Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning"

Transkript

1 Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat... 4 Bakgrundsfakta... 4 Normer och värden... 7 Lärandet... 9 Inflytande Vägledning Studieplan Rekommendation...16 Bilaga 1 - frågeformulär Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 2(19)

3 Inledning Som ett led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion och för det systematiska kvalitetsarbetet har KSL genomfört ett pilotprojekt med gemensam brukarenkät. Syftet var att undersöka möjligheterna för kommunerna att samordna sina brukarenkäter och genomföra en gemensam brukarenkät. Det finns flera syften med en gemensam brukarenkät: 1. En gemensam enkät möjliggör jämförelser, mellan kommuner och mellan utbildningsanordnare 2. Resultatet kan användas för att diskutera kvaliteten på utbildningen med utbildningsanordnare (privat och egen regi) 3. Varje anordnare kan använda resultatet för att diskutera kvaliteten på utbildningen med personalen 4. Enkätens resultat kan användas som information till kommunens politiker 5. Enkätens resultat kan användas som information till studerande när de ska välja utbildningsanordnare. Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt Hösten 2012 genomförde 22 av länets 26 kommuner en gemensam brukarenkät. En arbetsgrupp med kommunrepresentanter har arbetat fram frågorna, se bilaga, och styrgruppen för gemensam vuxenutbildning har lett arbetet. Kommunerna var överens om att det inte skulle vara för många enkätfrågor och att de skulle handla om hur anordnarna uppfyller innehållet i läroplanerna. De ville också ha möjlighet att lägga till egna frågor samt en fritextfråga. Kommunerna valde att använda enkätverktyget Netigate och att genomföra enkäten via e-post till de som studerar på vuxenutbildning. De som går sfi och särvux ingår inte. Kommunerna och utbildningsanordnarna har haft en utsedd kontaktperson som KSL och Netigate kommunicerat med för att genomföra pilotprojektet. Kontaktpersonerna har levererat aktuella e-postadresser till Netigate, skapat förutsättningar för de studerande att besvara brukarenkäten och fått utbildning i att hantera verktyget för att ta fram och analysera svarsresultaten. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 3(19)

4 Redovisning av resultatet Kommunerna och KSL bestämde att KSL gör en översiktlig rapport som presenterar enkätresultatet. Denna rapport innehåller därför inte fördjupad statistisk analys över materialet. Kommunerna bestämde att det är varje kommun, eller kommungruppering, som ansvarar för att analysera resultatet och ta fram önskade rapporter ur enkätverktyget som Netigate levererar. Det innebär att varje kommun har möjlighet att ta fram mer statistiska bearbetningar av materialet. Det innebär att det är varje kommun som är ansvarig för resultatet och hur resultatet ska användas i t ex dialog med såväl upphandlad privat anordnare som anordnare i egen regi. Redovisning av resultat per utbildningsanordnare Resultatet redovisas utifrån enkätens olika frågeområden. Redovisningen sker dels på totalen, dels uppdelat per utbildningsanordnare. När det gäller resultatet uppdelat per anordnare redovisas resultatet för hela frågeområdet. Det innebär att ett snitt för alla frågor som ingår i frågeområdet har tagits fram och att en anordnare kan göra ett bra resultat på en fråga och lite sämre på en annan. Det är snittet för hela området som anges. Det kan också vara så att någon bakgrundsfaktor kan ha betydelse för resultatet hos en enskild anordnare; t ex om en anordnare har, jämfört med övriga, en mycket högre andel som studerar på distans. Denna rapport redovisar inte resultatet per anordnare uppdelat utifrån någon viss bakgrundsfaktor. Enkätresultat Bakgrundsfakta Enkäten skickades till personer hos 40 utbildningsanordnare. Efter fyra påminnelser inkom 7254 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 54 %. För att kunna garantera anonymitet och tillräckligt stort urval har de anordnare som har färre än 20 svarande tagits bort i underlaget. Detta innebär att när resultatet visas uppdelat per anordnare är det 34 anordnare av totalt 40 som redovisas i rapporten. Svarsfrekvensen per anordnare ser ut på följande sätt: Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 4(19)

5 Utbildningsanordnare Utskick Antal svar Svarsfrekvens i % 1 Yrkesplugget i Sverige AB Stadsmissionens Skola Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Lärgården ULTRA/JB Kompetens Consensum Vux Sollentuna Didaktus Utbildningar MedLearn Folkuniversitetet ABF Stockholm Lidingö vuxenutbildning Niketo AcadeMedia Eductus AB Komvux Österåker Competens JENSEN Vuxenutbildning Lernia Utbildning AB Botkyrka vux Sweja Kunskapscenter AB Järfälla Lärcentrum Centrum för arbete och studier Värmdös vuxenutbildning Sigtuna Komvux Komvux Södertälje Kungsholmens Utbildningscentrum InfoKomp Hermods AB Centrum för vuxenutbildning Sundbybergs vuxenutbildning Kompetensutvecklingsinstitutet Åsö vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands Bro Omsorgslyftet Utbildningar Kunskapsbolaget Integra MiROi I learning NTI Skolan Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 5(19)

6 Kön, ålder, annat modersmål och studieupplägg Av de som svarat på enkäten är 73 % kvinnor och 27 % män. Nästan 60 % av de som svarat på enkäten kombinerar sina studier med arbete. 65 % har annat modersmål än svenska. Två tredjedelar, 67 %, studerar i klassrum och således studerar 33 % på distans. Åldersfördelningen ser ut enligt nedan: Åldersfördelning 30% 25% 23% 25% 20% 15% 18% 13% 14% 10% 5% 0% 2% 4% Fördelning över studieinriktning 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% Kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) 40% 40% Teoretiska kurser på gymnasial nivå (t.ex. Svenska, Matematik, Engelska) Yrkeskurser på gymnasial nivå (t.ex. Ellära, Omvårdnadsprogra mmet, Ventilation A) Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 6(19)

7 Normer och värden Frågeområdet normer och värden bestod av tre frågor och svaren redovisas i tabellen nedan. De svarande fick ange på en fem-gradig skala och med ett vet ej-alternativ : Stämmer inte alls 2 Stämmer delvis 4 Stämmer helt Vet ej Medel Mina lärare bemöter mig positivt 3% 3% 12% 18% 60% 4% 4,34 Jag behandlas bra av andra studerande 2% 2% 10% 17% 51% 18% 4,37 Det är arbetsro på mina lektioner 4% 5% 21% 23% 43% 5% Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,26 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 7(19)

8 Resultat per utbildningsanordnare- normer och värden Normer och värden - per anordnare - snitt på tre frågor Yrkesplugget i Sverige AB Consensum Vux Sollentuna Centrum för arbete och studier Komvux Österåker Kungsholmens Utbildningscentrum Kunskapsbolaget Integra Sweja Kunskapscenter AB Omsorgslyftet Utbildningar ABF Stockholm Lidingö vuxenutbildning Didaktus Utbildningar Competens Kompetensutvecklingsinstitutet Norrtälje Kommunala AcadeMedia Eductus AB MiROi I-learning JENSEN Vuxenutbildning Stadsmissionens Skola Totalt MedLearn Niketo Lärgården Sigtuna Komvux Centrum för vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands-Bro ULTRA/JB Kompetens Åsö vuxengymnasium Folkuniversitetet Järfälla Lärcentrum Botkyrka vux Komvux Södertälje InfoKomp Lernia Utbildning AB NTI-skolan Hermods AB 4,69 4,65 4,57 4,53 4,47 4,45 4,45 4,41 4,39 4,36 4,33 4,33 4,32 4,31 4,30 4,28 4,26 4,25 4,24 4,23 4,22 4,21 4,19 4,17 4,17 4,16 4,15 4,15 4,14 4,13 4,13 4,11 4,10 4,02 4,02 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 8(19)

9 Lärandet 1 Stämmer inte alls 2 3 Stämmer delvis 4 5 Stämmer helt Vet ej Medel Mina lärare förklarar så att jag förstår 222 (3%) 293 (5%) 1225 (19%) 1410 (22%) 3060 (48%) 185 (3%) 4,09 Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig 324 (5%) 374 (6%) 1179 (19%) 1406 (22%) 2778 (44%) 287 (5%) 3,98 Mina lärare kan mycket om sina ämnen 113 (2%) 199 (3%) 717 (11%) 1270 (20%) 3593 (57%) 454 (7%) 4,36 Jag får det stöd jag behöver 312 (5%) 413 (7%) 1183 (19%) 1452 (23%) 2795 (44%) 169 (3%) 3,98 Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg 254 (4%) 324 (5%) 955 (15%) 1274 (20%) 3329 (53%) 190 (3%) 4,16 Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov 374 (6%) 408 (6%) 1092 (17%) 1369 (22%) 2779 (44%) 320 (5%) 3,96 Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier 818 (13%) 460 (7%) 1074 (17%) 1001 (16%) 1831 (29%) 1129 (18%) 3, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,01 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 9(19)

10 Resultat per utbildningsanordnare- lärandet Lärandet-per anordnare- snitt på sju frågor Yrkesplugget i Sverige AB Consensum Vux Sollentuna Sweja Kunskapscenter AB Kungsholmens Utbildningscentrum Didaktus Utbildningar ABF Stockholm Niketo Komvux Österåker Kunskapsbolaget Integra Stadsmissionens Skola Lärgården Centrum för arbete och studier Lidingö vuxenutbildning Competens Centrum för vuxenutbildning Kompetensutvecklingsinstitutet Omsorgslyftet Utbildningar MedLearn AcadeMedia Eductus AB Komvux Södertälje Botkyrka vux Sigtuna Komvux Norrtälje Kommunala Totalt Järfälla Lärcentrum Vuxenutbildningen Upplands-Bro Åsö vuxengymnasium JENSEN Vuxenutbildning ULTRA/JB Kompetens Folkuniversitetet MiROi I-learning Lernia Utbildning AB Hermods AB InfoKomp NTI-skolan 4,50 4,50 4,44 4,34 4,31 4,27 4,23 4,22 4,21 4,20 4,20 4,18 4,17 4,16 4,15 4,13 4,13 4,12 4,08 4,07 4,06 4,04 4,02 4,00 3,98 3,94 3,86 3,82 3,78 3,76 3,70 3,69 3,67 3,55 3,53 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 10(19)

11 Inflytande 1Stämmer 3Stämmer 5Stämmer 2 4 Vet ej Medel inte alls delvis helt Jag är nöjd med mitt (4%) 372 (6%) inflytande över skolarbetet (23%) 1719 (27%) 2157 (34%) 341 (5%) 3,86 Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper 721 (12%) 628 (10%) 1469 (23%) 1294 (21%) 1668 (27%) 480 (8%) 3,44 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål 531 (8%) 455 (7%) 968 (15%) 1150 (18%) 2756 (44%) 419 (7%) 3, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 3,73 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 11(19)

12 Resultat per utbildningsanordnare- inflytande Inflytande - per anordnare- snitt på tre frågor Consensum Vux Sollentuna Kunskapsbolaget Integra Kungsholmens Utbildningscentrum Yrkesplugget i Sverige AB Sweja Kunskapscenter AB Omsorgslyftet Utbildningar Niketo ABF Stockholm Komvux Österåker AcadeMedia Eductus AB MedLearn Kompetensutvecklingsinstitutet Didaktus Utbildningar Competens Lärgården Centrum för vuxenutbildning Lidingö vuxenutbildning Botkyrka vux Vuxenutbildningen Upplands-Bro Centrum för arbete och studier Totalt Komvux Södertälje Järfälla Lärcentrum Sigtuna Komvux Stadsmissionens Skola Åsö vuxengymnasium Lernia Utbildning AB Norrtälje Kommunala JENSEN Vuxenutbildning Folkuniversitetet ULTRA/JB Kompetens Hermods AB MiROi I-learning InfoKomp NTI-skolan 4,40 4,29 4,24 4,22 4,21 4,13 3,97 3,95 3,88 3,88 3,87 3,86 3,85 3,84 3,84 3,83 3,83 3,80 3,77 3,74 3,73 3,73 3,73 3,68 3,65 3,62 3,61 3,58 3,52 3,51 3,43 3,41 3,41 3,30 3,25 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 12(19)

13 Vägledning 1Stämmer 3Stämmer 2 inte alls delvis 4 5Stämmer helt Vet ej Medel Jag är nöjd med studie och yrkesvägledningen på min skola Jag har tydliga mål för mina studier och mitt kommande yrkesval Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier 421 (7%) 382 (6%) 1194 (19%) 1261 (20%) 2209 (36%) 735 (12%) 3, (3%) 229 (4%) 963 (16%) 1235 (20%) 3328 (54%) 226 (4%) 4, (2%) 151 (2%) 715 (12%) 1086 (18%) 3809 (62%) 281 (5%) 4, Medelsnittresultatet för hela frågeområdet är 4,15 på den femgradiga skalan. Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 13(19)

14 Resultat per utbildningsanordnare- vägledning Vägledning - per anordnare - snitt på tre frågor Consensum Vux Sollentuna Sweja Kunskapscenter AB Yrkesplugget i Sverige AB Niketo Omsorgslyftet Utbildningar Lärgården Didaktus Utbildningar Centrum för arbete och studier MedLearn Norrtälje Kommunala Komvux Österåker ABF Stockholm Kungsholmens Utbildningscentrum Stadsmissionens Skola Kompetensutvecklingsinstitutet Totalt Centrum för vuxenutbildning Botkyrka vux JENSEN Vuxenutbildning Folkuniversitetet Competens Kunskapsbolaget Integra Lidingö vuxenutbildning Vuxenutbildningen Upplands-Bro Komvux Södertälje Åsö vuxengymnasium Hermods AB Lernia Utbildning AB ULTRA/JB Kompetens Järfälla Lärcentrum AcadeMedia Eductus AB Sigtuna Komvux MiROi I-learning NTI-skolan InfoKomp 4,67 4,55 4,53 4,50 4,41 4,41 4,38 4,37 4,34 4,27 4,24 4,22 4,22 4,21 4,19 4,14 4,14 4,11 4,11 4,09 4,09 4,08 4,08 4,07 4,05 4,03 4,01 3,99 3,98 3,96 3,95 3,94 3,94 3,91 3,80 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 14(19)

15 Studieplan Av de som svarat på frågan om de har en individuell studieplan uppger 59 % att de har det och 41 % att de inte har en individuell studieplan. Resultat per utbildningsanordnare- studieplan Procentuellt antal som innehar en individuell studieplan - per anordnare Lärgården MedLearn Omsorgslyftet Utbildningar Kungsholmens JENSEN Vuxenutbildning Stadsmissionens Skola Didaktus Utbildningar Järfälla Lärcentrum Kompetensutvecklingsinstitutet InfoKomp Vuxenutbildningen Upplands-Bro Centrum för vuxenutbildning Sweja Kunskapscenter AB MiROi I-learning Totalt Hermods AB Komvux Södertälje AcadeMedia Eductus AB Kunskapsbolaget Integra Consensum Vux Sollentuna Sigtuna Komvux NTI-skolan Botkyrka vux Competens Centrum för arbete och studier Lidingö vuxenutbildning Åsö vuxengymnasium Folkuniversitetet Lernia Utbildning AB ABF Stockholm Niketo Komvux Österåker Norrtälje Kommunala Yrkesplugget i Sverige AB ULTRA/JB Kompetens 86% 76% 76% 74% 70% 67% 67% 65% 64% 62% 62% 62% 61% 61% 59% 58% 58% 57% 57% 57% 57% 56% 52% 51% 50% 49% 49% 49% 48% 45% 44% 43% 43% 41% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 15(19)

16 Rekommendation Enkäten avslutades med påståendet "jag kan rekommendera min skola till andra". 73 % av de som svarat på frågan uppger antingen 4 eller 5 på den femgradiga skaolan och snittet är 4,05 på frågan. Jag kan rekommendera min skola till andra - per anordnare Consensum Vux Sollentuna Lärgården Sweja Kunskapscenter AB ABF Stockholm Kunskapsbolaget Integra Komvux Österåker Didaktus Utbildningar Kungsholmens Centrum för arbete och studier Kompetensutvecklingsinstitutet Yrkesplugget i Sverige AB Omsorgslyftet Utbildningar Åsö vuxengymnasium JENSEN Vuxenutbildning MedLearn Centrum för vuxenutbildning Lidingö vuxenutbildning Totalt Vuxenutbildningen Upplands- Norrtälje Kommunala NTI-skolan Competens AcadeMedia Eductus AB Sigtuna Komvux Folkuniversitetet Järfälla Lärcentrum Stadsmissionens Skola ULTRA/JB Kompetens MiROi I-learning Komvux Södertälje Hermods AB Lernia Utbildning AB Niketo Botkyrka vux InfoKomp 4,65 4,43 4,38 4,35 4,33 4,29 4,29 4,27 4,26 4,24 4,20 4,19 4,14 4,11 4,10 4,10 4,08 4,05 4,04 3,97 3,94 3,94 3,93 3,92 3,92 3,91 3,84 3,83 3,77 3,77 3,77 3,67 3,64 3,63 3,52 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 16(19)

17 Bilaga - frågeformulär Gemensam enkät vuxenutbildningen - Vad tycker du om din utbildning och din skola? Nu har du chansen att påverka! Genom att svara på den här enkäten hjälper du oss att utveckla kvaliteten i skolan. Dessutom bidrar du till att vi kan jämföra olika utbildningar i Stockholms län. Ditt svar är givetvis anonymt. Ett antal kommuner i Stockholms län deltar i undersökningen. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) samordnar undersökningen och företaget Netigate genomför den. Det är viktigt att du ger en sammanfattande bedömning. Exempelvis när du svarar på frågor om lärarna ska du inte bedöma en enskild lärare. Vi berättar gärna mer om enkäten. Kontakta Mikael Delenklint eller Stefan Quas Bakgrundsfrågor 1. Jag är: man/kvinna 2. Ålderklasser: 18-19, 20-24,25-30, 31-35, 36-40, 41-50, Jag kombinerar studier med arbete: ja/nej 4. Min undervisning sker i huvudsak: i klassrum/på distans 5. Jag har annat modersmål än svenska: ja/nej 6. Jag studerar på: (ange det alternativ där du huvudsakligen studerar) (rullista) -kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) -teoretiska kurser på gymnasial nivå (t ex Svenska, Matematik, Engelska) -yrkeskurser på gymnasial nivå (t ex Ellära, Omvårdnadsprogrammet, Ventilation A) Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 17(19)

18 Normer och värden 7 Mina lärare bemöter mig positivt 8 Jag behandlas bra av andra studerande 9 Det är arbetsro på mina lektioner (ej distans) Lärandet 10 Mina lärare förklarar så att jag förstår 11 Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig 12 Mina lärare kan mycket om sina ämnen 13 Jag får det stöd jag behöver 14 Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg 15 Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. 16 Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier. Inflytande 17 Jag är nöjd med mitt inflytande över skolarbetet 18 Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper 19 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Vägledning 20 Jag har en individuell studieplan 21 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola 22 Jag har tydliga mål för mina studier och mitt kommande yrkesval 23 Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Helhetsomdöme 24 Jag kan rekommendera min skola till andra Stämmer inte alls Ja Nej Stämmer helt Vet inte Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 18(19)

19 Kommunförbundet Stockholms Län Box 38145, Stockholm Södermalmsallén 36 Tel: Fax: E-post: Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning 19(19)

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-591 236 50 Åsögatan 179 info@pilen.se Fax. 08-591 236 50 Box

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN. Ärende 6 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-10-09 I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID 2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4. STABEN SID 10 5. ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN SID 12

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

CSN:s förteckning över komvux 120821

CSN:s förteckning över komvux 120821 SKOLKOD NAMN1 NAMN2 UTDELNINGSADRESS POSTNUMMER ORTSNAMN 1000 Sthlm komvux** - ABF Stockholm Stockholm komvux Box 1305 11183 STOCKHOLM 1002 Sthlm komvux** - Lernia AB Amu-gruppen Box 47329 10074 STOCKHOLM

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik Botkyrka Kultur, media och Expo-, skylt- och storbildsproducent Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka Botkyrka Teknik och tillverkning Hisstekniker - installation, reparation och service Botkyrka kommun, Xenter

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Stefan Quas Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Fredag den 11 november 2011 kl 09.00-12.00 Plats Sheraton Hotel Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning?

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Jonas Österberg, Kvalitetscontroller/Processledare, Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Stad Vuxenutbildningen i Göteborg Sfi, Komvux

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Onsdagen den 30 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats Åsikten, s kansli Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till dagens möte

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

2 Yttrande över förfrågan om nästa steg i skapandet av en gemensam vuxenutbildningsregion

2 Yttrande över förfrågan om nästa steg i skapandet av en gemensam vuxenutbildningsregion KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-08 Tid 2013-10-17, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Konkurrensplanen för Solna stad 2012 är en sammanställning av varje nämnds beslutande konkurrensplan för 2012.

Konkurrensplanen för Solna stad 2012 är en sammanställning av varje nämnds beslutande konkurrensplan för 2012. KS 2012:2 Konkurrensplan 2012 Konkurrensplanen för Solna stad 2012 är en sammanställning av varje nämnds beslutande konkurrensplan för 2012. Stadsledningsförvaltningen Befintliga avtal, avtalsförlängningar

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

AMFN/2014:194. Arbetsmarknads- och familjenämnden

AMFN/2014:194. Arbetsmarknads- och familjenämnden Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum 1 (47) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Madeleine Sackemark 070-167 28 54 AMFN/2014:194 Arbetsmarknads- och familjenämnden Kvalitetsredovisning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Stockholms län utvecklar sfi

Stockholms län utvecklar sfi Rapport 2013 Stockholms län utvecklar sfi en kartläggning av sfi-verksamheterna Christina Stattin 2013-11-14 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning....4 2. Bakgrund.... 5 3. Syfte och mål....6

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer