen uppfyller deras förväntningar. Samtliga elever uppger att de upplever att de får den hjälp de behöver för att klara av sina studier. Likaså uppger samtliga elever att de får tillräckligt med språkstödsundervisning för att klara av utbildningen. Eleverna upplever att språkstödsundervisningen är ganska till mycket viktig för att de ska klara av utbildningen. Diagram 3.1. Hur viktig är språkstödsundervisningen för att du ska klara av din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 6 63% 65% 67% % Industri med språkstöd (n=8) 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 31% 3 4% 2% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Inte alls viktig Inte så viktig Ganska viktig Mycket viktig 3.2 Får stöd på sitt modersmål När det gäller att få delar av undervisningen på sitt modersmål skiljer det sig åt mellan utbildningarna. Majoriteten av eleverna med inriktning på Omvårdnad (96 %) uppger att de får delar av undervisningen på sitt modersmål medan en tredjedel av eleverna på Kock och storhushåll (33 %) och drygt en tredjedel med inriktning på Industri (38 %) uppger detsamma. Det är 64 % av eleverna som går yrkesutbildning med språkstöd som upplever att de får tillräckligt med undervisning på sitt modersmål för att klara av utbildningen. Det skiljer sig något mellan utbildningsinriktningarna. -22-

23 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen Diagram 3.2. Får du tillräckligt med undervisning på ditt modersmål för att klara av utbildningen? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % 29% 44% 56% 69% 31% 64% 36% Industri med språkstöd (n=7) Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Ja Nej Det är 73 % av eleverna som går en utbildning med språkstöd som uppger att undervisningen på deras modersmål är ganska till mycket viktigt för att de ska klara av utbildningen. Diagram 3.3. Hur viktig är undervisningen på ditt modersmål för att du ska klara av din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 43% 14% Industri med språkstöd (n=7) 22% 56% % 33% 11% 11% 8% 12% 1 17% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Inte alls viktig Inte så viktig Ganska viktig Mycket viktig -23-

24 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen 3.4 Praktik under utbildningen Samtliga elever som går på Kock och storhushåll samt Omvårdnad 2 har haft praktik. För de elever som går Industri så har eleverna som valt Fordonsteknik gjort praktik under våren och de som valt Svets kommer att genomföra sin praktik under hösten Praktiken har för samtliga elever haft Ganska stor till stor betydelse när det gäller att få praktisera svenska, med ett undantag för en elev som läser Kock och storhushåll som upplever att praktiken inte haft så stor betydelse för hen att få praktisera svenska. Praktiken har för samtliga som läser Industri och Omvårdnad haft en koppling till deras utbildning. För de elever som läser Kock och storhushåll är det två av tio som som uppger att det inte finns en koppling mellan deras praktik och den utbildning de läser. 2 Det finns en elev som går yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Omvårdnad som uppgett att hen inte har haft praktik under sin studietid. -24-

25 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression KAPITEL 4 Kapitel 4 Om elevernas egen prestation och progression -25-

26 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.1 Bra stöd och bra utbildning Nästan samtliga elever är ganska till mycket nöjda med sitt studieresultat. Nästan samtliga är nöjda med sig egen prestation. Det finns en liten differens mellan hur eleverna ser på sitt egna studieresultat och sin egen prestation. Det är 12 till 14 % av eleverna på yrkesutbildningen med språkstöd som har inriktning på Omvårdnad samt Industri som upplever att de inte är nöjda med sin egen prestation. Diagram 4:1. Hur nöjd är du med dina studieresultat? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 25% Industri med språkstöd (n=8) 78% 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 36% 6 4% 2% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=25) 52% 45% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Inte alls nöjd Inte så nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Diagram 4:2. Hur nöjd är du med dina egna prestationer? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 29% 44% 56% 36% 52% 49% 41% 14% 4% 8% 2% 7% Industri med språkstöd (n=7) Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=25) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=41) Inte alls nöjd Inte så nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd -26-

27 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.2 Progression - poäng och timmar för yrkesutbildning med språkstöd Här följer sammanfattade resultat för andel poäng och timmar som de studerande på yrkesutbildning med språkstöd har läst. Ett jämförande värde är att en heltidsstuderande på en reguljär yrkesvuxenutbildning läser i genomsnitt mellan poäng per vecka. Detta motsvarar cirka 400 poäng per termin. Orienteringskurser räknas som gymnasiala kurspoäng men är inte betygsgivande. Utbildningarna startade olika datum under våren 2013 respektive hösten 2013 och detta påverkar det genomsnittliga antalet poäng och timmar som redovisas. Inriktning Industri startade , inriktning Omvårdnad startade och inriktning Kock och storhushåll startade De gymnasiala kurserna innehåller varierande antal poäng och är uppdelade på olika antal kursdelar. Beroende på hur varje utbildning planeras, elevernas studieplan, kan antal betyg som tas per termin variera mellan utbildningarna. Det finns även skillnader i elevernas individuella upplägg. Det sistnämnda beror bland annat på att eleverna startade sin utbildning med olika nivåer av kunskap i svenska språket. Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Gymnasiala poäng: VT poäng, HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT13 40 poäng, HT13 60 poäng, VT14 70 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: VT14 51 poäng SFI-timmar: VT13 68 timmar, HT13 70 timmar, VT14 47 timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: HT13 50 poäng, VT14 90 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT poäng SFI-timmar: HT13 78 timmar, VT timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT14 62 poäng SFI-timmar: HT timmar, VT timmar Informationen ovan presenteras grafiskt i illustrationerna nedan ( ). Illustration 4:1 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri -27-

28 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression Illustration 4:2 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och restaurang Illustration 4:3 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala betyg För yrkesutbildning med stråkstöd visas i tabellerna nedan en sammanställning gällande gymnasiala betyg: Hur många elever som tagit godkända betyg (A-E) per termin. Hur många betyg i genomsnitt per samtliga elever och termin. Inriktning Industri VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 19 1 av 15 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 4,6 0,1 Inriktning Kock och storhushåll VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 14 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 1,9 Inriktning Omvårdnad VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 29 8 av 28 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 1,8 3,8-28-

29 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.3 Jämförelse med traditionell SFI Som jämförelse med uppgifter i avsnittet ovan, har vi räknat ut ett medeltal: 134 timmar per elev och termin för hur många timmar SFI elever på C-, och D-nivå har läst under hösten Medeltalet baseras på de uppgifter som har rapporterats in till SCB av kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Stenungsund. Sammanställningen innefattar alla som läst SFI timmar. De elever som sluttestades direkt vid kursanmälan och fick betyg har ej tagits med i sammanställningen. 4.4 Validering Samtliga elever på Kock och storhushåll uppger att de upplever att det finns möjlighet att få sina kunskaper och tidigare erfarenheter validerade. Nio av tio av eleverna på Omvårdnad och nästan nio av tio av eleverna på Industri uppger att de upplever att det finns möjlighet att få sina kunskaper och tidigare erfarenheter validerade. 4.5 Framtida studie- och yrkesval och återkoppling på studieresultat Eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd upplever att de erhållit information om både framtida studieval och yrkesval från skolpersonalen. Eleverna beskriver också att de får en bra och kontinuerlig återkoppling på sitt studieresultat. Majoriteten av eleverna uppger att de får återkoppling några gånger per halvår eller oftare. Diagram 4:3. Hur ofta går du och din lärare tillsammans igenom ditt studieresultat? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 96% 93% 4 2 Industri med språkstöd (n=8) 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) 4% 5% 2% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Några gånger per halvår eller oftare En gång per halvår Aldrig -29-

30 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI KAPITEL 5 Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI -30-

31 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI 5.1 Yrkesutbildning eller traditionell SFI? I enkäten som eleverna fick besvara under studietiden fanns en öppen fråga om hur de upplever skillnaden mellan yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI-utbildning. Av de 43 elever som besvarat understudieenkäten har 35 lämnat kommentarer. De svar som gavs tyder på att eleverna upplever yrkesutbildning med språkstöd som mer fördelaktig jämfört med den traditionella SFI-utbildningen. Vi kan framför allt urskilja tre insikter i elevernas svar kring yrkesutbildning med språkstöd: Elevernas språkkunskap utvecklas positivt Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration Elevernas språkkunskap utvecklas effektivt Några uppger att de upplever att de lär sig svenska fortare i och med att undervisningen blir mer handgriplig. Kombinationen av språk och yrkeskunskaper uppskattas då nya ord blir lättare att lära sig när de används i praktiska termer. Tiden är mycket viktig. Yrkesutbildningen är mycket bra. Vi diskuterar mycket (tillsammans i) den kursen. Vi kan sluta snabb utbildning och hitta jobb. Mycket bra för att vi kan lära snabb svenska och utbildningen. Det är mycket bra med språkstödsutbildning för att man kan spara tid, mera roligare när man studera svenska samt yrkesutbildning. Man får (ett) yrke genom kort tid. Man har mer lust att studera och träffa mer folk från andra länder som påverkar våran kunskap. Det är stor skillnad mellan de. Jag sparar tid och lär mig mycket svenska under mitt yrkes mål. Jag känner mig stark på svensksamhälle. Skillnaden är att det bästa att man göra en intervju på plats med ansvarig lärare i skolan så man får bedömning om han/hon kan klara av utbildning. Bästa sätt att man har SAS-G-utbildning. Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna känner sig stärkta av att gå en yrkesutbildning och självförtroendet ökar. Nya yrkeskunskaper och en tydlig yrkesroll gör att de är förväntansfulla inför framtiden. SFI det blev tråkigt. Man tappar lust att studera. I Medlearn har jag mer motivation. Språkstödsutbildning här kan jag lära mig svenska samtidigt. En utbildning som jag kan använda hemma och få ett jobb i framtiden. Denna språkstödsutbildning har en stor fördel för mig därför så har jag en möjlighet att lära mig svenska och en utbildning som hjälper mig att hitta jobb. På SFI-utbildning kan man lära sig svenska bara som det är inte för att jag kan koppla ihop med samhället och arbetslivet. -31-

32 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI Det finns en stor skillnad mellan vanliga SFI och denna skola för att här kan man läsa ett yrke med språk. Och det är jätteviktigt för alla som vill jobba efter utbildningen. Då har man allting med sig tycker jag. Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration Av svaren framgår det att flera menar att de kommer snabbare ut i samhället och kan integreras bättre genom att de även får en yrkesutbildning. Att kunna utveckla språket i ett socialt sammanhang fokuserat på yrke upplevs som viktigt. Här kan man läsa svenska och yrkesutbildning mycket snabbare än SFI och kan integrera sig i samhället och arbeta. Jag läser språkstödsutbildning jämfört med traditionell SFI-utbildning. Det är jätteviktigt för mig (som kom till) Sverige innan 2 år men nästa slut min utbildning med SFI. ( ) Jag har sparat tid, aktiva med många kompisar och glad mitt livet och framtiden att få jobb som vård. Tack. Jag tror att man integrerar sig snabbare här i samhället. Man lär sig ett yrke samtidigt svenska. I SFI man blir fastnad men här kan man gå flera steg i kort tid. Denna utbildning ger ett jobb och man blir självständig och kan blanda lättare i svenska samhället. Positivt oavsett nivå på SFI Eleverna som går en yrkesutbildning med språkstöd upplever sin språkutveckling som positiv och meningsfull. Oavsett vilken kurs på SFI som eleverna tillhör så upplever de att de kan språket bättre genom att ha gått yrkesutbildning med språkstöd än genom traditionell SFI. Detta kan utläsas i de positiva öppna svaren eleverna lämnat. -32-

33 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud KAPITEL 6 Avbrott och återbud -33-

34 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud Avbrott och återbud Elever inom de tre yrkesutbildningarna har av olika anledningar gjort avbrott i studierna eller lämnat återbud. För att få reda på bakomliggande orsaker har vi genomfört telefonintervjuer med dessa personer. Detta kapitel sammanställer och beskriver elevernas situation och anledningar till att göra avbrott eller lämna återbud enligt de genomförda intervjuerna. Andel av eleverna som har gjort avbrott eller lämnat återbud Här följer en sammanställning av elever som gjort avbrott eller lämnat återbud per utbildning. Avbrott Sammanlagt sett till de tre utbildningarna 25 % gjort avbrott. Det ligger i genomsnitt på samma nivå som för SFI på riksnivå 3. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Industri har 45 % gjort avbrott. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll har drygt 24 % gjort avbrott. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Omvårdnad har 13 % gjort avbrott. Återbud Sammanlagt sett till de tre utbildningarna har 14 % lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Industri har 26 % lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll har ingen lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Omvårdnad har 12 % lämnat återbud. De intervjuade Av de totalt 28 elever som har gjort avbrott eller lämnat återbud har 16 kunnat intervjuas. Resterande tolv elever har inte gått att nå. Intervjuerna fördelas enligt följande: Avbrott Industriutbildning med språkstöd 4 personer Kockutbildning med språkstöd 2 personer Omvårdnadsutbildning med språkstöd 3 personer Återbud Industriutbildning med språkstöd 4 personer Kockutbildning med språkstöd 0 personer Omvårdnadsutbildning med språkstöd 3 personer Den största andelen avbrott och återbud kommer från yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Industri. 3 Skolverket (2013) Utbildningsresultat Riksnivå: Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Del 1, 2013.(Rapport 382.) Stockholm, s

35 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud Andel kvinnor och män från olika utbildningar Män utgör en större andel bland de som gjort avbrott från de tre yrkesutbildningarna med språkstöd. På riksnivå är det också fler män än kvinnor som gör avbrott från SFI. Diagram 6:1. Fördelning av kvinnor och män per studieavbrott. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Avbrottuppföljning augusti % 6 75% 67% 64% % Industri med språkstöd (n=9) 25% Kock och storhushåll med språkstöd (n=4) 33% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=3) 36% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=28) Kvinna Man Språkkunskaper bland elever som gjort avbrott eller lämnat återbud Språkkunskaper i svenska varierar bland de intervjuade. I vissa fall har intervjuerna kunnat genomföras utan svårigheter i kommunikationen. I andra fall har det varit svårt att kommunicera frågans innebörd och få ett tydligt svar på frågan. Av den anledningen har vissa frågor i undersökningarna fått förstår inte frågan som svarsalternativ. I vissa fall har intervjupersonen hämtat en anhörig för att tolka. Därmed har intervjun kunnat utföras genom tredje person som tolk. -35-

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014 Bilaga till Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till Stenungsund 1 % lön Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Göteborg Ale jobb studier anställning

Läs mer

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket Stenungsund 1 % lö n Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Ale jobb studier anställning

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Vid möte med Vuxenutbildningsnätverket 22 oktober 2014 enades man om:

Vid möte med Vuxenutbildningsnätverket 22 oktober 2014 enades man om: Yrkesutbildningar med språkstöd Bakgrund Yrkesutbildningar med språkstöd är sprungna ur GRsfi ett delprojekt i projekt Kommungemensam plattform för nyanlända. Yrkesutbildningar med språkstöd startade som

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 R A P P O

Läs mer

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 April 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Vuxenutbildningen i

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

SAM 3.0 Student Activity Monitoring

SAM 3.0 Student Activity Monitoring SAM 3.0 Student Activity Monitoring Markörer ett axplock USA 1993 Goverment Performance and Results Act (GPRA) OECD Education at a Glance - 25 års rapportering Verksamhetslogik Ekonomistyrningsverket 2001

Läs mer

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010 GRvux Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 010 Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti 011 Markör Örebro Kungsgatan 1 701

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Bilaga 1 Till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 S K A RAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Bilaga 1 till Samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

GRvux under i siffror

GRvux under i siffror GRvux under 2015 - i siffror 866 elever har avslutat sin yrkesutbildning 2015 178 avbrott 688 har slutfört sina studier 309 var kvinnor och 557 var män 65 olika utbildningar på 20 olika skolor Samtliga

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

EFFEKTSTUDIE 2006. Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004

EFFEKTSTUDIE 2006. Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004 EFFEKTSTUDIE 2006 Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004 Juni 2006 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Generella

Läs mer

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex Monica Sandorf 2005-03 03-10 Samverkansavtal inom vuxenutbildning 2005-03-10 2 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Framgångsfaktor

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Medlearn Älvängen Utbildning: omvårdnadsprogrammet två starter Antal utskick: Antal svar: 32 Svarsfrekvens: Här presenteras

Läs mer

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Enheten för utbildningsstatistik 2007-05-03 1 (6) Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Denna promemoria avser elever som varit inskrivna i svenskundervisning för invandrare (sfi) någon gång

Läs mer

Uppföljning av enkätundersökning 2011

Uppföljning av enkätundersökning 2011 Uppföljning av enkätundersökning Sammanställning: Jenny Sjöstrand, U uppföljning, utvärdering, utveckling GR Utbildning Oktober SammanfaFande stagsgk respondenter ringdes upp för telefonintervju, 7 fullföljde

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare Uppdragets inriktning Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler personer att få sin kompetens validerad Genom: effektivare

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Kartläggning av Sfi-undervisningen i Göteborgsregionen

Kartläggning av Sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Kartläggning av Sfi-undervisningen i Göteborgsregionen 2008-05-05 Margrethe Kristensson Mikael Johansson - 1 - Bakgrund GR Utbildning har fått i uppdrag av Utbildningsgruppen att göra en kartläggning av

Läs mer

Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2009

Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2009 Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad,

Läs mer

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Sammanfattning

Läs mer

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen Att hitta fram med rätt siffror Efterfrågade uppgifter Statistiken tas fram av SCB på uppdrag av Skolverket och används av Skolverket årlig officiell

Läs mer

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Introduktionsprogramsgruppen Gymnasieantagningen 2016-09-29 Kartläggning av

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Minnesanteckningar språkstödsgruppen

Minnesanteckningar språkstödsgruppen Minnesanteckningar språkstödsgruppen 160225 Närvarande: Roger Andersson, Stenungsund Karin Lundberg, Mölndal Kurt-Olov Sjöström, Kungälv Marie Egerstad, Lerum Natalie Karlsson, Göteborg Stina Johansson,

Läs mer

Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5)

Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5) 1 (13) Statskontoret PM (2009) Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5) I denna promemoria redovisas resultat och avbrott inom sfi, samt hur detta varierar mellan deltagare som avbryter

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Alingsås Vision 2019 Stärka Alingsås Varumärke

Alingsås Vision 2019 Stärka Alingsås Varumärke Alingsås Vision 2019 Stärka Alingsås Varumärke Huvudstrategier är boende, arbete och lärande. Visionen pekar också på att utveckla Alingsås till en modern mötesplats Utbildningens Hus Mötesplats för lärande

Läs mer

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering.

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering. KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningschefsgruppen 2011-05-13 Till Utbildningschefsgruppen Förslag till Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar 2011-07-01-2013-06-30 med prislista och rutiner för praktisk

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Uppföljning vuxenutbildning mars

Uppföljning vuxenutbildning mars ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hellstrand Eva Datum 217-3-22 Diarienummer AMN-217-95 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning vuxenutbildning mars Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-04-30 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 30 april 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: ATWORK, lokal Joomba Johan på Gårdas gata 5 A Deltagare

Läs mer

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer