Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning"

Transkript

1 Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun

2 Rapport Utredare Haina Berndtsson Dnr. UBN/2014:183 Utbildningsenheten Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare och svensk-undervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning 1. Inledning Utbildning i svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Svenskundervisning för yrkesutbildade (sfx) är svenskundervisning i yrkesspråket. Vuxenutbildning på grundläggande- samt gymnasienivå riktar sig till vuxna som saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och gymnasiet och som behöver utbildning för att delta i arbetslivet och möjliggöra fortsatta studier. Undersökningen har riktats till samtliga studerande i Stockholms län på sfi, sfx och VUX. Man har dock uteslutit de personer som gått studieväg 1 1 och de som inte läst sin utbildning längre än tre veckor. Undersökningen genomfördes under våren 2014 av Sweco Strategy i samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). 26 kommuner ingår i undersökningen och för SFI/SFX är svarsfrekvensen 64 procent. Svarsfrekvensen för VUX är något lägre; 51 procent 2. I Upplands Väsby kommun anlitas nio fristående utförare för SFI/SFX, samt 28 utförare för VUX, dock redovisas endast anordnare med fem svar eller fler i rapporten 3. Rapporten är indelad i fyra delar: 1 Personer som saknar eller endast har kort skolgång från sitt hemland. 2 Undersökningen baseras på svar från personer som läser på SFI/SFX, varav 247 svar från Upplands Väsby. Motsvarande siffra för VUX är svar, varav 322 svar kommer från Upplands Väsby. 3 Alla kommunens utförare och antal svar per utförare presenteras i tabeller längst bak i rapporten. 2

3 Sammanfattande analys av resultaten från kundundersökningen och bakgrunden på deltagarna. Jämförelse mellan Upplands Väsby kommun och kommunsnittet i resten av Stockholms län utifrån bakgrund på SFI/SFX-studenterna och VUXstudenterna. Redovisning av resultaten från kundundersökning utifrån de övergripande frågeområdena, med en jämförelse mellan Upplands Väsby kommun och kommunsnittet. En jämförelse av kommunens resultat under 2014 jämfört med 2013 presenteras därefter. Resultaten av ett urval av undersökningens frågeområden med jämförelse mellan olika utförare. 2. Sammanfattande analys Vad gäller bakgrund är SFI/SFX - studenterna i Upplands Väsby äldre, har lägre utbildningsnivå och kortare boendetid när man jämför med resten av Stockholms län. Upplands Väsby ligger något under snitt i resten av länet när man jämför kundnöjdhet för SFI/SFX-studenter. En anledning till detta kan vara att Upplands Väsbys studenter har en lägre utbildningsnivå jämfört med snittet i Stockholms län. En högre utbildningsnivå har en positiv inverkan på helhetsomdömet. När man jämför år 2013 med år 2014 har kundnöjdheten minskat. Till stor del beror detta på att enbart Lernia finns redovisad som utförare av SFI/SFX i kundundersökningen från När man jämför resultaten under 2013 med 2014 är det alltså Lernia som har minskat i kundnöjdhet. Bland VUX-studenterna i Upplands Väsby är det fler som har ett annat modersmål än svenska, och fler som läser på grundläggande nivå, än när man jämför med resten av länet. Dock är det en mindre andel som läser yrkeskurser på gymnasial nivå i Upplands Väsby jämfört med resten av länet. Upplands Väsby ligger något över snittet vad gäller kundnöjdhet för VUXstudenter. Kundnöjdheten har generellt ökat när man jämför 2014 med föregående år. Generellt sett är det fler kvinnor än män som studerar på både SFI/SFX och VUX, dock är skillnaden som störst när man tittar på VUX-studenter. I kommunen är det 30 procentenheter fler kvinnor som studerar på VUX, i Stockholms län skiljer det 42 procentenheter SFI/SFX-studenter, bakgrund och kundnöjdhet Bland de SFI/SXF studenter i Upplands Väsby som deltog i undersökningen studerade majoriteten på SFI Det fanns fler utförare av SFI/SFX i Upplands Väsby under 2013, men enbart Lernia hade en svarsfrekvens på fler än 5 svar under detta år. 5 I Upplands Väsby kommun studerade 99 procent på SFI och 1 procent på SFX. 3

4 En högre andel studenter i Upplands Väsby jämfört med resten av länet har studerat ett år eller mindre. Jämfört med Stockholms län har en högre andel studenter i Upplands Väsby bott i Sverige mindre än ett år. Den största andelen SFI/SFX-studenter i kommunen befinner sig i åldersspannen och år. Detta skiljer sig från resten av länet, där den största andelen SFI/SFX-studenter befinner sig i åldern år. Enligt Swecos analysrapport har faktorer som ålder och utbildningsnivå stor betydelse för helhetsomdömet, där äldre studenter och studenter som har 7-12 års utbildningsnivå är mer nöjda överlag. För kundnöjdhet är skillnaderna mellan kommunens resultat och kommunsnittet generellt små, dock ligger kommunen något under snittet i alla områden, förutom för Vägledning, där man ligger något över kommunsnittet. Kundnöjdheten har minskat år 2013 jämfört med år De största skillnaderna finns i områdena Inflytande, Lärande och Helhetsomdöme. Detta beror på att Lernias kundnöjdhet har minskat. När man jämför olika utförare inom SFI/SFX ligger Competence högst upp när det gäller nöjdhet med lärarnas bemötande, arbetsro och helhetsomdöme. Strax efter hamnar Folkuniversitet, där alla deltagande är nöjda med lärarnas förmåga att förklara saker. Sist inom de redovisade områdena hamnar Lernia. På frågan om SFI/SFX-studier förenklar möjligheten att få arbete stämmer 83 procent av enkätdeltagarna från Competence in. 87 procent anser att det även förenklar möjligheten att studera vidare. Inom dessa områden hamnar även Lernia högt upp när det gäller andel studenter som instämmer i påståendet. Sist hamnar Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6, där endast 44 procent av enkätdeltagarna anser att SFI/SFX-studier ökar möjligheten att få arbete och 66 procent instämmer i att det blir lättare att studera vidare efter att ha läst SFI/SFX VUX-studenter, bakgrund och kundnöjdhet Jämfört med kommunsnittet är det fler VUX-studenter i kommunen som har ett annat modersmål än svenska. En större andel studenter i kommunen läser kurser på grundläggande nivå jämfört med resten av Stockholms län och en mindre andel läser yrkeskurser på gymnasial nivå i kommunen. I likhet med kommunsnittet befinner sig den största andelen VUX-studenter i ålderspannet år. Precis som för SFI/SFX-studenter har en högre ålder positiv betydelse för helhetsomdömet. 6 Refereras till som Folkuniversitetet i texten. 4

5 Avseende kundnöjdhet finns det en mycket liten skillnad mellan kommunens resultat och kommunsnittet. Till skillnad från SFI och SFX är ligger kommunen här något över kommunsnittet för alla områden. Kundnöjdheten har generellt ökat eller förblivit oförändrad, när man jämför 2014 med föregående år. Endast på området Vägledning har kundnöjdheten minskat något. För olika utförare inom VUX hamnar Centrum för Vuxenutbildning Sigtuna, Kompetensutvecklingsinstitutet och Jensen Education AB 7 högt upp i de redovisade områdena för kundnöjdhet. På frågan om utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier stämmer 100 procent av enkätdeltagarna från Kompetensutvecklingsinstitutet in i påståendet. Även InfoKomp, Jensen Education AB och NTI-skolan AB hamnar högt upp inom detta område. Sist kommer Academedia Eductus, där 63 procent av enkätdeltagarna stämmer in i att utbildningen ökar möjligheten till arbete eller fortsatta studier. 3. Bakgrundsfakta om de studerande 3.1. Könsfördelning Könsfördelningen mellan SFI/SFX, samt VUX-studenter i kommunen jämfört med Stockholms län % 47% SFI/SFX i kommunen 6 SFI/SFX i Stockholms län 35% 65% VUX i kommunen 29% 71% VUX i Stockholms län Man Kvinna 7 Bör noteras att dessa utförare står för en jämförelsevis liten andel av kommunens studenter; Centrum för Vuxenutbildning Sigtuna och Kompetensutvecklingsinstitutet har 2 procent vardera och Jensen Education har 3 procent av kommunens studenter. 5

6 3.2. Åldersfördelning för SFI/SFX i kommunen jämfört med kommunsnitt Fördelningen av andelen studerande för SFI/SFX inom olika åldersintervall för Upplands Väsby jämfört med genomsnittet för alla kommuner i undersökningen (kommunsnitt). 45% 35% 3 25% 15% 5% 26% 19% 22% 21% 22% 18% 16% 18% 11% 11% 6% 6% 2% 1% 1% 1% SFI/SFX i kommunen SFI/SFX i Stockholms län 3.3. Utbildningsnivå för SFI/SFX i kommunen jämfört med kommunsnitt Fördelning av andelen SFI/SFX studenter efter utbildningsnivå för Upplands Väsby och genomsnittet för alla kommuner i undersökningen (kommunsnitt). 45% 35% 3 25% 33% 41% 37% 15% 5% 15% 7% 4% 4% 9% SFI/SFX i kommunen SFI/SFX i Stockholms län 0-1 år 1-3 år 3-6 år 7-12 år Mer än 13 års utbildning 6

7 3.4. Boendetid i Sverige för SFI/SFX-studenter Nedan visas antal år som SFI/SFX-studenter har bott i kommunen, jämfört med snittet för Stockholms län. 45% 35% 35% 32% 32% 3 25% 15% 5% 25% 25% 22% 11% 9% 5% 4% SFI/SFX i kommunen SFI/SFX i Stockholms län Mindre än ett år 1-2 år 3-5 år 6-10 år Mer än 10 år 3.5. Åldersfördelning för VUX Fördelningen av andelen studerande för VUX inom olika åldersintervall för Upplands Väsby jämfört med genomsnittet för alla kommuner i undersökningen (kommunsnitt). 45% 35% 3 25% 15% 22% 23% 26% 24% 18% 15% 15% 13% 14% VUX i kommunen VUX i Stockholms län 5% 4% 1% 2% 2%

8 3.6. Andel VUX-studenter med annat modersmål än svenska % 56% Annat modersmål än svenska 38% 44% Svenska som modersmål VUX i kommunen VUX i Stockholms län 3.7 Andel VUX-studenter som studerar på grundläggande och gymnasial nivå, respektive yrkeskurser på gymnasial nivå 45% 35% 3 25% 15% 5% 43% 42% Teoretiska kurser på gymnasial nivå 25% 35% Yrkeskurser på gymnasial nivå 32% 23% Kurser på grundläggande nivå VUX i kommunen VUX i Stockholms län 8

9 4. Resultat av kundundersökningen Undersökningen har varit uppdelad i frågeområdena Helhetsomdöme, Normer och Värden, Lärande, Inflytande och Vägledning. Inom varje frågeområde har man fått svara på frågor utifrån svaralternativ som varit graderade enligt en femgradig skala. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). De deltagande har fått stämma in i påståenden som: Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra, Mina lärare förklarar så att jag förstår, etc. Nedan presenteras resultaten av analysen, illustrerade med diagram Medelvärde per frågeområde I den första delen visas en översikt över kommunens resultat jämfört med kommunsnittet i Stockholms län utifrån de övergripande frågeområdena. I den första delen presenteras resultaten utifrån medelvärdet. Observera att skillnaden mellan staplar blir mindre skarp när de redovisas utifrån medelvärdet. Därför kompletteras redovisningen med resultat utifrån enskilda frågeområden, där man visar svaren utifrån procentsats (punkt 4.2) Kommunen jämförd med kommunsnitt för SFI och SFX 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 3,9 4,0 4,4 4,3 Kommunen Kommunsnitt 9

10 Kommunen år 2014 jämfört med år 2013 för SFI och SFX 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,8 4,7 4,6 4,7 4,2 4,2 4,2 3,9 4,4 4, Kommunen jämförd med kommunsnittet för VUX 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,3 4,2 4,5 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 4,5 4,4 Kommunen Kommunsnitt 10

11 Kommunen år 2014 jämfört med år 2013 för VUX 5,0 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 4,1 3,9 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,

12 4.2. Resultat från utvalda frågeområden för olika utförare för SFI/SFX Mina lärare är bra mot mig Under 2013 var det 90 procent av Lernias studenter som instämde i detta påstående % 89% 65% Lernia Folkuniversitetet Competence Det är arbetsro i klassrummet Under 2013 var det 97 procent av Lernias studenter som instämde i detta påstående % % 67% 5 3 Lernia Folkuniversitetet Competence 8 Lernias resultat för 2013 presenteras utanför diagramet, Vi redovisar resultaten för Lernia under 2013 eftersom kundnöjdheten har minskat för SFI/SFX under 2014, vilket beror på att Lernias kundnöjdhet har minskat. 12

13 Mina lärare förklarar så jag förstår Under 2013 var det 97 procent av Lernias studenter som instämde i detta påstående % % 5 3 Lernia Folkuniversitetet Competence Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra. Under 2013 var det 100 procent av Lernias studenter som instämde i detta påstående % 67% 87% Lernia Folkuniversitetet Competence 13

14 Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier. Under 2013 var det 85 procent av Lernias studenter som instämde i att SFI/SFX-studier gjorde det lättare att få arbete. Under 2014 var det 94 procent av Lernias studenter som instämde i att SFI/SFX-studier gjorde det lättare att studera vidare % 44% 66% 87% 83% Lernia Folkuniversitetet Competence SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare Jag har en individuell studieplan 9 Under 2013 var det 97 procent av Lernias studenter som svarade ja på frågan om huruvida de hade en studieplan % 44% 84% Lernia Folkuniversitetet Competence Positiva 9 9 En individuell studieplan är en plan för studentens studier 14

15 4.3. Resultat från utvalda frågeområden för olika utförare för VUX Jag behandlas bra av mina lärare % 76% 10 92% 64% 92% 91% 88% 87% 86% 10 88% Det är arbetsro i klassrummet % 86% % 89% 15

16 Mina lärare förklarar så jag förstår % 63% 10 91% 46% 69% 91% 10 91% 82% 66% 89% Jag kan rekommendera min skola till andra % 10 82% 84% 86% 75% 76% 74% 69% 75% 78% 16

17 Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier % 76% 83% 85% 83% 93% 91% 10 87% 89% 92% 67% Jag har en individuell studieplan % 63% 33% 65% 71% 69% 82% 10 71% 82% 92% 67% 17

18 5. Antal svar per utbildningsanordnare för SFI/SFX i kommunen Utbildningsanordnare Andel av kommunens svar Antal svar i kommunen Academedia Eductus 2% 5 Competens 46% 113 Folkuniversitet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 4% 9 Hermods SFI 1 InfoKomp 2% 5 Järfälla Lärcentrum 1 Lernia Utbildning 45% 111 Sifa 1 Vuxenutbildning i Upplands Bro

19 Antal svar per utbildningsanordnare för VUX i kommunen Utbildningsanordnare Andel av kommunens svar Antal svar i kommunen Academedia Eductus 3% 11 Astar AB (fd JB Kompetens) 2% 8 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 2% 6 Competens Utbildning Sverige AB 39% 124 Consensum VUX Sollentuna 1 Didaktus Utbildningar AB 1 Hermods AB 31 Huddinge VUX 1 InfoKomp AB 4% 13 JENSEN Education AB 3% 11 KompetensUtvecklingsInstitutet 2% 8 Lernia Utbildning AB 31 Lärgården Utbildning AB 1 Lärvux Stockholm 1% 2 MedLearn 9% 28 Niketo AB 1 NTI-skolan AB 4% 12 OmsorgsLyftet Utbildningar 2% 5 SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker 1% 2 Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm 1 Stockholms transport och Fordonstekniska Gymnasium 1 Style Education 1% 2 SweJa Kunskapscenter AB 2% 5 Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB 1% 2 Vuxenutbildning i Södertälje 1% 3 Vuxenutbildning i Upplands Bro 1 Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 3% 9 Åsö vuxengymnasium 1 Kommunen totalt

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer