Delårsrapport januari- juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari- juni 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Jan-juni (19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den egna kommunens perspektiv. I fokus, kommentarer Kortfattade kommentarer ges. För bakgrundsinformation hänvisas det till Verksamhetsberättelse 2013 Gemensam vuxenutbildningsregion samt samverkan mellan Vux10 och Vux8= Vux18 Aktiviteterna som koordineras av KSL, Kommunförbundet Stockholms län, finns redovisat på KSLs webbplats. Här ges en sammanfattning i punktform av aktiviteter som pågått under första halvåret: Uppföljning av genomförandet av en ny omgång av gemensam enkät samtliga Stockholmsregionens 26 kommuner, både för Komvux och SFI. Rektor för KCNO har deltagit i diskussioner med Sweco tillsammans med KSL för förbättringar för årets enkät som genomfördes april-maj Upphandlad utförare är SWECO. Program för gemensam observation/utvärdering av kvaliteten hos utbildningsanordnare för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har genomförts av den av Stockholmsregionens anställde utvärderare med Botkyrka kommun som huvudman för anställningen. Under våren 2014 så ha sju anordnare utvärderats. Rektor för KCNO har medverkat som medbedömare vid utvärderingen av Lidingös vuxenutbildning. Rapporterna har publiceras på KSLs webbplats, Under hösten 2013 så presenterades KSL enkätundersökning till länets kommuner för att ge underlag för nästa steg i utvecklingen av en gemensam vuxenutbildningsregion. Det redovisades intresse från ett 20tal kommuner om att samverka genom KSL för en samordnad upphandling. Länets största kommun, Stockholm, aviserade emellertid sent under hösten att de avsåg att genomföra en egen upphandling, utan samverkan med andra kommuner. Detta har medfört att upphandling av utbildningsanordnare genomförs, utan KSLs direkta medverkan, i enskilda kommuner och/eller grupper av kommunerse längre fram i rapporten angående KCNOs upplägg med samord-

2 2(19) nad upphandling tillsammans med flera kommuner i NO-sektorn under namnet VuxX som nu har utvecklats till Vux9 dvs nio kommuner i samverkan med upphandling av Komvux-utbildning. KSL har fortsatt uppdraget att bistå kommunerna i upphandlingsarbetet vilket hittills visats i ett seminarium på våren 2014 med tematupphandling av vuxenutbildning. KSLs uppdrag att tillsammans med kommunerna utveckla en gemensam vuxenutbildningsregion kvarstår men får alltså nya förutsättningar för detta arbete. En konsekvens av ovanstående dvs nya upphandlingskonstellationer, är att det samordnade kvalitetsarbetet inom Vux10 och Vux8 = Vux18 förmodligen upphör.. Arbetet inom Vux18 har omfattar nedanstående aktiviteter. Ett arbete som fortsätter avtalstiden ut. Vilka former ett operativt samarbete med kvalitet mm inom vuxenutbildningen återstår att se. Ambitionen är under alla omständigheter att den nya Vux9-konstellationen fortsätter med liknande samarbeten i de nya avtalen dvs. efter 1/ Samverkansområden Vux18 utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitetshjul mm samordnat tillsynsarbete mall för årsrapporter från anordnarna och analys/återkoppling till anordnarna gemensam portal för kommunikation. Gemensamt kalendarium med schemaläggning av diverse aktiviteter Gemensam planering och genomförande av Dialogmöten med upphandlade anordnare, 5 ggr per år. Gemensam mässa för Vuxenutbildningen under hösten. På hösten 2014 ersätts mässan med en Vuxvecka 6-10 oktober, med en gemensam annonskampanj, öppet-hus aktiviteter mm i samarbete med upphandlade skolor. Detta för att det ska ingås nya avtal från 1 juli Eventuellt så blir det en samordnad vuxmässa på våren 2015 beroende på hur upphandlingsarbetet utfaller. Samarbete inom Vux10 (ej med Vux8) görs för lärlingsutbildningarna med gemensam ansökan till Skolverket och en gemensamt finansierad projektledare för lärlingsutbildningarna. Denna samordning upphör vid avtalsutgång 30 juni 2015 eller i praktiken tidigare eftersom det förutsätts att ansökan av nya lärlingsplatser för 2015 kommer att göras i den nya konstellationen Vux9. Gällande avtal, Komvux gällande från 1 juli 2011 till Inom avtalen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning så samverkar KCNO med ytterligare 6 kommuner i det som kallas Vuxtio med 22 leverantörer. I fokus för arbetet detta arbete kan en del viktiga händelser eller aktiviteter listas i punktform, utöver den ovan beskrivna samordningen som görs inom Vux18=Vux10+Vux8: samordning av policys av rutiner.

3 3(19) åtgärder inom matematikundervisningen för att uppnå bättre resultatanpassning av kurslängder (inga 5-veckors kurser längeer, minmum 10 veckor för alla), utökad användning av tester, användning av orienteringskurser, öka fokus på matematik vid tillsyn samt uppmana anordnare att utveckla matematiklärarnas kompetens att undervisa vuxna. Matematiklyftet har introducerats under våren 2014 med Stockholms matematiklärare på Åsö som primus motor och i samarbete flera av de upphandlade anordnarnas matematiklärare. Ett matematikseminarium har genomförts av Stockholm. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som huvudarrangör genom enskilda möten med samtliga leverantörer. Under 2014 genomförs uppföljningen i augusti. diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. Arbetet med detta har i princip upphört pga de nya upphandlingsförutsättningarna, däremot så har Vux9-konstellationen ett gemensamt IT-system som utgångspunkt för sina samarbeten. samordnad utveckling av lärlingsplatser. Beskrivs separat nedan mer i detalj. förlängning av samtliga avtal inom Komvux med det andra förlängningsåret (av två möjliga), gällande 1/ / beviljat prisreglering enligt avtal till de anordnare som begärde detta i tid (7 av 22 anordnare för första året, 9 av 22 begärde detta för andra året). Prisökningen var 1,76% f.o.m. 1/ och 1,85% för sista avtalsåret. Viktiga händelser bland de upphandlade anordnarna var: o Academedia Eductus har förvärvat Hermods. Hermods kommer att verka under sitt eget varumärke. o Infokomp har fått ny ägare, Work for You o Iris Hadar har förvärvat Competens o Mediauppmärksamhet runt två anordnare av omvårdnadsutbildning angående validering och betyg inom undersköterskeutbildningen. Detta har föranlett förstärkt uppföljnin/tillsyn av validering inom Komvux även om de i media publicerade fallen handlade om uppdragsutbildning, inte Komvux. Andra viktiga fokusområden inom Komvux har under våren 2014 varit: o Gymnasiearbetet- utarbetande av gemensamma riktlinjer för Vux18-komunerna o Möte med Skolverket angående NP (nationella Prov) inom Vux, både rörande genomförande och distribution. Förutsättningarna inom Vux skiljer sig väsentligt från gymnasieskolan. o En heldag med utvärdering inom Vux10 för diskussion om erfarenheter under avtalstiden, och med fokus på örändringar i kommande upphandlingar.

4 4(19) Lärlingsutbildning, Komvux Vux10 har sedan i slutet av året 2012 samarbetat inom gemensam ansökningar för lärlingsplatser 2013 och 2014 med Solna som ansökanskommun och på basis av samarbetet inom Vux10. Resultatet var långt över förväntan med beviljande av samtliga sökta platser (469 platser 2013 och 489 för 2014). KCNOs andel i ansökan var 42 platser för 2013 och 48 för Varje plats ger ca 95 tkr i bidrag uppdelat på utbildningskostnad 50 tkr, ersättning till lärlingsföretaget 40 tkr samt 3500 kr/utbildad handledare. För att klara att etablera och genomföra denna stora samt att utveckla nya lärlingsplatser inom fler branscher så har Vux10-gruppen upprättat en särskilt överenskommelse inkluderande anställningen av en projektledare per augusti/september Huvudmannaskapet hålls av Solna Stad och överenskommelsen reglerar kostnadsfördelningar, principer för redovisning av lärlingsplatser till Skolverket genom Solna etc. Överenskommelsen gäller t.o.m. 30 juni 2015 d.v.s inkluderande sista förlängningsåret inom gällande komvuxavtal inom Vux10-gruppen. Antalet lärlingar har ökat sedan antagning av de första lärlingarna under Under 2013 förbrukade KCNO ca hälften (22 platser) av de 42 beviljade platserna men för 2014 så är efterfrågan större och samtliga 48 platser kommer att förbrukas. Medlen fördelas efter behov d.v.s. alla sökande kan beredas plats och då behöver medlen inte fördelas per KCNO-kommun enligt gängse fördelningsprincip. Sedan årsskiftet så har den i september 2013 tillträdande projektledaren för lärlingsutbildning (anställning i Solna) varit sjukskriven i olika omgångar, och i slutet av våren så avslutades anställningen. Stockholms koordinerande SYV för lärlingar har övertagit ansvaret för Vux10 s räkning. Detta förhållande har gjort att den tänkta positiva utvecklingen med tillkommande nya lärlingsutbildningar inte har förverkligats. Det administrativa arbetet med lärlingar (rapportering till Skolverket mm) har dock löpt på även om det krävt mer resurser än förutsatt i Vux10-kommunerna. För att stödja utvecklingen av lärlingsutbildning så har Skolverket inrättat en enhet med uppdraget att stödja kommunernas etablering av lärlingsutbildningar Vux10 har i juni 2014utarbetat en plan för en fördjupad uppföljning av lärlingsutbildningarna omfattande: Mall för en särskild årsrapportering av lärlingsutbildningar från upphandlade anordnare (bilaga till den ordinarie årsrapporten), leverans 22 september Gemensam enkät till lärlingselever, både de som avslutat utbildningen och de som har pågående studier. Satt ett schema för särskilt tillsynsbesök hos anordnarna för lärlingsutbildningarna som ska genomföras efter att årsrapport och en-

5 5(19) kätresultat analyserats, enligt plan under senare delen av hösten 2014 Yrkesvux KCNO tilldelades i ansökan inför 2014 totalt 52 platser (55,4 ordinare+52,7 extra =108 platser 2013) från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Platserna fördelas inte fördelas till respektive kommun enligt fastlagda %-satser (baserat på befolkningsmängd, samma fördelning som används för KCNOs administration) utan efter behov. Anledning är att de medel som ges som statsbidrag för Yrkesvux sedan 2013 skall enligt anvisningar från Utbildningsdepartementet endast ges i den mån tilldelade medel motsvarar kostnader utöver den kommunala budgeten. För att då nyttja alla medel som tilldelats så kommer fördelning ske inom KCNO för att täcka kostnader underskott på den kommunala budgeten i den mån det kan hänföras till yrkesvux-kostnader. Prognosen är att detta kommer att medföra att Täby och Vallentuna tilldelas mer än reguljär %-sats och Danderyd mindre eftersom antal sökande till yrkesutbildning är få i Danderyd med den högsta efterfrågan i Täby och sedan Vallentuna. Efterfrågan i Vaxholm ser också ut att bli mindre än ordinarie %-fördelning (8%). Ny upphandlingskonstellation, nya Komvuxavtal gällande från Alltsedan besked gavs från Stockholm om att göra nästakommande upphandling utan samverkan med andra kommuner så har diskussioner om nya upphandlingskonstellationer pågått. Beslut togs i mars om att bygga en ny konstellation med KCNO tillsammans med de kommuner i Stockholms norra delar som har samma IT-system, Alvis från Gotit och också avser att handla upp alla typer av Komvux-utbildning, totalt 8 kommuner (sju från Vux10 och en från Vux8). De sju Vux10-kommunerna har också lika avtal för SFI inom kommungruppen 7-gruppen för SFI-undervisning. Det fanns andra kommuner med i diskussionen om möjliga kommunkonstellationer och gruppen gick länge under namnet VuxX. Den 16 juni då vi fick det glädjande beskedet från Österåker att de har beslutat att ansluta sig till KCNO och därmed delta i den samordnade upphandling. Beslutet föregicks av flera kontakter med KCNO och av rektor för KCNO utarbetade kostnadsberäkningar för en anslutning av Österåker till KCNO, ett biljettpris för att tillsammans med de befintliga KCNO-kommunerna dela på de driftskostnaderna av KCNO. Beslutet togs med knapp majoritet i Österåkers nämnd för utbildning och i överenskommelse med politiken utan bekräftande beslut i kommunfullmäktige. I och med beskedet från Österåker så har nu upphandlingsgruppen namngetts till Vux9.

6 6(19) Kommungruppen för Komvux-utbildning, Vux9, består alltså av: KCNO, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm, fr Vux10 Sollentuna, fr Vux10 Solna, fr Vux10 Upplands Väsby, fr Vux10 Järfälla, fr Vux8 + egenregi Österåker, egenregi med upphandlad distansutbildning Samtliga ska alltså upphandla Komvux-utbildning inom alla områden (grund, gy-teori, gy-yrkes) och kommer att ha samma IT-system. Arbetet med utformningen av ett förfrågningsunderlag, FFU för den kommande upphandlingen påbörjades med målet är att publicera FFU under mitten av hösten Den samordnade upphandlingen görs genom Täbys upphandlingsavdelning som knutit en av KCNO tidigare bekant upphandlingskonsult för att ansvara för upphandlingsarbetet. Det finns flera anledningar till vald upphandlingskonstellation: Flera kommuner medför fördelar i förhållandet med upphandlade parter, starka beställare Samma IT-system ger flera möjligheter till samordning; utbildning av leverantörer, uppföljningsparametrar från avtal kan byggas in i verktyget, gemensamma statistikredovisningar kan byggas in i verktyget. Ger möjligheten av etablera ett speciellt Lärlings-Alvis som med separat registrering och rapportering av lärlingsutbildningar. Besparingar inom de befintliga KCNO-kommunerna genom att Österåker ansluter sig till KCNO Här redovisas några kommentarer kopplade till anslutning av Österåker till KCNO Anslutning görs under våren 2015 för att träda ikraft i och med nya avtal går igång dvs 1/ Rekryteringsbehov har uppskattats till två personal till KCNO (en SYV och en administratör). Rekryteringen görs av KCNO då anslutningen inte är en verksamhetsövergång Enligt uppgift så avser Österåker att behålla sin egenregi inom Komvux för att antingen delta i kommande upphandling alternativt inte delta, men ges samma villkor som upphandlade anordnare dvs samma läge som KCNO i sin tid hade när det fanns egenregi i Täby kommun. Anslutningen rör tillsvidare enbart Komvux, SFI kvarstår som egenregi intill ny upphandling ska göras av KCNO viket förväntas ske inför nya avtal om/då sista förlängningsåret på gällande avtal inom 7gruppen utnyttjas. Ekonomi-beräkningarna som legat till grund för anslutningen av Österåker (rektor KCNO) indikerar (2014 års nivå):

7 7(19) o Ökning av KCNOs kostander för att driva administrationen är 22%, från 6423 till 7853 tkr. Här ingår volymberoende kostander samt ökade personalkostander (2 personal) o Biljettpriset för anslutning av Österåker är en årlig driftskostnad (2014 års nivå) på 1750 tkr plus ca 200 tkr i fasta kostnader för anpassning av lokaler mm vid anslutningen. o Besparingen för befintliga KCNO-kommuner har beräknats till (2014 års nivå) totalt till -319 tkr uppdelat på: Danderyd, -85 tkr Täby, -155 tkr Vallentuna, -47 tkr Vaxholm, -30 tkr o Avtal för anslutningen ska tecknas. Inför detta så kommer den ursprungliga samverkansöverenskommelsen för KCNO revideras. Överenskommelsen tecknades 2004 med ett mycket enkelt avtal för bildandet av NosVux som det kallades då. Förändringar i lagar och förordningar påkallar behovet av en ny överenskommelse. Under våren så har möjliga avtalskonstruktioner utretts av jurist i Vaxholm. Den juristen har avslutat sin anställning så Danderyd kommer att avsätta juridisk kompetens för att arbeta fram ett nytt avtalsförslag. Gällande avtal, SFI från 1 juli 2011, till längst Samverkan inom avtalen för SFI-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Samverkande kommuner är KCNO (4 kommuner), Solna, Sollentuna, Upplands Väsby. Konstellationen går under namnet 7-gruppen Avslutade avtalet med Miroi vid årsskiftet pga. kvalitetbrister. Miroi hade en mindre skolenhet i Solna men inga elever från KCNO. Avtalsförlängning med andra förlängningsåret, (av tre möjliga dvs. längst fram till 30/ Avtal upprätthålls härmed med sex anordnare; Eductus (skolenheter i Täby, Sollentuna samt Stockholm på Medborgarplatsen), Folkuniversitetet (Odenplan), Hermods (Solna, samt Stockholm på Olof Palmes gata och Kungsholmen samt i Globenområdet), Infokomp (Sollentuna och Stockholm vid Medborgarplatsen), Competens (Upplands Väsby, Vällingby och Högdalen) samt Lernia (5 enheter inom Stor-Stockholmsområdet). Flertalet av SFI-eleverna väljer Eductus enhet i Täby, ett inte obetydligt antal väljer Folkuniversitetet som har en stor andel akademiskt utbildade studerande och hos de andra fyra skolorna går ett fåtal sfi-elever. I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under våren varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.:

8 8(19) Samordning av policys och rutiner. Tillsyn av leverantörernas skolor. Tillsynsarbetet har delats upp så att KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet och övriga kommuner i 7-gruppen tillser två enheter vardera. Verksamhetsbesök har gjorts på skolor där 7-gruppen endast har ett fåtal elever, alla rektorer/utbildningsledare i 7-gruppen deltar för att orientera sig om skolenhetens arbete. Under våren har tre Dialogmöten hållits. Fortsatt följt upp lärarbehörigheten Konsoliderat samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Eductus för koordinering/uppföljning av det arbete som sker av bägge parter vad avser individer som antingen är flyktingar (AF ansvarar för samordningen) och andra nyanlända som deltar i arbetsmarknadsaktiviteter gm AF parallellt med sina SFI-studier. Säkerställt öppethållande under sommaren för sfi-elever som vill studera utan sommaruppehåll (och i enlighet med förordningskrav att bedriva SFI-undervisning kontinuerligt under året). Samtliga SFI-skolor har haft sommaröppet. Uppdaterat rutinhandboken för 7-gruppens avtalspartners. Följt upp och spritt erfarenheter av förbättringsarbete. Anordnarna har sökt statliga anslag (genom Skolverket) för förbättring av SFIverksamheten och flera av anordnarna ha fått medel tilldelade. Det har varit mycket givande att låta anordnarna redovisa sina erfarenheter på våra dialogmöten, både för beställande kommuner och andra SFI-anordnare. Ansökningar för 2014 har gjorts inom områdena: o Eductus: sökt för flippat klassum, 2C och 2D o SFI för synsvaga, skrivfärdighet på IPads, Distans och webbstöd, bokcirklar med inläst text på CD, reflektion kring lärande, loggbok o Lernia: Formativ bedömning, modersmålsstödjare o Folkuniversitetet SFI app arbeta med metoder studieväg 2 o Competens: SFI-intro sluss-intro 14 dagar och sluss upp till 2 månader. Spridning av möjligheten att delta i samhällsorientering för en utökad grupp av invandrare, utöver den ursprungliga gruppen flyktingar som enligt lag har rättighet att delta. Planerat en aktivitet under hösten tillsammans med SFIanordnarna, en heldag om betyg och bedömning inom SFI. Kommer att genomföras den 17 oktober SFI-bonus upphör vid halvårsskiftet med övergångsregler för de som påbörjat SFI-studier under tiden bonus kunde fås. 7-gruppen följer ett intressant projekt, BAS-projektet med Södertälje som primus motor för projektet. Det handlar om dels att använda en speciell pedagogik dels en anpassad sfi för invandrade personer med låg skolbakgrund (1-5 år). Ansatsen är att om möjligt etablera en BAS-nod eller fler för elever i 7-gruppens kommuner.

9 9(19) Inriktnings- och effektmål Betygsutfall Betygsutfallet för gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2014 visas i bilaga 1, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg jämfört med jämförbar period V13 har: minskat med 2 %-enheter för Danderyd till 80%, loka hög minskning som förra delårsrapporten ökat i Täby med 3 %-enheter minskat med hela 5 %-enheter i Vallentuna ökat med 3 %-enheter i Vaxholm. Minskningen kan möjligen fortfarande hänföras till införandet av Vux12 med nya kurser. En jämförelse över tiden visas i tabellen nedan och det kan noteras att det mycket goda resultatet under läsåret (rapporterat i årsrapporten 2012) inte har hållit i sig. Årsrapporten 2013 med statistik för läsåret (dvs inkl. H12) visar att den höga nivå 86% från läsåret innan minskade med 2 %-enheter, men att resultaten för hela KCNO sedan sjunkit i medel med 2 %-enheter till 82%. Andelen ej godkända under målnivån 85% återfinns dock hos flera anordnare; ABF 72%, Hermods (70%), Infokomp 63% och NTI 63%. Hermods, Infokomp och NTI levererar huvudsakligen distansutbildning där lägre betygsresultat kan noteras överlag. Dessa resultat följs upp vid tillsynsbesök hos respektive anordnare. Betyg, andel godkända (%), gymnasial utbildning per kommun jämfört med tidigare år eller perioder. Gymnasial, andel betyg G/E eller högre (%) Lå Lå Kommun V12 V13 V Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO

10 10(19) Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2014 jämfört med tidigare perioder visas i tabellen nedan för KCNO totalt. Resultaten i svenska håller samma som tidigare Svenska som andra språk visar något sämre utfall än jämförbar period förra året. Engelska har förbättrats markant, 5 %-enheter (litet underlag dock) Matematikresultaten är liksom rapporterat i senaste rapporten inte tillräckligt bra, även om resultaten jämfört med andra liknade kommuner för Ma2 har förbättrats väsentligt, från (ett mycket lågt) 45% till 58% Vuxtio-gruppen har satt förbättring av Matematikresultaten i fokus och prövar olika vägar för att höja resultaten; kurstider på 5 veckor har tagits bort helt så numera får inga kurser vara kortare än 10 veckor, orienteringskurser för att överbrygga övergången till det nya kurssystemet i matematik inom Vux12 genomfördes då Vux12 infördes (1/7 2012) mm (se i fokus i denna rapport). Gymnasiala <70% 70-80% >80% Kurs V12 V13 Antal betyg/andel >G/E Lå MaA / Ma1a-c V14 83% 60% 68% 72% 64% 58% 57% MaB / Ma2a-c % 66% 59% 69% 42% 55% 58% SvA/Sv % 72% 69% 69% 73% 70% 71% SAS A/ SVA % 69% 69% 79% 75% 79% 73% EnA / En % 77% 81% 78% 80% 78% 85%

11 11(19) Betygsutfallet för grundläggande vuxenutbildning våren 2014 visas i bilaga 2, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg är för samtliga kommuner väsentligt högre än på helårsbasis 2011, och högre än målnivån 80% - se tabell nedan. Samtliga anordnare ligger över 80% och den största anordnaren (Eductus) på 99% Betyg, grundläggande utbildning per kommun jämfört med tidigare perioder eller år. Det är synnerligen glädjande att kunna konstatera att de goda trenden med starkt förbättrade resultat håller i sig med resultat långt över målnivån 80%. Kommun Lå Lå V12 V13 V14 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm (få) Totalt KCNO Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2014 jämfört tidigare år eller period, KCNO totalt. Också här kan vi generellt mycket goda resultat. Grundläggande <70% 70-80% >80% Kurs V12 V13 V14 Antal betyg/andel >G Ma1050 / GRNMAT SVA1050 / GRNSVA2 77% 71% 56% 89% - 100%, få % 80% 83% 93% 80% 95% EN1050 / GRNENG % 65% 72% 68% 100% 95% De stora förbättringar som vi ser för studier på grundläggande nivå kan nog i första hand hänföras till införandet av delkurser på grundläggande nivå. För grundläggande matematik finns det 3 delkurser med 200p vardera, för svenska som andra språk 3 delkurser á 150p samt för engelska 4 delkurser á 100p vardera d.v.s. 600p i matematik, 450p i svenska och 400p i engelska

12 12(19) för de som gå alla delkurser. Betygsstatistiken visas för enbart den avslutande delkursen som ger betyg på hela kursen.

13 13(19) Betygsutfallet för sfi-studier våren 2014 och 2013 visas nedan. SFI har liksom övriga studieformer också betygsskalan A-F. Alla elever ska lämna med godkända betyg så betyget F används i princip inte. Vid en jämförelse mellan de två perioderna så ser man att betygsfördelningen är närmast identisk liksom andelen elever per kursnivå även om andelen 2C betyg sjunkit en del och att det finns en ökning av andelen 3D. V14 Betyg, elever folkbokförda i KCNOkommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A 1 1 0% 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 13% 28% 28% 29% V13 Betyg, elever folkbokförda i KCNOkommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A % 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 10% 17% 31% 38%

14 14(19) Antal elever (unika individer) Antalet elever under första halvåret 2014 redovisas i bilaga 3, liksom en jämförelse med motsvarande period förra året, V13. Gymnasiala kurser, antalet individer i studier upphandlade hos anordnare eller IKE (andra kommuner) har: o Minskat med -10% för Danderyd (-26 elever) o Ökat rejält för Täby (+20%, +120 elever) vilket med 709 elever totalt under våren förklarar det registrerade ekonomiska underskottet o Vallentunas elevvolym har minskat med -8%, -28 elever o Antalet elever från Vaxholms ökat procentuellt mest (+31%, +26 elever) Grundläggande studier. Här har antalet ökat sett till hela KCNO men med Danderyd (+32%, 13 elever) och Täby 12 elever. Antalet SFI-elever har minskat rejält i Vallentuna (-86 elever), från en mycket högt antal V13 (ökning på 59% från V12) till ungefär samma nivå som V12. Antal elever som går hos annan anordnande kommun utanför upphandlingen (IKE) har minskat för alla kommuner utom Täby som har ett ökat antal med 4 individer beviljade gymnasiala studier i annan kommun. Nöjdhet m, resultat av studerandeenkät april-juni 2014 Resultaten från de elevenkäter som gjordes under våren (april-juni) presenteras i ett mycket omfattande material. Enkäten har genomförts av SWECO som har upphandlats för alla Stockholmskommuners räkning. De sista delarna levererades till kommunerna i augusti. Tiden har inte medgivit att analysera materialet till denna delredovisning utan kommer att följas upp vid ett senare tillfälle. Den leverans som SWECO gjort i form av kommun-specifika uppföljningar i KCNOkommunerna bifogas emellertid så att respektive kommun kan sin kommuns resultat. Detta är som sagt bara en del av det mycket omfatande materialet. En länsrapport har utarbetsats och den skickades ut från KSL häromdagen till respektive kommuns Utbildningschef. Övrigt i fokus under första halvåret 2014 Ny personal har rekryterats som ersättning för pensionsavgående SYV (75%) vid årsskiftet. Den nya vägledaren har efter beslut i KCNOs styrgrupp rekryterats på heltid för att också täcka behovet av vägledning inom Lärvux (f.d. Särvux). Rektor och den nya vägledaren har haft möten flera möten med Täbys egenregi Täby Lärvux och också möten med respektive KCNO-kommun för att kartlägga särvuxverksamheten med målet att fastställa hur KCNO ska arbeta med särskild utbildning för vuxna, ett område som tidigare inte ingått i KCNOs verksamhet. Det finns flera frågor som måste klargöras: o Budget, hos KCNO eller i kommunerna? o Beslutsgång vid anvisning av plats?

15 15(19) o Samverkan med Lärvux i Täby? Vem gör vad? Hur kan KCNOs vägledning arbeta för att ge oberoende vägledning? Nytt antagningssystem för Komvux o Periodsystemet med 5 ansökningsperioder under året som KCNO ärvde med den samordnade upphandlingen Vux10 har övergetts. Sedan augusti 2014 gäller att sista ansökningsdag är 8 veckor innan varje kursstart. Leverans underlag till anordnarna ska göras senast 4 veckor innan start (behandlingstid 4 veckor alltså) och den sökande ska kallas senast 2 veckor innan start av anordnaren. o Det nya systemet innebär i förlängningen att KCNO skall bemanna kansliet året runt dvs. ha personal tillgänglig hela sommarperioden istället för de två veckor stängning som tillämpats hittills. Utveckling av katalogtjänsten Freja. En nod där alla upphandlade anordnare matar in sitt kursutbud som därefter filtreras ned till respektive kommun som har IT-stödet Alvis. KCNO som varande den erfarna Alviskommunen har genomfört en betydande arbetsinsats vid implementeringen med konfiguration av systemet tillsammans med leverantören Gotit och med stöd till de nya Alvis-kommunerna i regionen; Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla och Solna som kommer att vara en del av Vux9 men också Salem som har Alvis. Södertälje har också bytt system till Alvis, men har valt att stå utanför det nya antagningssystemet och därmed katalogtjänsten Freja. Andra verksamhetsfrågor som är värda att nämna är: o Nytt passagesystem i bibliotekhuset, lika övriga kommunfastigheter. Medförde en del turbulens med ofrivilligt låsta lokaler mm beroende på ofullkomligheter vid implementeringen från KFast. o Ny växel för KCNO lika det system som finns på kommunens servicecenter har implementerats med avsevärt förbättrad service till våra sökande när de önskar ställa frågor via telefon. Ett lyft för verksamheten! o Förutsättningarna för att modernisera KCNOs webbplats har klargjorts och det kommer att göras en direktupphandling av ombyggnation av webben under hösten. o Omfattande störningar från bygget av det nya kommunhuset, KCNOs närmaste granne. Det har tidvis varit närmast outhärdligt med mycket högt buller från borrningsverksamheten (slitsar inför sågning och sedemera för sprängningsarbeten). KCNOs reaktioner ledde sent omsider till att fönsterglasen mot bygget byttes ut, men så försenat att då hade det värsta bullret avklarats. Personalen i arbetsrum närmast bygget satt tidvis med hörselkåpor på men tvingades vid ett flertal tillfällen arbeta hemifrån istället för på kontoret p.g.a för högt buller. Det är ur arbetsmiljösynpunkt oacceptabelt med så stora störningar- ett synnerligen dåligt förberett upplägg kan man konstatera. Störningar kunde ha begränsats mer om det funnits bättre framförhållning och planering av bygget. o KFast har efter flera års propåer från KCNO påbörjat en uppfräschning av de dusch- och viloutrymmen som finns i anslutning till hörsalen. Detta kommer att medge goda möjligheter för personalen att t.ex cykla till arbetet, ett önskemål sedan länge.

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Uppföljning av vux10/vux 8

Uppföljning av vux10/vux 8 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Rapport Uppföljning av vux10/vux 8 Rapport januari 2013 Camilla Wallström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund och syfte... 5 2.2 Metod

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År 2010 1 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid.

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen 2015-01-29 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter,

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-12-06 DNR UN 2012.208 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-05-19 klockan 16.30, Beda Hallbergs gymnasium Ärende Tid Sid Beslutsförslag Val av protokolljusterare Helen Billström (M) 1 Information

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse 2012:28 Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux en jämförelse MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-15 2012/54-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-01 A2012/857/A A2012/1469/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer