Förvaltningsinformation - februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsinformation - februari"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse BUN Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: barn per pedagog Kompetensutveckling gällande barn i behov av särskilt stöd: - I den gemenamma kompetensutvecklingsplanen för perioden ingick riktad handledning från SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten till alla specialpedagoger inom grundskolan. - Under samma tidsperiod har även chefsgruppen fått utbildning av SPSM. Syftet dessa två insatser var att forma en gemensam syn på inkludering anpassning av förskolornas/skolornas organisation för att på bästa sätt möta barnens olika behov. Det är viktigt att ha en gemensam grund att stå på så vårt uppdrag tillämpas på ett likvärdigt sätt. - Hösten 2014 deltog all personal i BUP- barn- ungdomspsykiatrins - utbildningsdag omkring olika neuropsykiatriska behov. - Elevhälsoteam finns på varje skola. De leds av rektor följande personalkategorier ingår: kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolspykolog. Teamen handleder personal i olika frågor som rör barnens behov. - Inom förskolan finns tre pedagogkonsulenter/specialpedagog ansvar för handledning vad gäller anpassning av verksamhet utifrån olika barns behov. - SPSM BUP finns som stöd i ärenden där barnet/eleven har de kontakterna. - Ovanstående är exempel på de generella insatserna- utöver detta genomför sedan varje skola insatser/utbildningar utifrån behoven på den enskilda enheten. - De allmänna råd som skolverket ger ut visar också på vilka extra anpassningar som varje verksamhet måste göra för att forma förskola skola utifrån barnens/elevernas behov. De ligger till grund för arbetet i elevhälsoteamen deras handledning. c:\temp\ncav9t5auq.doc

2 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov slutbetyg, årskurs 9 vårterminen 2014 Jämförelser av relationen mellan en slutbetygen i årskurs 9 görs i samtliga ämnen där nationella prov. I svenska, matematik engelska finns resultat för både enskilda skolor, för kommunen som helhet för riket att tillgå. I no- so-ämnena finns enbart resultat för enskilda skolor för riket. I svenska som andraspråk finns på kommunnivå enbart resultat att tillgå för Karlskoga kommun totalt på grund av att elevantalet är för litet på respektive skolenhet. Statistik visas om det finns minst 15 elever i årskurs 9 som har både slutbetyg i respektive ämne. Sammanfattning Betygsskillnaden mäts genom en jämförelse av resultatet i de nationella proven slutbetygen. Betygsskillnaden på kommunnivå är lägre i Karlskoga än i riket i svenska, matematik, engelska, biologi fysik. Det innebär att Karlskogas elever på gruppnivå får lägre slutbetyg jämfört sina prestationer i de nationella proven än eleverna i riket i övrigt får. I svenska som andraspråk, kemi, geografi religionskunskap får Karlskogas elever som helhet högre slutbetyg än vad de nationella proven motiverar jämfört i riket. Skolorna uppvisar dock ibland stora skillnader i samstämmighet mellan nationella prov slutbetyg. Det innebär att den enskilda elevens slutbetyg kan variera beroende på vilken skola eller vilken kommun eleven har sin skolgång i för samma nivå av uppvisad kunskap eller förmågor i de nationella proven. Om skillnaderna mellan Karlskoga kommun riket respektive mellan skolorna beror på olikheter i bedömarkompetens, på i vilken utsträckning de nationella proven påverkar betygsättningen eller på andra faktorer går inte att fastslå ledning av denna jämförelse. Svenska På kommunnivå är det något färre elever som har fått ett högre slutbetyg i svenska än resultatet i det nationella provet jämfört riket. Samtidigt är det något fler som har fått ett lägre slutbetyg än resultatet i det nationella provet jämfört riket. Det innebär att betygsskillnaden jämfört resultaten i de nationella proven är lägre i Karlskoga än i riket i övrigt. Resultatbilden varierar dock mellan de enskilda skolorna. På två av skolorna finns en viss betygsskillnad, som dock

3 är lägre än i riket i övrigt. På den tredje skolan finns ingen betygsskillnad alls, utan det är i stället betydligt fler elever som har fått ett lägre slutbetyg än vad resultatet i det nationella provet motiverar. Tendensen i svenska som helhet stämmer överens föregående års resultat. Svenska som andraspråk På kommunnivå är det något fler elever som har fått ett högre något färre elever som har fått ett lägre slutbetyg i svenska som andraspråk än vad resultatet i det nationella provet motiverar. Betygsskillnaden i detta ämne i Karlskoga är där på kommunnivå något högre än i riket i övrigt. Resultat för de enskilda skolorna finns inte att tillgå på grund av att elevantalet är för litet. Matematik På kommunnivå är det färre elever som har fått ett högre slutbetyg i matematik än resultatet i det nationella provet jämfört riket. Samtidigt är det något färre som har fått ett lägre slutbetyg än resultatet i det nationella provet jämfört riket. Helhetsbilden pekar på att betygsskillnaden jämfört resultaten i de nationella proven är lägre i Karlskoga än i riket i övrigt. Resultatbilden varierar dock mellan de enskilda skolorna. På en av skolorna är betygsskillnaden något högre än i riket, på en något lägre på en väsentligt lägre. Resultatbilden som helhet stämmer väl överens föregående års resultat. Engelska På kommunnivå är andelen elever som har fått högre slutbetyg i engelska än resultatet i det nationella provet något lägre än i riket. Andelen elever som har fått ett lägre slutbetyg jämfört nationella provet ligger i nivå riket. Resultatbilden på både kommun- riksnivå skiljer sig från svenska matematik på så sätt att det är fler elever som får ett lägre slutbetyg i engelska än resultatet i det nationella provet pekar på än som har fått ett högre. Som helhet får Karlskogas elever dock också lägre slutbetyg än vad det nationella provet motiverar jämfört riket i övrigt. Det innebär att det inte finns någon synbar betygsskillnad i detta ämne på varken kommun- eller riksnivå, utan trenden är snarare den motsatta. Resultatbilden varierar dock mellan de enskilda skolorna. På en av skolorna är samstämmigheten något lägre än i riket, på en skola i nivå riket på en betydligt lägre. Helhetsbilden stämmer väl överens föregående års resultat. Biologi I biologi är det färre elever som har fått både högre respektive lägre slutbetyg än resultatet i det nationella provet jämfört riket. Resultatet varierar dock mellan de två skolor som genomförde detta prov. Helhetsbilden pekar på att betygsskillnaden i Karlskoga är något lägre i detta ämne jämfört riket i övrigt, an den föregående år låg i nivå riket.

4 Kemi I kemi är det färre elever som har fått lägre slutbetyg betydligt fler som har fått högre än resultatet i det nationella provet än i riket i övrigt. Det innebär att betygsskillnaden jämfört resultaten i de nationella proven är betydligt högre på den skola i Karlskoga som genomförde detta prov än i riket i övrigt. Helhetsbilden stämmer väl överens föregående års resultat. Geografi I geografi är det en betydligt högre andel elever som har fått både högre respektive lägre slutbetyg än vad de nationella proven motiverar. Sett till helheten är betygsskillnaden i detta ämne något högre på den skola i Karlskoga som genomförde detta prov än i riket i övrigt. Jämförelsetal från föregående år saknas. Religionskunskap I religionskunskap är det en väsentligt större andel elever som har fått ett högre slutbetyg än resultatet i det nationella provet på båda de skolor i Karlskoga som genomförde detta prov. Andelen elever som fick ett lägre betyg varierar mellan skolenheterna men ligger som helhet i nivå rikets resultat. För båda skolenheterna är betygsskillnaden betydligt högre än i riket i övrigt. Jämförelsetal från föregående år saknas. I tjänsten Katarina Holmsten Kvalitetsledare

5 Läsåret 2013/2014 Svenska Matematik Engelska SvA Andel (%) elever Andel (%) elever Andel (%) elever Andel (%) elever Ämne Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga ,2 65,8 22, , , ,6 73,5 8, ,3 65,6 27,2 Kga, kommunala skolor ,4 67,1 18, ,6 75,6 22, ,9 75,4 5,7 24 4,2 66,7 29,2 Bregårdssk ,9 72,3 17, ,9 66,4 32, ,2 80 3,8.... Skranta skola ,7 87,4 10, ,5 81,3 6,3.... Österledskolan 76 21,1 65,8 13,2 82 2,4 70,7 26, ,3 61,3 7,5.... Läsåret 2013/2014 Biologi Fysik Kemi Andel (%) elever Andel (%) elever Andel (%) elever Ämne Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga ,2 63,1 29, ,8 58, ,8 61,4 33,8 Bregårdssk ,3 42,7 Skranta skola 113 5,3 74,3 20, Österledskolan 79 6,3 64,6 29, Läsåret 2013/2014 Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Andel (%) elever Andel (%) elever Andel (%) elever Andel (%) elever Ämne Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga ,6 69,2 24, ,9 32, , , ,5 63,7 31,8 Bregårdssk ,2 46,7 38, Skranta skola ,7 44, Österledskolan ,4 71,6....

6 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov betyg, årskurs 6 vårterminen 2014 Jämförelser av relationen mellan en våren i årskurs 6 görs i svenska, matematik engelska. Statistik visas om det finns minst 15 elever i årskurs 6 som har både betyg i respektive ämne. Sammanfattning I Karlskoga är betygsskillnaden i årskurs 6 i svenska matematik högre än i länet riket i övrigt, det vill säga att betygen är högre i relation till resultatet i det nationella provet än i länet i riket i övrigt. I engelska syns ingen betygsskillnad. I detta ämne är betygen lägre än vad resultaten i de nationella proven motiverar på både riks- länsnivå. Karlskoga kommun följer detta mönster, men betygen är något högre i Karlskoga jämfört riket. Detta innebär att Karlskogas elever på gruppnivå får högre betyg jämfört sina prestationer i de nationella proven än vad eleverna i riket i övrigt får, även om betygen är lägre än vad det nationella provet motiverar. Skolorna uppvisar ibland stora skillnader i samstämmighet mellan nationella prov betyg. Det innebär att den enskilda elevens betyg kan variera beroende på vilken skola eller vilken kommun eleven har sin skolgång i för samma nivå av uppvisad kunskap eller förmågor i de nationella proven. Om skillnaderna mellan Karlskoga kommun riket respektive mellan skolorna beror på olikheter i bedömarkompetens, på i vilken utsträckning de nationella proven påverkar betygsättningen eller på andra faktorer går inte att fastslå ledning av denna jämförelse. Svenska På kommunnivå är det en något större andel elever som har fått ett högre betyg i svenska än resultatet i det nationella provet jämfört riket. Jämfört länet är andelen likvärdig. Samtidigt är det en mindre andel som har fått ett lägre betyg jämfört både riket länet. Det innebär att betygsskillnaden jämfört resultaten i det nationella provet i svenska är högre i Karlskoga än i länet riket i

7 övrigt. Resultatbilden varierar dock mellan de enskilda skolorna. På två av skolorna är betygsskillnaden lägre eller mycket lägre än i riket länet. På övriga är betygsskillnaden något eller betydligt högre. Helhetsbilden stämmer överens föregående års resultat. Matematik I Karlskoga kommun är det en större andel elever som har fått ett högre betyg i matematik än resultat i det nationella provet jämfört både riket länet. Samtidigt är det en något mindre andel som har fått ett lägre slutbetyg. Helhetsbilden pekar på att betygen jämfört resultatet i det nationella provet där är betydligt högre i Karlskoga. Resultatbilden varierar dock mellan de enskilda skolorna. På en av skolorna är betygen väsentligt lägre, på en av skolorna är resultatet likvärdigt på fyra betydligt högre jämfört riket länet. Helhetsbilden har förändrats jämfört 2013, då ingen betygsskillnad fanns på varken kommun-, läns- eller riksnivå. Engelska I engelska är betygen på både riks-, läns- kommunnivå lägre än vad resultatet i de nationella proven motiverar. Det innebär att det inte finns någon betygsskillnad i detta ämne på gruppnivå ur denna aspekt. I Karlskoga kommun är det något fler elever som har fått ett högre betyg i engelska än resultat i det nationella provet jämfört både riket länet. Samtidigt är det något färre som har fått ett lägre betyg än i riket. Som helhet har Karlskogas elever fått lägre betyg i engelska än vad de nationella proven motiverar men något högre jämfört elevgruppen på riksnivå. I relation till länet är betygsättningen i stort likvärdig. Detta innebär att överensstämmelsen mellan nationella prov betyg i engelska i Karlskoga är likvärdig länet men bättre än i riket i övrigt. Resultatbilden i engelska varierar mellan de enskilda skolorna. På två av skolorna är betygen jämfört resultaten i de nationella proven betydligt lägre än i riket länet. På tre skolor är betygen som helhet likvärdiga resultaten i de nationella proven men högre än på både riks- länsnivå. På en av skolorna syns en viss reell betygsskillnad i att betygen som helhet är högre än vad de nationella proven motiverar, samtidigt som resultatet är högre än på riks- länsnivå. Jämfört 2013 har skillnaden mellan betyg resultat i det nationella provet minskat sett till helheten. Katarina Holmsten Kvalitetsledare

8 Ämne Läsåret 2013/2014 Svenska Matematik Engelska Andel (%) elever lägre, lika eller högre Andel (%) elever lägre, lika eller högre Andel (%) elever lägre, lika eller högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga ,7 72,6 14, ,9 73,5 17, ,8 74,1 7,2 Län, Samtliga , , ,9 70,7 21, ,2 74,9 8,9 Kga, kommunala skolor 266 8,6 75,6 15, ,6 67,1 26, ,4 73,6 9 Aggeruds skola 54 14,8 72, ,3 63,3 33, , ,7 Bregårdsskolan ,9 68,4 23, ,2 61,9 11,9 41 9,8 80,5 9,8 Bråtenskolan 34 5,9 82,4 11,8 38 2,6 63,2 34,2 38 7,9 81,6 10,5 Karlbergsskolan åk F ,4 28,6 48 6,3 47,9 45, ,1 64,6 8,3 Sandvikens skola 43 20,9 67,4 11,6 51 3,9 84,3 11, ,7 67,3. Stråningstorps skola ,8 6, ,8 4,2 Ämne Läsåret 2012/2013 Svenska Matematik Engelska Antal elever Andel (%) elever lägre, lika eller högre än Antal elever Andel (%) elever lägre, lika eller högre än Antal elever Andel (%) elever lägre, lika eller högre än Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga ,7 72,7 16, ,3 69,2 10, ,9 68,7 4,3 Län, Samtliga ,2 72,2 17, ,4 68,9 12, ,7 72,9 3,4 Kommun, Samtliga ,3 74,2 18, ,9 65,3 9, ,7 77,9 5,4 Aggeruds skola ,1 4, ,1 80,3 10, ,1 86,2 10,8 Bregårdsskolan ,6 56,5 23, ,4 30,8 3, ,5 57,7 3,8 Bråtenskolan ,5 25,9 55, ,9 44,4 3, ,3 66,7 0 Karlbergsskolan åk F ,4 76, ,3 62,3 26, ,1 85,7 10,2 Sandvikens skola ,7 71,4 22, ,4 73,8 4, ,1 90,5 2,4 Stråningstorps skola ,8 6, ,1 91,5 6, ,3 83,7 2

9 Resultat i nationella prov i årskurs 6 vårterminen 2014 Andel elever som nått godkänt 1 samt genomsnittlig spoäng Svenska svenska som andraspråk, År 2014 var det 94 % av eleverna i Karlskoga som nådde godkänt i svenska. Detta är ett betydligt förbättrat resultat jämfört 2013, då 89,9 % av eleverna nådde godkänt i svenska. Det var dock något färre elever i Karlskoga som nådde godkänt än i riket i övrigt (95,5 %), även om Karlskogas elever låg närmare riksgenomsnittet 2014 jämfört både Skillnaden jämfört riksgenomsnittet var 2014 relativt liten. I svenska som andraspråk var det ,6 % som nådde godkänt. Detta var ett något lägre resultat än 2013, både i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. Det var färre elever i Karlskoga som nådde godkänt än i riket i övrigt (76,3 %), resultatet i svenska som andraspråk låg tydligt lägre än i svenska. Den genomsnittliga spoängen 2 i svenska var 13,2 för Karlskogas elever, vilket var på motsvarande strax över D-nivå. Detta var ett förbättrat resultat jämfört 2013, både i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet (13,5). Den genomsnittliga spoängen låg på ungefär samma avstånd ifrån riksgenomsnittet som andelen elever godkänt. Detta innebär att betygen var spridda över betygsskalan på ungefär samma sätt som i riket i övrigt. Resultatskillnaderna var också relativt små. Den genomsnittliga spoängen i svenska som andraspråk var 8,4 för Karlskogas elever, vilket var tydligt under E-nivå, även om resultatet var något högre än 2013, både i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. Karlskogas genomsnittliga spoäng låg också under riksgenomsnittet (9,2, även detta under E-nivå). Den genomsnittliga spoängen låg på ungefär samma avstånd ifrån riksgenomsnittet som andelen elever godkänt. Detta innebär att betygen var spridda över betygsskalan på ungefär samma sätt som i riket i övrigt. 1 Beräknat på antalet elever som deltagit i samtliga delprov. Om antalet elever betyget F är 1-4 anges måluppfyllelsen som Möjligt värde är 0-20 poäng. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för de elever som fått betyg A-F. Sida 1 av 13

10 Sida 2 av 13

11 Sida 3 av 13

12 Svenska svenska som andraspråk, delprov läsförståelse I svenska var andelen elever godkänt delprovsbetyg i delprovet i läsförståelse 91,0 %, vilket var ett något lägre resultat än 2013 mätt i faktiska siffror. Resultatet 2014 låg också något under riksgenomsnittet (94,1), men skillnaden minskade något jämfört Jämfört 2012 är resultatutvecklingen negativ, både i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. I svenska som andraspråk var det 60,9 % av Karlskogas elever som nådde godkänt delprovsbetyg i läsförståelse, jämfört 69,2 på riksnivå. Resultat på enhetsnivå finns inte för Karlskoga. Detta är ett förbättrat resultat jämfört både , både mätt i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. I svenska var den genomsnittliga delprovsbetygspoängen 14,0, vilket var strax under rikets resultat, 14,3. Detta var dock ett förbättrat resultat jämfört 2013, både mätt i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. För 2012 finns inget jämförelsetal. I svenska som andraspråk var den genomsnittliga delprovsbetygspoängen 7,9, vilket var ett resultat under riksgenomsnittet under E-nivå. Även rikets resultat (9,0) låg under E-nivå. Jämfört 2013 förbättrades Karlskogas resultat, både i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. Sida 4 av 13

13 Matematik År 2014 var det 89,3 % av eleverna i Karlskoga som nådde godkänt i matematik. Detta var ett något lägre resultat jämfört Karlskogas resultat låg också strax under riksgenomsnittet (90,9 %). Den genomsnittliga spoängen i matematik var 11,9 för Karlskogas elever, vilket var på motsvarande mellan E- D-nivå innebar ett försämrat resultat jämfört 2013, både i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. Karlskogas genomsnittliga spoäng låg under riksgenomsnittet (12,8, motsvarande cirka D-nivå). Den genomsnittliga spoängen låg längre ifrån riksgenomsnittet än andelen elever godkänt. Detta innebär att färre elever i Karlskoga nådde de högre betygsstegen i de olika delproven än i riket i övrigt. Sida 5 av 13

14 Engelska År 2014 var det 93,1 % av eleverna i Karlskoga som nådde godkänt i engelska, ett resultat som var i nivå Resultatet låg också i nivå riksgenomsnittet (93,4), vilket var fallet också både Den genomsnittliga spoängen i engelska var 13,5 för Karlskogas elever, vilket var på motsvarande mellan D- C-nivå. Detta innebar en försämring jämfört 2013, både i faktiska siffror jämfört riksgenomsnittet. Karlskogas genomsnittliga spoäng låg också under riksgenomsnittet (14,4, motsvarande strax under C-nivå). Den genomsnittliga spoängen låg längre ifrån riksgenomsnittet än andelen elever godkänt. Detta innebär att färre elever i Karlskoga nådde de högre betygsstegen i de olika delproven än i riket i övrigt. Sida 6 av 13

15 No-ämnen Varje skola ska genomföra nationella prov i ett av de tre no-ämnena fysik, kemi biologi. Vårterminen 2014 genomfördes prov i fysik, kemi biologi på vardera två skolor i Karlskoga. Statistik på kommunnivå finns inte att tillgå. En uppskattning av andelen elever som nådde godkänt i biologi i Karlskoga visar att resultatet låg strax under riksgenomsnittet sett till helheten. Nivån varierade mellan skolorna. Den genomsnittliga spoängen låg som helhet tydligt under riksgenomsnittet, men även där varierade resultatet mellan skolorna. En uppskattning av andelen elever som nådde godkänt i fysik i Karlskoga visar att resultatet vad gäller godkända låg i nivå riksgenomsnittet sett till helheten. Nivån varierade mellan skolorna. Den genomsnittliga spoängen låg däremot något under riksgenomsnittet, dock variation mellan skolorna även här. Sida 7 av 13

16 Andelen elever som nådde godkänt i kemi i Karlskoga var lägre än riksgenomsnittet på båda de skolor som genomförde detta prov. Även den genomsnittliga betygspoängen låg tydligt under riksgenomsnittet på båda skolorna. Bäst resultat nådde Karlskogas elever i fysik lägst i kemi, sett till helheten. Eftersom olika skolor genomför olika prov olika år är det svårt att göra rättvisande beskrivningar av resultatutvecklingen mellan år. I faktiska siffror var dock helhetsresultatet i fysik 2014 högre i kemi lägre än I biologi är resultatutvecklingen omöjlig att bedöma. Sida 8 av 13

17 So-ämnen Varje skola ska genomföra nationella prov i ett av de fyra so-ämnena geografi, historia, religionskunskap samhällskunskap. Vårterminen 2014 genomfördes prov i samtliga ämnen på skolorna i Karlskoga. Statistik på kommunnivå finns inte att tillgå. Nationellt prov i geografi genomfördes på en skola i Karlskoga. Andelen elever som nådde godkänt låg tydligt under riksgenomsnittet. Även den genomsnittliga spoängen låg tydligt under riksgenomsnittet. Nationellt prov i historia genomfördes på en skola i Karlskoga. Andelen elever som nådde godkänt låg över riksgenomsnittet, an den genomsnittliga spoängen låg i nivå riksgenomsnittet. Sida 9 av 13

18 Nationellt prov i samhällskunskap genomfördes på en skola i Karlskoga. Andelen elever som nådde godkänt var lägre än riksgenomsnittet, liksom den genomsnittliga spoängen. Nationellt prov i religionskunskap genomfördes på tre skolor i Karlskoga. En uppskattning av andelen elever som nådde godkänt visar att resultatet låg över riksgenomsnittet sett till helheten. Nivån varierade dock något mellan skolorna. Den genomsnittliga spoängen låg däremot under riksgenomsnittet, dock variation mellan skolorna också här. Bäst resultat nådde Karlskogas elever i historia lägst i geografi sett till helheten. Eftersom olika skolor genomför olika prov olika år är det svårt att göra rättvisande beskrivningar av resultatutvecklingen mellan år. I faktiska siffror var dock helhetsresultatet i historia 2014 högre i geografi samhällskunskap lägre än I religionskunskap finns inga resultat från Sida 10 av 13

19 Jämförelse av resultat för flickor pojkar Godkänt I svenska matematik hade betydligt fler flickor än pojkar godkänt. I engelska var det något fler pojkar än flickor som nådde godkänt. Störst var skillnaden i svenska. Sida 11 av 13

20 I no- so-ämnena ökade skillnaderna vad gäller godkänt mellan flickor pojkar. I flera fall presterade flickor pojkar liksom föregående år likvärdigt, men flickorna gjorde också ofta bättre resultat än pojkarna. Det var enbart på en skola i ett ämne som pojkarna presterade bättre än flickorna. Genomsnittlig spoäng Karlskogas flickor hade högre genomsnittlig spoäng än pojkarna i svenska, matematik svenska som andraspråk. I engelska hade pojkarna högre genomsnittspoäng. Störst var skillnaden i svenska. I so- no-ämnena hade flickorna, liksom föregående år, i stort sett genomgående högre genomsnittlig spoäng än pojkarna i Karlskoga. Det var enbart på en skola i ett ämne som pojkarna presterade bättre än flickorna på en skola i ett ämne som flickor pojkar gjorde likvärdiga resultat. Sida 12 av 13

21 Katarina Holmsten Kvalitetsledare Sida 13 av 13

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar Nationella prov 2017 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2017-12-04 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 3 2. Resultat Nationella prov 2017... 3 2.1 Engelska...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Nationella prov 2016

Nationella prov 2016 Nationella prov 2016 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2016-12-06 Anneli Jöesaar Forskningssamordnare Sjöängsskolan, Askersund anneli.joesaar@skola.askersund.se 070-23 88 958

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med högre måluppfyllelse med fokus på svenska och matematik

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med högre måluppfyllelse med fokus på svenska och matematik 2012-11-30 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med högre måluppfyllelse med fokus på svenska och matematik Förvaltningen inriktar sitt arbete på att höja barnens och elevernas allmänna kunskaps-

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar Betyg 2015/16 Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete 2016-10-03 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 4 2. Resultat betyg vår

Läs mer

Public. Användarhandledning. Nationella prov 2017 Grundskolan. Tieto Education

Public. Användarhandledning. Nationella prov 2017 Grundskolan. Tieto Education Användarhandledning Nationella prov 2017 Grundskolan Tieto Education Innehåll Arbetsgång och checklista 3 Kolumnbeskrivningar 5 Kontroller vid registrering 17 Registrering av resultat 19 Skapa och skicka

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Den västmanländska betygsrouletten

Den västmanländska betygsrouletten Den västmanländska betygsrouletten En rapport om likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland Mikael Damsgaard (M) OPPOSITIONSRÅD VÄSTERÅS STAD mikael.damsgaard@moderat.se www.moderat.se/vasteras Inledning

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens skola läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 2016-03-07 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Kunskaper, lärande, resultat

Kunskaper, lärande, resultat Kunskaper, lärande, resultat läsåret 2012/2013 Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-01-16 Kunskaper, lärande och resultat Förskola och skola ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla. Pedagogerna

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 2015-10-23 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SAMLADE REDOVISNING AV KVALITET OCH RESULTAT

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SAMLADE REDOVISNING AV KVALITET OCH RESULTAT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SAMLADE REDOVISNING AV KVALITET OCH RESULTAT Förskola, skola och fritidshem BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Förändrat kvalitetssystem... 3 1.2 Förutsättningar...

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 26 oktober 2015 1.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 1. Elevantal Skola Skolenhet Rektor Birgittaskolan Eva Aronsson Antal elever 15/10 År 1 År 2 År 3 År

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för huvudmannen

Beslut för huvudmannen Karlskoga kommun för huvudmannen efter tillsyn i Karlskoga kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 06 www.skolinspektionen.se

Läs mer

"Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/

Lust att lära, rätt att lyckas Brukarråd 1/ "Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/10 2012 År 4-5 nuläge 4 klasser, 4 Klf Fritidsklubb, fritidsledare Resurspedagog 50% Elevassistans Information Kommunens webbacess-mejl har strulat flera gånger

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad w Skolinspektionen Beslut Internationella Engelska Skolan i Sverige 2014-05-28 AB 10) info@engelska.se 44-2014:81 Rektorn vid Internationella Engelska skolan i Halmstad tomas.andreasson.halmstad@engelska.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Januari 2015 2.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 1 (26) Dnr UBN 2012/183-610 TJÄNSTESKRIVELSE 2013-09-12 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer