1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Rektor vid Kunskapscentrum Nordost, Svante Ingler informerar utifrån verksamhetsberättelsen för Handlingar 1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2. Verksamhetsberättelse KCNO 2012 version Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten VALLENTUNA TFN FAX

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (23) Kunskapscentrum Nordost Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett kommungemensamt kansli för vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. KCNO ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggandeoch gymnasial utbildning) samt sfi, svenska för invandrare. Denna redovisning avser att ge en bild av måluppfyllelsen och det systematiska kvalitetsarbetet inom KCNO och följer den mall som anvisats av Täby Kommun, men med fylligare bakgrundsbeskrivning för att kunna nyttjas både som Verksamhetsberättelse och Kvalitetsrapport. Den ekonomiska redovisningen görs separat av respektive KCNO-kommun. Redovisningen avser 2012 men redovisning av resultat avser läsåret , koordinerat med nya avtal vid detta läsårs start samt ny betygsskala (Vux12 infördes ). Underlagen omfattar data på olika nivåer beroende på vad som redovisas; på kommunnivå (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), på KCNO-nivå samt från kommunsamarbeten inom Vuxtio och 7-gruppen. Detta beroende på att respektive samarbetsgruppering har samma utbildningsanordnare och samma villkor. Det blir även ett kraftfullt verktyg för både utbildningsanordnare och beställare i de olika kommunerna när resultat och analys kan göras gemensamt. Organisation och samarbeten KCNOs organisation vi årets inledning bestod av av fem vägledare (3,75 tjänster), två handläggare (1,9 tjänster) samt rektor (1 tjänst). I augusti 2012 rekryterades ytterligare en personal med uppgift att förbättra mottagningen av sfi-elever och under rektors ledning medverka i uppföljningen av sfiundervisningen. KCNO har ett brett samarbete med kommunerna i Stockholmsregionen genom KSL, Kommunförbundet Stockholms Län samt ett nära samarbete med nedanstående kommungrupperingar med vilka likalydande avtal innehas med upphandlade utbildningsanordnare. Vuxtio: Samordning av verksamheten inom all Komvux, d.v.s. grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning för KCNOkommunerna, Stockholm Stad, Solna, Sollentuna samt Sigtuna, Sundbyberg och Upplands Väsby inom gymnasial yrkesutbildning.

3 2(39) Totalt 24 upphandlade leverantörer. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013, med möjlighet till 1+1 års förlängning (längs till 30 juni 2015). 7-gruppen: För sfi-undervisning, med 8 upphandlade leverantörer, förutom KCNO-kommunerna också Solna, Sollentuna och Upplands Väsby. De 8 leverantörerna ingår också i Vuxtio-gruppen. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013), möjlighet till års förlängning (längs till 30 juni 2016). Medborgare i KCNO-kommunerna har stor valfrihet att välja utbildningsanordnare, inom någon av de 24 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal med alternativt en utbildningsplats som köps av KCNO från andra kommuner med s.k. interkommunal ersättning. Det är tämligen populärt att studera på Åsö Vuxengymnasium- Stockholms egen regi för Vuxenutbildning, den i särklass största utbildningsgivaren inom Komvux i Stockholmsregionen. Upphandlade anordnarna är en blandning av stora koncerner, små familjeföretag, folkhögskolor och stiftelser. Ersättningen till anordnare ges för satta betyg (kr per verksamhetspoäng), olika nivåer per kurskategori/programområde. Det finns fem ansökningstillfällen per år för de gymnasiala kurserna medan det är möjligt att påbörja studier på grundläggande nivå kontinuerligt. Den enskilda eleven väljer även studieform, distans eller klassrumsundervisning samt hel- eller deltidsstudier. Ytterligare åtta kommuner i länet, vuxåtta, har ett år senare, genomfört en gemensam upphandling med samma förutsättningar och villkor som vuxtio. Detta innebär att det nu i länet är 18 kommuner som i stort sett har samma utbildningsanordnare med samma avtalsvillkor för Komvux. Dessa två grupperingar har nu under året närmat sig varandra för att finna gemensamma områden att samverka kring. Uppföljning av KCNOs upphandlade verksamhet görs genom avtalsuppföljning och tillsyn och då inom ramen för dessa etablerade kommunsamarbeten. Detta arbete beskrivs mer i detalj under Systematiskt Kvalitetsarbete i denna rapport. Rektor rapporterar till en styrgrupp representerad av respektive chef för den verksamhet som vuxenutbildningen sorterar under i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Styrgruppen har regelbundna möten med rektor (var 5-6 vecka, under 2012 hölls 5 möten). Vägledning Samtliga vägledare har den högskoleutbildning som krävs för arbete som studie- och yrkesvägledare. Vägledning erbjuds via e-post, telefon, kortare vägledningssamtal (på öppna besökstider i Infoteket) samt längre vägledningssamtal efter tidsbokning. Andra kanaler för vägledning som erbjuds är genom MSN Messenger och

4 3(39) Skype, tillika väglednings-chat och webbvägledning, möjligheter som sökande nyttjat i begränsad omfattning. Vägledarna deltar regelbundet i nätverksträffar inom Stockholmsregionen på vuxsidan och i ett nätverk med vägledare på ungdomsgymnasiet i KCNOs samarbetskommuner. Under året har också vägledarna deltagit i webbmöten med webbkamera. Deltagande kommuner är Stockholm, Norrtälje, Järfälla, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna och Vaxholm. All Komvuxutbildning söks genom webbansökan i KCNO verksamhetsvertyg Alvis. SFI-ansökningar görs pappersvägen men registreras i Alvis. Under året har 38 slutbetyg (50 slutbetyg 2011), utfärdats av KCNO. Administration/Handläggning Handläggarnas huvudsakliga uppgifter är uppföljning av ansökningar/elevärenden i samarbete med utbildningsanordnarna, statistikrapportering (csn, scb och verksamhetsstatistik till kommunerna) samt uppföljning av ekonomin. Handläggarnas kontaktyta mot utbildningsanordnarna är omfattande. All Alvis-utbildning sköts av handläggarna. Under året har ett par utbildningstillfällen genomförts. Administrationen håller tillsammans med vägledningen en mycket hög servicegrad med korta tider mellan ansökan och fördelning till anordnare. Under hösten 2012 infördes sista steget mot automatisk resurstilldelning d.v.s. månadsvis utbetalning till respektive utbildningsanordnare utan fakturering. Systematiskt kvalitetsarbete KCNOs systematiska kvalitetsarbete sker på huvudsakligen två olika områden: Aktiviteter/processer som avser att kvalitetsäkra och utveckla vuxenutbildningen som ges av de upphandlade aktörerna. Det omfattar det dagliga arbetet med betoning på kvalitetsutveckling och uppföljning, tillsyn, dialogmöten mellan beställare och utförare, utbildningsmässa mm. Kansliets verksamhet (kvalitetssäkring av processer). De förts området beskrivs nedan i sina huvuddrag. Kansliets verksamhet för förbättring av verksamhetens kvalitet beskrivs som en del av I fokus längre fram i rapporten.

5 4(39) Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner En samordning av kvalitetsarbete mellan samverkande kommuner har setts som en av de stora fördelarna med samverkan. Syftet är att alla samverkande kommuner har samma rutiner för denna del av det systematiska kvalitetsarbetet. KSL är en part i detta arbete med inriktning mot att skapa förutsättningar för en gemensam vuxenutbildningsregion. Vuxtio har ett nära samarbete och under året utvidgades samarbetet till att omfatta också Vuxåtta inom i första hand fyra områden, med mindre arbetsgrupper inom respektive område: 1. Gemensamt kvalitetssystem, fortsatt utveckling 2. Planering och genomförande av dialogmöten 3. Planering och genomförande av tillsynsbesök 4. Pröva möjligheten att skapa en procedurhandbok för Vux18=Vuxtio+Vuxåtta Kvalitetssystemets olika komponenter beskrivs nedan. Årshjulet återfinns i bilaga 1. Sju-gruppens kvalitetsarbete följer samma modell som gäller inom Vuxtio. Årshjul Uppföljning av vuxenutbildningen sker via rektors tillsyn, analys av uppnådda kunskapsresultat, inlämnade årsrapporter/kvalitetsredovisningar, brukarundersökningar, andelen behöriga lärare, anordnarnas ekonomiska stabilitet m.m. Årshjulet bygger på all uppföljning och analys som sker under året. I årshjulet finns även mallar och anvisningar för rektorernas tillsyn och avtalsuppföljning (Stockholm har huvudansvaret inom Vuxtio och Solna för 7-gruppens avtal). Tillsyn Rektorerna inom vuxtio har samarbetat kring tillsynen och arbetat två och två vid tillsynsbesöken. Rektorerna har besökt varje utbildningsanordnare två gånger under läsåret på planerade tillsynsbesök. Tider för besök görs upp enligt schema och minnesanteckningar skrivs som delges samtliga inom vuxtio. När rektorerna är ute på besök så görs det för hela vuxtios räkning vilket medför att anteckningar och no-teringar som görs vid besöken sprids och blir kända av samtliga rektorer i gruppen. Tillsynsbesök inom SFI har gjorts under året av alla 7-gruppens rektorer tillsammans (4 rektorer). Utöver dessa besök görs även akuta besök, ofta föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov. Klagomålen följs upp och vid behov så upprättas handlingsplaner som ligger till grund för ställningstaganden. I avtalen är det reglerat hur denna hantering ska ske. Samordning av tillsynsbesöken för Komvux utvidgas till att omfatta Vux18 med start våren För SFI-tillsynen så har 7-gruppen delat upp ansvaret för tillsynen så att varje rektor primärt ansvarar för två av upphandlade skolenheter, för KCNOs del för Eductus i Täby och Folkuniversitetet (i

6 5(39) Vasastaden), de två enheter som KCNO har flest elever hos. Tillsynen av Eductus-enheten i Täby har gradvis under årets senare del utökats genom frekventa besök på skolan av den av KCNO i augusti nyanställde personen (SYV/Biträdande rektor). Gemensam observation/utvärdering Beslut om gemensam observation/utvärdering har under året tagits av KCNO-kommunerna inom ramen för KSL-samarbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion. Förslaget till den gemensamma utvärderingen kommer från ett pilotprojekt som KCNO deltog i tillsammans med 5 andra kommuner under hösten 2011 (den s.k. 9-gruppen). Botkyrka kommun är huvudman för utvärderingen och har anställt en erfaren utvärderare. Han kommer att genomföra 10 veckolånga utvärderingsuppdrag under 2013 med en rektor från någon av kommunerna som deltar som medbedömare. Denna utvärderingskomponent är en värdefull genomlysning av en anordnares hela verksamhet och syftar till att följa verksamheten men framförallt ha syftet att bidra till verksamhetens utveckling. Årsrapporter Under hösten har KCNOs rektor tillsammans med två handläggare från Stockholm samt rektor från Sollentuna bildat en analysgrupp som har behandlat alla årsrapporter inom Vuxtio. Samma procedur har genomförts för sfi-avtalen, men då med arbetsgruppen bestående av en person från vardera av de fyra kommunerna (tre rektorer och en handläggare från Solna). Behandlingen har omfattat kommentarer och betygssättning av fem av i årsrapporterna redovisade 11 områden. Områdena var (med kommenterade/betygsatta områden i kursiv stil): 1. Verksamhet/Organisation 2. Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Lärarbehörighet 4. Studievägledning och Studieplan 5. Kunskapsutveckling 6. Betyg och bedömning 7. Inflytande 8. Värdegrundsarbete 9. Klagomålshantering 10. Resultat, analys och utvecklingsområden Gruppen har läst och bedömt rapporterna och därefter poängsatt fem områden på en fyrgradig skala. Samtliga anordnare har fått denna sammanställning och återkopplingsrapporten för sin egen enhet. Vid ett dialogmöte presenterade ett par anordnare goda exempel från sin verksamhet och analysgruppen redovisade uppnådda resultat med efterföljande diskussion om hur verksamheten kan utvecklas. Dialogmötet för SFI-anordnarna kommer att hållas enligt samma modell i januari Resultatet av poängsättningen för Vuxtio respektive 7-gruppen framgår av nedanstående tabeller.

7 6(39)

8 7(39) Poängsättning utifrån inlämnade årsrapporter från utbildningsanordnare inom Vuxtio Systematiskt kvalitetsarb. Betyg och bedömn Värdegrund Vägledning och studieplan Resultat, analys och förbättring Totalt Utbildningsanordnare NTI Sweja Didaktus Lärgården Yrkesplugget ABF Consensum Lernia OmsorgsLyftet Competens Hermods Jensen Kungsholmens UC Folkuniversitet Infokomp KUI Stadsmissionen Ultra Åsö Medlearn SVOK Academedia-Eductus Miroi Tibble Medel 3,04 2,96 2,74 2,43 2,96 14,1 Som framgår av tabellen har de flesta anordnare inom Vuxtio ett tillräckligt väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet, likaså framkommer att studie-vägledningen fungerar tillfredställande. Det område där anordnarna hade lägst poäng var inom värdegrundsarbetet. Den låga bedömningen när det gäller värdegrundsfrågor beror på att utbildningsanordnarna i många fall brister när det gäller kraven på att redovisa någon form av kartläggning av eventuella kränkningar eller trakasserier. Om en kartläggning har genomförts, t ex i form av en elevenkät, är frågorna hos några anordnare inte tydligt riktade mot de områden lagen avser.

9 8(39) Poängsättning utifrån inlämnade årsrapporter från utbildningsanordnare inom 7-gruppen Systematiskt Betyg och Värdegrund kvalitetsarb. bedömn Vägledning och studieplan Resultat, analys och förbättring Totalt Utbildningsanordnare Lernia Eductus/Didaktus Hermods Infokomp Folkuniversitet Competens Miroi ,71 2,43 2,57 2,71 3,29 13,71 Tabellen visar att: de flesta anordnare inom Vuxtio ett tillräckligt väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet. studie-vägledningen fungerar tillfredställande för hälften av anordnarna men behöver utvecklas för övriga området betyg- och bedömning är tillfredställande för de flesta värdegrundsarbetet är liksom för Komvu ett område som kan förbättras för flera anordnarnas redovisning av resultat, analys av dessa och förbättringsområden är genomgående tillfredställande. De anordnare som hade lägst antal poäng inom Vuxtio kallades till uppföljningsmöte med analysgruppen (rödmöte) där resultaten för varje skola behandlades och minnesanteckningar skrevs, som tillsammans med övrigt material kommer att ligga till grund för fortsatt tillsynsarbete. För sfigruppen så genomförs som nämnts dialogmöte i januari och därefter rödmöte med en anordnare. Det ska framhållas att värderingarna av årsrapporterna enligt ovan, bara är en parameter bland flera för att bedöma utbildningens kvalitet. I årsrapporterna bedöms det skrivna ordet och det är inte säkert att eleverna har samma uppfattning om kvaliteten de möter i praktiken. Elevernas uppfattningar mäts dels genom årliga enkäter, dels genom möten mellan rektor och elevgrupper vid tillsynsbesök. Utbildningsanordnarna har framfört positiv kritik till att poängbedömning görs.

10 9(39) Avtalsuppföljning, lärarbehörighet Uppgiften att årligen genomföra avtalsuppföljning med utbildningsansvarig samt med den eller de personer som har tecknat avtalet för vuxenutbildningen har lagts på Stockholms Stad när det gäller Vuxtio och på Solna vad avser 7-gruppens avtal. Vid dessa möten som har en förutbestämd dagordning berörs bland annat hur företaget sköter kontakterna mellan utbildningsansvarig och beställarna, kunskapsresultaten på en övergripande nivå, lärarbehörigheten samt administrativa förmågan. Minnesanteckningar skrivs och delges samtliga beställarkommuner och berörd anordnare. I avtalsuppföljningen ingår också att bevaka utbildningsanordnarnas ekonomiska ställning vilket görs kontinuerligt under året liksom lokalkontrakt samt krav på tillkommande utbildningsansvariga personer. Stockholms Stad följer upp lärarbehörigheten genom uppgifter från SCB och Högskoleverket i syfte att få kontroll över Komvux-verksamheternas andel behöriga lärare. Lärarbehörigheten, det vill säga andel personer med pedagogisk högskoleexamen, uppgår i Stockholm till 72 procent för mätning utförd hösten Föregående år var andelen behöriga lärare 71 procent. Uppföljningen anses ge ett tillräckligt gott mått för hela Vuxtio eftersom Stockholms andel av vuxenutbildningen är stor. Noteras att i Stockholms uppföljning ingår egen regi. Behörigheten hos de olika Komvux- anordnarna varierar mellan noll och 100 procent som framgår av tabellen på nästa sida. Dock ska nämnas att den anordnare som saknar behöriga lärare var en liten verksamhet som nu förvaltningen inte längre har avtal med. En positiv förändring är dock att ett par anordnarna inom distansutbildningen har ökat sin andel behöriga lärare sedan föregående år. De anordnare som har svårt att finna behöriga lärare är främst inom restaurang- och el/tekniska yrkesutbildningar men även några utbildare inom det teoretiska området har alltför låg behörighet vilket måste förbättras. Ny mätning har skett hösten 2012, resultatet kommer under senare delen av våren Intressant är att följa om lärarbehörigheten kan kopplas till den enskilda anordnarens uppnådda betygsresultat. Inom vårdområdet så återfinns en hög andel behöriga lärare och också goda betygsresultat. Inom övrig yrkesutbildning som består mestadels av restaurang, bygg och el, ses en låg behörighet men resultaten är även där goda. Till en del kan det förklaras med att undervisande personal har en yrkeskunskap och erfarenhet av undervisning. Det vilar samtidigt ett stort ansvar hos utbildningsansvariga att bevaka skollagens krav gällande betyg och bedömning i samverkan med myndighetsutövande rektor. Många av lärarna går också kompletterande utbildningar som ännu inte syns i statistiken.

11 10(39) Lärarbehörighet i Stockholms stad per anordnare och område läsåret 2011/2012 Andel behöriga lärare Område Anordnare SCB 2011 Teori ABF 92 % Academedia 56 % Competens 38 % Folkuniversitetet 57 % Info Komp 80 % Kungsholmen Lidingö Fhs 75 % Stadsmissionen folkhögskola 50 % Tibble Vux 67 % Åsö Södermalm 92 % Genomsnitt inom Teori 67 % Distans Hermods 90 % Jensen 69 % MiRoi 69 % NTI 67 % Genomsnitt inom Distans 73 % Vård Consensum 100 % Didaktus 73% Kompetensutvecklingsinstitutet 75 % Lärgården 94 % MedLearn 62 % Omsorgslyftet 85 % SweJa 79 % Svensk Vård och Kompetens 75% Genomsnitt inom Vård 80 % Yrke Lernia 32 % Ultra/JB Kompetens 17 % Teknologisk Institut (ej kvar i vuxtio) 0 % Yrkesplugget 20 % Genomsnitt inom Yrke 17 % Genomsnitt totalt 72 % Behörigheten hos SFI-anordnarna inventerades vid avtalsstart och var då tillfredställande, men det har noterats att förändringar till det sämre har skett undervägs, framförallt på Eductus i Täby när enheten har vuxit i storlek p.g.a. att andra anordnare lagt ner SFI-enheterna i Täby under året (Competens, Utbildningsborgen). Lärarbehörighetsfrågan har varit i fokus under hösten och icke-behöriga lärare undervisar inte längre. Eductus har på KCNOs begäran omorganiserat sin verksamhet med ny ledning och delvis ny personal med start i januari Lärarbehörigheten kommer att följas upp under våren 2013 för samtliga SFI-anordnare.

12 11(39) Dialogmöten Under året har ett antal dialogmöten genomförts mellan beställarna och samtliga utbildningsanordnare inom avtalsgruppen. Beställarkommunerna har representerats av rektorer och annan ledning och respektive anordnare med sin utbildningsansvarige plus annan ledning (t.ex skolledare/platsansvariga). Träffarna är uppskattade av anordnarna och välbesökta. Träffarna har fokuserat på viktiga aktuella frågor och möjlighet finns att få sina frågor belysta på olika sätt. Utöver de ordinarie dialogmötena har ett antal seminarier genomförts kring vikten av elevinflytande samt information kring den nya skollagen och vuxenutbildningsförordningen plus ett mycket uppskattat seminarium om utveckling av av stöd till elever där Vuxenteamet i Stockholm agerade värd (se mer nedan om stöd). Ett par matematikseminarier har också genomförts samt en matematikkonferens under två dagar (Stockholms regi tillsammans med Malmö och Göteborg. KCNO deltog med rektor). Särskilt stöd I avtalen för Komvux och SFI anges att anordanen skall ge särskilt stöd till elever som har behov av det, generellt och på individuell basis men att om särskilda insatser krävs såsom individuell extra undervisning, behov av speciell utrustning eller andra speciella förhållande så kan anordnaren vända sig till beställarkommunen för överenskommelse om hur sådana insatser ska organiseras av anordnaren och ersättas av beställaren. Stockholms Stad har ett speciellt team, Vuxenteamet, som arbetar med att utveckla sådant stöd för sina medborgare och med stöd till vuxenutbildningsenheter i frågor om särskilt stöd. Vuxenteamet, har anordnat en serie träffar mellan specialister på Vuxenteamet och grupper av anordnare. Dessa träffar är en möjlighet för utbildningsanordnare, skolledning, lärare, studie- och yrkesvägledare med flera, att diskutera gemensamma frågeställningar. Syftet är att inspirera varandra att utveckla arbetet på den egna skolan kring elever i behov av särskilt stöd. Under hösten 2012 träffades tre grupper, 5 gånger vardera, med gruppledare från Vuxenteamet. Cirka hälften av anordnarna fanns representerade. De tre olika frågeställningarna var: Hur utvecklar vi olika stödformer för elever i behov av särskilt stöd? Vad beror den höga avbrottsfrekvensen på och vad kan vi göra åt den? Hur når vi ut till elever i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt? Utvärderingen visar att samtliga deltagare vad nöjda med form och innehåll. I alla grupper fanns önskemål om fortsatt samverkan med Vuxenteamet och andra utbildningsanordnare, fördjupning i frågeställningarna på den egna skolan samt önskemål om att nya grupper startas, eventuellt med nya frågeställningar.

13 12(39) Insatserna av Stockholms Vuxenteam kommer på detta sätt alla skolor inom Vuxtio tillgodo. KCNO eller andra beställarkommuner i gruppen kan däremot inte köpa tjänster från Vuxenteamet för sina medborgare längre (upphörde 2011 pga kapacitetsproblem). KCNO har därför sökt en lösning via Elevstödsenheten i Täby. Under året har ett 10-tal sökande hänvisats till kartläggning av Elevstödsenheten med anvisning av lämpliga hjälpmedel eller pedagogiskt förhållningssätt till den sökande som kan kommuniceras av KCNOs vägledare till den skolenhet som den sökande valt. Samarbetet med Elevstödsenheten ska utvecklas ytterligare samt etablera rutiner för hur behov av särskilt stöd kan 2fångas upp redan i vägledningsprocessen. Studerandeenkäter Ytterligare ett område som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet är brukarundersökningar som genomfördes under hösten 2012, en för Komvux och en annan för SFI. Studerandeenkäten för Komvux-elever genomfördes av Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) på uppdrag av 22 kommuner i länet. Undersökningarna genomfördes via webben. Svarsfrekvensen var 54 procent med en variation mellan 37 och 85 procent mellan de olika anordnarna. Resultatet av enkäten finns redovisat på olika nivåer; Rapport till KSL med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar från de 22 kommunerna. Rapport på Vuxtio-nivå med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar inom Vuxtio-gruppen. Rapport för Stockholms Stad med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar i Stockholm. Resultat på varje fråga per KCNO-kommun. Denna sammaställning ger ingen jämförelse av elevernas uppfattning per anordnare. Nedan redovisas elevernas totaluppfattning om sin skola dels för KCNOeleverna totalt (289 svar av totalt 607 tillfrågade=48% svarsfrekvens), dels på Vuxtio-nivå (och då per anordnare). SFI-enkäten stängdes efter årsskiftet och resultatet är ej känt. Resultatet av båda enkäterna, Komvux och SFI, kommer att redovisas senare under våren 2013.

14 13(39) Påståendet att ta ställning till var Jag kan rekommendera min skola till andra. Svaren redovisas per utbildningsanordnare för elever inom Vuxtiomed en jämförelse med länet. Bedömningen är gjord på en femgradig skala där 1 står för stämmer inte alls och 5 innebär att påståendet stämmer helt. Endast anordnare med fler än 10 svar har tagits med i diagrammet. Motsvarande totalsiffror för KCNO-eleverna som ett mått på nöjdhet generellt är (svarsfrekvens 48% på denna fråga): Kommun Index % Antal svar Danderyd 4,11 82,3% 44 Täby 4,11 82,1% 131 Vallentuna 4,29 85,9% 78 Vaxholm 4,08 81,5% 26

15 14(39) KCNO, totalt 4,13 82,7% 289 I fokus, viktiga händerser under 2012 i punktform Gemensam vuxenutbildningsregion Gemensam enkät Komvux genomförd Beslut om gemensam utvärdering taget. Påbörjas Under våren så har upphandling slutförts av Vuxåtta-gruppen (åtta kommuner; Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem, Södertälje, Värmdö), en kopia av Vuxtio-upphandlingen där KCNO ingår. De bägge avtalsgrupperna har koordinerats så att framtida upphandlingar kan göras gemensamt om så önskas tidigast per 1 juli Beslut om att rekommendera samtliga kommuner i Stockholmsregionen att delta i upphandling av studerandeenkäter båe för Komvux och SFI med avtalstiden 3 år. Gällande avtal, två avtal från 1 juli 2011 I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under året varit att framförallt utveckla kvalitetsarbetet men också en rad andra viktiga aktiviteter, specifikt för KomVux: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. genomförande av fyra dialogmöten under året (samtliga leverantörer). genomförande av speeddating, ett tillfälle för personal från samtliga Vuxtio-kommuner att träffa alla leverantörer. medverkan i två seminarier, ett om matematik och ett om skolans värdegrund (arrangerade av Stockholm). medverkan i seminarium om särskilt stöd genom Vuxenteamet, Stockholm. utveckling av gemensamma mallar för läsårsrapportering från samtliga leverantörer med en kommande första rapportering av läsåret 2011/2012. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som ansvariga genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. genomförande av vuxenutbildningsmässa i oktober 2012 med deltagande av Vuxtio och Vux8. förberedelse för att utveckla frisökningsmöjligheten inom vuxtiogruppen inkluderande att de kommuner som har egenregi kan presentera sitt utbud i respektive kommuns utbudskatalog.

16 15(39) diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. samordnad utveckling av konceptet för lärlingsplatser. Vid slutet av året inlämnades en gemensam ansökan från Vuxtiokommunerna för lärlingsutbildning med Solna som huvudman vilket renderade en mycket generös tilldelning av lärlingsplatser, alla sökta platser godkändes. genomförande av analys av samtliga Komvux-enheters årsrapporter med återkoppling till anordnarna i en rapport per anordnare. Avslutat med ett gemensamt dialogmöte på temat årsrapporter/resultat. Avtalet mellan Vuxtio-kommunerna för Teknologiskt Institut har avslutats under året p.g.a. kvalitetsbrister. Avtalet med Hermods vad gäller delen gymnasial yrkesutbildning för elektriker avslutades under hösten 2012 p.g.a. kvalitetsbrister. Eleverna har överförts till Lernia. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Under maj/juni så har dessvärre tre leverantörer valt att avveckla sin sfi-verksamhet: Jensen (skola i Kista) som avvecklat all SFI permanent pga. brist på behöriga SFI-lärare. Competens (Täby-enhet med färre och färre elever under våren) som beviljades intagningsstopp i juni och sedan i augusti vid ett möte meddelade att verksamheten i Täby läggs ner per sista augusti. Utbildningsborgen, som etablerade sig i Täby för ett år sedan, blev under våren uppköpta av Hermods som sent och med kort varsel meddelade att verksamheten i Täby läggs ner per 30 juni. Andra viktiga händelser med bäring på sfi-verksamheten under året har varit: omval av elever från Utbildningsborgen under sommaren. Flertalet av omvalen har skett till Eductus (Täby-enheten) som tillsammans med en ökning av antal SFI-elever under hösten (oväntad ökning över flera månader) vilket medförde att Eductus fick vissa kapacitetsproblem och därmed förlängdes väntetiderna temporärt för sökande för att komma till start. Vi årets slut har rutinenen anta elever var 14 dag återupprättats. uppföljning av lärarbehörigheten på Eductus (försämrad behörighet) vilket medfört att Eductus vid årets slut meddelat att verksamheten omorganiseras med ny ledning och delvis ny personal med start i januari KCNO-kommunerna har godkänt en ny överenskommelse inom Stockholmsregionen för SFX- utbildning vilket är SFI med

17 16(39) yrkesspår dvs för elever som har en yrkeskompetens. Det finns för närvarande 9 SFX i Stockholmsregionen. KCNO har knappt ett 30- tal beviljade ansökningar per år till SFX. I fokus för arbetet tillsammans med kommunerna i 7-gruppen har under året varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. Varje skola har besökts av samtliga 4 rektorer under läsåret 2011/2012. under året har ett 4 dialogmöten hållits. utveckling av gemensamma mallar för läsårsrapportering från samtliga leverantörer med en kommande första rapportering av läsåret 2011/2012 vilket lämnades in av alla sfi-enheterna i november 2012 genomförande av enkätundersökning för sfi-elever inom 7-gruppen för elever på C-nivå eller högre (kurs 2C,3C och 3D) med svar över webben. Undersökningen har avslutats i januari analys av inkomna årsrapporter med skriftlig återkoppling till respektive anordnare. Dialogmöte på temat årsrapport och resultat genomförs den 23 januari Andra fokusfrågor under 2012 har varit: Förberedelser för införande av Vux12 per den 1 juli 2012 har pågått under våren i med; o deltagande i konferenser arrangerade av Skolverket o tolkning av ny förordning för vux o upplägg av nya kurser i vårt administrativa stödsystem mm. Yrkesvux. KCNO tilldelades totalt knappt 30 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux som under året har använts för att finansiera de YV-platser som beviljades redan Ny ansökan i slutet av 2012 för platser till 2013 resulterade i 55,4 platser (preliminärt beslut i december 2013). Utveckling av KCNOs webbplats. KCNOs mätningar av visar att telefonkontakterna och antal besök minskar (-25 resp -3%) men att antalet e-post kontakter har ökat dramatiskt (+27 %). Detta mönster föranleder att KCNO ser över informations- och kommunikationskanalerna. KCNOs slutsats är att den ganska enkla telefonväxel som tillhandahålles som standard inte räcker för KCNOs behov och att den nuvarande webbplatsen behöver förnyas för att både kunna effektivt marknadsföra vuxenutbildningen och ge svar på de frågor som sökande har. Förfrågan att kunna lägga KCNOs webb på Täby kommuns webbservrar har diskutserats en längre tid men ännu inte hittat en lösning. KCNO kommer att se över växellösningen under 2013.

18 17(39)

19 18(39) Måluppfyllelse Under denna rubrik redovisas målgruppen, betygsresultat och andel avbrott mm. Resultat redovisas för KCNO-kommunernas vuxenelever och i möjligaste mån per kommuntillhörighet, men det förekommer också andra nivåer t.ex Vuxtio-nivå. Ibland redovisas alla tre nivåerna. Betygsresultat redovisas för läsåret med samma betygsskala (IG, G, VG, MVG). Volymredovisningar finns både för läsåret och för kalenderåret Anordnarna inom Komvux kan i huvudsak kategoriseras i fyra områden utifrån deras kursutbud. SFI-undervisningen redovisas separat. 1. Teori - Allmän teoretisk utbildning 2. Distans utbildning huvudsakligen på distans 3. Vård - Yrkesutbildning inom vård, barn och fritid 4. Yrke - Annan yrkesutbildning Teori och Distans är i huvudsak studieförberedande medan Barn och Fritid, Vård och Omsorg samt Yrke är yrkesförberedande. Men även andra använder delvis formen yrkesförberedande i sin undervisning (t.ex. ekonomiassistent och liknande kombinationer inom programområdet Handel och Administration). Det finns också ganska omfattande distansundervisning inom båda programområdena Barn- och Fritid samt Vård-och Omsorg. Komvux omfattar undervisning på två nivåer, grundläggande (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. KCNO är medveten om att gränserna mellan de olika områdena inte är skarpa. Resultat och analys i läsårets redovisning kommer i huvudsak att bygga på denna uppdelning. Detta för att lättare kunna bedöma utbildningsanordnarnas resultat utifrån kursutbud och undervisningsform. Målgruppen, Komvux Under kalenderåret 2012 har 2032 personer från KCNO-kommunerna studerat inom Komvux vilket i stort sett samma antal som 2011 då 2048 personer deltog. Andelen som studerar på grundläggande nivå utgör 16% i genomsnitt av KCNO-kommunernas elever (12% 2011). Kvinnorna dominerar inom den kommunala vuxenutbildningen precis som tidigare år, 67 procent var kvinnor under Beträffande åldern på eleverna är det många unga. Största enskilda åldersgruppen är unga vuxna mellan år, som är 38 %, 60 procent är under 30 år.

20 19(39) Antalet elever inom gymnasial vuxenutbildning har minskat med totalt 6,1%, med -5,3% om man ser endast till KCNO-elever. Antal elever Övriga Antagna, betygsatta, avbrott Ökn. Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Kom. Totalt Minskn Gy, ,1% Gy, ,3% Gy, Grundläggande vuxenutbildning, antal elever Antalet KCNO-elever inom grundläggande vuxenutbildning har ökat från 252 till 331. Nästan hela ökningen härrör sig till elever från Täby kommun. Antal elever, grund Antagna, betygsatta, avbrott Övriga Ökn. Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Kom. Totalt Minskn Gr, ,44% Gr, ,87% Gr, Volymer och genomströmning Det stora antalet upphandlade enheter och det faktum att numera 18 kommuner (Vuxtio och Vuxåtta) av 26 i Stockholmsregionen har likalydande avtal i sin upphandling föranleder att ge en bild av fördelningen av volymer inom Komvux. Nytt för detta läsår var att låta anordnarna redovisa resultat för alla kommuner inom vuxtio i ett och samma dokument. Resultaten har varit skiftande och underlagen inte alltid pålitliga till 100 procent. Men det underlag som KCNO ändå väljer att redovisa för elever inom hela Vuxtio är volymuppgifter och genomströmning i utbildningssystemet. Nedanstående diagram visar volymfördelningen i storleksordning per anordnare inom Vuxtio (antagna). I diagrammet ingår också Åsö Vuxengymnasium som är den särklass största vuxenutbildningsanordnaren i regionen.

21 20(39)

22 21(39) Diagrammet visar volymfördelningen per anordnare för KCNO-elever. Obs- detta diagram visar antalet genomförda poäng dvs de som ej kommit till start eller avbrutit sina studier finns har ej räknats in. Bilden ger dock en god uppfattning om vilka anordnare inom Komvux som KCNO-elever söker sig till. I bilaga 2a och 2b återfinns motsvarande diagram för respektive KCNO-kommun. KCNO, antal genomförda poäng grundläggande + gymnasial vux (status antagna + betygssatta) Andelen Externa/IKE uppgår till 4,7 % alltså, beviljanden av utbildning som ligger utanför KCNOs upphandling av Komvux. Observera att bilden är på läsårsbasis vilket där man ser Täby Komvux hade en stor andel, framförallt för grundläggande utbildning. Det finns en stor andel distansutbildning av teoretiska kurser (Jensen och NTI). Andelen för Barn och Fritid samt inom Omvårdnadsområdet är stor (KUI/Kompetensutvecklingsinstitutet, Didaktus, Medlearn, Lärgården, Consensum, Stadsmissionen, Sweja, SVOK)- sammantaget 32 % av hela verksamheten!

23 22(39) Nedanstående visar volymen (helårsplatser) per kommun. Volym, gymnasial och grundläggande. Lå Helårsplatser* Gy Grund % Grund Tot Danderyd % 118 Täby % 293 Vallentuna % 181 Vaxholm % 60 KCNO % 652 * Helårsplats=800p Trendsiffror över de 3 senaste åren för gymnasiala platser redovisas nedan. Observera att redovisningen ges per kalenderår men för lå som senaste jämförelsesiffra. Volym, gymnasial och grundläggande. Trendsiffror 3 senaste åren gy, antal helårsplatser KCNO, totalt Hpl varav IKE ,0% ,2% ,0% lå ,7% Diagrammet nedan visar volymförändringar från det att eleverna är antagna till de som slutligen genomför kursen med betyg på Vuxtio-nivå (antal verksamhetspoäng på y-axeln). Andelen antagna som inte kom till kursstart var 22 procent. Av de som startade sin utbildning genomförde 83 procent sina studier och 17 procent avbröt sina studier.

24 23(39) 120% Motsvarande statistik för KCNO-elever (räknat på gy-studier) illusteras i nedanstående diagram där det kan ses att bortfallet inför start är stort, i genomsnitt 36% (64% kommer till start) och att 56% i genomsnitt genomför sin utbildning räknat på totalen d.v.s. totala antalet elever som beviljats gå en kurs/utbildning. De som avbryter studier som påbörjats uppgår endast till 12% under läsåret , en förbättring av tidigare resultat. Det är alltså 88% som slutför sina gymnasiala studier- ett bra resultat. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Beviljade Till start Avbrott Genomfört Att det är ett stort antal elever som aldrig kommer till start har varit känt länge och rapporterats i tidigare verksamhetsberättelser. Det är ett fenomen som finns inom alla vuxenutbildningar. Inte desto mindre så finns det anledning att borra lite djupare i anledningar till detta eftersom det har stor påverkan på anordnarnas organisation. Beställarkommunerna påverkas förstås också när en stor andel ansökningar behandlas där elever inte kommer till start. En förklaring är att tiden mellan ansökan och kursstart är för lång, vilket är ett accentuerat problem i och med att KCNOs samarbete inom Vuxtio där tidsschemat styrs av Stockholms mycket stora elevvolymer. Det kan ta tre månader från ansökan till kursstart och besked om antagning skickas ut ca två veckor innan kursstart. För många sökande är det en för lång period av osäkerhet om man blir antagen till sökt kurs eller inte med tanke på barnomsorg, tjänstledighet mm. De långa tiderna är dock inte den enda förklaringen eftersom andelen ej påbörjat varit hög tidigare, även i de tider när KCNO har haft mer eller mindre kontinuerlig antagning. Trendsiffror över de senaste tre åren ser ut så här:

25 24(39) Nedanstående tabell visar andelen ej påbörjade respektive avbrott för KCNO totalt för åren i jämförelse med läsåret Andelen anges i procent, av totalen antagna för Ej påbörjat och i procent av antalet som kommit till start när det gäller avbrottsfrekvensen. Grund Lå Ej Påbörjat Avbrott Gymnasial Lå Ej Påbörjat Avbrott Volymförändringar 2012 jfr 2011 (Skall redigeras i sin helhet, data bearbetas f.n. på kalenderårs-basis) Jämförelse mellan 2011 och 2010 visar att: volymen har ökat totalt med 2%, Volymförändringarna per kommun var; Danderyd +7,3%, Täby +3,5%, Vallentuna -5,9% och Vaxholm +12%. Inom Fritid- samt omvårdnadsområdet som står för drygt 1/3 av all gymnasial utbildning, så har volymen ökat med ca 6% (jfr 4 stora leverantörer, Didaktus, KUI, Lärgården och Medlearn). Det finns några mindre anordnare inom samma programområde, men de har inte tagits med i jämförelsen. Medlearn har etablerat sig i Täby (Föreningsgården) och fått en hel del elever under hösten (nya avtalet). Didaktus har ökat med knappt 14% och Lärgården med drygt 11% medan KUI minskat med knappt 7%. KUI har den största volymen med knappt hälften av alla elever. Tittar man på de uba som erbjuder mycket distansundervisning så kan det noteras att samtliga anordnare minskat med drygt -20% för NTI, Miroi -39%, Hermods -6%, Infokomp -21% och Jensen som har den största volymen har minskat med knappt -9%. Täbys egenregi, Täby Komvux har minskat med knappt -5% och står nu för ca 12,5% av all gymnasial utbildning.

26 25(39) Betygsresultat, grundläggande och gymnasial I bilaga 3 finns en sammanställning av betygsstatistik per kommun och anordnade, både för grundläggande och gymnasiala betyg. I tabellen har samma uppdelning per område/kurskategorier gjorts som för volymredovisningen. I nedanstående tabeller återfinns ett utdrag av data från bilaga 3 tillsammans med resultat för KCNO-kommunerna under de tre senaste åren. Gymnasial, andel betyg G eller högre (%) Kommun Lå Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO Grundläggande, andel betyg G eller högre Kommun Lå Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO Det är mycket glädjande att notera att både de grundläggande och gymnasiala betygen ligger över målnivån för KCNO som helhet, 86% som är 6 procentenheter högre än målnivån för grundläggande (mål 80%) och en procentenhet över målnivån förgymnasiala delen (mål 85%). Tittar man på enskilda kommuner så ligger Vaxholms kommuns resultat för grundläggande för långt under målnivån men det handlar om bara 9 betyg så det kan inte tjäna som underlag för några generella slutsatser. För de gymnasiala betygen så är alla kommuner utom Täby över målnivån på 85%. Det som drar ner resultaten en del är dels distans (medel 80% för Täby) och resultattruppen teori där andelen är så låg som 74%. En djupare analys kommer att göras, men det är ganska troligt att det lägre medelresultatet beror på låga resultat i matematik.

27 26(39) Nedan visas betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2012 jämfört med tre år bakåt i tiden, KCNO totalt. För gymnasiala är resultaten i matematikresultaten inte tillräckligt bra, även om resultaten jämfört med andra liknade kommuner är bättre eller i samma nivå. Vuxtio-gruppen har satt förbättring av Matematikresultaten i fokus för 2013 och kommer att pröva olika vägar för att höja resultaten. Resultaten i svenska behöver också generellt förbättras. Gymnasiala <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Antal betyg/andel >G MaA % 60% 68% 72% MaB % 66% 59% 69% Sv A % 72% 69% 69% SAS A % 69% 69% 79% EnA % 77% 81% 78% För de grundläggande kurserna är det glädjande att matematikresultaten till synes fått ett uppsving, men det ska noteras att det är mycket få betyg som statistiken bygger på. Resultaten i svenska som andraspråk är goda, t.o.m mycket goda. KCNO menar att uppdelningen i delkurser har medverkat till de förbättringar som nu ses. Om samma effekt kommer att uppnås för engelska återstår at se- resultaten är ganska få för att kunna dra några slutsatser. Grundläggande <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Antal betyg/andel >G Ma % 71% 56% 89% SVA % 80% 83% 93% EN % 65% 72% 68%

28 27(39) Elever som avbryter sin kurs, eller ej kommer till start Under läsåret 2011/2012 fullföljde 82 procent sina studier inom den grundläggande delen medan det på gymnasiesidan var högre nivå än föregående år, 88 procent. Andelen avbrott räknas som andelen av de antal verksamhetspoäng som avbrottas efter att studierna ha påbörjats. En avbrottsfrekvens på enbart 12% för gymnasiala studier är ett mycket bra resultat. Det ska framhållas att i beräkningen av antal avbrottade poäng ingår också avbrott som beror av byte av kurs eller skola under studiernas gång. När det gäller elever som avbryter sina studier kan det ur individens perspektiv finnas olika skäl, såväl positiva som negativa. I årsrapporterna från utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning för läsåret har avbrotten redovisats och kommenterats. En vuxen person påverkas i högre grad av en rad faktorer utanför utbildningen som yrkesoch familjeliv, ekonomiska förhållanden etc. Majoriteten av avbrott kan bero på svårigheter med att hinna med kursen. Olika åtgärder planeras hos anordnarna för att minska studieavbrotten. Det som tas upp som åtgärder är: extra stödinsatser, tydligare information om vilka krav som ställs samt en snabbare uppföljning av elever som är inaktiva (distansutbildning). Det finns dock fortfarande utrymme till förbättringar i syfte att ge elever förutsättningar att fullfölja sina planerade studier. KCNO fortsätter därför att bevaka anordnarnas arbete med att minska andelen avbrott. Som framgår (tabell nästa sida) skiljer avbrotten sig, i år liksom tidigare år mellan anordnarna. Glädjande är att flera anordnare inom området distans har färre avbrott än tidigare. Elever inom yrkesutbildningarna uppvisar få avbrott. Detta förklaras med att utbildningarna ofta är sammanhållna och målet med utbildningen är klart och nåbart. Avbrotten inom Vård och Omsorg samt barn och Fritid är synnerligen låga, i genomsnitt 2%.

29 28(39) Andel ej påbörjat, avbrott lå Grundläggande Gymnasial Område Anordnare Ej påbörjat Avbrott Ej påbörjat Avbrott Teori ABF 14% 0 24% 23% Academedia 21% 8% få få Competens 21% 19% 24% 11% Folkuniversitetet 36% 23% Hermods, grund få få Infokomp få få 31% 27% Jensen grund få få Kungsholmen UC få få Stadsmissionen få få få få Tibble Vux 33% 18% Täby Komvux 26% 26% 25% 14% Genomsnitt inom Teori 22% 18% 26% 16% Distans Hermods 39% 31% Jensen 38% 13% MiRoi 60% 10% NTI 30% 26% Genomsnitt inom Distans 38% 18% Vård Consensum få få Didaktus 38% 3% KUI 38% 1% Lärgården 36% 7% MedLearn 50% 3% Omsorgslyftet få få SweJa 29% 11% SVOK få få Genomsnitt inom Vård 40% 2% Yrke Lernia 14% 10% Ultra/JB Kompetens 39% 9% Elutbilda/Teknikutbildarna 17% 0 Teknologisk Institut * 33% 10 Yrkesplugget få få Genomsnitt inom Yrke 32% 9% Medel KCNO 22% 18% 36% 12%

30 29(39) Nationella prov När det gäller förhållandet mellan det resultat som uppnåtts av elever på ett nationellt prov i förhållande till det betyg som erhållits på motsvarande kurs, kan sägas att korrelationen generellt är hög. Överensstämmelsen är större för ämnet matematik jämfört med engelska och svenska. Vid en viktad jämförelse närmar sig korrelationen 90 procent. På ett underlag av satta betyg i Vuxtio kan konstateras att IG är det betyg som stämmer sämst med resultat på proven oavsett ämne. En trolig förklaring är att undervisande lärare kan ge stöd och kompletterande uppgifter efter att det nationella provet genomförts och rättats men innan betyget slutligen sätts, för att nå de kriterier som ett godkänt eller högre betyg kräver. När det gäller de högre betygen i de senare kurserna i matematik är det inte ovanligt att korrelationen är total, vilket kan tolkas som att det nationella provet uppenbart är en viktig värdemätare för bedömande lärare. Detta faktum diskuteras regelbundet med utbildningsanordnarna, då här finns en inbyggd risk att som lärare ensidigt använda sig av ett erkänt välkomponerat prov som täcker hela kursens alla kriterier (d v s ett nationellt prov) och snart sagt inget annat, när elever med inlärningssvårigheter av typen ADHD ofta kan prestera bättre om alternativa examinationsformer används, med bättre betyg som resultat. Vuxenelever med studiesvårigheter ska erbjudas alternativa examinationsformer för att på bästa sätt kunna redovisa sin förmåga att möta betygskriterierna i olika ämnen, och då kan korrelationen bli sämre men bedömningen rättvisare.

31 30(39) Sammanställning av mål inom ramen för KCNO- samarbetet för vuxenutbildningen Målformuleringarna för KCNO reviderades inför år 2011 för att skapa kommungemensamma mål. Nedanstående mål har fastställts av styrgruppen för KCNO och tanken är att de fyra målen ska antas av alla KCNOkommuner. De mål som respektive kommun har för vuxenutbildningen för 2012 skiljer i vissa fall från de rekommenderade fyra målen p.g.a. att vissa tidigare fastställda mål har behållits och kompletterats med ett eller flera av de identifierade fyra målen. Uppnått resultat redovisas med 2011 års resultat samt 2010 års resultat inom parantes. Mål Mått Resultat, Kommentar hela KCNO Vuxenstuderande inom gyvux har godkända kursbetyg Mer än 85 % inom gyvux har godkända kursbetyg 86% (83%) Målet uppnått Vuxenstuderande inom grvux har godkända kursbetyg Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning Vuxenstuderande är sammantaget nöjd med verksamheten på sin skola Mer än 80% inom grvux har godkända kursbetyg Andelen avbrott inom gyvux och grvux är mindre än 20% Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 85% är nöjda med verksamheten på sin skola. 86% (77%) Målet uppnått Gy 12% (13%) Gr 18% (29%) Komvux: 83% (83%) SFI: 85% (-) Målet uppnått för både Gy och Gr Målet ej uppnått för KomVux Målet för SFI uppnått Svarsfrekvens enkäterna har varit: KomVux: 54% SFI: xx% De generellt något låga svarsfrekvenserna ger anledning till försiktighet i tolkningen av resultaten vad gäller nöjdhet. Likväl så kommer resultatet kommuniceras med respektive skola där resultaten ger anledning till frågor om hur resultaten kan förbättras. Även om resultaten inom olika områden varierar så är det tillfredställande att notera att 83-85% är nöjda med verksamheten på sin skola.

32 31(39) Åtgärder och utvecklingsområden Utvecklingsarbetet redovisas i första hand för arbetet inom Vuxtio, samarbetet med Vuxåtta, alltså aktiviteter som huvudsakligen har bäring på utveckling av en gemensam vuxenutbildningsregion. Aktiviteter inom KCNO som kansli listas därefter i punktform. Avtal och tillsyn Under det första gemensamma året har Vuxtio fokuserat på att utveckla en gemensam syn på hur utbildningsverksamheten ska bedrivas och följas upp. Vuxtio har utvecklat en gemensam struktur för hur, när och var vi ska genomföra avtalsuppföljning och tillsyn av våra skolors verksamhet. Dessa områden behöver utvecklas ytterligare både vad gäller struktur och instruktioner för hur tillsynsarbetet ska genomföras och dokumenteras. Det samma gäller de extra tillsynsbesök som genomförs när vi genomför uppföljning i och med att skolorna själva påvisar problem i sina egna verksamheter eller efter klagomål från elever. Utöver detta har KCNO-kommunerna beslutat att delta i en gemensam fördjupad tillsyn av anordnare i länet. Uppdraget har initierats av KSL och ska samordnas av Botkyrka kommun. Kommunikationsplattform I Vuxtios gemensamma projekt är det ett trettiotal olika parter som ska arbeta tillsammans för att utveckla kommunernas utbildningsverksamhet. Under 2012 har Vuxtio därför utvecklat en egen hemsida för kommunikation som all personal har tillgång till. Dock räcker inte hemsidan till för att administrera alla avtal, avtalsuppföljningar, dokumentation av tillsynsbesök, årsplanering/gemensam kalender, dokumentation av dialogbesök, administrativa rutinbeskrivningar etc. Det är ca 200 personer som ska kommunicera och agera på ett sätt som stämmer överens med avtal samt interna och externa överenskommelser. Utöver detta kan nämnas att Vuxtio administrerar ca elever varje år. Behovet av en gemensam kommunikationsplattform är tydligt men kommungränser och IT-säkerhet utgör hinder från att bygga administrativa system med någon av kommunerna som bas. Det är därför ett prioriterat utvecklingsområde i det fortsatta arbetet för att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion. Under 2012 har ett stort antal beslut fattats tillsammans i Vuxtios ledningsgrupp, i dialogmöten med företrädare för skolorna och fortlöpande under verksamhetens utförande. Kommunikationen kring besluten och olika policyfrågor är inte helt enkel, en ständig ström av frågor kommer från egen personal och från de upphandlade skolorna om vad som gäller i olika situationer. Det finns ett stort behov av att utveckla en strukturerad rutinhandbok som all personal kan använda sig av. Där ska det tydligt framgå fattade beslut och fastställd policy inom olika områden eller enskilda frågor.

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE EVA HELLSTRAND BILAGA 2 DNR AMN 2011-0110-1.2 SID (19) 2013-02-04 Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2 2017-08-11 Sammanfattning Under första halvåret 2017 har implementering av auktorisationssystemet påbörjats med ansökningar och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN )

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 18 Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN 2017.010) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN. Ärende 6 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-10-09 I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (16) 2012-09-13 Handläggare: Pille Pensa-Hedström 08-508 35 449 Anna Sundbom 08-508 35 455 Eva Hellstrand 08-508 35 546 Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Arbetsmarknadsförvaltningen Bilaga 2 Vuxenutbildning Stockholm Dnr 2012-0345-1.2 Sida 1 (25) 2014-01-23 KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Resultat inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Roland Beijer, utbildningschef, Annika Hellberg,

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-29 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad stockholm.se Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013-2014 Februari 2015 Kontaktperson: Lisa

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Uppföljning vuxenutbildning mars

Uppföljning vuxenutbildning mars ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hellstrand Eva Datum 217-3-22 Diarienummer AMN-217-95 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning vuxenutbildning mars Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Kunskapsresultat och kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna för läsåret

Kunskapsresultat och kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE DNR AMN 2011-01-1.2 SID 1 (10) 2012-01-26 Kunskapsresultat och kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-02-18 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1. Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-04-02 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer