Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs 3 har kunnat göras eftersom det statistiska underlaget som förvaltningskontor idag kan ta ut har för många felkällor. Underlaget är inte tillförlitligt. Ett prioriterat arbete framöver för huvudman är att säkerställa att de administrativa rutinerna och systemen, vilka berör många medarbetare inom skolan, vidareutvecklas. Detta så att de data som finns i systemen kan användas på ett mer resurseffektivt sätt på alla nivåer. När det gäller andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är det totalt sett en marginell förbättring mot föregående läsår 13/14. I ämnena svenska som andraspråk, matematik och engelska får minst andel av elever betyget godkänt eller mer (d.v.s. A-E). Högst andel elever med A-E var i musik, bild och modersmål. Andelen A-E var i de flesta ämnen högre hos pojkar i förhållande till flickor. Men mätt i form av genomsnittlig betygspoäng så hade istället flickor högre resultat än pojkar i de flesta ämnen. Antalet A-betyg var nästan dubbelt så högt hos flickor än hos pojkar. Flickor hade 180 (64,7 %) av de totalt 278 A- betygen. Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökade marginellt från föregående år. Över tid är den trenden nedåtgående. Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9 är totalt sett praktiskt taget oförändrat. Andelen elever behöriga till yrkesprogram har totalt sett sjunkit från 2014 till 2015 och över tid är även den trenden nedåtgående. Andel A-E i årskurs 9 var lägst i svenska som andraspråk och matematik. Högst var andelen i musik och bild. Genomsnittlig betygspoäng var lägst i svenska som andraspråk och matematik, respektive högst i modersmål och bild. I de flesta ämnen hade flickor högre resultat, oavsett om genomsnittlig betygspoäng, andel A-E eller andel A mäts. Ett av undantagen är idrott och hälsa där pojkar hade högre resultat i alla tre avseenden. Betyg A var betydligt vanligare hos flickor än pojkar. Av de totalt 360 A-betygen fick flickor 254 (70,6 %) av dem. Flickor i årskurs 9 hade i jämförelse med pojkar i årskurs 9 högre genomsnittligt meritvärde, högre andel med godkänt betyg i alla ämnen och högre andel med behörighet till yrkesprogram. Vid en jämförelse mellan ämnen, mellan kön och mellan skolor framkommer vissa skillnader som avviker från den kommunövergripande bilden. Detta behöver problematiseras och tas hänsyn till vid insatser och vid uppföljning.

2 Tjänsteskrivelse 2 (12) Underlag Beslut om plan för återrapportering av kvalitet och resultat till barn- och utbildningsnämnden lå 2015/16, BUN Uppgifter avseende 2015: Procapitautdrag Uppgifter avseende tidigare år: SIRIS ( Powerpoint-presentation den 22 juni (BUN-sammanträde): Betygsstatistik vt-15 (Föredragande: Anneli Weman, verksamhetschef förskola/grundskola) Arbetsmaterial Betygsstatistik vt-15, senaste versionen (Sammanställd av Johan Jonsson, Region Örebro län) Årskurs 3 En gång per år ska lärare ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP). Med den innefattas skriftliga omdömen av den specifika elevens kunskapsutveckling samt en planering av elevens lärande i vilken läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt ( Bedömningen av elevers kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven för årskurs 1-5 sker i Karlskoga kommun i en tregradig skala: otillräckliga kunskaper, godtagbara kunskaper samt mer än godtagbara kunskaper 1. Från och med årskurs 6 sätts betyg (A-F). I Karlskoga kommun lägger lärare in elevernas skriftliga omdömen för sin(a) klasser via lärplattformen Edwise/skolan.se. Detta skapar förutsättningar, för såväl enhetsnivå som huvudmannanivå, att på ett lätthanterligt sätt kunna följa upp kunskapsläget, likvärdigheten i bedömning och betygssättning, även för de årskurser som inte får betyg. Skriftliga omdömen kan också ge en indikator på kunskaps- och bedömningsläget även för de ämnen som inte omfattas av nationella prov (svenska, matematik och svenska som andraspråk) i årskurs 3. Skriftligt omdöme Ingen kommunövergripande sammanställning av skriftliga omdömen för årskurs 3 görs till nämndsammanträdet september I dagsläget går det inte via utdrag från Edwise att göra en tillförlitlig kommunövergripande sammanställning. För att kunna ta fram tillförlitlig statistik behöver det finnas en förteckning över alla elevers slutomdömen från åk 3. En kvalitetssäkring av själva statistiken skulle från förvaltningskontorets sida kräva en manuell genomgång av inlagda 1 Denna skala är förenlig med den skala som finns på den omdömesblankett som finns att ladda ner via Skolverkets hemsida ( ).

3 Antal betyg Tjänsteskrivelse 3 (12) skriftliga omdömen, elev för elev. En översyn av bl.a. rutiner gällande skriftliga omdömen i Edwise behöver genomföras på förvaltningen för att förbättra förutsättningarna för enhetsnivå och huvudmannanivå att på ett effektivt och säkert sätt kunna ta fram de data om skriftliga omdömen som uppföljning och analys av verksamheten kräver. De analyser som gjorts i de skolgemensamma ämneslärargrupperna av de nationella provresultaten i svenska, svenska som andraspråk respektive matematik i årskurs 3 indikerar kunskapsläget i dessa ämnen. Basfärdigheter som läsa, skriva och räkna indikerar också förutsättningarna för en god kunskapsutveckling i andra ämnen för årskurs 3. Den bedömning som har gjorts i den skolgemensamma lärargruppen i svenska är att kunskapsnivån mot bakgrund av nationella provresultat, är att läsandet har blivit bättre, men skrivandet försämrats. Detta ter sig enligt svensklärargruppen vara ett gemensamt mönster för alla stadier, inte specifikt för årskurs 3. Årskurs 6 2 De betyg som delades ut i årskurs 6 utgår från en elevgrupp på 335 elever (47,5% flickor och 52,5% pojkar). Om inget annat anges räknas betygen för de nyanlända eleverna (22 stycken) in i resultaten här nedan. De utgör 6,6 % av det antal elever i årskurs 6 som fick betyg våren Diagrammet här nedan sammanfattar hur många betyg av respektive bokstav som delades ut för årskurs 6. Det är dessa betyg som ligger till grund för beräkning av de resultat som här nedan följs upp. Diagram 1. Fördelning av betygssteg, alla ämnen, årskurs Alla ämnen F/- E D C B A 2 Endast ett fåtal elever är inskrivna på grundsärskola och träningsskola, årskurs 6 respektive årskurs 9. En analys utifrån elevunderlaget för grundsärskolan som skolform redovisas därför inte i denna rapport.

4 Tjänsteskrivelse 4 (12) Andel elever som har uppnått de kunskapskraven som minst ska upp uppnås i alla ämnen Tabellen här nedan visar att det totalt sett är en marginell förbättring mot föregående år när det gäller andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, d.v.s. lägst betyget E. Skillnaden mellan pojkar som grupp och flickor som grupp i Karlskoga kommun har minskat. Tabell 1. Andel elever som uppnått minst kunskapskraven i alla ämnen. Förändring i procentenheter Karlskoga, Totalt 73,7 74,3 0,6 Karlskoga, Flickor 77,7 75,5-2,2 Karlskoga, Pojkar 70,2 73,3 3,1 Riket, Totalt 79,5 Riket, Flickor 83,0 Riket, Pojkar 76,2 Noterbart är att det finns här en variationsbredd mellan de kommunala skolorna, från 64,8 3 till 94,9% andel av elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen för vårterminen I en uppdelning mellan pojkar och flickor med olika skoltillhörighet framkommer variationer. Elevgruppen flickor kan vid vissa skolor ha lägre andel som uppnått minst kunskapskraven i alla ämnen än elevgruppen pojkar vid samma skola. Om de nyanlända som grupp tas bort i underlaget så innebär det inte några markanta skillnader i andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen för årskurs 6 som helhet. Går man däremot ner på enhetsnivå kan det göra upp emot 11,7 procentenheter för en skola om nyanlända som grupp räknas med eller ej. Om skolan är liten så får ju även ett litet antal ett stort genomslag på ett resultat, men då såväl i positiv som i negativ bemärkelse. Skillnader mellan ämnen Stapeldiagrammet här nedan illustrerar betygssättningen inom varje ämne fördelat på betygsnivå 4. 3 Den fristående skolan Granbergsdal med 14 elever i årskurs 6 hade 50 %. 4 Skillnader mellan skolor har, av tidsbrist, inte systematiskt uppmärksammats. Uppföljningen och analyser av skillnader inom skolor och inom klasser, infattas i varje rektors respektive lärares ansvar att genomföra och diskutera med förvaltningsledning och kvalitetsledare.

5 Tjänsteskrivelse 5 (12) Diagram 2. Fördelning av betygssteg. Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Modersmål Musik Biologi Fysik Kemi Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teknik F/- E D C B A 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sammanfattningsvis, det är i de estetiska ämnena musik och bild samt modersmål som störst andel elever får betyget E eller högre. Kärnämnena svenska som andraspråk (SvA, elevgrupp på 55 elever) respektive matematik och engelska är de tre ämnen med lägst andel elever med betyget E eller högre. Andelen med minst betyget E var i de flesta ämnen högre hos pojkar som grupp i förhållande till flickor som grupp. Mätt i form av genomsnittligt betygspoäng så hade istället flickor som grupp högre resultat än pojkar som grupp i de flesta ämnen.

6 Antal betyg Tjänsteskrivelse 6 (12) Diagram 3. Fördelning av betygssteg, alla ämnen, flickor-pojkar Alla ämnen F/- E D C B A Flickor Pojkar Antalet A-betyg 5 var nästan dubbelt så högt hos flickor än pojkar. Flickor fick 180 (64,7%) av de totalt 278 A-betygen. Noterbart är att i ämnet svenska var det 15 elever som fick högsta betyget A. Samtliga av dessa var flickor. Förutom svenska utgör även ämnet bild respektive musik de ämnen där störst skillnad finns mellan flickor och pojkar gällande att få betyget A 6. Störst skillnader till flickornas fördel, utifrån genomsnittligt betygspoäng, är även här svenska respektive bild, men också hem- och konsumentkunskap 7. Idrott och hälsa är det ämne med störst skillnad mellan könen och som är till pojkarnas fördel, med avseende på andel A- E. Med avseende på genomsnittligt betygspoäng är det i idrott och hälsa ingen/marginell skillnad mellan könen. Pojkarna som grupp har således de lägre godkända-betygen medan flickorna som grupp de högre. Årskurs 9 De betyg som delades ut för årskurs 9 vårterminen 2015 baseras på en elevgrupp på 315 elever (54,3% flickor och 45,7% pojkar). Om inget annat anges räknas betygen för de nyanlända eleverna in i resultaten här nedan. Knappt var tjugonde (15 stycken) i detta elevunderlag på 315 stycken är en nyanländ elev med betyg. Diagrammet här nedan sammanfattar hur många betyg av respektive bokstav som delades ut för årskurs 6. Det är dessa betyg som ligger till grund för beräkning av de resultat som här nedan följs upp. 5 I enlighet med Mål och styrmått med start 2016 kommer betygen A och B att följas upp på huvudmannanivå (BUN ). 6 Med avseende andel A var skillnaderna störst i svenska (11,4 %-enheter), bild (8,9%- enheter) respektive musik (7,4%-enheter). 7 Med avseende på genomsnittligt betygspoäng var skillnaderna störst i svenska (3,0 betygspoäng), bild (2,1) respektive hem- och konsumentkunskap (1,9). Svenska som andraspråk (SvA) och modersmål är ej här inräknat då detta lästes av relativt få elever).

7 Antal betyg Antal betyg Tjänsteskrivelse 7 (12) Diagram 4. Fördelning av betygssteg, alla ämnen, årskurs Alla ämnen F/- E D C B A Av de betyg som satts på elevgruppen i årskurs 9 våren 2015 används betygsstegen E, D eller C i cirka sju av tio fall (71,8%). Av diagrammet här nedan framkommer att de högre betygen C, B och A var vanligare hos flickor än pojkar. Av exempelvis de totalt 360 A- betygen fick flickor 254 (70,6 %) av dem. Diagram 5. Fördelning av betygssteg, alla ämnen, årskurs 9, flickor-pojkar Alla ämnen F/- E D C B A Flickor Pojkar

8 % Tjänsteskrivelse 8 (12) Andel elever som har nått de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen Diagram 6. Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Karlskoga Riket Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökade marginellt från föregående år. Över tid är trenden nedåtgående. Totalen för Karlskoga på 71,1% inrymmer skillnader i andel mellan de tre högstadieskolorna i kommunen, från 66,7 till 77,5% 8. Flickorna hade några procentenheter högre andel med godkända betyg i alla ämnen än pojkarna (72,5% respektive 69,4%). Variationsbredden mellan flickor sett till skoltillhörighet är liten, från 71,2% till 74,4%. För pojkarna är variationen mellan de tre högstadieskolorna desto större, från 59,6% till 85,7% 9. Detta innebär således att den skola med högst andel pojkar som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är fler jämfört med andelen flickor från övriga skolor. Genomsnittligt meritvärde Här nedan presenteras genomsnittligt meritvärde utifrån de 16 bästa betygen, enligt den beräkningsgrund som tidigare gällde. Detta görs för att få en jämförbarhet med tidigare år. På Skolverkets hemsida förtydligas vad meritvärde avser samt den förändring som skett från och med antagningen till gymnasiet läsåret 14/15 när meritvärdet avser 17 ämnen. Meritvärdet för 16 ämnen är summan av elevens 16 bästa ämnen. Betyg i modernas språk som språkval kan ingå bland de 16 ämnena. Max för meritvärdet är som tidigare 320 poäng. 8 Om elevgruppen nyanländas tas bort så är bredden på denna variation från 68,2 till 81,9%. 9 Flickor exklusive elevgruppen nyanlända 73,7%-76,9%. Pojkar exklusive elevgruppen nyanlända 60,9-90,0%.

9 Meritvärde Tjänsteskrivelse 9 (12) Meritvärdet för 17 ämnen är summan av elevens 16 bästa ämnen och där betyg i modernas språk som språkval läggs till som ett 17:e ämne. Max för meritvärdet är 340 poäng. Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har minst ett godkänt betyg, dvs lägst betyg E i ett ämne, lägst meritpoäng 10. Betygstegen A, B, C, D, E omvandlas till poängen 20, 17,5, 15, 12,5, 10. Ej godkänt betyg, F är 0 poäng. Det skiljer sig inte från tidigare läsår. ( statistik/vad-hander-kring-statistiken/17-amnen-ger-nytt-meritvarde ) Diagram 7. Genomsnittligt meritvärde (16 bästa betygen) Karlskoga Riket Genomsnittligt meritvärde (201,5) är totalt sett praktiskt taget oförändrat jämför med föregående år. Variationsbredden mellan skolor är 190,4-213,6 10. Genomsnittlig betygspoäng var lägst i svenska som andraspråk (5,3 poäng) och matematik (10,4 poäng). Högst var poängen i modersmål (15,7 poäng) och bild (14,2 poäng). I likhet med måttet andel flickor respektive pojkar som uppnått kunskapskraven i alla ämnen så finns också för genomsnittligt meritvärde en variationsbredd. Gruppen flickor har ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna (213,9 respektive 186,7) i kombination med mindre skillnader mellan flickor sett till skoltillhörighet (205,0-220,6). Gruppen pojkar sett till skoltillhörighet har en större variationsbredd (174,6-207). 10 Noterbart är att variationen ökar när gruppen nyanlända tas bort, till 198,2-223,7. Detta sker genom att skolan med högst meritvärde för sin åk 9 ökar med 10 poäng. Elevgruppen nyanlända var ojämnt fördelad mellan högstadieskolorna.

10 Tjänsteskrivelse 10 (12) Skillnader mellan ämnen Diagram 8. Fördelning av betygssteg. Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Moderna språk, språkval Modersmål Musik Biologi Fysik Kemi Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teknik F/- E D C B A 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sammanfattningsvis, de praktiskt-estetiska ämnena musik respektive bild var de två ämnen som eleverna i åk 9 fick högst andel A-E i 11. Lägst andel A-E var i svenska som andraspråk respektive (44,9%) respektive matematik (80,3%). Detta indikerar ett liknande mönster som för årskurs 6, att det är de praktiskt-estetiska ämnena som högst andel blir godkända i, medan lägst andel blir det i kärnämnena matematik och svenska som andraspråk. I de flesta ämnen hade flickor högre resultat, oavsett om genomsnittlig betygspoäng, andel A-E eller andel A mäts. Ett av undantagen är idrott och hälsa där pojkar hade högre resultat i alla tre avseenden. 11 Musik 98%, Bild 97,/%.

11 % Tjänsteskrivelse 11 (12) Behörighet till gymnasieprogram Diagram 9. Andel elever behöriga till yrkesprogram/nationella program Karlskoga Riket Andel behöriga till yrkesprogram 12 har totalt sett sjunkit från 2014 till 2015 och över tid är trenden nedåtgående. Återigen är variationen inom gruppen pojkar i förhållande till deras skoltillhörighet större (67,3-90,5) än för gruppen flickor i förhållande till deras skoltillhörighet (76,8-81,4). De fyra vanligaste anledningarna till obehörighet var 2015: Andel (%) av de Anledning till obehörighet Antal elever obehöriga Saknar En, Ma, Sv/SvA och fem ytterligare ämnen 20 28,6 Saknar En, Ma och Sv/SvA 16 22,9 Saknar Ma 14 20,0 Saknar En och Ma 8 11,4 Övriga kombinationer 12 17,1 Det är relativt små skillnader gällande elevers behörighet för de olika gymnasieprogrammen. Lägst var behörigheten till naturvetenskaps- och teknikprogrammen, 75,6 procent. Utmaningen består i att öka andelen behöriga åtminstone till yrkesprogrammen (godkänt i svenska, matematik och engelska samt fem andra ämnen). Skillnaden i behörighet till yrkesprogrammen mellan pojkar och flickor är relativt liten (2,5 procentenheter). 12 För behörighet till yrkesprogram krävs godkänt betyg (minst E) i: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och fem ytterligare ämnen (för mer information, se

12 Tjänsteskrivelse 12 (12) Avslutande kommentarer De resultat som redovisas här ovan är inte på något sätt nyheter för förvaltningens ledning och rektorer. Ett förbättringsarbete pågår sedan tidigare, exempelvis kring: flickors och pojkars kunskapsresultat, bedömning och betygssättning, undervisningen i matematik, uppföljning och analys samt nyanlända som elevgrupp. Ett gemensamt fortsatt arbete på olika nivåer i styrkedjan är att skapa rutiner som säkerställer att såväl det dagliga arbetet som riktade satsningar systematiskt följs upp, analyseras och bedöms i förhållande till det statliga uppdrag som finns på skolan och den kvalitet som verksamhetens arbete genererar respektive förväntas uppnå. En viktig grundförutsättning för uppföljning och analys på såväl enhetsnivå som på huvudmannanivå är att data från olika system, undersökningar o.s.v. är pålitliga och relevanta för den verksamhet som den avser att belysa. Framöver är ett fortsatt viktigt förbättringsarbete för förvaltningen som helhet, att säkerställa olika underlags kvalitet. Barn- och utbildningsförvaltningens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner ovanstående redovisning. Lena Öijen Kvalitetsledare Anneli Weman Verksamhetschef

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Tjänsteskrivelse 1 (8) Handläggare Lena Öijen Barn- och utbildningsnämnden Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Sammanfattning I tidigare tjänsteskrivelse (BUN 2015.0404, 2015-08-25)

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar Betyg 2015/16 Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete 2016-10-03 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 4 2. Resultat betyg vår

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Januari 2015 2.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 29 november 2016 2.0 Matilda Liljeberg Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Betygjämförelse över tid,

Betygjämförelse över tid, Rapport 2016-07-08 1 (7) Handläggare Eva Westlund, Utvecklingsledare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Betygjämförelse över tid, 2012-2016 Redan 2010 diskuterades att sätta betyg tidigare än på hösten

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Örebro 2016-06-21 Generellt - I betygsstatistiken ingår i de flesta sammanställningar resultat från alla avgångselevers slutbetyg. Det innebär t

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer

Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer Från och med läsåret 2011/2012 ska, med något undantag, de nya skolförfattningarna tillämpas på utbildningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan; SKOLFS 2014:50 Utkom från trycket

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 26 oktober 2015 1.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län Rapport 2012:06 Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Johan Jonsson Lena Öijen Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Av Johan Jonsson och Lena Öijen Regionförbundet Örebro Rapport 2012:06

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola

Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola Tjänsteskrivelse 2016-10 - 20 Handläggare Jane Jonsson - Syrén Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2016UTN/0271 Utbildningsnämnden Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola Förslag till

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SAMLADE REDOVISNING AV KVALITET OCH RESULTAT

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SAMLADE REDOVISNING AV KVALITET OCH RESULTAT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SAMLADE REDOVISNING AV KVALITET OCH RESULTAT Förskola, skola och fritidshem BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Förändrat kvalitetssystem... 3 1.2 Förutsättningar...

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:7804 Futuraskolan AB Org.nr. 556609-5047 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Futuraskolan AB 2(13) Tillsyn av Futuraskolan AB har genomfört tillsyn av Futuraskolan AB (556609-5047)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun Tjänsteskrivelse 2016-12 - 20 Handläggare Jane Jonsson - Syrén Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2016UTN/0271 Utbildningsnämnden Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö

Läs mer

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2015/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum 5 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Måttbandet 2015 Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 Förslag

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 0-0- DNR BUN 0.09 SUSANNE MALMER SID / KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Handläggare Telefon +46 (0)498 26 3391 E-post per_olof.sahlberg@gotland.se Diarienr BUN Datum 2012-08-27 Tjänsteskrivelse Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Expediering

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR 2, 2013 ENHET: Södra rektorsområdet SKOLA: Solängsskolan UPPGIFTSLÄMNARE: Sofia Nordell Kvarnebrink, Carina Dahlenlund samt Pernilla Dalborg DATUM: 2013-08-06 1. Föräldraenkät

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2013/2014

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2013/2014 Stefan Melén 2015-04-07 Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2013/2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Beslut för Östra Göinge kommun

Beslut för Östra Göinge kommun esn Skolinspektionen Beslut Östra Göinge kommun kommun@ostragoinge.se Beslut för Östra Göinge kommun efter tillsyn av utbildningen i Östra Göinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer