Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning"

Transkript

1 Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat... 4 Bakgrundsfakta... 4 Normer och värden... 7 Lärandet... 9 Inflytande Vägledning Studieplan Rekommendation...16 Bilaga 1 - frågeformulär Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 2(19)

3 Inledning Som ett led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion och för det systematiska kvalitetsarbetet har KSL genomfört ett pilotprojekt med gemensam brukarenkät. Syftet var att undersöka möjligheterna för kommunerna att samordna sina brukarenkäter och genomföra en gemensam brukarenkät. Det finns flera syften med en gemensam brukarenkät: 1. En gemensam enkät möjliggör jämförelser, mellan kommuner och mellan utbildningsanordnare 2. Resultatet kan användas för att diskutera kvaliteten på utbildningen med utbildningsanordnare (privat och egen regi) 3. Varje anordnare kan använda resultatet för att diskutera kvaliteten på utbildningen med personalen 4. Enkätens resultat kan användas som information till kommunens politiker 5. Enkätens resultat kan användas som information till studerande när de ska välja utbildningsanordnare. Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt Hösten 2012 genomförde 22 av länets 26 kommuner en gemensam brukarenkät. En arbetsgrupp med kommunrepresentanter har arbetat fram frågorna, se bilaga, och styrgruppen för gemensam vuxenutbildning har lett arbetet. Kommunerna var överens om att det inte skulle vara för många enkätfrågor och att de skulle handla om hur anordnarna uppfyller innehållet i läroplanerna. De ville också ha möjlighet att lägga till egna frågor samt en fritextfråga. Kommunerna valde att använda enkätverktyget Netigate och att genomföra enkäten via e-post till de som studerar på vuxenutbildning. De som går sfi och särvux ingår inte. Kommunerna och utbildningsanordnarna har haft en utsedd kontaktperson som KSL och Netigate kommunicerat med för att genomföra pilotprojektet. Kontaktpersonerna har levererat aktuella e-postadresser till Netigate, skapat förutsättningar för de studerande att besvara brukarenkäten och fått utbildning i att hantera verktyget för att ta fram och analysera svarsresultaten. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 3(19)

4 Redovisning av resultatet Kommunerna och KSL bestämde att KSL gör en översiktlig rapport som presenterar enkätresultatet. Denna rapport innehåller därför inte fördjupad statistisk analys över materialet. Kommunerna bestämde att det är varje kommun, eller kommungruppering, som ansvarar för att analysera resultatet och ta fram önskade rapporter ur enkätverktyget som Netigate levererar. Det innebär att varje kommun har möjlighet att ta fram mer statistiska bearbetningar av materialet. Det innebär att det är varje kommun som är ansvarig för resultatet och hur resultatet ska användas i t ex dialog med såväl upphandlad privat anordnare som anordnare i egen regi. Redovisning av resultat per utbildningsanordnare Resultatet redovisas utifrån enkätens olika frågeområden. Redovisningen sker dels på totalen, dels uppdelat per utbildningsanordnare. När det gäller resultatet uppdelat per anordnare redovisas resultatet för hela frågeområdet. Det innebär att ett snitt för alla frågor som ingår i frågeområdet har tagits fram och att en anordnare kan göra ett bra resultat på en fråga och lite sämre på en annan. Det är snittet för hela området som anges. Det kan också vara så att någon bakgrundsfaktor kan ha betydelse för resultatet hos en enskild anordnare; t ex om en anordnare har, jämfört med övriga, en mycket högre andel som studerar på distans. Denna rapport redovisar inte resultatet per anordnare uppdelat utifrån någon viss bakgrundsfaktor. Enkätresultat Bakgrundsfakta Enkäten skickades till personer hos 40 utbildningsanordnare. Efter fyra påminnelser inkom 7254 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 54 %. För att kunna garantera anonymitet och tillräckligt stort urval har de anordnare som har färre än 20 svarande tagits bort i underlaget. Detta innebär att när resultatet visas uppdelat per anordnare är det 34 anordnare av totalt 40 som redovisas i rapporten. Svarsfrekvensen per anordnare ser ut på följande sätt: Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 4(19)

5 Utbildningsanordnare Utskick Antal svar Svarsfrekvens i % 1 Yrkesplugget i Sverige AB Stadsmissionens Skola Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Lärgården ULTRA/JB Kompetens Consensum Vux Sollentuna Didaktus Utbildningar MedLearn Folkuniversitetet ABF Stockholm Lidingö vuxenutbildning Niketo AcadeMedia Eductus AB Komvux Österåker Competens JENSEN Vuxenutbildning Lernia Utbildning AB Botkyrka vux Sweja Kunskapscenter AB Järfälla Lärcentrum Centrum för arbete och studier Värmdös vuxenutbildning Sigtuna Komvux Komvux Södertälje Kungsholmens Utbildningscentrum InfoKomp Hermods AB Centrum för vuxenutbildning Sundbybergs vuxenutbildning Kompetensutvecklingsinstitutet Åsö vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands Bro Omsorgslyftet Utbildningar Kunskapsbolaget Integra MiROi I learning NTI Skolan Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 5(19)

6 Kön, ålder, annat modersmål och studieupplägg Av de som svarat på enkäten är 73 % kvinnor och 27 % män. Nästan 60 % av de som svarat på enkäten kombinerar sina studier med arbete. 65 % har annat modersmål än svenska. Två tredjedelar, 67 %, studerar i klassrum och således studerar 33 % på distans. Åldersfördelningen ser ut enligt nedan: Åldersfördelning 30% 25% 23% 25% 20% 15% 18% 13% 14% 10% 5% 0% 2% 4% Fördelning över studieinriktning 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% Kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) 40% 40% Teoretiska kurser på gymnasial nivå (t.ex. Svenska, Matematik, Engelska) Yrkeskurser på gymnasial nivå (t.ex. Ellära, Omvårdnadsprogra mmet, Ventilation A) Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 6(19)

7 Normer och värden Frågeområdet normer och värden bestod av tre frågor och svaren redovisas i tabellen nedan. De svarande fick ange på en fem-gradig skala och med ett vet ej-alternativ : Stämmer inte alls 2 Stämmer delvis 4 Stämmer helt Vet ej Medel Mina lärare bemöter mig positivt 3% 3% 12% 18% 60% 4% 4,34 Jag behandlas bra av andra studerande 2% 2% 10% 17% 51% 18% 4,37 Det är arbetsro på mina lektioner 4% 5% 21% 23% 43% 5% Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,26 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 7(19)

8 Resultat per utbildningsanordnare- normer och värden Normer och värden - per anordnare - snitt på tre frågor Yrkesplugget i Sverige AB Consensum Vux Sollentuna Centrum för arbete och studier Komvux Österåker Kungsholmens Utbildningscentrum Kunskapsbolaget Integra Sweja Kunskapscenter AB Omsorgslyftet Utbildningar ABF Stockholm Lidingö vuxenutbildning Didaktus Utbildningar Competens Kompetensutvecklingsinstitutet Norrtälje Kommunala AcadeMedia Eductus AB MiROi I-learning JENSEN Vuxenutbildning Stadsmissionens Skola Totalt MedLearn Niketo Lärgården Sigtuna Komvux Centrum för vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands-Bro ULTRA/JB Kompetens Åsö vuxengymnasium Folkuniversitetet Järfälla Lärcentrum Botkyrka vux Komvux Södertälje InfoKomp Lernia Utbildning AB NTI-skolan Hermods AB 4,69 4,65 4,57 4,53 4,47 4,45 4,45 4,41 4,39 4,36 4,33 4,33 4,32 4,31 4,30 4,28 4,26 4,25 4,24 4,23 4,22 4,21 4,19 4,17 4,17 4,16 4,15 4,15 4,14 4,13 4,13 4,11 4,10 4,02 4,02 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 8(19)

9 Lärandet 1 Stämmer inte alls 2 3 Stämmer delvis 4 5 Stämmer helt Vet ej Medel Mina lärare förklarar så att jag förstår 222 (3%) 293 (5%) 1225 (19%) 1410 (22%) 3060 (48%) 185 (3%) 4,09 Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig 324 (5%) 374 (6%) 1179 (19%) 1406 (22%) 2778 (44%) 287 (5%) 3,98 Mina lärare kan mycket om sina ämnen 113 (2%) 199 (3%) 717 (11%) 1270 (20%) 3593 (57%) 454 (7%) 4,36 Jag får det stöd jag behöver 312 (5%) 413 (7%) 1183 (19%) 1452 (23%) 2795 (44%) 169 (3%) 3,98 Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg 254 (4%) 324 (5%) 955 (15%) 1274 (20%) 3329 (53%) 190 (3%) 4,16 Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov 374 (6%) 408 (6%) 1092 (17%) 1369 (22%) 2779 (44%) 320 (5%) 3,96 Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier 818 (13%) 460 (7%) 1074 (17%) 1001 (16%) 1831 (29%) 1129 (18%) 3, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,01 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 9(19)

10 Resultat per utbildningsanordnare- lärandet Lärandet-per anordnare- snitt på sju frågor Yrkesplugget i Sverige AB Consensum Vux Sollentuna Sweja Kunskapscenter AB Kungsholmens Utbildningscentrum Didaktus Utbildningar ABF Stockholm Niketo Komvux Österåker Kunskapsbolaget Integra Stadsmissionens Skola Lärgården Centrum för arbete och studier Lidingö vuxenutbildning Competens Centrum för vuxenutbildning Kompetensutvecklingsinstitutet Omsorgslyftet Utbildningar MedLearn AcadeMedia Eductus AB Komvux Södertälje Botkyrka vux Sigtuna Komvux Norrtälje Kommunala Totalt Järfälla Lärcentrum Vuxenutbildningen Upplands-Bro Åsö vuxengymnasium JENSEN Vuxenutbildning ULTRA/JB Kompetens Folkuniversitetet MiROi I-learning Lernia Utbildning AB Hermods AB InfoKomp NTI-skolan 4,50 4,50 4,44 4,34 4,31 4,27 4,23 4,22 4,21 4,20 4,20 4,18 4,17 4,16 4,15 4,13 4,13 4,12 4,08 4,07 4,06 4,04 4,02 4,00 3,98 3,94 3,86 3,82 3,78 3,76 3,70 3,69 3,67 3,55 3,53 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 10(19)

11 Inflytande 1Stämmer 3Stämmer 5Stämmer 2 4 Vet ej Medel inte alls delvis helt Jag är nöjd med mitt (4%) 372 (6%) inflytande över skolarbetet (23%) 1719 (27%) 2157 (34%) 341 (5%) 3,86 Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper 721 (12%) 628 (10%) 1469 (23%) 1294 (21%) 1668 (27%) 480 (8%) 3,44 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål 531 (8%) 455 (7%) 968 (15%) 1150 (18%) 2756 (44%) 419 (7%) 3, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 3,73 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 11(19)

12 Resultat per utbildningsanordnare- inflytande Inflytande - per anordnare- snitt på tre frågor Consensum Vux Sollentuna Kunskapsbolaget Integra Kungsholmens Utbildningscentrum Yrkesplugget i Sverige AB Sweja Kunskapscenter AB Omsorgslyftet Utbildningar Niketo ABF Stockholm Komvux Österåker AcadeMedia Eductus AB MedLearn Kompetensutvecklingsinstitutet Didaktus Utbildningar Competens Lärgården Centrum för vuxenutbildning Lidingö vuxenutbildning Botkyrka vux Vuxenutbildningen Upplands-Bro Centrum för arbete och studier Totalt Komvux Södertälje Järfälla Lärcentrum Sigtuna Komvux Stadsmissionens Skola Åsö vuxengymnasium Lernia Utbildning AB Norrtälje Kommunala JENSEN Vuxenutbildning Folkuniversitetet ULTRA/JB Kompetens Hermods AB MiROi I-learning InfoKomp NTI-skolan 4,40 4,29 4,24 4,22 4,21 4,13 3,97 3,95 3,88 3,88 3,87 3,86 3,85 3,84 3,84 3,83 3,83 3,80 3,77 3,74 3,73 3,73 3,73 3,68 3,65 3,62 3,61 3,58 3,52 3,51 3,43 3,41 3,41 3,30 3,25 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 12(19)

13 Vägledning 1Stämmer 3Stämmer 2 inte alls delvis 4 5Stämmer helt Vet ej Medel Jag är nöjd med studie och yrkesvägledningen på min skola Jag har tydliga mål för mina studier och mitt kommande yrkesval Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier 421 (7%) 382 (6%) 1194 (19%) 1261 (20%) 2209 (36%) 735 (12%) 3, (3%) 229 (4%) 963 (16%) 1235 (20%) 3328 (54%) 226 (4%) 4, (2%) 151 (2%) 715 (12%) 1086 (18%) 3809 (62%) 281 (5%) 4, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,15 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 13(19)

14 Resultat per utbildningsanordnare- vägledning Vägledning - per anordnare - snitt på tre frågor Consensum Vux Sollentuna Sweja Kunskapscenter AB Yrkesplugget i Sverige AB Niketo Omsorgslyftet Utbildningar Lärgården Didaktus Utbildningar Centrum för arbete och studier MedLearn Norrtälje Kommunala Komvux Österåker ABF Stockholm Kungsholmens Utbildningscentrum Stadsmissionens Skola Kompetensutvecklingsinstitutet Totalt Centrum för vuxenutbildning Botkyrka vux JENSEN Vuxenutbildning Folkuniversitetet Competens Kunskapsbolaget Integra Lidingö vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands-Bro Komvux Södertälje Åsö vuxengymnasium Hermods AB Lernia Utbildning AB ULTRA/JB Kompetens Järfälla Lärcentrum AcadeMedia Eductus AB Sigtuna Komvux MiROi I-learning NTI-skolan InfoKomp 4,67 4,55 4,53 4,50 4,41 4,41 4,38 4,37 4,34 4,27 4,24 4,22 4,22 4,21 4,19 4,14 4,14 4,11 4,11 4,09 4,09 4,08 4,08 4,07 4,05 4,03 4,01 3,99 3,98 3,96 3,95 3,94 3,94 3,91 3,80 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 14(19)

15 Studieplan Av de som svarat på frågan om de har en individuell studieplan uppger 59 % att de har det och 41 % att de inte har en individuell studieplan. Resultat per utbildningsanordnare- studieplan Procentuellt antal som innehar en individuell studieplan - per anordnare Lärgården MedLearn Omsorgslyftet Utbildningar Kungsholmens JENSEN Vuxenutbildning Stadsmissionens Skola Didaktus Utbildningar Järfälla Lärcentrum Kompetensutvecklingsinstitutet InfoKomp Vuxenutbildningen Upplands-Bro Centrum för vuxenutbildning Sweja Kunskapscenter AB MiROi I-learning Totalt Hermods AB Komvux Södertälje AcadeMedia Eductus AB Kunskapsbolaget Integra Consensum Vux Sollentuna Sigtuna Komvux NTI-skolan Botkyrka vux Competens Centrum för arbete och studier Lidingö vuxenutbildning Åsö vuxengymnasium Folkuniversitetet Lernia Utbildning AB ABF Stockholm Niketo Komvux Österåker Norrtälje Kommunala Yrkesplugget i Sverige AB ULTRA/JB Kompetens 86% 76% 76% 74% 70% 67% 67% 65% 64% 62% 62% 62% 61% 61% 59% 58% 58% 57% 57% 57% 57% 56% 52% 51% 50% 49% 49% 49% 48% 45% 44% 43% 43% 41% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 15(19)

16 Rekommendation Enkäten avslutades med påståendet "jag kan rekommendera min skola till andra". 73 % av de som svarat på frågan uppger antingen 4 eller 5 på den femgradiga skaolan och snittet är 4,05 på frågan. Jag kan rekommendera min skola till andra - per anordnare Consensum Vux Sollentuna Lärgården Sweja Kunskapscenter AB ABF Stockholm Kunskapsbolaget Integra Komvux Österåker Didaktus Utbildningar Kungsholmens Centrum för arbete och studier Kompetensutvecklingsinstitutet Yrkesplugget i Sverige AB Omsorgslyftet Utbildningar Åsö vuxengymnasium JENSEN Vuxenutbildning MedLearn Centrum för vuxenutbildning Lidingö vuxenutbildning Totalt Vuxenutbildningen Upplands- Norrtälje Kommunala NTI-skolan Competens AcadeMedia Eductus AB Sigtuna Komvux Folkuniversitetet Järfälla Lärcentrum Stadsmissionens Skola ULTRA/JB Kompetens MiROi I-learning Komvux Södertälje Hermods AB Lernia Utbildning AB Niketo Botkyrka vux InfoKomp 4,65 4,43 4,38 4,35 4,33 4,29 4,29 4,27 4,26 4,24 4,20 4,19 4,14 4,11 4,10 4,10 4,08 4,05 4,04 3,97 3,94 3,94 3,93 3,92 3,92 3,91 3,84 3,83 3,77 3,77 3,77 3,67 3,64 3,63 3,52 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 16(19)

17 Bilaga - frågeformulär Gemensam enkät vuxenutbildningen - Vad tycker du om din utbildning och din skola? Nu har du chansen att påverka! Genom att svara på den här enkäten hjälper du oss att utveckla kvaliteten i skolan. Dessutom bidrar du till att vi kan jämföra olika utbildningar i Stockholms län. Ditt svar är givetvis anonymt. Ett antal kommuner i Stockholms län deltar i undersökningen. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) samordnar undersökningen och företaget Netigate genomför den. Det är viktigt att du ger en sammanfattande bedömning. Exempelvis när du svarar på frågor om lärarna ska du inte bedöma en enskild lärare. Vi berättar gärna mer om enkäten. Kontakta Mikael Delenklint eller Stefan Quas Bakgrundsfrågor 1. Jag är: man/kvinna 2. Ålderklasser: 18-19, 20-24,25-30, 31-35, 36-40, 41-50, Jag kombinerar studier med arbete: ja/nej 4. Min undervisning sker i huvudsak: i klassrum/på distans 5. Jag har annat modersmål än svenska: ja/nej 6. Jag studerar på: (ange det alternativ där du huvudsakligen studerar) (rullista) -kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) -teoretiska kurser på gymnasial nivå (t ex Svenska, Matematik, Engelska) -yrkeskurser på gymnasial nivå (t ex Ellära, Omvårdnadsprogrammet, Ventilation A) Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 17(19)

18 Normer och värden 7 Mina lärare bemöter mig positivt 8 Jag behandlas bra av andra studerande 9 Det är arbetsro på mina lektioner (ej distans) Lärandet 10 Mina lärare förklarar så att jag förstår 11 Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig 12 Mina lärare kan mycket om sina ämnen 13 Jag får det stöd jag behöver 14 Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg 15 Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. 16 Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier. Inflytande 17 Jag är nöjd med mitt inflytande över skolarbetet 18 Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper 19 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Vägledning 20 Jag har en individuell studieplan 21 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola 22 Jag har tydliga mål för mina studier och mitt kommande yrkesval 23 Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Helhetsomdöme 24 Jag kan rekommendera min skola till andra Stämmer inte alls Ja Nej Stämmer helt Vet inte Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 18(19)

19 Kommunförbundet Stockholms Län Box 38145, Stockholm Södermalmsallén 36 Tel: Fax: E-post: Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 19(19)

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

UtbildningsSpecialisterna lege artis AB

UtbildningsSpecialisterna lege artis AB SID 1 (9) KVALITETSREDOVISNING VUXENUTBILDNING LÄSÅRET 2006/2007 Anordnare Utbildningsspecialisterna lege artis AB FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktlig beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad. Utbildningsspecialisterna

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer