OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN ) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN."

Transkript

1 Ärende 6

2 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Utbildningsnämnden tackar för informatione Ärendet i koéhet Elisabeth Johansson informerar utifrån KCNO:s delårsrapport för zor3. Yrkanden Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att utbildningsnämnden tackar fär informationen. Propositionsordning Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på sitt egetyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Delårsrapport KCNO zor3 Expedieras till Akten OJUSTERAT Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Elisabeth Johansson informerar utifrån Kunskapscentrum Nordost, KCNO:s delårsrapport för Handlingar 1. Delårsrapport Kunskapscentrum Nord ost, KCNO Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2013 Marie Truedsson - Eva Lod Enhetschef Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

4 DELÅRSRAPPORT Jan-juni (18) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2013 Sammanfattning Sammanfattning görs av respektive kommun utifrån den egna kommunens perspektiv. I fokus, kommentarer Gemensam vuxenutbildningsregion samt samverkan mellan Vux10 och Vux8= Vux18 Aktiviteterna som koordineras av KSL, Kommunförbundet Stockholms län, finns redovisat på KSLs webbplats. Här ges en sammanfattning i punktform av aktiviteter som pågått under första halvåret: Upphandling av gemensam enkät samtliga Stockholmsregionens 26 kommuner, både för Komvux och SFI med första enkätgenomförande under hösten Upphandlad utförare är SWECO. Program för gemensam observation/utvärdering av kvaliteten hos utbildningsanordnare för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har genomförts av den av Stockholmsregionens anställde utvärderare med Botkyrka kommun som huvudman för anställningen. Under första halvåret så ha sex anordnare utvärderats (alla egenregiverksamhet). Rapporterna publiceras efter hand på KSLs webbplats. Förfrågan om nästa steg i utveckling av en gemensam vuxenutbildningsregion har lagts ut av KSL till samtliga kommuner med specifika frågor om hur respektive kommunala nämnd ansvarig för vuxenutbildningen vill arbeta vidare med den gemensamma vuxenutbildningsregionen. Ett presidium genomförs den 29 augusti 2013 för diskussion om hur arbetet ska formeras. KCNO kommer att lämna ett samordnat svar till KSL i frågan. Genom KSL antogs i slutet av 2012 en ny överenskommelse inom SFX. En ny anordnare av SFX- utbildning etablerades också under senare delen av 2012 (IT med Tyresö som huvudman). Övriga SFXutbildningar finns för bussförare (Tyresö), företagare (Botkyrka), hantverkare (Haninge), ingenjörer (Stockholm/Järfälla), lastbilsförare (Stockholm), medicinsk personal (Södertälje), pedagoger (Stockholm) samt jurister ekonomer och samhällsvetare (Stockholm). Alltså sammanlagt 9 anordnare i nuläget.

5 2(15) Ett av resultatmålen inom KSL för en gemensam vuxenutbildningsregion är att genomför en gemensam upphandling av vuxenutbildning som samtliga kommuner som vill kan delta i. Diskussioner pågår inom styrgruppen för en gemensam vuxenutbildningsregion och arbetsmarknadsberedningen på KSL om hur arbetet ska genomföras och vilken tidsplan som är möjlig. En viktig pusselbit för att förverkliga en gemensam vuxenutbildningsregion är att dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom framförallt Vux10-gruppen (Stockholm, KCNO, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg, Upplands Väsby), men också Vux8 (Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem, Södertälje, Värmdö). Vux10 s avtal gäller sedan 1/ och Vux8 med samma avtalsvillkor som Vux10 sedan 1/ De bägge avtalsgrupperna har koordinerats så att framtida upphandlingar kan göras gemensamt om så önskas med start på ny avtalsomgång 1/ Vux10 har under våren 2013 utökat sin samverkan med Vux8 med målet att både effektivisera och öka kvaliteten i verksamheten. De båda grupperna samverkar numera inom flera områden: utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitetshjul mm samordnat tillsynsarbete mall för årsrapporter från anordnarna och analys/återkoppling till anordnarna gemensam portal för kommunikation. I mitten av halvåret 2013 infördes användningen av Dropbox för att dela arbetsdokument, men möjligheten att använda sig av Dropbox finns inte för alla Vux18- kommuner på ett enkelt sätt så Stockholms kommun har under halvåret arbetat med att göra en webbaserad applikation, som hittills används internt inom Stockholms Stad för att dela dokument, göra tillgänglig för samtliga inom Vux18. Applikationen kommer att tas i bruk efter utbildning i augusti Gemensamt kalendarium med schemaläggning av diverse aktiviteter Gemensam planering och genomförande av Dialogmöten med upphandlade anordnare, 5 ggr per år. Gemensam mässa för Vuxenutbildningen. Årets mässa genomförs i Kulturhuset i Stockholm den 1+2 oktober Det ska noteras att ett samarbete med så många parter (15 parter inom Vux18) ställer stora krav på samordning. Vux10 har valt att i nuläget inte samverka med Vux8 vad gäller avtalsuppföljning (enskilda möten med varje anordnare årligen för uppföljning av viktiga avtalsparametrar) liksom arbetet med Lärlingsutbildning (beskrivs mer ingående nedan). Det finns också en del samordnade aktiviteter för studie-och yrkesvägledare som görs enbart inom Vux10.

6 3(15) Gällande avtal, två avtal gällande från 1 juli 2011 Inom avtalen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning så samverkar KCNO med ytterliggare 6 kommuner i det som kallas Vuxtio med 22 leverantörer. I fokus för arbetet detta arbete kan en del viktiga händelser eller aktiviteter listas i punktform, utöver den ovan beskrivna samordningen som görs inom Vux18=Vux10+Vux8: samordning av policys av rutiner. åtgärder inom matematundervisningen för att uppnå bättre resultatanpassning av kurslängder (anpassning av kurslängd, utökad användning av tester, påböraj arbete med att utveckla instrument för självtester, användning av orienteringskurser, öka fokus på matematik vid tillsyn samt uppmana anordnare att utveckla matematiklärarnas kompetens att undervisa vuxna. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som huvudarrangör genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativts stöd till Vuxenutbildningen. samordnad utveckling av lärlingsplatser. Beskrivs separat nedan mer i detalj. förlängning av samtliga avtal inom Komvux med det första förlängningsåret (av två möjliga), gällande 1/ / beviljat prisreglering enligt avtal till de anordnare som begärde detta i tid (7 av 22 anordnare). Prisökningen är 1,76% f.o.m. 1/ genomfört en rad extra tillsynsbesök samt möten med Hermods på alla nivåer gällande yrkesutbildningen på byggsidan (träarbetare, plattsättare, målare, murare) i Vällingby (Vinsta). Detta har resulterat i en rad åtgärder för förbättring av utbildningskvaliteten. Förbättringarna har gällt flera områden såsom; lärartillgänglighet och lärarkompetens, ledningsstrukturen och administrativ kapacitet. Hermods har svarat upp till de begärda åtgärderna genom en omfattande handlingsplan och ärendet inklusive den förstärkta tillsynen har avslutats. genomfört en rad extra tillsynsbesök samt möten med Ultra Education (senare bytt juridiskt namn till JB Gymnasiet Mitt AB, nu med avtal med Vux10 gm JB Kompetens efter JB Educations konkurs i juni 2013) på alla nivåer gällande yrkesutbildningen till svetsare i Vällingby (Vinsta) samt Spånga (Lunda). Utbildningen som startade i augusti 2012 har sedan etableringen brottats med bristande kvalitet och i juni 2013 tog Vux10 (samt Vux8) beslutet att stoppa antagningen av fler elever både till aug13 och okt13, med begäran av reformering av utbildningen för prövning i september om huruvida utbildningen kan öppnas för ny antagning i januari Beslutet föranleddes av att de av skolan utlovade förbättringarna inte har infriats. Påkallade åtgärder har gällt såväl

7 4(15) lärarkompetens, lokaler (arbetsmiljö och säkerhet), utrustning samt skolledning. avtalet med Tibble Vuxenutbildning avslutades per 30/6 på anordnarens egen begäran. överföring av avtal för komvux-utbildning mellan samtliga beställarkommuner inomvux10 och avtalspart Ultra Education (JB Gymnasiet Mitt AB) till JB Kompetens AB. Överföringen gjordes innan JB Education gick i konkurs den 12 juni 2013 på begäran av anordnaren. Överföringen godkändes av samtliga beställarkommuner när Academedia Eductus tillkänngav att de avsåg att köpa JB Kompetens för att driva vuxenutbildningsavtalen vidare under samma villkor och också gav skriftliga garantier för detta. Vidare händelseutveckling när JB Education gick i konkurs var att Academedia i förhandlingar med konkursförvaltaren drog tillbaka sin intention att köpa JB Kompetens och företaget såldes istället till Thoren-gruppen, an annan stor privat aktör på utbildningsområdet. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Avtalsförlängning med första förlängningsåret (1/ /6 2014), meddelades under våren till sju av åtta anordnare. SFIavtalet med Didaktus förlängdes ej eftersom de inte har haft några sökande under de 2 första avtalsåren. Avtal upprätthålls härmed med sju anordnare; Eductus (skolenheter i Täby, Sollentuna samt Stockholm på Odenplan och Medborgarplatsen), Folkuniversitetet (Odenplan), Hermods (Solna, samt Stockholm på Olof Palmes gata samt på Globenområdet), Infokomp (Sollentuna och Stockholm vid Medborgarplatsen), Miroi (Solna), Competens (Upplands Väsby, Vällingby och Högdalen) samt Lernia (5 enheter inom StorStockholmsområdet). Flertalet av SFI-eleverna väljer Eductus enhet i Täby, ett inte obetydligt antal väljer Folkuniversitetet som har en stor andel akademiskt utbildade studerande och hos de andra fyra skolorna går ett fåtal sfi-elever. I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under våren varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys och rutiner. tillsyn av leverantörernas skolor. Tillsynsarbetet har delats upp så att KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniveritetet och övriga kommuner i 7-gruppen tillser minst två enheter vardera. under våren har två Dialogmöten hållits. sett över möjligheten att gå direkt till SAS1 efter sfi- numera i den nya betygsskalan kan man göra det om man har betyg A eller B (efter test) tidigare VG.

8 5(15) Följt upp lärarbehörigheten och tillsett att icke-behöriga lärare inte får undervisa (deadline för tidigare dispenser är 1 september 2013). Lärarbehörigheten och ämnesbehörigheten (Svenska 2, min 30 hp) kan ses i nedanstående tabell. Avtalspart Lärarbehörighet Ämnesbehörighet Mål 2015 Competens U-V 100 % 100 % Eductus 73 % 73 % 100 % Folkuniversitetet 89 % 100 % 100 % Hermods 100 % 80 % 100 % Infokomp 66 % 78 % 100 % Lernia 92 % 97 % 100 % Miroi 100 % 100% Förstärkt uppföljning av Eductus i Täby dels med avseende på lärarbehörighet, dels ledningsstrukturen. Skolan har nu en ny skolledare sedan mitten av våren och omflyttning har skett i lärargruppen mellan Eductus enheter i Täby och Sollentuna. Gjort flera ansatser att förbättra/utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Eductus för koordinering/uppföljning av det arbete som sker av bägge parter vad avser individer som antingen är flyktingar (AF ansvarar för samordningen) och andra nyanlända som deltar i arbetsmarknadsaktiviteter gm AF parallellt med sina SFI-studier. Samarbetet har försvårats bl.a. p.g.a personalomflyttningar på Arbetsförmedlingen. Säkerställt öppethållande under sommaren för sfi-elever som vill studera utan sommaruppehåll (och i enlighet med förordningskrav att bedriva sfi-undervisning kontinuerligt under året). Samtliga sfiskolor har haft sommaröppet. Uppföljning av resultatet av sommarundervisningen kommer att göras. Sammanställt/uppdaterat en rutinhandbok för 7-gruppens avtalspartners. Det bör också nämnas att flera anordnare har sökt statliga medel (genom Skolverket) för förbättring av sfi-verksamheten. Ansökningar har gjorts inom områdena: Starta eget-spår; teknisk digitalisering i form av smartbord, datorer och läsplattor; hörförståelse genom att använda radiokanalen P; program för introduktionen av SFI elever; Digitalisering; Att skapa en ny lärplattform; Uttalsundervisning för vissa grupper; Icke traditionella klassrum med inriktning på nivå 1 och 2; Satsning på studiebesök för att ta med samhället mer i undervisningen; Modersmålsstöd; Personalutveckling. Det är i skrivandes stund inte känt huruvida och i så fall i vilken omfattning tilldelning av medel skett.

9 6(15) Lärlingsutbildning Vux10 lämnade i november 2012 in en gemensam ansökan för lärlingsplatser 2013, med Solna som ansökanskommun och på basis av samarbetet inom Vux10. Resultatet var långt över förväntan med beviljande av samtliga sökta platser (469 platser). KCNOs andel i ansökan är 42 platser. Varje plats ger ca 95 tkr i bidrag uppdelat på utbildningskostnad 50 tkr, ersättning till lärlingsföretaget 40 tkr samt 3500 kr/utbildad handledare. De beviljade 469 platserna kan ge drygt 42 Mkr till Vux10-gruppen om alla platser genomförs. För att klara att etablera och genomföra denna stora volym samt att utveckla nya lärlingsplatser inom fler branscher så har Vux10-gruppen upprättat en särskilt överenskommelse inkluderande anställningen av en projektledare per augusti/september Huvudmannaskapet hålls av Solna Stad och överenskommelsen reglerar kostnadsfördelningar, principer för redovisning av lärlingsplatser till Skolverket genom Solna etc. Överenskommelsen gäller t.o.m. 30 juni 2015 d.v.s inkluderande sista förlängningsåret inom gällande komvuxavtal inom Vux10-gruppen. Antalet lärlingar har ökat sedan antagning av de första lärlingarna under I juni 2013 rapporterade KCNO 24 lärlingar (12,6 årsplatser) i studier under jan-juni 2013 och rekvirerade därmed 1100 tkr från Solna kommun (Solna är mottagare av alla lärlingsmedel från Skolverket). Av dessa medel ugör utbildningskostnaden 628 tkr, ersättning till företag 441 tkr samt 31 tkr i kostnad för handledarutbildning. Prognosen för KCNO för 2013 är att kunna nyttja 23 årsplatser av tilldelade 42 platser, vilket motsvarar den prognos som låg till grund för ansökan (men tilldelningen var som sagt generösare- alla sökta 42 platser beviljades ). Medlen fördelas efter behov d.v.s. alla sökande kan beredas plats och då behöver medlen inte fördelas per KCNO-kommun enligt gängse fördelningsprincip. Yrkesvux KCNO tilldelades efter ordinarie ansökan inför 2013 totalt 55,4 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Under den senare delen av våren frigjorde regeringen ytterligare 7000 platser för 2013 och efter ny ansökan så tilldelades KCNO 52,7 platser (beslut i juni). Varje plats genererar 50 tkr i bidrag, totalt alltså 5405 tkr. Fördelningen inom KCNO kommer inte att som tidigare år fördelas med gängse %-fördelning vilket inte fördelas till respektive kommun enligt fastlagda %-satser (baserat på befolkningsmängd, samma fördelning som används för KCNOs administration). Anledning är att de medel som ges som statsbidrag för Yrkesvux 2013 skall enligt anvisningar från Utbildningsdepartementet endast ges i den mån tilldelade medel motsvarar kostnader utöver den kommunala budgeten. För att då nyttja alla medel som tilldelats så kommer fördelning ske inom KCNO för att täcka kostnader underskott på den kommunala budgeten i den mån det kan hänföras till yrkesvux-kostnader.

10 7(15) Prognosen är att detta kommer att medföra att Vallentuna tilldelas mer än reguljär %-sats och Danderyd mindre eftersom antal sökande till yrkesutbildning är få i Danderyd med den högsta efterfrågan i Vallentuna. Efterfrågan i Täby och Vaxholm kommer förmodligen på årsbasis ungefärligen motsvara tilldelning enligt gängse %-fördelning. Inom KCNO-kommunerna så har den stora efterfrågan på yrkesutbildning i Vallentuna i kombination med en underbudgetering av medel för vuxenutbildningen resulterat i att inga beviljanden gjorts inför start period 4 (augusti-start). Detta för att inte överbelasta YV-budgeten på helårsbasis.

11 8(15) Inriktnings- och effektmål Betygsutfall Betygsutfallet för gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2013 visas i bilaga 1, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg har minskat med 2 %-enheter för Danderyd, Täby och Vallentuna jämfört med jämförbar period VT12 och med 6 %-enheter för Vaxholm. Minskningen kan förmodligen hänföras till införandet av Vux12 med nya kurser. En jämförelse över tiden visas i tabellen nedan och det kan noteras att det mycket goda resultatet under läsåret (rapporterat i årsrapporten 2012) inte har hållit i sig. Årsrapporten 2013 med statistik för läsåret (dvs inkl HT12) kommer att ge indikation på om den goda trenden med förbättrade resultat kan ses också med Vux12-kurserna. Andelen ej godkända under målnivån 85% återfinns dock hos några anordnare; ABF 71%, Eductus 67% (ganska få betyg), Hermods (68%), Infokomp 79%, Jensen 72% och NTI 74%. Hermods, Infokomp, Jensen och NTI levererar huvudsakligen distansutbildning. Dessa resultat följs upp vid tillsynsbesök hos respektive anordnare. Betyg, andel godkända (%), gymnasial utbildning per kommun jämfört med tidigare år eller perioder. Kommun Lå VT 2012 VT 2013 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO

12 9(15) Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2013 jämfört med tidigare perioder visas i tabellen nedan för KCNO totalt. Resultaten i svenska och engelska har förbättrats, svenska som andra språk visar något sämre utfall än jämförbar period förra året. Matematikresultaten är liksom rapporterat i senaste rapporten inte tillräckligt bra, även om resultaten jämfört med andra liknade kommuner är bättre eller i samma nivå. Vuxtio-gruppen har satt förbättring av Matematikresultaten i fokus för 2013 och prövar olika vägar för att höja resultaten; kurstider på 5 veckor har tagits bort helt så numera får inga kurser vara kortare än 10 veckor, orienteringskurser för att överbrygga övergången till det nya kurssystemet i matematik inom Vux12 genomfördes då Vux12 infördes (1/ ) mm (se i fokus i denna rapport). Vi ser i statistiken att speciellt resultatet i Ma2 (jämförs med den gamla kursen MaB) visar synnerligen svaga resultat, ett bevis för att övergången mellan det gamla och det nya systemet är problematiskt. Gymnasiala <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Vt2013 Antal betyg/andel >G MaA / Ma1a-c % 60% 68% 72% 64% MaB / Ma2a-c % 66% 59% 69% 42% Sv A / Sv % 72% 69% 69% 73% SAS A / SAS % 69% 69% 79% 75% EnA / En % 77% 81% 78% 80%

13 10(15) Betygsutfallet för grundläggande vuxenutbildning våren 2013 visas i bilaga 2, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg är för samtliga kommuner väsentligt högre än på helårsbasis 2011, och högre än målnivån 80% - se tabell nedan. Samtliga anordnare ligger över 80%. Betyg, grundläggande utbildning per kommun jämfört med tidigare perioder eller år. Det är synnerligen glädjande att kunna konstatera att de goda trenden med starkt förbättrade resultat håller i sig med resultat långt över målnivån 80%. Grundläggande, andel betyg G eller högre Kommun Lå vt12 vt13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2013 jämfört tidigare år eller period, KCNO totalt. Också här kan vi generellt mycket goda resultat. Grundläggande <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Vt2013 Antal betyg/andel >G Ma1050 / GRNMAT % 71% 56% 89% - SVA1050 / GRNSVA % 80% 83% 93% 80% EN1050 / GRNENG % 65% 72% 68% 100% De stora förbättringar som vi ser för studier på grundläggande nivå kan nog i första hand hänföras till införandet av delkurser på grundläggande nivå. För grundläggande matematik finns det numera 3 delkurser med 200p vardera, för svenska som andra språk 3 delkurser á 150p samt för engelska 4 delkurser á 100p vardera d.v.s. 600p i matematik, 450p i svenska och 400p i engelska för de som gå alla delkurser. Betygsstatistiken visas för enbart den avslutande delkursen som ger betyg på hela kursen.

14 11(15) Betygsutfallet för sfi-studier våren 2013 och 2012 visas nedan. SFI har liksom övriga studieformer också betygsskalan A-F. Alla elever ska lämna med godkända betyg så betyget F används i princip inte. Steget mellan 2 betygsnivåer och upp till 5(6) nivåer är stort och de går inte att göra en direkt jäförelse mellan de två skalorna eftersom det är nya kursplaner med delvis ändrade betygskriterier, men i grova drag kan man nog säga att motsvarigheten till betygsnivåerna A och B inte fanns i det gamla systemet. Vid en jämförelse mellan de två perioderna så ser man att knappt 70% av betygen i den nya skalan är D eller E jämfört med 75% på G-nivå i det gamla systemet, indikerande att den gamla nivån för godkänt betyg motsvaras av D eller E i den nya skalan, och på samma sätt att betyget VG motsvaras av B och C-betyg. V13 Betyg, elever folkbokförda i KCNO-kommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A % 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 10% 17% 31% 38% 100% V12 Kurs G VG %VG Totalt 1A % 9 1B 6 0 0% 6 2B % 71 2C % 100 3C % 61 3D % 110 Totalt % % 25% Av de totalt 315 satta SFI-betygen så står Eductus för 86% (271 betyg), Folkuniversitet har satt 34 betyg (11%) och övriga bara 10 betyg (3%) i detta fall Hermods (4 betyg), Lernia (4 betyg) och Competens (betyg).

15 12(15) Antal elever (unika individer) Antalet elever under första halvåret 2013 redovisas i bilaga 3, liksom en jämförelse med motsvarande period förra året, VT12. Gymnasiala kurser, upphandlade anordnare har minskat marginellt (-30 individer, -2%) Antal elever som går hos annan anordnande kommun utanför upphandlingen (IKE). Ökat marginellt totalt för KCNO, men signifikativt för Vallentuna (från 12 till 18 individer) som har viss ekonomisk betydelse (IKE är i regel lite dyrare än upphandlad verksamhet). Lika stor minskning ses för Vaxholm, från 12 till 6 elever. Generellt sett ökning av antalet elever för grundläggande +46 elever från nivån 215 VT12, i alla kommuner utom Danderyd. Antalet SFI-elever har ökat kraftigt jämfört med motsvarande period förra året för Täby och i synnerhet Vallentuna, en ökning som belastar en redan ansträngd budget.

16 Bilaga 1. betyg, gymnasial vuxenutbildning, jan-jni 2013 (ur betygsdatabasen per ) Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt % >G ABF % Eductus % Consensus få Competens % Didaktus % Folkuniversitetet % Hermods % Sthlm Hotell o Rstaurang % Infokomp % Jensen % KUI % Lernia % LF få Lärgården % Miroi % MedLearn % NTI % Omsorgslyftet få Stadsmissionen få SVOK få Sweja få Yrkesplugget % Ultra/JB % Totalt % 14% 13% 19% 19% 18% 18% 19% 12% 16% 22% 16% 15% 19% 46% 13% 15% 23% 15% 19% 14% 28% 19% 17% 17% 10% 16% 21% 7% 13% 15% 21% 16% 17% 18% >Godkänt 82% 81% 86% 79% 82%

17 14(15) Bilaga 2. Betyg grundläggande vuxenutbildning VT13, fr databasen per Ett fåtal betyg (18 st) i den gamla serien (IG, G, VG) har ej medtagits i statistiken Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot % >G ABF % Eductus % Competens få Hermods få Infokomp få Lernia få Kungsholmens Utb Centrum få Stadsmissionen få Totalt % 2% 9% 16% 23% 41% 9% 1% 4% 17% 23% 49% 0% 6% 23% 13% 47% 11% 0% 24% 24% 12% 35% 6% 1% 6% 18% 20% 46% 8% >Godkänt 91% 93% 89% 94% 92%

18 15(15) Bilaga 3 Antal elever, unika individer Antal elever VT13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO IKE från Övriga Totalt kommuner Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) Tagit bort elever med end prövning Gymnasiala kurser Gymnasiala IKE från KCNO Grundläggande kurser Grundläggande IKE från KCNO SFI, avtalade skolor SFI, IKE fr KCNO SFX, IKE fr KCNO Differens i % VT13-VT12 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) IKE från Övriga kommuner Gymnasiala kurser -8% -1% 5% -20% -2% -39% -4% Gymnasiala IKE från KCNO 25% 0% 50% -50% 5% Grundläggande kurser -3% 24% 15% 18% 17% 0% 16% Grundläggande IKE från KCNO 75% 100% 157% SFI, avtalade skolor -1% 17% 59% -9% 20% 48% 21% SFI, IKE fr KCNO -44% 10% 67% 0% SFX, IKE fr KCNO -17% 17% 0% 0% IKE=Interkommunal Ersättning, dvs elever som beviljats att studera genom en annan kommun (huvudman) Totalt -5% 7% 21% -16% 6% -13% 6%

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-26 75 Informationsärende: Betygsresultat Vt-14 (UN 2014.084) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-29 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 121011 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX INLEDNING OCH SYFTE Inom Stockholms län pågår sedan 2001 ett samarbete kring svenskundervisning

Läs mer

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (16) 2012-09-13 Handläggare: Pille Pensa-Hedström 08-508 35 449 Anna Sundbom 08-508 35 455 Eva Hellstrand 08-508 35 546 Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 19.00 21.00 Beslutande Björn Furugren Beselin, ordförande (C). Zarah Sjökvist (M), Birgitta Karlsson (KD), Johan Skog (M), Märta

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna Utbild ningsnä mndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-06-04 11 (17) 5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna gymnasium (UN 2012.204) Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Roland Beijer, utbildningschef, Annika Hellberg,

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-04-09 DNR BUN 2014.085 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barnomsorg

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-05-06 DNR UN 2015.036 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Utvärdering av SFX April-juni 2011

Utvärdering av SFX April-juni 2011 Utvärdering av SFX April-juni 211 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (9) Sammanfattning Denna undersökning har gjorts av Arlen Herrera, student på Södertörns Högskola, på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-22 65 Uppdrag: Utreda programutbudet på Vallentuna gymnasium (UN 2014.082) Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-26 74 Informationsärende: Utredning av programutbudet på Vallentuna gymnasium (UN 2014.082) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare (sfi) Svenska för invandrare (sfi) På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37)

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37) Utbild ni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-09-04 e (13) 967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016 Beslut Dnr 2015:01604 1 (6) Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016 Beslut Skolverket beslutar med stöd av förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Uppföljning vuxenutbildning mars

Uppföljning vuxenutbildning mars ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hellstrand Eva Datum 217-3-22 Diarienummer AMN-217-95 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning vuxenutbildning mars Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 17 Lika möjligheter till utbildning (UN 2015.024) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016 Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 Tilltr ädande ungdomar

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE EVA HELLSTRAND BILAGA 2 DNR AMN 2011-0110-1.2 SID (19) 2013-02-04 Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2 2017-08-11 Sammanfattning Under första halvåret 2017 har implementering av auktorisationssystemet påbörjats med ansökningar och

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-02-18 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1. Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-04-02 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx KOMMUNFÖRBUNDS STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 20B8-12- 16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Dnr: 2007/0064 För kännedom: Till: vfz2t Nämnd med ansvar för vuxenutbildningen Förvaltningschef med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-05-27 DNR KS 2014.204 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nyemission

Läs mer