Delårsrapport januari- juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari- juni 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Jan-juni (19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den egna kommunens perspektiv. I fokus, kommentarer Kortfattade kommentarer ges. För bakgrundsinformation hänvisas det till Verksamhetsberättelse 2013 Gemensam vuxenutbildningsregion samt samverkan mellan Vux10 och Vux8= Vux18 Aktiviteterna som koordineras av KSL, Kommunförbundet Stockholms län, finns redovisat på KSLs webbplats. Här ges en sammanfattning i punktform av aktiviteter som pågått under första halvåret: Uppföljning av genomförandet av en ny omgång av gemensam enkät samtliga Stockholmsregionens 26 kommuner, både för Komvux och SFI. Rektor för KCNO har deltagit i diskussioner med Sweco tillsammans med KSL för förbättringar för årets enkät som genomfördes april-maj Upphandlad utförare är SWECO. Program för gemensam observation/utvärdering av kvaliteten hos utbildningsanordnare för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har genomförts av den av Stockholmsregionens anställde utvärderare med Botkyrka kommun som huvudman för anställningen. Under våren 2014 så ha sju anordnare utvärderats. Rektor för KCNO har medverkat som medbedömare vid utvärderingen av Lidingös vuxenutbildning. Rapporterna har publiceras på KSLs webbplats, Under hösten 2013 så presenterades KSL enkätundersökning till länets kommuner för att ge underlag för nästa steg i utvecklingen av en gemensam vuxenutbildningsregion. Det redovisades intresse från ett 20tal kommuner om att samverka genom KSL för en samordnad upphandling. Länets största kommun, Stockholm, aviserade emellertid sent under hösten att de avsåg att genomföra en egen upphandling, utan samverkan med andra kommuner. Detta har medfört att upphandling av utbildningsanordnare genomförs, utan KSLs direkta medverkan, i enskilda kommuner och/eller grupper av kommunerse längre fram i rapporten angående KCNOs upplägg med samord-

2 2(19) nad upphandling tillsammans med flera kommuner i NO-sektorn under namnet VuxX som nu har utvecklats till Vux9 dvs nio kommuner i samverkan med upphandling av Komvux-utbildning. KSL har fortsatt uppdraget att bistå kommunerna i upphandlingsarbetet vilket hittills visats i ett seminarium på våren 2014 med tematupphandling av vuxenutbildning. KSLs uppdrag att tillsammans med kommunerna utveckla en gemensam vuxenutbildningsregion kvarstår men får alltså nya förutsättningar för detta arbete. En konsekvens av ovanstående dvs nya upphandlingskonstellationer, är att det samordnade kvalitetsarbetet inom Vux10 och Vux8 = Vux18 förmodligen upphör.. Arbetet inom Vux18 har omfattar nedanstående aktiviteter. Ett arbete som fortsätter avtalstiden ut. Vilka former ett operativt samarbete med kvalitet mm inom vuxenutbildningen återstår att se. Ambitionen är under alla omständigheter att den nya Vux9-konstellationen fortsätter med liknande samarbeten i de nya avtalen dvs. efter 1/ Samverkansområden Vux18 utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitetshjul mm samordnat tillsynsarbete mall för årsrapporter från anordnarna och analys/återkoppling till anordnarna gemensam portal för kommunikation. Gemensamt kalendarium med schemaläggning av diverse aktiviteter Gemensam planering och genomförande av Dialogmöten med upphandlade anordnare, 5 ggr per år. Gemensam mässa för Vuxenutbildningen under hösten. På hösten 2014 ersätts mässan med en Vuxvecka 6-10 oktober, med en gemensam annonskampanj, öppet-hus aktiviteter mm i samarbete med upphandlade skolor. Detta för att det ska ingås nya avtal från 1 juli Eventuellt så blir det en samordnad vuxmässa på våren 2015 beroende på hur upphandlingsarbetet utfaller. Samarbete inom Vux10 (ej med Vux8) görs för lärlingsutbildningarna med gemensam ansökan till Skolverket och en gemensamt finansierad projektledare för lärlingsutbildningarna. Denna samordning upphör vid avtalsutgång 30 juni 2015 eller i praktiken tidigare eftersom det förutsätts att ansökan av nya lärlingsplatser för 2015 kommer att göras i den nya konstellationen Vux9. Gällande avtal, Komvux gällande från 1 juli 2011 till Inom avtalen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning så samverkar KCNO med ytterligare 6 kommuner i det som kallas Vuxtio med 22 leverantörer. I fokus för arbetet detta arbete kan en del viktiga händelser eller aktiviteter listas i punktform, utöver den ovan beskrivna samordningen som görs inom Vux18=Vux10+Vux8: samordning av policys av rutiner.

3 3(19) åtgärder inom matematikundervisningen för att uppnå bättre resultatanpassning av kurslängder (inga 5-veckors kurser längeer, minmum 10 veckor för alla), utökad användning av tester, användning av orienteringskurser, öka fokus på matematik vid tillsyn samt uppmana anordnare att utveckla matematiklärarnas kompetens att undervisa vuxna. Matematiklyftet har introducerats under våren 2014 med Stockholms matematiklärare på Åsö som primus motor och i samarbete flera av de upphandlade anordnarnas matematiklärare. Ett matematikseminarium har genomförts av Stockholm. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som huvudarrangör genom enskilda möten med samtliga leverantörer. Under 2014 genomförs uppföljningen i augusti. diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. Arbetet med detta har i princip upphört pga de nya upphandlingsförutsättningarna, däremot så har Vux9-konstellationen ett gemensamt IT-system som utgångspunkt för sina samarbeten. samordnad utveckling av lärlingsplatser. Beskrivs separat nedan mer i detalj. förlängning av samtliga avtal inom Komvux med det andra förlängningsåret (av två möjliga), gällande 1/ / beviljat prisreglering enligt avtal till de anordnare som begärde detta i tid (7 av 22 anordnare för första året, 9 av 22 begärde detta för andra året). Prisökningen var 1,76% f.o.m. 1/ och 1,85% för sista avtalsåret. Viktiga händelser bland de upphandlade anordnarna var: o Academedia Eductus har förvärvat Hermods. Hermods kommer att verka under sitt eget varumärke. o Infokomp har fått ny ägare, Work for You o Iris Hadar har förvärvat Competens o Mediauppmärksamhet runt två anordnare av omvårdnadsutbildning angående validering och betyg inom undersköterskeutbildningen. Detta har föranlett förstärkt uppföljnin/tillsyn av validering inom Komvux även om de i media publicerade fallen handlade om uppdragsutbildning, inte Komvux. Andra viktiga fokusområden inom Komvux har under våren 2014 varit: o Gymnasiearbetet- utarbetande av gemensamma riktlinjer för Vux18-komunerna o Möte med Skolverket angående NP (nationella Prov) inom Vux, både rörande genomförande och distribution. Förutsättningarna inom Vux skiljer sig väsentligt från gymnasieskolan. o En heldag med utvärdering inom Vux10 för diskussion om erfarenheter under avtalstiden, och med fokus på örändringar i kommande upphandlingar.

4 4(19) Lärlingsutbildning, Komvux Vux10 har sedan i slutet av året 2012 samarbetat inom gemensam ansökningar för lärlingsplatser 2013 och 2014 med Solna som ansökanskommun och på basis av samarbetet inom Vux10. Resultatet var långt över förväntan med beviljande av samtliga sökta platser (469 platser 2013 och 489 för 2014). KCNOs andel i ansökan var 42 platser för 2013 och 48 för Varje plats ger ca 95 tkr i bidrag uppdelat på utbildningskostnad 50 tkr, ersättning till lärlingsföretaget 40 tkr samt 3500 kr/utbildad handledare. För att klara att etablera och genomföra denna stora samt att utveckla nya lärlingsplatser inom fler branscher så har Vux10-gruppen upprättat en särskilt överenskommelse inkluderande anställningen av en projektledare per augusti/september Huvudmannaskapet hålls av Solna Stad och överenskommelsen reglerar kostnadsfördelningar, principer för redovisning av lärlingsplatser till Skolverket genom Solna etc. Överenskommelsen gäller t.o.m. 30 juni 2015 d.v.s inkluderande sista förlängningsåret inom gällande komvuxavtal inom Vux10-gruppen. Antalet lärlingar har ökat sedan antagning av de första lärlingarna under Under 2013 förbrukade KCNO ca hälften (22 platser) av de 42 beviljade platserna men för 2014 så är efterfrågan större och samtliga 48 platser kommer att förbrukas. Medlen fördelas efter behov d.v.s. alla sökande kan beredas plats och då behöver medlen inte fördelas per KCNO-kommun enligt gängse fördelningsprincip. Sedan årsskiftet så har den i september 2013 tillträdande projektledaren för lärlingsutbildning (anställning i Solna) varit sjukskriven i olika omgångar, och i slutet av våren så avslutades anställningen. Stockholms koordinerande SYV för lärlingar har övertagit ansvaret för Vux10 s räkning. Detta förhållande har gjort att den tänkta positiva utvecklingen med tillkommande nya lärlingsutbildningar inte har förverkligats. Det administrativa arbetet med lärlingar (rapportering till Skolverket mm) har dock löpt på även om det krävt mer resurser än förutsatt i Vux10-kommunerna. För att stödja utvecklingen av lärlingsutbildning så har Skolverket inrättat en enhet med uppdraget att stödja kommunernas etablering av lärlingsutbildningar Vux10 har i juni 2014utarbetat en plan för en fördjupad uppföljning av lärlingsutbildningarna omfattande: Mall för en särskild årsrapportering av lärlingsutbildningar från upphandlade anordnare (bilaga till den ordinarie årsrapporten), leverans 22 september Gemensam enkät till lärlingselever, både de som avslutat utbildningen och de som har pågående studier. Satt ett schema för särskilt tillsynsbesök hos anordnarna för lärlingsutbildningarna som ska genomföras efter att årsrapport och en-

5 5(19) kätresultat analyserats, enligt plan under senare delen av hösten 2014 Yrkesvux KCNO tilldelades i ansökan inför 2014 totalt 52 platser (55,4 ordinare+52,7 extra =108 platser 2013) från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Platserna fördelas inte fördelas till respektive kommun enligt fastlagda %-satser (baserat på befolkningsmängd, samma fördelning som används för KCNOs administration) utan efter behov. Anledning är att de medel som ges som statsbidrag för Yrkesvux sedan 2013 skall enligt anvisningar från Utbildningsdepartementet endast ges i den mån tilldelade medel motsvarar kostnader utöver den kommunala budgeten. För att då nyttja alla medel som tilldelats så kommer fördelning ske inom KCNO för att täcka kostnader underskott på den kommunala budgeten i den mån det kan hänföras till yrkesvux-kostnader. Prognosen är att detta kommer att medföra att Täby och Vallentuna tilldelas mer än reguljär %-sats och Danderyd mindre eftersom antal sökande till yrkesutbildning är få i Danderyd med den högsta efterfrågan i Täby och sedan Vallentuna. Efterfrågan i Vaxholm ser också ut att bli mindre än ordinarie %-fördelning (8%). Ny upphandlingskonstellation, nya Komvuxavtal gällande från Alltsedan besked gavs från Stockholm om att göra nästakommande upphandling utan samverkan med andra kommuner så har diskussioner om nya upphandlingskonstellationer pågått. Beslut togs i mars om att bygga en ny konstellation med KCNO tillsammans med de kommuner i Stockholms norra delar som har samma IT-system, Alvis från Gotit och också avser att handla upp alla typer av Komvux-utbildning, totalt 8 kommuner (sju från Vux10 och en från Vux8). De sju Vux10-kommunerna har också lika avtal för SFI inom kommungruppen 7-gruppen för SFI-undervisning. Det fanns andra kommuner med i diskussionen om möjliga kommunkonstellationer och gruppen gick länge under namnet VuxX. Den 16 juni då vi fick det glädjande beskedet från Österåker att de har beslutat att ansluta sig till KCNO och därmed delta i den samordnade upphandling. Beslutet föregicks av flera kontakter med KCNO och av rektor för KCNO utarbetade kostnadsberäkningar för en anslutning av Österåker till KCNO, ett biljettpris för att tillsammans med de befintliga KCNO-kommunerna dela på de driftskostnaderna av KCNO. Beslutet togs med knapp majoritet i Österåkers nämnd för utbildning och i överenskommelse med politiken utan bekräftande beslut i kommunfullmäktige. I och med beskedet från Österåker så har nu upphandlingsgruppen namngetts till Vux9.

6 6(19) Kommungruppen för Komvux-utbildning, Vux9, består alltså av: KCNO, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm, fr Vux10 Sollentuna, fr Vux10 Solna, fr Vux10 Upplands Väsby, fr Vux10 Järfälla, fr Vux8 + egenregi Österåker, egenregi med upphandlad distansutbildning Samtliga ska alltså upphandla Komvux-utbildning inom alla områden (grund, gy-teori, gy-yrkes) och kommer att ha samma IT-system. Arbetet med utformningen av ett förfrågningsunderlag, FFU för den kommande upphandlingen påbörjades med målet är att publicera FFU under mitten av hösten Den samordnade upphandlingen görs genom Täbys upphandlingsavdelning som knutit en av KCNO tidigare bekant upphandlingskonsult för att ansvara för upphandlingsarbetet. Det finns flera anledningar till vald upphandlingskonstellation: Flera kommuner medför fördelar i förhållandet med upphandlade parter, starka beställare Samma IT-system ger flera möjligheter till samordning; utbildning av leverantörer, uppföljningsparametrar från avtal kan byggas in i verktyget, gemensamma statistikredovisningar kan byggas in i verktyget. Ger möjligheten av etablera ett speciellt Lärlings-Alvis som med separat registrering och rapportering av lärlingsutbildningar. Besparingar inom de befintliga KCNO-kommunerna genom att Österåker ansluter sig till KCNO Här redovisas några kommentarer kopplade till anslutning av Österåker till KCNO Anslutning görs under våren 2015 för att träda ikraft i och med nya avtal går igång dvs 1/ Rekryteringsbehov har uppskattats till två personal till KCNO (en SYV och en administratör). Rekryteringen görs av KCNO då anslutningen inte är en verksamhetsövergång Enligt uppgift så avser Österåker att behålla sin egenregi inom Komvux för att antingen delta i kommande upphandling alternativt inte delta, men ges samma villkor som upphandlade anordnare dvs samma läge som KCNO i sin tid hade när det fanns egenregi i Täby kommun. Anslutningen rör tillsvidare enbart Komvux, SFI kvarstår som egenregi intill ny upphandling ska göras av KCNO viket förväntas ske inför nya avtal om/då sista förlängningsåret på gällande avtal inom 7gruppen utnyttjas. Ekonomi-beräkningarna som legat till grund för anslutningen av Österåker (rektor KCNO) indikerar (2014 års nivå):

7 7(19) o Ökning av KCNOs kostander för att driva administrationen är 22%, från 6423 till 7853 tkr. Här ingår volymberoende kostander samt ökade personalkostander (2 personal) o Biljettpriset för anslutning av Österåker är en årlig driftskostnad (2014 års nivå) på 1750 tkr plus ca 200 tkr i fasta kostnader för anpassning av lokaler mm vid anslutningen. o Besparingen för befintliga KCNO-kommuner har beräknats till (2014 års nivå) totalt till -319 tkr uppdelat på: Danderyd, -85 tkr Täby, -155 tkr Vallentuna, -47 tkr Vaxholm, -30 tkr o Avtal för anslutningen ska tecknas. Inför detta så kommer den ursprungliga samverkansöverenskommelsen för KCNO revideras. Överenskommelsen tecknades 2004 med ett mycket enkelt avtal för bildandet av NosVux som det kallades då. Förändringar i lagar och förordningar påkallar behovet av en ny överenskommelse. Under våren så har möjliga avtalskonstruktioner utretts av jurist i Vaxholm. Den juristen har avslutat sin anställning så Danderyd kommer att avsätta juridisk kompetens för att arbeta fram ett nytt avtalsförslag. Gällande avtal, SFI från 1 juli 2011, till längst Samverkan inom avtalen för SFI-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Samverkande kommuner är KCNO (4 kommuner), Solna, Sollentuna, Upplands Väsby. Konstellationen går under namnet 7-gruppen Avslutade avtalet med Miroi vid årsskiftet pga. kvalitetbrister. Miroi hade en mindre skolenhet i Solna men inga elever från KCNO. Avtalsförlängning med andra förlängningsåret, (av tre möjliga dvs. längst fram till 30/ Avtal upprätthålls härmed med sex anordnare; Eductus (skolenheter i Täby, Sollentuna samt Stockholm på Medborgarplatsen), Folkuniversitetet (Odenplan), Hermods (Solna, samt Stockholm på Olof Palmes gata och Kungsholmen samt i Globenområdet), Infokomp (Sollentuna och Stockholm vid Medborgarplatsen), Competens (Upplands Väsby, Vällingby och Högdalen) samt Lernia (5 enheter inom Stor-Stockholmsområdet). Flertalet av SFI-eleverna väljer Eductus enhet i Täby, ett inte obetydligt antal väljer Folkuniversitetet som har en stor andel akademiskt utbildade studerande och hos de andra fyra skolorna går ett fåtal sfi-elever. I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under våren varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.:

8 8(19) Samordning av policys och rutiner. Tillsyn av leverantörernas skolor. Tillsynsarbetet har delats upp så att KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet och övriga kommuner i 7-gruppen tillser två enheter vardera. Verksamhetsbesök har gjorts på skolor där 7-gruppen endast har ett fåtal elever, alla rektorer/utbildningsledare i 7-gruppen deltar för att orientera sig om skolenhetens arbete. Under våren har tre Dialogmöten hållits. Fortsatt följt upp lärarbehörigheten Konsoliderat samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Eductus för koordinering/uppföljning av det arbete som sker av bägge parter vad avser individer som antingen är flyktingar (AF ansvarar för samordningen) och andra nyanlända som deltar i arbetsmarknadsaktiviteter gm AF parallellt med sina SFI-studier. Säkerställt öppethållande under sommaren för sfi-elever som vill studera utan sommaruppehåll (och i enlighet med förordningskrav att bedriva SFI-undervisning kontinuerligt under året). Samtliga SFI-skolor har haft sommaröppet. Uppdaterat rutinhandboken för 7-gruppens avtalspartners. Följt upp och spritt erfarenheter av förbättringsarbete. Anordnarna har sökt statliga anslag (genom Skolverket) för förbättring av SFIverksamheten och flera av anordnarna ha fått medel tilldelade. Det har varit mycket givande att låta anordnarna redovisa sina erfarenheter på våra dialogmöten, både för beställande kommuner och andra SFI-anordnare. Ansökningar för 2014 har gjorts inom områdena: o Eductus: sökt för flippat klassum, 2C och 2D o SFI för synsvaga, skrivfärdighet på IPads, Distans och webbstöd, bokcirklar med inläst text på CD, reflektion kring lärande, loggbok o Lernia: Formativ bedömning, modersmålsstödjare o Folkuniversitetet SFI app arbeta med metoder studieväg 2 o Competens: SFI-intro sluss-intro 14 dagar och sluss upp till 2 månader. Spridning av möjligheten att delta i samhällsorientering för en utökad grupp av invandrare, utöver den ursprungliga gruppen flyktingar som enligt lag har rättighet att delta. Planerat en aktivitet under hösten tillsammans med SFIanordnarna, en heldag om betyg och bedömning inom SFI. Kommer att genomföras den 17 oktober SFI-bonus upphör vid halvårsskiftet med övergångsregler för de som påbörjat SFI-studier under tiden bonus kunde fås. 7-gruppen följer ett intressant projekt, BAS-projektet med Södertälje som primus motor för projektet. Det handlar om dels att använda en speciell pedagogik dels en anpassad sfi för invandrade personer med låg skolbakgrund (1-5 år). Ansatsen är att om möjligt etablera en BAS-nod eller fler för elever i 7-gruppens kommuner.

9 9(19) Inriktnings- och effektmål Betygsutfall Betygsutfallet för gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2014 visas i bilaga 1, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg jämfört med jämförbar period V13 har: minskat med 2 %-enheter för Danderyd till 80%, loka hög minskning som förra delårsrapporten ökat i Täby med 3 %-enheter minskat med hela 5 %-enheter i Vallentuna ökat med 3 %-enheter i Vaxholm. Minskningen kan möjligen fortfarande hänföras till införandet av Vux12 med nya kurser. En jämförelse över tiden visas i tabellen nedan och det kan noteras att det mycket goda resultatet under läsåret (rapporterat i årsrapporten 2012) inte har hållit i sig. Årsrapporten 2013 med statistik för läsåret (dvs inkl. H12) visar att den höga nivå 86% från läsåret innan minskade med 2 %-enheter, men att resultaten för hela KCNO sedan sjunkit i medel med 2 %-enheter till 82%. Andelen ej godkända under målnivån 85% återfinns dock hos flera anordnare; ABF 72%, Hermods (70%), Infokomp 63% och NTI 63%. Hermods, Infokomp och NTI levererar huvudsakligen distansutbildning där lägre betygsresultat kan noteras överlag. Dessa resultat följs upp vid tillsynsbesök hos respektive anordnare. Betyg, andel godkända (%), gymnasial utbildning per kommun jämfört med tidigare år eller perioder. Gymnasial, andel betyg G/E eller högre (%) Lå Lå Kommun V12 V13 V Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO

10 10(19) Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2014 jämfört med tidigare perioder visas i tabellen nedan för KCNO totalt. Resultaten i svenska håller samma som tidigare Svenska som andra språk visar något sämre utfall än jämförbar period förra året. Engelska har förbättrats markant, 5 %-enheter (litet underlag dock) Matematikresultaten är liksom rapporterat i senaste rapporten inte tillräckligt bra, även om resultaten jämfört med andra liknade kommuner för Ma2 har förbättrats väsentligt, från (ett mycket lågt) 45% till 58% Vuxtio-gruppen har satt förbättring av Matematikresultaten i fokus och prövar olika vägar för att höja resultaten; kurstider på 5 veckor har tagits bort helt så numera får inga kurser vara kortare än 10 veckor, orienteringskurser för att överbrygga övergången till det nya kurssystemet i matematik inom Vux12 genomfördes då Vux12 infördes (1/7 2012) mm (se i fokus i denna rapport). Gymnasiala <70% 70-80% >80% Kurs V12 V13 Antal betyg/andel >G/E Lå MaA / Ma1a-c V14 83% 60% 68% 72% 64% 58% 57% MaB / Ma2a-c % 66% 59% 69% 42% 55% 58% SvA/Sv % 72% 69% 69% 73% 70% 71% SAS A/ SVA % 69% 69% 79% 75% 79% 73% EnA / En % 77% 81% 78% 80% 78% 85%

11 11(19) Betygsutfallet för grundläggande vuxenutbildning våren 2014 visas i bilaga 2, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg är för samtliga kommuner väsentligt högre än på helårsbasis 2011, och högre än målnivån 80% - se tabell nedan. Samtliga anordnare ligger över 80% och den största anordnaren (Eductus) på 99% Betyg, grundläggande utbildning per kommun jämfört med tidigare perioder eller år. Det är synnerligen glädjande att kunna konstatera att de goda trenden med starkt förbättrade resultat håller i sig med resultat långt över målnivån 80%. Kommun Lå Lå V12 V13 V14 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm (få) Totalt KCNO Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2014 jämfört tidigare år eller period, KCNO totalt. Också här kan vi generellt mycket goda resultat. Grundläggande <70% 70-80% >80% Kurs V12 V13 V14 Antal betyg/andel >G Ma1050 / GRNMAT SVA1050 / GRNSVA2 77% 71% 56% 89% - 100%, få % 80% 83% 93% 80% 95% EN1050 / GRNENG % 65% 72% 68% 100% 95% De stora förbättringar som vi ser för studier på grundläggande nivå kan nog i första hand hänföras till införandet av delkurser på grundläggande nivå. För grundläggande matematik finns det 3 delkurser med 200p vardera, för svenska som andra språk 3 delkurser á 150p samt för engelska 4 delkurser á 100p vardera d.v.s. 600p i matematik, 450p i svenska och 400p i engelska

12 12(19) för de som gå alla delkurser. Betygsstatistiken visas för enbart den avslutande delkursen som ger betyg på hela kursen.

13 13(19) Betygsutfallet för sfi-studier våren 2014 och 2013 visas nedan. SFI har liksom övriga studieformer också betygsskalan A-F. Alla elever ska lämna med godkända betyg så betyget F används i princip inte. Vid en jämförelse mellan de två perioderna så ser man att betygsfördelningen är närmast identisk liksom andelen elever per kursnivå även om andelen 2C betyg sjunkit en del och att det finns en ökning av andelen 3D. V14 Betyg, elever folkbokförda i KCNOkommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A 1 1 0% 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 13% 28% 28% 29% V13 Betyg, elever folkbokförda i KCNOkommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A % 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 10% 17% 31% 38%

14 14(19) Antal elever (unika individer) Antalet elever under första halvåret 2014 redovisas i bilaga 3, liksom en jämförelse med motsvarande period förra året, V13. Gymnasiala kurser, antalet individer i studier upphandlade hos anordnare eller IKE (andra kommuner) har: o Minskat med -10% för Danderyd (-26 elever) o Ökat rejält för Täby (+20%, +120 elever) vilket med 709 elever totalt under våren förklarar det registrerade ekonomiska underskottet o Vallentunas elevvolym har minskat med -8%, -28 elever o Antalet elever från Vaxholms ökat procentuellt mest (+31%, +26 elever) Grundläggande studier. Här har antalet ökat sett till hela KCNO men med Danderyd (+32%, 13 elever) och Täby 12 elever. Antalet SFI-elever har minskat rejält i Vallentuna (-86 elever), från en mycket högt antal V13 (ökning på 59% från V12) till ungefär samma nivå som V12. Antal elever som går hos annan anordnande kommun utanför upphandlingen (IKE) har minskat för alla kommuner utom Täby som har ett ökat antal med 4 individer beviljade gymnasiala studier i annan kommun. Nöjdhet m, resultat av studerandeenkät april-juni 2014 Resultaten från de elevenkäter som gjordes under våren (april-juni) presenteras i ett mycket omfattande material. Enkäten har genomförts av SWECO som har upphandlats för alla Stockholmskommuners räkning. De sista delarna levererades till kommunerna i augusti. Tiden har inte medgivit att analysera materialet till denna delredovisning utan kommer att följas upp vid ett senare tillfälle. Den leverans som SWECO gjort i form av kommun-specifika uppföljningar i KCNOkommunerna bifogas emellertid så att respektive kommun kan sin kommuns resultat. Detta är som sagt bara en del av det mycket omfatande materialet. En länsrapport har utarbetsats och den skickades ut från KSL häromdagen till respektive kommuns Utbildningschef. Övrigt i fokus under första halvåret 2014 Ny personal har rekryterats som ersättning för pensionsavgående SYV (75%) vid årsskiftet. Den nya vägledaren har efter beslut i KCNOs styrgrupp rekryterats på heltid för att också täcka behovet av vägledning inom Lärvux (f.d. Särvux). Rektor och den nya vägledaren har haft möten flera möten med Täbys egenregi Täby Lärvux och också möten med respektive KCNO-kommun för att kartlägga särvuxverksamheten med målet att fastställa hur KCNO ska arbeta med särskild utbildning för vuxna, ett område som tidigare inte ingått i KCNOs verksamhet. Det finns flera frågor som måste klargöras: o Budget, hos KCNO eller i kommunerna? o Beslutsgång vid anvisning av plats?

15 15(19) o Samverkan med Lärvux i Täby? Vem gör vad? Hur kan KCNOs vägledning arbeta för att ge oberoende vägledning? Nytt antagningssystem för Komvux o Periodsystemet med 5 ansökningsperioder under året som KCNO ärvde med den samordnade upphandlingen Vux10 har övergetts. Sedan augusti 2014 gäller att sista ansökningsdag är 8 veckor innan varje kursstart. Leverans underlag till anordnarna ska göras senast 4 veckor innan start (behandlingstid 4 veckor alltså) och den sökande ska kallas senast 2 veckor innan start av anordnaren. o Det nya systemet innebär i förlängningen att KCNO skall bemanna kansliet året runt dvs. ha personal tillgänglig hela sommarperioden istället för de två veckor stängning som tillämpats hittills. Utveckling av katalogtjänsten Freja. En nod där alla upphandlade anordnare matar in sitt kursutbud som därefter filtreras ned till respektive kommun som har IT-stödet Alvis. KCNO som varande den erfarna Alviskommunen har genomfört en betydande arbetsinsats vid implementeringen med konfiguration av systemet tillsammans med leverantören Gotit och med stöd till de nya Alvis-kommunerna i regionen; Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla och Solna som kommer att vara en del av Vux9 men också Salem som har Alvis. Södertälje har också bytt system till Alvis, men har valt att stå utanför det nya antagningssystemet och därmed katalogtjänsten Freja. Andra verksamhetsfrågor som är värda att nämna är: o Nytt passagesystem i bibliotekhuset, lika övriga kommunfastigheter. Medförde en del turbulens med ofrivilligt låsta lokaler mm beroende på ofullkomligheter vid implementeringen från KFast. o Ny växel för KCNO lika det system som finns på kommunens servicecenter har implementerats med avsevärt förbättrad service till våra sökande när de önskar ställa frågor via telefon. Ett lyft för verksamheten! o Förutsättningarna för att modernisera KCNOs webbplats har klargjorts och det kommer att göras en direktupphandling av ombyggnation av webben under hösten. o Omfattande störningar från bygget av det nya kommunhuset, KCNOs närmaste granne. Det har tidvis varit närmast outhärdligt med mycket högt buller från borrningsverksamheten (slitsar inför sågning och sedemera för sprängningsarbeten). KCNOs reaktioner ledde sent omsider till att fönsterglasen mot bygget byttes ut, men så försenat att då hade det värsta bullret avklarats. Personalen i arbetsrum närmast bygget satt tidvis med hörselkåpor på men tvingades vid ett flertal tillfällen arbeta hemifrån istället för på kontoret p.g.a för högt buller. Det är ur arbetsmiljösynpunkt oacceptabelt med så stora störningar- ett synnerligen dåligt förberett upplägg kan man konstatera. Störningar kunde ha begränsats mer om det funnits bättre framförhållning och planering av bygget. o KFast har efter flera års propåer från KCNO påbörjat en uppfräschning av de dusch- och viloutrymmen som finns i anslutning till hörsalen. Detta kommer att medge goda möjligheter för personalen att t.ex cykla till arbetet, ett önskemål sedan länge.

16 16(19) o All personal har genomgått kurs i hjärt-och lungräddning o KCNO har samverkat med SON och AF med målgruppen Flyktingar genom regelbundna uppföljningsmöten o Ny utbildningschef har tillträtt i Vaxholm och introducerats i verksamheten o KCNO har haft besök av en stor grupp rektorer och utbildningschefer från Holland för information om KCNOs kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen.

17 Bilaga 1. betyg, gymnasial vuxenutbildning, jan-juni 2014 (ur betygsdatabasen per ) Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt % >G ABF % Eductus % Consensus få Competens få Didaktus % Folkuniversitetet få Hermods % Sthlm Hotell o Restaurang få Infokomp % Jensen % KUI % Lernia % LF få Lärgården % Miroi % MedLearn % NTI % Omsorgslyftet få Stadsmissionen få SVOK få Sweja få Yrkesplugget få Ultra/JB % Totalt % 14% 13% 19% 19% 18% 18% 19% 12% 16% 22% 16% 15% 19% 46% 13% 15% 23% 15% 19% 14% 28% 19% 17% 17% 10% 16% 21% 7% 13% 15% 21% 16% 17% 18% >Godkänt 82% 81% 86% 79% 82%

18 18(19) Bilaga 2. Betyg grundläggande vuxenutbildning VT14, fr databasen per Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot % >G ABF % Eductus % Competens få Hermods få Lernia få Kungsholmens Utb Centrum få Stadsmissionen få Sweja få Totalt % 3% 6% 27% 27% 28% 9% 4% 11% 35% 31% 13% 4% 19% 27% 29% 19% 3% 7% 13% 40% 13% 20% 7% 4% 12% 32% 29% 17% 5% >Godkänt 91% 95% 97% 93% 95%

19 19(19) Bilaga 3 Antal elever V14, unika individer Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO IKE från Övriga kommuner Totalt Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) Tagit bort elever med end prövning Gymnasiala kurser Gymnasiala IKE från KCNO Grundläggande kurser Grundläggande IKE från KCNO SFI, avtalade skolor SFI, IKE fr KCNO SFX, IKE fr KCNO Differens antal individer V14-V13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO IKE från Övriga kommuner Totalt Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) Tagit bort elever med end prövning Gymnasiala kurser Gymnasiala IKE från KCNO Grundläggande kurser Grundläggande IKE från KCNO SFI, avtalade skolor SFI, IKE fr KCNO SFX, IKE fr KCNO IKE=Interkommunal Ersättning, dvs elever som beviljats att studera genom en annan kommun (huvudman)

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN. Ärende 6 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-10-09 I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-01-13 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi)

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) 2014-09-24 version 9 Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) Start av kurs, introduktion, ej påbörjade studier, omprövning av nivåplacering Placering på nivå

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (11) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-22 68 Förfrågningsunderlag, upphandling av vuxenutbildning (UN 2014.090) Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och

12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 35 Tertialbokslut 1, april 2015 med helårsprognos 4 36 Risk- och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office

Läs mer

Sfi-utredningens betänkande

Sfi-utredningens betänkande s betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 Särskild utredare Christer Hallerby Sekretariat Gunnar Sallstedt Jan Rehnstam Kristina Swiech (t.o.m. mars

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

rusterare A.*-o:fuh k;rlrf.- Anna-Greta Kvickström

rusterare A.*-o:fuh k;rlrf.- Anna-Greta Kvickström SAM MANTRADESPROTO KOLL \_ Protokoll fört vid möte inom Vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund Tid Torsdagen den 2L maj 2013 klockan 15.00-15.45 Plats Telefonmöte Närvarande Stig Eriksson,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Stockholms län utvecklar sfi

Stockholms län utvecklar sfi Rapport 2013 Stockholms län utvecklar sfi en kartläggning av sfi-verksamheterna Christina Stattin 2013-11-14 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning....4 2. Bakgrund.... 5 3. Syfte och mål....6

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Rutiner och riktlinjer. för vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun

Rutiner och riktlinjer. för vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun för vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Administrativa rutiner... 3 Ansökan och antagning... 3 Introduktion... 4 Frånvaro och beviljad ledighet... 4 Sjukfrånvaro

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer