Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning"

Transkript

1 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014

2 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Innehållsförteckning Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION...3 KORT OM UPPDRAGET... 3 RESULTAT OCH REFLEKTION... 3 REFLEKTION... 5 KAPITEL 1 OM UTVÄRDERINGEN OM PILOTPROJEKTET YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD SYFTET MED UTVÄRDERINGEN HUR UTVÄRDERINGEN GENOMFÖRTS VILKA OMFATTAS UTVÄRDERINGEN LÄSANVISNINGAR... 9 KAPITEL 2 OM ELEVERNA ANTAL ELEVER ÅLDERSFÖRDELNING KÖNSFÖRDELNING FOLKBOKFÖRINGSKOMMUN STUDIEFINANSIERING UTBILDNINGSBAKGRUND TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHET MÅL MED STUDIERNA VARIT I KONTAKT MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE I SAMBAND MED ANSÖKAN. 19 KAPITEL 3 ELEVERNAS BESKRIVNING AV STUDERANDESITUATIONEN EN BRA UTBILDNING FÅR STÖD PÅ SITT MODERSMÅL PRAKTIK UNDER UTBILDNINGEN KAPITEL 4 OM ELEVERNAS EGEN PRESTATION OCH PROGRESSION PROGRESSION - POÄNG OCH TIMMAR FÖR YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD JÄMFÖRELSE MED TRADITIONELL SFI VALIDERING FRAMTIDA STUDIE- OCH YRKESVAL OCH ÅTERKOPPLING PÅ STUDIERESULTAT KAPITEL 5 ELEVERNAS BESKRIVNING AV YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD JÄMFÖRT MED TRADITIONELL SFI YRKESUTBILDNING ELLER TRADITIONELL SFI? AVBROTT OCH ÅTERBUD AVBROTT OCH ÅTERBUD OM SPLITVISION RESEARCH

3 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Sammanfattning och reflektion Kort om uppdraget Halvtidsutvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning och utfördes under perioden juni till augusti Syftet med halvtidsutvärderingen är att ge en nulägesbeskrivning av yrkesutbildningarna med språkstöd. De tre utbildningarna som omfattas är: Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Utvärderingen är baserad på en analys av befintlig data samt tre undersökningar som genomförts inom ramen för denna utvärdering. Resultat och reflektion Om eleverna Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknar vi med de elever som gjort avbrott sedan utbildningen startades omfattas 68 elever. Det är 25 % av eleverna som har gjort avbrott. Åldersmässigt så är spridningen relativt jämn upp till 44 år. Inom åldersgruppen över 45 år är det betydligt färre elever som går yrkesutbildning med språkstöd. Det är en jämn könsfördelning av andelen elever som går yrkesutbildning med språkstöd. Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har tidigare läst minst 12 månader eller längre på SFI. Drygt hälften har minst 10 års studier från i sitt hemland. Eleverna har i låg omfattning tidigare studieerfarenhet inom det område de läser sin yrkesutbildning idag. Elevernas beskrivning av studerandesituationen En bra utbildning Drygt nio av tio av eleverna uppger att de upplever att utbildningen uppfyller deras förväntningar. Samtliga elever uppger att de upplever att de får den hjälp de behöver för att klara av sina studier. Likaså uppger samtliga elever att de får tillräckligt med språkstödsundervisning för att klara av utbildningen. Eleverna upplever att språkstödsundervisningen är ganska till mycket viktig för att de ska klara av utbildningen. När det gäller att få delar av undervisningen på sitt modersmål skiljer det sig åt mellan utbildningarna. Majoriteten av eleverna med inriktning på Omvårdnad (96 %) uppger att de får delar av undervisningen på sitt modersmål medan en tredjedel av eleverna på Kock och storhushåll (33 %) och drygt en tredjedel med inriktning på Industri (38 %) uppger detsamma. -3-

4 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Det är 64 % av eleverna som går yrkesutbildning med språkstöd som uppger att de får tillräckligt med undervisning på sitt modersmål för att klara av utbildningen. Det är 73 % av eleverna som går en utbildning med språkstöd som uppger att undervisningen på deras modersmål är ganska till mycket viktigt för att de ska klara av utbildningen. Om elevernas egen prestation och progression Nästan samtliga elever är ganska till mycket nöjda med sitt studieresultat. Nästan samtliga är nöjda med sin egen prestation. En bra progression Sett till elevernas prestationer (antal gymnasiala poäng, antal poäng Svenska som andraspråk grundläggande samt antal lästa SFI timmar) är det en bra progression. Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Gymnasiala poäng: VT poäng, HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT13 40 poäng, HT13 60 poäng, VT14 70 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: VT14 51 poäng SFI-timmar: VT13 68 timmar, HT13 70 timmar, VT14 47 timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: HT13 50 poäng, VT14 90 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT poäng SFI-timmar: HT13 78 timmar, VT timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT14 62 poäng SFI-timmar: HT timmar, VT timmar Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI Eleverna själva beskriver i öppen fråga att de upplever yrkesutbildning med språkstöd som mer fördelaktig jämfört med den traditionella SFI-utbildningen. Vi kan framför allt urskilja tre insikter i elevernas svar kring yrkesutbildning med språkstöd: Elevernas språkkunskap utvecklas positivt Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration -4-

5 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Reflektion Vår slutsats av resultatet från halvtidsutvärderingen är att det är en värdefull utbildning för eleverna och att undervisningen genomförs på ett positivt och professionellt sätt. Det finns inget i resultatet som pekar på att det finns grund för förändring i upplägg gällande utbildningarna. Med utgångspunkt från elevernas egna beskrivningar av utbildningen i jämförelse med traditionell SFI och elevernas progression talar allt för att fler yrkesutbildningar med språkstöd bör erbjudas för en större målgrupp som idag läser SFI. -5-

6 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 1 Om utvärderingen KAPITEL 1 Kapitel 1 Om utvärderingen -6-

7 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen Halvtidsutvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning och utfördes under perioden juni till augusti För mer information om utvärderingen kontakta Anne-Li Drath vid Göteborgsregionens Kommunalförbund. Telefon: , e-post: Till rapporten finns en bilaga där resultatet från undersökningarna (Understudieenkät genomförd juni-augusti 2014, Avbrottuppföljning augusti 2014, Återbudsuppföljning augusti 2014) presenteras i sin helhet. I bilagan presenteras även de öppna kommentarer om utbildningen som eleverna på yrkesutbildning med språkstöd har lämnat i Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13). 1.1 Om Pilotprojektet yrkesutbildning med språkstöd Halvårsskiftet 2011 startade ett projekt inom Göteborgsregionen under beteckningen Regional sfi (GRsfi). Avsikten var att kunna erbjuda sfi i kombination med andra kurser inom olika områden oavsett vilken kommun den studerande är bosatt i. Projektet reglerades i regionala avtal efter beslut i respektive kommunstyrelse i regionen. Detta projekt avslutades Inom ramen för GRsfi startade våren 2013 ett pilotprojekt som begränsas till tre utbildningar där det finns en tydlig koppling till ett rekryteringsbehov på arbetsmarknaden. Utbildningarna vänder sig till såväl personer som har tidigare yrkeserfarenheter som personer som saknar det. Även personer som har ringa svenskkunskaper skall kunna antas till utbildningen om de kan bedömas ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningsförslag måste utgå från att det finns en dokumenterad efterfrågan på arbetsmarknaden. I förfrågan till utbildningsanordnare finns bl.a. följande kriterier: Utbildningen kan ha en gemensam ingång för de studerande, men kan, beroende på arbetsmarknadsområde, ha en eller flera olika utgångar beroende på de studerandes behov och förutsättningar. De enskilda deltagarna skall, inom ramen för gruppen, utifrån en gemensam ingång, kunna studera mot olika utgångar. Utbildningen måste genomföras med stark integration av yrkeskurser och språkstöd, samt erbjuda modersmålsundervisning i den utsträckning som deltagarna har behov av. Kursdeltagarnas tidigare yrkeskunskaper skall kunna valideras. Valideringen skall ha effekt på genomförandet av resterande utbildning och bidra till att förkorta utbildningstiden. -7-

8 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen 1.2 Syftet med utvärderingen Syftet med halvtidsutvärdering är att ge en nulägesbeskrivning av yrkesutbildningarna med språkstöd. Nulägesbeskrivningen görs bland annat utifrån Vuxenutbildningsnätverkets frågeställningar: Är det olika resultat beroende på bransch? Hur ser språkutvecklingen ut? Språkets betydelse för att få arbete? Elevens upplevelse av skillnaden mellan yrkesutbildning med språkstöd och reguljär SFI-utbildning? Bakgrund till varför valde att läsa utbildningen? Yrkesutbildning med språkstöd genomförs med tre inriktningar: Industri Kock och storhushåll Omvårdnad Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri genomförs av GTC Göteborgs Tekniska College AB, Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll genomförs av Vuxenutbildningen i Stenungsund och Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad genomförs av Medlearn. 1.3 Hur utvärderingen genomförts Utvärderingen har genomförts med analys av befintlig data samt tre undersökningar som genomförts inom ramen för denna utvärdering. De tre undersökningarna som genomförts inom ramen för utvärderingen är: Understudieenkät. Undersökningen har genomförts under juni-augusti Undersökningen har genomförts i form av en pappersenkät med 24 frågor som eleverna på respektive utbildning har besvarat. Enkätundersökningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 84 % (43/51). Benämns i rapporten som: Understudieenkät genomförd juni-augusti Avbrottsuppföljning. Uppföljning av de elever som avbrutit sina studier på någon av de tre yrkesvuxenutbildningarna med språkstöd. Uppföljningen har genomförts som en telefonenkät under augusti Enkäten har bestått av fem frågor. Uppföljningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 47 % (8/17). Benämns i rapporten som Avbrottuppföljning augusti Återbudsuppföljning. Uppföljning av de personer som lämnat återbud till någon av de tre yrkesvuxenutbildningarna med språkstöd. Uppföljningen har genomförts som en telefonenkät under augusti Enkäten har bestått av tre frågor. Uppföljningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 64 % (7/11). Benämns i rapporten som Återbudsuppföljning augusti

9 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen Befintlig data som vi använt oss av i utvärderingen är: Effektundersökning gällande uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna. Undersökningen genomfördes av GRvux på uppdrag av Skolverket. Insamling och databearbetning gjordes av Splitvision Research. Vi har analyserat de svar som eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd har uppgett i den enkät som de studerande fått besvara under tiden de är i utbildning (E1). Enkätundersökningen har besvarats under VT13 och HT13. Svarsfrekvens för eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd är: 80 % (53/66). Benämns i rapporten som: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13. I de fall vi i rapporten gör jämförelser med reguljär yrkesutbildning för Vuxna i Göteborgsregionen görs detta gentemot de som läst yrkesutbildningar under till Benämns Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Elevdata ur Alvis. Uppgifter som hämtats ur Alvis av GRvux är bland annat antal gymnasiala poäng och antal lästa timmar Svenska som andraspråk grundläggande som eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd har. Refereras till som: källa Alvis. Jämförande data har inhämtas från de uppgifter som kommunerna har lämnat till SCB gällande HT13 och antal timmar som deras SFI- elever har läst. De kommuner där vi haft SCB data att tillgå är: Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Stenungsund. 1.4 Vilka omfattas utvärderingen Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknar vi in med de elever som gjort avbrott under tiden sedan utbildningarna startats omfattas 68 elever. Det är 25 % av eleverna som har gjort avbrott. Utöver dessa 68 elever har vi för utvärderingens skull också följt upp de 11 personer som lämnat återbud till sin plats på yrkesutbildning med språkstöd. 1.5 Läsanvisningar Vid läsning av rapporten är det viktigt att ha med sig att underlaget som utvärderingen baserar sig på utgörs av en liten grupp elever. Detta medför att det inte med statistisk säkerhet (signifikans) 1 går att fastställa de skillnader som redovisas i rapporten. Därför ber vi er att läsa siffror och diagram utifrån att de ger er en fingervisning om vilka tendenser som råder. För att underlätta tolkningen av uppgifter har vi genomgående i rapporten skrivit ut hur många som resultatet som presenteras baseras på, benämns i diagram som n=. Tabeller och diagram numreras löpande, var för sig, i rapporten. I diagrammen är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. 1 Villkoren för att göra Chi två test och proportionstest (z test) uppfylls inte. -9-

10 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen De uppgifter som redovisas i rapporten kommer från flera olika källor och antalet elever (n=) som resultatet baserar sig på kan därför skilja sig åt mellan olika diagram. Det kan också vara så att antalet elever som valt att besvara en fråga är något högre/lägre än för övriga frågor i samma undersökning (internt bortfall) Hur rapportens diagram utläses I rapporten använder vi oss huvudsakligen av två diagramtyper. Dessa förklaras nedan. Exempeldiagram 1. Exempeldiagram 1:1. Fördelning mellan kvinnor och män per utbildningsområde. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % Summan för varje grupp blir 100 %. Gruppen i detta fall utgörs av de elever som går med inriktning Kock och storhushåll. 77% Här står det vilken undersökning eller annan källa som uppgifterna baserar sig på. Procentuell andel, i detta fall av samtliga elever, som svarat att de är man eller kvinna % Industri med språkstöd (n=19) Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) n= Antalet som besvarat frågan. Kvinna Man Här står svarsalternativen för frågan. Exempeldiagram 2. Exempeldiagram 1:2 Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Omvårdnad)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning omvårdnad. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 26. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % Ja 65% Nej Procentuell andel, i detta fall av de elever som läser med inriktning Omvårdnad, som svarat ja alternativt nej på frågan. -10-

11 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 2 Om eleverna KAPITEL 2 Kapitel 2 Om eleverna -11-

12 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.1 Antal elever Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknas de elever med som gjort avbrott under tiden sedan utbildningarna startats omfattas 68 elever. Under augusti 2014 är det 11 elever som läser en yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri, det är 14 elever som läser en yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll och det är 26 elever läser yrkesutbildning med språkstöd inriktning Omvårdnad. 2.2 Åldersfördelning Åldersmässigt så är spridningen relativt jämn upp till 44 år. För åldersgruppen över 45 år är det betydligt färre elever som går yrkesutbildning med språkstöd. 42 % befinner sig i åldersintervallet 29 år eller yngre. 42 % befinner sig i åldersintervallet år. 15 % befinner sig i åldersintervallet år. (Ovanstående uppräkning summerar inte till 100 % på grund av avrundning.) Ingen av deltagarna är äldre än 54 år. I jämförelse med reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen är det något fler inom yrkesutbildningar med språkstöd som är i åldern år (42 % vs 32 %) och något färre i åldersintervallet 29 år eller yngre (42 % vs 57 %) För åldersintervallet 45 år eller äldre är skillnaden marginell. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Inom yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll är den största andelen av eleverna 29 år eller yngre. På samma utbildning är det därefter jämnt fördelat mellan de som är år och år. För de övriga utbildningarna är det relativt jämnt fördelat mellan de som är 29 år eller yngre samt de som är år. En mindre andel av eleverna är 45 år eller äldre. Diagram 2:1. Fördelning av ålderskategorier för de tre yrkesutbildningarna med språkstöd. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 47% Industri med språkstöd (n=19) 5 48% 42% 42% 42% 16% 25% 25% 1 15% Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) Ålderskategori 29 år eller yngre Ålderskategori år Ålderskategori år -12-

13 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.3 Könsfördelning Könsfördelningen bland de svarande eleverna består av 50 % kvinnor och 50 % män. I jämförelse med reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen är det ingen större skillnad. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Könsfördelning per yrkesutbildning Den största andelen kvinnor finns i yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Omvårdnad, där 77 % är kvinnor. I gruppen som läser med inriktning Industri är det 95 % som är män. Det är en jämn könsfördelning inom inriktning Kock och storhushåll. Diagram 2:2. Fördelning mellan kvinnor och män per utbildningsområde. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 77% % Industri med språkstöd (n=19) Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) Kvinna Man -13-

14 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.4 Folkbokföringskommun Vid genomförandet av effektundersökningen (VT/HT 13) var eleverna hemmahörande i följande kommuner (se diagram nedan). Diagram 2:3. Andel studerande per folkbokföringskommun. Presenterat samlat för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13. Alingsås 2% Lilla Edet 2% Lerum 2% Mölndal 7% Kungälv 1 Partille 5% Stenungsund 1 Härryda 11% Göteborg 51% Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Ale Kungsbacka Tjörn Öckerö 2.5 Studiefinansiering CSN är enligt effektundersökningen den vanligaste formen av studiefinansiering (källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13). 60 % uppger att de finansierat studierna med CSN-medel. 6 % uppger att de studerat med bibehållen lön från arbetsgivare. 18 % uppger att de studerat med aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande. 16 % uppger att de har finansierat sina studier på annat sätt. Detta ligger i linje med hur studerande på reguljär yrkesutbildning för vuxna inom Göteborgsregionen finansierat sina studier. Dock med ett undantag att det är fler inom yrkesutbildning med språkstöd som finansierat sina studier med aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande (17 % vs 6 %). Skillnaden fördelas relativt jämt -14-

15 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna över de övriga finansieringssätten. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Hur eleverna finansierar sina studier skiljer sig åt mellan de tre inriktningarna. De elever som läser med inriktning på kock och storhushåll har i högst grad finansierat sina studier med studiemedel från CSN. Diagram 2:4 Hur finansierar du huvudsakligen dina studier? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 75% 52% % 18% 18% 17% 19% 8% 4% 6% 18% 16% Industri med språkstöd (n=11) Kock och storhushåll med språkstöd (n=12) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=27) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=50) Studiemedel (CSN) Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 2.6 Utbildningsbakgrund Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har läst minst 12 månader eller längre på SFI. Diagram 2:5. Hur länge har du läst SFI totalt? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 44% 42% 46% 33% 33% 31% 32% Industri med språkstöd (n=6) 11% 11% 4% 12% 12% 2% 1 1 Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=41) 0-3 månader 3-6 månader 6-12 månader månader 24 eller fler månader -15-

16 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Drygt hälften har läst minst 10 års studier i sitt hemland. Eleverna har i låg omfattning tidigare studieerfarenheter inom det område de läser sin yrkesutbildning idag. Den yrkesutbildning där flest uppger att de har tidigare studieerfarenhet i sitt hemland eller i Sverige är på yrkesutbildningen med inriktning Industri. Diagram 2:6. Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 5 38% Industri med språkstöd (n=8) 44% 22% 22% 11% 8% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 31% 35% 12% 35% 27% 3 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) 0-6 år 7-9 år år 13 år eller mer Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Diagram 2:7. Har du tidigare studier (i hemlandet eller i Sverige) som anknyter till det du läser nu? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 6 63% 69% 72% % 31% 28% Industri med språkstöd (n=8) 11% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Ja Nej -16-

17 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.7 Tidigare arbetslivserfarenhet Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har tidigare yrkeserfarenhet från sitt hemland eller från Sverige. Diagram 2:8. Har du tidigare yrkeserfarenhet från ditt hemland eller i Sverige? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti Industri med språkstöd (n=8) 67% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 88% 86% 33% 12% 14% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Ja Nej De som läser med inriktning på Industri är de som i lägst andel har tidigare yrkeserfarenhet från den inriktning de går. Diagram 2:9. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (industri)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Industri. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 8. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % Ja Nej 87% -17-

18 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram 2:10. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Kock och storhushåll)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n=9 Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % Ja Nej 67% Diagram 2:11. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Omvårdnad)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning omvårdnad. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 26. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % 35% Ja Nej 2.8 Mål med studierna Det enskilt främsta syfte som eleverna som läser yrkesutbildning med språkstöd har uppgett i effektundersökningens enkät 1 är att de vill få arbete inom ett nytt verksamhetsområde. För de elever som läser med inriktning på Industri är det lika stor andel som uppgett att deras syfte med studierna är att de vill få jobb inom ett nytt yrkesområde som andelen som uppgett att de vill skaffa en utbildning inom det yrkesområde de är verksamma i. De tre främsta syftena med studierna som studerande inom reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen har angett är: 1. Att de skulle få arbete inom ett nytt verksamhetsområde (64 %). 2. Läsa vidare på högskola/universitet (14 %). 3. Få en utbildning inom det yrkesområde de är verksamma inom (8 %). Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux,

19 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram Vad har du för syfte med dina studier? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 4 39% 45% 45% % 21% 15% 15% 15% 7% 7% 7% 8% 9% 4% 12% 4% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=28) Kock och storhushåll med språkstöd (n=13) Industri med språkstöd (n=11) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=52) Jag vill läsa vidare på högskola/universitet Jag vill få jobb inom ett nytt yrkesområde Jag vill skaffa mig en utbildning inom det yrkesområde jag är verksam i Jag vill ha nya arbetsuppgifter och/eller skaffa mig nödvändiga kunskaper för att få behålla mitt jobb Jag vill få intyg/betyg på mina kunskaper Annat 2.9 Varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med ansökan Hälften av eleverna på yrkesutbildning med språkstöd har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med att de ansökte till utbildningen. Det finns en skillnad mellan utbildningarna när det gäller hur stor andel av eleverna som uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare i samband med att de sökte utbildningen. Den utbildning där störst andel elever uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare är inriktning Omvårdnad och den inriktning där eleverna i lägst omfattning uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare är Industri. -19-

20 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram 2:13. Har du varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med att du ansökt till din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 64% % 43% 51% 49% Industri med språkstöd (n=11) Kock och storhushåll med språkstöd (n=14) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=28) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=53) Ja Nej -20-

21 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen KAPITEL 3 Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen -21-

22 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen 3.1 En bra utbildning Drygt nio av tio av eleverna uppger att de upplever att utbildningen uppfyller deras förväntningar. Samtliga elever uppger att de upplever att de får den hjälp de behöver för att klara av sina studier. Likaså uppger samtliga elever att de får tillräckligt med språkstödsundervisning för att klara av utbildningen. Eleverna upplever att språkstödsundervisningen är ganska till mycket viktig för att de ska klara av utbildningen. Diagram 3.1. Hur viktig är språkstödsundervisningen för att du ska klara av din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 6 63% 65% 67% % Industri med språkstöd (n=8) 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 31% 3 4% 2% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Inte alls viktig Inte så viktig Ganska viktig Mycket viktig 3.2 Får stöd på sitt modersmål När det gäller att få delar av undervisningen på sitt modersmål skiljer det sig åt mellan utbildningarna. Majoriteten av eleverna med inriktning på Omvårdnad (96 %) uppger att de får delar av undervisningen på sitt modersmål medan en tredjedel av eleverna på Kock och storhushåll (33 %) och drygt en tredjedel med inriktning på Industri (38 %) uppger detsamma. Det är 64 % av eleverna som går yrkesutbildning med språkstöd som upplever att de får tillräckligt med undervisning på sitt modersmål för att klara av utbildningen. Det skiljer sig något mellan utbildningsinriktningarna. -22-

23 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen Diagram 3.2. Får du tillräckligt med undervisning på ditt modersmål för att klara av utbildningen? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % 29% 44% 56% 69% 31% 64% 36% Industri med språkstöd (n=7) Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Ja Nej Det är 73 % av eleverna som går en utbildning med språkstöd som uppger att undervisningen på deras modersmål är ganska till mycket viktigt för att de ska klara av utbildningen. Diagram 3.3. Hur viktig är undervisningen på ditt modersmål för att du ska klara av din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 43% 14% Industri med språkstöd (n=7) 22% 56% % 33% 11% 11% 8% 12% 1 17% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Inte alls viktig Inte så viktig Ganska viktig Mycket viktig -23-

24 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen 3.4 Praktik under utbildningen Samtliga elever som går på Kock och storhushåll samt Omvårdnad 2 har haft praktik. För de elever som går Industri så har eleverna som valt Fordonsteknik gjort praktik under våren och de som valt Svets kommer att genomföra sin praktik under hösten Praktiken har för samtliga elever haft Ganska stor till stor betydelse när det gäller att få praktisera svenska, med ett undantag för en elev som läser Kock och storhushåll som upplever att praktiken inte haft så stor betydelse för hen att få praktisera svenska. Praktiken har för samtliga som läser Industri och Omvårdnad haft en koppling till deras utbildning. För de elever som läser Kock och storhushåll är det två av tio som som uppger att det inte finns en koppling mellan deras praktik och den utbildning de läser. 2 Det finns en elev som går yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Omvårdnad som uppgett att hen inte har haft praktik under sin studietid. -24-

25 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression KAPITEL 4 Kapitel 4 Om elevernas egen prestation och progression -25-

26 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.1 Bra stöd och bra utbildning Nästan samtliga elever är ganska till mycket nöjda med sitt studieresultat. Nästan samtliga är nöjda med sig egen prestation. Det finns en liten differens mellan hur eleverna ser på sitt egna studieresultat och sin egen prestation. Det är 12 till 14 % av eleverna på yrkesutbildningen med språkstöd som har inriktning på Omvårdnad samt Industri som upplever att de inte är nöjda med sin egen prestation. Diagram 4:1. Hur nöjd är du med dina studieresultat? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 25% Industri med språkstöd (n=8) 78% 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 36% 6 4% 2% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=25) 52% 45% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Inte alls nöjd Inte så nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Diagram 4:2. Hur nöjd är du med dina egna prestationer? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 29% 44% 56% 36% 52% 49% 41% 14% 4% 8% 2% 7% Industri med språkstöd (n=7) Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=25) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=41) Inte alls nöjd Inte så nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd -26-

27 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.2 Progression - poäng och timmar för yrkesutbildning med språkstöd Här följer sammanfattade resultat för andel poäng och timmar som de studerande på yrkesutbildning med språkstöd har läst. Ett jämförande värde är att en heltidsstuderande på en reguljär yrkesvuxenutbildning läser i genomsnitt mellan poäng per vecka. Detta motsvarar cirka 400 poäng per termin. Orienteringskurser räknas som gymnasiala kurspoäng men är inte betygsgivande. Utbildningarna startade olika datum under våren 2013 respektive hösten 2013 och detta påverkar det genomsnittliga antalet poäng och timmar som redovisas. Inriktning Industri startade , inriktning Omvårdnad startade och inriktning Kock och storhushåll startade De gymnasiala kurserna innehåller varierande antal poäng och är uppdelade på olika antal kursdelar. Beroende på hur varje utbildning planeras, elevernas studieplan, kan antal betyg som tas per termin variera mellan utbildningarna. Det finns även skillnader i elevernas individuella upplägg. Det sistnämnda beror bland annat på att eleverna startade sin utbildning med olika nivåer av kunskap i svenska språket. Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Gymnasiala poäng: VT poäng, HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT13 40 poäng, HT13 60 poäng, VT14 70 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: VT14 51 poäng SFI-timmar: VT13 68 timmar, HT13 70 timmar, VT14 47 timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: HT13 50 poäng, VT14 90 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT poäng SFI-timmar: HT13 78 timmar, VT timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT14 62 poäng SFI-timmar: HT timmar, VT timmar Informationen ovan presenteras grafiskt i illustrationerna nedan ( ). Illustration 4:1 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri -27-

28 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression Illustration 4:2 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och restaurang Illustration 4:3 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala betyg För yrkesutbildning med stråkstöd visas i tabellerna nedan en sammanställning gällande gymnasiala betyg: Hur många elever som tagit godkända betyg (A-E) per termin. Hur många betyg i genomsnitt per samtliga elever och termin. Inriktning Industri VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 19 1 av 15 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 4,6 0,1 Inriktning Kock och storhushåll VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 14 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 1,9 Inriktning Omvårdnad VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 29 8 av 28 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 1,8 3,8-28-

29 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.3 Jämförelse med traditionell SFI Som jämförelse med uppgifter i avsnittet ovan, har vi räknat ut ett medeltal: 134 timmar per elev och termin för hur många timmar SFI elever på C-, och D-nivå har läst under hösten Medeltalet baseras på de uppgifter som har rapporterats in till SCB av kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Stenungsund. Sammanställningen innefattar alla som läst SFI timmar. De elever som sluttestades direkt vid kursanmälan och fick betyg har ej tagits med i sammanställningen. 4.4 Validering Samtliga elever på Kock och storhushåll uppger att de upplever att det finns möjlighet att få sina kunskaper och tidigare erfarenheter validerade. Nio av tio av eleverna på Omvårdnad och nästan nio av tio av eleverna på Industri uppger att de upplever att det finns möjlighet att få sina kunskaper och tidigare erfarenheter validerade. 4.5 Framtida studie- och yrkesval och återkoppling på studieresultat Eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd upplever att de erhållit information om både framtida studieval och yrkesval från skolpersonalen. Eleverna beskriver också att de får en bra och kontinuerlig återkoppling på sitt studieresultat. Majoriteten av eleverna uppger att de får återkoppling några gånger per halvår eller oftare. Diagram 4:3. Hur ofta går du och din lärare tillsammans igenom ditt studieresultat? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 96% 93% 4 2 Industri med språkstöd (n=8) 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) 4% 5% 2% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Några gånger per halvår eller oftare En gång per halvår Aldrig -29-

30 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI KAPITEL 5 Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI -30-

31 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI 5.1 Yrkesutbildning eller traditionell SFI? I enkäten som eleverna fick besvara under studietiden fanns en öppen fråga om hur de upplever skillnaden mellan yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI-utbildning. Av de 43 elever som besvarat understudieenkäten har 35 lämnat kommentarer. De svar som gavs tyder på att eleverna upplever yrkesutbildning med språkstöd som mer fördelaktig jämfört med den traditionella SFI-utbildningen. Vi kan framför allt urskilja tre insikter i elevernas svar kring yrkesutbildning med språkstöd: Elevernas språkkunskap utvecklas positivt Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration Elevernas språkkunskap utvecklas effektivt Några uppger att de upplever att de lär sig svenska fortare i och med att undervisningen blir mer handgriplig. Kombinationen av språk och yrkeskunskaper uppskattas då nya ord blir lättare att lära sig när de används i praktiska termer. Tiden är mycket viktig. Yrkesutbildningen är mycket bra. Vi diskuterar mycket (tillsammans i) den kursen. Vi kan sluta snabb utbildning och hitta jobb. Mycket bra för att vi kan lära snabb svenska och utbildningen. Det är mycket bra med språkstödsutbildning för att man kan spara tid, mera roligare när man studera svenska samt yrkesutbildning. Man får (ett) yrke genom kort tid. Man har mer lust att studera och träffa mer folk från andra länder som påverkar våran kunskap. Det är stor skillnad mellan de. Jag sparar tid och lär mig mycket svenska under mitt yrkes mål. Jag känner mig stark på svensksamhälle. Skillnaden är att det bästa att man göra en intervju på plats med ansvarig lärare i skolan så man får bedömning om han/hon kan klara av utbildning. Bästa sätt att man har SAS-G-utbildning. Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna känner sig stärkta av att gå en yrkesutbildning och självförtroendet ökar. Nya yrkeskunskaper och en tydlig yrkesroll gör att de är förväntansfulla inför framtiden. SFI det blev tråkigt. Man tappar lust att studera. I Medlearn har jag mer motivation. Språkstödsutbildning här kan jag lära mig svenska samtidigt. En utbildning som jag kan använda hemma och få ett jobb i framtiden. Denna språkstödsutbildning har en stor fördel för mig därför så har jag en möjlighet att lära mig svenska och en utbildning som hjälper mig att hitta jobb. På SFI-utbildning kan man lära sig svenska bara som det är inte för att jag kan koppla ihop med samhället och arbetslivet. -31-

32 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI Det finns en stor skillnad mellan vanliga SFI och denna skola för att här kan man läsa ett yrke med språk. Och det är jätteviktigt för alla som vill jobba efter utbildningen. Då har man allting med sig tycker jag. Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration Av svaren framgår det att flera menar att de kommer snabbare ut i samhället och kan integreras bättre genom att de även får en yrkesutbildning. Att kunna utveckla språket i ett socialt sammanhang fokuserat på yrke upplevs som viktigt. Här kan man läsa svenska och yrkesutbildning mycket snabbare än SFI och kan integrera sig i samhället och arbeta. Jag läser språkstödsutbildning jämfört med traditionell SFI-utbildning. Det är jätteviktigt för mig (som kom till) Sverige innan 2 år men nästa slut min utbildning med SFI. ( ) Jag har sparat tid, aktiva med många kompisar och glad mitt livet och framtiden att få jobb som vård. Tack. Jag tror att man integrerar sig snabbare här i samhället. Man lär sig ett yrke samtidigt svenska. I SFI man blir fastnad men här kan man gå flera steg i kort tid. Denna utbildning ger ett jobb och man blir självständig och kan blanda lättare i svenska samhället. Positivt oavsett nivå på SFI Eleverna som går en yrkesutbildning med språkstöd upplever sin språkutveckling som positiv och meningsfull. Oavsett vilken kurs på SFI som eleverna tillhör så upplever de att de kan språket bättre genom att ha gått yrkesutbildning med språkstöd än genom traditionell SFI. Detta kan utläsas i de positiva öppna svaren eleverna lämnat. -32-

33 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud KAPITEL 6 Avbrott och återbud -33-

34 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud Avbrott och återbud Elever inom de tre yrkesutbildningarna har av olika anledningar gjort avbrott i studierna eller lämnat återbud. För att få reda på bakomliggande orsaker har vi genomfört telefonintervjuer med dessa personer. Detta kapitel sammanställer och beskriver elevernas situation och anledningar till att göra avbrott eller lämna återbud enligt de genomförda intervjuerna. Andel av eleverna som har gjort avbrott eller lämnat återbud Här följer en sammanställning av elever som gjort avbrott eller lämnat återbud per utbildning. Avbrott Sammanlagt sett till de tre utbildningarna 25 % gjort avbrott. Det ligger i genomsnitt på samma nivå som för SFI på riksnivå 3. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Industri har 45 % gjort avbrott. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll har drygt 24 % gjort avbrott. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Omvårdnad har 13 % gjort avbrott. Återbud Sammanlagt sett till de tre utbildningarna har 14 % lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Industri har 26 % lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll har ingen lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Omvårdnad har 12 % lämnat återbud. De intervjuade Av de totalt 28 elever som har gjort avbrott eller lämnat återbud har 16 kunnat intervjuas. Resterande tolv elever har inte gått att nå. Intervjuerna fördelas enligt följande: Avbrott Industriutbildning med språkstöd 4 personer Kockutbildning med språkstöd 2 personer Omvårdnadsutbildning med språkstöd 3 personer Återbud Industriutbildning med språkstöd 4 personer Kockutbildning med språkstöd 0 personer Omvårdnadsutbildning med språkstöd 3 personer Den största andelen avbrott och återbud kommer från yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Industri. 3 Skolverket (2013) Utbildningsresultat Riksnivå: Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Del 1, 2013.(Rapport 382.) Stockholm, s

35 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud Andel kvinnor och män från olika utbildningar Män utgör en större andel bland de som gjort avbrott från de tre yrkesutbildningarna med språkstöd. På riksnivå är det också fler män än kvinnor som gör avbrott från SFI. Diagram 6:1. Fördelning av kvinnor och män per studieavbrott. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Avbrottuppföljning augusti % 6 75% 67% 64% % Industri med språkstöd (n=9) 25% Kock och storhushåll med språkstöd (n=4) 33% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=3) 36% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=28) Kvinna Man Språkkunskaper bland elever som gjort avbrott eller lämnat återbud Språkkunskaper i svenska varierar bland de intervjuade. I vissa fall har intervjuerna kunnat genomföras utan svårigheter i kommunikationen. I andra fall har det varit svårt att kommunicera frågans innebörd och få ett tydligt svar på frågan. Av den anledningen har vissa frågor i undersökningarna fått förstår inte frågan som svarsalternativ. I vissa fall har intervjupersonen hämtat en anhörig för att tolka. Därmed har intervjun kunnat utföras genom tredje person som tolk. -35-

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Alingsås Vision 2019 Stärka Alingsås Varumärke

Alingsås Vision 2019 Stärka Alingsås Varumärke Alingsås Vision 2019 Stärka Alingsås Varumärke Huvudstrategier är boende, arbete och lärande. Visionen pekar också på att utveckla Alingsås till en modern mötesplats Utbildningens Hus Mötesplats för lärande

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Sara Nordenhielm Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Fredag 12 december 2014 Tid: kl. 9-12 Plats: Hotell Riverton, Göteborg Deltagare: Arbetsliv: Utbildning: Gäster:

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011

Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011 Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011 BoråsRegionens Vuxenutbildning Innehåll Inledning... 4 Uppföljning av yrkesvux... 5 Begränsningar... 6 Organisation... 7 Ekonomisk redovisning... 8 Sammanfattning

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Hur du anmäler dig till SFI på webben

Hur du anmäler dig till SFI på webben 2015-09-23 Hur du anmäler dig till SFI på webben Det här är en hjälp för dig som ska anmäla dig till SFI, Svenska för invandrare, hos Kunskapsparken. Du får studera SFI om du är folkbokförd i Sollentuna

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Ed i Februari 2009 Inledning Med denna kvalitetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bred information om Vuxenutbildningen vid Utvecklingscenter

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer