Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014."

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag

2 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet jämfört med har gått upp i årskurserna 6-8, och ner i åk 9. Andelen elever som fått betyg i alla ämnen har gått ner i samtliga årskurser, utom i åk 8. Nationella ämnesproven i årskurs 3 visar bättre resultat i svenska jämfört med. I matematik har resultaten för åk 3 gått ner. Årskurs 9 Årets sammanställning av resultaten gällande eleverna som lämnade grundskolan i åk 9 våren visar att: - 80,9 procent av samtliga elever är behöriga till gymnasiets nationella program, riket 86,9 procent, årets resultat är sämre än års resultat. - Meritvärdet är 190 meritpoäng, en försämring jämfört med. - Betygsfördelningen visar att tyngdpunkten ligger på betygen E-D. - Andelen elever som får betyg i alla ämnen är 69,1 procent, vilket är lägre jämfört med. - Den genomsnittliga betygspoängen i matematik är lägre jämfört med, både för pojkar och flickor. I engelska har betygspoängen ökat både för pojkar och flickor. I svenska har pojkarnas resultat minskat och flickornas ökat. Av de tre ämnena är skillnaden i betygspoäng mellan pojkar och flickor störst i ämnet svenska. - Betygspoängen på de nationella ämnesproven i matematik, engelska och svenska har sjunkit i jämförelse med resultaten för. Årskurs 8 Årets sammanställning av resultaten gällande eleverna i åk 8 våren visar att: - Meritvärdet är 189 meritpoäng, en förbättring jämfört med. - Andelen elever som får betyg i alla ämnen är 66 procent, en förbättring jämfört med. - Betygen i ämnena engelska, matematik och svenska har ökat jämfört med. - Liksom förra året har flickorna överlag bättre betyg i engelska, matematik och svenska än vad pojkarna har, skillnaden är störst i svenska. - Av de tre ämnena är det sämst resultat i matematik, detta gäller både i pojk- och flickgruppen. Årskurs 7 Årets sammanställning av resultaten gällande eleverna i åk 7 våren visar att: - Meritvärdet är 183 meritpoäng, en förbättring jämfört med. - Variationerna mellan skolorna är från 174 till 196 meritpoäng. - Andelen elever som får betyg i alla ämnen är 61 procent, en försämring jämfört med. Årskurs 6 Årets sammanställning av resultaten gällande eleverna i åk 6 våren visar att: - Meritvärdet är 195 meritpoäng, en förbättring jämfört med. - Variationerna mellan skolorna är från 166 till 234 meritpoäng. - Andelen elever som får betyg i alla ämnen är 71 procent, en försämring jämfört med. Årskurs 3 Årets sammanställning av resultaten på de nationella ämnesproven i åk 3 våren visar att: - 65 procent av eleverna når kravnivån på samtiga delprov i matematik och 76 procent i svenska, en försämring i båda ämnena jämfört med. - Andelen elever i Ludvika som uppnått kravnivån på de olika delproven i svenska, våren, ligger över andelen i riket i fem av de åtta delproven, i övriga tre delprov motsvarar ludvikaelevernas resultat rikets. I matematik ligger andelen ludvikaelever som nått kravnivån under andelen i riket, i sex av de sju delproven, i ett delprov låg ludvikaelevernas andel över rikets andel. Det delprov som ludvikaeleverna hade bättre resultat var delprovet Symmetri, skriftliga räknemetoder.

3 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 3 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 BETYGSSAMMANSTÄLLNING ÅRSKURS 9 VÅREN 4 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET 4 BETYGSFÖRDELNING OCH MERITVÄRDE, ÅRSKURS 9 5 BETYGSSAMMANSTÄLLNING ÅRSKURS 8 VÅREN 10 MERITVÄRDE, ÅRSKURS 8 10 BETYGSSAMMANSTÄLLNING ÅRSKURS 7 VÅREN 12 BETYGSSAMMANSTÄLLNING ÅRSKURS 6 VÅREN 13 MERITVÄRDE OCH I ÅRSKURSERNA 6, 7, 8 SAMT ÅK 9 14 NATIONELLA ÄMNESPROV ÅK 3 I MATEMATIK OCH SVENSKA 14

4 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 4 (16) Betygssammanställning årskurs 9 våren Följande resultatsammanställning handlar om de 284 elever i Ludvika kommun som lämnade grundskolan våren. I sammanställningen presenteras olika ögonblicksbilder för just denna årskull samt jämförande bilder av utvecklingen över tid. Behörighet till gymnasiet 69,1 procent av eleverna har betyg i alla ämnen och 80,9 procent är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, fr.o.m. hösten 2011 yrkesprogram. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet och andelen elever som fått betyg i alla ämnen är lägre i år än ifjol Andelen (%) behöriga till nationellt program, yrkespgm, år i Ludvika kommun och riket (riket= samtliga huvudmän) Ludvika riket ,9 80,9 75 Diagram 1: Andel behöriga till gymnasiet Årets siffror för kommunens skolor visar att andelen elever som är behöriga till gymnasiet minskat på två skolor och ökat på en, jämfört med års resultat. Av kommunens 7-9 skolor är det ingen skola som når över rikssnittet 86,9 procent behöriga till gymnasiet. Skola Andelen behöriga (%) till gymnasiet 2012 Fredriksbergsskolan 85,7 - * Kyrkskolan 81,7 80,4 81,3 Lorensbergaskolan 90,1 84,0 82,6 Parkskolan 84,3 87,1 76,2 Kommunen 86,0 82,9 80,9 Tabell 1 Källa: Skolverket. Andel behöriga till gymnasiet på kommunens 7-9- skolor * Om uppgifterna baseras på färre än 10 elever redovisas inte resultatet här.

5 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 5 (16) I den nya gymnasieskolan, som infördes hösten 2011, finns fem introduktionsprogram som ska göra eleverna: behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning. De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, programinriktat individuellt val och språkintroduktion. Betygsfördelning och meritvärde, årskurs 9 Undervisningens kvalitet kan mätas i meritvärde 1. Meritvärdet påverkas av: 1. Andelen elever som saknar betyg i ett eller flera ämnen 2. Andelen höga betyg 3. Andelen elever som har betyg i samtliga ämnen 230 Genomsnittligt meritvärde år i Ludvika kommun och riket (riket= samtliga huvudmän) Ludvika riket , , Diagram 2: Genomsnittligt meritvärde år Källa: Skolverket Meritvärdet i Ludvika kommun har sedan 2002 legat under meritvärdet för riket. Jämfört med har meritvärdet sänkts med 4 meritpoäng. Meritvärdet för respektive skola åren 2012-: Skola 2012 Fredriksbergsskolan * Kyrkskolan Lorensbergaskolan Parkskolan Källa: Skolverket. * Om uppgifterna baseras på färre än 10 elever redovisas inte resultatet 1 Meritvärdet är en sammanräkning av elevens 16 bästa ämnesbetyg. Betygsteget F ger 0 poäng, E ger 10 poäng, D ger 12,5, C ger 15, B ger 17,5 och A ger 20 poäng. Maxvärdet är 320 poäng.

6 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 6 (16) Tabellen nedan visar hur andelen (%) betyg totalt fördelat sig per skola våren och Källa: Procapita Skola Betyg A Betyg B Betyg C Betyg D Betyg E Betyg F (icke godkänt) _ Betygsunderlag saknas Kyrkskolan Lorensberga Parkskolan Totalt i kommunen: Tabell 2: Betygsfördelningen i procent gällande samtliga ämnen i åk 9 våren och Flickors och pojkars meritvärde, årskurs 9 Flickor har över tid nått bättre resultat än pojkar i de flesta ämnen och har därmed ett högre meritvärde. Enligt Skolverkets senaste statistik över elever i Ludvika hade flickorna bättre betyg än pojkarna i samtliga timplanens 17 ämnen. Noteras kan att årets meritvärde både för pojkar och flickor har minskat jämfört med förra året. Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas meritvärde har successivt ökat räknat från Diagrammet nedan visar meritvärdet för pojkar respektive flickor under läsåren 09/10-13/14. Källa: Skolverket 240 Ludvika kommun. Meritvärde i åk 9, flickor och pojkar. Läsåren 09/10-13/ Flickor Pojkar Lå 09/10 Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå 13/14 Diagram 3: Meritvärde åk 9, flickor och pojkar

7 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 7 (16) Betygspoäng i engelska, matematik och svenska flickor och pojkar, åk 9 Diagrammet nedan visar betygspoäng i engelska för pojkar respektive flickor Diagrammet nedan visar betygspoäng i matematik för pojkar respektive flickor Diagrammet nedan visar betygspoäng i svenska för pojkar respektive flickor

8 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 8 (16) Den genomsnittliga betygspoängen i matematik är lägre jämfört med, för både pojkar och flickor. I engelska har betygspoängen ökat, i svenska har pojkarnas resultat minskat och flickornas ökat. Skillnaden i poäng mellan pojkar och flickor är störst i ämnet svenska. Av de tre ämnena är flickornas betyg i svenska högst, 14,32 poäng och det betyg som är lägst är pojkarnas betyg i matematik, 11,20 poäng. I samtliga tre ämnen har flickorna högre genomsnittligt betygspoäng än pojkarna. Betygspoäng på nationella prov i matematik, engelska och svenska, åk 9 Betygspoängen på de nationella ämnesproven i matematik, engelska och svenska har sjunkit i jämförelse med resultaten. Resultatutveckling åren Resultat på nationella provet i matematik Resultat på nationella provet i engelska

9 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 9 (16) Resultat på nationella provet i svenska Andelen elever i kommunen som fått betyg i alla ämnen, åk 9 Meritvärdet påverkas av andelen elever som har betyg i alla ämnen. Diagram 4 visar andelen elever i kommunen som fått betyg i samtliga ämnen. Andelen elever i kommunen som fått betyg i alla ämnen har sjunkit jämfört med och ligger under genomsnittet för riket % Andelen (%) elever som fått betyg i alla ämnen år i Ludvika och riket (riket= samtliga huvudmän) Ludvika 69,1 riket 77,4 Diagram 4: Andel elever som fått betyg i alla ämnen. Källa: Skolverket.

10 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 10 (16) Andelen elever på kommunens 7-9 skolor som saknar betyg i ett eller flera ämnen, åk 9 På två av skolorna saknar drygt var fjärde elev betyg i ett eller flera ämnen, på Parkskolan saknar drygt var tredje elev betyg i något eller några ämnen. Totalt i kommunen är motsvarande förhållande drygt var fjärde elev. Skola Andel (%) av elevgruppen som saknade betyg i ett eller flera ämnen 2012 Fredriksbergsskolan 28 saknas elever * Kyrkskolan Lorensbergaskolan Parkskolan Kommunen Riket (samtliga huvudmän) Tabell 3: Andel elever som slutade åk 9 våren 2012, samt och som saknade betyg i ett eller flera ämnen. Källa: Skolverket. * Om uppgifterna baseras på färre än 10 elever redovisas inte resultatet på skolenhetsnivå. Betygssammanställning årskurs 8 våren Följande resultatsammanställning handlar om de 264 elever som gick ut åk 8 våren. I sammanställningen presenteras olika ögonblicksbilder för just denna årskurs samt jämförande bilder av utvecklingen över tid. Meritvärde, årskurs 8 Skola Meritvärde 2012 Meritvärde Meritvärde Fredriksbergsskolan Hade inga elever i * ** åk 8 Kyrkskolan Lorensbergaskolan Parkskolan Totalt i kommunen Tabell 4: Meritvärdet per skola samt kommunresultatet * Endast tre elever, redovisas inte på skolenhetsnivå. ** Endast sex elever redovisas inte på skolenhetsnivå. Andelen elever i åk 8 på kommunens 7-9 skolor som saknar betyg i ett eller flera ämnen 90 elever (34 procent) saknar betyg i ett eller flera ämnen. Andelen är lägre än förra årets resultat. Av tabell 5 framgår att Lorensbergaskolan är den skola som visar störst skillnad i resultat mellan och.

11 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 11 (16) Andelen (%) av elevgruppen som saknar betyg i ett eller flera ämnen Skola 2012 Fredriksbergsskolan - * ** Kyrkskolan Lorensbergaskolan Parkskolan T Totalt Tabell 5: Andel elever per skola i åk 8 som saknar betyg i ett eller flera ämnen våren * Endast tre elever, redovisas inte på skolenhetsnivå. ** Endast sex elever redovisas inte på skolenhetsnivå. Betygsutveckling och betygsfördelning våren, i engelska, matematik och svenska, årskurs 8 Av diagrammet ovan kan man utläsa en uppåtgående resultatutveckling, jämfört med, i ämnena engelska och svenska är uppgången mer än en betygspoäng och i matematik drygt 0,5 betygspoäng.

12 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 12 (16) Ovanstående två diagram visar den genomsnittliga betygspoängen och betygsfördelningen i engelska, matematik och svenska för pojkar respektive flickor våren. I samtliga tre ämnen har flickorna bättre resultat än pojkarna. Liksom förra året är skillnaden störst i ämnet svenska. Både i pojk- och flickgruppen är det sämst resultat i matematik. Mer än var 5:e pojke saknar ett godkänt betyg/resultat i matematik. Andelen A och B- betyg är störst i engelska, detta gäller både pojkar och flickor. Betygssammanställning årskurs 7 våren * * uppgifter från procapita Tabellen nedan visar betygsresultaten för de 261 elever som gick ut åk 7 våren. Skola/klass Antal elever Meritvärde Andel elever som fått betyg i alla ämnen som de läst Antal/andel elever som läser SVA Fredriksberg % 3 st./25 % Kyrkskolan % 17st./ 16 % Lorensbergaskolan % 10 st./ 10 % Parkskolan % 3 st./ 8 % Kommunen totalt % 33 st. / 13 % Tabell 6: Meritvärde per skola i åk 7 våren och andel elever som fått betyg i alla ämnen

13 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 13 (16) Betygssammanställning årskurs 6 våren * *uppgifter från procapita Tabell 7 nedan visar betygsresultaten för de 253 elever som gick ut åk 6 våren. Meritvärdet är 195 meritpoäng, en förbättring jämfört med. Variationerna mellan skolorna är från 166 till 234 meritpoäng. Skola/klass Antal elever Meritvärde Andel elever som fått betyg i alla ämnen som de läst Blötbergets skola % 0 Fredriksbergsskolan Saknas elever Håksbergs skola % 0 Junibackens skola % 1 Kyrkskolan % 3 Lorensbergaskolan % 4 Marnässkolan % 9 Nyhammars skola % 0 Parkskolan % 2 Saxdalens skola 3 * * 0 Sunnansjö skola 6 * * 1 Sörviks skola % 0 Komunen totalt % 20 st. 8 % Antal/andel elever som läser SVA Tabell 7: Meritvärde per skola i åk 6 våren och andel elever som fått betyg i alla ämnen. OBS. * Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever redovisas inte resultatet på skolenhetsnivå.

14 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 14 (16) Meritvärde och i årskurserna 6,7,8 samt 9 och andel elever som fått betyg i alla ämnen som de läst Källa: Procapita Årskurs Antal elever Antal elever Meritvärde Meritvärde Skillnad i meritvärde Andel elever som fått betyg i alla ämnen som de läst Andel elever som fått betyg i alla ämnen som de läst Skillnad i andel elever som fått betyg i alla ämnen som de läst och och * 195 * % 71 % - 4 procentenheter * 183 ** % 61 % - 9 procentenheter * 189 ** % 66 % + 6 procentenheter * Källa:Skolverket 190 * Källa:Skolverket % Källa:Skolverket Tabell 8: *Genomsnittligt meritvärde för 16 ämnen. ** Genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen 69 % Källa:Skolverket -3 procentenheter Nationella ämnesprov i matematik och svenska årskurs 3 våren Nationella prov i åk 3 har genomförts i sex år. Denna resultatsammanställning handlar om kommunens 246 elever i åk 3 våren. För att kunna jämföra årets resultat med tidigare år, redovisas även resultaten för åren 2011, 2012, och. Årets resultat visar att 76 procent av eleverna uppnått kravnivån på samtliga delprov i svenska, i riket var resultatet 77 procent. I matematik nådde 65 procent av ludvikaeleverna kravnivån, i riket var andelen elever 65 procent, se diagram 5. Variationerna mellan skolorna är stora, både i svenska och matematik.

15 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 15 (16) % Andel elever som nått kravnivån i samtliga delprov i svenska respektive matematik Svenska Matematik Diagram 5: Andel elever som nått kravnivån i svenska respektive matematik Totalt ingår det 7 delprov i matematik och 8 delprov i svenska, sammanlagt 15 delprov. På vissa delprov oavsett ämne är andelen elever som lyckats mycket hög och i vissa andra är resultatet lägre. Bästa delprovsresultatet i svenska uppnådde eleverna i delprovet Tala: muntlig uppgift, 99,5 % av eleverna uppnådde kravnivån, i riket låg resultatet på 97,9 %. Även i delprovet Läsa: enskilt textsamtal var andelen som uppnådde kravnivån hög, 99 % av eleverna nådde kravnivån, i riket låg resultatet på 97,5%. Sämst resultat hade ludvikaeleverna i delprovet Skriva: faktatext med 85,5 %, i riket låg resultatet på 86,3 %. Bästa delprovsresultatet i matematik uppnådde eleverna i delprovet Muntlig kommunikation, där var resultatet 90,7 %, i riket låg resultatet på 93,6 %. Sämst resultat hade ludvikaeleverna i delprovet Mätning längd, proportionella samband där 71 % av eleverna uppnådde kravnivån, i riket låg resultatet på 71,6 %. Andelen elever i Ludvika som uppnått kravnivån på de olika delproven i svenska, våren, ligger över andelen i riket i fem av de åtta delproven, i övriga tre delprov motsvarar ludvikaelevernas resultat rikets. I matematik

16 LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 16 (16) ligger andelen ludvikaelever som nått kravnivån under andelen i riket i sex av de sju delproven, i ett delprov låg ludvikaelevernas andel över rikets andel. Det delprov som ludvikaeleverna hade bättre resultat än riket var i delprovet Symmetri, skriftliga räknemetoder. Ämne Total andel (%) som uppnått kravnivån på alla delprov 2012 Variation lägsta respektive bästa skolresultat (%) 2012 Total andel (%) som uppnått kravnivån på alla delprov Variation lägsta respektive bästa skolresultat (%) Total andel (%) som uppnått kravnivån på alla delprov Variation lägsta respektive bästa skolresultat (%) Svenska Matematik Tabell 9: Översikt över kommunens resultat på nationella proven i åk 3 våren 2012-

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar Nationella prov 2017 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2017-12-04 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 3 2. Resultat Nationella prov 2017... 3 2.1 Engelska...

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Nationella prov 2016

Nationella prov 2016 Nationella prov 2016 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2016-12-06 Anneli Jöesaar Forskningssamordnare Sjöängsskolan, Askersund anneli.joesaar@skola.askersund.se 070-23 88 958

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 29 november 2016 2.0 Matilda Liljeberg Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Beslut för Östra Göinge kommun

Beslut för Östra Göinge kommun esn Skolinspektionen Beslut Östra Göinge kommun kommun@ostragoinge.se Beslut för Östra Göinge kommun efter tillsyn av utbildningen i Östra Göinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-06-18 Ljusdals kommun kommun@ljusdal.se Rektorn vid Öjeskolan 3-9 eva.asaker@ljusdal.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öjeskolan 3-9 i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2 Skolblad avseende Alfredshällskolan Plantskolevägen 4 23736 BJÄRRED Tel 046-64102 Fax 046-293502 http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Lomma 1262 Skolform Grundskola Skolkod 126200103 Skolid

Läs mer

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Dnr 2010/BUN 0045-41 Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Läsåret 2008/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRKORTNINGAR I DIAGRAM... 3 SAMMANFATTNING... 4 LÄRARHÖGSKOLANS UTVÄRDERING I MATEMATIK,

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax wwworsase Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Skolform Orsa 34 Grundskola Skolenhetskod 3400401 Skolid 03947 Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 26 oktober 2015 1.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Januari 2015 2.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte.

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte. Skolblad avseende Kinnareds skola Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Hylte Kommunkod 1315 Skolform Grundskola Skolenhetskod 32214820 http://www.hylte.se/kinnared Skolbladet presenterar

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Måttbandet nr 229 september 2013

Måttbandet nr 229 september 2013 1 (16) Måttbandet nr 229 september 2013 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Innehåll

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga MODELLOMRÅDE JÖNKÖPING Psykisk hälsa barn och unga Indikatorer baslinjemätning 2010 Psykisk hälsa barn och unga, Indikatorer baslinjemätning 2010, Jönköping 2 Innehåll Hälsokurvan/psykisk hälsa... 4 Skolfrånvaro...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010 Bilaga 1 RAPPORT 2010-09-10 Resultat nationella ämnesprov årskurs läsåret 2009/2010 Det är andra året som nationella prov genomförs i årskurs. 1. Matematik Av eleverna i årskurs är det 88,0 % som sammantaget

Läs mer

Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun

Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Dnr 2009/BUN 082-611 Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Läsåret 2007/08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRKORTNINGAR I DIAGRAM... 3 SAMMANFATTNING... 4 LÄRARHÖGSKOLANS UTVÄRDERING I MATEMATIK,

Läs mer

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Örebro 2016-06-21 Generellt - I betygsstatistiken ingår i de flesta sammanställningar resultat från alla avgångselevers slutbetyg. Det innebär t

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kunskaper, Utveckling och Lärande 2015/2016

Kunskaper, Utveckling och Lärande 2015/2016 1 Kunskaper, Utveckling och Lärande 2015/2016 Martin Dvorsak Kvalitetscontroller 2016-11-04 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se 2 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer