Delårsrapport januari- juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari- juni 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Jan-juni (19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den egna kommunens perspektiv. I fokus, kommentarer Kortfattade kommentarer ges. För bakgrundsinformation hänvisas det till Verksamhetsberättelse 2013 Gemensam vuxenutbildningsregion samt samverkan mellan Vux10 och Vux8= Vux18 Aktiviteterna som koordineras av KSL, Kommunförbundet Stockholms län, finns redovisat på KSLs webbplats. Här ges en sammanfattning i punktform av aktiviteter som pågått under första halvåret: Uppföljning av genomförandet av en ny omgång av gemensam enkät samtliga Stockholmsregionens 26 kommuner, både för Komvux och SFI. Rektor för KCNO har deltagit i diskussioner med Sweco tillsammans med KSL för förbättringar för årets enkät som genomfördes april-maj Upphandlad utförare är SWECO. Program för gemensam observation/utvärdering av kvaliteten hos utbildningsanordnare för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har genomförts av den av Stockholmsregionens anställde utvärderare med Botkyrka kommun som huvudman för anställningen. Under våren 2014 så ha sju anordnare utvärderats. Rektor för KCNO har medverkat som medbedömare vid utvärderingen av Lidingös vuxenutbildning. Rapporterna har publiceras på KSLs webbplats, Under hösten 2013 så presenterades KSL enkätundersökning till länets kommuner för att ge underlag för nästa steg i utvecklingen av en gemensam vuxenutbildningsregion. Det redovisades intresse från ett 20tal kommuner om att samverka genom KSL för en samordnad upphandling. Länets största kommun, Stockholm, aviserade emellertid sent under hösten att de avsåg att genomföra en egen upphandling, utan samverkan med andra kommuner. Detta har medfört att upphandling av utbildningsanordnare genomförs, utan KSLs direkta medverkan, i enskilda kommuner och/eller grupper av kommunerse längre fram i rapporten angående KCNOs upplägg med samord-

2 2(19) nad upphandling tillsammans med flera kommuner i NO-sektorn under namnet VuxX som nu har utvecklats till Vux9 dvs nio kommuner i samverkan med upphandling av Komvux-utbildning. KSL har fortsatt uppdraget att bistå kommunerna i upphandlingsarbetet vilket hittills visats i ett seminarium på våren 2014 med tematupphandling av vuxenutbildning. KSLs uppdrag att tillsammans med kommunerna utveckla en gemensam vuxenutbildningsregion kvarstår men får alltså nya förutsättningar för detta arbete. En konsekvens av ovanstående dvs nya upphandlingskonstellationer, är att det samordnade kvalitetsarbetet inom Vux10 och Vux8 = Vux18 förmodligen upphör.. Arbetet inom Vux18 har omfattar nedanstående aktiviteter. Ett arbete som fortsätter avtalstiden ut. Vilka former ett operativt samarbete med kvalitet mm inom vuxenutbildningen återstår att se. Ambitionen är under alla omständigheter att den nya Vux9-konstellationen fortsätter med liknande samarbeten i de nya avtalen dvs. efter 1/ Samverkansområden Vux18 utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitetshjul mm samordnat tillsynsarbete mall för årsrapporter från anordnarna och analys/återkoppling till anordnarna gemensam portal för kommunikation. Gemensamt kalendarium med schemaläggning av diverse aktiviteter Gemensam planering och genomförande av Dialogmöten med upphandlade anordnare, 5 ggr per år. Gemensam mässa för Vuxenutbildningen under hösten. På hösten 2014 ersätts mässan med en Vuxvecka 6-10 oktober, med en gemensam annonskampanj, öppet-hus aktiviteter mm i samarbete med upphandlade skolor. Detta för att det ska ingås nya avtal från 1 juli Eventuellt så blir det en samordnad vuxmässa på våren 2015 beroende på hur upphandlingsarbetet utfaller. Samarbete inom Vux10 (ej med Vux8) görs för lärlingsutbildningarna med gemensam ansökan till Skolverket och en gemensamt finansierad projektledare för lärlingsutbildningarna. Denna samordning upphör vid avtalsutgång 30 juni 2015 eller i praktiken tidigare eftersom det förutsätts att ansökan av nya lärlingsplatser för 2015 kommer att göras i den nya konstellationen Vux9. Gällande avtal, Komvux gällande från 1 juli 2011 till Inom avtalen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning så samverkar KCNO med ytterligare 6 kommuner i det som kallas Vuxtio med 22 leverantörer. I fokus för arbetet detta arbete kan en del viktiga händelser eller aktiviteter listas i punktform, utöver den ovan beskrivna samordningen som görs inom Vux18=Vux10+Vux8: samordning av policys av rutiner.

3 3(19) åtgärder inom matematikundervisningen för att uppnå bättre resultatanpassning av kurslängder (inga 5-veckors kurser längeer, minmum 10 veckor för alla), utökad användning av tester, användning av orienteringskurser, öka fokus på matematik vid tillsyn samt uppmana anordnare att utveckla matematiklärarnas kompetens att undervisa vuxna. Matematiklyftet har introducerats under våren 2014 med Stockholms matematiklärare på Åsö som primus motor och i samarbete flera av de upphandlade anordnarnas matematiklärare. Ett matematikseminarium har genomförts av Stockholm. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som huvudarrangör genom enskilda möten med samtliga leverantörer. Under 2014 genomförs uppföljningen i augusti. diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. Arbetet med detta har i princip upphört pga de nya upphandlingsförutsättningarna, däremot så har Vux9-konstellationen ett gemensamt IT-system som utgångspunkt för sina samarbeten. samordnad utveckling av lärlingsplatser. Beskrivs separat nedan mer i detalj. förlängning av samtliga avtal inom Komvux med det andra förlängningsåret (av två möjliga), gällande 1/ / beviljat prisreglering enligt avtal till de anordnare som begärde detta i tid (7 av 22 anordnare för första året, 9 av 22 begärde detta för andra året). Prisökningen var 1,76% f.o.m. 1/ och 1,85% för sista avtalsåret. Viktiga händelser bland de upphandlade anordnarna var: o Academedia Eductus har förvärvat Hermods. Hermods kommer att verka under sitt eget varumärke. o Infokomp har fått ny ägare, Work for You o Iris Hadar har förvärvat Competens o Mediauppmärksamhet runt två anordnare av omvårdnadsutbildning angående validering och betyg inom undersköterskeutbildningen. Detta har föranlett förstärkt uppföljnin/tillsyn av validering inom Komvux även om de i media publicerade fallen handlade om uppdragsutbildning, inte Komvux. Andra viktiga fokusområden inom Komvux har under våren 2014 varit: o Gymnasiearbetet- utarbetande av gemensamma riktlinjer för Vux18-komunerna o Möte med Skolverket angående NP (nationella Prov) inom Vux, både rörande genomförande och distribution. Förutsättningarna inom Vux skiljer sig väsentligt från gymnasieskolan. o En heldag med utvärdering inom Vux10 för diskussion om erfarenheter under avtalstiden, och med fokus på örändringar i kommande upphandlingar.

4 4(19) Lärlingsutbildning, Komvux Vux10 har sedan i slutet av året 2012 samarbetat inom gemensam ansökningar för lärlingsplatser 2013 och 2014 med Solna som ansökanskommun och på basis av samarbetet inom Vux10. Resultatet var långt över förväntan med beviljande av samtliga sökta platser (469 platser 2013 och 489 för 2014). KCNOs andel i ansökan var 42 platser för 2013 och 48 för Varje plats ger ca 95 tkr i bidrag uppdelat på utbildningskostnad 50 tkr, ersättning till lärlingsföretaget 40 tkr samt 3500 kr/utbildad handledare. För att klara att etablera och genomföra denna stora samt att utveckla nya lärlingsplatser inom fler branscher så har Vux10-gruppen upprättat en särskilt överenskommelse inkluderande anställningen av en projektledare per augusti/september Huvudmannaskapet hålls av Solna Stad och överenskommelsen reglerar kostnadsfördelningar, principer för redovisning av lärlingsplatser till Skolverket genom Solna etc. Överenskommelsen gäller t.o.m. 30 juni 2015 d.v.s inkluderande sista förlängningsåret inom gällande komvuxavtal inom Vux10-gruppen. Antalet lärlingar har ökat sedan antagning av de första lärlingarna under Under 2013 förbrukade KCNO ca hälften (22 platser) av de 42 beviljade platserna men för 2014 så är efterfrågan större och samtliga 48 platser kommer att förbrukas. Medlen fördelas efter behov d.v.s. alla sökande kan beredas plats och då behöver medlen inte fördelas per KCNO-kommun enligt gängse fördelningsprincip. Sedan årsskiftet så har den i september 2013 tillträdande projektledaren för lärlingsutbildning (anställning i Solna) varit sjukskriven i olika omgångar, och i slutet av våren så avslutades anställningen. Stockholms koordinerande SYV för lärlingar har övertagit ansvaret för Vux10 s räkning. Detta förhållande har gjort att den tänkta positiva utvecklingen med tillkommande nya lärlingsutbildningar inte har förverkligats. Det administrativa arbetet med lärlingar (rapportering till Skolverket mm) har dock löpt på även om det krävt mer resurser än förutsatt i Vux10-kommunerna. För att stödja utvecklingen av lärlingsutbildning så har Skolverket inrättat en enhet med uppdraget att stödja kommunernas etablering av lärlingsutbildningar Vux10 har i juni 2014utarbetat en plan för en fördjupad uppföljning av lärlingsutbildningarna omfattande: Mall för en särskild årsrapportering av lärlingsutbildningar från upphandlade anordnare (bilaga till den ordinarie årsrapporten), leverans 22 september Gemensam enkät till lärlingselever, både de som avslutat utbildningen och de som har pågående studier. Satt ett schema för särskilt tillsynsbesök hos anordnarna för lärlingsutbildningarna som ska genomföras efter att årsrapport och en-

5 5(19) kätresultat analyserats, enligt plan under senare delen av hösten 2014 Yrkesvux KCNO tilldelades i ansökan inför 2014 totalt 52 platser (55,4 ordinare+52,7 extra =108 platser 2013) från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Platserna fördelas inte fördelas till respektive kommun enligt fastlagda %-satser (baserat på befolkningsmängd, samma fördelning som används för KCNOs administration) utan efter behov. Anledning är att de medel som ges som statsbidrag för Yrkesvux sedan 2013 skall enligt anvisningar från Utbildningsdepartementet endast ges i den mån tilldelade medel motsvarar kostnader utöver den kommunala budgeten. För att då nyttja alla medel som tilldelats så kommer fördelning ske inom KCNO för att täcka kostnader underskott på den kommunala budgeten i den mån det kan hänföras till yrkesvux-kostnader. Prognosen är att detta kommer att medföra att Täby och Vallentuna tilldelas mer än reguljär %-sats och Danderyd mindre eftersom antal sökande till yrkesutbildning är få i Danderyd med den högsta efterfrågan i Täby och sedan Vallentuna. Efterfrågan i Vaxholm ser också ut att bli mindre än ordinarie %-fördelning (8%). Ny upphandlingskonstellation, nya Komvuxavtal gällande från Alltsedan besked gavs från Stockholm om att göra nästakommande upphandling utan samverkan med andra kommuner så har diskussioner om nya upphandlingskonstellationer pågått. Beslut togs i mars om att bygga en ny konstellation med KCNO tillsammans med de kommuner i Stockholms norra delar som har samma IT-system, Alvis från Gotit och också avser att handla upp alla typer av Komvux-utbildning, totalt 8 kommuner (sju från Vux10 och en från Vux8). De sju Vux10-kommunerna har också lika avtal för SFI inom kommungruppen 7-gruppen för SFI-undervisning. Det fanns andra kommuner med i diskussionen om möjliga kommunkonstellationer och gruppen gick länge under namnet VuxX. Den 16 juni då vi fick det glädjande beskedet från Österåker att de har beslutat att ansluta sig till KCNO och därmed delta i den samordnade upphandling. Beslutet föregicks av flera kontakter med KCNO och av rektor för KCNO utarbetade kostnadsberäkningar för en anslutning av Österåker till KCNO, ett biljettpris för att tillsammans med de befintliga KCNO-kommunerna dela på de driftskostnaderna av KCNO. Beslutet togs med knapp majoritet i Österåkers nämnd för utbildning och i överenskommelse med politiken utan bekräftande beslut i kommunfullmäktige. I och med beskedet från Österåker så har nu upphandlingsgruppen namngetts till Vux9.

6 6(19) Kommungruppen för Komvux-utbildning, Vux9, består alltså av: KCNO, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm, fr Vux10 Sollentuna, fr Vux10 Solna, fr Vux10 Upplands Väsby, fr Vux10 Järfälla, fr Vux8 + egenregi Österåker, egenregi med upphandlad distansutbildning Samtliga ska alltså upphandla Komvux-utbildning inom alla områden (grund, gy-teori, gy-yrkes) och kommer att ha samma IT-system. Arbetet med utformningen av ett förfrågningsunderlag, FFU för den kommande upphandlingen påbörjades med målet är att publicera FFU under mitten av hösten Den samordnade upphandlingen görs genom Täbys upphandlingsavdelning som knutit en av KCNO tidigare bekant upphandlingskonsult för att ansvara för upphandlingsarbetet. Det finns flera anledningar till vald upphandlingskonstellation: Flera kommuner medför fördelar i förhållandet med upphandlade parter, starka beställare Samma IT-system ger flera möjligheter till samordning; utbildning av leverantörer, uppföljningsparametrar från avtal kan byggas in i verktyget, gemensamma statistikredovisningar kan byggas in i verktyget. Ger möjligheten av etablera ett speciellt Lärlings-Alvis som med separat registrering och rapportering av lärlingsutbildningar. Besparingar inom de befintliga KCNO-kommunerna genom att Österåker ansluter sig till KCNO Här redovisas några kommentarer kopplade till anslutning av Österåker till KCNO Anslutning görs under våren 2015 för att träda ikraft i och med nya avtal går igång dvs 1/ Rekryteringsbehov har uppskattats till två personal till KCNO (en SYV och en administratör). Rekryteringen görs av KCNO då anslutningen inte är en verksamhetsövergång Enligt uppgift så avser Österåker att behålla sin egenregi inom Komvux för att antingen delta i kommande upphandling alternativt inte delta, men ges samma villkor som upphandlade anordnare dvs samma läge som KCNO i sin tid hade när det fanns egenregi i Täby kommun. Anslutningen rör tillsvidare enbart Komvux, SFI kvarstår som egenregi intill ny upphandling ska göras av KCNO viket förväntas ske inför nya avtal om/då sista förlängningsåret på gällande avtal inom 7gruppen utnyttjas. Ekonomi-beräkningarna som legat till grund för anslutningen av Österåker (rektor KCNO) indikerar (2014 års nivå):

7 7(19) o Ökning av KCNOs kostander för att driva administrationen är 22%, från 6423 till 7853 tkr. Här ingår volymberoende kostander samt ökade personalkostander (2 personal) o Biljettpriset för anslutning av Österåker är en årlig driftskostnad (2014 års nivå) på 1750 tkr plus ca 200 tkr i fasta kostnader för anpassning av lokaler mm vid anslutningen. o Besparingen för befintliga KCNO-kommuner har beräknats till (2014 års nivå) totalt till -319 tkr uppdelat på: Danderyd, -85 tkr Täby, -155 tkr Vallentuna, -47 tkr Vaxholm, -30 tkr o Avtal för anslutningen ska tecknas. Inför detta så kommer den ursprungliga samverkansöverenskommelsen för KCNO revideras. Överenskommelsen tecknades 2004 med ett mycket enkelt avtal för bildandet av NosVux som det kallades då. Förändringar i lagar och förordningar påkallar behovet av en ny överenskommelse. Under våren så har möjliga avtalskonstruktioner utretts av jurist i Vaxholm. Den juristen har avslutat sin anställning så Danderyd kommer att avsätta juridisk kompetens för att arbeta fram ett nytt avtalsförslag. Gällande avtal, SFI från 1 juli 2011, till längst Samverkan inom avtalen för SFI-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Samverkande kommuner är KCNO (4 kommuner), Solna, Sollentuna, Upplands Väsby. Konstellationen går under namnet 7-gruppen Avslutade avtalet med Miroi vid årsskiftet pga. kvalitetbrister. Miroi hade en mindre skolenhet i Solna men inga elever från KCNO. Avtalsförlängning med andra förlängningsåret, (av tre möjliga dvs. längst fram till 30/ Avtal upprätthålls härmed med sex anordnare; Eductus (skolenheter i Täby, Sollentuna samt Stockholm på Medborgarplatsen), Folkuniversitetet (Odenplan), Hermods (Solna, samt Stockholm på Olof Palmes gata och Kungsholmen samt i Globenområdet), Infokomp (Sollentuna och Stockholm vid Medborgarplatsen), Competens (Upplands Väsby, Vällingby och Högdalen) samt Lernia (5 enheter inom Stor-Stockholmsområdet). Flertalet av SFI-eleverna väljer Eductus enhet i Täby, ett inte obetydligt antal väljer Folkuniversitetet som har en stor andel akademiskt utbildade studerande och hos de andra fyra skolorna går ett fåtal sfi-elever. I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under våren varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.:

8 8(19) Samordning av policys och rutiner. Tillsyn av leverantörernas skolor. Tillsynsarbetet har delats upp så att KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet och övriga kommuner i 7-gruppen tillser två enheter vardera. Verksamhetsbesök har gjorts på skolor där 7-gruppen endast har ett fåtal elever, alla rektorer/utbildningsledare i 7-gruppen deltar för att orientera sig om skolenhetens arbete. Under våren har tre Dialogmöten hållits. Fortsatt följt upp lärarbehörigheten Konsoliderat samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Eductus för koordinering/uppföljning av det arbete som sker av bägge parter vad avser individer som antingen är flyktingar (AF ansvarar för samordningen) och andra nyanlända som deltar i arbetsmarknadsaktiviteter gm AF parallellt med sina SFI-studier. Säkerställt öppethållande under sommaren för sfi-elever som vill studera utan sommaruppehåll (och i enlighet med förordningskrav att bedriva SFI-undervisning kontinuerligt under året). Samtliga SFI-skolor har haft sommaröppet. Uppdaterat rutinhandboken för 7-gruppens avtalspartners. Följt upp och spritt erfarenheter av förbättringsarbete. Anordnarna har sökt statliga anslag (genom Skolverket) för förbättring av SFIverksamheten och flera av anordnarna ha fått medel tilldelade. Det har varit mycket givande att låta anordnarna redovisa sina erfarenheter på våra dialogmöten, både för beställande kommuner och andra SFI-anordnare. Ansökningar för 2014 har gjorts inom områdena: o Eductus: sökt för flippat klassum, 2C och 2D o SFI för synsvaga, skrivfärdighet på IPads, Distans och webbstöd, bokcirklar med inläst text på CD, reflektion kring lärande, loggbok o Lernia: Formativ bedömning, modersmålsstödjare o Folkuniversitetet SFI app arbeta med metoder studieväg 2 o Competens: SFI-intro sluss-intro 14 dagar och sluss upp till 2 månader. Spridning av möjligheten att delta i samhällsorientering för en utökad grupp av invandrare, utöver den ursprungliga gruppen flyktingar som enligt lag har rättighet att delta. Planerat en aktivitet under hösten tillsammans med SFIanordnarna, en heldag om betyg och bedömning inom SFI. Kommer att genomföras den 17 oktober SFI-bonus upphör vid halvårsskiftet med övergångsregler för de som påbörjat SFI-studier under tiden bonus kunde fås. 7-gruppen följer ett intressant projekt, BAS-projektet med Södertälje som primus motor för projektet. Det handlar om dels att använda en speciell pedagogik dels en anpassad sfi för invandrade personer med låg skolbakgrund (1-5 år). Ansatsen är att om möjligt etablera en BAS-nod eller fler för elever i 7-gruppens kommuner.

9 9(19) Inriktnings- och effektmål Betygsutfall Betygsutfallet för gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2014 visas i bilaga 1, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg jämfört med jämförbar period V13 har: minskat med 2 %-enheter för Danderyd till 80%, loka hög minskning som förra delårsrapporten ökat i Täby med 3 %-enheter minskat med hela 5 %-enheter i Vallentuna ökat med 3 %-enheter i Vaxholm. Minskningen kan möjligen fortfarande hänföras till införandet av Vux12 med nya kurser. En jämförelse över tiden visas i tabellen nedan och det kan noteras att det mycket goda resultatet under läsåret (rapporterat i årsrapporten 2012) inte har hållit i sig. Årsrapporten 2013 med statistik för läsåret (dvs inkl. H12) visar att den höga nivå 86% från läsåret innan minskade med 2 %-enheter, men att resultaten för hela KCNO sedan sjunkit i medel med 2 %-enheter till 82%. Andelen ej godkända under målnivån 85% återfinns dock hos flera anordnare; ABF 72%, Hermods (70%), Infokomp 63% och NTI 63%. Hermods, Infokomp och NTI levererar huvudsakligen distansutbildning där lägre betygsresultat kan noteras överlag. Dessa resultat följs upp vid tillsynsbesök hos respektive anordnare. Betyg, andel godkända (%), gymnasial utbildning per kommun jämfört med tidigare år eller perioder. Gymnasial, andel betyg G/E eller högre (%) Lå Lå Kommun V12 V13 V Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO

10 10(19) Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2014 jämfört med tidigare perioder visas i tabellen nedan för KCNO totalt. Resultaten i svenska håller samma som tidigare Svenska som andra språk visar något sämre utfall än jämförbar period förra året. Engelska har förbättrats markant, 5 %-enheter (litet underlag dock) Matematikresultaten är liksom rapporterat i senaste rapporten inte tillräckligt bra, även om resultaten jämfört med andra liknade kommuner för Ma2 har förbättrats väsentligt, från (ett mycket lågt) 45% till 58% Vuxtio-gruppen har satt förbättring av Matematikresultaten i fokus och prövar olika vägar för att höja resultaten; kurstider på 5 veckor har tagits bort helt så numera får inga kurser vara kortare än 10 veckor, orienteringskurser för att överbrygga övergången till det nya kurssystemet i matematik inom Vux12 genomfördes då Vux12 infördes (1/7 2012) mm (se i fokus i denna rapport). Gymnasiala <70% 70-80% >80% Kurs V12 V13 Antal betyg/andel >G/E Lå MaA / Ma1a-c V14 83% 60% 68% 72% 64% 58% 57% MaB / Ma2a-c % 66% 59% 69% 42% 55% 58% SvA/Sv % 72% 69% 69% 73% 70% 71% SAS A/ SVA % 69% 69% 79% 75% 79% 73% EnA / En % 77% 81% 78% 80% 78% 85%

11 11(19) Betygsutfallet för grundläggande vuxenutbildning våren 2014 visas i bilaga 2, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg är för samtliga kommuner väsentligt högre än på helårsbasis 2011, och högre än målnivån 80% - se tabell nedan. Samtliga anordnare ligger över 80% och den största anordnaren (Eductus) på 99% Betyg, grundläggande utbildning per kommun jämfört med tidigare perioder eller år. Det är synnerligen glädjande att kunna konstatera att de goda trenden med starkt förbättrade resultat håller i sig med resultat långt över målnivån 80%. Kommun Lå Lå V12 V13 V14 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm (få) Totalt KCNO Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2014 jämfört tidigare år eller period, KCNO totalt. Också här kan vi generellt mycket goda resultat. Grundläggande <70% 70-80% >80% Kurs V12 V13 V14 Antal betyg/andel >G Ma1050 / GRNMAT SVA1050 / GRNSVA2 77% 71% 56% 89% - 100%, få % 80% 83% 93% 80% 95% EN1050 / GRNENG % 65% 72% 68% 100% 95% De stora förbättringar som vi ser för studier på grundläggande nivå kan nog i första hand hänföras till införandet av delkurser på grundläggande nivå. För grundläggande matematik finns det 3 delkurser med 200p vardera, för svenska som andra språk 3 delkurser á 150p samt för engelska 4 delkurser á 100p vardera d.v.s. 600p i matematik, 450p i svenska och 400p i engelska

12 12(19) för de som gå alla delkurser. Betygsstatistiken visas för enbart den avslutande delkursen som ger betyg på hela kursen.

13 13(19) Betygsutfallet för sfi-studier våren 2014 och 2013 visas nedan. SFI har liksom övriga studieformer också betygsskalan A-F. Alla elever ska lämna med godkända betyg så betyget F används i princip inte. Vid en jämförelse mellan de två perioderna så ser man att betygsfördelningen är närmast identisk liksom andelen elever per kursnivå även om andelen 2C betyg sjunkit en del och att det finns en ökning av andelen 3D. V14 Betyg, elever folkbokförda i KCNOkommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A 1 1 0% 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 13% 28% 28% 29% V13 Betyg, elever folkbokförda i KCNOkommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A % 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 10% 17% 31% 38%

14 14(19) Antal elever (unika individer) Antalet elever under första halvåret 2014 redovisas i bilaga 3, liksom en jämförelse med motsvarande period förra året, V13. Gymnasiala kurser, antalet individer i studier upphandlade hos anordnare eller IKE (andra kommuner) har: o Minskat med -10% för Danderyd (-26 elever) o Ökat rejält för Täby (+20%, +120 elever) vilket med 709 elever totalt under våren förklarar det registrerade ekonomiska underskottet o Vallentunas elevvolym har minskat med -8%, -28 elever o Antalet elever från Vaxholms ökat procentuellt mest (+31%, +26 elever) Grundläggande studier. Här har antalet ökat sett till hela KCNO men med Danderyd (+32%, 13 elever) och Täby 12 elever. Antalet SFI-elever har minskat rejält i Vallentuna (-86 elever), från en mycket högt antal V13 (ökning på 59% från V12) till ungefär samma nivå som V12. Antal elever som går hos annan anordnande kommun utanför upphandlingen (IKE) har minskat för alla kommuner utom Täby som har ett ökat antal med 4 individer beviljade gymnasiala studier i annan kommun. Nöjdhet m, resultat av studerandeenkät april-juni 2014 Resultaten från de elevenkäter som gjordes under våren (april-juni) presenteras i ett mycket omfattande material. Enkäten har genomförts av SWECO som har upphandlats för alla Stockholmskommuners räkning. De sista delarna levererades till kommunerna i augusti. Tiden har inte medgivit att analysera materialet till denna delredovisning utan kommer att följas upp vid ett senare tillfälle. Den leverans som SWECO gjort i form av kommun-specifika uppföljningar i KCNOkommunerna bifogas emellertid så att respektive kommun kan sin kommuns resultat. Detta är som sagt bara en del av det mycket omfatande materialet. En länsrapport har utarbetsats och den skickades ut från KSL häromdagen till respektive kommuns Utbildningschef. Övrigt i fokus under första halvåret 2014 Ny personal har rekryterats som ersättning för pensionsavgående SYV (75%) vid årsskiftet. Den nya vägledaren har efter beslut i KCNOs styrgrupp rekryterats på heltid för att också täcka behovet av vägledning inom Lärvux (f.d. Särvux). Rektor och den nya vägledaren har haft möten flera möten med Täbys egenregi Täby Lärvux och också möten med respektive KCNO-kommun för att kartlägga särvuxverksamheten med målet att fastställa hur KCNO ska arbeta med särskild utbildning för vuxna, ett område som tidigare inte ingått i KCNOs verksamhet. Det finns flera frågor som måste klargöras: o Budget, hos KCNO eller i kommunerna? o Beslutsgång vid anvisning av plats?

15 15(19) o Samverkan med Lärvux i Täby? Vem gör vad? Hur kan KCNOs vägledning arbeta för att ge oberoende vägledning? Nytt antagningssystem för Komvux o Periodsystemet med 5 ansökningsperioder under året som KCNO ärvde med den samordnade upphandlingen Vux10 har övergetts. Sedan augusti 2014 gäller att sista ansökningsdag är 8 veckor innan varje kursstart. Leverans underlag till anordnarna ska göras senast 4 veckor innan start (behandlingstid 4 veckor alltså) och den sökande ska kallas senast 2 veckor innan start av anordnaren. o Det nya systemet innebär i förlängningen att KCNO skall bemanna kansliet året runt dvs. ha personal tillgänglig hela sommarperioden istället för de två veckor stängning som tillämpats hittills. Utveckling av katalogtjänsten Freja. En nod där alla upphandlade anordnare matar in sitt kursutbud som därefter filtreras ned till respektive kommun som har IT-stödet Alvis. KCNO som varande den erfarna Alviskommunen har genomfört en betydande arbetsinsats vid implementeringen med konfiguration av systemet tillsammans med leverantören Gotit och med stöd till de nya Alvis-kommunerna i regionen; Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla och Solna som kommer att vara en del av Vux9 men också Salem som har Alvis. Södertälje har också bytt system till Alvis, men har valt att stå utanför det nya antagningssystemet och därmed katalogtjänsten Freja. Andra verksamhetsfrågor som är värda att nämna är: o Nytt passagesystem i bibliotekhuset, lika övriga kommunfastigheter. Medförde en del turbulens med ofrivilligt låsta lokaler mm beroende på ofullkomligheter vid implementeringen från KFast. o Ny växel för KCNO lika det system som finns på kommunens servicecenter har implementerats med avsevärt förbättrad service till våra sökande när de önskar ställa frågor via telefon. Ett lyft för verksamheten! o Förutsättningarna för att modernisera KCNOs webbplats har klargjorts och det kommer att göras en direktupphandling av ombyggnation av webben under hösten. o Omfattande störningar från bygget av det nya kommunhuset, KCNOs närmaste granne. Det har tidvis varit närmast outhärdligt med mycket högt buller från borrningsverksamheten (slitsar inför sågning och sedemera för sprängningsarbeten). KCNOs reaktioner ledde sent omsider till att fönsterglasen mot bygget byttes ut, men så försenat att då hade det värsta bullret avklarats. Personalen i arbetsrum närmast bygget satt tidvis med hörselkåpor på men tvingades vid ett flertal tillfällen arbeta hemifrån istället för på kontoret p.g.a för högt buller. Det är ur arbetsmiljösynpunkt oacceptabelt med så stora störningar- ett synnerligen dåligt förberett upplägg kan man konstatera. Störningar kunde ha begränsats mer om det funnits bättre framförhållning och planering av bygget. o KFast har efter flera års propåer från KCNO påbörjat en uppfräschning av de dusch- och viloutrymmen som finns i anslutning till hörsalen. Detta kommer att medge goda möjligheter för personalen att t.ex cykla till arbetet, ett önskemål sedan länge.

16 16(19) o All personal har genomgått kurs i hjärt-och lungräddning o KCNO har samverkat med SON och AF med målgruppen Flyktingar genom regelbundna uppföljningsmöten o Ny utbildningschef har tillträtt i Vaxholm och introducerats i verksamheten o KCNO har haft besök av en stor grupp rektorer och utbildningschefer från Holland för information om KCNOs kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen.

17 Bilaga 1. betyg, gymnasial vuxenutbildning, jan-juni 2014 (ur betygsdatabasen per ) Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt % >G ABF % Eductus % Consensus få Competens få Didaktus % Folkuniversitetet få Hermods % Sthlm Hotell o Restaurang få Infokomp % Jensen % KUI % Lernia % LF få Lärgården % Miroi % MedLearn % NTI % Omsorgslyftet få Stadsmissionen få SVOK få Sweja få Yrkesplugget få Ultra/JB % Totalt % 14% 13% 19% 19% 18% 18% 19% 12% 16% 22% 16% 15% 19% 46% 13% 15% 23% 15% 19% 14% 28% 19% 17% 17% 10% 16% 21% 7% 13% 15% 21% 16% 17% 18% >Godkänt 82% 81% 86% 79% 82%

18 18(19) Bilaga 2. Betyg grundläggande vuxenutbildning VT14, fr databasen per Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot % >G ABF % Eductus % Competens få Hermods få Lernia få Kungsholmens Utb Centrum få Stadsmissionen få Sweja få Totalt % 3% 6% 27% 27% 28% 9% 4% 11% 35% 31% 13% 4% 19% 27% 29% 19% 3% 7% 13% 40% 13% 20% 7% 4% 12% 32% 29% 17% 5% >Godkänt 91% 95% 97% 93% 95%

19 19(19) Bilaga 3 Antal elever V14, unika individer Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO IKE från Övriga kommuner Totalt Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) Tagit bort elever med end prövning Gymnasiala kurser Gymnasiala IKE från KCNO Grundläggande kurser Grundläggande IKE från KCNO SFI, avtalade skolor SFI, IKE fr KCNO SFX, IKE fr KCNO Differens antal individer V14-V13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO IKE från Övriga kommuner Totalt Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) Tagit bort elever med end prövning Gymnasiala kurser Gymnasiala IKE från KCNO Grundläggande kurser Grundläggande IKE från KCNO SFI, avtalade skolor SFI, IKE fr KCNO SFX, IKE fr KCNO IKE=Interkommunal Ersättning, dvs elever som beviljats att studera genom en annan kommun (huvudman)

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN. Ärende 6 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-10-09 I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (16) 2012-09-13 Handläggare: Pille Pensa-Hedström 08-508 35 449 Anna Sundbom 08-508 35 455 Eva Hellstrand 08-508 35 546 Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 121011 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX INLEDNING OCH SYFTE Inom Stockholms län pågår sedan 2001 ett samarbete kring svenskundervisning

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2 2017-08-11 Sammanfattning Under första halvåret 2017 har implementering av auktorisationssystemet påbörjats med ansökningar och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN )

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 18 Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN 2017.010) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Roland Beijer, utbildningschef, Annika Hellberg,

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2015-02-02 KSL/14/0074 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SYFTE OCH MÅL Sfi-bas riktar sig

Läs mer

Uppföljning vuxenutbildning mars

Uppföljning vuxenutbildning mars ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hellstrand Eva Datum 217-3-22 Diarienummer AMN-217-95 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning vuxenutbildning mars Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-02-18 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1. Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-04-02 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-29 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE EVA HELLSTRAND BILAGA 2 DNR AMN 2011-0110-1.2 SID (19) 2013-02-04 Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

BOKSLUT 2016 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen

BOKSLUT 2016 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2016-12-31 1(6) BOKSLUT 2016 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2016-12-31 2(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsbeskrivning 3 Verksamhet under året, Årets utfall

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm

Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm SOCIALTJÄNST OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-29 DNR 14.1-0173/2010 Handläggare: Leif Styfberg Telefon: 08 508 25 702 Till Socialtjänst och

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad stockholm.se Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013-2014 Februari 2015 Kontaktperson: Lisa

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum ÅRSREDOVISNING Helår 2015 2 (6) Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 2 Viktiga händelser... 3 2.1 Medborgare... 3 2.2 Medarbetare... 3 2.3 Utveckling... 4 3 Ekonomisk analys... 4 4 Framtiden... 4 5 Nyckeltal

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

BOKSLUT 2011 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen

BOKSLUT 2011 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2012-01-26 1(6) BOKSLUT 2011 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2012-01-26 2(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsbeskrivning 3-4 Analys av årets utfall för verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

BOKSLUT 2012 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen

BOKSLUT 2012 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2012-12-31 1(7) BOKSLUT 2012 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2012-12-31 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsbeskrivning 3-4 Analys av årets utfall för verksamhet

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

BOKSLUT 2013 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen

BOKSLUT 2013 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2013-12-31 1(6) BOKSLUT 2013 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2013-12-31 2(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsbeskrivning 3-4 Analys av årets utfall för verksamhet

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Hellstrand Eva Åström Sinisalo Tobias Datum 2014-05-23 Rev. 2014-06-05 Diarienummer UAN-2014-0262 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer