OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN ) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN."

Transkript

1 Ärende 6

2 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Utbildningsnämnden tackar för informatione Ärendet i koéhet Elisabeth Johansson informerar utifrån KCNO:s delårsrapport för zor3. Yrkanden Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att utbildningsnämnden tackar fär informationen. Propositionsordning Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på sitt egetyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Delårsrapport KCNO zor3 Expedieras till Akten OJUSTERAT Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Elisabeth Johansson informerar utifrån Kunskapscentrum Nordost, KCNO:s delårsrapport för Handlingar 1. Delårsrapport Kunskapscentrum Nord ost, KCNO Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2013 Marie Truedsson - Eva Lod Enhetschef Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

4 DELÅRSRAPPORT Jan-juni (18) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2013 Sammanfattning Sammanfattning görs av respektive kommun utifrån den egna kommunens perspektiv. I fokus, kommentarer Gemensam vuxenutbildningsregion samt samverkan mellan Vux10 och Vux8= Vux18 Aktiviteterna som koordineras av KSL, Kommunförbundet Stockholms län, finns redovisat på KSLs webbplats. Här ges en sammanfattning i punktform av aktiviteter som pågått under första halvåret: Upphandling av gemensam enkät samtliga Stockholmsregionens 26 kommuner, både för Komvux och SFI med första enkätgenomförande under hösten Upphandlad utförare är SWECO. Program för gemensam observation/utvärdering av kvaliteten hos utbildningsanordnare för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har genomförts av den av Stockholmsregionens anställde utvärderare med Botkyrka kommun som huvudman för anställningen. Under första halvåret så ha sex anordnare utvärderats (alla egenregiverksamhet). Rapporterna publiceras efter hand på KSLs webbplats. Förfrågan om nästa steg i utveckling av en gemensam vuxenutbildningsregion har lagts ut av KSL till samtliga kommuner med specifika frågor om hur respektive kommunala nämnd ansvarig för vuxenutbildningen vill arbeta vidare med den gemensamma vuxenutbildningsregionen. Ett presidium genomförs den 29 augusti 2013 för diskussion om hur arbetet ska formeras. KCNO kommer att lämna ett samordnat svar till KSL i frågan. Genom KSL antogs i slutet av 2012 en ny överenskommelse inom SFX. En ny anordnare av SFX- utbildning etablerades också under senare delen av 2012 (IT med Tyresö som huvudman). Övriga SFXutbildningar finns för bussförare (Tyresö), företagare (Botkyrka), hantverkare (Haninge), ingenjörer (Stockholm/Järfälla), lastbilsförare (Stockholm), medicinsk personal (Södertälje), pedagoger (Stockholm) samt jurister ekonomer och samhällsvetare (Stockholm). Alltså sammanlagt 9 anordnare i nuläget.

5 2(15) Ett av resultatmålen inom KSL för en gemensam vuxenutbildningsregion är att genomför en gemensam upphandling av vuxenutbildning som samtliga kommuner som vill kan delta i. Diskussioner pågår inom styrgruppen för en gemensam vuxenutbildningsregion och arbetsmarknadsberedningen på KSL om hur arbetet ska genomföras och vilken tidsplan som är möjlig. En viktig pusselbit för att förverkliga en gemensam vuxenutbildningsregion är att dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom framförallt Vux10-gruppen (Stockholm, KCNO, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg, Upplands Väsby), men också Vux8 (Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem, Södertälje, Värmdö). Vux10 s avtal gäller sedan 1/ och Vux8 med samma avtalsvillkor som Vux10 sedan 1/ De bägge avtalsgrupperna har koordinerats så att framtida upphandlingar kan göras gemensamt om så önskas med start på ny avtalsomgång 1/ Vux10 har under våren 2013 utökat sin samverkan med Vux8 med målet att både effektivisera och öka kvaliteten i verksamheten. De båda grupperna samverkar numera inom flera områden: utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitetshjul mm samordnat tillsynsarbete mall för årsrapporter från anordnarna och analys/återkoppling till anordnarna gemensam portal för kommunikation. I mitten av halvåret 2013 infördes användningen av Dropbox för att dela arbetsdokument, men möjligheten att använda sig av Dropbox finns inte för alla Vux18- kommuner på ett enkelt sätt så Stockholms kommun har under halvåret arbetat med att göra en webbaserad applikation, som hittills används internt inom Stockholms Stad för att dela dokument, göra tillgänglig för samtliga inom Vux18. Applikationen kommer att tas i bruk efter utbildning i augusti Gemensamt kalendarium med schemaläggning av diverse aktiviteter Gemensam planering och genomförande av Dialogmöten med upphandlade anordnare, 5 ggr per år. Gemensam mässa för Vuxenutbildningen. Årets mässa genomförs i Kulturhuset i Stockholm den 1+2 oktober Det ska noteras att ett samarbete med så många parter (15 parter inom Vux18) ställer stora krav på samordning. Vux10 har valt att i nuläget inte samverka med Vux8 vad gäller avtalsuppföljning (enskilda möten med varje anordnare årligen för uppföljning av viktiga avtalsparametrar) liksom arbetet med Lärlingsutbildning (beskrivs mer ingående nedan). Det finns också en del samordnade aktiviteter för studie-och yrkesvägledare som görs enbart inom Vux10.

6 3(15) Gällande avtal, två avtal gällande från 1 juli 2011 Inom avtalen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning så samverkar KCNO med ytterliggare 6 kommuner i det som kallas Vuxtio med 22 leverantörer. I fokus för arbetet detta arbete kan en del viktiga händelser eller aktiviteter listas i punktform, utöver den ovan beskrivna samordningen som görs inom Vux18=Vux10+Vux8: samordning av policys av rutiner. åtgärder inom matematundervisningen för att uppnå bättre resultatanpassning av kurslängder (anpassning av kurslängd, utökad användning av tester, påböraj arbete med att utveckla instrument för självtester, användning av orienteringskurser, öka fokus på matematik vid tillsyn samt uppmana anordnare att utveckla matematiklärarnas kompetens att undervisa vuxna. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som huvudarrangör genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativts stöd till Vuxenutbildningen. samordnad utveckling av lärlingsplatser. Beskrivs separat nedan mer i detalj. förlängning av samtliga avtal inom Komvux med det första förlängningsåret (av två möjliga), gällande 1/ / beviljat prisreglering enligt avtal till de anordnare som begärde detta i tid (7 av 22 anordnare). Prisökningen är 1,76% f.o.m. 1/ genomfört en rad extra tillsynsbesök samt möten med Hermods på alla nivåer gällande yrkesutbildningen på byggsidan (träarbetare, plattsättare, målare, murare) i Vällingby (Vinsta). Detta har resulterat i en rad åtgärder för förbättring av utbildningskvaliteten. Förbättringarna har gällt flera områden såsom; lärartillgänglighet och lärarkompetens, ledningsstrukturen och administrativ kapacitet. Hermods har svarat upp till de begärda åtgärderna genom en omfattande handlingsplan och ärendet inklusive den förstärkta tillsynen har avslutats. genomfört en rad extra tillsynsbesök samt möten med Ultra Education (senare bytt juridiskt namn till JB Gymnasiet Mitt AB, nu med avtal med Vux10 gm JB Kompetens efter JB Educations konkurs i juni 2013) på alla nivåer gällande yrkesutbildningen till svetsare i Vällingby (Vinsta) samt Spånga (Lunda). Utbildningen som startade i augusti 2012 har sedan etableringen brottats med bristande kvalitet och i juni 2013 tog Vux10 (samt Vux8) beslutet att stoppa antagningen av fler elever både till aug13 och okt13, med begäran av reformering av utbildningen för prövning i september om huruvida utbildningen kan öppnas för ny antagning i januari Beslutet föranleddes av att de av skolan utlovade förbättringarna inte har infriats. Påkallade åtgärder har gällt såväl

7 4(15) lärarkompetens, lokaler (arbetsmiljö och säkerhet), utrustning samt skolledning. avtalet med Tibble Vuxenutbildning avslutades per 30/6 på anordnarens egen begäran. överföring av avtal för komvux-utbildning mellan samtliga beställarkommuner inomvux10 och avtalspart Ultra Education (JB Gymnasiet Mitt AB) till JB Kompetens AB. Överföringen gjordes innan JB Education gick i konkurs den 12 juni 2013 på begäran av anordnaren. Överföringen godkändes av samtliga beställarkommuner när Academedia Eductus tillkänngav att de avsåg att köpa JB Kompetens för att driva vuxenutbildningsavtalen vidare under samma villkor och också gav skriftliga garantier för detta. Vidare händelseutveckling när JB Education gick i konkurs var att Academedia i förhandlingar med konkursförvaltaren drog tillbaka sin intention att köpa JB Kompetens och företaget såldes istället till Thoren-gruppen, an annan stor privat aktör på utbildningsområdet. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Avtalsförlängning med första förlängningsåret (1/ /6 2014), meddelades under våren till sju av åtta anordnare. SFIavtalet med Didaktus förlängdes ej eftersom de inte har haft några sökande under de 2 första avtalsåren. Avtal upprätthålls härmed med sju anordnare; Eductus (skolenheter i Täby, Sollentuna samt Stockholm på Odenplan och Medborgarplatsen), Folkuniversitetet (Odenplan), Hermods (Solna, samt Stockholm på Olof Palmes gata samt på Globenområdet), Infokomp (Sollentuna och Stockholm vid Medborgarplatsen), Miroi (Solna), Competens (Upplands Väsby, Vällingby och Högdalen) samt Lernia (5 enheter inom StorStockholmsområdet). Flertalet av SFI-eleverna väljer Eductus enhet i Täby, ett inte obetydligt antal väljer Folkuniversitetet som har en stor andel akademiskt utbildade studerande och hos de andra fyra skolorna går ett fåtal sfi-elever. I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under våren varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys och rutiner. tillsyn av leverantörernas skolor. Tillsynsarbetet har delats upp så att KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniveritetet och övriga kommuner i 7-gruppen tillser minst två enheter vardera. under våren har två Dialogmöten hållits. sett över möjligheten att gå direkt till SAS1 efter sfi- numera i den nya betygsskalan kan man göra det om man har betyg A eller B (efter test) tidigare VG.

8 5(15) Följt upp lärarbehörigheten och tillsett att icke-behöriga lärare inte får undervisa (deadline för tidigare dispenser är 1 september 2013). Lärarbehörigheten och ämnesbehörigheten (Svenska 2, min 30 hp) kan ses i nedanstående tabell. Avtalspart Lärarbehörighet Ämnesbehörighet Mål 2015 Competens U-V 100 % 100 % Eductus 73 % 73 % 100 % Folkuniversitetet 89 % 100 % 100 % Hermods 100 % 80 % 100 % Infokomp 66 % 78 % 100 % Lernia 92 % 97 % 100 % Miroi 100 % 100% Förstärkt uppföljning av Eductus i Täby dels med avseende på lärarbehörighet, dels ledningsstrukturen. Skolan har nu en ny skolledare sedan mitten av våren och omflyttning har skett i lärargruppen mellan Eductus enheter i Täby och Sollentuna. Gjort flera ansatser att förbättra/utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Eductus för koordinering/uppföljning av det arbete som sker av bägge parter vad avser individer som antingen är flyktingar (AF ansvarar för samordningen) och andra nyanlända som deltar i arbetsmarknadsaktiviteter gm AF parallellt med sina SFI-studier. Samarbetet har försvårats bl.a. p.g.a personalomflyttningar på Arbetsförmedlingen. Säkerställt öppethållande under sommaren för sfi-elever som vill studera utan sommaruppehåll (och i enlighet med förordningskrav att bedriva sfi-undervisning kontinuerligt under året). Samtliga sfiskolor har haft sommaröppet. Uppföljning av resultatet av sommarundervisningen kommer att göras. Sammanställt/uppdaterat en rutinhandbok för 7-gruppens avtalspartners. Det bör också nämnas att flera anordnare har sökt statliga medel (genom Skolverket) för förbättring av sfi-verksamheten. Ansökningar har gjorts inom områdena: Starta eget-spår; teknisk digitalisering i form av smartbord, datorer och läsplattor; hörförståelse genom att använda radiokanalen P; program för introduktionen av SFI elever; Digitalisering; Att skapa en ny lärplattform; Uttalsundervisning för vissa grupper; Icke traditionella klassrum med inriktning på nivå 1 och 2; Satsning på studiebesök för att ta med samhället mer i undervisningen; Modersmålsstöd; Personalutveckling. Det är i skrivandes stund inte känt huruvida och i så fall i vilken omfattning tilldelning av medel skett.

9 6(15) Lärlingsutbildning Vux10 lämnade i november 2012 in en gemensam ansökan för lärlingsplatser 2013, med Solna som ansökanskommun och på basis av samarbetet inom Vux10. Resultatet var långt över förväntan med beviljande av samtliga sökta platser (469 platser). KCNOs andel i ansökan är 42 platser. Varje plats ger ca 95 tkr i bidrag uppdelat på utbildningskostnad 50 tkr, ersättning till lärlingsföretaget 40 tkr samt 3500 kr/utbildad handledare. De beviljade 469 platserna kan ge drygt 42 Mkr till Vux10-gruppen om alla platser genomförs. För att klara att etablera och genomföra denna stora volym samt att utveckla nya lärlingsplatser inom fler branscher så har Vux10-gruppen upprättat en särskilt överenskommelse inkluderande anställningen av en projektledare per augusti/september Huvudmannaskapet hålls av Solna Stad och överenskommelsen reglerar kostnadsfördelningar, principer för redovisning av lärlingsplatser till Skolverket genom Solna etc. Överenskommelsen gäller t.o.m. 30 juni 2015 d.v.s inkluderande sista förlängningsåret inom gällande komvuxavtal inom Vux10-gruppen. Antalet lärlingar har ökat sedan antagning av de första lärlingarna under I juni 2013 rapporterade KCNO 24 lärlingar (12,6 årsplatser) i studier under jan-juni 2013 och rekvirerade därmed 1100 tkr från Solna kommun (Solna är mottagare av alla lärlingsmedel från Skolverket). Av dessa medel ugör utbildningskostnaden 628 tkr, ersättning till företag 441 tkr samt 31 tkr i kostnad för handledarutbildning. Prognosen för KCNO för 2013 är att kunna nyttja 23 årsplatser av tilldelade 42 platser, vilket motsvarar den prognos som låg till grund för ansökan (men tilldelningen var som sagt generösare- alla sökta 42 platser beviljades ). Medlen fördelas efter behov d.v.s. alla sökande kan beredas plats och då behöver medlen inte fördelas per KCNO-kommun enligt gängse fördelningsprincip. Yrkesvux KCNO tilldelades efter ordinarie ansökan inför 2013 totalt 55,4 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Under den senare delen av våren frigjorde regeringen ytterligare 7000 platser för 2013 och efter ny ansökan så tilldelades KCNO 52,7 platser (beslut i juni). Varje plats genererar 50 tkr i bidrag, totalt alltså 5405 tkr. Fördelningen inom KCNO kommer inte att som tidigare år fördelas med gängse %-fördelning vilket inte fördelas till respektive kommun enligt fastlagda %-satser (baserat på befolkningsmängd, samma fördelning som används för KCNOs administration). Anledning är att de medel som ges som statsbidrag för Yrkesvux 2013 skall enligt anvisningar från Utbildningsdepartementet endast ges i den mån tilldelade medel motsvarar kostnader utöver den kommunala budgeten. För att då nyttja alla medel som tilldelats så kommer fördelning ske inom KCNO för att täcka kostnader underskott på den kommunala budgeten i den mån det kan hänföras till yrkesvux-kostnader.

10 7(15) Prognosen är att detta kommer att medföra att Vallentuna tilldelas mer än reguljär %-sats och Danderyd mindre eftersom antal sökande till yrkesutbildning är få i Danderyd med den högsta efterfrågan i Vallentuna. Efterfrågan i Täby och Vaxholm kommer förmodligen på årsbasis ungefärligen motsvara tilldelning enligt gängse %-fördelning. Inom KCNO-kommunerna så har den stora efterfrågan på yrkesutbildning i Vallentuna i kombination med en underbudgetering av medel för vuxenutbildningen resulterat i att inga beviljanden gjorts inför start period 4 (augusti-start). Detta för att inte överbelasta YV-budgeten på helårsbasis.

11 8(15) Inriktnings- och effektmål Betygsutfall Betygsutfallet för gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2013 visas i bilaga 1, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg har minskat med 2 %-enheter för Danderyd, Täby och Vallentuna jämfört med jämförbar period VT12 och med 6 %-enheter för Vaxholm. Minskningen kan förmodligen hänföras till införandet av Vux12 med nya kurser. En jämförelse över tiden visas i tabellen nedan och det kan noteras att det mycket goda resultatet under läsåret (rapporterat i årsrapporten 2012) inte har hållit i sig. Årsrapporten 2013 med statistik för läsåret (dvs inkl HT12) kommer att ge indikation på om den goda trenden med förbättrade resultat kan ses också med Vux12-kurserna. Andelen ej godkända under målnivån 85% återfinns dock hos några anordnare; ABF 71%, Eductus 67% (ganska få betyg), Hermods (68%), Infokomp 79%, Jensen 72% och NTI 74%. Hermods, Infokomp, Jensen och NTI levererar huvudsakligen distansutbildning. Dessa resultat följs upp vid tillsynsbesök hos respektive anordnare. Betyg, andel godkända (%), gymnasial utbildning per kommun jämfört med tidigare år eller perioder. Kommun Lå VT 2012 VT 2013 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO

12 9(15) Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2013 jämfört med tidigare perioder visas i tabellen nedan för KCNO totalt. Resultaten i svenska och engelska har förbättrats, svenska som andra språk visar något sämre utfall än jämförbar period förra året. Matematikresultaten är liksom rapporterat i senaste rapporten inte tillräckligt bra, även om resultaten jämfört med andra liknade kommuner är bättre eller i samma nivå. Vuxtio-gruppen har satt förbättring av Matematikresultaten i fokus för 2013 och prövar olika vägar för att höja resultaten; kurstider på 5 veckor har tagits bort helt så numera får inga kurser vara kortare än 10 veckor, orienteringskurser för att överbrygga övergången till det nya kurssystemet i matematik inom Vux12 genomfördes då Vux12 infördes (1/ ) mm (se i fokus i denna rapport). Vi ser i statistiken att speciellt resultatet i Ma2 (jämförs med den gamla kursen MaB) visar synnerligen svaga resultat, ett bevis för att övergången mellan det gamla och det nya systemet är problematiskt. Gymnasiala <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Vt2013 Antal betyg/andel >G MaA / Ma1a-c % 60% 68% 72% 64% MaB / Ma2a-c % 66% 59% 69% 42% Sv A / Sv % 72% 69% 69% 73% SAS A / SAS % 69% 69% 79% 75% EnA / En % 77% 81% 78% 80%

13 10(15) Betygsutfallet för grundläggande vuxenutbildning våren 2013 visas i bilaga 2, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg är för samtliga kommuner väsentligt högre än på helårsbasis 2011, och högre än målnivån 80% - se tabell nedan. Samtliga anordnare ligger över 80%. Betyg, grundläggande utbildning per kommun jämfört med tidigare perioder eller år. Det är synnerligen glädjande att kunna konstatera att de goda trenden med starkt förbättrade resultat håller i sig med resultat långt över målnivån 80%. Grundläggande, andel betyg G eller högre Kommun Lå vt12 vt13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2013 jämfört tidigare år eller period, KCNO totalt. Också här kan vi generellt mycket goda resultat. Grundläggande <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Vt2013 Antal betyg/andel >G Ma1050 / GRNMAT % 71% 56% 89% - SVA1050 / GRNSVA % 80% 83% 93% 80% EN1050 / GRNENG % 65% 72% 68% 100% De stora förbättringar som vi ser för studier på grundläggande nivå kan nog i första hand hänföras till införandet av delkurser på grundläggande nivå. För grundläggande matematik finns det numera 3 delkurser med 200p vardera, för svenska som andra språk 3 delkurser á 150p samt för engelska 4 delkurser á 100p vardera d.v.s. 600p i matematik, 450p i svenska och 400p i engelska för de som gå alla delkurser. Betygsstatistiken visas för enbart den avslutande delkursen som ger betyg på hela kursen.

14 11(15) Betygsutfallet för sfi-studier våren 2013 och 2012 visas nedan. SFI har liksom övriga studieformer också betygsskalan A-F. Alla elever ska lämna med godkända betyg så betyget F används i princip inte. Steget mellan 2 betygsnivåer och upp till 5(6) nivåer är stort och de går inte att göra en direkt jäförelse mellan de två skalorna eftersom det är nya kursplaner med delvis ändrade betygskriterier, men i grova drag kan man nog säga att motsvarigheten till betygsnivåerna A och B inte fanns i det gamla systemet. Vid en jämförelse mellan de två perioderna så ser man att knappt 70% av betygen i den nya skalan är D eller E jämfört med 75% på G-nivå i det gamla systemet, indikerande att den gamla nivån för godkänt betyg motsvaras av D eller E i den nya skalan, och på samma sätt att betyget VG motsvaras av B och C-betyg. V13 Betyg, elever folkbokförda i KCNO-kommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A % 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 10% 17% 31% 38% 100% V12 Kurs G VG %VG Totalt 1A % 9 1B 6 0 0% 6 2B % 71 2C % 100 3C % 61 3D % 110 Totalt % % 25% Av de totalt 315 satta SFI-betygen så står Eductus för 86% (271 betyg), Folkuniversitet har satt 34 betyg (11%) och övriga bara 10 betyg (3%) i detta fall Hermods (4 betyg), Lernia (4 betyg) och Competens (betyg).

15 12(15) Antal elever (unika individer) Antalet elever under första halvåret 2013 redovisas i bilaga 3, liksom en jämförelse med motsvarande period förra året, VT12. Gymnasiala kurser, upphandlade anordnare har minskat marginellt (-30 individer, -2%) Antal elever som går hos annan anordnande kommun utanför upphandlingen (IKE). Ökat marginellt totalt för KCNO, men signifikativt för Vallentuna (från 12 till 18 individer) som har viss ekonomisk betydelse (IKE är i regel lite dyrare än upphandlad verksamhet). Lika stor minskning ses för Vaxholm, från 12 till 6 elever. Generellt sett ökning av antalet elever för grundläggande +46 elever från nivån 215 VT12, i alla kommuner utom Danderyd. Antalet SFI-elever har ökat kraftigt jämfört med motsvarande period förra året för Täby och i synnerhet Vallentuna, en ökning som belastar en redan ansträngd budget.

16 Bilaga 1. betyg, gymnasial vuxenutbildning, jan-jni 2013 (ur betygsdatabasen per ) Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt % >G ABF % Eductus % Consensus få Competens % Didaktus % Folkuniversitetet % Hermods % Sthlm Hotell o Rstaurang % Infokomp % Jensen % KUI % Lernia % LF få Lärgården % Miroi % MedLearn % NTI % Omsorgslyftet få Stadsmissionen få SVOK få Sweja få Yrkesplugget % Ultra/JB % Totalt % 14% 13% 19% 19% 18% 18% 19% 12% 16% 22% 16% 15% 19% 46% 13% 15% 23% 15% 19% 14% 28% 19% 17% 17% 10% 16% 21% 7% 13% 15% 21% 16% 17% 18% >Godkänt 82% 81% 86% 79% 82%

17 14(15) Bilaga 2. Betyg grundläggande vuxenutbildning VT13, fr databasen per Ett fåtal betyg (18 st) i den gamla serien (IG, G, VG) har ej medtagits i statistiken Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot % >G ABF % Eductus % Competens få Hermods få Infokomp få Lernia få Kungsholmens Utb Centrum få Stadsmissionen få Totalt % 2% 9% 16% 23% 41% 9% 1% 4% 17% 23% 49% 0% 6% 23% 13% 47% 11% 0% 24% 24% 12% 35% 6% 1% 6% 18% 20% 46% 8% >Godkänt 91% 93% 89% 94% 92%

18 15(15) Bilaga 3 Antal elever, unika individer Antal elever VT13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO IKE från Övriga Totalt kommuner Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) Tagit bort elever med end prövning Gymnasiala kurser Gymnasiala IKE från KCNO Grundläggande kurser Grundläggande IKE från KCNO SFI, avtalade skolor SFI, IKE fr KCNO SFX, IKE fr KCNO Differens i % VT13-VT12 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) IKE från Övriga kommuner Gymnasiala kurser -8% -1% 5% -20% -2% -39% -4% Gymnasiala IKE från KCNO 25% 0% 50% -50% 5% Grundläggande kurser -3% 24% 15% 18% 17% 0% 16% Grundläggande IKE från KCNO 75% 100% 157% SFI, avtalade skolor -1% 17% 59% -9% 20% 48% 21% SFI, IKE fr KCNO -44% 10% 67% 0% SFX, IKE fr KCNO -17% 17% 0% 0% IKE=Interkommunal Ersättning, dvs elever som beviljats att studera genom en annan kommun (huvudman) Totalt -5% 7% 21% -16% 6% -13% 6%

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-12-06 DNR UN 2012.208 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Uppföljning av vux10/vux 8

Uppföljning av vux10/vux 8 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Rapport Uppföljning av vux10/vux 8 Rapport januari 2013 Camilla Wallström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund och syfte... 5 2.2 Metod

Läs mer

Goda resultat och framtidsfokus

Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörn redovisar 2012-2 Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörns resultat november 2009 december 2011 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-05-19 klockan 16.30, Beda Hallbergs gymnasium Ärende Tid Sid Beslutsförslag Val av protokolljusterare Helen Billström (M) 1 Information

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) 2012-03-02XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014.

Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014. 2014-05-08 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/127-040 Arbets- och företagsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014. Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer