OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN ) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN."

Transkript

1 Ärende 6

2 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Utbildningsnämnden tackar för informatione Ärendet i koéhet Elisabeth Johansson informerar utifrån KCNO:s delårsrapport för zor3. Yrkanden Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att utbildningsnämnden tackar fär informationen. Propositionsordning Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på sitt egetyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Delårsrapport KCNO zor3 Expedieras till Akten OJUSTERAT Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Elisabeth Johansson informerar utifrån Kunskapscentrum Nordost, KCNO:s delårsrapport för Handlingar 1. Delårsrapport Kunskapscentrum Nord ost, KCNO Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2013 Marie Truedsson - Eva Lod Enhetschef Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

4 DELÅRSRAPPORT Jan-juni (18) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2013 Sammanfattning Sammanfattning görs av respektive kommun utifrån den egna kommunens perspektiv. I fokus, kommentarer Gemensam vuxenutbildningsregion samt samverkan mellan Vux10 och Vux8= Vux18 Aktiviteterna som koordineras av KSL, Kommunförbundet Stockholms län, finns redovisat på KSLs webbplats. Här ges en sammanfattning i punktform av aktiviteter som pågått under första halvåret: Upphandling av gemensam enkät samtliga Stockholmsregionens 26 kommuner, både för Komvux och SFI med första enkätgenomförande under hösten Upphandlad utförare är SWECO. Program för gemensam observation/utvärdering av kvaliteten hos utbildningsanordnare för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har genomförts av den av Stockholmsregionens anställde utvärderare med Botkyrka kommun som huvudman för anställningen. Under första halvåret så ha sex anordnare utvärderats (alla egenregiverksamhet). Rapporterna publiceras efter hand på KSLs webbplats. Förfrågan om nästa steg i utveckling av en gemensam vuxenutbildningsregion har lagts ut av KSL till samtliga kommuner med specifika frågor om hur respektive kommunala nämnd ansvarig för vuxenutbildningen vill arbeta vidare med den gemensamma vuxenutbildningsregionen. Ett presidium genomförs den 29 augusti 2013 för diskussion om hur arbetet ska formeras. KCNO kommer att lämna ett samordnat svar till KSL i frågan. Genom KSL antogs i slutet av 2012 en ny överenskommelse inom SFX. En ny anordnare av SFX- utbildning etablerades också under senare delen av 2012 (IT med Tyresö som huvudman). Övriga SFXutbildningar finns för bussförare (Tyresö), företagare (Botkyrka), hantverkare (Haninge), ingenjörer (Stockholm/Järfälla), lastbilsförare (Stockholm), medicinsk personal (Södertälje), pedagoger (Stockholm) samt jurister ekonomer och samhällsvetare (Stockholm). Alltså sammanlagt 9 anordnare i nuläget.

5 2(15) Ett av resultatmålen inom KSL för en gemensam vuxenutbildningsregion är att genomför en gemensam upphandling av vuxenutbildning som samtliga kommuner som vill kan delta i. Diskussioner pågår inom styrgruppen för en gemensam vuxenutbildningsregion och arbetsmarknadsberedningen på KSL om hur arbetet ska genomföras och vilken tidsplan som är möjlig. En viktig pusselbit för att förverkliga en gemensam vuxenutbildningsregion är att dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom framförallt Vux10-gruppen (Stockholm, KCNO, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg, Upplands Väsby), men också Vux8 (Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem, Södertälje, Värmdö). Vux10 s avtal gäller sedan 1/ och Vux8 med samma avtalsvillkor som Vux10 sedan 1/ De bägge avtalsgrupperna har koordinerats så att framtida upphandlingar kan göras gemensamt om så önskas med start på ny avtalsomgång 1/ Vux10 har under våren 2013 utökat sin samverkan med Vux8 med målet att både effektivisera och öka kvaliteten i verksamheten. De båda grupperna samverkar numera inom flera områden: utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitetshjul mm samordnat tillsynsarbete mall för årsrapporter från anordnarna och analys/återkoppling till anordnarna gemensam portal för kommunikation. I mitten av halvåret 2013 infördes användningen av Dropbox för att dela arbetsdokument, men möjligheten att använda sig av Dropbox finns inte för alla Vux18- kommuner på ett enkelt sätt så Stockholms kommun har under halvåret arbetat med att göra en webbaserad applikation, som hittills används internt inom Stockholms Stad för att dela dokument, göra tillgänglig för samtliga inom Vux18. Applikationen kommer att tas i bruk efter utbildning i augusti Gemensamt kalendarium med schemaläggning av diverse aktiviteter Gemensam planering och genomförande av Dialogmöten med upphandlade anordnare, 5 ggr per år. Gemensam mässa för Vuxenutbildningen. Årets mässa genomförs i Kulturhuset i Stockholm den 1+2 oktober Det ska noteras att ett samarbete med så många parter (15 parter inom Vux18) ställer stora krav på samordning. Vux10 har valt att i nuläget inte samverka med Vux8 vad gäller avtalsuppföljning (enskilda möten med varje anordnare årligen för uppföljning av viktiga avtalsparametrar) liksom arbetet med Lärlingsutbildning (beskrivs mer ingående nedan). Det finns också en del samordnade aktiviteter för studie-och yrkesvägledare som görs enbart inom Vux10.

6 3(15) Gällande avtal, två avtal gällande från 1 juli 2011 Inom avtalen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning så samverkar KCNO med ytterliggare 6 kommuner i det som kallas Vuxtio med 22 leverantörer. I fokus för arbetet detta arbete kan en del viktiga händelser eller aktiviteter listas i punktform, utöver den ovan beskrivna samordningen som görs inom Vux18=Vux10+Vux8: samordning av policys av rutiner. åtgärder inom matematundervisningen för att uppnå bättre resultatanpassning av kurslängder (anpassning av kurslängd, utökad användning av tester, påböraj arbete med att utveckla instrument för självtester, användning av orienteringskurser, öka fokus på matematik vid tillsyn samt uppmana anordnare att utveckla matematiklärarnas kompetens att undervisa vuxna. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som huvudarrangör genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativts stöd till Vuxenutbildningen. samordnad utveckling av lärlingsplatser. Beskrivs separat nedan mer i detalj. förlängning av samtliga avtal inom Komvux med det första förlängningsåret (av två möjliga), gällande 1/ / beviljat prisreglering enligt avtal till de anordnare som begärde detta i tid (7 av 22 anordnare). Prisökningen är 1,76% f.o.m. 1/ genomfört en rad extra tillsynsbesök samt möten med Hermods på alla nivåer gällande yrkesutbildningen på byggsidan (träarbetare, plattsättare, målare, murare) i Vällingby (Vinsta). Detta har resulterat i en rad åtgärder för förbättring av utbildningskvaliteten. Förbättringarna har gällt flera områden såsom; lärartillgänglighet och lärarkompetens, ledningsstrukturen och administrativ kapacitet. Hermods har svarat upp till de begärda åtgärderna genom en omfattande handlingsplan och ärendet inklusive den förstärkta tillsynen har avslutats. genomfört en rad extra tillsynsbesök samt möten med Ultra Education (senare bytt juridiskt namn till JB Gymnasiet Mitt AB, nu med avtal med Vux10 gm JB Kompetens efter JB Educations konkurs i juni 2013) på alla nivåer gällande yrkesutbildningen till svetsare i Vällingby (Vinsta) samt Spånga (Lunda). Utbildningen som startade i augusti 2012 har sedan etableringen brottats med bristande kvalitet och i juni 2013 tog Vux10 (samt Vux8) beslutet att stoppa antagningen av fler elever både till aug13 och okt13, med begäran av reformering av utbildningen för prövning i september om huruvida utbildningen kan öppnas för ny antagning i januari Beslutet föranleddes av att de av skolan utlovade förbättringarna inte har infriats. Påkallade åtgärder har gällt såväl

7 4(15) lärarkompetens, lokaler (arbetsmiljö och säkerhet), utrustning samt skolledning. avtalet med Tibble Vuxenutbildning avslutades per 30/6 på anordnarens egen begäran. överföring av avtal för komvux-utbildning mellan samtliga beställarkommuner inomvux10 och avtalspart Ultra Education (JB Gymnasiet Mitt AB) till JB Kompetens AB. Överföringen gjordes innan JB Education gick i konkurs den 12 juni 2013 på begäran av anordnaren. Överföringen godkändes av samtliga beställarkommuner när Academedia Eductus tillkänngav att de avsåg att köpa JB Kompetens för att driva vuxenutbildningsavtalen vidare under samma villkor och också gav skriftliga garantier för detta. Vidare händelseutveckling när JB Education gick i konkurs var att Academedia i förhandlingar med konkursförvaltaren drog tillbaka sin intention att köpa JB Kompetens och företaget såldes istället till Thoren-gruppen, an annan stor privat aktör på utbildningsområdet. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Avtalsförlängning med första förlängningsåret (1/ /6 2014), meddelades under våren till sju av åtta anordnare. SFIavtalet med Didaktus förlängdes ej eftersom de inte har haft några sökande under de 2 första avtalsåren. Avtal upprätthålls härmed med sju anordnare; Eductus (skolenheter i Täby, Sollentuna samt Stockholm på Odenplan och Medborgarplatsen), Folkuniversitetet (Odenplan), Hermods (Solna, samt Stockholm på Olof Palmes gata samt på Globenområdet), Infokomp (Sollentuna och Stockholm vid Medborgarplatsen), Miroi (Solna), Competens (Upplands Väsby, Vällingby och Högdalen) samt Lernia (5 enheter inom StorStockholmsområdet). Flertalet av SFI-eleverna väljer Eductus enhet i Täby, ett inte obetydligt antal väljer Folkuniversitetet som har en stor andel akademiskt utbildade studerande och hos de andra fyra skolorna går ett fåtal sfi-elever. I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under våren varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys och rutiner. tillsyn av leverantörernas skolor. Tillsynsarbetet har delats upp så att KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniveritetet och övriga kommuner i 7-gruppen tillser minst två enheter vardera. under våren har två Dialogmöten hållits. sett över möjligheten att gå direkt till SAS1 efter sfi- numera i den nya betygsskalan kan man göra det om man har betyg A eller B (efter test) tidigare VG.

8 5(15) Följt upp lärarbehörigheten och tillsett att icke-behöriga lärare inte får undervisa (deadline för tidigare dispenser är 1 september 2013). Lärarbehörigheten och ämnesbehörigheten (Svenska 2, min 30 hp) kan ses i nedanstående tabell. Avtalspart Lärarbehörighet Ämnesbehörighet Mål 2015 Competens U-V 100 % 100 % Eductus 73 % 73 % 100 % Folkuniversitetet 89 % 100 % 100 % Hermods 100 % 80 % 100 % Infokomp 66 % 78 % 100 % Lernia 92 % 97 % 100 % Miroi 100 % 100% Förstärkt uppföljning av Eductus i Täby dels med avseende på lärarbehörighet, dels ledningsstrukturen. Skolan har nu en ny skolledare sedan mitten av våren och omflyttning har skett i lärargruppen mellan Eductus enheter i Täby och Sollentuna. Gjort flera ansatser att förbättra/utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Eductus för koordinering/uppföljning av det arbete som sker av bägge parter vad avser individer som antingen är flyktingar (AF ansvarar för samordningen) och andra nyanlända som deltar i arbetsmarknadsaktiviteter gm AF parallellt med sina SFI-studier. Samarbetet har försvårats bl.a. p.g.a personalomflyttningar på Arbetsförmedlingen. Säkerställt öppethållande under sommaren för sfi-elever som vill studera utan sommaruppehåll (och i enlighet med förordningskrav att bedriva sfi-undervisning kontinuerligt under året). Samtliga sfiskolor har haft sommaröppet. Uppföljning av resultatet av sommarundervisningen kommer att göras. Sammanställt/uppdaterat en rutinhandbok för 7-gruppens avtalspartners. Det bör också nämnas att flera anordnare har sökt statliga medel (genom Skolverket) för förbättring av sfi-verksamheten. Ansökningar har gjorts inom områdena: Starta eget-spår; teknisk digitalisering i form av smartbord, datorer och läsplattor; hörförståelse genom att använda radiokanalen P; program för introduktionen av SFI elever; Digitalisering; Att skapa en ny lärplattform; Uttalsundervisning för vissa grupper; Icke traditionella klassrum med inriktning på nivå 1 och 2; Satsning på studiebesök för att ta med samhället mer i undervisningen; Modersmålsstöd; Personalutveckling. Det är i skrivandes stund inte känt huruvida och i så fall i vilken omfattning tilldelning av medel skett.

9 6(15) Lärlingsutbildning Vux10 lämnade i november 2012 in en gemensam ansökan för lärlingsplatser 2013, med Solna som ansökanskommun och på basis av samarbetet inom Vux10. Resultatet var långt över förväntan med beviljande av samtliga sökta platser (469 platser). KCNOs andel i ansökan är 42 platser. Varje plats ger ca 95 tkr i bidrag uppdelat på utbildningskostnad 50 tkr, ersättning till lärlingsföretaget 40 tkr samt 3500 kr/utbildad handledare. De beviljade 469 platserna kan ge drygt 42 Mkr till Vux10-gruppen om alla platser genomförs. För att klara att etablera och genomföra denna stora volym samt att utveckla nya lärlingsplatser inom fler branscher så har Vux10-gruppen upprättat en särskilt överenskommelse inkluderande anställningen av en projektledare per augusti/september Huvudmannaskapet hålls av Solna Stad och överenskommelsen reglerar kostnadsfördelningar, principer för redovisning av lärlingsplatser till Skolverket genom Solna etc. Överenskommelsen gäller t.o.m. 30 juni 2015 d.v.s inkluderande sista förlängningsåret inom gällande komvuxavtal inom Vux10-gruppen. Antalet lärlingar har ökat sedan antagning av de första lärlingarna under I juni 2013 rapporterade KCNO 24 lärlingar (12,6 årsplatser) i studier under jan-juni 2013 och rekvirerade därmed 1100 tkr från Solna kommun (Solna är mottagare av alla lärlingsmedel från Skolverket). Av dessa medel ugör utbildningskostnaden 628 tkr, ersättning till företag 441 tkr samt 31 tkr i kostnad för handledarutbildning. Prognosen för KCNO för 2013 är att kunna nyttja 23 årsplatser av tilldelade 42 platser, vilket motsvarar den prognos som låg till grund för ansökan (men tilldelningen var som sagt generösare- alla sökta 42 platser beviljades ). Medlen fördelas efter behov d.v.s. alla sökande kan beredas plats och då behöver medlen inte fördelas per KCNO-kommun enligt gängse fördelningsprincip. Yrkesvux KCNO tilldelades efter ordinarie ansökan inför 2013 totalt 55,4 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Under den senare delen av våren frigjorde regeringen ytterligare 7000 platser för 2013 och efter ny ansökan så tilldelades KCNO 52,7 platser (beslut i juni). Varje plats genererar 50 tkr i bidrag, totalt alltså 5405 tkr. Fördelningen inom KCNO kommer inte att som tidigare år fördelas med gängse %-fördelning vilket inte fördelas till respektive kommun enligt fastlagda %-satser (baserat på befolkningsmängd, samma fördelning som används för KCNOs administration). Anledning är att de medel som ges som statsbidrag för Yrkesvux 2013 skall enligt anvisningar från Utbildningsdepartementet endast ges i den mån tilldelade medel motsvarar kostnader utöver den kommunala budgeten. För att då nyttja alla medel som tilldelats så kommer fördelning ske inom KCNO för att täcka kostnader underskott på den kommunala budgeten i den mån det kan hänföras till yrkesvux-kostnader.

10 7(15) Prognosen är att detta kommer att medföra att Vallentuna tilldelas mer än reguljär %-sats och Danderyd mindre eftersom antal sökande till yrkesutbildning är få i Danderyd med den högsta efterfrågan i Vallentuna. Efterfrågan i Täby och Vaxholm kommer förmodligen på årsbasis ungefärligen motsvara tilldelning enligt gängse %-fördelning. Inom KCNO-kommunerna så har den stora efterfrågan på yrkesutbildning i Vallentuna i kombination med en underbudgetering av medel för vuxenutbildningen resulterat i att inga beviljanden gjorts inför start period 4 (augusti-start). Detta för att inte överbelasta YV-budgeten på helårsbasis.

11 8(15) Inriktnings- och effektmål Betygsutfall Betygsutfallet för gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2013 visas i bilaga 1, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg har minskat med 2 %-enheter för Danderyd, Täby och Vallentuna jämfört med jämförbar period VT12 och med 6 %-enheter för Vaxholm. Minskningen kan förmodligen hänföras till införandet av Vux12 med nya kurser. En jämförelse över tiden visas i tabellen nedan och det kan noteras att det mycket goda resultatet under läsåret (rapporterat i årsrapporten 2012) inte har hållit i sig. Årsrapporten 2013 med statistik för läsåret (dvs inkl HT12) kommer att ge indikation på om den goda trenden med förbättrade resultat kan ses också med Vux12-kurserna. Andelen ej godkända under målnivån 85% återfinns dock hos några anordnare; ABF 71%, Eductus 67% (ganska få betyg), Hermods (68%), Infokomp 79%, Jensen 72% och NTI 74%. Hermods, Infokomp, Jensen och NTI levererar huvudsakligen distansutbildning. Dessa resultat följs upp vid tillsynsbesök hos respektive anordnare. Betyg, andel godkända (%), gymnasial utbildning per kommun jämfört med tidigare år eller perioder. Kommun Lå VT 2012 VT 2013 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO

12 9(15) Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2013 jämfört med tidigare perioder visas i tabellen nedan för KCNO totalt. Resultaten i svenska och engelska har förbättrats, svenska som andra språk visar något sämre utfall än jämförbar period förra året. Matematikresultaten är liksom rapporterat i senaste rapporten inte tillräckligt bra, även om resultaten jämfört med andra liknade kommuner är bättre eller i samma nivå. Vuxtio-gruppen har satt förbättring av Matematikresultaten i fokus för 2013 och prövar olika vägar för att höja resultaten; kurstider på 5 veckor har tagits bort helt så numera får inga kurser vara kortare än 10 veckor, orienteringskurser för att överbrygga övergången till det nya kurssystemet i matematik inom Vux12 genomfördes då Vux12 infördes (1/ ) mm (se i fokus i denna rapport). Vi ser i statistiken att speciellt resultatet i Ma2 (jämförs med den gamla kursen MaB) visar synnerligen svaga resultat, ett bevis för att övergången mellan det gamla och det nya systemet är problematiskt. Gymnasiala <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Vt2013 Antal betyg/andel >G MaA / Ma1a-c % 60% 68% 72% 64% MaB / Ma2a-c % 66% 59% 69% 42% Sv A / Sv % 72% 69% 69% 73% SAS A / SAS % 69% 69% 79% 75% EnA / En % 77% 81% 78% 80%

13 10(15) Betygsutfallet för grundläggande vuxenutbildning våren 2013 visas i bilaga 2, per anordnare och kommun. Andelen godkända betyg är för samtliga kommuner väsentligt högre än på helårsbasis 2011, och högre än målnivån 80% - se tabell nedan. Samtliga anordnare ligger över 80%. Betyg, grundläggande utbildning per kommun jämfört med tidigare perioder eller år. Det är synnerligen glädjande att kunna konstatera att de goda trenden med starkt förbättrade resultat håller i sig med resultat långt över målnivån 80%. Grundläggande, andel betyg G eller högre Kommun Lå vt12 vt13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm Totalt KCNO Betygsutfallet för några utvalda kurser våren 2013 jämfört tidigare år eller period, KCNO totalt. Också här kan vi generellt mycket goda resultat. Grundläggande <70% 70-80% >80% Kurs Vt2012 Vt2013 Antal betyg/andel >G Ma1050 / GRNMAT % 71% 56% 89% - SVA1050 / GRNSVA % 80% 83% 93% 80% EN1050 / GRNENG % 65% 72% 68% 100% De stora förbättringar som vi ser för studier på grundläggande nivå kan nog i första hand hänföras till införandet av delkurser på grundläggande nivå. För grundläggande matematik finns det numera 3 delkurser med 200p vardera, för svenska som andra språk 3 delkurser á 150p samt för engelska 4 delkurser á 100p vardera d.v.s. 600p i matematik, 450p i svenska och 400p i engelska för de som gå alla delkurser. Betygsstatistiken visas för enbart den avslutande delkursen som ger betyg på hela kursen.

14 11(15) Betygsutfallet för sfi-studier våren 2013 och 2012 visas nedan. SFI har liksom övriga studieformer också betygsskalan A-F. Alla elever ska lämna med godkända betyg så betyget F används i princip inte. Steget mellan 2 betygsnivåer och upp till 5(6) nivåer är stort och de går inte att göra en direkt jäförelse mellan de två skalorna eftersom det är nya kursplaner med delvis ändrade betygskriterier, men i grova drag kan man nog säga att motsvarigheten till betygsnivåerna A och B inte fanns i det gamla systemet. Vid en jämförelse mellan de två perioderna så ser man att knappt 70% av betygen i den nya skalan är D eller E jämfört med 75% på G-nivå i det gamla systemet, indikerande att den gamla nivån för godkänt betyg motsvaras av D eller E i den nya skalan, och på samma sätt att betyget VG motsvaras av B och C-betyg. V13 Betyg, elever folkbokförda i KCNO-kommuner Kurs A B C D E Totalt % 1A % 1B % 2B % 2C % 3C % 3D % Totalt % 10% 17% 31% 38% 100% V12 Kurs G VG %VG Totalt 1A % 9 1B 6 0 0% 6 2B % 71 2C % 100 3C % 61 3D % 110 Totalt % % 25% Av de totalt 315 satta SFI-betygen så står Eductus för 86% (271 betyg), Folkuniversitet har satt 34 betyg (11%) och övriga bara 10 betyg (3%) i detta fall Hermods (4 betyg), Lernia (4 betyg) och Competens (betyg).

15 12(15) Antal elever (unika individer) Antalet elever under första halvåret 2013 redovisas i bilaga 3, liksom en jämförelse med motsvarande period förra året, VT12. Gymnasiala kurser, upphandlade anordnare har minskat marginellt (-30 individer, -2%) Antal elever som går hos annan anordnande kommun utanför upphandlingen (IKE). Ökat marginellt totalt för KCNO, men signifikativt för Vallentuna (från 12 till 18 individer) som har viss ekonomisk betydelse (IKE är i regel lite dyrare än upphandlad verksamhet). Lika stor minskning ses för Vaxholm, från 12 till 6 elever. Generellt sett ökning av antalet elever för grundläggande +46 elever från nivån 215 VT12, i alla kommuner utom Danderyd. Antalet SFI-elever har ökat kraftigt jämfört med motsvarande period förra året för Täby och i synnerhet Vallentuna, en ökning som belastar en redan ansträngd budget.

16 Bilaga 1. betyg, gymnasial vuxenutbildning, jan-jni 2013 (ur betygsdatabasen per ) Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt A B C D E F Totalt % >G ABF % Eductus % Consensus få Competens % Didaktus % Folkuniversitetet % Hermods % Sthlm Hotell o Rstaurang % Infokomp % Jensen % KUI % Lernia % LF få Lärgården % Miroi % MedLearn % NTI % Omsorgslyftet få Stadsmissionen få SVOK få Sweja få Yrkesplugget % Ultra/JB % Totalt % 14% 13% 19% 19% 18% 18% 19% 12% 16% 22% 16% 15% 19% 46% 13% 15% 23% 15% 19% 14% 28% 19% 17% 17% 10% 16% 21% 7% 13% 15% 21% 16% 17% 18% >Godkänt 82% 81% 86% 79% 82%

17 14(15) Bilaga 2. Betyg grundläggande vuxenutbildning VT13, fr databasen per Ett fåtal betyg (18 st) i den gamla serien (IG, G, VG) har ej medtagits i statistiken Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Uba A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot A B C D E F Tot % >G ABF % Eductus % Competens få Hermods få Infokomp få Lernia få Kungsholmens Utb Centrum få Stadsmissionen få Totalt % 2% 9% 16% 23% 41% 9% 1% 4% 17% 23% 49% 0% 6% 23% 13% 47% 11% 0% 24% 24% 12% 35% 6% 1% 6% 18% 20% 46% 8% >Godkänt 91% 93% 89% 94% 92%

18 15(15) Bilaga 3 Antal elever, unika individer Antal elever VT13 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO IKE från Övriga Totalt kommuner Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) Tagit bort elever med end prövning Gymnasiala kurser Gymnasiala IKE från KCNO Grundläggande kurser Grundläggande IKE från KCNO SFI, avtalade skolor SFI, IKE fr KCNO SFX, IKE fr KCNO Differens i % VT13-VT12 Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Antagna, betygsatta, avbrott (ej påbörjat ingår inte) IKE från Övriga kommuner Gymnasiala kurser -8% -1% 5% -20% -2% -39% -4% Gymnasiala IKE från KCNO 25% 0% 50% -50% 5% Grundläggande kurser -3% 24% 15% 18% 17% 0% 16% Grundläggande IKE från KCNO 75% 100% 157% SFI, avtalade skolor -1% 17% 59% -9% 20% 48% 21% SFI, IKE fr KCNO -44% 10% 67% 0% SFX, IKE fr KCNO -17% 17% 0% 0% IKE=Interkommunal Ersättning, dvs elever som beviljats att studera genom en annan kommun (huvudman) Totalt -5% 7% 21% -16% 6% -13% 6%

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Seminarium D - SKL Skolriksdag 2015 Nya möjligheter för lärande. MOOC Öppet lärande Nya vägar in i jobb. Utbildningssamverkan Introduktionsavtal Traineejobb Nya

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi)

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) 2014-09-24 version 9 Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) Start av kurs, introduktion, ej påbörjade studier, omprövning av nivåplacering Placering på nivå

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR 2015 DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR Leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Vi finns på Medborgarplatsen

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTA KOMM Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Vargmötet, 15.00-16.25 ande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Övriga närvarande Roland Beijer, utbildningschef,

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR 2014 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Välkommen att studera

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling Emelie Hallin, nämndsekreterare

Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling Emelie Hallin, nämndsekreterare KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-02-02 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2014 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Välkommen att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-12-06 DNR UN 2012.208 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och

12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 35 Tertialbokslut 1, april 2015 med helårsprognos 4 36 Risk- och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering 2 0 1 0-0 5-0 4 Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering Dag: 4 maj 2010 Plats: Stadsmuseum Närvarande: Ahmad Alipoor, Vaxholm, Bengt Agö, Lindingö intro, Bengt Jönsson,

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret 2011-09-10 Dnr: 2011/323-ks Ami Netzler Telefon: 021-392502 E-post: ami.netzler@vasteras.se Kommunstyrelsen Delges Betänkande av utredningen om tidsbegränsad

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT IMDi Vest Intro 10 år 28 oktober 2014 Sam Yildirim Uppdaterad 2014-10-30 1 Första tiden är avgörande Vägar till etablering Boende

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso FÖRVALTING 2014-10-02 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso Förslag till beslut Barn-

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer