Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg"

Transkript

1 Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

2 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurser 3, 6 och 9. Nationella prov i årskurs 3 har funnits sedan läsåret 2008/2009, i årskurs 6 sedan läsåret 2011/2012 och i årskurs 9 sedan läsåret 1997/1998. Proven konstrueras på uppdrag av Skolverket vid flera av landets universitet och högskolor. I årskurs 3 görs proven i ämnena matematik, svenska och svenska. Ämnesprovet i matematik bestod av sju delprov; svenska och svenska av åtta delprov. Proven genomfördes under vårterminen Ämnesprov för i årskurs 6 skrevs för första gången våren 2012 (tidigare har proven gjorts i årskurs 5). Läsåret 2012/13 var första gången ämnesproven i engelska, matematik och svenska, alternativt svenska, användes stöd för betygsättningen i årskurs 6. Det var också första gången nationella prov genomfördes i de natur- och samhällsorienterande ämnena. Proven görs i ämnena matematik, engelska, svenska och svenska samt natur- och samhällsorienterande ämnena. Proven genomfördes under vårterminen Nationella prov genomfördes i årskurs 9 första gången vårterminen 1998 i ämnena engelska, matematik och svenska. Mellan 1998 och 2002 samlades resultaten från ämnesproven in från ett urval av skolor men sedan 2003 samlas resultaten in för samtliga. Ämnesproven i de natur- och samhällsorienterande ämnena genomfördes 2013 en utprövninggång. Ämnesprovet i matematik bestod av fem delprov, engelska av tre delprov och svenska/ svenska av fem delprov. I varje ämnesprov får eleven ett sammanvägt provbetyg utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkänt provbetyg och F står för ej godkänt provbetyg. Vårterminen 2009 utökades ämnesproven med de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. Vårterminen 2013 utökades ämnesproven ytterligare med de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Samtliga Sveriges skolenheter tilldelas ett av de naturorienterande ämnesproven och ett av de samhällsorienterande ämnesproven. Vilken skolenhet tilldelas vilket prov grundas på olika urval är representativa för den totala elevgruppen i årskurs 9. Detta betyder med andra ord att varje skolenhet och elev genomför prov i endast ett av ämnena biologi, fysik eller kemi respektive i geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg sätts, samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolenhetsnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå. Enligt skollagen (2010:800) är nationella prov obligatoriska att använda för grundskolan. Ämnesproven är olika från år till år och kan variera i svårighetsgrad. Det går därför inte att göra jämförelser över tid. Det är också osäkert att jämföra gruppen vars föräldrar har förgymnasial utbildning över tid. Föräldrar med förgymnasial utbildning är en liten och successivt minskande grupp. 1

3 Kort sammanfattning av provresultat för Upplands Väsby Elever i årskurs 3 har tidigare år högre andel fått godkänt på nästan alla delprov än såväl länet riket. De kommunala skolorna har i svenska och matematik sett högre andel godkända än i fristående skolor. I svenska har de fristående skolorna högre andel godkända. Elever i årskurs 6 har generellt lägre provresultat än såväl länet riket vad gäller matematik och svenska/svenska. Det gäller både andelen kravnivån och den genomsnittliga betygspoängen. Den största skillnaden gäller svenska och matematik. För proven i engelska har Upplands Väsby bättre resultat än länet och riket. Elever i årskurs 9 har högre andel fått godkänt betyg än riket och länet i engelska; betygspoängen är högre än rikets värde och marginellt lägre än länets. Betygspoängen är marginellt högre än för riket även i svenska. I matematik är betygspoängen lägre än såväl riket länet. Resultat på riksnivå - Skolverkets sammanfattning Årskurs 3 en uppnådde kravnivån i de olika delproven i svenska varierade mellan 90 och 99 procent. Flickorna uppnådde i högre grad kravnivån i de olika delproven än pojkarna. Skillnaden var störst i delprovet prövar stavning och interpunktion där 96 procent av flickorma flickorna och 88 procent av pojkarna uppnådde kravnivån. I årskurs 3 består ämnesprovet i matematik av sju delprov. Av de deltog i de olika delproven varierade andelen uppnådde kravnivån mellan 84 och 96 procent. Årskurs 6 Närmare 96 procent av na i årskurs 6 uppnådde kraven för ämnesprovet i svenska, dvs. erhöll lägst E i provbetyg. I ämnesprovet i svenska uppnådde 77 procent kraven för provet. Flickorna uppnådde i högre grad kraven för delproven i svenska, lik de högre provbetygen, än pojkarna. I årskurs 6 består ämnesprovet i engelska av tre delprov. Närmare 95 procent av na uppnådde kraven för provet i engelska, dvs. erhöll lägst E i provbetyg. Det var inte några större skillnader mellan pojkar och flickor. I årskurs 6 består ämnesprovet i matematik av fem delprov tillsammans prövar de förmågor anges i kursplanen. Eleven får i delproven visa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet. De matematiska förmågorna prövas i samtliga delprov och därmed ges inga delprovsbetyg i ämnet. Av na uppnådde 92 procent kraven för ämnesprovet i matematik, dvs. erhöll lägst E i provbetyg. Flickorna uppnådde i något högre grad kraven för delproven, lik de högre provbetygen, än pojkarna. Årskurs 9 Lik i årskurs 6 består ämnesproven i svenska och svenska i årskurs 9 av tre delprov. I ämnesprovet i svenska uppnådde 96 procent av na i årskurs 9 kraven, dvs. erhöll lägst E i provbetyg. I ämnesprovet i svenska uppnådde 75 procent kraven. Lik i 2

4 årskurs 6 består ämnesproven i engelska i årskurs 9 av tre delprov. Drygt 96 procent av na i årskurs 9 uppnådde kraven för provet i engelska, dvs. erhöll lägst E i provbetyg. I årskurs 9 består ämnesprovet i matematik av fyra delprov tillsammans prövar de förmågor anges i kursplanen utifrån olika centralt innehåll. Av na i årskurs 9 uppnådde 81 procent kraven för provet i matematik, dvs. erhöll lägst E i provbetyg. Resultaten visar ingen större skillnad mellan flickornas och pojkarnas provbetyg i matematik. Resultat för Upplands Väsby Årskurs 3 För skolorna i Upplands Väsby är resultaten totalt sett högre än såväl rikets länets värden i så gott samtliga delprov. Det är en samma tendens föregående år. I tabell 1-3 redovisas resultaten för samtliga delprov för kommunen, såväl kommunala privata utförare, samt riket och länet. I vissa delprov har de kommunala skolorna en högre andel upp kraven, medan det i andra delprov är tvärtom. Det gäller såväl matematik svenska. I tabell redovisas resultat för skolorna i kommunen, såväl kommunala fristående. Resultaten från ämnesproven varierar betydligt mellan de olika skolorna. Tabell 1. Resultat från nationella prov i matematik 2015, årskurs 3. Upplands Väsby, totalt Upplands Väsby, fristående Upplands Väsby, kommunal Stockholms län Riket totalt Delprov Antal totalt A. Muntlig av kravnivån 95,2 94,3 95,9 95,1 93,1 + kommunikation Ej deltagit 1,9 2,4.. 1,9 2,9 B. Sannolikhet, huvudräkning C. Uppdelning av tal, enkla problem D. Geometriska begrepp E. Räknesätt, enkla problem F. Mätning massa, skriftliga räknemetoder G. Enkla problem av av av av av av kravnivån 93,5 91,9 94,8 93,8 91,7 Ej deltagit 1, ,6 2,6 kravnivån 91,9 91,9 91,9 92,9 90,6 + Ej deltagit 1, ,6 2,7 kravnivån 86,7 86,1 87,1 87,6 83,4 + Ej deltagit 1, ,7 2,7 kravnivån 94,6 93,8 95,2 94,9 92,7 + Ej deltagit 1, ,7 2,8 kravnivån 85,4 81,8 88,2 85,7 82,1 + Ej deltagit 1, ,7 2,8 kravnivån 93,8 91,9 95,2 93,2 90,7 + Ej deltagit 1, ,7 2,8 Jämför med riket och länet Ett plustecken (+) innebär att kommunens resultat är bättre eller lika med länets eller rikets värde. Två plustecken () innebär att kommunens värde är bättre än både länets och rikets värde. Minustecken (-) innebär att kommunens värde är lägre än länets eller rikets värde. 3

5 Tabell 2. Resultat från nationella prov i svenska 2015, årskurs 3. Delprov A. Tala: muntlig uppgift B. Läsa: berättande text C. Läsa: faktatext D. Läsa: enskild högläsning E. Läsa: enskilt textsamtal F. Skriva: berättande text G. Skriva: stavning och interpunktion H. Skriva: faktatext av av av av av av av av Upplands Väsby, totalt Upplands Väsby, fristående Upplands Väsby, kommunal Stockholms län Riket totalt Antal totalt kravnivån 96,2 94,2 97,8 96, Ej deltagit ,5 1,6 kravnivån 95 94,2 95,6 96,1 94,7 + Ej deltagit ,2 1,7 kravnivån 92,5 93,6 91,6 94,6 92,6 Ej deltagit ,3 1,8 kravnivån 96,7 97, ,1 94,9 Ej deltagit ,2 1,6 kravnivån 98 97,7 98,2 97,7 97 Ej deltagit ,2 1,6 kravnivån 92 91,2 92,5 92,9 91,8 + Ej deltagit ,4 1,7 kravnivån 91,7 91,8 91,6 92, Ej deltagit ,4 1,7 kravnivån 90,5 90,6 90,3 90,6 88,2 + Ej deltagit ,4 1,8 Jämför med riket och länet Ett plustecken (+) innebär att kommunens resultat är bättre eller lika med länets eller rikets värde. Två plustecken () innebär att kommunens värde är bättre än både länets och rikets värde. Minustecken (-) innebär att kommunens värde är lägre än länets eller rikets värde. 4

6 Tabell 3. Resultat från nationella prov i svenska 2015, årskurs 3. Upplands Väsby, totalt Upplands Väsby, fristående Upplands Väsby, kommunal Stockholms län Riket totalt Delprov Antal totalt (%) av kravnivån 88,8 91,7 86, ,2 A. Tala: muntlig uppgift Ej deltagit ,1 12,7 B. Läsa: berättande text C. Läsa: faktatext D. Läsa: enskild högläsning E. Läsa: enskilt textsamtal F. Skriva: berättande text G. Skriva: stavning och interpunktion H. Skriva: faktatext (%) av (%) av (%) av (%) av (%) av (%) av (%) av kravnivån 86,3 88,9 84,1 79,4 72,2 Ej deltagit 6, ,8 kravnivån 82,5 80,6 84,1 75,1 68,3 Ej deltagit 6, kravnivån 85 86,1 84,1 81,5 75,6 Ej deltagit 6, ,8 12,8 kravnivån 90 88,9 90,9 85,5 80,5 Ej deltagit ,8 12,8 kravnivån 86,3 91,7 81,8 77,5 73,6 Ej deltagit 6, ,1 13 kravnivån 85 86,1 84,1 76,3 69,7 Ej deltagit 6, ,1 13,1 kravnivån 73,8 80,6 68,2 67,3 60,3 Ej deltagit 6, ,1 13,2 Jämför med riket och länet Ett plustecken (+) innebär att kommunens resultat är bättre eller lika med länets eller rikets värde. Två plustecken () innebär att kommunens värde är bättre än både länets och rikets värde. Minustecken (-) innebär att kommunens värde är lägre än länets eller rikets värde. 5

7 Tabell 4.1. Antal och andel kravnivån av samtliga i årskurs 3. Bollstanäs skola Breddenskolan Engelska skolan Frestaskolan Ämne Delprov Antal kravnivå n av Antal kravnivå n av Antal kravnivå n av Antal kravnivå n av Matematik Muntlig kommunikation , Matematik Sannolikhet, huvudräkning 84 96, Matematik Uppdelning av tal, enkla problem 84 95, , , Matematik Geometriska begrepp 84 84, , Matematik Räknesätt, enkla problem 84 96, , , Matematik Mätning massa, skriftliga räknemetoder , , Matematik Enkla problem 84 96, , Svenska Tala: muntlig uppgift 82 97, Svenska Läsa: berättande text 82 98, , Svenska Läsa: faktatext 82 93, , Svenska Läsa: enskild högläsning 82 98, , Svenska Läsa: enskilt textsamtal , Svenska Skriva: berättande text 82 93, , Svenska Skriva: stavning och interpunktion 82 93, , Svenska Skriva: faktatext 82 93, , Tala: muntlig uppgift Läsa: berättande text Läsa: faktatext Läsa: enskild högläsning Läsa: enskilt textsamtal Skriva: berättande text Skriva: stavning och interpunktion Skriva: faktatext

8 Tabell 4.2. Antal och andel kravnivån av samtliga i årskurs 3. Odenslunda skola Ämne Delprov Antal kravni vån av Runby skola Antal kravniv ån av samtl Sandbergska Competens Antal kravnivån av Smedbyskolan Antal eleve r kravniv ån av samtl Matematik Muntlig kommunikation 35 88, , Matematik Sannolikhet, huvudräkning 35 82, , Matematik Uppdelning av tal, enkla problem 35 82, , , Matematik Geometriska begrepp 35 82, , Matematik Räknesätt, enkla problem 35 94, , , Matematik Mätning massa, skriftliga räknemetoder 35 82, , , Matematik Enkla problem 35 85, , , Svenska Tala: muntlig uppgift 33 93, , Svenska Läsa: berättande text , Svenska Läsa: faktatext 33 93, Svenska Läsa: enskild högläsning 33 93, Svenska Läsa: enskilt textsamtal 33 93, Svenska Skriva: berättande text 33 90, , , Svenska Skriva: stavning och interpunktion 33 87, , Svenska Skriva: faktatext 33 81, Tala: muntlig uppgift Läsa: berättande text Läsa: faktatext Läsa: enskild högläsning Läsa: enskilt textsamtal Skriva: berättande text Skriva: stavning och interpunktion Skriva: faktatext

9 Tabell 4.3. Antal och andel kravnivån av samtliga i årskurs 3. Sverigefinska skolan Ämne Delprov Antal kravniv ån av Vikskolan Vittra Väsby Väsbyskolan Antal kravniv ån av Antal kravniv ån av Antal kravnivå n av Matematik Muntlig kommunikation , , ,5 Matematik Sannolikhet, huvudräkning , ,1 Matematik Uppdelning av tal, enkla problem , , ,6 Matematik Geometriska begrepp , , ,3 Matematik Räknesätt, enkla problem , , ,2 Matematik Mätning massa, skriftliga räknemetoder , , ,3 Matematik Enkla problem , , ,9 Svenska Tala: muntlig uppgift , Svenska Läsa: berättande text , , ,8 Svenska Läsa: faktatext , , ,5 Svenska Läsa: enskild högläsning , ,5 Svenska Läsa: enskilt textsamtal , Svenska Skriva: berättande text , , ,7 Svenska Skriva: stavning och interpunktion , , ,7 Svenska Skriva: faktatext , , ,3 Tala: muntlig uppgift ,7 Läsa: berättande text , ,7 Läsa: faktatext , ,7 Läsa: enskild högläsning , ,7 Läsa: enskilt textsamtal ,8 Skriva: berättande text ,6 Skriva: stavning och interpunktion , ,2 Skriva: faktatext ,

10 Årskurs 6 För skolorna i Upplands Väsby är resultaten totalt sett lägre än såväl länets rikets värden i svenska/svenska och matematik. Det gäller både andelen kravnivån och den genomsnittliga betygspoängen. Skillnaden är störst i svenska och matematik. I engelska är däremot resultaten bättre för Upplands Väsby än såväl länet riket (se tabell 5 och diagram 1-3). Resultaten från ämnesproven varierar betydligt mellan de olika skolorna, vilket framgår av tabell 6-8. Tabell 5. Upplands Väsby Länet Riket kravnivån kravnivån kravnivån Betygspoäng Betygspoäng Betygspoäng Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Svenska 94,2 12,6 96, ,6 13,5 71,7 8,3 83,8 10,4 77,4 9,5 Matematik 87,2 11,5 93,2 13,2 91,6 12,6 Engelska 96, , ,8 14,9 Tabellen visar andelen (%) kravnivån på samtliga delprov samt genomsnittlig provbetygspoäng. Diagram 1. i årskurs 6 fått godkänt betyg i engelska. 9

11 Diagram 2. i årskurs 6 fått godkänt betyg i svenska. Diagram 3. i årskurs 6 fått godkänt betyg i matematik. 10

12 Tabell 6. Ämnesprov i engelska - andel i årskurs 6 fått betyg och genomsnittlig betygspoäng deltagit med provbetyget A-E Genomsnittlig provbetygspoäng Skola Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Kommunal Grimsta skola 100,0 100,0 100,0 92,6 ~100 90,6 14,2 14,6 13,9 Runby skola 90,5 96,0 86,8 100,0 100,0 100,0 15,7 14,9 16,2 Smedby skola 92, , ,8.... Väsby skola 86,7 88,6 83,9 ~ ,0 ~100 15,3 15,3 15,3 Fristående Sandbergska Competens 100,0 100,0 100,0 ~ ,0 ~100 14,4 13,8 15,2 Sverigefinska skolan 100, , ,5.... Södervikskolan 99,2 98,4 100,0 ~100 ~100 ~100 15,4 14,8 16,2 Vikskolan Vittra Väsby 97,3 100,0 94,4 ~100 ~ ,0 15,0 15,3 14,7 Tabell 7. Ämnesprov i svenska - andel i årskurs 6 fått betyg och genomsnittlig betygspoäng deltagit med provbetyget A-E Genomsnittlig provbetygspoäng Skola Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Kommunal Grimsta skola 94,4 97,7 92, ,1 ~100 88,1 Runby skola 87,3 96,0 81, ~ ,0 ~100 Smedby skola Väsby skola 93,8 96,7 88, ,0 100,0 100,0 Fristående Sandbergska Competens 100,0 100,0 100, ~ ,0 ~100 Sverigefinska skolan Södervikskolan 100,0 100,0 100, ~100 ~100 ~100 Vikskolan Vittra Väsby 93, ,

13 Tabell 8. Ämnesprov i matematik - andel i årskurs 6 fått betyg och genomsnittlig betygspoäng deltagit med provbetyget A-E Genomsnittlig provbetygspoäng Skola Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Kommunal Grimsta skola 91,7 93,2 90,6 83,8 87,8 81,0 10,7 10,7 10,7 Runby skola 88,9 96,0 84,2 100,0 100,0 100,0 12,9 12,6 13,0 Smedby skola 100, ,3.... Väsby skola 93,3 95,5 90,3 82,9 88,1 75,0 11,3 12,1 10,0 Fristående Sandbergska Competens 100,0 100,0 100,0 ~100 ~100 ~100 13,0 13,2 12,7 Sverigefinska skolan 100, ,3.... Södervikskolan 100,0 100,0 100,0 91,6 88,9 ~100 12,5 11,3 13,8 Vikskolan 100, ,3.... Vittra Väsby 94,6 89,5 100,0 82,9 ~100 72,2 10,5 12,2 8,9 Skolverket påtalar att det nationella provet i ett ämne inte kan täcka samtliga mål i kursplanen, medan läraren vid betygssättningen har betydligt fler betygsunderlag. Det kan därför finnas skäl för läraren att ge ett annat betyg än vad eleven presterat på det nationella provet; exempelvis kan läraren bedöma att eleven visat kunskaper i andra sammanhang än på det nationella provet uppfyller kraven för ett högre betyg. När skolenheters relationer studeras är det bra att även ha skolenheternas provbetyg underlag. I tabell 9 och 10 visas relationen mellan provbetygen och betygsresultaten. I engelska har nästan alla i Runbyskolan samma terminsbetyg provbetyget (98,2 %). Även i matematik har en hög andel (92.9 %) i Runbyskolan samma terminsbetyg och provbetyg. Sandbergska Competens har också en hög andel med samma terminsbetyg och provbetyg i matematik (88 %). Runbyskolan har också en hög andel (96,4 %) har samma terminsbetyg provbetyg. I Väsbyskolan har drygt 40 procent av na högre terminsbetyg än provbetyg i matematik. I engelska har varannan elev (52,3 %) i Grimstaskolan lägre terminsbetyg än provbetyg. 12

14 Tabell 9. Relation mellan nationella prov och terminsbetyg för årskurs 6. Engelska Matematik Antal med provbetyg och terminsbetyg med lägre, lika eller högre terminsbetyg än provbetyget Antal med provbetyg och terminsbetyg med lägre, lika eller högre terminsbetyg än provbetyget Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga ,5 73 5, ,6 73,1 20,2 Riket, Kommunal ,9 73,6 5, ,5 73,7 19,9 Riket, Fristående ,5 70,3 5, ,5 70,5 22,1 Länet, Samtliga ,1 73 4, ,5 72,6 20,9 Länet, Kommunal ,7 73, ,3 72,9 20,8 Länet, Fristående ,2 72,5 4, ,9 21,2 Kommunen, Samtliga ,9 62,7 3, ,7 70,3 23 Kommunen, Kommunal ,1 60,8 2, ,7 69,5 25,8 Kommunen, Fristående ,9 65 5, ,1 71,2 19,7 Kommunala skolor Grimsta skola ,3 43,9 3, ,8 19,2 Runby skola 57 1,8 98, ,6 92,9 3,6 Väsby skola 65 36,9 61,5 1,5 69 8,7 47,8 43,5 Fristående skolor Sandbergska Competens Södervikskolan ,5 66,9 2, ,3 69,7 16 Vittra Väsby 35 14,3 71,4 14, ,5 23,5 13

15 Tabell 10. Relation mellan nationella prov och betyg för årskurs 6. Svenska Antal med provbetyg med lägre, lika Antal med provbetyg med lägre, lika och terminsbetyg eller högre terminsbetyg än provbetyget och terminsbetyg eller högre terminsbetyg än provbetyget Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Riket, Samtliga ,7 71,3 17, ,4 73,5 16,1 Riket, Kommunal ,4 71,8 16, ,9 74,9 15,3 Riket, Fristående ,7 18, ,8 64,5 21,7 Länet, Samtliga , , ,3 71,4 17,4 Länet, Kommunal ,3 71,4 17, ,4 15,6 Länet, Fristående ,9 69,9 18, ,1 64,1 23,7 Kommunen, Samtliga ,9 72,1 13, ,2 71,7 15,1 Kommunen, Kommunal ,4 71,5 11, ,9 71,4 10,7 Kommunen, Fristående 173 9,8 72,8 17, Kommunala skolor Grimsta skola ,8 63,4 14,9.... Runby skola 55 1,8 96,4 1,8.... Väsby skola 45 26,7 62,2 11, ,8 66,7 12,5 Fristående skolor Sandbergska Competens Södervikskolan 118 4,2 73, Vittra Väsby ,5 71,

16 Tabell 11. Genomsnittlig betygspoäng för årskurs 6 i SO/NO-ämnen vid skolor i Upplands Väsby kommun Sandbergska Competens Vittra Väsby Grimstaskolan Runbyskolan Smedbyskolan Södervikskolan Vikskolan Väsbyskolan Riket Biologi.. 12,1. 11,6 14,7 8,6 10,1 11 Fysik. 11,2. 8, ,9 Kemi 10, ,3 Geografi. 8,3. 10,9. 8,4.. 11,1 Historia.. 13, Religionskunskap Samhällskunskap ,2. 9,1 11,9 12,5 12, ,4 Tabell 12. med betyg A-E för årskurs 6 i SO/NO-ämnen vid skolor i Upplands Väsby kommun Sandbergska Competens Vittra Väsby Grimstaskolan Runbyskolan Smedbyskolan Södervikskolan Vikskolan Väsbyskolan Riket Biologi.. ~ ,7 ~100 80,8 85,3 89 Fysik. ~100. ~ ,8 Kemi 88, ,1 Geografi. 73,7.. ~ ,5 Historia.. ~ ,1 Religionskunskap Samhällskunskap ,5 94,9 ~ ,8 15

17 Årskurs 9 I tabell 13 visas andel fått godkänt betyg samt den genomsnittliga betygspoängen för Upplands Väsby kommun, länet och riket. Kommunen har högre andel fått godkänt i engelska än såväl länet riket. I svenska är andelen lika hög för riket men lägre än för länet. I matematik är andelen klart lägre än för såväl länet riket. Betygspoängen är i engelska högre än för riket och i marginellt lägre än för länet. Även i svenska är betygspoängen högre än för riket och något lägre än för länet. I matematik är betygspoängen klart lägre än för såväl länet riket. Tabell 13. fått godkänt betyg och genomsnittlig betygspoäng i svenska, matematik och engelska Riket Länet Kommunen med provbetyg A-E Genomsnittlig provbetygspoäng med provbetyg A-E Genomsnittlig provbetygspoäng med provbetyg A-E Genomsnittlig provbetygspoäng Svenska, sammanvägt 96 13,5 97,3 14,2 95,9 13,7 provbetyg Matematik, provbetyg 81,2 10,7 85,3 11,8 72,5 9,3 Engelska, sammanvägt provbetyg 96,4 15,1 97, ,3 15,7 I tabell 14 redovisas andelen flickor respektive pojkar fått godkänt provbetyg i ämnena. Generellt är det en högre andel flickor fått godkänt jämfört med pojkar. Tabell 14. fått godkänt betyg i svenska, matematik och engelska 2015, fördelat på kön. Riket Länet Kommunen Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Svenska, sammanvägt provbetyg ,8 95,9 ~100 93,9 Matematik, provbetyg 81,3 81,1 84,7 85,8 74,4 70,7 Engelska, sammanvägt provbetyg 96,6 96,2 97,7 97,8 ~100 ~100 16

18 I diagram 4 visas den genomsnittliga betygspoängen för skolorna i Upplands Väsby kommun. Resultaten varierar betydligt mellan skolorna. Engelska är genomgående det ämne där na fått den högsta poängen. Där är kommunens genomsnitt 15,7 med Södervikskolan och Vittra Väsby högst med 16,5. I svenska är det Väsbyskolan har den högsta betygspoängen, 15,5. Det skiljer 3,6 poäng mellan högsta och lägsta värde; kommunsnittet är 13,7. Matematik är genomgående det ämne där betygspoängen är lägst. Kommunsnittet är 9,3 och högst poäng har Grimstaskolan, 10,8. Diagram 4. Genomsnittlig betygspoäng vid nationella prov i årskurs 9 år I NO/SO-ämnen ligger Södervikskolan över resultatet för riket i samhällskunskap. Runbyskolan ligger på samma nivå riket i geografi. Sandbergska Competens har marginellt högre poäng än riket i religionskunskap. De prov övriga skolor gjorde ligger under rikets resultat (se tabell 12). Sett till andelen fått godkänt betyg i NO/SO-ämnen har de flesta skolor i kommunen lägre värde än rikssnittet (se tabell 15). 17

19 Tabell 15. Genomsnittlig betygspoäng för årskurs 9 i SO/NO-ämnen vid skolor i Upplands Väsby kommun Sandbergska Competens Vittra Väsby Grimstaskolan Runbyskolan Smedbyskolan Södervikskolan Väsbyskolan Riket Religionsku nskap ,8 Samhällsku... 15,1. 11,9 12,9 nskap Kemi 12,9 12, ,4 13,3 Fysik.. 4,7. 8,7. 11,8 Biologi.. 11, ,9 Geografi. 12,5. 9,9. 9,5. 12,6 Historia 10, ,7 Tabell 16. med betyg A-E för årskurs 9 i SO/NO-ämnen vid skolor i Upplands Väsby kommun Sandbergska Competens Vittra Väsby Grimstaskolan Runbyskolan Smedbyskolan Södervikskolan Väsbyskolan Riket Religionsku nskap.. ~ ,7 Samhällsku... ~ ,3 91,8 nskap Kemi 91,5 ~ ,7 93,3 Fysik ,3 Biologi.. ~ ,3.. 87,7 Geografi. ~ ,2. 77,4. 91,8 Historia 80, ,4 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) Istället för utfall. Observera att om antalet med provbetyg F är 1-4, så visas andelen med A-E ~

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax wwworsase Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Skolform Orsa 34 Grundskola Skolenhetskod 3400401 Skolid 03947 Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar Nationella prov 2017 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2017-12-04 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 3 2. Resultat Nationella prov 2017... 3 2.1 Engelska...

Läs mer

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte.

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte. Skolblad avseende Kinnareds skola Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Hylte Kommunkod 1315 Skolform Grundskola Skolenhetskod 32214820 http://www.hylte.se/kinnared Skolbladet presenterar

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 3. Upplands Väsby kommun Utbildningsenheten 2014-11-27

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 3. Upplands Väsby kommun Utbildningsenheten 2014-11-27 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 3. kommun Utbildningsenheten 2014-11-27 Skolverket publicerade i oktober 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 3, där proven

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Nylandsskolan Borgargatan 46 87052 NYLAND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Kramfors 2282 Grundskola 43334647 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Nationella prov 2016

Nationella prov 2016 Nationella prov 2016 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2016-12-06 Anneli Jöesaar Forskningssamordnare Sjöängsskolan, Askersund anneli.joesaar@skola.askersund.se 070-23 88 958

Läs mer

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2 Skolblad avseende Alfredshällskolan Plantskolevägen 4 23736 BJÄRRED Tel 046-64102 Fax 046-293502 http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Lomma 1262 Skolform Grundskola Skolkod 126200103 Skolid

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Provbetyg E Provbetyg D Provbetyg C Provbetyg B Provbetyg A. Totalpoäng Minst 37 poäng Minst 59 poäng Minst 77 poäng Minst 95 poäng Minst 106 poäng

Provbetyg E Provbetyg D Provbetyg C Provbetyg B Provbetyg A. Totalpoäng Minst 37 poäng Minst 59 poäng Minst 77 poäng Minst 95 poäng Minst 106 poäng Ämnesprovet i matematik i årskurs 6, 2015 Astrid Pettersson och Marie Thisted PRIM-gruppen, Stockholms universitet Inledning Konstruktionen av de nationella proven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Public. Användarhandledning. Nationella prov 2017 Grundskolan. Tieto Education

Public. Användarhandledning. Nationella prov 2017 Grundskolan. Tieto Education Användarhandledning Nationella prov 2017 Grundskolan Tieto Education Innehåll Arbetsgång och checklista 3 Kolumnbeskrivningar 5 Kontroller vid registrering 17 Registrering av resultat 19 Skapa och skicka

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad w Skolinspektionen Beslut Internationella Engelska Skolan i Sverige 2014-05-28 AB 10) info@engelska.se 44-2014:81 Rektorn vid Internationella Engelska skolan i Halmstad tomas.andreasson.halmstad@engelska.se

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 2016-03-07 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Januari 2015 2.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 6 och behörighet

Läs mer

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010 Bilaga 1 RAPPORT 2010-09-10 Resultat nationella ämnesprov årskurs läsåret 2009/2010 Det är andra året som nationella prov genomförs i årskurs. 1. Matematik Av eleverna i årskurs är det 88,0 % som sammantaget

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16 Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium Klockarvägen 4 4 HÄLLEFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hällefors 6 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 0606 http://wwwhelleforsse Nedan presenteras

Läs mer

Den västmanländska betygsrouletten

Den västmanländska betygsrouletten Den västmanländska betygsrouletten En rapport om likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland Mikael Damsgaard (M) OPPOSITIONSRÅD VÄSTERÅS STAD mikael.damsgaard@moderat.se www.moderat.se/vasteras Inledning

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4579 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Örtagårdsskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 7 Åk 7-9 betyg

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kunskaper & lärande. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen

Kunskaper & lärande. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Kunskaper & lärande En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Skolan ska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Barn och utbildning Verksamhetsberättelse 2015/2016 Grundskolan Grundsärskolan Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kunskapsuppdraget... 4 3 Mål för läsåret 2015/16...

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 26 oktober 2015 1.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Dnr 2010/BUN 0045-41 Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Läsåret 2008/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRKORTNINGAR I DIAGRAM... 3 SAMMANFATTNING... 4 LÄRARHÖGSKOLANS UTVÄRDERING I MATEMATIK,

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015

Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015 Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen 2014 Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015 Utredare 2015-02-27 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr: UBN/2015:25 Haina.berndtsson@upplandsvasby.se

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 1 (26) Dnr UBN 2012/183-610 TJÄNSTESKRIVELSE 2013-09-12 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med högre måluppfyllelse med fokus på svenska och matematik

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med högre måluppfyllelse med fokus på svenska och matematik 2012-11-30 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med högre måluppfyllelse med fokus på svenska och matematik Förvaltningen inriktar sitt arbete på att höja barnens och elevernas allmänna kunskaps-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan; SKOLFS 2014:50 Utkom från trycket

Läs mer

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017 2017-09-11 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-06-18 Ljusdals kommun kommun@ljusdal.se Rektorn vid Öjeskolan 3-9 eva.asaker@ljusdal.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öjeskolan 3-9 i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer