De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA"

Transkript

1 Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post:

2 Innehåll 2 1. Befolkningens studiedeltagande 3 2. Gymnasieskolan resultat betyg 4 3. Övergång till gymnasieskolan inom tre år 6 4. Utbildnings- och befolkningsfördelning samt 7 övergång till högre utbildning år Vad tänker gymnasieungdomarna om sin framtid? 8 1. Befolkningens studiedeltagande

3 3 Hur ser den svenska befolkningens studiedeltagande ut efter den obligatoriska grundskolan? Vilka skol- och utbildningsformer deltar man i och hur ser utvecklingen ut under perioden ? Befolkningen år efter studiedeltagande under höstterminen åren 1997, 2000 och 2004 efter typ av studier (Källa: SCB:s statistiska meddelande UF 79 SM 0601) Studiedeltagande Grundläggande högskoleutbildning Forskarutbildning Gymnasieskola KOMVUX Kvalificerad yrkesutbildning Folkhögskola Utlandsstudier med studiemedel Tekniskt basår vid universitet/högskola Arbetsmarknadsutbildning Övriga studier Ej i studier Samtliga Kommentarer till statistiken: Den grundläggande högskolelutbildningens expansion har varit fortsatt kraftig under perioden Ökningen av antalet personer i högskoleutbildning uppgår till ca 25 procent och är en naturlig följd av politiska beslut om fortsatta satsningar på högskolan. Forskarutbildningens volym har däremot minskat med individer, eller med drygt 12 procent. Detta hänger samman med 1998 års forskarutbildningsreform som innebar att en person får antas till forskarutbildning endast om full finansiering kan garanteras. Gymnasieskolan har drygt fler elever 2004 jämfört med 1997, vilket hänger samman med årskullarnas storlek. Den s.k. babyboomen nådde gymnasieskolan runt år KOMVUX volym har minskat kraftigt under perioden, med drygt 30 procent. Detta hänger samman med att den omfattande satsningen på det s.k. kunkapslyftet för arbetslösa personer över 25 år avslutades under perioden. Dock är det värt att notera att individer i kommunal gymnasieutbildning fortfarande är ett betydande marknadssegment för universitet och högskolor. Det kan även nämnas att kvinnornas andel av alla komvux-elever i landet är närmare 70 procent. Den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) har expanderat kraftigt under perioden. Volymen har i princip femdubblats. Detta är resultat av politiska beslut i och med att KY övergick från försöksverksamhet till reguljär verksamhet år Folkhögskolan har haft en kraftig tillväxt under perioden. Siffrorna avser de s.k. långa kurserna. Politiskt har också folkhögskolan allt mer blivit föremål för politiska satsningar de senaste dryga fem åren, inte minst ur sysselsättnings- och integrationsperspektiv. Ca personer studerar utomlands med svenska studiemedel. Detta motsvarar ungefär antalet studenter vid Malmö högskola. 2. Gymnasieskolan resultat betyg

4 4 Hur många elever erhåller slutbetyg från de olika programmen i gymnasieskolan? Hur många av dessa elever uppfyller kraven för grundläggande högskolebehörighet (dvs. ett slutbetyg med lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av innehållet)? Vilken är den genomsnittliga betygspoängen vid de olika programmen? Elever som slutfört gymnasieskolan läsåret 2004/05 med slutbetyg. Andel av dessa med grundläggande behörighet till högskola samt genomsnittlig betygspoäng (Källa: Skolverket, Beskrivande data 2005) Program Antal elever på resp. program Andel (%) med grundläggande behörighet Genomsnittlig betygspoäng Barn- och fritid (BF) ,3 12,5 Bygg (BP) ,7 12,3 El (EC) ,5 12,4 Energi (EN) ,8 12,0 Estetiska (ES) ,5 14,8 Fordon (FP) ,3 11,5 Handels- och adm. (HP) ,8 12,7 Hantverk (HV) ,7 14,1 Hotell- och restaurang (HR) ,0 12,8 Industri (IP) ,3 11,9 Livsmedel (LP) ,9 12,6 Medie (MP) ,4 13,9 Naturbruk (NP) ,1 13,3 Naturvetenskap (NV) ,3 16,1 Omvårdnad (OP) ,0 13,1 Samhällsvetenskap (SP) ,1 14,7 Teknik (TE) ,1 13,8 Specialutformat progr. (SM) ,9 14,3 Alla nationella program ,5 14,0 Kommentarer till statistiken: Det finns som framgår av tabellen 17 nationella gymnasieprogram och dessutom så kallat specialutformat program. Närmare elever lämnade gymnasieskolan våren 2005 med slutbetyg Programmet med flest antal elever är det samhällsvetenskapliga programmet (SP). Var fjärde elev som lämnade gymnasieskolan med ett slutbetyg våren 2005 hade gått SP. Det näst största programmet är det naturvetenskapliga programmet (NV). 15 procent av eleverna hade gått NV. Problemet här är att gymnasieskolan endast producerar drygt personer med NV-utbildning varje år. Detta ska då jämföras med att närmare av högskolans nybörjarplatser kräver NV-behörighet 1 (dvs. utbildningar inom naturvetenskap, teknik, medicin, farmaci och odontologi). Så även om alla naturvetare från gymnasieskolan skulle söka sig till naturvetarutbildningar inom högskolan så skulle de inte ens täcka upp hälften av högskolans kapacitet. 1 Denna siffra avser utbildningsprogram med samordnad antagning via VHS som kräver NT-behörighet utifrån VHSkatalogen inför höstterminen 2006.

5 5 Eleverna vid NV och SP utgör tillsammans ca 40 procent av alla elever inom gymnasieskolan. Det betyder att de övriga 15 programmen hyser 60 procent av gymnasieskolans elever Andelen som uppfyller kraven på grundläggande behörighet för högskolestudier varierar från 81,1 procent (Naturbruk) till 95,3 procent (Naturvetenskap). Genomsnittet för alla nationella program är 89,5 procent, vilket innebär att av gymnasiskolans samtliga elever med slutbetyg uppfyller kraven på grundläggande behörighet (men då tar vi förstås inte hänsyn till den relativt stora andel som inte ens uppfyller kraven på slutbetyg. Den genomsnittliga betygspoängen varierar från 11,9 (Industri) till 16,1 (Naturvetenskap). Genomsnittet för samtliga nationella program var 14,0. 3. Övergång till högskolan inom tre år

6 6 Hur stor andel av gymnasieskolans elever har påbörjat högskoleutbildning inom tre år? Hur stor är andelen inom de olika programmen? För att kunna besvara dessa frågor får vi använda oss av statistik över de elever som avslutade gymnasieskolan läsåret 2000/01 och jämföra detta med statistik över vilka av dessa som befann sig i högre utbildning senast vårterminen Övergång till högskolan inom tre år för elever som avslutat gymnasieskolan läsåret 2000/01. (Källa: Skolverket, Beskrivande data 2005) Program Totalt antal Antal i högskoleutbildning Andel i högskoleutbildning (%) Barn- och fritid (BF) ,0 Bygg (BP) ,4 El (EC) ,5 Energi (EN) ,9 Estetiska (ES) ,9 Fordon (FP) ,3 Handels- och adm. (HP) ,1 Hantverk (HV) ,7 Hotell- och restaurang (HR) ,1 Industri (IP) ,1 Livsmedel (LP) ,1 Medie (MP) ,5 Naturbruk (NP) ,1 Naturvetenskap (NV) ,4 Omvårdnad (OP) ,1 Samhällsvetenskap (SP) ,8 Specialutformat progr. (SM) ,4 Alla nationella program ,0 Kommentarer till statistiken: Som framgår av tabellen här ovan har 44 procent av alla elever som lämnade gymnasieskolan läsåret 2001 med ett slutbetyg påbörjat högskoleutbildning senast vårterminen Men andelen varierar kraftigt från 1,4 procent (Bygg) till 80,4 procent (Naturvetenskap). Det är bara fem gymnasieprogram där andelen som påbörjat högskolestudier överstiger 25 procent (NV, SP, ES, MP och OM). För sex av programmen understiger andelen 10 procent (BP, FP, HV, HR, IP och LP). Sedan kan man tala om ett mellanskikt där övergångfrekvensen ligger mellan 11 och 15 procent (EC, EN, HP och NP). Mot bakgrund av dessa övergångsfrekvenser anser jag att vi borde göra specialsatsningar mot vissa program där det rimligen borde finnas stor potential att öka såväl andel som antal som tar steget över till högre utbildning. Jag tänker särskilt på Medie-, Estetiska- och Omvårdnadsprogrammet, men också på El- o ch Handel- och administration för att inte tala om programmen som ligger längst i botten av övergångsligan. Fast för att attrahera elever från dessa utbildningar måste vi nog sannolikt först utveckla relevanta yrkespåbyggnadsutbildningar. 4. Utbildnings- och befolkningsfördelning samt övergång till högre utbildning år 2004

7 7 Hur stor andel av befolkningen finns i Västerbotten liksom i ett urval andra län och hur stor del av utbildningskapaciteten på högskolenivå finns i dessa län? Ja dessa frågor kan man besvara med hjälp av statistik från Högskoleverkets nyckeltalsdatabas. Utbildnings- och befolkningsfördelning samt övergång till högre utbildning år 2004 (Källa: Högskoleverket) Län Andel av 18- åringarna (%) Andel av helårsstudenter (%) Norrbotten 2,9 2,8 45,7 Västerbotten 3,1 5,7 50,0 Västernorrland 2,8 1,6 45,4 Jämtland 1,5 1,1 46,3 Gävleborg 3,1 2,1 43,5 Uppsala 3,5 7,7 57,5 Stockholm 18,4 20,5 49,3 Västra Götaland 17,1 16,1 45,5 Skåne 12,6 14,9 48,0 Riket totalt ,3 Andel som påbörjat högskoleutbildning t.o.m. 25 års ålder (%) Kommentarer till statistiken: Västerbotten är väl försörjt med högre utbildning. Här återfinns 3,1 procent av befolkningen, mätt som länets andel av alla 18-åringar i riket. Samtidigt förfogar länet över nästan 6 procent av rikets samlade utbildningskapacitet. Detta kan jömföras med vårt södra grannlän Västernorrland som har 2,8 procent av antalet 18-åringar, men endast 1,6 procent av utbildningskapaciteten. Västerbottens län och Uppsala län uppvisar i princip samma mönster, dvs. att besitta en utbildningskapacitet som vida överstiger andelen av det egna länets befolkningsstorlek. Umeå universitet och Uppsala universitet är också som en följd av detta de två mest riksrekryterande universiteten i Sverige. Västerbottens län och Uppsala län var också de enda länen i hela Sverige som nådde upp till regeringens 50-procentsmål under år 2004 Mot bakrund av ovanstående siffror anser jag att vi borde kunna öka vår marknadsandel väsentligt i först och främst de övriga norrlandslänen. 5. Vad tänker gymnasieungdomarna om sin framtid?

8 8 Vilka planer har gymnasieungdomarna när det gäller sin framtid i termer av fortsatta studier? Hur många planerar att läsa vidare och vad är man i så fall intresserad av? Som källa för att försöka besvara dessa frågor använder jag SVB:s undersökning av gymnasieungdomarnas studieintresse från april Sex av tio planerar att läsa på högskolan 59 procent av eleverna som lämnade gymnasieskolan våren 2006 uppger att de har planer på att läsa på högskolan inom de närmaste tre åren. Detta är i paritet med hur avgångseleverna svarade i motsvarande undersökning år Emellertid har det uppgivna studieintresset hur elever på andra program än det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga sjunkit. Störst intresse bland naturvetare Störst är det uppgivna studieintresset hos elever på det naturvetenskapliga programmet (89 procent planerar att läsa på högskolan). Bland samhällsvetarna svarar 76 procent att de tänker läsa på högskolan. Bland övriga program är det endast 42 procent som planerar att börja på högskolan och då vet vi av tidigare erfarenhet att det uppgivna studieintresset som regel överstiger det faktiska studiedeltagandet. Större intresse bland kvinnor än män Det är en väsentligt större andel kvinnor än män som planerar att börja läsa på högskolan. Bland kvinnorna planerar 71 procent att påbörja en högre utbildning inom tre år, motsvarande andel hos männen är endas 48 procent. Störst studieintresse i Stockholms län Stockholms län är det riksområde som har störst andel studieintresserade elever, där 68 procent planerar att studera på högskolan inom tre år. Detta är nio procentenheter över riksgenomsnittet. I övre Norrland uppger 57 procent att man tanker studera vidare. Det riksområde som uppvisar lägst studieintresse är norra Mellansverige (Värmlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län) där 52 procent planerar att läsa vidare. Knappt en fjärdedel vill läsa teknik eller naturvetenskap Av alla elever som planerar att börja studera på en högre utbildning inom tre år är det 22 procent som har för avsikt att studera inom ämnesområdena teknik eller naturvetenskap. Av de gymnasieelever som planerar att läsa en högre utbilding är det framför allt de som läser på teknik- eller naturvetenskapsprogrammet som tänker studera teknik eller naturvetenskap på högskolan. 68 respektive 44 procent planerade att läsa teknik eller naturvetenskap. Det är emellertid en stor skillnad i intresset för teknik och naturvetenskap mellan könen. 39 procent av alla män som planerar att studera på högskolan inom tre år tänker läsa en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Motsvarande andel bland kvinnorna är endast elva procent. Anmärkningsvärt är att endast drygt 30 procent av kvinnorna på naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet uppger att man tänker läsa vidare inom en teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning. Litet intresse för lärarutbildning

9 9 Intresset för lärarutbildningar är katastrofalt lågt. Endast sex procent av eleverna som planerar att börja studera på högskolan tänker läsa en lärarutbildning. Det är ingen större skillnad mellan könen. Åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen tänker läsa på en lärarutbildning. Valet av utbildning viktigast Åtta av tio elever som planerar att börja läsa på högskolan anser det vara viktigare att komma in på en viss utbildning än vid ett visst lärosäte. Endast var åttonde elever tycker att det är mer betydelsefullt att läsa vid ett specifikt universitet/högskola än att studera på en särskild utbildning. Viktigt att få läsa ett program Det viktigaste vid upplägget av högskolestudier för elever som planerar att läsa på högskolan inom tre år är att få gå ett program som leder till en bestämd examen. Sex av tio anser att det är viktigast. Andelen är lika hög bland männen som bland kvinnorna. Att själv kombinera ihop kurser till en examen anser endast elva procent av gymnasieleverna som det viktigaste. Det är ingen större skillnad på studieupplägget bland elevena på de olika gymnasieprogrammen. Att få gå ett program på högskolan är det viktigaste. Emellertid är det vanligare att eleverna på naturvetenskapsprogrammet vill läsa på ett program på högskolan än eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet och övriga program.

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2007/08 Statistiska

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvinnor och män på ekonom- och läkarlinjen

Kvinnor och män på ekonom- och läkarlinjen Kvinnor och män på ekonom- och läkarlinjen - En studie av antagna och deras studieprestationer på några utbildningsorter Ewa Andersson Anders Lexelius Kristian Ramstedt Pm nr 146, 1998 ISSN 1100-696X 1

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Upplysningar om innehållet: Tor Hatlevoll, 08-452 79 69 Lena Jutdal, 08-452 79 37 Therese Edvardsson, 08-452 70 00 Mona Fridell,

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

1995/96. Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96. 18 månader. Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik

1995/96. Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96. 18 månader. Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik 1995/96 Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96 18 månader Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik 1995/96 Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96 18 månader

Läs mer

Forskarstuderande under och efter utbildningen

Forskarstuderande under och efter utbildningen Arbetsrapport 2006 51 Forskarstuderande under och efter utbildningen Jämförande offentlig statistik från Sverige och Danmark LINDA BLOMKVIST & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer