Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning"

Transkript

1 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014

2 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Innehållsförteckning Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION...3 KORT OM UPPDRAGET... 3 RESULTAT OCH REFLEKTION... 3 REFLEKTION... 5 KAPITEL 1 OM UTVÄRDERINGEN OM PILOTPROJEKTET YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD SYFTET MED UTVÄRDERINGEN HUR UTVÄRDERINGEN GENOMFÖRTS VILKA OMFATTAS UTVÄRDERINGEN LÄSANVISNINGAR... 9 KAPITEL 2 OM ELEVERNA ANTAL ELEVER ÅLDERSFÖRDELNING KÖNSFÖRDELNING FOLKBOKFÖRINGSKOMMUN STUDIEFINANSIERING UTBILDNINGSBAKGRUND TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHET MÅL MED STUDIERNA VARIT I KONTAKT MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE I SAMBAND MED ANSÖKAN. 19 KAPITEL 3 ELEVERNAS BESKRIVNING AV STUDERANDESITUATIONEN EN BRA UTBILDNING FÅR STÖD PÅ SITT MODERSMÅL PRAKTIK UNDER UTBILDNINGEN KAPITEL 4 OM ELEVERNAS EGEN PRESTATION OCH PROGRESSION PROGRESSION - POÄNG OCH TIMMAR FÖR YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD JÄMFÖRELSE MED TRADITIONELL SFI VALIDERING FRAMTIDA STUDIE- OCH YRKESVAL OCH ÅTERKOPPLING PÅ STUDIERESULTAT KAPITEL 5 ELEVERNAS BESKRIVNING AV YRKESUTBILDNING MED SPRÅKSTÖD JÄMFÖRT MED TRADITIONELL SFI YRKESUTBILDNING ELLER TRADITIONELL SFI? AVBROTT OCH ÅTERBUD AVBROTT OCH ÅTERBUD OM SPLITVISION RESEARCH

3 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Sammanfattning och reflektion Kort om uppdraget Halvtidsutvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning och utfördes under perioden juni till augusti Syftet med halvtidsutvärderingen är att ge en nulägesbeskrivning av yrkesutbildningarna med språkstöd. De tre utbildningarna som omfattas är: Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Utvärderingen är baserad på en analys av befintlig data samt tre undersökningar som genomförts inom ramen för denna utvärdering. Resultat och reflektion Om eleverna Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknar vi med de elever som gjort avbrott sedan utbildningen startades omfattas 68 elever. Det är 25 % av eleverna som har gjort avbrott. Åldersmässigt så är spridningen relativt jämn upp till 44 år. Inom åldersgruppen över 45 år är det betydligt färre elever som går yrkesutbildning med språkstöd. Det är en jämn könsfördelning av andelen elever som går yrkesutbildning med språkstöd. Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har tidigare läst minst 12 månader eller längre på SFI. Drygt hälften har minst 10 års studier från i sitt hemland. Eleverna har i låg omfattning tidigare studieerfarenhet inom det område de läser sin yrkesutbildning idag. Elevernas beskrivning av studerandesituationen En bra utbildning Drygt nio av tio av eleverna uppger att de upplever att utbildningen uppfyller deras förväntningar. Samtliga elever uppger att de upplever att de får den hjälp de behöver för att klara av sina studier. Likaså uppger samtliga elever att de får tillräckligt med språkstödsundervisning för att klara av utbildningen. Eleverna upplever att språkstödsundervisningen är ganska till mycket viktig för att de ska klara av utbildningen. När det gäller att få delar av undervisningen på sitt modersmål skiljer det sig åt mellan utbildningarna. Majoriteten av eleverna med inriktning på Omvårdnad (96 %) uppger att de får delar av undervisningen på sitt modersmål medan en tredjedel av eleverna på Kock och storhushåll (33 %) och drygt en tredjedel med inriktning på Industri (38 %) uppger detsamma. -3-

4 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Det är 64 % av eleverna som går yrkesutbildning med språkstöd som uppger att de får tillräckligt med undervisning på sitt modersmål för att klara av utbildningen. Det är 73 % av eleverna som går en utbildning med språkstöd som uppger att undervisningen på deras modersmål är ganska till mycket viktigt för att de ska klara av utbildningen. Om elevernas egen prestation och progression Nästan samtliga elever är ganska till mycket nöjda med sitt studieresultat. Nästan samtliga är nöjda med sin egen prestation. En bra progression Sett till elevernas prestationer (antal gymnasiala poäng, antal poäng Svenska som andraspråk grundläggande samt antal lästa SFI timmar) är det en bra progression. Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Gymnasiala poäng: VT poäng, HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT13 40 poäng, HT13 60 poäng, VT14 70 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: VT14 51 poäng SFI-timmar: VT13 68 timmar, HT13 70 timmar, VT14 47 timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: HT13 50 poäng, VT14 90 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT poäng SFI-timmar: HT13 78 timmar, VT timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT14 62 poäng SFI-timmar: HT timmar, VT timmar Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI Eleverna själva beskriver i öppen fråga att de upplever yrkesutbildning med språkstöd som mer fördelaktig jämfört med den traditionella SFI-utbildningen. Vi kan framför allt urskilja tre insikter i elevernas svar kring yrkesutbildning med språkstöd: Elevernas språkkunskap utvecklas positivt Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration -4-

5 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Sammanfattning och reflektion Reflektion Vår slutsats av resultatet från halvtidsutvärderingen är att det är en värdefull utbildning för eleverna och att undervisningen genomförs på ett positivt och professionellt sätt. Det finns inget i resultatet som pekar på att det finns grund för förändring i upplägg gällande utbildningarna. Med utgångspunkt från elevernas egna beskrivningar av utbildningen i jämförelse med traditionell SFI och elevernas progression talar allt för att fler yrkesutbildningar med språkstöd bör erbjudas för en större målgrupp som idag läser SFI. -5-

6 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 1 Om utvärderingen KAPITEL 1 Kapitel 1 Om utvärderingen -6-

7 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen Halvtidsutvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning och utfördes under perioden juni till augusti För mer information om utvärderingen kontakta Anne-Li Drath vid Göteborgsregionens Kommunalförbund. Telefon: , e-post: Till rapporten finns en bilaga där resultatet från undersökningarna (Understudieenkät genomförd juni-augusti 2014, Avbrottuppföljning augusti 2014, Återbudsuppföljning augusti 2014) presenteras i sin helhet. I bilagan presenteras även de öppna kommentarer om utbildningen som eleverna på yrkesutbildning med språkstöd har lämnat i Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13). 1.1 Om Pilotprojektet yrkesutbildning med språkstöd Halvårsskiftet 2011 startade ett projekt inom Göteborgsregionen under beteckningen Regional sfi (GRsfi). Avsikten var att kunna erbjuda sfi i kombination med andra kurser inom olika områden oavsett vilken kommun den studerande är bosatt i. Projektet reglerades i regionala avtal efter beslut i respektive kommunstyrelse i regionen. Detta projekt avslutades Inom ramen för GRsfi startade våren 2013 ett pilotprojekt som begränsas till tre utbildningar där det finns en tydlig koppling till ett rekryteringsbehov på arbetsmarknaden. Utbildningarna vänder sig till såväl personer som har tidigare yrkeserfarenheter som personer som saknar det. Även personer som har ringa svenskkunskaper skall kunna antas till utbildningen om de kan bedömas ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningsförslag måste utgå från att det finns en dokumenterad efterfrågan på arbetsmarknaden. I förfrågan till utbildningsanordnare finns bl.a. följande kriterier: Utbildningen kan ha en gemensam ingång för de studerande, men kan, beroende på arbetsmarknadsområde, ha en eller flera olika utgångar beroende på de studerandes behov och förutsättningar. De enskilda deltagarna skall, inom ramen för gruppen, utifrån en gemensam ingång, kunna studera mot olika utgångar. Utbildningen måste genomföras med stark integration av yrkeskurser och språkstöd, samt erbjuda modersmålsundervisning i den utsträckning som deltagarna har behov av. Kursdeltagarnas tidigare yrkeskunskaper skall kunna valideras. Valideringen skall ha effekt på genomförandet av resterande utbildning och bidra till att förkorta utbildningstiden. -7-

8 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen 1.2 Syftet med utvärderingen Syftet med halvtidsutvärdering är att ge en nulägesbeskrivning av yrkesutbildningarna med språkstöd. Nulägesbeskrivningen görs bland annat utifrån Vuxenutbildningsnätverkets frågeställningar: Är det olika resultat beroende på bransch? Hur ser språkutvecklingen ut? Språkets betydelse för att få arbete? Elevens upplevelse av skillnaden mellan yrkesutbildning med språkstöd och reguljär SFI-utbildning? Bakgrund till varför valde att läsa utbildningen? Yrkesutbildning med språkstöd genomförs med tre inriktningar: Industri Kock och storhushåll Omvårdnad Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri genomförs av GTC Göteborgs Tekniska College AB, Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll genomförs av Vuxenutbildningen i Stenungsund och Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad genomförs av Medlearn. 1.3 Hur utvärderingen genomförts Utvärderingen har genomförts med analys av befintlig data samt tre undersökningar som genomförts inom ramen för denna utvärdering. De tre undersökningarna som genomförts inom ramen för utvärderingen är: Understudieenkät. Undersökningen har genomförts under juni-augusti Undersökningen har genomförts i form av en pappersenkät med 24 frågor som eleverna på respektive utbildning har besvarat. Enkätundersökningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 84 % (43/51). Benämns i rapporten som: Understudieenkät genomförd juni-augusti Avbrottsuppföljning. Uppföljning av de elever som avbrutit sina studier på någon av de tre yrkesvuxenutbildningarna med språkstöd. Uppföljningen har genomförts som en telefonenkät under augusti Enkäten har bestått av fem frågor. Uppföljningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 47 % (8/17). Benämns i rapporten som Avbrottuppföljning augusti Återbudsuppföljning. Uppföljning av de personer som lämnat återbud till någon av de tre yrkesvuxenutbildningarna med språkstöd. Uppföljningen har genomförts som en telefonenkät under augusti Enkäten har bestått av tre frågor. Uppföljningen har genomförts av Splitvision Research. Svarsfrekvensen är: 64 % (7/11). Benämns i rapporten som Återbudsuppföljning augusti

9 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen Befintlig data som vi använt oss av i utvärderingen är: Effektundersökning gällande uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna. Undersökningen genomfördes av GRvux på uppdrag av Skolverket. Insamling och databearbetning gjordes av Splitvision Research. Vi har analyserat de svar som eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd har uppgett i den enkät som de studerande fått besvara under tiden de är i utbildning (E1). Enkätundersökningen har besvarats under VT13 och HT13. Svarsfrekvens för eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd är: 80 % (53/66). Benämns i rapporten som: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13. I de fall vi i rapporten gör jämförelser med reguljär yrkesutbildning för Vuxna i Göteborgsregionen görs detta gentemot de som läst yrkesutbildningar under till Benämns Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Elevdata ur Alvis. Uppgifter som hämtats ur Alvis av GRvux är bland annat antal gymnasiala poäng och antal lästa timmar Svenska som andraspråk grundläggande som eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd har. Refereras till som: källa Alvis. Jämförande data har inhämtas från de uppgifter som kommunerna har lämnat till SCB gällande HT13 och antal timmar som deras SFI- elever har läst. De kommuner där vi haft SCB data att tillgå är: Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Stenungsund. 1.4 Vilka omfattas utvärderingen Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknar vi in med de elever som gjort avbrott under tiden sedan utbildningarna startats omfattas 68 elever. Det är 25 % av eleverna som har gjort avbrott. Utöver dessa 68 elever har vi för utvärderingens skull också följt upp de 11 personer som lämnat återbud till sin plats på yrkesutbildning med språkstöd. 1.5 Läsanvisningar Vid läsning av rapporten är det viktigt att ha med sig att underlaget som utvärderingen baserar sig på utgörs av en liten grupp elever. Detta medför att det inte med statistisk säkerhet (signifikans) 1 går att fastställa de skillnader som redovisas i rapporten. Därför ber vi er att läsa siffror och diagram utifrån att de ger er en fingervisning om vilka tendenser som råder. För att underlätta tolkningen av uppgifter har vi genomgående i rapporten skrivit ut hur många som resultatet som presenteras baseras på, benämns i diagram som n=. Tabeller och diagram numreras löpande, var för sig, i rapporten. I diagrammen är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. 1 Villkoren för att göra Chi två test och proportionstest (z test) uppfylls inte. -9-

10 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd - Kapitel 1 Om utvärderingen De uppgifter som redovisas i rapporten kommer från flera olika källor och antalet elever (n=) som resultatet baserar sig på kan därför skilja sig åt mellan olika diagram. Det kan också vara så att antalet elever som valt att besvara en fråga är något högre/lägre än för övriga frågor i samma undersökning (internt bortfall) Hur rapportens diagram utläses I rapporten använder vi oss huvudsakligen av två diagramtyper. Dessa förklaras nedan. Exempeldiagram 1. Exempeldiagram 1:1. Fördelning mellan kvinnor och män per utbildningsområde. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % Summan för varje grupp blir 100 %. Gruppen i detta fall utgörs av de elever som går med inriktning Kock och storhushåll. 77% Här står det vilken undersökning eller annan källa som uppgifterna baserar sig på. Procentuell andel, i detta fall av samtliga elever, som svarat att de är man eller kvinna % Industri med språkstöd (n=19) Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) n= Antalet som besvarat frågan. Kvinna Man Här står svarsalternativen för frågan. Exempeldiagram 2. Exempeldiagram 1:2 Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Omvårdnad)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning omvårdnad. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 26. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % Ja 65% Nej Procentuell andel, i detta fall av de elever som läser med inriktning Omvårdnad, som svarat ja alternativt nej på frågan. -10-

11 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 2 Om eleverna KAPITEL 2 Kapitel 2 Om eleverna -11-

12 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.1 Antal elever Totalt är det 51 elever (augusti 2014) som läser på en yrkesutbildning med språkstöd. Räknas de elever med som gjort avbrott under tiden sedan utbildningarna startats omfattas 68 elever. Under augusti 2014 är det 11 elever som läser en yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri, det är 14 elever som läser en yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll och det är 26 elever läser yrkesutbildning med språkstöd inriktning Omvårdnad. 2.2 Åldersfördelning Åldersmässigt så är spridningen relativt jämn upp till 44 år. För åldersgruppen över 45 år är det betydligt färre elever som går yrkesutbildning med språkstöd. 42 % befinner sig i åldersintervallet 29 år eller yngre. 42 % befinner sig i åldersintervallet år. 15 % befinner sig i åldersintervallet år. (Ovanstående uppräkning summerar inte till 100 % på grund av avrundning.) Ingen av deltagarna är äldre än 54 år. I jämförelse med reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen är det något fler inom yrkesutbildningar med språkstöd som är i åldern år (42 % vs 32 %) och något färre i åldersintervallet 29 år eller yngre (42 % vs 57 %) För åldersintervallet 45 år eller äldre är skillnaden marginell. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Inom yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll är den största andelen av eleverna 29 år eller yngre. På samma utbildning är det därefter jämnt fördelat mellan de som är år och år. För de övriga utbildningarna är det relativt jämnt fördelat mellan de som är 29 år eller yngre samt de som är år. En mindre andel av eleverna är 45 år eller äldre. Diagram 2:1. Fördelning av ålderskategorier för de tre yrkesutbildningarna med språkstöd. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 47% Industri med språkstöd (n=19) 5 48% 42% 42% 42% 16% 25% 25% 1 15% Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) Ålderskategori 29 år eller yngre Ålderskategori år Ålderskategori år -12-

13 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.3 Könsfördelning Könsfördelningen bland de svarande eleverna består av 50 % kvinnor och 50 % män. I jämförelse med reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen är det ingen större skillnad. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Könsfördelning per yrkesutbildning Den största andelen kvinnor finns i yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Omvårdnad, där 77 % är kvinnor. I gruppen som läser med inriktning Industri är det 95 % som är män. Det är en jämn könsfördelning inom inriktning Kock och storhushåll. Diagram 2:2. Fördelning mellan kvinnor och män per utbildningsområde. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 77% % Industri med språkstöd (n=19) Kock och storhushåll med språkstöd (n=16) 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=31) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=66) Kvinna Man -13-

14 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.4 Folkbokföringskommun Vid genomförandet av effektundersökningen (VT/HT 13) var eleverna hemmahörande i följande kommuner (se diagram nedan). Diagram 2:3. Andel studerande per folkbokföringskommun. Presenterat samlat för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13. Alingsås 2% Lilla Edet 2% Lerum 2% Mölndal 7% Kungälv 1 Partille 5% Stenungsund 1 Härryda 11% Göteborg 51% Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Ale Kungsbacka Tjörn Öckerö 2.5 Studiefinansiering CSN är enligt effektundersökningen den vanligaste formen av studiefinansiering (källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT13). 60 % uppger att de finansierat studierna med CSN-medel. 6 % uppger att de studerat med bibehållen lön från arbetsgivare. 18 % uppger att de studerat med aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande. 16 % uppger att de har finansierat sina studier på annat sätt. Detta ligger i linje med hur studerande på reguljär yrkesutbildning för vuxna inom Göteborgsregionen finansierat sina studier. Dock med ett undantag att det är fler inom yrkesutbildning med språkstöd som finansierat sina studier med aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande (17 % vs 6 %). Skillnaden fördelas relativt jämt -14-

15 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna över de övriga finansieringssätten. Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, Hur eleverna finansierar sina studier skiljer sig åt mellan de tre inriktningarna. De elever som läser med inriktning på kock och storhushåll har i högst grad finansierat sina studier med studiemedel från CSN. Diagram 2:4 Hur finansierar du huvudsakligen dina studier? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 75% 52% % 18% 18% 17% 19% 8% 4% 6% 18% 16% Industri med språkstöd (n=11) Kock och storhushåll med språkstöd (n=12) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=27) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=50) Studiemedel (CSN) Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 2.6 Utbildningsbakgrund Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har läst minst 12 månader eller längre på SFI. Diagram 2:5. Hur länge har du läst SFI totalt? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 44% 42% 46% 33% 33% 31% 32% Industri med språkstöd (n=6) 11% 11% 4% 12% 12% 2% 1 1 Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=41) 0-3 månader 3-6 månader 6-12 månader månader 24 eller fler månader -15-

16 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Drygt hälften har läst minst 10 års studier i sitt hemland. Eleverna har i låg omfattning tidigare studieerfarenheter inom det område de läser sin yrkesutbildning idag. Den yrkesutbildning där flest uppger att de har tidigare studieerfarenhet i sitt hemland eller i Sverige är på yrkesutbildningen med inriktning Industri. Diagram 2:6. Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 5 38% Industri med språkstöd (n=8) 44% 22% 22% 11% 8% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 31% 35% 12% 35% 27% 3 23% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) 0-6 år 7-9 år år 13 år eller mer Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Diagram 2:7. Har du tidigare studier (i hemlandet eller i Sverige) som anknyter till det du läser nu? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 6 63% 69% 72% % 31% 28% Industri med språkstöd (n=8) 11% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Ja Nej -16-

17 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna 2.7 Tidigare arbetslivserfarenhet Majoriteten av eleverna på yrkesutbildningar med språkstöd har tidigare yrkeserfarenhet från sitt hemland eller från Sverige. Diagram 2:8. Har du tidigare yrkeserfarenhet från ditt hemland eller i Sverige? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti Industri med språkstöd (n=8) 67% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 88% 86% 33% 12% 14% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Ja Nej De som läser med inriktning på Industri är de som i lägst andel har tidigare yrkeserfarenhet från den inriktning de går. Diagram 2:9. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (industri)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Industri. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 8. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % Ja Nej 87% -17-

18 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram 2:10. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Kock och storhushåll)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n=9 Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % Ja Nej 67% Diagram 2:11. Har du yrkeserfarenhet inom det område som din inriktning du läser har (Omvårdnad)? Presenterat per yrkesutbildning med språkstöd med inriktning omvårdnad. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. n= 26. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % 35% Ja Nej 2.8 Mål med studierna Det enskilt främsta syfte som eleverna som läser yrkesutbildning med språkstöd har uppgett i effektundersökningens enkät 1 är att de vill få arbete inom ett nytt verksamhetsområde. För de elever som läser med inriktning på Industri är det lika stor andel som uppgett att deras syfte med studierna är att de vill få jobb inom ett nytt yrkesområde som andelen som uppgett att de vill skaffa en utbildning inom det yrkesområde de är verksamma i. De tre främsta syftena med studierna som studerande inom reguljära yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen har angett är: 1. Att de skulle få arbete inom ett nytt verksamhetsområde (64 %). 2. Läsa vidare på högskola/universitet (14 %). 3. Få en utbildning inom det yrkesområde de är verksamma inom (8 %). Källa: Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux,

19 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram Vad har du för syfte med dina studier? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 4 39% 45% 45% % 21% 15% 15% 15% 7% 7% 7% 8% 9% 4% 12% 4% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=28) Kock och storhushåll med språkstöd (n=13) Industri med språkstöd (n=11) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=52) Jag vill läsa vidare på högskola/universitet Jag vill få jobb inom ett nytt yrkesområde Jag vill skaffa mig en utbildning inom det yrkesområde jag är verksam i Jag vill ha nya arbetsuppgifter och/eller skaffa mig nödvändiga kunskaper för att få behålla mitt jobb Jag vill få intyg/betyg på mina kunskaper Annat 2.9 Varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med ansökan Hälften av eleverna på yrkesutbildning med språkstöd har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med att de ansökte till utbildningen. Det finns en skillnad mellan utbildningarna när det gäller hur stor andel av eleverna som uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare i samband med att de sökte utbildningen. Den utbildning där störst andel elever uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare är inriktning Omvårdnad och den inriktning där eleverna i lägst omfattning uppger att de har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare är Industri. -19-

20 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Yrkesutbildning-Kapitel 2 Om eleverna Diagram 2:13. Har du varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare i samband med att du ansökt till din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa Effektundersökning, del 1 Vt13/HT % 64% % 43% 51% 49% Industri med språkstöd (n=11) Kock och storhushåll med språkstöd (n=14) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=28) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=53) Ja Nej -20-

21 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen KAPITEL 3 Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen -21-

22 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen 3.1 En bra utbildning Drygt nio av tio av eleverna uppger att de upplever att utbildningen uppfyller deras förväntningar. Samtliga elever uppger att de upplever att de får den hjälp de behöver för att klara av sina studier. Likaså uppger samtliga elever att de får tillräckligt med språkstödsundervisning för att klara av utbildningen. Eleverna upplever att språkstödsundervisningen är ganska till mycket viktig för att de ska klara av utbildningen. Diagram 3.1. Hur viktig är språkstödsundervisningen för att du ska klara av din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 6 63% 65% 67% % Industri med språkstöd (n=8) 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 31% 3 4% 2% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Inte alls viktig Inte så viktig Ganska viktig Mycket viktig 3.2 Får stöd på sitt modersmål När det gäller att få delar av undervisningen på sitt modersmål skiljer det sig åt mellan utbildningarna. Majoriteten av eleverna med inriktning på Omvårdnad (96 %) uppger att de får delar av undervisningen på sitt modersmål medan en tredjedel av eleverna på Kock och storhushåll (33 %) och drygt en tredjedel med inriktning på Industri (38 %) uppger detsamma. Det är 64 % av eleverna som går yrkesutbildning med språkstöd som upplever att de får tillräckligt med undervisning på sitt modersmål för att klara av utbildningen. Det skiljer sig något mellan utbildningsinriktningarna. -22-

23 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen Diagram 3.2. Får du tillräckligt med undervisning på ditt modersmål för att klara av utbildningen? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juniaugusti % 29% 44% 56% 69% 31% 64% 36% Industri med språkstöd (n=7) Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Ja Nej Det är 73 % av eleverna som går en utbildning med språkstöd som uppger att undervisningen på deras modersmål är ganska till mycket viktigt för att de ska klara av utbildningen. Diagram 3.3. Hur viktig är undervisningen på ditt modersmål för att du ska klara av din utbildning? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 43% 14% Industri med språkstöd (n=7) 22% 56% % 33% 11% 11% 8% 12% 1 17% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Inte alls viktig Inte så viktig Ganska viktig Mycket viktig -23-

24 Halvtidsutvärdering av Yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 3 Elevernas beskrivning av studerandesituationen 3.4 Praktik under utbildningen Samtliga elever som går på Kock och storhushåll samt Omvårdnad 2 har haft praktik. För de elever som går Industri så har eleverna som valt Fordonsteknik gjort praktik under våren och de som valt Svets kommer att genomföra sin praktik under hösten Praktiken har för samtliga elever haft Ganska stor till stor betydelse när det gäller att få praktisera svenska, med ett undantag för en elev som läser Kock och storhushåll som upplever att praktiken inte haft så stor betydelse för hen att få praktisera svenska. Praktiken har för samtliga som läser Industri och Omvårdnad haft en koppling till deras utbildning. För de elever som läser Kock och storhushåll är det två av tio som som uppger att det inte finns en koppling mellan deras praktik och den utbildning de läser. 2 Det finns en elev som går yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Omvårdnad som uppgett att hen inte har haft praktik under sin studietid. -24-

25 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression KAPITEL 4 Kapitel 4 Om elevernas egen prestation och progression -25-

26 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.1 Bra stöd och bra utbildning Nästan samtliga elever är ganska till mycket nöjda med sitt studieresultat. Nästan samtliga är nöjda med sig egen prestation. Det finns en liten differens mellan hur eleverna ser på sitt egna studieresultat och sin egen prestation. Det är 12 till 14 % av eleverna på yrkesutbildningen med språkstöd som har inriktning på Omvårdnad samt Industri som upplever att de inte är nöjda med sin egen prestation. Diagram 4:1. Hur nöjd är du med dina studieresultat? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 25% Industri med språkstöd (n=8) 78% 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) 36% 6 4% 2% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=25) 52% 45% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=42) Inte alls nöjd Inte så nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Diagram 4:2. Hur nöjd är du med dina egna prestationer? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 29% 44% 56% 36% 52% 49% 41% 14% 4% 8% 2% 7% Industri med språkstöd (n=7) Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=25) Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=41) Inte alls nöjd Inte så nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd -26-

27 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.2 Progression - poäng och timmar för yrkesutbildning med språkstöd Här följer sammanfattade resultat för andel poäng och timmar som de studerande på yrkesutbildning med språkstöd har läst. Ett jämförande värde är att en heltidsstuderande på en reguljär yrkesvuxenutbildning läser i genomsnitt mellan poäng per vecka. Detta motsvarar cirka 400 poäng per termin. Orienteringskurser räknas som gymnasiala kurspoäng men är inte betygsgivande. Utbildningarna startade olika datum under våren 2013 respektive hösten 2013 och detta påverkar det genomsnittliga antalet poäng och timmar som redovisas. Inriktning Industri startade , inriktning Omvårdnad startade och inriktning Kock och storhushåll startade De gymnasiala kurserna innehåller varierande antal poäng och är uppdelade på olika antal kursdelar. Beroende på hur varje utbildning planeras, elevernas studieplan, kan antal betyg som tas per termin variera mellan utbildningarna. Det finns även skillnader i elevernas individuella upplägg. Det sistnämnda beror bland annat på att eleverna startade sin utbildning med olika nivåer av kunskap i svenska språket. Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri Gymnasiala poäng: VT poäng, HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT13 40 poäng, HT13 60 poäng, VT14 70 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: VT14 51 poäng SFI-timmar: VT13 68 timmar, HT13 70 timmar, VT14 47 timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och storhushåll Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: HT13 50 poäng, VT14 90 poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT poäng SFI-timmar: HT13 78 timmar, VT timmar Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala poäng: HT poäng, VT poäng Gymnasial orienteringskurs: VT poäng Svenska som andraspråk grundläggande: HT13 62 poäng, VT14 62 poäng SFI-timmar: HT timmar, VT timmar Informationen ovan presenteras grafiskt i illustrationerna nedan ( ). Illustration 4:1 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Industri -27-

28 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression Illustration 4:2 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Kock och restaurang Illustration 4:3 Visar den samlade progressionen för eleverna på Yrkesutbildning med språkstöd med inriktning på Omvårdnad Gymnasiala betyg För yrkesutbildning med stråkstöd visas i tabellerna nedan en sammanställning gällande gymnasiala betyg: Hur många elever som tagit godkända betyg (A-E) per termin. Hur många betyg i genomsnitt per samtliga elever och termin. Inriktning Industri VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 19 1 av 15 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 4,6 0,1 Inriktning Kock och storhushåll VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 14 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 1,9 Inriktning Omvårdnad VT13 HT13 VT14 Antal elever som har tagit betyg (A-E) 0 av av 29 8 av 28 Antal betyg (A-E) i genomsnitt per elev per samtliga elever 0 1,8 3,8-28-

29 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd -Kapitel 4 Om de elevernas egen prestation och progression 4.3 Jämförelse med traditionell SFI Som jämförelse med uppgifter i avsnittet ovan, har vi räknat ut ett medeltal: 134 timmar per elev och termin för hur många timmar SFI elever på C-, och D-nivå har läst under hösten Medeltalet baseras på de uppgifter som har rapporterats in till SCB av kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Stenungsund. Sammanställningen innefattar alla som läst SFI timmar. De elever som sluttestades direkt vid kursanmälan och fick betyg har ej tagits med i sammanställningen. 4.4 Validering Samtliga elever på Kock och storhushåll uppger att de upplever att det finns möjlighet att få sina kunskaper och tidigare erfarenheter validerade. Nio av tio av eleverna på Omvårdnad och nästan nio av tio av eleverna på Industri uppger att de upplever att det finns möjlighet att få sina kunskaper och tidigare erfarenheter validerade. 4.5 Framtida studie- och yrkesval och återkoppling på studieresultat Eleverna på yrkesutbildningarna med språkstöd upplever att de erhållit information om både framtida studieval och yrkesval från skolpersonalen. Eleverna beskriver också att de får en bra och kontinuerlig återkoppling på sitt studieresultat. Majoriteten av eleverna uppger att de får återkoppling några gånger per halvår eller oftare. Diagram 4:3. Hur ofta går du och din lärare tillsammans igenom ditt studieresultat? Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Understudieenkät genomförd juni-augusti % 96% 93% 4 2 Industri med språkstöd (n=8) 22% Kock och storhushåll med språkstöd (n=9) Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=26) 4% 5% 2% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=43) Några gånger per halvår eller oftare En gång per halvår Aldrig -29-

30 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI KAPITEL 5 Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI -30-

31 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI 5.1 Yrkesutbildning eller traditionell SFI? I enkäten som eleverna fick besvara under studietiden fanns en öppen fråga om hur de upplever skillnaden mellan yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI-utbildning. Av de 43 elever som besvarat understudieenkäten har 35 lämnat kommentarer. De svar som gavs tyder på att eleverna upplever yrkesutbildning med språkstöd som mer fördelaktig jämfört med den traditionella SFI-utbildningen. Vi kan framför allt urskilja tre insikter i elevernas svar kring yrkesutbildning med språkstöd: Elevernas språkkunskap utvecklas positivt Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration Elevernas språkkunskap utvecklas effektivt Några uppger att de upplever att de lär sig svenska fortare i och med att undervisningen blir mer handgriplig. Kombinationen av språk och yrkeskunskaper uppskattas då nya ord blir lättare att lära sig när de används i praktiska termer. Tiden är mycket viktig. Yrkesutbildningen är mycket bra. Vi diskuterar mycket (tillsammans i) den kursen. Vi kan sluta snabb utbildning och hitta jobb. Mycket bra för att vi kan lära snabb svenska och utbildningen. Det är mycket bra med språkstödsutbildning för att man kan spara tid, mera roligare när man studera svenska samt yrkesutbildning. Man får (ett) yrke genom kort tid. Man har mer lust att studera och träffa mer folk från andra länder som påverkar våran kunskap. Det är stor skillnad mellan de. Jag sparar tid och lär mig mycket svenska under mitt yrkes mål. Jag känner mig stark på svensksamhälle. Skillnaden är att det bästa att man göra en intervju på plats med ansvarig lärare i skolan så man får bedömning om han/hon kan klara av utbildning. Bästa sätt att man har SAS-G-utbildning. Eleverna skapar en yrkesprofil i samhället Eleverna känner sig stärkta av att gå en yrkesutbildning och självförtroendet ökar. Nya yrkeskunskaper och en tydlig yrkesroll gör att de är förväntansfulla inför framtiden. SFI det blev tråkigt. Man tappar lust att studera. I Medlearn har jag mer motivation. Språkstödsutbildning här kan jag lära mig svenska samtidigt. En utbildning som jag kan använda hemma och få ett jobb i framtiden. Denna språkstödsutbildning har en stor fördel för mig därför så har jag en möjlighet att lära mig svenska och en utbildning som hjälper mig att hitta jobb. På SFI-utbildning kan man lära sig svenska bara som det är inte för att jag kan koppla ihop med samhället och arbetslivet. -31-

32 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 5 Elevernas beskrivning av yrkesutbildning med språkstöd jämfört med traditionell SFI Det finns en stor skillnad mellan vanliga SFI och denna skola för att här kan man läsa ett yrke med språk. Och det är jätteviktigt för alla som vill jobba efter utbildningen. Då har man allting med sig tycker jag. Eleverna utvecklar sin sociala gemenskap och integration Av svaren framgår det att flera menar att de kommer snabbare ut i samhället och kan integreras bättre genom att de även får en yrkesutbildning. Att kunna utveckla språket i ett socialt sammanhang fokuserat på yrke upplevs som viktigt. Här kan man läsa svenska och yrkesutbildning mycket snabbare än SFI och kan integrera sig i samhället och arbeta. Jag läser språkstödsutbildning jämfört med traditionell SFI-utbildning. Det är jätteviktigt för mig (som kom till) Sverige innan 2 år men nästa slut min utbildning med SFI. ( ) Jag har sparat tid, aktiva med många kompisar och glad mitt livet och framtiden att få jobb som vård. Tack. Jag tror att man integrerar sig snabbare här i samhället. Man lär sig ett yrke samtidigt svenska. I SFI man blir fastnad men här kan man gå flera steg i kort tid. Denna utbildning ger ett jobb och man blir självständig och kan blanda lättare i svenska samhället. Positivt oavsett nivå på SFI Eleverna som går en yrkesutbildning med språkstöd upplever sin språkutveckling som positiv och meningsfull. Oavsett vilken kurs på SFI som eleverna tillhör så upplever de att de kan språket bättre genom att ha gått yrkesutbildning med språkstöd än genom traditionell SFI. Detta kan utläsas i de positiva öppna svaren eleverna lämnat. -32-

33 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud KAPITEL 6 Avbrott och återbud -33-

34 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud Avbrott och återbud Elever inom de tre yrkesutbildningarna har av olika anledningar gjort avbrott i studierna eller lämnat återbud. För att få reda på bakomliggande orsaker har vi genomfört telefonintervjuer med dessa personer. Detta kapitel sammanställer och beskriver elevernas situation och anledningar till att göra avbrott eller lämna återbud enligt de genomförda intervjuerna. Andel av eleverna som har gjort avbrott eller lämnat återbud Här följer en sammanställning av elever som gjort avbrott eller lämnat återbud per utbildning. Avbrott Sammanlagt sett till de tre utbildningarna 25 % gjort avbrott. Det ligger i genomsnitt på samma nivå som för SFI på riksnivå 3. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Industri har 45 % gjort avbrott. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll har drygt 24 % gjort avbrott. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Omvårdnad har 13 % gjort avbrott. Återbud Sammanlagt sett till de tre utbildningarna har 14 % lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Industri har 26 % lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Kock och storhushåll har ingen lämnat återbud. För yrkesutbildningen med språkstöd med inriktning Omvårdnad har 12 % lämnat återbud. De intervjuade Av de totalt 28 elever som har gjort avbrott eller lämnat återbud har 16 kunnat intervjuas. Resterande tolv elever har inte gått att nå. Intervjuerna fördelas enligt följande: Avbrott Industriutbildning med språkstöd 4 personer Kockutbildning med språkstöd 2 personer Omvårdnadsutbildning med språkstöd 3 personer Återbud Industriutbildning med språkstöd 4 personer Kockutbildning med språkstöd 0 personer Omvårdnadsutbildning med språkstöd 3 personer Den största andelen avbrott och återbud kommer från yrkesutbildning med språkstöd med inriktning Industri. 3 Skolverket (2013) Utbildningsresultat Riksnivå: Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Del 1, 2013.(Rapport 382.) Stockholm, s

35 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Kapitel 6 Avbrott och återbud Andel kvinnor och män från olika utbildningar Män utgör en större andel bland de som gjort avbrott från de tre yrkesutbildningarna med språkstöd. På riksnivå är det också fler män än kvinnor som gör avbrott från SFI. Diagram 6:1. Fördelning av kvinnor och män per studieavbrott. Presenterat per utbildningsinriktning samt totalt för yrkesutbildning med språkstöd. I diagrammet är procentsatserna avrundade till närmaste heltal. Av denna anledning kan totalsumman bli högre eller lägre än 100 %. Källa: Avbrottuppföljning augusti % 6 75% 67% 64% % Industri med språkstöd (n=9) 25% Kock och storhushåll med språkstöd (n=4) 33% Omvårdnadsutbildning med språkstöd (n=3) 36% Samtliga yrkesutbildningar med språkstöd (n=28) Kvinna Man Språkkunskaper bland elever som gjort avbrott eller lämnat återbud Språkkunskaper i svenska varierar bland de intervjuade. I vissa fall har intervjuerna kunnat genomföras utan svårigheter i kommunikationen. I andra fall har det varit svårt att kommunicera frågans innebörd och få ett tydligt svar på frågan. Av den anledningen har vissa frågor i undersökningarna fått förstår inte frågan som svarsalternativ. I vissa fall har intervjupersonen hämtat en anhörig för att tolka. Därmed har intervjun kunnat utföras genom tredje person som tolk. -35-

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt om sfi-undervisning med Meritportfölj Anette Moberg Mars 2014 1 FoU i Väst/GR Webbupplaga mars 2014 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild: : Victoria Heimersson,

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING Under flera år och i en mängd olika rapporter har Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse 2012:28 Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux en jämförelse MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-15 2012/54-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-01 A2012/857/A A2012/1469/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Valet till Medieprogrammet

Valet till Medieprogrammet Malmö högskola Lärarutbildningen Examensarbete 10 poäng Valet till Medieprogrammet En undersökning om vilka faktorer som påverkar valet Applying to Medieprogrammet A analysis of factors effecting students

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer