Kvalitetsredovisning läsåret Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning läsåret Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1

2 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och läroplaner...3 ÖSB...3 Uppdragshandlingar...3 Skolplan...4 Budget/Personal...4 Organisation...5 Verksamhet...5 Elevutveckling...5 Kompetens...5 Personalens utbildning...6 Kompetensutvecklingsinsatser...6 Trygghet och trivsel...6 Delaktighet och inflytande...6 Kunskap och lärande...7 Måluppfyllelse...7 2

3 Inledning Detta dokument utgör kvalitetsredovisning för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI. Vuxenutbildningen ingår i enheten VUXAM som också omfattar kommunens arbetsmarknadsenhet. Enheterna inom bildningsverksamheten i Ljusnarsbergs kommun har i uppdrag att årligen efter vårterminens slut upprätta en kvalitetsredovisning i syfte att förtydliga verksamheten utifrån nationella och kommunala krav och mål. Enhetens systematiska kvalitetsarbete De resultat och indikatorer som presenteras i denna kvalitetsredovisning bygger på skolans egna enkäter och statistik samt material från Skolverket och SKL. Syftet med denna sammanställning är inte enbart att presentera resultaten för externa parter utan är i första hand tänkt som ett verktyg i arbetet med att förbättra verksamheten inom våra förskolor och vår skola. Arbetet med att säkra och redovisa kvalitet måste ses som en utvecklingsprocess. Styrdokument Våra styrdokument anger hur verksamheten skall bedrivas; bl.a. skollag, läroplaner, kommunens skolplan, verksamhetsplan. Skollag och läroplaner Fr.o.m. den 1 juli 2012 gäller den nya skollagen och ny läroplan för vuxenutbildningen. En stor del av det utvecklingsarbete som skett i verksamheterna under det senaste läsåret har varit inriktat på att implementera dessa. Rektors befogenheter och skyldigheter har förtydligats och Skollagen anger bl.a. att rektor beslutar om sin enhets inre organisation och att alla beslut om särskilt stöd samlas hos dessa. För att ge personalen möjlighet att skaffa sig kunskaper om de nya bestämmelserna har rektor, och lärare deltagit i olika fortbildningsinsatser under läsåret. Flera av fortbildningsdagarna har också avsatts för detta arbete. ÖSB I kommunens budget (ÖSB) har kommunfullmäktige satt upp ett antal mål för verksamheten. Målen berör i första hand måluppfyllelsen i skolan samt trygghet och medinflytande. Uppdragshandlingar För varje enhet finns en uppdragshandling där kommunstyrelsen preciserat mål för den enskilda enheten. Dessa mål följs upp av bildningsutskottet 3

4 Skolplan I kommunens nya skolplan, som antogs 2012 och gäller under perioden skriver kommunfullmäktige: Skolorna I Ljusnarsbergs kommun skall vara bland de bästa i länet vad beträffar måluppfyllelse. Arbetet i våra skolor skall präglas av höga förväntningar i alla led samt av en övertygelse om alla elevers möjligheter att nå sina mål. Alla elever som lämnar grundskolan skall ha fullständiga betyg och alla elever har rätt till undervisning som är anpassad efter deras kunskapsnivå. I skolplanen anges ett antal prioriterade målområden där det centrala området är Kunskap och lärande. Övriga prioriterade målområden är Hälsa, Delaktighet och inflytande, Trygghet och trivsel, Entreprenörskap, Samverkan samt IKT (Informations och kommunikationsteknik) vilka alla skall bidra till att stödja det centrala målområdet. För varje område finns specifika mätbara mål angivna. Hälsa Informationsoch kommunikationsteknik Delaktighet och inflytande Kunskap och lärande Trygghet och trivsel Samverkan Entreprenörskap Under läsåret 2013/2014 valde vuxenutbildningen/sfi att fokuserat på det centrala området Kunskap och lärande. Inom detta område var måluppfyllelsen gällande elevernas studiemål prioriterad. Budget/Personal Enheten hade en budget på tkr 2013 och Läsåret 2013/2014 hade vuxenutbildningen inklusive SFI 3,05 heltids lärartjänster. Förutom lärartjänsterna arbetade även 0,7 åa handledare inom SFI. SFI-läraren hade pedagogiskt ansvar för båda undervisningsgrupperna inom SFI (planering, utvärdering, bedömning, betygsättning etc.) 4

5 Organisation Vuxenutbildningen som inryms på Kopparhyttan, ingår i sammanslagningen VUXAM tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och lyder under det allmänna utskottet med kommunstyrelsen som nämnd. Rektor/enhetschef för VUXAM är underordnad kommunens bildningschef. Verksamhet Som närundervisning erbjöds svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap på både grundläggande och gymnasienivå. Vi har Vård- och omsorgsutbildning, VOC samt SFI i egen regi. Resterande utbildningar/kurser köps av utbildningsföretagen Miroi samt InfoKomp och dessa sker via distans. Inom både vuxenutbildning och SFI tillämpas löpande intag, d.v.s. eleverna kan påbörja sin utbildning under hela läsåret. Inom Yrkesvux erbjöds utbildning inom ett flertal yrkesområden. Den utbildning som efterfrågades mest och som elever studerade inom 2013/2014 var Vård- och omsorgsutbildning. Andra utbildningar som efterfrågades fanns inom utbildningsområdena fordon och transport, bygg och anläggning samt verkstadsteknisk. SFI tillhandahåller undervisning inom 3 olika studievägar tillhörande 4 kurser (A-D). Elevutveckling Jämförelsen mellan åren 2012 och 2013 påvisar i stort sett ett oförändrat elevantal inom kommunens vuxenutbildning/sfi Antal inskrivna elever i enhetens verksamheter Antal inskrivna Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning SFI Särskild utbildning för vuxna 0 0 Kompetens Personalens kompetens är av avgörande betydelse för att eleverna skall nå sina mål. Det är därför av vikt att ledningen utvärderar enhetens resultat och anpassar personalens fortbildning utifrån de behov som finns. Vuxenutbildningen befinner sig i en tid av förändringar och under de senaste åren har därför en stor del av fortbildningsinsatserna handlat om implementering av nya läroplaner och kursplaner. 5

6 Personalens utbildning Alla lärare inom kommunens vuxenutbildning inklusive SFI hade en pedagogisk högskoleutbildning. Handledaren inom SFI saknade dock högskoleexamen. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning; 15 okt;; % Kommunal vuxenutbildning Ljusnarsbergs kommun Riket 69,7 Uppgift saknas SFI Ljusnarsbergs kommun (Handledare ej inräknad) Riket 72,5 75 Kompetensutvecklingsinsatser Genomförda under läsåret Högskolekurser inom matematik, samhällskunskap och svenska samt utbildning i Procapita, det nya betygssystemet, bedömning. Behov Lärarkompetens i svenska som andraspråk. Trygghet och trivsel Några av de viktigaste förutsättningarna för lärande och en god lärande miljö, är trivsel och arbetsro. Detta är ett prioriterat mål inom kommunens kvalitetsarbete. Även trygghet är ett prioriterat uppdrag, vilket uttrycks i såväl skollag som i kommunens skolplan. Till grund för skolornas arbete mot kränkande behandling ligger den likabehandlingsplan som varje enhet tar fram. Planerna utvärderas och revideras inför varje nytt år. Den kommunala vuxenutbildningen har en egen likabehandlingsplan som revideras varje år. Enheten genomför varje år enkätundersökningar gällande trivsel och trygghet bland eleverna. Resultat Den låga svarsfrekvensen gav inte något underlag för bedömning. Delaktighet och inflytande I kommunens skolplan lyfts området delaktighet och inflytande upp som ett prioriterat område. Elevers åsikter om sina möjligheter till inflytande mäts i en årlig enkät: Resultat Den låga svarsfrekvensen gav inte något underlag för bedömning. 6

7 Åtgärder för förbättring Eftersom inte något underlag erhölls, kommer vi att försöka förbättra svarsfrekvensen inför nästa läsår genom införande av enklare enkäter som eleverna svarar på i anslutning till lektionstid. Trygghet och trivsel samt Delaktighet och inflytande kommer att vara prioriterade område under läsåret 2014/2015. Kunskap och lärande Kunskap och lärande är det centrala målområdet i skolplanen. Inom vuxenutbildningen fokuserades det på huvudmålet som säger att alla elever ska fullfölja sina studieplaner inom utsatt tid. Studieplanen är ett levande dokument och förändras under elevens studiegång. Den utsatta tid som gällde vid studiestarten, kan därför komma att ändras under studietiden. Det har bl.a. uppstått förändringar i utbildningen som gjort att en kurs, vilken till en början prioriterades, senare fick stå tillbaka för andra mer viktiga kurser. De elever som tillsammans med lärare, samt studie- och yrkesvägledare, reviderat sina studieplaner utifrån sina mål med studierna, kan därför inte höra till den kategori som inte ansågs fullfölja sina studier. Dessa elever fullföljde till fullo studierna enligt sina individuella studieplaner. Måluppfyllelse inom den grundläggande vuxenutbildningen Andel elever som uppnått målen inom utsatt tid Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 Vt 2014 Svenska Engelska Matematik Samhällskunskap Analys Måluppfyllelsen var mycket god. Lärarna var skickliga på att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Undervisning skedde i små grupper och individuell handledning erbjöds. En minskning till 75 % inom svenska handlar i detta fall om endast en elev. Gällande samhällskunskap var det ingen elev som förväntades vara klar under vårterminen. Måluppfyllelse inom den gymnasiala vuxenutbildningen Andel elever som uppnått målen inom utsatt tid Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 Vt 2014 Svenska Engelska Matematik Samhällskunskap Vårdämnen

8 Analys Måluppfyllelsen var mycket god i ämnen där närundervisning skedde. I de teoretiska kurser som tillhandahölls av utbildningsföretag, var andelen eleverna som inte uppnådde målen inom utsatt tid större. Det sämre resultat som påvisas i engelska beror troligtvis på högre kurser och därmed högre ställda krav. En minskning till 75 % inom matematik handlar i detta fall om endast en elev. Gällande samhällskunskap var det ingen elev som förväntades vara klar under vårterminen. Elever som tidigt avbrutit sina studier har inte tagits med i summan av den andel elever som uppnått målen inom utsatt tid. Dessa elever hade från början mycket hög frånvaro, var ofta svåra att nå och tog inte emot erbjuden hjälp. Individuell handledning har erbjudits till både när- och distansstuderande under hela läsåret 2013/2014 samt att studie- och yrkesvägledare funnits tillgänglig 2-3 dagar/vecka. Lärarna ägnade en stor del av sin arbetstid till att försöka höja motivationsgraden hos eleverna. Åtgärder för förbättring Fokus kommer att ligga på handledning av distansstuderande eftersom måluppfyllelsen inte är lika god där. Vi måste så långt det vara möjligt, använda oss av det utbildningsföretag som redovisar de bästa resultaten. Det har skett en förbättring från läsåret 2012/2013 i fråga om snabbare återkoppling till studie- och yrkesvägledare gällande elevernas studieplaner. Det finns dock förbättringsbehov gällande elevers framtida mål och aktuella studier. Alla som skrivs in på vuxenutbildningen ska ha tydliga mål med sina studier och vi måste uttryckligt beskriva det ansvar eleverna själva har gällande sin utbildning. Elever som inte är aktiva i sina studier inom en period på 3 veckor skrivs ut och studieavbrott rapporteras till CSN. Upprättande av studieplanerna ska ske i Procapita under 2014/2015. Måluppfyllelse inom SFI Andel elever som uppnått målen inom utsatt tid Vt 2014 Inom samtliga 4 kurser 93 Analys Måluppfyllelsen var mycket god. De elever som självmant avslutat sin utbildning av personliga skäl som t.ex. p.g.a. flytt eller arbete är inte medtagna i resultatet. Kent Liljendahl, rektor Kopparhyttan 8

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 NORDANSTIGS KOMMUN Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2008 Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 2 Sammanfattning av innehåll 2008... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer