Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning"

Transkript

1 Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat... 4 Bakgrundsfakta... 4 Normer och värden... 7 Lärandet... 9 Inflytande Vägledning Studieplan Rekommendation...16 Bilaga 1 - frågeformulär Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 2(19)

3 Inledning Som ett led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion och för det systematiska kvalitetsarbetet har KSL genomfört ett pilotprojekt med gemensam brukarenkät. Syftet var att undersöka möjligheterna för kommunerna att samordna sina brukarenkäter och genomföra en gemensam brukarenkät. Det finns flera syften med en gemensam brukarenkät: 1. En gemensam enkät möjliggör jämförelser, mellan kommuner och mellan utbildningsanordnare 2. Resultatet kan användas för att diskutera kvaliteten på utbildningen med utbildningsanordnare (privat och egen regi) 3. Varje anordnare kan använda resultatet för att diskutera kvaliteten på utbildningen med personalen 4. Enkätens resultat kan användas som information till kommunens politiker 5. Enkätens resultat kan användas som information till studerande när de ska välja utbildningsanordnare. Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt Hösten 2012 genomförde 22 av länets 26 kommuner en gemensam brukarenkät. En arbetsgrupp med kommunrepresentanter har arbetat fram frågorna, se bilaga, och styrgruppen för gemensam vuxenutbildning har lett arbetet. Kommunerna var överens om att det inte skulle vara för många enkätfrågor och att de skulle handla om hur anordnarna uppfyller innehållet i läroplanerna. De ville också ha möjlighet att lägga till egna frågor samt en fritextfråga. Kommunerna valde att använda enkätverktyget Netigate och att genomföra enkäten via e-post till de som studerar på vuxenutbildning. De som går sfi och särvux ingår inte. Kommunerna och utbildningsanordnarna har haft en utsedd kontaktperson som KSL och Netigate kommunicerat med för att genomföra pilotprojektet. Kontaktpersonerna har levererat aktuella e-postadresser till Netigate, skapat förutsättningar för de studerande att besvara brukarenkäten och fått utbildning i att hantera verktyget för att ta fram och analysera svarsresultaten. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 3(19)

4 Redovisning av resultatet Kommunerna och KSL bestämde att KSL gör en översiktlig rapport som presenterar enkätresultatet. Denna rapport innehåller därför inte fördjupad statistisk analys över materialet. Kommunerna bestämde att det är varje kommun, eller kommungruppering, som ansvarar för att analysera resultatet och ta fram önskade rapporter ur enkätverktyget som Netigate levererar. Det innebär att varje kommun har möjlighet att ta fram mer statistiska bearbetningar av materialet. Det innebär att det är varje kommun som är ansvarig för resultatet och hur resultatet ska användas i t ex dialog med såväl upphandlad privat anordnare som anordnare i egen regi. Redovisning av resultat per utbildningsanordnare Resultatet redovisas utifrån enkätens olika frågeområden. Redovisningen sker dels på totalen, dels uppdelat per utbildningsanordnare. När det gäller resultatet uppdelat per anordnare redovisas resultatet för hela frågeområdet. Det innebär att ett snitt för alla frågor som ingår i frågeområdet har tagits fram och att en anordnare kan göra ett bra resultat på en fråga och lite sämre på en annan. Det är snittet för hela området som anges. Det kan också vara så att någon bakgrundsfaktor kan ha betydelse för resultatet hos en enskild anordnare; t ex om en anordnare har, jämfört med övriga, en mycket högre andel som studerar på distans. Denna rapport redovisar inte resultatet per anordnare uppdelat utifrån någon viss bakgrundsfaktor. Enkätresultat Bakgrundsfakta Enkäten skickades till personer hos 40 utbildningsanordnare. Efter fyra påminnelser inkom 7254 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 54 %. För att kunna garantera anonymitet och tillräckligt stort urval har de anordnare som har färre än 20 svarande tagits bort i underlaget. Detta innebär att när resultatet visas uppdelat per anordnare är det 34 anordnare av totalt 40 som redovisas i rapporten. Svarsfrekvensen per anordnare ser ut på följande sätt: Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 4(19)

5 Utbildningsanordnare Utskick Antal svar Svarsfrekvens i % 1 Yrkesplugget i Sverige AB Stadsmissionens Skola Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Lärgården ULTRA/JB Kompetens Consensum Vux Sollentuna Didaktus Utbildningar MedLearn Folkuniversitetet ABF Stockholm Lidingö vuxenutbildning Niketo AcadeMedia Eductus AB Komvux Österåker Competens JENSEN Vuxenutbildning Lernia Utbildning AB Botkyrka vux Sweja Kunskapscenter AB Järfälla Lärcentrum Centrum för arbete och studier Värmdös vuxenutbildning Sigtuna Komvux Komvux Södertälje Kungsholmens Utbildningscentrum InfoKomp Hermods AB Centrum för vuxenutbildning Sundbybergs vuxenutbildning Kompetensutvecklingsinstitutet Åsö vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands Bro Omsorgslyftet Utbildningar Kunskapsbolaget Integra MiROi I learning NTI Skolan Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 5(19)

6 Kön, ålder, annat modersmål och studieupplägg Av de som svarat på enkäten är 73 % kvinnor och 27 % män. Nästan 60 % av de som svarat på enkäten kombinerar sina studier med arbete. 65 % har annat modersmål än svenska. Två tredjedelar, 67 %, studerar i klassrum och således studerar 33 % på distans. Åldersfördelningen ser ut enligt nedan: Åldersfördelning 30% 25% 23% 25% 20% 15% 18% 13% 14% 10% 5% 0% 2% 4% Fördelning över studieinriktning 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% Kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) 40% 40% Teoretiska kurser på gymnasial nivå (t.ex. Svenska, Matematik, Engelska) Yrkeskurser på gymnasial nivå (t.ex. Ellära, Omvårdnadsprogra mmet, Ventilation A) Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 6(19)

7 Normer och värden Frågeområdet normer och värden bestod av tre frågor och svaren redovisas i tabellen nedan. De svarande fick ange på en fem-gradig skala och med ett vet ej-alternativ : Stämmer inte alls 2 Stämmer delvis 4 Stämmer helt Vet ej Medel Mina lärare bemöter mig positivt 3% 3% 12% 18% 60% 4% 4,34 Jag behandlas bra av andra studerande 2% 2% 10% 17% 51% 18% 4,37 Det är arbetsro på mina lektioner 4% 5% 21% 23% 43% 5% Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,26 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 7(19)

8 Resultat per utbildningsanordnare- normer och värden Normer och värden - per anordnare - snitt på tre frågor Yrkesplugget i Sverige AB Consensum Vux Sollentuna Centrum för arbete och studier Komvux Österåker Kungsholmens Utbildningscentrum Kunskapsbolaget Integra Sweja Kunskapscenter AB Omsorgslyftet Utbildningar ABF Stockholm Lidingö vuxenutbildning Didaktus Utbildningar Competens Kompetensutvecklingsinstitutet Norrtälje Kommunala AcadeMedia Eductus AB MiROi I-learning JENSEN Vuxenutbildning Stadsmissionens Skola Totalt MedLearn Niketo Lärgården Sigtuna Komvux Centrum för vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands-Bro ULTRA/JB Kompetens Åsö vuxengymnasium Folkuniversitetet Järfälla Lärcentrum Botkyrka vux Komvux Södertälje InfoKomp Lernia Utbildning AB NTI-skolan Hermods AB 4,69 4,65 4,57 4,53 4,47 4,45 4,45 4,41 4,39 4,36 4,33 4,33 4,32 4,31 4,30 4,28 4,26 4,25 4,24 4,23 4,22 4,21 4,19 4,17 4,17 4,16 4,15 4,15 4,14 4,13 4,13 4,11 4,10 4,02 4,02 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 8(19)

9 Lärandet 1 Stämmer inte alls 2 3 Stämmer delvis 4 5 Stämmer helt Vet ej Medel Mina lärare förklarar så att jag förstår 222 (3%) 293 (5%) 1225 (19%) 1410 (22%) 3060 (48%) 185 (3%) 4,09 Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig 324 (5%) 374 (6%) 1179 (19%) 1406 (22%) 2778 (44%) 287 (5%) 3,98 Mina lärare kan mycket om sina ämnen 113 (2%) 199 (3%) 717 (11%) 1270 (20%) 3593 (57%) 454 (7%) 4,36 Jag får det stöd jag behöver 312 (5%) 413 (7%) 1183 (19%) 1452 (23%) 2795 (44%) 169 (3%) 3,98 Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg 254 (4%) 324 (5%) 955 (15%) 1274 (20%) 3329 (53%) 190 (3%) 4,16 Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov 374 (6%) 408 (6%) 1092 (17%) 1369 (22%) 2779 (44%) 320 (5%) 3,96 Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier 818 (13%) 460 (7%) 1074 (17%) 1001 (16%) 1831 (29%) 1129 (18%) 3, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,01 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 9(19)

10 Resultat per utbildningsanordnare- lärandet Lärandet-per anordnare- snitt på sju frågor Yrkesplugget i Sverige AB Consensum Vux Sollentuna Sweja Kunskapscenter AB Kungsholmens Utbildningscentrum Didaktus Utbildningar ABF Stockholm Niketo Komvux Österåker Kunskapsbolaget Integra Stadsmissionens Skola Lärgården Centrum för arbete och studier Lidingö vuxenutbildning Competens Centrum för vuxenutbildning Kompetensutvecklingsinstitutet Omsorgslyftet Utbildningar MedLearn AcadeMedia Eductus AB Komvux Södertälje Botkyrka vux Sigtuna Komvux Norrtälje Kommunala Totalt Järfälla Lärcentrum Vuxenutbildningen Upplands-Bro Åsö vuxengymnasium JENSEN Vuxenutbildning ULTRA/JB Kompetens Folkuniversitetet MiROi I-learning Lernia Utbildning AB Hermods AB InfoKomp NTI-skolan 4,50 4,50 4,44 4,34 4,31 4,27 4,23 4,22 4,21 4,20 4,20 4,18 4,17 4,16 4,15 4,13 4,13 4,12 4,08 4,07 4,06 4,04 4,02 4,00 3,98 3,94 3,86 3,82 3,78 3,76 3,70 3,69 3,67 3,55 3,53 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 10(19)

11 Inflytande 1Stämmer 3Stämmer 5Stämmer 2 4 Vet ej Medel inte alls delvis helt Jag är nöjd med mitt (4%) 372 (6%) inflytande över skolarbetet (23%) 1719 (27%) 2157 (34%) 341 (5%) 3,86 Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper 721 (12%) 628 (10%) 1469 (23%) 1294 (21%) 1668 (27%) 480 (8%) 3,44 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål 531 (8%) 455 (7%) 968 (15%) 1150 (18%) 2756 (44%) 419 (7%) 3, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 3,73 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 11(19)

12 Resultat per utbildningsanordnare- inflytande Inflytande - per anordnare- snitt på tre frågor Consensum Vux Sollentuna Kunskapsbolaget Integra Kungsholmens Utbildningscentrum Yrkesplugget i Sverige AB Sweja Kunskapscenter AB Omsorgslyftet Utbildningar Niketo ABF Stockholm Komvux Österåker AcadeMedia Eductus AB MedLearn Kompetensutvecklingsinstitutet Didaktus Utbildningar Competens Lärgården Centrum för vuxenutbildning Lidingö vuxenutbildning Botkyrka vux Vuxenutbildningen Upplands-Bro Centrum för arbete och studier Totalt Komvux Södertälje Järfälla Lärcentrum Sigtuna Komvux Stadsmissionens Skola Åsö vuxengymnasium Lernia Utbildning AB Norrtälje Kommunala JENSEN Vuxenutbildning Folkuniversitetet ULTRA/JB Kompetens Hermods AB MiROi I-learning InfoKomp NTI-skolan 4,40 4,29 4,24 4,22 4,21 4,13 3,97 3,95 3,88 3,88 3,87 3,86 3,85 3,84 3,84 3,83 3,83 3,80 3,77 3,74 3,73 3,73 3,73 3,68 3,65 3,62 3,61 3,58 3,52 3,51 3,43 3,41 3,41 3,30 3,25 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 12(19)

13 Vägledning 1Stämmer 3Stämmer 2 inte alls delvis 4 5Stämmer helt Vet ej Medel Jag är nöjd med studie och yrkesvägledningen på min skola Jag har tydliga mål för mina studier och mitt kommande yrkesval Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier 421 (7%) 382 (6%) 1194 (19%) 1261 (20%) 2209 (36%) 735 (12%) 3, (3%) 229 (4%) 963 (16%) 1235 (20%) 3328 (54%) 226 (4%) 4, (2%) 151 (2%) 715 (12%) 1086 (18%) 3809 (62%) 281 (5%) 4, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,15 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 13(19)

14 Resultat per utbildningsanordnare- vägledning Vägledning - per anordnare - snitt på tre frågor Consensum Vux Sollentuna Sweja Kunskapscenter AB Yrkesplugget i Sverige AB Niketo Omsorgslyftet Utbildningar Lärgården Didaktus Utbildningar Centrum för arbete och studier MedLearn Norrtälje Kommunala Komvux Österåker ABF Stockholm Kungsholmens Utbildningscentrum Stadsmissionens Skola Kompetensutvecklingsinstitutet Totalt Centrum för vuxenutbildning Botkyrka vux JENSEN Vuxenutbildning Folkuniversitetet Competens Kunskapsbolaget Integra Lidingö vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands-Bro Komvux Södertälje Åsö vuxengymnasium Hermods AB Lernia Utbildning AB ULTRA/JB Kompetens Järfälla Lärcentrum AcadeMedia Eductus AB Sigtuna Komvux MiROi I-learning NTI-skolan InfoKomp 4,67 4,55 4,53 4,50 4,41 4,41 4,38 4,37 4,34 4,27 4,24 4,22 4,22 4,21 4,19 4,14 4,14 4,11 4,11 4,09 4,09 4,08 4,08 4,07 4,05 4,03 4,01 3,99 3,98 3,96 3,95 3,94 3,94 3,91 3,80 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 14(19)

15 Studieplan Av de som svarat på frågan om de har en individuell studieplan uppger 59 % att de har det och 41 % att de inte har en individuell studieplan. Resultat per utbildningsanordnare- studieplan Procentuellt antal som innehar en individuell studieplan - per anordnare Lärgården MedLearn Omsorgslyftet Utbildningar Kungsholmens JENSEN Vuxenutbildning Stadsmissionens Skola Didaktus Utbildningar Järfälla Lärcentrum Kompetensutvecklingsinstitutet InfoKomp Vuxenutbildningen Upplands-Bro Centrum för vuxenutbildning Sweja Kunskapscenter AB MiROi I-learning Totalt Hermods AB Komvux Södertälje AcadeMedia Eductus AB Kunskapsbolaget Integra Consensum Vux Sollentuna Sigtuna Komvux NTI-skolan Botkyrka vux Competens Centrum för arbete och studier Lidingö vuxenutbildning Åsö vuxengymnasium Folkuniversitetet Lernia Utbildning AB ABF Stockholm Niketo Komvux Österåker Norrtälje Kommunala Yrkesplugget i Sverige AB ULTRA/JB Kompetens 86% 76% 76% 74% 70% 67% 67% 65% 64% 62% 62% 62% 61% 61% 59% 58% 58% 57% 57% 57% 57% 56% 52% 51% 50% 49% 49% 49% 48% 45% 44% 43% 43% 41% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 15(19)

16 Rekommendation Enkäten avslutades med påståendet "jag kan rekommendera min skola till andra". 73 % av de som svarat på frågan uppger antingen 4 eller 5 på den femgradiga skaolan och snittet är 4,05 på frågan. Jag kan rekommendera min skola till andra - per anordnare Consensum Vux Sollentuna Lärgården Sweja Kunskapscenter AB ABF Stockholm Kunskapsbolaget Integra Komvux Österåker Didaktus Utbildningar Kungsholmens Centrum för arbete och studier Kompetensutvecklingsinstitutet Yrkesplugget i Sverige AB Omsorgslyftet Utbildningar Åsö vuxengymnasium JENSEN Vuxenutbildning MedLearn Centrum för vuxenutbildning Lidingö vuxenutbildning Totalt Vuxenutbildningen Upplands- Norrtälje Kommunala NTI-skolan Competens AcadeMedia Eductus AB Sigtuna Komvux Folkuniversitetet Järfälla Lärcentrum Stadsmissionens Skola ULTRA/JB Kompetens MiROi I-learning Komvux Södertälje Hermods AB Lernia Utbildning AB Niketo Botkyrka vux InfoKomp 4,65 4,43 4,38 4,35 4,33 4,29 4,29 4,27 4,26 4,24 4,20 4,19 4,14 4,11 4,10 4,10 4,08 4,05 4,04 3,97 3,94 3,94 3,93 3,92 3,92 3,91 3,84 3,83 3,77 3,77 3,77 3,67 3,64 3,63 3,52 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 16(19)

17 Bilaga - frågeformulär Gemensam enkät vuxenutbildningen - Vad tycker du om din utbildning och din skola? Nu har du chansen att påverka! Genom att svara på den här enkäten hjälper du oss att utveckla kvaliteten i skolan. Dessutom bidrar du till att vi kan jämföra olika utbildningar i Stockholms län. Ditt svar är givetvis anonymt. Ett antal kommuner i Stockholms län deltar i undersökningen. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) samordnar undersökningen och företaget Netigate genomför den. Det är viktigt att du ger en sammanfattande bedömning. Exempelvis när du svarar på frågor om lärarna ska du inte bedöma en enskild lärare. Vi berättar gärna mer om enkäten. Kontakta Mikael Delenklint eller Stefan Quas Bakgrundsfrågor 1. Jag är: man/kvinna 2. Ålderklasser: 18-19, 20-24,25-30, 31-35, 36-40, 41-50, Jag kombinerar studier med arbete: ja/nej 4. Min undervisning sker i huvudsak: i klassrum/på distans 5. Jag har annat modersmål än svenska: ja/nej 6. Jag studerar på: (ange det alternativ där du huvudsakligen studerar) (rullista) -kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) -teoretiska kurser på gymnasial nivå (t ex Svenska, Matematik, Engelska) -yrkeskurser på gymnasial nivå (t ex Ellära, Omvårdnadsprogrammet, Ventilation A) Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 17(19)

18 Normer och värden 7 Mina lärare bemöter mig positivt 8 Jag behandlas bra av andra studerande 9 Det är arbetsro på mina lektioner (ej distans) Lärandet 10 Mina lärare förklarar så att jag förstår 11 Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig 12 Mina lärare kan mycket om sina ämnen 13 Jag får det stöd jag behöver 14 Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg 15 Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. 16 Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier. Inflytande 17 Jag är nöjd med mitt inflytande över skolarbetet 18 Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper 19 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Vägledning 20 Jag har en individuell studieplan 21 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola 22 Jag har tydliga mål för mina studier och mitt kommande yrkesval 23 Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Helhetsomdöme 24 Jag kan rekommendera min skola till andra Stämmer inte alls Ja Nej Stämmer helt Vet inte Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 18(19)

19 Kommunförbundet Stockholms Län Box 38145, Stockholm Södermalmsallén 36 Tel: Fax: E-post: Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 19(19)

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

4 000 svarade på enkäten

4 000 svarade på enkäten 2 4 000 svarade på enkäten Det var 4 000 som svarade på enkäten. Av dessa var 58 procent kvinnor och 64 procent var över 30 år. Det var 24 procent som hade bott i Sverige mindre än år och nästan 60 procent

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (16) 2012-09-13 Handläggare: Pille Pensa-Hedström 08-508 35 449 Anna Sundbom 08-508 35 455 Eva Hellstrand 08-508 35 546 Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad stockholm.se Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013-2014 Februari 2015 Kontaktperson: Lisa

Läs mer

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Arbetsmarknadsförvaltningen Bilaga 2 Vuxenutbildning Stockholm Dnr 2012-0345-1.2 Sida 1 (25) 2014-01-23 KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Resultat inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE EVA HELLSTRAND BILAGA 2 DNR AMN 2011-0110-1.2 SID (19) 2013-02-04 Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-591 236 50 Åsögatan 179 info@pilen.se Fax. 08-591 236 50 Box

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN )

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 18 Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN 2017.010) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå

Läs mer

Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare

Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36968375.aspx Externt anbuds-id A-872242 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket genomför under hösten en stor attitydundersökning om vad ni som studerar i den kommunala vuxenutbildningen tycker om er utbildning. Det är första gången

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 2015-01-28 1 (36) PM Staffan Ström Arbets- och företagsenheten Arbets- och företagsnämnden Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014...

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för årsk i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun för kommunala och fristående gymnasieskolor // SIDAN 1 Jämför Gymnasieskolor Består av Stockholms

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Medlearn Älvängen Utbildning: omvårdnadsprogrammet två starter Antal utskick: Antal svar: 32 Svarsfrekvens: Här presenteras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR VUXENUTBILDNINGEN I STOCKHOLMS STAD

KVALITETSREDOVISNING FÖR VUXENUTBILDNINGEN I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN. 2009-11-20 HANDLÄGGARE: EVA HELLSTRAND ELISABETH RYDE KVALITETSREDOVISNING FÖR VUXENUTBILDNINGEN I STOCKHOLMS STAD LÄSÅRET 2008/2009 SID 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/ Sida: 1 av 7 Bilaga 1 Dnr Af-2012/279 404 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/279 404 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer