Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN JONAS BERKOW SID 1/1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkännner rapporten Resultat grundskolan. Ärendet i korthet Rapporten sammanfattar resultat i Vallentunas kommunala grundskolor Resultaten avser läsutveckling i årskurs 2, måluppfyllelse i årskurs 3 samt betyg och ämnesprov i årskurs 6 och 9. Handlingar 1. Rapport resultat grundskolan Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

2 R A PPORT BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2013 Resultat grundskolan Jonas Berkow

3 Resultat grundskolan Innehåll 1. Inledning Årskurs Läsutveckling Årskurs Nationella ämnesprov Delprov per skola Årskurs Nationella ämnesprov Betyg Jämförelse nationella prov och betyg Simkunnighet Årskurs Nationella prov Jämförelse nationella prov och betyg Minst betyget godkänt i alla ämnen Meritvärde Meritvärde per skola Behörighet till gymnasieskolan BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

4 1. Inledning I rapporten sammanfattas resultaten i Vallentunas kommunala grundskolor Resultaten är preliminära och finns inte officiellt i Skolverkets statistik. Rapporten innefattar resultat för årskurs 2, 3, 6 och 9 med tyngdpunkt på årskurs 9. Från och med 2013 redovisas grundskolans betygsstatistik enligt den nya betygsskalan A-F. Betygen A-E står för godkända resultat och F innebär ej godkänt resultat. Rapporten är en del av Vallentuna kommuns kvalitetsarbete och är tänkt att användas som underlag för hur väl de kommunala målen har uppnåtts och vilka områden som bör prioriteras som gemensamma utvecklingsområden framöver. Med hjälp av Skolverkets statistik kan jämförelser göras som visar hur Vallentunas resultat står sig mot resten av riket. Dessa jämförelser görs dock med viss eftersläpning då Skolverket publicerar sin statistik i slutet av varje år. 2. Årskurs 2 I årskurs 2 följs resultaten upp för elevernas läsutveckling. Resultaten presenteras både på aggregerad nivå och per enskild skola. 2.1 Läsutveckling Vallentuna kommun har ett mål att fler elever i årskurs 2 ska kunna läsa. Skolorna följer varje elevs läsutveckling och i årskurs 2 kartläggs resultaten enligt Lundberg/Herrlins modell. Kartläggningen av barnets läsförmåga innefattar fem olika dimensioner: 1) fonologisk medvetenhet, 2) ordavkodning, 3) flyt i läsningen, 4) läsförståelse och 5) läsintresse. Alla elever följer inte samma utvecklingsförlopp exakt utan en elev kan avancera snabbt inom en dimension och stanna upp i en annan. Enligt Lundberg/Herrlin är kartläggningens viktigaste funktion att vara ett fungerande instrument så att läraren ser vad som händer med elevens läsutveckling. I slutet av årskurs 2 anger skolorna hur stor andel av eleverna som når ett bestämt antal steg inom respektive fas för de fyra första dimensionerna. 3

5 Diagram 1. Andel elever i åk 2 som når uppsatta riktmärken i samtliga dimensioner 1-4, Procent. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 85% 84% 85% 80% 79% Andel elever (%) Når alla faser 1-4 (ej läsintresse) I år nådde 79 procent av eleverna de steg som är uppsatta som riktmärke för årskursen för de fyra första dimensionerna nådde 80 procent av eleverna riktmärkena och de senaste åren har denna andel legat runt procent så årets resultat är en nedgång. Tabell 1. Andel elever i åk 2 som når uppsatta riktmärken i samtliga dimensioner 1-4 per skola, Procent Bällstaberg Ekeby Gustav Vasa Hammarbacken Hjälmsta Karby Karlberg Kårsta Lovisedal Ormsta Resultaten varierar mellan de kommunala skolorna och över tid. År 2013 varierade andelen elever som hade nått de uppsatta riktmärkena i de fyra första dimensionerna mellan 37 och 100 procent. För 2012 varierade det mellan 61 och 97 procent. Det låga värdet för Karbyskolan beror till stor del på att många elever hade svårigheter med fas 1, fonologisk medvetenhet. Kårsta skolas låga värde förklaras till viss del av att elever hade svårt med fas 4, läsförståelse. 4

6 3. Årskurs 3 I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultaten presenteras både på aggregerad nivå och per skola. 3.1 Nationella ämnesprov De nationella ämnesproven syftar till att så allsidigt som möjligt pröva elevens förmåga inom ämnet och utgör underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling. I svenska prövas elevens läs-, skriv- och muntliga förmåga. I matematik får eleverna olika typer av räkneuppgifter och även möjlighet att visa sina kunskaper genom att skriva, samtala och rita. Diagram 2. Andel elever i åk 3 som uppnått kravnivån på alla delprov i respektive ämne, Procent. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 81% 78% 76% 72% 68% 75% 71% 68% 65% 62% Svenska Matematik I årskurs 3 blev liksom föregående år 68 procent av samtliga elever godkända på alla delprov i svenska. Det är det lägsta resultatet som har uppmätts i kommunen sedan 2009 då proven genomfördes för första gången i årskurs 3. I ämnesproven för matematik var det 65 procent av samtliga elever som blev godkända på alla delprov. Det är en försämring jämfört med föregående år då motsvarande andel uppgick till 72 procent. 5

7 3.2 Delprov per skola Tabell 2. Andel elever i åk 3 som uppnått kravnivån på alla delprov i svenska per skola, Procent Bällstaberg Ekeby Gustav Vasa Hammarbacken Hjälmsta Karby Karlberg Kårsta * Lovisedal Ormsta *Utesluts då resultatet baseras på färre än 10 elever Andelen godkända på samtliga delprov i svenska varierade mellan 42 och 81 procent. Tabell 3. Andel elever i åk 3 som uppnått kravnivån på alla delprov i matematik per skola, Procent Bällstaberg Ekeby Gustav Vasa Hammarbacken Hjälmsta Karby Karlberg Kårsta * Lovisedal Ormsta *Utesluts då resultatet baseras på färre än 10 elever Resultaten varierar mellan skolorna och över tid. Andelen godkända på samtliga delprov i matematik år 2013 varierade mellan 49 och 84 procent i de kommunala skolorna. I skolverkets statistik för riket beräknas andelen elever som uppnått godkänd nivå på alla delprov av antalet elever som har deltagit i alla delprov. Statistiken ovan däremot bygger på andelen godkända elever av totala antalet elever. 6

8 Tabell 4. Andelen elever i åk 3 (av de elever som skrivit alla delprov) i Vallentuna respektive riket som uppnått kravnivån på alla delprov i respektive ämne, Procent. Svenska Matematik Vallentuna Riket Vallentuna Riket * 63 59* *Bygger på ett urval av skolor Av de elever i Vallentuna som deltog i alla delprov i respektive ämne blev 70 procent godkända i svenska och 67 procent godkända i matematik. De senaste åren har Vallentunas elever haft ett bättre resultat i ämnesproven för matematik än genomsnittet för riket. I svenska har Vallentuna legat i nivå med riket och över genomsnittet år Årskurs 6 I årskurs 6 genomförs nationella prov i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Även simkunnigheten kartläggs. Resultaten presenteras både på aggregerad nivå och per skola. 4.1 Nationella ämnesprov Ämnesprovet i svenska består av fem delprov som innehåller muntliga uppgifter, läsförståelseuppgifter och skrivuppgifter. I matematik är det fyra delprov varav tre redovisas skriftligt och ett som redovisas muntligt. Det engelska ämnesprovet består av tre delprov innehållande muntlig framställning, läsa/lyssna och förstå samt skriftlig produktion. Tabell 5. *Andel elever i åk 6 som uppnått kravnivån på alla delprov i respektive ämne av totala antalet elever. ** Andel elever som uppnått kravnivån på alla delprov i respektive ämne av totala antalet elever som deltagit i alla delprov, Procent. Svenska Matematik Engelska NO-ämnen SO-ämnen * ** I årskurs 6 blev 97 procent av samtliga elever godkända på alla delprov i NO-ämnen och 94 procent i SO-ämnen. Av de elever som deltog i proven är det 99 procent som nått kravnivån i NO-ämnen och 98 procent i svenska. Vissa elever, exempelvis nyanlända, har inte deltagit i alla nationella prov. 7

9 Tabell 6. Andel elever i åk 6 som uppnått kravnivån på alla delprov i respektive ämne per skola, Procent. Svenska Matematik Engelska Bällstaberg 65 * 77 * 89 * Ekeby Gustav Vasa Hammarbacken Hjälmsta 70 ** 90 ** 80 ** Karby Karlberg Kårsta * * * * * * Lovisedal Ormsta *Utesluts då resultatet baseras på färre än 10 elever **Hjälmsta har ej åk Av eleverna i årskurs 6 vid Karlbergsskolan och Lovisedalsskolan är det 100 procent som uppnått kravnivån på alla delprov i svenska. I matematik är det 100 procent av eleverna i årskurs 6 vid Gustav Vasaskolan, Hammarbacksskolan, Karlbergsskolan och Lovisedalsskolan som uppnått kravnivån på alla delprov. I Gustav Vasaskolan och Karlbergsskolan är det även 100 procent av eleverna i årskurs 6 som uppnått kravnivån på alla delprov i engelska. 8

10 4.2 Betyg Läsåret 2012/2013 sattes betyg i årskurs 6 i grundskolan för första gången. I Vallentuna har 87 procent av eleverna i årskurs 6 fått minst betyget E i alla ämnen. Tabell 7. Andel elever i åk 6 som fått minst betyget E i alla ämnen per skola, Procent. Andel elever som fått minst betyget E Bällstaberg * Ekeby 98 Gustav Vasa 100 Hammarbacken 97 Hjälmsta ** Karby 96 Karlberg 100 Kårsta * Lovisedal 100 Ormsta 99 *Utesluts då resultatet baseras på färre än 10 elever **Hjälmsta har ej åk procent av eleverna i årskurs 6 vid Gustav Vasaskolan, Karlbergsskolan och Lovisedalsskolan har fått minst betyget E i alla ämnen. 4.3 Jämförelse nationella prov och betyg Tabell 8. Andel elever i åk 6 med lägre, lika eller högre betyg jämfört med provbetyget i respektive nationellt prov, Procent. Svenska Matematik Engelska Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre I svenska fick 75 procent av eleverna i årskurs 6 samma slutbetyg som provresultat på det nationella provet. Motsvarande siffra för matematik och engelska var 65 respektive 76 procent. Det är en större andel av eleverna i årskurs 6 som får ett högre slutbetyg jämfört med nationellt betyg i svenska än i matematik och engelska. 9

11 4.4 Simkunnighet För att få godkänt betyg i simkunnighet i årskurs 6 ska en elev kunna simma 200 meter varav 5o meter i ryggläge. Eleven ska även kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Av de som genomförde testet 2013 var det 98 procent som blev godkända. Det motsvarar 97 procent av alla elever i årskurs 6, vilket är i nivå med förra årets reslutat. 5. Årskurs 9 För årskurs 9 tas det fram ett flertal mått. Först presenteras resultaten för de nationella proven följt av en jämförelse mellan betyget på de nationella proven och slutbetygen som eleverna får. Statistik tas också fram över hur stor andel som får minst godkänt i alla ämnen, resultat för meritvärde samt för behörighet till gymnasieskolan. 5.1 Nationella prov I årskurs 9 genomförs nationella prov i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Sedan 2010 genomförs också nationella prov i biologi, fysik och kemi. En elev genomför prov i ett av de naturorienterade ämnena och Skolverket fördelar ämnena mellan skolorna. Tabell 9. Andel elever i åk 9 Vallentuna som når minst betyget godkänd på ämnesproven i svenska, matematik och engelska, Procent. Svenska Matematik Engelska Vallentuna Riket Vallentuna Riket Vallentuna Riket Andelen elever i årskurs nio som nådde minst betyget godkänt i svenska var 98 procent. Motsvarande siffror för matematik och engelska var 86 respektive 98 procent. Resultaten är i nivå med tidigare år. 10

12 Tabell 10. Andel elever i åk 9 som deltagit i alla delprov som når minst betyget godkänt på ämnesproven i svenska per skola, Procent. Andel godkända elever i svenska Bällstaberg 97 Ekeby 96 Hammarbacken 98 Hjälmsta 98 Karby 100 Lovisedal 100 I Karbyskolan och Lovisedalsskolan är det 100 procent av de elever i åk 9 som deltagit i alla delprov som når minst betyget godkänt på ämnesproven i svenska. Tabell 11. Andel elever i åk 9 som deltagit i alla delprov som når minst betyget godkänt på ämnesproven i matematik per skola, Procent. Andel godkända elever i matematik Bällstaberg 90 Ekeby 46 Hammarbacken 88 Hjälmsta 86 Karby 100 Lovisedal 100 I Karbyskolan och Lovisedalsskolan är det 100 procent av de elever som deltagit i alla delprov som når minst betyget godkänt på ämnesproven i matematik. Ekebys låga resultat beror på att flera elever har haft hög frånvaro och svårigheter med ämnet. Tabell 12. Andel elever i åk 9 som deltagit i alla delprov som når minst betyget godkänt på ämnesproven i engelska per skola, Procent. Andel godkända elever i engelska Bällstaberg 100 Ekeby 96 Hammarbacken 98 Hjälmsta 99 Karby 100 Lovisedal 96 I Bällstabergsskolan och Karbyskolan är det 100 procent av de elever som deltagit i alla delprov som når minst betyget godkänt på ämnesproven i engelska. 11

13 5.2 Jämförelse nationella prov och betyg De nationella proven är en del av bedömningsunderlaget för slutbetygen och ska vara ett stöd för lärarna att göra en likvärdig bedömning. De nationella proven kan inte prova elevens kunskaper mot alla mål och hur stor del som nationella prov ska utgöra av betygssättningen får bestämmas lokalt. Skolverket skriver att både en stor avvikelse och en mycket hög överensstämmelse mellan slutbetyg och provbetyg kan vara indikatorer på att arbetet med betygssättning behöver granskas. Tabell 13. Andel elever i åk 9 med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget i respektive nationellt prov, Procent. Svenska Matematik Engelska Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre I svenska fick 70 procent av eleverna i årskurs 9 samma slutbetyg som provresultat på det nationella provet. Motsvarande siffra för matematik och engelska var 67 respektive 75 procent. Andelarna har varierat de senaste åren men legat kring 80 procent de flesta åren. Det är en större andel av eleverna i årskurs 9 som får ett högre betyg i matematik än i svenska och i engelska. I år är avvikelserna mot nationella proven större än tidigare år och kräver en djupare analys. 12

14 5.3 Minst betyget godkänt i alla ämnen Vallentuna kommun har ett mål att andelen elever med minst betyget godkänt i alla ämnen ska överskrida det förväntade värdet som Skolverket tar fram, det s.k. SALSAvärdet. Detta har endast varit uppfyllt under år 2009 då det förväntade värdet överträffades med tre procentenheter. Diagram 3. Andel elever i åk 9 som fått minst betyget godkänt i alla ämnen, både det faktiska utfallet och det förväntade värdet (SALSA), Procent Utfall Salsa Andelen elever i årskurs 9 som fick minst betyget godkänt i alla ämnen var 78 procent år Värdet för 2013 avser minst betyget E. 13

15 5.4 Meritvärde Meritvärdet är summan av elevens sexton bästa betyg där betygen räknas om till siffror. Den högsta poängen man kan få är 320 vilket innebär högsta betyg i samtliga ämnen. I år är första året med det nya betygssystemet. Betygstegen A, B, C, D, E omvandlas till poängen 20, 17,5, 15, 12,5 och 10. Tabell 14. Meritvärde i åk 9 för Vallentuna och riket samt SALSA (förväntade värdet) för Vallentuna, Meritvärde Vallentuna SALSA Vallentuna Meritvärde riket Vallentunas meritvärde i år är 202 vilket är en nedgång jämfört med 2012 då meritvärdet var 207. Skolverket rankar kommunerna utifrån deras meritvärden och Vallentuna har ett mål att resultatet på sikt ska vara bland de 30 bästa kommunerna. Meritvärdet för 2012 gav Vallentuna kommun en placering på plats 79 och för att placera sig på plats 30 hade det krävts ett meritvärde på 218. Vallentuna har två skolor som uppfyller detta krav. Skolverket beräknar SALSA-värden även för denna indikator och Vallentuna kommun har som mål att de faktiska resultaten ska överträffa det förväntade värdet varje år. För åren 2009 och 2010 låg Vallentunas meritvärde över SALSA men var lägre år 2011 och Förutom år 2009 har Vallentuna legat i nivå med eller under genomsnittet för riket. 5.5 Meritvärde per skola Tabell 15. Meritvärde i åk 9 per skola, Meritvärde Bällstaberg 200 Ekeby 191 Hammarbacken 215 Hjälmsta 204 Karby 233 Lovisedal 233 Vallentuna har två skolor, Karbyskolan och Lovisedalsskolan, som uppfyller kravet med ett meritvärde på 218 (vilket hade krävts för att placera sig på plats 30). Meritvärdet uppgår till 233 för både Karbyskolan och Lovisedalsskolan. 14

16 5.6 Behörighet till gymnasieskolan Behörighet till yrkesprogram kräver godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen. Högskoleförberedande program kräver godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare nio ämnen. För humanistiska, ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen (EK, HU, SA) ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen (NV, TE) ska eleven ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmen är de nio ämnena valfria. Tabell 16. Andel elever i åk 9 som är behöriga till respektive gymnasieprogram i Vallentuna och genomsnittet för riket, Procent. Vallentuna Riket Yrkesprog. Estetiskt prog. EK, HU, SA NV, TE Yrkesprog. Estetiskt prog. EK, HU, SA NV, TE I år var 91 procent av eleverna behöriga till yrkesprogram och föregående år var det 90 procent. Dessutom var 90 procent behöriga till estetiskt program, 87 procent till humanistiska, ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen och 85 procent till naturvetenskaps- och teknikprogrammen. I år är resultatet högre än 2012, ett resultat som i sin tur var något över riksgenomsnittet. Det återstår att se om årets resultat är högre än motsvarande för riket. 15

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 0-0- DNR BUN 0.09 SUSANNE MALMER SID / KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Arbetsmiljöhändelser grundskolor

Tjänsteskrivelse Arbetsmiljöhändelser grundskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 014-09- DNR BUN 014.409 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 1 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Prästängsskolan 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Prästängsskolan 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Prästängsskolan 2012/2013 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 26 oktober 2015 1.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om förstelärare

Tjänsteskrivelse Information om förstelärare Ärende 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-09-11 DNR BUN 2013.227 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Den västmanländska betygsrouletten

Den västmanländska betygsrouletten Den västmanländska betygsrouletten En rapport om likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland Mikael Damsgaard (M) OPPOSITIONSRÅD VÄSTERÅS STAD mikael.damsgaard@moderat.se www.moderat.se/vasteras Inledning

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-03 Stockholms kommun Rektorn vid Blommensbergsskolan Beslut för grundskola efter bastillsyn i Blommensbergsskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013 Stefan Melén 2014-03-23 Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Januari 2015 2.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Obligatoriska skolan vårterminen 2012

Obligatoriska skolan vårterminen 2012 Obligatoriska skolan vårterminen 2012 Nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 Betyg i årskurs 9 Uppföljning av kunskapsmålen i årskurs 3 Uppföljning av kunskapskraven för grundsärskolan Stadskontoret

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 sid 1 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Föräldrars

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Public. Användarhandledning. Nationella prov 2017 Grundskolan. Tieto Education

Public. Användarhandledning. Nationella prov 2017 Grundskolan. Tieto Education Användarhandledning Nationella prov 2017 Grundskolan Tieto Education Innehåll Arbetsgång och checklista 3 Kolumnbeskrivningar 5 Kontroller vid registrering 17 Registrering av resultat 19 Skapa och skicka

Läs mer

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet.

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet. VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L3-L2-O3 1r (40) 5 2ss Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Uppgifter om resultaten i Malmö kommuns skolor... 5 Uppgifter om resultaten i fristående skolor i Malmö kommun...

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Nationella prov 2016

Nationella prov 2016 Nationella prov 2016 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2016-12-06 Anneli Jöesaar Forskningssamordnare Sjöängsskolan, Askersund anneli.joesaar@skola.askersund.se 070-23 88 958

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Dnr 2010/BUN 0045-41 Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Läsåret 2008/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRKORTNINGAR I DIAGRAM... 3 SAMMANFATTNING... 4 LÄRARHÖGSKOLANS UTVÄRDERING I MATEMATIK,

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-26 75 Informationsärende: Betygsresultat Vt-14 (UN 2014.084) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN 2016.084 5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 DNR BUN 2016.084 HENRIK LENNERMARK SID 1/2 UTBILDNINGSCHEF HENRIK.LENNERMARK@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Bokslut 2015 Tabellbilaga

Bokslut 2015 Tabellbilaga Bokslut 215 Tabellbilaga Innehållsförteckning Kommunbladet, Skolverket... 3 Personal... 3 Gruppstorlek... 4 Barn och elevantal... 4 Resultat Förskola... 5 Föräldra- och barnenkät... 5 Självvärdering...

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer