Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms studenter flest, bäst och sämst"

Transkript

1 Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen tycks vara överrepresenterad både bland de sämsta och bästa prestationerna. 2011:5 Samtidigt som en stor andel av länets unga är utan gymnasieutbildning och högskolebehörighet finns en stor andel som läser studieinriktade utbildningar, får mycket goda resultat och går vidare till högre studier. Förutom skillnaderna jämfört med övriga riket finns för samtliga mått mycket stora skillnader mellan länets kommuner. Var femte elev som gick ut gymnasieskolan våren 2010 gjorde det i Stockholms län. Länets täta befolkning, breda utbud och förhållandevis goda kommunikationer bidrar till att relativt många elever läser en utbildning i en annan kommun än boendekommunen. En del kommuner har fler som bor än går i skola i kommunen, för andra är det tvärt om. Av de som fick slutbetyg bodde i Stockholms kommun men gick en utbildning i kommunen. I Danderyd är det dubbelt så många som går i skola jämfört med hur många som bor där. Tre kommuner i Stockholms län, Ekerö, Nykvarn och Vaxholm saknar helt gymnasieutbildning. I gymnasieskolan finns 17 nationella program. Även bland de kommuner som har utbildning erbjuder inte alla samtliga program. Tabell 1. Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2009/10 1 Antal elever Hemkommun Skolkommun Hemkommun andel (%) i fristående skola Stockholm Huddinge Nacka Södertälje Botkyrka Haninge Täby Sollentuna Järfälla Norrtälje Tyresö Sigtuna Lidingö Österåker Upplands Väsby Värmdö Solna Danderyd Vallentuna Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Upplands-Bro Salem Vaxholm Nykvarn Riket Stockholms län Riket utom Sthlm län Våren 2010 slutförde elever i riket gymnasieskolan med slutbetyg eller motsvarande. Av dessa fick slutbetyg, 552 fick motsvarande från International Baccalaureate och 213 motsvarande från Waldorfutbildningen.

2 Andelen elever i fristående skolor är betydligt högre i länet jämfört med övriga riket (35 respektive 17 procent). Variationerna mellan kommunerna är dock stora. I Österåker, Vaxholm, Täby, Solna och Danderyd gick majoriteten eller hälften av eleverna i fristående skolor. Endast Nynäshamn har en lägre andel i fristående skolor jämfört med genomsnittet utanför länet. Av de elever som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg i Stockholms län våren 2010 kom från en kommunal skola och från en skola med fristående huvudman. Motsvarande i Västra Götalands län, med näst flest friskoleelever, var friskoleelever av totalt elever. Två tredjedelar i Stockholms län har gått en studieinriktad utbildning Den största skillnaden mellan Stockholms län och övriga riket är den höga andelen som har läst en studieinriktad utbildning i länet. Dryga två tredjedelar, 69 procent, har läst någon av de studieinriktade utbildningarna jämfört med 48 procent i övriga riket. Kommunerna i tabell 2 är sorterade efter hur stor andel elever som läst en studieinriktad utbildning. Tabellen visar på mycket stora skillnader mellan länets kommuner. Över 90 procent av Danderydseleverna har läst en studieinriktad utbildning medan färre än hälften har gjort det samma i Norrtälje, Upplands-Bro och Nykvarn. Till studieinriktade utbildningar räknas program eller utbildning anknuten till följande program: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik, estetisk, Internatonal Baccalaureate samt Waldorf. Alla program, även de yrkesinriktade, ger högskolebehörighet men Skolverket skiljer mellan studie- och yrkesinriktade program där de senare kräver 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Källa: Samtliga datauppgifter i sammanställningen är hämtade från Skolverket eller är framräknade från Skolverkets uppgifter, statistik på nationell, läns- och kommunnivå samt uppgifter från databasen SIRIS. Tabell 2. Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan 2009/10 2 Totalt elevantal Andel (%) Studieinr. Yrkesinr. Danderyd ,0 6,1 Lidingö ,5 10,6 Täby ,5 16,7 Nacka ,9 19,2 Sollentuna ,8 23,4 Stockholm ,7 22,2 Solna ,8 29,7 Vaxholm ,2 30,0 Länet ,9 29,1 Järfälla ,2 30,9 Sundbyberg ,4 31,6 Salem ,6 33,3 Ekerö ,6 32,4 Vallentuna ,2 34,6 Botkyrka ,9 36,0 Huddinge ,7 36,3 Sigtuna ,6 36,1 Värmdö ,9 37,1 Upplands Väsby ,1 36,8 Tyresö ,6 39,4 Södertälje ,0 35,2 Nynäshamn ,9 43,7 Haninge ,8 42,3 Riket ,1 45,1 Österåker ,2 46,9 Nykvarn ,1 47,1 Riket utom länet ,1 48,8 Upplands-Bro ,4 51,1 Norrtälje ,3 50,4 2 Specialutformade program har ofta en kärna som anknyter till ett nationellt program. Då innehållet är känt redovisas dessa elever på respektive utbildning (studie- eller yrkesinriktning i tabell 2). I tabell 2 redovisas dock inte elever med specialutformat program vilket inte gått att klassificera (2 265 elever i riket varav 181 i Sthlm:s län). Tabell 2 redovisar heller inte de med individuellt program (IV) (616 i riket varav 190 i Sthlm:s län ()). Dessa elever ( ) motsvarar de andelar som fattas i tabellen jämfört med 100 % per kommun/region. 2

3 Samhällsvetenskap och naturvetenskap populärast Jämfört med övriga riket läser väldigt många Stockholmselever natur- och samhällsvetenskapsprogrammen. Exempelvis har 20 procent av länets studenter läst naturvetenskapsprogrammet jämfört med 11 procent i resterande Sverige. Tabell 3 är sorterad efter hur stor andel elever i Stockholms län som läst respektive program. Förutom att en stor andel i länet har läst natur- och samhällsvetenskapsprogrammen är länet underrepresenterat i en rad yrkesinriktade utbildningar. Programmen med grå bakgrund i tabellen är de där länets andel är mer än en procentenhet mindre jämfört med övriga riket. Trots att en fjärdedel av rikets alla barn i förskoleåldern finns i Stockholms län tar bara 1,5 procent Tabell 3. Elever med slutbetyg från nationella program, gymnasieskolan läsåret 2009/10 3 Program Riket utom länet Stockholms län Antal Andel Antal Andel Samhällsvetenskap , ,3 Naturvetenskap , ,6 Estetisk , ,3 El , ,7 Teknik , ,6 Medie , ,4 Handels- och administration , ,6 Bygg , ,6 Hotell- och restaurang , ,5 Hantverk , ,1 Fordon , ,6 Naturbruk , ,9 Omvårdnad , ,8 Barn- och fritid , ,5 Energi 818 1, ,8 Industri ,2 85 0,5 Livsmedel 439 0,6 32 0,2 Total , ,0 av eleverna examen från Barn- och fritid, jämfört med 5 procent i övriga riket. Även bygg-, eloch omvårdnad är exempel på underrepresenterade gymnasieprogram i länet. Om man räknar samman andelarna som fått slutbetyg från de nationella programmen avseende studieinriktning bekräftas bilden från tabell 2. En majoritet av länets elever har läst något av de studieinriktade programmen (samhällsvetenskap, naturvetenskap, estetisk, teknik) - 67 procent jämfört med 46 i övriga riket. Skillnaden i dessa procentsatser jämfört med de i tabell 2 (69 respektive 48) orsakas av att elever från International Baccalaureate, Waldorf och Specialutformade program inte är med i tabell 3. 3 I tabell 3 ingår endast de elever som fått slutbetyg från nationella program vid kommunal eller fristående skola. Elever med slutbetyg från specialutformade program ( i riket varav i länet), Individuellt program (616 i riket varav 181 i länet (skolkommun)), International Baccalaureate (552 i riket) eller Waldorf (213 i riket) ingår ej. Tillsammans utgör de här undantagna eleverna ca 15 procent av dem som slutförde gymnasieskolan 2009/10. 3

4 Färre slutför sin gymnasieutbildning Av de elever som år 2006 påbörjade en gymnasieutbildning i Stockholms län hade endast 74 procent fullföljt den fyra år senare. Om man räknar bort de elever som började på det individuella programmet 4 ökar andelen till 80 procent. Genomströmningen är därmed lägre jämfört med riket där 76 respektive 83 procent av nybörjarna fullföljde utbildningen inom fyra år. Endast Västmanlands och Västernorrlands län har en sämre total genomströmning än Stockholms län. Under den senaste femårsperioden har dessa tre län samt Uppsala konstant haft en hög andel om minst 25 procent av nybörjarna som inte fullföljt sin utbildning inom 4 år. Även när man ser till genomströmning exklusive IV-programmet delar Stockholm jumboplatsen med Uppsala, Västmanlands och Västernorrlands län. Under de senaste fem åren har runt 20 procent av eleverna i dessa län (exklusive de vid IV-programmen) inte fullföljt sin utbildning. Som framgår av tabell 4 finns stora skillnader mellan länets kommuner. Andelen elever som inom fyra år fullföljer en gymnasieutbildning varierar mellan 83 procent i Täby och 68 procent i Haninge. Fyra stockholmskommuner har under den senaste femårsperioden alltid haft en bättre genomströmning jämfört med riksgenomsnittet: Lidingö, Sollentuna, Täby och Vallentuna. Så när som på ett enstaka år gäller detta även Danderyd, Tyresö och Värmdö. Tabell 4. Genomströmning i gymnasieskolan Andel nybörjare (%) år som fullföljde utbildningen inom 4 år exkl. Totalt IV-programmet Täby Tyresö Lidingö Nacka Vallentuna Danderyd Vaxholm Sollentuna Värmdö Ekerö Riket Nykvarn Salem Sigtuna Österåker Huddinge Länet Norrtälje Järfälla Upplands-Bro Upplands Väsby Solna Stockholm Nynäshamn Sundbyberg Botkyrka Södertälje Haninge I Sundbyberg och Södertälje har däremot under de senaste fem åren alltid minst 30 procent av nybörjarna inte fullföljt utbildningen inom 4 år. Med ett års undantag gäller detta även Botkyrka, Haninge och Järfälla. I en del kommuner är skillnaderna mycket stora beroende på om man räknar med dem som började på IV-programmet eller inte. Södertälje ligger i botten sett till den totala genomströmningen men om IV-programmet räknas bort placerar sig kommunen över länsgenomsnittet. 4 Individuella programmet är ett gymnasieprogram som är öppet för elever som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program, dvs. i grundskolan ej fått godkända betyg i ett eller flera av ämnena engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk. När tillräckliga kunskaper uppnås kan eleverna läsa övriga gymnasieprogram. 4

5 Tre av tio 20-åringar i länet saknar gymnasiekompetens Även när det gäller andelen gymnasieutbildade 20-åringar ligger Stockholms län sämre till jämfört med riket, 69 respektive 72 procent har gymnasiekompetens. Endast i Västmanlands och Västernorrlands län är andelen gymnasieutbildade 20-åringar lägre än i Stockholms län. Bäst är Halland där 79 procent har en fullföljd gymnasieutbildning. Stockholms län har konsekvent hört till de tre sämsta länen under de senaste fem åren. Andelen 20-åringar med gymnasiekompetens har minskat från 70 till 69. I riket har motsvarande andel legat oförändrad på 72 procent. Skillnaderna mellan stockholmskommunerna är dock betydande. I Täby har 80 procent av alla 20- åringar en fullföljd gymnasieutbildning medan mer än var tredje 20-åring i Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje, Haninge, Sundbyberg och Upplands Väsby saknar gymnasiekompetens. Mellan 2006 och 2010 har andelen 20-åringar utan gymnasiekompetens alltid varit låg (under 65 procent eller lägre) i Botkyrka, Södertälje och Sundbyberg. Det samma gäller för Nynäshamn och Haninge så när som på något enstaka år. Bland toppkommunerna har det varit mer varierat. Endast Lidingö har i alla år mellan 2006 och 2010 haft minst 75 procent 20-åringar med en fullföljd gymnasial utbildning. Sollentuna, Täby, Vallentuna, Danderyd och Tyresö återkommer bland länets bästa kommuner. Tabell 5. Gymnasieutbildade 20-åringar Andel invånare (%) 20 år, med fullföljd gymnasial utbildning Täby 80 Lidingö 78 Vaxholm 77 Nykvarn 76 Tyresö 76 Danderyd 75 Nacka 75 Vallentuna 74 Sollentuna 73 Ekerö 73 Riket 72 Värmdö 72 Salem 72 Österåker 71 Huddinge 70 Stockholm 69 Sigtuna 69 Länet 69 Solna 68 Norrtälje 68 Järfälla 67 Upplands-Bro 67 Sundbyberg 65 Haninge 65 Upplands Väsby 65 Södertälje 62 Nynäshamn 60 Botkyrka 60 Observera att måttet visar 20-åringarnas och utbildningsnivå. Detta är inte automatiskt synonymt med att de gått i skola i kommunen eller bodde i kommunen under sin skoltid. 5

6 Sex av tio 20-åringar i länet är behöriga till högre studier Att ha en fullföljd gymnasieutbildning innebär ofta men inte alltid att man är behörig till studier vid universitet och högskola. I Stockholms län har 61 procent av 20-åringarna en grundläggande behörighet till högre studier, en lägre andel jämfört med riksgenomsnittet på 64 procent. Återigen är det bara Västmanlands och Västernorrlands län som är ännu sämre än Stockholm. I såväl Jönköping, Västerbotten, Halland och Jämtland är 69 procent av 20- åringarna behöriga till högre studier. Under den senaste femårsperioden har andelen behöriga 20-åringar alltid legat under riksgenomsnittet i Stockholms län. Ett mindre smickrande resultat som endast delas med Västmanland, Södermanland och Skåne län. Skillnaderna mellan länets kommuner är dock mycket stora. Tre fjärdedelar av 20-åringarna i Lidingö och Täby är behöriga till universitetsstudier jämfört med endast hälften i Botkyrka, Nynäshamn och Södertälje. Förutom Lidingö och Täby, som står i en klass för sig, har även Sollentuna under den senaste femårsperioden haft behörighet bland minst 65 procent av sina 20-åringar. Med ett års undantag gäller detta även Danderyd, Vaxholm och Tyresö. Södertälje och Botkyrka är de enda kommuner som under de senaste fem åren konstant haft Tabell 6. Behörighet till universitet och högskola Andel invånare (%) 20 år, med grundläggande behörighet till universitet/högskola Lidingö 74 Täby 74 Danderyd 72 Vaxholm 71 Nykvarn 69 Tyresö 68 Nacka 67 Sollentuna 67 Vallentuna 66 Riket 64 Solna 63 Värmdö 63 Ekerö 62 Österåker 62 Norrtälje 62 Stockholm 61 Länet 61 Huddinge 60 Järfälla 59 Sundbyberg 58 Haninge 57 Upplands-Bro 57 Salem 56 Sigtuna 56 Upplands Väsby 53 Nynäshamn 51 Botkyrka 50 Södertälje 50 mindre än 55 procent behöriga 20-åringar. Men låga andelar behöriga är återkommande även i Nynäshamn, Sundbyberg, Salem, Sigtuna, Haninge och Nykvarn. Såväl tabell 4, 5 och 6 visar på gymnasieresultat där Stockholms län, sett till genomsnittet, ligger illa till. Jämfört med övriga riket är det en betydligt lägre andel som slutför sina gymnasiestudier och bland 20-åringarna har en lägre andel gymnasiekompetens och behörighet till högre studier. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Stockholms län tycks vara överrepresenterat både bland de sämsta och bästa prestationerna. Samtidigt som en stor andel unga är utan gymnasieutbildning och högskolebehörighet finns en stor andel som läser studieinriktade utbildningar, får mycket goda resultat och går vidare till högre studier, se tabell 7. Förutom den jämfört med övriga riket atypiska resultatbilden finns för samtliga mått mycket stora skillnader mellan länets kommuner. 6

7 Hälften går vidare till högre studier Hälften av de som avslutar en gymnasieutbildning i länet börjar läsa på högskola inom tre år efter sin studentexamen. Endast i Uppsala län går en högre andel, 52 procent, över till högre studier. I Gotlands och Jämtlands län går färre än var tredje över till högre studier efter gymnasieskolan. Under de senaste fem åren har mönstren varit de samma med Uppsala och Stockholm i topp och där runt hälften av studenterna går vidare till högre utbildning. I Jämtlands, Gotlands och Södermanlands län har få läst vidare under samma period (aldrig eller sällan andelar över 35 procent). Bland Stockholmskommunerna är Danderyd och Lidingö i en klass för sig då sju av tio väljer att läsa vidare efter gymnasiet. Även i Täby, Solna, Nacka och Stockholm går en klar majoritet av studenterna vidare till universitet eller högskola. Under den senaste femårsperioden har minst två tredjedelar av studenterna i Danderyd och Lidingö läst vidare. Det samma gäller åtminstone hälften av studenterna i Stockholm, Täby, Solna och Sollentuna. Även om länet här utmärker sig positivt jämfört med riket är övergången i åtta av länets kommuner lägre än riksgenomsnittet. Allra lägst är de i Värmdö, Nykvarn och Norrtälje där endast omkring 30 procent av de med gymnasieexamen läser vidare. Tabell 7. Övergång till högskola Övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymn.skolan 2007 Danderyd 75 Lidingö 69 Täby 59 Solna 55 Nacka 54 Stockholm 53 Sollentuna 52 Järfälla 52 Sundbyberg 51 Länet 49 Salem 48 Upplands-Bro 46 Botkyrka 46 Vaxholm 45 Huddinge 45 Tyresö 44 Ekerö 44 Upplands Väsby 44 Riket 42 Österåker 42 Södertälje 40 Sigtuna 39 Haninge 38 Vallentuna 36 Nynäshamn 36 Värmdö 33 Nykvarn 32 Norrtälje 30 Under den senaste femårsperioden har antalet Stockholmskommuner där en lägre andel än riksgenomsnittet läser vidare minskat från 11 till 8. Norrtälje, Värmdö och Södertälje har alltid hört hit och det samma, med något enstaka undantag, gäller Nynäshamn, Vallentuna och Nykvarn. Kontakt Vill du veta mer kan du kontakta: Gunhild Graseman Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för analys Tfn Om Nutid & framtid Nutid & framtid är en analysserie från Länsstyrelsens analysenhet. Syftet med serien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Stockholms län. 7

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Övergången från gymnasieskolan till högskolan

Övergången från gymnasieskolan till högskolan STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 39 anders.wiberg@hsv.se 2007/10 Övergången från gymnasieskolan till högskolan I regleringsbrevet för 2007 har regeringen

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan 111129 Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan 2011-09-14 Redaktörer för rapporten Alf Solander, gymnasiechef, Botkyrka Anders Byfeldt, utvecklingsledare, Botkyrka Lena Lihammar-Bergill, kvalitetscontroller,

Läs mer

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden RAPPORT 2010:2 Göran Ericsson, Camilla Sandström, Jonas Kindberg, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU www.vfm.slu.se Anna Zachrisson,

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer