En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm"

Transkript

1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och Malmö. Jämförelserna görs utifrån ett antal olika nyckeltal som samtliga beskriver läget i för- och grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. De tre storstadsregionerna ser olika ut vad det gäller struktur, storlek och förutsättningar. Med hjälp av SCB:s (Statistiska centralbyrån) statistiska indelning över storstadsområden kan jämförelser göras. SCB kallar regionerna för öteborg, tockholm och almö, vilket även valts att göra i denna rapport. De nyckeltal och värden som presenteras i rapporten är hämtade i Kommundatabasen, vilken i sin tur hämtar sina uppgifter från Skolverket och SCB. I Kommundatabasen finns en mängd olika nyckeltal inom flera olika verksamheter och för denna rapport har tio nyckeltal kopplade till GR:s regionalpolitiska mål valts ut. 1

2 SCB:s statistiska indelning över storstadsområden De tre storstadsområdena är en gruppering av kommuner som gränsar till varandra runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Indelningen bygger på statistik över pendling och flyttning mellan centralkommuner och kranskommuner och tar hänsyn till existerande planeringssamverkan i de tre regionerna. I officiell statistik används indelningen vid redovisning av befolkning, boende, byggande och byggkostnader, partisympatier samt arbetskraftsundersökningar. Som regel används storstadsbegreppet även i internationella statistiköversikter. Indelningen härstammar från mitten av 196-talet. Efter samråd med intressenter i de tre regionerna och med stöd av ökad pendling och flyttning beslöt SCB i januari 25 att aktualisera indelningen. Till tockholm lades då kommunerna Norrtälje, Nykvarn, Södertälje och Nynäshamn (sammanlagt 26 kommuner). Stockholm kom därmed att överensstämma med Stockholms län. öteborg utökades med Alingsås och Lilla Edet, tillsammans 13 kommuner och därmed stämde indelningen överens med Göteborgsregionens kommunalförbund. Till Stor- Malmö fördes Skurup, Eslöv och Höör och som därmed kom att omfatta 12 kommuner. På sidan 9 i rapporten finns en komplett lista över de kommuner som ingår i respektive region. Några ord om Kommundatabasen Kommundatabasen (www.kommundatabas.se) innehåller över 1 kommunala nyckeltal som beskriver grund- och gymnasieskola, omsorg om äldre och funktionshindrade, stöd och bistånd inom den sociala omsorgen samt kultur och fritid. Nyckeltalen ger besked om de olika verksamheternas kostnader, omfattning och kvalitet, och uppgifter fanns att hämta från och med år Kommundatabasen är skapad i syfte att främja benchmarking mellan kommuner och erbjuder en rad möjligheter att på olika sätt jämföra och analysera olika kommuner. Kommundatabasen drivs idag av RKA Rådet för främjande av kommunala analyser. RKA är en ideell förening stiftad av staten och Sveriges Kommuner och Landsting. RKA startade sin verksamhet den 1 januari 26 efter förslag presenterade i ett delbetänkande till SOU:25:11 Jämförelsevis styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting. Rådets uppgifter är att bedriva drift och vidareutveckling av Kommundatabasen, samt stimulera jämförelser och stödja uppföljning av måluppfyllelse och resursanvändning i kommuner och landsting. 2

3 Nyckeltalen Nedan presenteras tio nyckeltal med tillhörande kommentar. I kommentarerna görs inga värderingar utan syftet är endast att konstatera hur läget ser ut i de tre regionerna för åren 23, 24 och 25. För att kunna göra rättvisa jämförelser har ett vägt medelvärde för respektive region räknats ut och som tar hänsyn till antalet invånare i varje kommun. För att se definitionerna av Kommundatabas beräkningar för respektive nyckeltal, se sidan 9. I Kommundatabasen ingår fristående skolor, vilket inte är fallet om uppgifterna hämtas direkt från Skolverkets databas. Detta kan då innebära att resultat i att denna rapport skiljer sig från statistik och rapporter från Skolverket. Genomsnittligt meritvärde i åk ,9 211,4 213,5 212,4 212,5 214, ,8 28, Diagram 1 Värdena för Stor- Stockholm och öteborg är relativt lika gällande det genomsnittliga meritvärdet i åk 9. Under de tre senaste åren har Stor Stockholm ökat sitt meritvärde och har under 25 som under övriga två år det högsta värdet. Även öteborg har under samtliga år ökat värdet och ligger efter Stor Stockholm. almö ligger betydligt lägre än övriga två regioner och efter en ökning under 24 minskade åter värdet under 25. 3

4 Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan ,6 91,2 9,6 9,4 88,5 88,4 9,1 85,2 89, Diagram 2 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan är högst i öteborg som under de tre senaste åren legat på en relativt jämn nivå. tockholm ligger strax under och sist ligger almö som har en betydligt lägre andel behöriga elever. Generellt för de tre regionerna är att samtliga gjort en minskning mellan 24 och 25. Kostnad (kr) exkl lokaler per elev i förskoleklass och grundskola Diagram 3 öteborg har i grundskola och förskoleklass de allra lägsta kostnaderna och har så haft under samtliga tre år. Därefter ligger almö som ligger något lägre än tockholm som har de högsta kostnaderna. Generellt så har kostnaderna (exkl. lokaler ) per elev i förskoleklass och grundskola för samtliga tre regioner ökat under de tre senaste åren. 4

5 Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad Gymnasieutbildning, totalt 14, 5 14, 4 14, 3 14,2 14, , 9 13, 8 13, 7 13, 6 Diagram 4 14, 4 14, 4 14, 3 14, 3 14, 3 14, 3 14, 1 14, 1 14 Generellt för samtliga tre regioner är att små förändringar över tid har skett. Under 23 och 24 hade tockholm den högsta genomsnittliga betygspoängen efter avslutat gymnasium för att under 25 sjunka till samma poäng som öteborg. öteborg har under samtliga tre år haft en konstant betygspoäng och legat strax under tockholm. almö gjorde en knapp ökning mellan 23 och 24 och behöll under 25 denna betygspoäng. Kostnad (kr) per elev i gymnasieskolan Diagram 5 Under 23 och 24 hade öteborg den lägsta kostnaden per elev i gymnasieskolan bland de tre regionerna för att därefter under 25 öka sina kostnader. Under 25 hade Stor- Stockholm de lägsta kostnaderna och har minskat marginellt mot öteborg. Mellan 23 och 24 sjönk tockholms kostnader rejält vilket delvis kan förklaras med en felbudgetering som justerades till 24. almö har under samtliga tre år stadigt ökat sina kostnader och har under 24 och 25 de allra högsta kostnaderna. 5

6 Andel (%) folkbokförda gymnasieelever i fristående skolor ,7 1,3 2,8 19,5 19, ,9 14,3 25,2 5 Diagram 6 Samtliga regioner har under de tre åren ökat sin andel folkbokförda gymnasieelever i fristående skolor och andelen har samtidigt stadigt ökat. tockholm har under samtliga tre år haft den högsta andelen. Därefter kommer öteborg som även de har en relativt hög andel. Stor- Malmö har en betydligt lägre andel gymnasieelever i fristående skolor än övriga två regioner. Andel (%) folkbokförda gymnasieelever på IV-program 1 8 9,3 9,2 8,8 8,3 8,4 8,6 7,4 7,5 7, Diagram 7 öteborg har den lägsta andelen gymnasieelever folkbokförda på IV-program och har så haft under samtliga tre år. Därefter kommer tockholm följd av almö som har den högsta andelen gymnasieelever på IV-program. Varje region har under samtliga tre år behållit sin rangordning. 6

7 Andel (%) 2-åringar med grundläggande behörighet till universitet och högskola ,3 58,9 54,6 65,2 6,7 57,7 63,9 62,1 59, Diagram 8 Andelen 2-åringar med grundläggande behörighet till universitet och högskola är högst i Stor- Göteborg och har så varit under samtliga tre jämförda år. Efter den kraftiga uppgången mellan 23 och 24 sjönk andelen behöriga mellan 24 och 25, något som öteborg var ensam om bland regionerna. Både tockholm och almö har under 23, 24 och 25 ökat i andelen behöriga till universitet och högskola även om skillnaden regionerna emellan är liten så har almö en högre andel än tockholm. Andel (%) gymnasieelever som fullföljt sin utbildning inom 4 år , ,7 76,5 73, ,9 75,2 74, Diagram 9 Under 23 och 24 hade samtliga regioner en ökning i andelen gymnasieelever som fullföljt in utbildning inom 4 år. Under 25 har öteborg minskat i andel medan både Stor- Stockholm och almö har fortsatt att öka. Man kan därigenom se att de tidigare relativt stora skillnaderna regionerna emellan nu har minskat och att andelen nu befinner sig på en mycket jämn nivå. 7

8 Andel (%) invånare i vuxenutbildningen per invånare 2-64 år ,6 6,3 6,2 5,9 5,1 5,3 2 1 Diagram 1 Jämförande siffror för andelen invånare i vuxenutbildningen finns endast för 23 och 24 beroende på att materialet för 25 ej ännu publicerats. Vad man kan se för 23 och 24 är att det är mycket jämn mellan de tre regionerna. almö har som ensam region minskat sin andel under 24 medan både öteborg och tockholm har ökat sina andelar, om än marginellt. 8

9 SCB:s statistiska indelning över storstadsområden öteborg 13 kommuner Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lilla Edet Lerum Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö almö 12 kommuner Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Skurup Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge tockholm 26 kommuner Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker 9

10 Definitioner på Kommundatabasens beräkningar Genomsnittligt meritvärde i åk 9 Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antalet elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser skolkommun och läsår. Meritvärde för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=1, VG=15 och MVG=2). Det möjliga maxvärdet är 32 poäng. Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till gymnasium Antal behöriga elever till gymnasieskolan i årskurs 9 dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i åk 9. Uppgifterna avser skolkommun och läsår. Kostnad (kr) exkl. lokaler per elev i förskoleklass och grundskola (skolkommun) Bruttokostnad minus lokalkostnader, interna och externa (avgifter) intäkter för förskoleklass och grundskola dividerat med antal elever i kommunen (skolkommun). Uppgiften avser kalenderår. Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, totalt Elevernas sammanlagda betygspoäng dvs. kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (IG=, G=1, VG=15 och MVG=2) dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Endast betygsatta kurser är medräknade. Avser elever folkbokförda i kommunen. Endast betygsatta kurser är medräknade. Uppgiften avser läsår. Kostnad (kr) per elev i gymnasieskolan Bruttokostnad minus interna och externa intäkter (ej statsbidrag) och försäljning till andra kommuner och landsting för gymnasieskolan dividerat med antal gymnasieelever folkbokförda i kommunen den 15/1 (hemkommun). Uppgiften avser kalenderår. Andel (%) folkbokförda gymnasieelever i fristående gymnasieskolor Antal folkbokförda elever i fristående gymnasieskolor, dividerat med totala antalet elever i kommunen. Andel (%) folkbokförda gymnasieelever på IV-program Andel folkbokförda elever på IV dividerat med totala antalet gymnasieelever i kommunen. Uppgiften avser läsår, mätt 15/1. Andel (%) 2-åringar med grundläggande behörighet till universitet och högskola Andel 2-åringar som har behörighet till universitets- och högskolestudier dvs. 2-åringar som har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar 9 % av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Avser 2-åringar folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Andel (%) gymnasielever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 4 år. Andel av alla nybörjare i år 1 den 15/1 som avgått med slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasieskolan inom 4 år. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Andel (%) invånare i vuxenutbildningen per invånare 2-64 år Antal i kommunen folkbokförda 2-64 åringar som deltar i komvux och SFI i kommunens eller annans regi, dividerat med antalet invånare 2-64 år, grupperat på hemkommun. Uppgiften avser läsår. 1

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Upplysningar om innehållet: Tor Hatlevoll, 08-452 79 69 Lena Jutdal, 08-452 79 37 Therese Edvardsson, 08-452 70 00 Mona Fridell,

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län November 2013 Innehåll Inledning... 2 Välfärdens verksamheter i kommuner och landsting... 3 Hur finansierar kommuner och landsting sin verksamhet?...

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

PRODUKTIVITETSLÄGET I

PRODUKTIVITETSLÄGET I ID: 12713 PRODUKTIVITETSLÄGET I SVENSKT BYGGANDE 2013 Nybyggnad flerbostadshus och kontor Per- Erik Josephson Juni 2013 2 Förord Den här rapporten redovisar produktivitetsrelaterade data för nybyggnadsprojekt,

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer