VUXENUTBILDNING 2017 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENUTBILDNING 2017 I"

Transkript

1 VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT

2 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2

3 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade på enkäten. Av dessa var 70 procent kvinnor och 49 procent var under 0 år. 57 procent hade ett annat modersmål än svenska. I populationen är ca 64 procent kvinnor och 54 procent är födda utomlands. Svarsfrekvensen var ca 59 procent. Bortfallet uppskattas vara något högre bland männen. Detta antas dock inte påverka resultaten nämnvärt eftersom det inte har gått att hitta större skillnader i svar mellan könen. Baserat på Stockholms stads population uppskattas svarsfrekvensen varit lägre bland unga. Detta medför att de genomsnittliga resultaten troligtvis är något överskattade eftersom unga oftast är mindre positiva. Källa: Skolverket (206).

4 Bakgrund Elevernas bakgrund samt information om deras tid på vuxenutbildning 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% 20% 0% 0% 70% 25% 24% 46% 5% 6% 7% 57% 4% 66% 4% 2% 8% 40% 60% 40% 4% 57% 5% 40% 25% 0% 4

5 Bakgrund- vilka ämnen studerar du för närvarande? - andel av dem som studerar teoretiska kurser på gymnasial nivå Svenska som andraspråk 2% Annat Engelska Matematik 2% % % Svenska 0% Samhällskunskap 4% Fysik Kemi Historia Biologi Religionskunskap % 2% 2% 2% % Geografi Hem- och konsumentkunskap 0% 0% 0% 5% 0% 5% 20% 25% 5

6 Bakgrund - vilken inriktning har din utbildning? - andel av dem som studerar yrkeskurser på gymnasial nivå 6

7 Helhetsomdöme Jag kan rekommendera min skola till andra Följande (bakgrunds-)faktorer har störst samvariation med helhetsomdömet (i fallande ordning) :. Om man har en studieplan 2. Om man har annat modersmål (mer nöjda) än svenska. Ålder (äldre mer nöjda) 4. Nivå/inriktning på studierna 5. Om man kombinerar studier med arbete 6. Kön (kvinnor mer nöjda) Stämmer inte alls Stämmer helt 6 Vet inte Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Samtliga 4,7 Man 4,2 Kvinna 4, år 4, år 4, -50 år 4,4 5- år 4,55 Annat modersmål 4,45 Svenska som modersmål 4,28 Kombinerar studier med arbete 4,40 Arbetar inte 4,2 Kurser på grundläggande nivå 4,7 Teoretiska kurser på gymnasial nivå 4,2 Yrkeskurser på gymnasial nivå 4,4 Har en studieplan 4,49 Saknar studieplan (eller vet ej) 4,20 Har träffat studie- och yrkesvägledare 4,44 Har inte (eller vet inte/inte haft behov) 4,2 Analysen är baserad på en logistisk regression där flera faktorer har testats på samma gång. Utfallsvariabeln i modellen är om man svarat 4-5 på skalan. Grundskoleutbildning eller kortare 4,40 Avslutat gymnasieutbildning 4,5 Avslutat högskoleutbildning 4,8 7

8 Helhetsomdöme Jag kan rekommendera min skola till andra Följande områden har störst samband med helhetsomdömet (i fallande ordning) :. Lärandet 2. Inflytande. Normer och värden 4. Trygghet 5. Vägledning 2 Korrelationsmatris (de olika områdenas samvariation sinsemellan). Skalan går från 0- där en högre siffra innebär starkare samvariation A B C D E F Normer och värden A Trygghet B 0,59 Lärandet C 0,68 0,59 Inflytande D 0,52 0,59 0,70 Vägledning E 0,45 0,4 0,48 0,42 Helhetsomdöme F 0,58 0,55 0,70 0,60 0,47 Följande 5 frågor har störst samvariation med helhetsomdömet (i fallande ordning) :. Lärandet: Jag får den hjälp som jag behöver 2. Inflytande: Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen.. Vägledning: Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier 4. Normer och värden: Jag behandlas bra av mina lärare 5. Lärandet: Mina lärare gör så att jag vill lära mig Analysen är baserad på en multipel linjär regression där samtliga områden/frågor testats på samma gång. Rankingen är baserad på i vilken ordning indikatorerna läggs in i modellen för att öka förklaringen (förklaringsgraden) av helhetsomdömet. På så vis tas även hänsyn till hur frågorna samvarierar med varandra och inte enbart frågornas enskilda samband med helhetsomdömet. 2 Frågan avseende om man är nöjd med sin studie- och yrkesvägledning ingår inte i det sammanvägda måttet för Vägledning eftersom det är många som inte har träffat en studie- och yrkesvägledare. Frågorna avseende arbetsro på lektionerna, hur man behandlats av andra elever, samt frågorna gällande trygghet ingår ej i denna sammanställning eftersom antal men en åsikt på dessa frågor är färre av naturliga skäl. Svaret på dessa frågor är dock av mindre betydelse för helhetsomdömet när man enbart ser till de elever som har undervisning i klassrum. 8

9 Normer och värden Fler anser att de blir bra behandlade av sina lärare jämfört med av andra studerande* Det är färre i jämförelse som anser att det är arbetsro på lektionerna* Stämmer inte alls Stämmer helt 6 Vet inte Jag behandlas bra av mina lärare Jag behandlas bra av andra studerande Det är arbetsro på mina lektioner * I redovisningen/analysen av hur man behandlats av andra elever samt om det är arbetsro på lektionerna ingår inte elever som studerat på distans eftersom dessa inte svarat på frågorna eller i väldigt hög grad svarat vet ej. 9

10 Normer och värden Följande bakgrundsfaktorer har störst samvariation med frågorna avseende normer och värden : Nivå/inriktning på studierna Ålder (äldre mer nöjda) (Överlag hög nöjdhet och små skillnader m.a.p. bakgrundsfaktorerna) Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Jag behandlas bra Jag behandlas bra av Det är arbetsro på av mina lärare andra studerande mina lektioner Man 4,5 4,54 4,24 Kvinna 4,58 4,5 4, år 4,5 4,55 4, år 4,55 4,52 4,8-50 år 4,58 4,49 4,29 5- år 4,65 4,60 4,5 Kombinerar studier med arbete 4,57 4,5 4,28 Arbetar inte 4,56 4,50 4,2 Annat modersmål 4,56 4,46 4,29 Svenska som modersmål 4,58 4,62 4,20 I klassrum 4,56 4,52 4,26 På distans 4,57 4,50, Kurser på grundläggande nivå 4,52 4,42 4,27 Teoretiska kurser på gymnasial nivå 4,54 4,55 4,2 Yrkeskurser på gymnasial nivå 4,62 4,55 4,20 Grundskoleutbildning eller kortare 4,56 4,49 4,2 Avslutat gymnasieutbildning 4,58 4,56 4,26 Avslutat högskoleutbildning 4,55 4,49 4, Analysen är baserad på en logistisk regression där flera faktorer har testats på samma gång. Utfallsvariabeln i modellen är om man i genomsnitt svarat 4-5 på frågorna inom området. 0

11 Trygghet 9% har svarat 4 eller 5 på om de känner sig trygga, 2% har svarat Stämmer inte alls eller 2 Lägre andel vet vem de ska vända sig till om de inte känner sig trygga Stämmer inte alls Stämmer helt 6 Vet inte Jag känner mig trygg i skolan Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg

12 Trygghet Följande bakgrundsfaktorer har störst samvariation med frågorna avseende trygghet: Studienivå/inriktning de som läser yrkeskurser är mer nöjda Modersmål Äldre är i högre utsträckning nöjda med tryggheten Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Jag vet vem jag ska Jag känner mig trygg vända mig till om jag i skolan inte känner mig trygg Man 4,6 4,6 Kvinna 4,6 4, år 4,56 4, år 4,6 4,4-50 år 4,62 4,27 5- år 4,72 4,4 Kombinerar studier med arbete 4,6 4,20 Arbetar inte 4,60 4,7 Annat modersmål 4,60 4,22 Svenska som modersmål 4,62 4,4 I klassrum 4,62 4,6 På distans 4,59 4,26 Kurser på grundläggande nivå 4,55 4,2 Teoretiska kurser på gymnasial nivå 4,60 4,07 Yrkeskurser på gymnasial nivå 4,65 4, Grundskoleutbildning eller kortare 4,58 4,2 Avslutat gymnasieutbildning 4,6 4,6 Avslutat högskoleutbildning 4,62 4,7 2

13 Lärande Flest instämmer i att deras lärare förklarar så att de förstår samt att de informerats om vad som krävs för att uppnå olika betyg Eleverna instämmer i lägst grad med att läraren ger snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Stämmer inte alls Stämmer helt 6 Vet inte Mina lärare förklarar så att jag förstår Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Jag får den hjälp som jag behöver

14 Lärande Följande bakgrundsfaktorer har störst samvariation med frågorna avseende lärandet : Elever som har annat modersmål än svenska är mer nöjda Typ av studier (de som läser teoretiska kurser på gymnasial nivå är minst nöjda) Ålder (äldre är mer nöjda, yngre mindre nöjda) Mina lärare ger mig Mina lärare gör så Jag har fått snabbt besked efter Mina lärare förklarar att jag vill lära mig information om hur inlämningsuppgifter Jag får den hjälp så att jag förstår mer jag uppnår olika betyg och prov som jag behöver Man 4, 4,24 4,27 4,7 4,2 Kvinna 4,7 4,2 4,6 4,9 4, år 4,22 4,0 4,6 4, 4, år 4, 4,27 4,2 4,2 4,25-50 år 4,42 4,8 4,4 4,2 4, 5- år 4,49 4,49 4,47 4, 4,44 Kombinerar studier med arbete 4,6 4,29 4,5 4,2 4,0 Arbetar inte 4,4 4,29 4,0 4,5 4,2 Annat modersmål 4,45 4,40 4,8 4,27 4,5 Svenska som modersmål 4,22 4,4 4,27 4,06 4,7 I klassrum 4,40 4,5 4,29 4,9 4,28 På distans 4,27 4,6 4,4 4,7 4,25 Kurser på grundläggande nivå 4,46 4,4 4,22 4,28 4,4 Teoretiska kurser på gymnasial nivå 4,2 4,2 4,25 4,6 4,6 Yrkeskurser på gymnasial nivå 4,4 4,7 4,47 4,6 4, Grundskoleutbildning eller kortare 4,7 4,0 4,6 4,8 4,29 Avslutat gymnasieutbildning 4,0 4,25 4,29 4,4 4,2 Avslutat högskoleutbildning 4,42 4,4 4,6 4,26 4,2 Analysen är baserad på en logistisk regression där flera faktorer har testats på samma gång. Utfallsvariabeln i modellen är om man i genomsnitt svarat 4-5 på frågorna inom området. 4

15 Inflytande 72% instämmer helt eller delvis i att de har inflytande över undervisningen En förhållandevis låg andel elever (54%) anser att de helt eller delvis får välja hur de redovisar sina kunskaper Två av tre instämmer helt eller delvis i att man vet vem man ska kontakta för att ge synpunker eller klagomål Stämmer inte alls Stämmer helt 6 Vet inte Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål

16 Inflytande Följande bakgrundsfaktorer har störst samvariation med frågorna avseende inflytande : Elever som har annat modersmål än svenska är mer nöjda Typ av studier (de som läser teoretiska kurser på gymnasial nivå är minst nöjda) Utbildningsnivå Ålder (äldre är mer nöjda) Kön Distanselever är mindre nöjda Kombinerar studier med arbete Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Jag vet vem jag kan Jag är nöjd med mitt Jag får välja hur kontakta om jag har inflytande på jag redovisar mina synpunkter eller utbildningen kunskaper klagomål Man 4,4,72 4,09 Kvinna 4,20,66 4, år 4,07,48, år 4,6,64 4,0-50 år 4,2,79 4,20 5- år 4,29,72 4,5 Kombinerar studier med arbete 4,20,69 4,0 Arbetar inte 4,5,64 4,08 Annat modersmål 4,27,95 4,9 Svenska som modersmål 4,05,25,96 I klassrum 4,20,8 4,09 På distans 4,,4 4, Kurser på grundläggande nivå 4,24 4,0 4,2 Teoretiska kurser på gymnasial nivå 4,0,40,95 Yrkeskurser på gymnasial nivå 4,28,7 4,2 Grundskoleutbildning eller kortare 4,2,75 4,6 Avslutat gymnasieutbildning 4,5,54 4,04 Avslutat högskoleutbildning 4,8,77 4,0 Analysen är baserad på en logistisk regression där flera faktorer har testats på samma gång. Utfallsvariabeln i modellen är om man i genomsnitt svarat 4-5 på frågorna inom området. 6

17 Vägledning De flesta elever instämmer i att utbildningen ger de ökade möjligheter till arbete och fortsatta studier Bland de som gått hos en studie- och yrkesvägledare är andelen nöjda med vägledningen hög* Stämmer inte alls Stämmer helt 6 Vet inte Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått Jag har tydliga mål för mina studier Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier * Här ingår endast svar från elever som angett att de träffat en studie- och yrkesvägledare. 7

18 Vägledning Följande bakgrundsfaktorer har störst samvariation med frågorna avseende vägledning : Typ av studier (de som läser yrkeskurser är mest nöjda) De som kombinerar arbete med studier är något mer nöjda Kön (män är mindre nöjda) Distanselever är mer nöjda Ålder (äldre är mer nöjda) Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Min utbildning ger Jag är nöjd med den mig ökade möjligheter studie- och yrkes- Jag har tydliga mål till arbete eller vägledning jag fått för mina studier fortsatta studier Man 4,0 4,47 4,56 Kvinna 4,0 4,54 4, år 4,20 4,47 4, år 4,25 4,5 4,57-50 år 4,5 4,55 4,59 5- år 4,42 4,64 4,70 Kombinerar studier med arbete 4,4 4,54 4,62 Arbetar inte 4,2 4,49 4,56 Annat modersmål 4,4 4,5 4,56 Svenska som modersmål 4,22 4,5 4,65 I klassrum 4,29 4,49 4,55 På distans 4,2 4,59 4,68 Kurser på grundläggande nivå 4,0 4,40 4,44 Teoretiska kurser på gymnasial nivå 4,2 4,5 4,62 Yrkeskurser på gymnasial nivå 4,7 4,60 4,66 Grundskoleutbildning eller kortare 4,4 4,5 4,62 Avslutat gymnasieutbildning 4,27 4,5 4,62 Avslutat högskoleutbildning 4,28 4,52 4,5 Analysen är baserad på en logistisk regression där flera faktorer har testats på samma gång. Utfallsvariabeln i modellen är om man i genomsnitt svarat 4-5 på frågorna inom området. I den mer övergripande analysen för samtliga elever ingår inte frågan avseende studie- och yrkesvägledning. De elever som haft studie- och yrkesvägledning har däremot analyserat för sig. 8

19 Finns det något annat som du tycker att din skola kan göra bättre? Totalt har elever (0%) skrivit ett svar på frågan avseende om man tycker något i sin skola borde utvecklas/förbättras. Många elever svarar att de tycker att allt varit bra. Synpunkter och förslag på förbättringar finns inom en rad olika områden. Många synpunkter handlar om lärarnas förmåga och tid att lära ut. En del anser att lärarna inte är tillräckligt tillgängliga och önskar bättre kommunikation med lärarna. Andra återkommande synpunkter berör lokaler och städning, ventilation, utrustning och trängsel. En del svarande efterfrågar även striktare regler under lektionstid mobilförbud och tidpassning 9

20 Samtliga anordnare Sorterat fallande efter helhetsomdömet Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) tabellen fortsätter på nästa sida Har träffat studie- och yrkesvägledare Anordnare Antal svar Normer och värden Trygghet Lärandet Inflytande Vägledning Har en studieplan Addera Kompetens Nacka strand 6 4,8 4,7 4,7 4,6 4,7 78% % 4,9 Institute af Lärande 9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 96% 58% 4,9 Niketo AB 2 4,8 4,9 4,7 4,6 4,8 69% 8% 4,9 Sverigehälsan AB 5 4,7 4,9 4, 4,0 4,5 % % 4,9 St Eriks gymnasium vuxenutbildning 69 4,6 4,7 4,5,9 4,5 5% 2% 4,8 Komvux Österåker 4,8 4,6 4,6 4,4 4,7 67% 4% 4,7 Komvux Värmdö 5 4,7 4,6 4,5 4, 4,6 50% 59% 4,6 Lärgården Utbildning AB 8 4,5 4,5 4,5 4,2 4,7 8% 48% 4,6 Consensum VUX 56 4,5 4,6 4,4 4, 4,7 74% 46% 4,6 KUI VUX 86 4,5 4,5 4,4 4, 4,7 55% 47% 4,6 NTI-skolan AB 94 4,6 4,6 4, 4,0 4,6 65% 2% 4,6 Lidingö Vuxenutbildning 46 4,6 4,6 4,5 4,2 4,4 5% 57% 4,5 Folkuniversitetet Komvux 259 4,5 4,5 4, 4,0 4,6 57% 9% 4,5 Kunskapsbolaget Integra AB 22 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6 82% 4% 4,5 Nynäshamns Kompetenscentrum(NKC) 4 4,6 4,5 4,4 4,0 4,7 55% 72% 4,5 Style Education 66 4,5 4,7 4,6 4, 4,7 95% 5% 4,5 SIFA Stockholms intensivsvenska vux 50 4,5 4, 4, 4,0 4, 56% 48% 4,5 Centrum Vux Haninge 487 4,5 4,4 4,5 4, 4,5 47% 62% 4,4 ABF KOMVUX STOCKHOLM 40 4,5 4,4 4, 4,0 4,5 58% 4% 4,4 MedLearn 07 4,4 4,5 4,4 4,2 4,8 59% 0% 4,4 Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning 79 4,5 4,4 4,,9 4,5 82% 70% 4,4 Lärvux Stockholm 4 4,5 4,6 4, 4,2 4,4 59% 50% 4,4 Huddinge VUX 250 4,5 4,4 4,4 4,2 4,4 62% 49% 4,4 Lernia Utbildning AB 9 4,6 4,6 4, 4,0 4,6 5% 45% 4,4 Södertälje Vuxenutbildning 89 4,4 4,2 4,4 4,0 4,4 70% 49% 4, MoA Lärcentrum 42 4,4 4,4 4,4 4, 4,6 5% 7% 4, JENSEN Education AB 87 4,5 4, 4,2,8 4,6 67% 22% 4, Helhetsomdöme 20

21 Samtliga anordnare (fortsättning från förra sidan) Sorterat fallande efter helhetsomdömet Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Anordnare Antal svar Normer och värden Trygghet Lärandet Inflytande Vägledning Har en studieplan Har träffat studie- och yrkesvägledare SweJa Kunskapscenter AB 447 4, 4,2 4,2,9 4,5 49% 5% 4, Vuxenutbildning i Upplands Bro 82 4,6 4,5 4,4 4,2 4,6 58% 69% 4, Competens Utbildning 4 4,5 4,4 4,4 4,2 4,5 7% 55% 4, Tyresö komvux 54 4,4 4,2 4,2,8 4,5 42% 70% 4, Åsö vuxengymnasium 762 4,4 4,2 4,,7 4,5 40% 4% 4, Järfälla Lärcentrum 94 4,4 4, 4, 4,0 4, 55% 62% 4, Sigtuna kommun VUX 4 4,4 4, 4, 4, 4,5 68% 65% 4,2 Botkyrka vuxenutbildning 45 4, 4,2 4, 4, 4, 65% 66% 4,2 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 247 4, 4,2 4,2,9 4,4 62% 77% 4, OmsorgsLyftet Utbildningar 88 4, 4,2 4,0,9 4,6 59% 9% 4, Movant 6 4,5 4,5 4,2 4, 4,6 67% 25% 4, Astar 459 4,4 4, 4,,9 4,5 55% 45% 4, Stockholms transport och Fordonstekniska Gymnasium 55 4,5 4,5 4,2,9 4,5 45% % 4, Yrkesplugget i Sverige 64 4,2 4,,9,9 4, 4% 4% 4,0 Hermods AB 0 4, 4,2 4,0,6 4,5 54% 2% 4,0 InfoKomp AB 285 4,2 4,0,6, 4,5 52% 46%,6 Helhetsomdöme 2

22 Anordnare endast distanselever Sorterat fallande efter helhetsomdömet Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Har träffat studie- och yrkesvägledare Anordnare Antal svar Normer och värden Trygghet Lärandet Inflytande Vägledning Har en studieplan Addera Kompetens Nacka strand 2 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 8% 9% 5,0 Institute af Lärande 82 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 95% 60% 4,9 Sverigehälsan AB 4,8 4,9 4,2,8 4, 45% 8% 4,8 Lärgården Utbildning AB 406 4,7 4,5 4,5 4, 4,7 79% 45% 4,7 Komvux Värmdö 20 4,8 4,5 4,4 4, 4,8 55% 50% 4,6 Komvux Österåker 44 4,8 4,7 4,6 4,4 4,9 70% 4% 4,6 Folkuniversitetet Komvux 5 4,4 4,7 4,5 4, 4,8 67% 40% 4,6 KUI VUX 40 4,6 4,4 4,4,9 4,7 52% 4% 4,6 NTI-skolan AB 895 4,6 4,6 4, 4,0 4,6 65% 2% 4,6 Consensum VUX 7 4,7 4,5 4,5 4,2 4,7 67% % 4,5 Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning 67 4,6 4,4 4,2,5 4,6 78% 64% 4,4 JENSEN Education AB 8 4,5 4,4 4,2,8 4,6 69% 22% 4,4 Centrum Vux Haninge 82 4,7 4,4 4,6 4,0 4,5 50% 72% 4,4 Vuxenutbildning i Upplands Bro 5 4,8 4,6 4,4 4, 4,7 49% 69% 4, SweJa Kunskapscenter AB 5 4, 4, 4,,7 4,5 44% 27% 4, Nynäshamns Kompetenscentrum(NKC) 4 4,8 4,4 4,2,7 4,8 8% 62% 4, Helhetsomdöme Anordnare med färre än 0 svar listas ej tabellen fortsätter på nästa sida 22

23 Anordnare endast distanselever (forts. från förra sidan) Sorterat fallande efter helhetsomdömet Anordnare Antal svar Genomsnittspoäng (exkl. vet ej) Normer och värden Trygghet Lärandet Inflytande Vägledning Har en studieplan Har träffat studie- och yrkesvägledare Helhetsomdöme Åsö vuxengymnasium 8 4,5 4,2 4,0,7 4,6 4% % 4, Tyresö komvux 5 4,6 4,2 4,,8 4,7 7% 7% 4, MedLearn 8 4,4 4,4 4, 4, 4,7 70% % 4, OmsorgsLyftet Utbildningar 49 4,4 4,2 4,0 4,0 4,6 5% % 4,2 Astar 86 4,5 4,5 4,,7 4,6 62% 4% 4,2 MoA Lärcentrum 45 4, 4,2 4,,7 4,7 60% % 4,0 Hermods AB 266 4, 4,2 4,0,5 4,6 5% 27% 4,0 InfoKomp AB 78 4,,8,5, 4,5 5% 49%,5 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 7 4,2,7,7,2 4, 29% 76%,4 2

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

4 000 svarade på enkäten

4 000 svarade på enkäten 2 4 000 svarade på enkäten Det var 4 000 som svarade på enkäten. Av dessa var 58 procent kvinnor och 64 procent var över 30 år. Det var 24 procent som hade bott i Sverige mindre än år och nästan 60 procent

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-591 236 50 Åsögatan 179 info@pilen.se Fax. 08-591 236 50 Box

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (16) 2012-09-13 Handläggare: Pille Pensa-Hedström 08-508 35 449 Anna Sundbom 08-508 35 455 Eva Hellstrand 08-508 35 546 Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet 2014:2 Stockholm lyfter Sverige men 2 300 saknar behörighet Nära 21 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2013. Länet har bättre resultat jämfört med övriga riket både avseende det genomsnittliga

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Uppföljning vuxenutbildning mars

Uppföljning vuxenutbildning mars ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hellstrand Eva Datum 217-3-22 Diarienummer AMN-217-95 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning vuxenutbildning mars Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 2015-01-28 1 (36) PM Staffan Ström Arbets- och företagsenheten Arbets- och företagsnämnden Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014...

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE EVA HELLSTRAND BILAGA 2 DNR AMN 2011-0110-1.2 SID (19) 2013-02-04 Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst 2014:4 Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms län är känt för sin höga utbildningsnivå. Samtidigt ligger länet under riksgenomsnittet på flera av gymnasieskolans resultatmått. För att möta

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket genomför under hösten en stor attitydundersökning om vad ni som studerar i den kommunala vuxenutbildningen tycker om er utbildning. Det är första gången

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal 2012:3 Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal Stockholmsregionen är en kunskapsregion med en hög andel välutbildade invånare. Den skärpta konkurrensen och ambitionen om ett näringsliv

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN )

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 18 Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN 2017.010) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer