Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms studenter flest, bäst och sämst"

Transkript

1 Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen tycks vara överrepresenterad både bland de sämsta och bästa prestationerna. 2011:5 Samtidigt som en stor andel av länets unga är utan gymnasieutbildning och högskolebehörighet finns en stor andel som läser studieinriktade utbildningar, får mycket goda resultat och går vidare till högre studier. Förutom skillnaderna jämfört med övriga riket finns för samtliga mått mycket stora skillnader mellan länets kommuner. Var femte elev som gick ut gymnasieskolan våren 2010 gjorde det i Stockholms län. Länets täta befolkning, breda utbud och förhållandevis goda kommunikationer bidrar till att relativt många elever läser en utbildning i en annan kommun än boendekommunen. En del kommuner har fler som bor än går i skola i kommunen, för andra är det tvärt om. Av de som fick slutbetyg bodde i Stockholms kommun men gick en utbildning i kommunen. I Danderyd är det dubbelt så många som går i skola jämfört med hur många som bor där. Tre kommuner i Stockholms län, Ekerö, Nykvarn och Vaxholm saknar helt gymnasieutbildning. I gymnasieskolan finns 17 nationella program. Även bland de kommuner som har utbildning erbjuder inte alla samtliga program. Tabell 1. Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2009/10 1 Antal elever Hemkommun Skolkommun Hemkommun andel (%) i fristående skola Stockholm Huddinge Nacka Södertälje Botkyrka Haninge Täby Sollentuna Järfälla Norrtälje Tyresö Sigtuna Lidingö Österåker Upplands Väsby Värmdö Solna Danderyd Vallentuna Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Upplands-Bro Salem Vaxholm Nykvarn Riket Stockholms län Riket utom Sthlm län Våren 2010 slutförde elever i riket gymnasieskolan med slutbetyg eller motsvarande. Av dessa fick slutbetyg, 552 fick motsvarande från International Baccalaureate och 213 motsvarande från Waldorfutbildningen.

2 Andelen elever i fristående skolor är betydligt högre i länet jämfört med övriga riket (35 respektive 17 procent). Variationerna mellan kommunerna är dock stora. I Österåker, Vaxholm, Täby, Solna och Danderyd gick majoriteten eller hälften av eleverna i fristående skolor. Endast Nynäshamn har en lägre andel i fristående skolor jämfört med genomsnittet utanför länet. Av de elever som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg i Stockholms län våren 2010 kom från en kommunal skola och från en skola med fristående huvudman. Motsvarande i Västra Götalands län, med näst flest friskoleelever, var friskoleelever av totalt elever. Två tredjedelar i Stockholms län har gått en studieinriktad utbildning Den största skillnaden mellan Stockholms län och övriga riket är den höga andelen som har läst en studieinriktad utbildning i länet. Dryga två tredjedelar, 69 procent, har läst någon av de studieinriktade utbildningarna jämfört med 48 procent i övriga riket. Kommunerna i tabell 2 är sorterade efter hur stor andel elever som läst en studieinriktad utbildning. Tabellen visar på mycket stora skillnader mellan länets kommuner. Över 90 procent av Danderydseleverna har läst en studieinriktad utbildning medan färre än hälften har gjort det samma i Norrtälje, Upplands-Bro och Nykvarn. Till studieinriktade utbildningar räknas program eller utbildning anknuten till följande program: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik, estetisk, Internatonal Baccalaureate samt Waldorf. Alla program, även de yrkesinriktade, ger högskolebehörighet men Skolverket skiljer mellan studie- och yrkesinriktade program där de senare kräver 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Källa: Samtliga datauppgifter i sammanställningen är hämtade från Skolverket eller är framräknade från Skolverkets uppgifter, statistik på nationell, läns- och kommunnivå samt uppgifter från databasen SIRIS. Tabell 2. Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan 2009/10 2 Totalt elevantal Andel (%) Studieinr. Yrkesinr. Danderyd ,0 6,1 Lidingö ,5 10,6 Täby ,5 16,7 Nacka ,9 19,2 Sollentuna ,8 23,4 Stockholm ,7 22,2 Solna ,8 29,7 Vaxholm ,2 30,0 Länet ,9 29,1 Järfälla ,2 30,9 Sundbyberg ,4 31,6 Salem ,6 33,3 Ekerö ,6 32,4 Vallentuna ,2 34,6 Botkyrka ,9 36,0 Huddinge ,7 36,3 Sigtuna ,6 36,1 Värmdö ,9 37,1 Upplands Väsby ,1 36,8 Tyresö ,6 39,4 Södertälje ,0 35,2 Nynäshamn ,9 43,7 Haninge ,8 42,3 Riket ,1 45,1 Österåker ,2 46,9 Nykvarn ,1 47,1 Riket utom länet ,1 48,8 Upplands-Bro ,4 51,1 Norrtälje ,3 50,4 2 Specialutformade program har ofta en kärna som anknyter till ett nationellt program. Då innehållet är känt redovisas dessa elever på respektive utbildning (studie- eller yrkesinriktning i tabell 2). I tabell 2 redovisas dock inte elever med specialutformat program vilket inte gått att klassificera (2 265 elever i riket varav 181 i Sthlm:s län). Tabell 2 redovisar heller inte de med individuellt program (IV) (616 i riket varav 190 i Sthlm:s län ()). Dessa elever ( ) motsvarar de andelar som fattas i tabellen jämfört med 100 % per kommun/region. 2

3 Samhällsvetenskap och naturvetenskap populärast Jämfört med övriga riket läser väldigt många Stockholmselever natur- och samhällsvetenskapsprogrammen. Exempelvis har 20 procent av länets studenter läst naturvetenskapsprogrammet jämfört med 11 procent i resterande Sverige. Tabell 3 är sorterad efter hur stor andel elever i Stockholms län som läst respektive program. Förutom att en stor andel i länet har läst natur- och samhällsvetenskapsprogrammen är länet underrepresenterat i en rad yrkesinriktade utbildningar. Programmen med grå bakgrund i tabellen är de där länets andel är mer än en procentenhet mindre jämfört med övriga riket. Trots att en fjärdedel av rikets alla barn i förskoleåldern finns i Stockholms län tar bara 1,5 procent Tabell 3. Elever med slutbetyg från nationella program, gymnasieskolan läsåret 2009/10 3 Program Riket utom länet Stockholms län Antal Andel Antal Andel Samhällsvetenskap , ,3 Naturvetenskap , ,6 Estetisk , ,3 El , ,7 Teknik , ,6 Medie , ,4 Handels- och administration , ,6 Bygg , ,6 Hotell- och restaurang , ,5 Hantverk , ,1 Fordon , ,6 Naturbruk , ,9 Omvårdnad , ,8 Barn- och fritid , ,5 Energi 818 1, ,8 Industri ,2 85 0,5 Livsmedel 439 0,6 32 0,2 Total , ,0 av eleverna examen från Barn- och fritid, jämfört med 5 procent i övriga riket. Även bygg-, eloch omvårdnad är exempel på underrepresenterade gymnasieprogram i länet. Om man räknar samman andelarna som fått slutbetyg från de nationella programmen avseende studieinriktning bekräftas bilden från tabell 2. En majoritet av länets elever har läst något av de studieinriktade programmen (samhällsvetenskap, naturvetenskap, estetisk, teknik) - 67 procent jämfört med 46 i övriga riket. Skillnaden i dessa procentsatser jämfört med de i tabell 2 (69 respektive 48) orsakas av att elever från International Baccalaureate, Waldorf och Specialutformade program inte är med i tabell 3. 3 I tabell 3 ingår endast de elever som fått slutbetyg från nationella program vid kommunal eller fristående skola. Elever med slutbetyg från specialutformade program ( i riket varav i länet), Individuellt program (616 i riket varav 181 i länet (skolkommun)), International Baccalaureate (552 i riket) eller Waldorf (213 i riket) ingår ej. Tillsammans utgör de här undantagna eleverna ca 15 procent av dem som slutförde gymnasieskolan 2009/10. 3

4 Färre slutför sin gymnasieutbildning Av de elever som år 2006 påbörjade en gymnasieutbildning i Stockholms län hade endast 74 procent fullföljt den fyra år senare. Om man räknar bort de elever som började på det individuella programmet 4 ökar andelen till 80 procent. Genomströmningen är därmed lägre jämfört med riket där 76 respektive 83 procent av nybörjarna fullföljde utbildningen inom fyra år. Endast Västmanlands och Västernorrlands län har en sämre total genomströmning än Stockholms län. Under den senaste femårsperioden har dessa tre län samt Uppsala konstant haft en hög andel om minst 25 procent av nybörjarna som inte fullföljt sin utbildning inom 4 år. Även när man ser till genomströmning exklusive IV-programmet delar Stockholm jumboplatsen med Uppsala, Västmanlands och Västernorrlands län. Under de senaste fem åren har runt 20 procent av eleverna i dessa län (exklusive de vid IV-programmen) inte fullföljt sin utbildning. Som framgår av tabell 4 finns stora skillnader mellan länets kommuner. Andelen elever som inom fyra år fullföljer en gymnasieutbildning varierar mellan 83 procent i Täby och 68 procent i Haninge. Fyra stockholmskommuner har under den senaste femårsperioden alltid haft en bättre genomströmning jämfört med riksgenomsnittet: Lidingö, Sollentuna, Täby och Vallentuna. Så när som på ett enstaka år gäller detta även Danderyd, Tyresö och Värmdö. Tabell 4. Genomströmning i gymnasieskolan Andel nybörjare (%) år som fullföljde utbildningen inom 4 år exkl. Totalt IV-programmet Täby Tyresö Lidingö Nacka Vallentuna Danderyd Vaxholm Sollentuna Värmdö Ekerö Riket Nykvarn Salem Sigtuna Österåker Huddinge Länet Norrtälje Järfälla Upplands-Bro Upplands Väsby Solna Stockholm Nynäshamn Sundbyberg Botkyrka Södertälje Haninge I Sundbyberg och Södertälje har däremot under de senaste fem åren alltid minst 30 procent av nybörjarna inte fullföljt utbildningen inom 4 år. Med ett års undantag gäller detta även Botkyrka, Haninge och Järfälla. I en del kommuner är skillnaderna mycket stora beroende på om man räknar med dem som började på IV-programmet eller inte. Södertälje ligger i botten sett till den totala genomströmningen men om IV-programmet räknas bort placerar sig kommunen över länsgenomsnittet. 4 Individuella programmet är ett gymnasieprogram som är öppet för elever som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program, dvs. i grundskolan ej fått godkända betyg i ett eller flera av ämnena engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk. När tillräckliga kunskaper uppnås kan eleverna läsa övriga gymnasieprogram. 4

5 Tre av tio 20-åringar i länet saknar gymnasiekompetens Även när det gäller andelen gymnasieutbildade 20-åringar ligger Stockholms län sämre till jämfört med riket, 69 respektive 72 procent har gymnasiekompetens. Endast i Västmanlands och Västernorrlands län är andelen gymnasieutbildade 20-åringar lägre än i Stockholms län. Bäst är Halland där 79 procent har en fullföljd gymnasieutbildning. Stockholms län har konsekvent hört till de tre sämsta länen under de senaste fem åren. Andelen 20-åringar med gymnasiekompetens har minskat från 70 till 69. I riket har motsvarande andel legat oförändrad på 72 procent. Skillnaderna mellan stockholmskommunerna är dock betydande. I Täby har 80 procent av alla 20- åringar en fullföljd gymnasieutbildning medan mer än var tredje 20-åring i Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje, Haninge, Sundbyberg och Upplands Väsby saknar gymnasiekompetens. Mellan 2006 och 2010 har andelen 20-åringar utan gymnasiekompetens alltid varit låg (under 65 procent eller lägre) i Botkyrka, Södertälje och Sundbyberg. Det samma gäller för Nynäshamn och Haninge så när som på något enstaka år. Bland toppkommunerna har det varit mer varierat. Endast Lidingö har i alla år mellan 2006 och 2010 haft minst 75 procent 20-åringar med en fullföljd gymnasial utbildning. Sollentuna, Täby, Vallentuna, Danderyd och Tyresö återkommer bland länets bästa kommuner. Tabell 5. Gymnasieutbildade 20-åringar Andel invånare (%) 20 år, med fullföljd gymnasial utbildning Täby 80 Lidingö 78 Vaxholm 77 Nykvarn 76 Tyresö 76 Danderyd 75 Nacka 75 Vallentuna 74 Sollentuna 73 Ekerö 73 Riket 72 Värmdö 72 Salem 72 Österåker 71 Huddinge 70 Stockholm 69 Sigtuna 69 Länet 69 Solna 68 Norrtälje 68 Järfälla 67 Upplands-Bro 67 Sundbyberg 65 Haninge 65 Upplands Väsby 65 Södertälje 62 Nynäshamn 60 Botkyrka 60 Observera att måttet visar 20-åringarnas och utbildningsnivå. Detta är inte automatiskt synonymt med att de gått i skola i kommunen eller bodde i kommunen under sin skoltid. 5

6 Sex av tio 20-åringar i länet är behöriga till högre studier Att ha en fullföljd gymnasieutbildning innebär ofta men inte alltid att man är behörig till studier vid universitet och högskola. I Stockholms län har 61 procent av 20-åringarna en grundläggande behörighet till högre studier, en lägre andel jämfört med riksgenomsnittet på 64 procent. Återigen är det bara Västmanlands och Västernorrlands län som är ännu sämre än Stockholm. I såväl Jönköping, Västerbotten, Halland och Jämtland är 69 procent av 20- åringarna behöriga till högre studier. Under den senaste femårsperioden har andelen behöriga 20-åringar alltid legat under riksgenomsnittet i Stockholms län. Ett mindre smickrande resultat som endast delas med Västmanland, Södermanland och Skåne län. Skillnaderna mellan länets kommuner är dock mycket stora. Tre fjärdedelar av 20-åringarna i Lidingö och Täby är behöriga till universitetsstudier jämfört med endast hälften i Botkyrka, Nynäshamn och Södertälje. Förutom Lidingö och Täby, som står i en klass för sig, har även Sollentuna under den senaste femårsperioden haft behörighet bland minst 65 procent av sina 20-åringar. Med ett års undantag gäller detta även Danderyd, Vaxholm och Tyresö. Södertälje och Botkyrka är de enda kommuner som under de senaste fem åren konstant haft Tabell 6. Behörighet till universitet och högskola Andel invånare (%) 20 år, med grundläggande behörighet till universitet/högskola Lidingö 74 Täby 74 Danderyd 72 Vaxholm 71 Nykvarn 69 Tyresö 68 Nacka 67 Sollentuna 67 Vallentuna 66 Riket 64 Solna 63 Värmdö 63 Ekerö 62 Österåker 62 Norrtälje 62 Stockholm 61 Länet 61 Huddinge 60 Järfälla 59 Sundbyberg 58 Haninge 57 Upplands-Bro 57 Salem 56 Sigtuna 56 Upplands Väsby 53 Nynäshamn 51 Botkyrka 50 Södertälje 50 mindre än 55 procent behöriga 20-åringar. Men låga andelar behöriga är återkommande även i Nynäshamn, Sundbyberg, Salem, Sigtuna, Haninge och Nykvarn. Såväl tabell 4, 5 och 6 visar på gymnasieresultat där Stockholms län, sett till genomsnittet, ligger illa till. Jämfört med övriga riket är det en betydligt lägre andel som slutför sina gymnasiestudier och bland 20-åringarna har en lägre andel gymnasiekompetens och behörighet till högre studier. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Stockholms län tycks vara överrepresenterat både bland de sämsta och bästa prestationerna. Samtidigt som en stor andel unga är utan gymnasieutbildning och högskolebehörighet finns en stor andel som läser studieinriktade utbildningar, får mycket goda resultat och går vidare till högre studier, se tabell 7. Förutom den jämfört med övriga riket atypiska resultatbilden finns för samtliga mått mycket stora skillnader mellan länets kommuner. 6

7 Hälften går vidare till högre studier Hälften av de som avslutar en gymnasieutbildning i länet börjar läsa på högskola inom tre år efter sin studentexamen. Endast i Uppsala län går en högre andel, 52 procent, över till högre studier. I Gotlands och Jämtlands län går färre än var tredje över till högre studier efter gymnasieskolan. Under de senaste fem åren har mönstren varit de samma med Uppsala och Stockholm i topp och där runt hälften av studenterna går vidare till högre utbildning. I Jämtlands, Gotlands och Södermanlands län har få läst vidare under samma period (aldrig eller sällan andelar över 35 procent). Bland Stockholmskommunerna är Danderyd och Lidingö i en klass för sig då sju av tio väljer att läsa vidare efter gymnasiet. Även i Täby, Solna, Nacka och Stockholm går en klar majoritet av studenterna vidare till universitet eller högskola. Under den senaste femårsperioden har minst två tredjedelar av studenterna i Danderyd och Lidingö läst vidare. Det samma gäller åtminstone hälften av studenterna i Stockholm, Täby, Solna och Sollentuna. Även om länet här utmärker sig positivt jämfört med riket är övergången i åtta av länets kommuner lägre än riksgenomsnittet. Allra lägst är de i Värmdö, Nykvarn och Norrtälje där endast omkring 30 procent av de med gymnasieexamen läser vidare. Tabell 7. Övergång till högskola Övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymn.skolan 2007 Danderyd 75 Lidingö 69 Täby 59 Solna 55 Nacka 54 Stockholm 53 Sollentuna 52 Järfälla 52 Sundbyberg 51 Länet 49 Salem 48 Upplands-Bro 46 Botkyrka 46 Vaxholm 45 Huddinge 45 Tyresö 44 Ekerö 44 Upplands Väsby 44 Riket 42 Österåker 42 Södertälje 40 Sigtuna 39 Haninge 38 Vallentuna 36 Nynäshamn 36 Värmdö 33 Nykvarn 32 Norrtälje 30 Under den senaste femårsperioden har antalet Stockholmskommuner där en lägre andel än riksgenomsnittet läser vidare minskat från 11 till 8. Norrtälje, Värmdö och Södertälje har alltid hört hit och det samma, med något enstaka undantag, gäller Nynäshamn, Vallentuna och Nykvarn. Kontakt Vill du veta mer kan du kontakta: Gunhild Graseman Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för analys Tfn Om Nutid & framtid Nutid & framtid är en analysserie från Länsstyrelsens analysenhet. Syftet med serien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Stockholms län. 7

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Stockholm en annan del av rovdjurssverige?

Stockholm en annan del av rovdjurssverige? Stockholm en annan del av rovdjurssverige? RAPPORT 20:3 Göran Ericsson, Camilla Sandström SLU Umeå, Institutionen för vilt, fisk och miljö Oktoer 20 EN UNDERSÖKNING OM DJUR OCH NATUR Sammanfattning I maj

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE. Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann. Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1

WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE. Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann. Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1 WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1 Karlstads universitet Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer