Uppdrag, nuläge och mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag, nuläge och mål"

Transkript

1 Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet som bedrivs i kommunal regi samt för verksamheterna inom Kulturskolan och Upptech. Nämnden ska inom sitt ansvarsområde svara för styrning och ledning, ekonomisk planering och förvaltning samt ge information om nämndens verksamhet. Därutöver har nämnden vissa särskilda uppdrag såsom beslut om godkännande för, samt utöva tillsyn över fristående förskolor och fritidshem, fristående förskoleklass samt möjlighet till insyn i fristående skolors verksamhet. Vidare finns ett antal övriga åligganden inom nämndens kompetensområde. Kommunprogram Kommunfullmäktige har antagit ett kommunprogram för den innevarande mandatperioden som tillsammans med de statliga måldokumenten, utgör grunden för det demokratiska systemets styrning av verksamheten. I kommunprogrammet anges också de kommunala mål och uppdrag som under innevarande mandatperiod är uppsatta för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola. Ökad valfrihet för medborgarna inom omsorg och skola samt ökat självbestämmande till rektorerna är centrala områden i kommunprogrammet. Nyckeltal, jämförelser andra kommuner Den 1 och 2 april 2014, vid arbetsutskottets VIP-dagar (förstärkt AU), lyftes som inledning ett antal nyckeltal med fokus på jämförelser med övriga kommuner i det s.k. 8-kommunersnätverket. Nedan redovisas dessa samt kortare analyser för förskola, fritidshem och grundskola. Jämförelsenyckeltal förskola Barn per årsarbetare 1 Jönköpings kommun har en hög personaltäthet i förskolorna. I jämförelse med det så kallade 8- kommunersnätverket har Jönköping den bästa personaltätheten de senaste fem åren och 1 Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: Skolverket Obs! Bruten skala. 3

2 Procent UPPDRAG, NULÄGE OCH MÅL kommunen är också bäst av kommungruppen större städer 2 samtliga år. Med en personaltäthet på 4,4 barn per årsarbetare 2012 placerades Jönköping på andra på andra plats av samtliga kommuner. För 2013 är personaltätheten 4,8 barn/årsarbetare vilket innebär placering 21 av samtliga kommuner. Inför redovisningen av nyckeltalet 2013 gjordes en kvalitetssäkring av underlaget och det förklarar till stor del den lägre personaltätheten då det upptäcktes felaktiga poster. Barn per årsarbetande förskollärare 3 Skolverket redovisar förskollärartäthet sedan två år tillbaka. Jönköping hade ,1 barn per årsarbetande förkollärare och 2013 hade det ökat något, till 5,4 barn per förskollärare. Med den förskollärartätheten är Jönköping bäst i riket båda åren, 2013 delas förstaplatsen med Arvidsjaur. Spridningen är stor bland rikets kommuner där kommunen med den lägsta förskollärartätheten har 22 barn på varje förskollärare. Andel årsarbetare med förskollärarutbildning Diagram 3. Andel årsarbetare med förskollärarutbildning, kommunal regi I gruppen större städer ingår kommuner som har invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. Källa: SKL 3 Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetande förskollärare, kommunal regi. Källa: Skolverket 4 Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarutbildning, kommunal regi, Årsarbetare: Anställda som arbetar med barn (exkl. städ- och kökspersonal) omräknat till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Förskolechefs schemalagda arbetstid i barngrupp är inräknad. Förskollärarutbildning: Personal med förskollärarutbildning och lärarutbildning. Källa: Skolverket 4

3 Jönköpings kommuns förskolor i egen regi har den högsta andelen årsarbetare med förskollärarutbildning (89 %) av samtliga kommuner Det är dock viktigt att beakta att nyckeltalet inte kan likställas med legitimerade/legitimationsberättigade förskollärare då exempelvis lokalt behöriga förskollärare ingår. Barngrupper, antal barn per avdelning 5 Efter två år av minskade barngrupper 2011 (14,4) och 2012 (14,3) ökade barngruppernas storlek 2013 (15). Ökningen beror dels på den stora ökningen av barn i förskoleåldern i kommunen, dels på ekonomiska balanskrav för förskolenheterna, 2012 visade de ett betydande underskott. Som diagram 4 visar har Jönköping mindre barngrupper jämfört med jämförelsenätverket och 2012 hade Jönköping de minsta barngrupperna bland alla kommuner i gruppen större städer, övriga år är det endast Lund som har färre barn i grupperna. Kostnad per inskrivet barn 6 5 Totalt antal inskrivna barn i kommunal regi dividerat med totalt antal avdelningar i kommunal regi. Källa: Skolverket Obs! Bruten skala 6 Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. Obs! Bruten skala. 5

4 Andel UPPDRAG, NULÄGE OCH MÅL Förskoleverksamheten kostar mer för varje år, trenden är densamma i alla jämförelsekommuner och i riket. Jönköping har en hög kostnad per inskrivet barn, den högsta bland jämförelsekommunerna och i jämförelse med större städer har Lund och Umeå en högre kostnad för förskoleverksamhet. I relation till samtliga kommuner finns Jönköping 2012 på plats 262 av 290 kommuner. 28 kommuner ger mer resurser till förskolan än Jönköping, 2009 hade 53 kommuner en högre kostnad för förskoleverksamhet än Jönköping. Jämförelsenyckeltal fritidshem Antal elever per avdelning 7 Jönköping har i jämförelse med 8-kommunersnätverket små grupper i fritidshemmen och har under de fyra år nyckeltalet redovisats enligt gällande definition toppat på 40,9 barn per grupp 2012 för att 2013 vara nere på hittills lägsta noteringen 33,8 barn per grupp. Av jämförelsekommunerna är det, förutom Jönköping, Linköping som har mindre grupper än genomsnittet för riket. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 8 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Diagram 7. Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi Antal inskrivna barn i kommunal regi dividerat med antal avdelningar i kommunal regi. Med en avdelning menas en barngrupp i vilken fritidshemsverksamhet bedrivs. Källa: Skolverket 6

5 Förutom jämförelsevis små barngrupper har Jönköping den högsta andelen högskoleutbildad personal i fritidshemmen var 93,3 procent av årsarbetarna högskoleutbildade, året efter sjönk andelen något, till 91,4 procent för att ytterligare sjunka 2012, till 88 procent. Jönköping återfinns dock alla jämförelseår bland de 25 procent av kommunerna med högst andel högskoleutbildad personal, 2013 då andelen likt 2012 var 88 procent, finns Jönköping på plats 17 av samtliga kommuner. Antal barn per årsarbetare 9 Jönköping har hög personaltäthet i de kommunala fritidshemmen, samtliga jämförelseår har Jönköping den bästa personaltätheten var det 14 barn per årsarbetare. Därefter har personaltätheten minskat något för att 2013 vara 15,2 barn per årsarbetare. Jönköping återfinns som enda kommun av jämförelsekommunerna bland de 25 procent bästa kommunerna i landet och är 2013 på plats Andel årsarbetare på kommunalt fritidshem med förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning. Här ingår också personer som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade tjänster och personer som haft förordnande som behöriga. Källa: Skolverket 9 Antal inskrivna barn i kommunalt fritidshem dividerat med antal årsarbetare kommunalt fritidshem. Avser egen regi. Källa: SCB och Skolverket. 7

6 Jämförelsenyckeltal grundskola Andel elever som når målen i alla ämnen 10 Jönköping ligger bra till i jämförelse när det gäller andelen elever som når målen i alla ämnen har Jönköping den största andelen som når målen och har under hela jämförelseperioden varit bland de kommunerna med högst andel, bara Uppsala och Västerås har någon gång de senaste fem åren haft bättre resultat. Att flickor presterar bättre än pojkar gäller såväl i Jönköping som i övriga jämförelsekommuner och riket som helhet. Skillnaden mellan könen i Jönköping har dock minskat avsevärt de senaste åren, till viss del beroende på att flickornas resultat försämrats men 2013 syns en liten förbättring igen hos flickorna samtidigt som pojkarnas resultat fortsätter att förbättras. Skillnaden mellan könen i Jönköping var som störst 2011 där 81,7 procent av flickorna och 72,4 procent av 10 Andel (%) av avgångseleverna som uppnått målen, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket 8

7 pojkarna nådde målen i alla ämnen nådde 79,4 procent av flickorna och 78,6 procent av pojkarna målen i alla ämnen. För såväl flickor som pojkar har Jönköping högre andel än alla jämförelsekommuner och över genomsnittet för såväl riket som gruppen större städer. Jönköping är 37 bästa kommun 2013 vad gäller pojkar, 2009 var Jönköping på plats 122. Generellt är jämförelsekommunerna bra på att motverka skillnaderna mellan könen men Jönköping har den lägsta skillnaden Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet 11 På de tre år som mätning skett avseende andelen som är behörig till yrkesprogram i den nya gymnasieskolan GY11 har Jönköping visat bättre resultat för varje år var 86,1 procent av eleverna behöriga, 2012 var det 87,2 procent och 2013 var 88,7 procent av eleverna som avslutade årskurs nio behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Jönköping står sig väl i relation till jämförelsekommunerna och är bästa kommun Jämförelsekommunerna som helhet är dock relativt lågpresterande när det kommer till behörigheten, ingen av kommunerna återfinns bland de 100 bästa kommunerna i riket, 2013 återfinns Jönköping på plats Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. 9

8 I diagram 11 framgick att andelen behöriga totalt i Jönköping förbättrats för varje år. Men vid en jämförelse mellan könen framgår att det är pojkarna som står för förbättringen medan andelen behöriga flickor minskat för varje år. Att andelen behöriga flickor minskat för varje år är ett faktum i sex av åtta jämförelsekommuner, endast Örebro och Uppsala avviker från mönstret. I Örebro ökade andelen behöriga flickor mellan 2011 och 2012 för att åter minska 2013 och i Uppsala minskade andelen behöriga flickor 2012 för att åter öka Det är bara Jönköping och Uppsala som har en högre andel behöriga pojkar än flickor. I Uppsala har andelen behöriga pojkar varit högre än flickor samtliga tre år och skillnaden mellan könen 2013 är 0,5 procentenheter till pojkarnas fördel. I Jönköping däremot var det 88 procent behöriga flickor 2011 mot 84,2 procent pojkar. Fram till 2013 har andelen behöriga flickor minskat till 86,6 procent medan andelen behöriga pojkar ökat stort till 90,5 procent. Med det är Jönköping 64:e kommun i landet avseende andelen behöriga pojkar men 166:e kommun avseende flickors behörighet. 10

9 Genomsnittligt meritvärde 12 Efter några år med sjunkande meritvärden i Jönköping har en ökning skett 2012 och Det genomsnittliga meritvärdet 2013 var 210. Jönköping ligger något över snittet för riket och större städer, av jämförelsekommunerna är det Uppsala och Linköping som 2013 har ett bättre genomsnittligt meritvärde. Uppsala återfinns 2013 bland de bästa 25 procenten i riket, övriga jämförelsekommuner befinner sig i mitten (Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro) eller bland de lägsta 25 procent (Eskilstuna, Gävle). Liksom vad gäller behörigheten till yrkesprogram så förbättras pojkarnas genomsnittliga meritvärde i Jönköping medan flickornas försämras (diagram 14). Jönköpings pojkar har 2013 ett genomsnittligt meritvärde (205) klart över genomsnittet för riket (196) och större städer (198). Flickorna i Jönköping (215) återfinns numera under genomsnittet för riket (219) och större städer (218). Bland jämförelsekommunerna är det bara Uppsalas pojkar (207) som har 12 Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20) fr.o.m omvandlas betygsstegen till värdena E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Källa: SCB och Skolverket. 11

10 högre meritvärde än Jönköping För flickorna är det Norrköping (214), Gävle (198) och Eskilstuna (211) lägre meritvärde än Jönköping Mål för god ekonomisk hushållning i VIP Under avsnittet livslångt lärande har kommunfullmäktige den 30 oktober 2013 beslutat om sju mål där barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden kan lämna förslag till budgetberedningen på förändring av målen samt på målvärde för Mål enligt fastställd VIP : Mål 1. Andelen vårdnadshavare som rekommenderar sitt/sina flickor och pojkars förskola till andra ska öka. 2. Andelen flickor och pojkar i årskurs 6 som når godkänt betyg i matematik, svenska och engelska ska öka i jämförelse med utfallet föregående år och med strävansmålet 100 %. Kommentar: Betyg ges till elever i årskurs 6 från och med höstterminen Andelen flickor och pojkar som känner sig trygga i skolan ska öka i jämförelse med föregående år med strävansmålet 100%. Utfall 2013 Tot 95,2% 95,0% 95,4% Ma 95,9% Sv 98,4% En 96,1% Ma 94,6% Sv 92,9% En 93,7% Totalt: Åk 5 91% Åk 8 88% Åk 5 92% Åk 8 89% Budget Mål Mål Mål >96% >96% >96% >xx% > 94% > 97% > 94% > 92% > 91% > 91% 97% 91% > 94% > 97% > 94% > 92% > 91% > 91% 97% 93% > 94% > 97% > 94% > 92% > 91% > 91% 98% 94% x x x x x x xx% xx% 4. Andelen flickor och pojkar som upplever sig att vid behov få hjälp med skolarbetet av lärarna ska öka i jämförelse med föregående år med strävansmålet 100%. Åk 5 89% Åk 8 87% Totalt: Åk 5 90% Åk 8 79% Åk 5 92% Åk 8 77% 94% 84% 95% 86% 96% 87% xx% xx% 5. Andelen flickor och pojkar som nått målen minst E i alla ämnen under läsåret i årskurs 9 ska årligen öka i jämförelse med utfallet föregående år med strävansmålet att 100 % av alla eleverna ska ha minst E i alla ämnen. Åk 5 89% Åk 8 71% Totalt: 79% 79% 79% >79,2% >79,2% >79,2% x 12

11 Forts. från föregående sida: Mål 6. Andel flickor och pojkar i åk 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet ska öka. Kommentar: redovisas som andelen elever behöriga till yrkesprogram. 7. Flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i åk 9 ska öka: Kommentar: Meritvärde för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Utfall 2013 Totalt: 88,7% 86,6% 90,5% Totalt: Budget 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 >89,1% >89,1% >89,1% >xx% >213 >213 >213 >xx Utbildningsförvaltningens förslag till målnivåer 2017 samt ändrad formulering: Mål nr 1: Andelen vårdnadshavare som rekommenderar sitt/sina flickor och pojkars förskola till andra ska öka. Förslag till målnivå 2017: >96% Mål nr 2: Andelen flickor och pojkar i årskurs 6 som når godkänt betyg i matematik, svenska och engelska ska öka i jämförelse med utfallet föregående år och med strävansmålet 100 %. Här behöver målnivån höjas för perioden då utfallet 2013 var högre. Förslag på mål : > 0,5 procentenheter högre/år än utfallet Mål nr 3: Andelen flickor och pojkar som känner sig trygga i skolan ska öka i jämförelse med föregående år med strävansmålet 100%. Förslag till målnivå 2017: 99% för åk 5, 95% för åk 8 Mål nr 4: Andelen flickor och pojkar som upplever sig att vid behov få hjälp med skolarbetet av lärarna ska öka i jämförelse med föregående år med strävansmålet 100%. Förslag till målnivå 2017: 97% för åk 5, 88% för åk 8 Mål nr 5: Andelen flickor och pojkar som nått målen minst E i alla ämnen under läsåret i årskurs 9 ska årligen öka i jämförelse med utfallet föregående år med strävansmålet att 100 % av alla eleverna ska ha minst E i alla ämnen. Här kan målet behöva höjas för perioden eftersom utfallet 2013 i stort sett ligger på den nivån. Förslag på mål : > 0,5 procentenheter högre/år än utfallet Mål nr 6: Andel flickor och pojkar i åk 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet ska öka. Förslag på mål 2017: >89,1% Förslag på formulering: Andel flickor och pojkar i åk 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet ska öka med strävansmålet 100%. Mål nr 7: Flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i åk 9 ska öka. Förslag på mål 2017: >213 13

12 14

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Barn och utbildningsförvaltningen Sammanfattning BUN Förskola/fritidshem Kvalitet Resurser Slutsats Antal inskrivna barn/ årsarbetare i förskolan Antal barn/förskoleavd Personal med förskollärarexamen

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Dnr 2018/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Tyresö kommunala grundskolor 2018-08-08 Tyresö kommun / 2018-08-08 2 (18) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2018-08-08 3 (18)

Läs mer

Öppna jämförelser Grundskola Östersunds kommun

Öppna jämförelser Grundskola Östersunds kommun Öppna jämförelser Grundskola 2018 Östersunds kommun Syfte Nyckeltal för den kommunala grundskolan 2011-2018 Syftet med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala nyckeltal, ge huvudmännen ett

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Kommun- och landstingsdatabasen

Kommun- och landstingsdatabasen Vi använder cookies på den här webbplatsen. Mer om Cookies Jag accepterar Kommun- och landstingsdatabasen Vald kommun / landsting: Nynäshamn Öppna jämförelser - Grundskola Resultatnyckeltal lägeskommun

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...9 2 -07-04

Läs mer

Öppna jämförelser Grundskola Täby kommun

Öppna jämförelser Grundskola Täby kommun Öppna jämförelser Grundskola 2018 Täby kommun Syfte Nyckeltal för den kommunala grundskolan 2011-2018 Syftet med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala nyckeltal, ge huvudmännen ett bra

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 16/17

Resultatsammanställning läsåret 16/17 Dnr 2017/BUN 0107 Resultatsammanställning läsåret 16/17 Tyresö kommunala grundskolor 2017-09-05 Tyresö kommun / 2017-09-05 2 (21) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2017-08-03 3 (21) Innehållsförteckning

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Uppdragshandling. Barn- och utbildningsnämnden 2018

Uppdragshandling. Barn- och utbildningsnämnden 2018 Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 6 2 Fördjupad information om mått... 10 2 1 UPPDRAG Bredvid

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 15/16

Resultatsammanställning läsåret 15/16 Dnr 2016/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 15/16 Tyresö kommunala grundskolor 2016-08-09 Tyresö kommun / 2016-08-09 2 (22) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2016-08-09 3 (22) Innehållsförteckning

Läs mer

Grundskoleförvaltningen. Preliminära skolresultat vårterminen

Grundskoleförvaltningen. Preliminära skolresultat vårterminen Grundskoleförvaltningen Preliminära skolresultat vårterminen 2019 2019-06-20 Innehåll Begreppsförklaringar Viktiga slutsatser Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 Vad händer nu? 2 Preliminära siffror

Läs mer

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008 Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-01 Uppdaterad med uppg. om övergång till gymn.skolan 2009-03-12 2008:00004 1 (7) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008 Slutbetyg enligt det mål- och

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 PM Slutbetyg i grundskolans årskurs 9 2018 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2018. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden 2016-09-02 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/129 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastslå tertialbokslut 2, januari-augusti

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Öppna jämförelser Grundskola 2018

Öppna jämförelser Grundskola 2018 Öppna jämförelser Grundskola 2018 Förändringar i årets publicering - Fokus på bredare stöd till medlemmarna, Snabbguide och kommunrapporter - Sista året för sammanvägt resultat.. - Nyckeltalssamlingen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19

Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19 Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19 Diarienummer: 2019:00323 1 (16) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Utveckling av antal elever och anställda samt antal fritidshem och avdelningar... 4

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Uppdragshandling. Barn- och utbildningsnämnden 2017

Uppdragshandling. Barn- och utbildningsnämnden 2017 -04-24 Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 1 -04-24 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 7 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått... 10 2 -04-24

Läs mer

Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner

Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner 217-8-18 1(7) Utbildningsförvaltningen Camilla Åström 476-551 48 Camilla.astrom@almhult.se Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner Som underlag för internbudgetarbetet budget 218,

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Årsbokslut 2015 för utbildningsnämnden

Årsbokslut 2015 för utbildningsnämnden 2016-01-11 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/85-041 Utbildningsnämnden Årsbokslut 2015 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa årsbokslut 2015 för utbildningsnämnden.

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor.

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 Resultat i grundskolans årskurs 9 2017 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2017. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas SIRIS.

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskola, förskoleklass och fritidshem Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nyckeltalen som används är hämtade ur databasen Kolada och är utifrån deras försök att bedöma effektiviteten i framför allt grundskolan. Nyckaltalen hämtas och

Läs mer

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Enheten för utbildningsstatistik 2011-11-08 Dnr 71-2011:14 1 (12) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för första

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den kommunala skolan grundskolan som klarat samtliga delprov

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18

Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 1 (11) Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal i fritidshemmen för läsåret 2017/18.

Läs mer

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden 2014-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/133-049 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Barn och personal i fritidshem hösten 2010

Barn och personal i fritidshem hösten 2010 1 (6) Barn och personal i fritidshem hösten 2010 I denna promemoria ges en översikt av fritidshemmens utveckling när det gäller barn, personal och grupper 2010. Jämförelser görs framför allt med förhållandet

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2014

Slutbetyg i grundskolan, våren 2014 Enheten för utbildningsstatistik 2014-09-30 1 (15) Slutbetyg i grundskolan, våren 2014 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2014. Syftet är att ge en

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9

Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9 Ärende 8 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2019-02-15 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9 Dnr: UN 19/29 Sammanfattning av ärendet Enligt den

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Broskolan AB Org.nr. 556709-1391 Maria.nordberg@broskolan.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Broskolan AB Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Beslut Dnr 44-2018:11707

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Brytstugevägen 2 25461 HELSINGBORG Tel Fax wwwsallybauerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Helsingborg 1283 Skolform Grundskola Skolenhetskod 128310501 Skolid

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Barn och personal i fritidshem hösten 2009

Barn och personal i fritidshem hösten 2009 1 (6) Barn och personal i fritidshem hösten 2009 I denna promemoria ges en översikt av fritidshemmens utveckling när det gäller barn, personal och grupper 2009. Jämförelser görs framför allt med förhållandet

Läs mer

Uppdragshandling. Barn- och utbildningsnämnden 2019

Uppdragshandling. Barn- och utbildningsnämnden 2019 Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Vision... 3 1.2 Uppgift... 3 1.3 Profil... 6 1.4 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått... 10 2 1

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-06-14 Lunaskolan Rektorn vid Lunaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Lunaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Kullaviks Montessoriskola Ekonomisk Förening Org.nr. 716442-2243 för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kullaviks Montessoriskola och Kullaviks Montessoriskola Ekonomisk Förening

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Skolvägen 2 93144 SKELLEFTEÅ Tel http://wwwskelleftease/skola/grundskola Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Skellefteå Skellefteå 2482 Grundskola

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 204-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 205 . INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3. FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA... 4 3.2 KOSTVERKSAMHET...

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande Ove Wallin (C) Patrik Gadler

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren Dokumentdatum: Diarienummer: :1513

Slutbetyg i grundskolan, våren Dokumentdatum: Diarienummer: :1513 Slutbetyg i grundskolan, våren 2018 Diarienummer: 5.1.1-2018:1513 Skolverket Rapport 1 (19) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Elevsammansättningen... 3 Slutbetygen... 7 Betyg... 7 Behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1 Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL Könsskillnader i skolresultat 1 Innehåll Inledning... 4 Könsskillnader i skolresultat i grundskolan... 5 Nationella prov... 6 Betyg per ämne vårterminen

Läs mer

Redovisning från analysgruppen. Budgetberedningen

Redovisning från analysgruppen. Budgetberedningen Redovisning från analysgruppen Budgetberedningen 1652 M Färgmarkering - Värnamos resultat i förhållande till riket Bättre Ungefär samma Sämre Ibland har det varit svårt att sätta en färgmarkering för vissa

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Barn och personal i förskolan per 15 oktober Dokumentdatum: Diarienummer:

Barn och personal i förskolan per 15 oktober Dokumentdatum: Diarienummer: Barn och personal i förskolan per 15 oktober 2018 Diarienummer: 5.1.1-2019.321 1 (11) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Förskolan... 3 Barn i förskolan... 3 Nyinvandrade barn och barn med okänd bakgrund...

Läs mer

Bilaga 2 Jämförelser och verksamhetsmått

Bilaga 2 Jämförelser och verksamhetsmått 1 Jämförelser och verksamhetsmått 15,5 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 Kommentar: Diagrammet visar betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning.

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola u.j Skolinspektionen Lidköpings kommun kommun@lidkoping.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i i Lidköpings kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Skolinspektionen

Läs mer

Psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga MODELLOMRÅDE JÖNKÖPING Psykisk hälsa barn och unga Indikatorer baslinjemätning 2010 Psykisk hälsa barn och unga, Indikatorer baslinjemätning 2010, Jönköping 2 Innehåll Hälsokurvan/psykisk hälsa... 4 Skolfrånvaro...

Läs mer

Andel förskollärare, %

Andel förskollärare, % Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 214-4-27 Ärende/nr: 214/4 Kultur- och utbildningsnämnden Rapport- Uppföljning personal, barn statistik SCB 213 Per den 1 oktober varje år samlar

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 790 ORSA Tel http://wwworsase Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa Orsa 2034 Grundskola 19694910 Skolbladet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kommun Kommunkod. 77,4 - andel (%) elever som är behöriga till yrkesprogram. 87,5 - andel (%) elever som är behöriga till högskoleförberedande program

Kommun Kommunkod. 77,4 - andel (%) elever som är behöriga till yrkesprogram. 87,5 - andel (%) elever som är behöriga till högskoleförberedande program Skolblad avseende Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel Fax www.skola.gavle.se/storasatra Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid 04172 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2014

Elever och personal i fritidshem hösten 2014 1 (7) Elever och personal i fritidshem hösten 2014 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2014, dels

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2017

Barn och personal i förskolan hösten 2017 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 0 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2017 Denna promemoria beskriver den officiella statistiken om barn och personal i förskolan hösten 2017. Statistiken

Läs mer

Dnr :5302, :5303, :5305, :5306, :5307, :5308, :5310

Dnr :5302, :5303, :5305, :5306, :5307, :5308, :5310 Skolinspektionen 2018-01-08 Dnr 43-2017:5302, 43-2017:5303, 43-2017:5305, 43-2017:5306, 43-2017:5307, 43-2017:5308, 43-2017:5310 Bollebygds kommun kommunenabollebygd.se för förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen,

Läs mer

Resultatredovisning av elevresultat i grundskolan och gymnasieskolan våren 2017, del II

Resultatredovisning av elevresultat i grundskolan och gymnasieskolan våren 2017, del II 2018-03-05 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning av elevresultat i grundskolan och gymnasieskolan våren 2017, del II Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar

Läs mer

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen 219 Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden/förskola Målkriterier Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Hagnässkolan Hagnäsvägen 1-3 19637 KUNGSÄNGEN Tel http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-ochunga-6-16-ar/kommunala-skolor/hagnasskolanhtml Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Årsbokslut 2016 för utbildningsnämnden

Årsbokslut 2016 för utbildningsnämnden 2017-01-02 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/37 Utbildningsnämnden Årsbokslut 2016 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa årsbokslut för 2016. Sammanfattning Utbildningsnämndens

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer