1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Rektor vid Kunskapscentrum Nordost, Svante Ingler informerar utifrån verksamhetsberättelsen för Handlingar 1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2. Verksamhetsberättelse KCNO 2012 version Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten VALLENTUNA TFN FAX

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (23) Kunskapscentrum Nordost Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett kommungemensamt kansli för vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. KCNO ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggandeoch gymnasial utbildning) samt sfi, svenska för invandrare. Denna redovisning avser att ge en bild av måluppfyllelsen och det systematiska kvalitetsarbetet inom KCNO och följer den mall som anvisats av Täby Kommun, men med fylligare bakgrundsbeskrivning för att kunna nyttjas både som Verksamhetsberättelse och Kvalitetsrapport. Den ekonomiska redovisningen görs separat av respektive KCNO-kommun. Redovisningen avser 2012 men redovisning av resultat avser läsåret , koordinerat med nya avtal vid detta läsårs start samt ny betygsskala (Vux12 infördes ). Underlagen omfattar data på olika nivåer beroende på vad som redovisas; på kommunnivå (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), på KCNO-nivå samt från kommunsamarbeten inom Vuxtio och 7-gruppen. Detta beroende på att respektive samarbetsgruppering har samma utbildningsanordnare och samma villkor. Det blir även ett kraftfullt verktyg för både utbildningsanordnare och beställare i de olika kommunerna när resultat och analys kan göras gemensamt. Organisation och samarbeten KCNOs organisation vi årets inledning bestod av av fem vägledare (3,75 tjänster), två handläggare (1,9 tjänster) samt rektor (1 tjänst). I augusti 2012 rekryterades ytterligare en personal med uppgift att förbättra mottagningen av sfi-elever och under rektors ledning medverka i uppföljningen av sfiundervisningen. KCNO har ett brett samarbete med kommunerna i Stockholmsregionen genom KSL, Kommunförbundet Stockholms Län samt ett nära samarbete med nedanstående kommungrupperingar med vilka likalydande avtal innehas med upphandlade utbildningsanordnare. Vuxtio: Samordning av verksamheten inom all Komvux, d.v.s. grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning för KCNOkommunerna, Stockholm Stad, Solna, Sollentuna samt Sigtuna, Sundbyberg och Upplands Väsby inom gymnasial yrkesutbildning.

3 2(39) Totalt 24 upphandlade leverantörer. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013, med möjlighet till 1+1 års förlängning (längs till 30 juni 2015). 7-gruppen: För sfi-undervisning, med 8 upphandlade leverantörer, förutom KCNO-kommunerna också Solna, Sollentuna och Upplands Väsby. De 8 leverantörerna ingår också i Vuxtio-gruppen. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013), möjlighet till års förlängning (längs till 30 juni 2016). Medborgare i KCNO-kommunerna har stor valfrihet att välja utbildningsanordnare, inom någon av de 24 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal med alternativt en utbildningsplats som köps av KCNO från andra kommuner med s.k. interkommunal ersättning. Det är tämligen populärt att studera på Åsö Vuxengymnasium- Stockholms egen regi för Vuxenutbildning, den i särklass största utbildningsgivaren inom Komvux i Stockholmsregionen. Upphandlade anordnarna är en blandning av stora koncerner, små familjeföretag, folkhögskolor och stiftelser. Ersättningen till anordnare ges för satta betyg (kr per verksamhetspoäng), olika nivåer per kurskategori/programområde. Det finns fem ansökningstillfällen per år för de gymnasiala kurserna medan det är möjligt att påbörja studier på grundläggande nivå kontinuerligt. Den enskilda eleven väljer även studieform, distans eller klassrumsundervisning samt hel- eller deltidsstudier. Ytterligare åtta kommuner i länet, vuxåtta, har ett år senare, genomfört en gemensam upphandling med samma förutsättningar och villkor som vuxtio. Detta innebär att det nu i länet är 18 kommuner som i stort sett har samma utbildningsanordnare med samma avtalsvillkor för Komvux. Dessa två grupperingar har nu under året närmat sig varandra för att finna gemensamma områden att samverka kring. Uppföljning av KCNOs upphandlade verksamhet görs genom avtalsuppföljning och tillsyn och då inom ramen för dessa etablerade kommunsamarbeten. Detta arbete beskrivs mer i detalj under Systematiskt Kvalitetsarbete i denna rapport. Rektor rapporterar till en styrgrupp representerad av respektive chef för den verksamhet som vuxenutbildningen sorterar under i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Styrgruppen har regelbundna möten med rektor (var 5-6 vecka, under 2012 hölls 5 möten). Vägledning Samtliga vägledare har den högskoleutbildning som krävs för arbete som studie- och yrkesvägledare. Vägledning erbjuds via e-post, telefon, kortare vägledningssamtal (på öppna besökstider i Infoteket) samt längre vägledningssamtal efter tidsbokning. Andra kanaler för vägledning som erbjuds är genom MSN Messenger och

4 3(39) Skype, tillika väglednings-chat och webbvägledning, möjligheter som sökande nyttjat i begränsad omfattning. Vägledarna deltar regelbundet i nätverksträffar inom Stockholmsregionen på vuxsidan och i ett nätverk med vägledare på ungdomsgymnasiet i KCNOs samarbetskommuner. Under året har också vägledarna deltagit i webbmöten med webbkamera. Deltagande kommuner är Stockholm, Norrtälje, Järfälla, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna och Vaxholm. All Komvuxutbildning söks genom webbansökan i KCNO verksamhetsvertyg Alvis. SFI-ansökningar görs pappersvägen men registreras i Alvis. Under året har 38 slutbetyg (50 slutbetyg 2011), utfärdats av KCNO. Administration/Handläggning Handläggarnas huvudsakliga uppgifter är uppföljning av ansökningar/elevärenden i samarbete med utbildningsanordnarna, statistikrapportering (csn, scb och verksamhetsstatistik till kommunerna) samt uppföljning av ekonomin. Handläggarnas kontaktyta mot utbildningsanordnarna är omfattande. All Alvis-utbildning sköts av handläggarna. Under året har ett par utbildningstillfällen genomförts. Administrationen håller tillsammans med vägledningen en mycket hög servicegrad med korta tider mellan ansökan och fördelning till anordnare. Under hösten 2012 infördes sista steget mot automatisk resurstilldelning d.v.s. månadsvis utbetalning till respektive utbildningsanordnare utan fakturering. Systematiskt kvalitetsarbete KCNOs systematiska kvalitetsarbete sker på huvudsakligen två olika områden: Aktiviteter/processer som avser att kvalitetsäkra och utveckla vuxenutbildningen som ges av de upphandlade aktörerna. Det omfattar det dagliga arbetet med betoning på kvalitetsutveckling och uppföljning, tillsyn, dialogmöten mellan beställare och utförare, utbildningsmässa mm. Kansliets verksamhet (kvalitetssäkring av processer). De förts området beskrivs nedan i sina huvuddrag. Kansliets verksamhet för förbättring av verksamhetens kvalitet beskrivs som en del av I fokus längre fram i rapporten.

5 4(39) Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner En samordning av kvalitetsarbete mellan samverkande kommuner har setts som en av de stora fördelarna med samverkan. Syftet är att alla samverkande kommuner har samma rutiner för denna del av det systematiska kvalitetsarbetet. KSL är en part i detta arbete med inriktning mot att skapa förutsättningar för en gemensam vuxenutbildningsregion. Vuxtio har ett nära samarbete och under året utvidgades samarbetet till att omfatta också Vuxåtta inom i första hand fyra områden, med mindre arbetsgrupper inom respektive område: 1. Gemensamt kvalitetssystem, fortsatt utveckling 2. Planering och genomförande av dialogmöten 3. Planering och genomförande av tillsynsbesök 4. Pröva möjligheten att skapa en procedurhandbok för Vux18=Vuxtio+Vuxåtta Kvalitetssystemets olika komponenter beskrivs nedan. Årshjulet återfinns i bilaga 1. Sju-gruppens kvalitetsarbete följer samma modell som gäller inom Vuxtio. Årshjul Uppföljning av vuxenutbildningen sker via rektors tillsyn, analys av uppnådda kunskapsresultat, inlämnade årsrapporter/kvalitetsredovisningar, brukarundersökningar, andelen behöriga lärare, anordnarnas ekonomiska stabilitet m.m. Årshjulet bygger på all uppföljning och analys som sker under året. I årshjulet finns även mallar och anvisningar för rektorernas tillsyn och avtalsuppföljning (Stockholm har huvudansvaret inom Vuxtio och Solna för 7-gruppens avtal). Tillsyn Rektorerna inom vuxtio har samarbetat kring tillsynen och arbetat två och två vid tillsynsbesöken. Rektorerna har besökt varje utbildningsanordnare två gånger under läsåret på planerade tillsynsbesök. Tider för besök görs upp enligt schema och minnesanteckningar skrivs som delges samtliga inom vuxtio. När rektorerna är ute på besök så görs det för hela vuxtios räkning vilket medför att anteckningar och no-teringar som görs vid besöken sprids och blir kända av samtliga rektorer i gruppen. Tillsynsbesök inom SFI har gjorts under året av alla 7-gruppens rektorer tillsammans (4 rektorer). Utöver dessa besök görs även akuta besök, ofta föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov. Klagomålen följs upp och vid behov så upprättas handlingsplaner som ligger till grund för ställningstaganden. I avtalen är det reglerat hur denna hantering ska ske. Samordning av tillsynsbesöken för Komvux utvidgas till att omfatta Vux18 med start våren För SFI-tillsynen så har 7-gruppen delat upp ansvaret för tillsynen så att varje rektor primärt ansvarar för två av upphandlade skolenheter, för KCNOs del för Eductus i Täby och Folkuniversitetet (i

6 5(39) Vasastaden), de två enheter som KCNO har flest elever hos. Tillsynen av Eductus-enheten i Täby har gradvis under årets senare del utökats genom frekventa besök på skolan av den av KCNO i augusti nyanställde personen (SYV/Biträdande rektor). Gemensam observation/utvärdering Beslut om gemensam observation/utvärdering har under året tagits av KCNO-kommunerna inom ramen för KSL-samarbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion. Förslaget till den gemensamma utvärderingen kommer från ett pilotprojekt som KCNO deltog i tillsammans med 5 andra kommuner under hösten 2011 (den s.k. 9-gruppen). Botkyrka kommun är huvudman för utvärderingen och har anställt en erfaren utvärderare. Han kommer att genomföra 10 veckolånga utvärderingsuppdrag under 2013 med en rektor från någon av kommunerna som deltar som medbedömare. Denna utvärderingskomponent är en värdefull genomlysning av en anordnares hela verksamhet och syftar till att följa verksamheten men framförallt ha syftet att bidra till verksamhetens utveckling. Årsrapporter Under hösten har KCNOs rektor tillsammans med två handläggare från Stockholm samt rektor från Sollentuna bildat en analysgrupp som har behandlat alla årsrapporter inom Vuxtio. Samma procedur har genomförts för sfi-avtalen, men då med arbetsgruppen bestående av en person från vardera av de fyra kommunerna (tre rektorer och en handläggare från Solna). Behandlingen har omfattat kommentarer och betygssättning av fem av i årsrapporterna redovisade 11 områden. Områdena var (med kommenterade/betygsatta områden i kursiv stil): 1. Verksamhet/Organisation 2. Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Lärarbehörighet 4. Studievägledning och Studieplan 5. Kunskapsutveckling 6. Betyg och bedömning 7. Inflytande 8. Värdegrundsarbete 9. Klagomålshantering 10. Resultat, analys och utvecklingsområden Gruppen har läst och bedömt rapporterna och därefter poängsatt fem områden på en fyrgradig skala. Samtliga anordnare har fått denna sammanställning och återkopplingsrapporten för sin egen enhet. Vid ett dialogmöte presenterade ett par anordnare goda exempel från sin verksamhet och analysgruppen redovisade uppnådda resultat med efterföljande diskussion om hur verksamheten kan utvecklas. Dialogmötet för SFI-anordnarna kommer att hållas enligt samma modell i januari Resultatet av poängsättningen för Vuxtio respektive 7-gruppen framgår av nedanstående tabeller.

7 6(39)

8 7(39) Poängsättning utifrån inlämnade årsrapporter från utbildningsanordnare inom Vuxtio Systematiskt kvalitetsarb. Betyg och bedömn Värdegrund Vägledning och studieplan Resultat, analys och förbättring Totalt Utbildningsanordnare NTI Sweja Didaktus Lärgården Yrkesplugget ABF Consensum Lernia OmsorgsLyftet Competens Hermods Jensen Kungsholmens UC Folkuniversitet Infokomp KUI Stadsmissionen Ultra Åsö Medlearn SVOK Academedia-Eductus Miroi Tibble Medel 3,04 2,96 2,74 2,43 2,96 14,1 Som framgår av tabellen har de flesta anordnare inom Vuxtio ett tillräckligt väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet, likaså framkommer att studie-vägledningen fungerar tillfredställande. Det område där anordnarna hade lägst poäng var inom värdegrundsarbetet. Den låga bedömningen när det gäller värdegrundsfrågor beror på att utbildningsanordnarna i många fall brister när det gäller kraven på att redovisa någon form av kartläggning av eventuella kränkningar eller trakasserier. Om en kartläggning har genomförts, t ex i form av en elevenkät, är frågorna hos några anordnare inte tydligt riktade mot de områden lagen avser.

9 8(39) Poängsättning utifrån inlämnade årsrapporter från utbildningsanordnare inom 7-gruppen Systematiskt Betyg och Värdegrund kvalitetsarb. bedömn Vägledning och studieplan Resultat, analys och förbättring Totalt Utbildningsanordnare Lernia Eductus/Didaktus Hermods Infokomp Folkuniversitet Competens Miroi ,71 2,43 2,57 2,71 3,29 13,71 Tabellen visar att: de flesta anordnare inom Vuxtio ett tillräckligt väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet. studie-vägledningen fungerar tillfredställande för hälften av anordnarna men behöver utvecklas för övriga området betyg- och bedömning är tillfredställande för de flesta värdegrundsarbetet är liksom för Komvu ett område som kan förbättras för flera anordnarnas redovisning av resultat, analys av dessa och förbättringsområden är genomgående tillfredställande. De anordnare som hade lägst antal poäng inom Vuxtio kallades till uppföljningsmöte med analysgruppen (rödmöte) där resultaten för varje skola behandlades och minnesanteckningar skrevs, som tillsammans med övrigt material kommer att ligga till grund för fortsatt tillsynsarbete. För sfigruppen så genomförs som nämnts dialogmöte i januari och därefter rödmöte med en anordnare. Det ska framhållas att värderingarna av årsrapporterna enligt ovan, bara är en parameter bland flera för att bedöma utbildningens kvalitet. I årsrapporterna bedöms det skrivna ordet och det är inte säkert att eleverna har samma uppfattning om kvaliteten de möter i praktiken. Elevernas uppfattningar mäts dels genom årliga enkäter, dels genom möten mellan rektor och elevgrupper vid tillsynsbesök. Utbildningsanordnarna har framfört positiv kritik till att poängbedömning görs.

10 9(39) Avtalsuppföljning, lärarbehörighet Uppgiften att årligen genomföra avtalsuppföljning med utbildningsansvarig samt med den eller de personer som har tecknat avtalet för vuxenutbildningen har lagts på Stockholms Stad när det gäller Vuxtio och på Solna vad avser 7-gruppens avtal. Vid dessa möten som har en förutbestämd dagordning berörs bland annat hur företaget sköter kontakterna mellan utbildningsansvarig och beställarna, kunskapsresultaten på en övergripande nivå, lärarbehörigheten samt administrativa förmågan. Minnesanteckningar skrivs och delges samtliga beställarkommuner och berörd anordnare. I avtalsuppföljningen ingår också att bevaka utbildningsanordnarnas ekonomiska ställning vilket görs kontinuerligt under året liksom lokalkontrakt samt krav på tillkommande utbildningsansvariga personer. Stockholms Stad följer upp lärarbehörigheten genom uppgifter från SCB och Högskoleverket i syfte att få kontroll över Komvux-verksamheternas andel behöriga lärare. Lärarbehörigheten, det vill säga andel personer med pedagogisk högskoleexamen, uppgår i Stockholm till 72 procent för mätning utförd hösten Föregående år var andelen behöriga lärare 71 procent. Uppföljningen anses ge ett tillräckligt gott mått för hela Vuxtio eftersom Stockholms andel av vuxenutbildningen är stor. Noteras att i Stockholms uppföljning ingår egen regi. Behörigheten hos de olika Komvux- anordnarna varierar mellan noll och 100 procent som framgår av tabellen på nästa sida. Dock ska nämnas att den anordnare som saknar behöriga lärare var en liten verksamhet som nu förvaltningen inte längre har avtal med. En positiv förändring är dock att ett par anordnarna inom distansutbildningen har ökat sin andel behöriga lärare sedan föregående år. De anordnare som har svårt att finna behöriga lärare är främst inom restaurang- och el/tekniska yrkesutbildningar men även några utbildare inom det teoretiska området har alltför låg behörighet vilket måste förbättras. Ny mätning har skett hösten 2012, resultatet kommer under senare delen av våren Intressant är att följa om lärarbehörigheten kan kopplas till den enskilda anordnarens uppnådda betygsresultat. Inom vårdområdet så återfinns en hög andel behöriga lärare och också goda betygsresultat. Inom övrig yrkesutbildning som består mestadels av restaurang, bygg och el, ses en låg behörighet men resultaten är även där goda. Till en del kan det förklaras med att undervisande personal har en yrkeskunskap och erfarenhet av undervisning. Det vilar samtidigt ett stort ansvar hos utbildningsansvariga att bevaka skollagens krav gällande betyg och bedömning i samverkan med myndighetsutövande rektor. Många av lärarna går också kompletterande utbildningar som ännu inte syns i statistiken.

11 10(39) Lärarbehörighet i Stockholms stad per anordnare och område läsåret 2011/2012 Andel behöriga lärare Område Anordnare SCB 2011 Teori ABF 92 % Academedia 56 % Competens 38 % Folkuniversitetet 57 % Info Komp 80 % Kungsholmen Lidingö Fhs 75 % Stadsmissionen folkhögskola 50 % Tibble Vux 67 % Åsö Södermalm 92 % Genomsnitt inom Teori 67 % Distans Hermods 90 % Jensen 69 % MiRoi 69 % NTI 67 % Genomsnitt inom Distans 73 % Vård Consensum 100 % Didaktus 73% Kompetensutvecklingsinstitutet 75 % Lärgården 94 % MedLearn 62 % Omsorgslyftet 85 % SweJa 79 % Svensk Vård och Kompetens 75% Genomsnitt inom Vård 80 % Yrke Lernia 32 % Ultra/JB Kompetens 17 % Teknologisk Institut (ej kvar i vuxtio) 0 % Yrkesplugget 20 % Genomsnitt inom Yrke 17 % Genomsnitt totalt 72 % Behörigheten hos SFI-anordnarna inventerades vid avtalsstart och var då tillfredställande, men det har noterats att förändringar till det sämre har skett undervägs, framförallt på Eductus i Täby när enheten har vuxit i storlek p.g.a. att andra anordnare lagt ner SFI-enheterna i Täby under året (Competens, Utbildningsborgen). Lärarbehörighetsfrågan har varit i fokus under hösten och icke-behöriga lärare undervisar inte längre. Eductus har på KCNOs begäran omorganiserat sin verksamhet med ny ledning och delvis ny personal med start i januari Lärarbehörigheten kommer att följas upp under våren 2013 för samtliga SFI-anordnare.

12 11(39) Dialogmöten Under året har ett antal dialogmöten genomförts mellan beställarna och samtliga utbildningsanordnare inom avtalsgruppen. Beställarkommunerna har representerats av rektorer och annan ledning och respektive anordnare med sin utbildningsansvarige plus annan ledning (t.ex skolledare/platsansvariga). Träffarna är uppskattade av anordnarna och välbesökta. Träffarna har fokuserat på viktiga aktuella frågor och möjlighet finns att få sina frågor belysta på olika sätt. Utöver de ordinarie dialogmötena har ett antal seminarier genomförts kring vikten av elevinflytande samt information kring den nya skollagen och vuxenutbildningsförordningen plus ett mycket uppskattat seminarium om utveckling av av stöd till elever där Vuxenteamet i Stockholm agerade värd (se mer nedan om stöd). Ett par matematikseminarier har också genomförts samt en matematikkonferens under två dagar (Stockholms regi tillsammans med Malmö och Göteborg. KCNO deltog med rektor). Särskilt stöd I avtalen för Komvux och SFI anges att anordanen skall ge särskilt stöd till elever som har behov av det, generellt och på individuell basis men att om särskilda insatser krävs såsom individuell extra undervisning, behov av speciell utrustning eller andra speciella förhållande så kan anordnaren vända sig till beställarkommunen för överenskommelse om hur sådana insatser ska organiseras av anordnaren och ersättas av beställaren. Stockholms Stad har ett speciellt team, Vuxenteamet, som arbetar med att utveckla sådant stöd för sina medborgare och med stöd till vuxenutbildningsenheter i frågor om särskilt stöd. Vuxenteamet, har anordnat en serie träffar mellan specialister på Vuxenteamet och grupper av anordnare. Dessa träffar är en möjlighet för utbildningsanordnare, skolledning, lärare, studie- och yrkesvägledare med flera, att diskutera gemensamma frågeställningar. Syftet är att inspirera varandra att utveckla arbetet på den egna skolan kring elever i behov av särskilt stöd. Under hösten 2012 träffades tre grupper, 5 gånger vardera, med gruppledare från Vuxenteamet. Cirka hälften av anordnarna fanns representerade. De tre olika frågeställningarna var: Hur utvecklar vi olika stödformer för elever i behov av särskilt stöd? Vad beror den höga avbrottsfrekvensen på och vad kan vi göra åt den? Hur når vi ut till elever i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt? Utvärderingen visar att samtliga deltagare vad nöjda med form och innehåll. I alla grupper fanns önskemål om fortsatt samverkan med Vuxenteamet och andra utbildningsanordnare, fördjupning i frågeställningarna på den egna skolan samt önskemål om att nya grupper startas, eventuellt med nya frågeställningar.

13 12(39) Insatserna av Stockholms Vuxenteam kommer på detta sätt alla skolor inom Vuxtio tillgodo. KCNO eller andra beställarkommuner i gruppen kan däremot inte köpa tjänster från Vuxenteamet för sina medborgare längre (upphörde 2011 pga kapacitetsproblem). KCNO har därför sökt en lösning via Elevstödsenheten i Täby. Under året har ett 10-tal sökande hänvisats till kartläggning av Elevstödsenheten med anvisning av lämpliga hjälpmedel eller pedagogiskt förhållningssätt till den sökande som kan kommuniceras av KCNOs vägledare till den skolenhet som den sökande valt. Samarbetet med Elevstödsenheten ska utvecklas ytterligare samt etablera rutiner för hur behov av särskilt stöd kan 2fångas upp redan i vägledningsprocessen. Studerandeenkäter Ytterligare ett område som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet är brukarundersökningar som genomfördes under hösten 2012, en för Komvux och en annan för SFI. Studerandeenkäten för Komvux-elever genomfördes av Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) på uppdrag av 22 kommuner i länet. Undersökningarna genomfördes via webben. Svarsfrekvensen var 54 procent med en variation mellan 37 och 85 procent mellan de olika anordnarna. Resultatet av enkäten finns redovisat på olika nivåer; Rapport till KSL med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar från de 22 kommunerna. Rapport på Vuxtio-nivå med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar inom Vuxtio-gruppen. Rapport för Stockholms Stad med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar i Stockholm. Resultat på varje fråga per KCNO-kommun. Denna sammaställning ger ingen jämförelse av elevernas uppfattning per anordnare. Nedan redovisas elevernas totaluppfattning om sin skola dels för KCNOeleverna totalt (289 svar av totalt 607 tillfrågade=48% svarsfrekvens), dels på Vuxtio-nivå (och då per anordnare). SFI-enkäten stängdes efter årsskiftet och resultatet är ej känt. Resultatet av båda enkäterna, Komvux och SFI, kommer att redovisas senare under våren 2013.

14 13(39) Påståendet att ta ställning till var Jag kan rekommendera min skola till andra. Svaren redovisas per utbildningsanordnare för elever inom Vuxtiomed en jämförelse med länet. Bedömningen är gjord på en femgradig skala där 1 står för stämmer inte alls och 5 innebär att påståendet stämmer helt. Endast anordnare med fler än 10 svar har tagits med i diagrammet. Motsvarande totalsiffror för KCNO-eleverna som ett mått på nöjdhet generellt är (svarsfrekvens 48% på denna fråga): Kommun Index % Antal svar Danderyd 4,11 82,3% 44 Täby 4,11 82,1% 131 Vallentuna 4,29 85,9% 78 Vaxholm 4,08 81,5% 26

15 14(39) KCNO, totalt 4,13 82,7% 289 I fokus, viktiga händerser under 2012 i punktform Gemensam vuxenutbildningsregion Gemensam enkät Komvux genomförd Beslut om gemensam utvärdering taget. Påbörjas Under våren så har upphandling slutförts av Vuxåtta-gruppen (åtta kommuner; Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem, Södertälje, Värmdö), en kopia av Vuxtio-upphandlingen där KCNO ingår. De bägge avtalsgrupperna har koordinerats så att framtida upphandlingar kan göras gemensamt om så önskas tidigast per 1 juli Beslut om att rekommendera samtliga kommuner i Stockholmsregionen att delta i upphandling av studerandeenkäter båe för Komvux och SFI med avtalstiden 3 år. Gällande avtal, två avtal från 1 juli 2011 I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under året varit att framförallt utveckla kvalitetsarbetet men också en rad andra viktiga aktiviteter, specifikt för KomVux: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. genomförande av fyra dialogmöten under året (samtliga leverantörer). genomförande av speeddating, ett tillfälle för personal från samtliga Vuxtio-kommuner att träffa alla leverantörer. medverkan i två seminarier, ett om matematik och ett om skolans värdegrund (arrangerade av Stockholm). medverkan i seminarium om särskilt stöd genom Vuxenteamet, Stockholm. utveckling av gemensamma mallar för läsårsrapportering från samtliga leverantörer med en kommande första rapportering av läsåret 2011/2012. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som ansvariga genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. genomförande av vuxenutbildningsmässa i oktober 2012 med deltagande av Vuxtio och Vux8. förberedelse för att utveckla frisökningsmöjligheten inom vuxtiogruppen inkluderande att de kommuner som har egenregi kan presentera sitt utbud i respektive kommuns utbudskatalog.

16 15(39) diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. samordnad utveckling av konceptet för lärlingsplatser. Vid slutet av året inlämnades en gemensam ansökan från Vuxtiokommunerna för lärlingsutbildning med Solna som huvudman vilket renderade en mycket generös tilldelning av lärlingsplatser, alla sökta platser godkändes. genomförande av analys av samtliga Komvux-enheters årsrapporter med återkoppling till anordnarna i en rapport per anordnare. Avslutat med ett gemensamt dialogmöte på temat årsrapporter/resultat. Avtalet mellan Vuxtio-kommunerna för Teknologiskt Institut har avslutats under året p.g.a. kvalitetsbrister. Avtalet med Hermods vad gäller delen gymnasial yrkesutbildning för elektriker avslutades under hösten 2012 p.g.a. kvalitetsbrister. Eleverna har överförts till Lernia. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Under maj/juni så har dessvärre tre leverantörer valt att avveckla sin sfi-verksamhet: Jensen (skola i Kista) som avvecklat all SFI permanent pga. brist på behöriga SFI-lärare. Competens (Täby-enhet med färre och färre elever under våren) som beviljades intagningsstopp i juni och sedan i augusti vid ett möte meddelade att verksamheten i Täby läggs ner per sista augusti. Utbildningsborgen, som etablerade sig i Täby för ett år sedan, blev under våren uppköpta av Hermods som sent och med kort varsel meddelade att verksamheten i Täby läggs ner per 30 juni. Andra viktiga händelser med bäring på sfi-verksamheten under året har varit: omval av elever från Utbildningsborgen under sommaren. Flertalet av omvalen har skett till Eductus (Täby-enheten) som tillsammans med en ökning av antal SFI-elever under hösten (oväntad ökning över flera månader) vilket medförde att Eductus fick vissa kapacitetsproblem och därmed förlängdes väntetiderna temporärt för sökande för att komma till start. Vi årets slut har rutinenen anta elever var 14 dag återupprättats. uppföljning av lärarbehörigheten på Eductus (försämrad behörighet) vilket medfört att Eductus vid årets slut meddelat att verksamheten omorganiseras med ny ledning och delvis ny personal med start i januari KCNO-kommunerna har godkänt en ny överenskommelse inom Stockholmsregionen för SFX- utbildning vilket är SFI med

17 16(39) yrkesspår dvs för elever som har en yrkeskompetens. Det finns för närvarande 9 SFX i Stockholmsregionen. KCNO har knappt ett 30- tal beviljade ansökningar per år till SFX. I fokus för arbetet tillsammans med kommunerna i 7-gruppen har under året varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. Varje skola har besökts av samtliga 4 rektorer under läsåret 2011/2012. under året har ett 4 dialogmöten hållits. utveckling av gemensamma mallar för läsårsrapportering från samtliga leverantörer med en kommande första rapportering av läsåret 2011/2012 vilket lämnades in av alla sfi-enheterna i november 2012 genomförande av enkätundersökning för sfi-elever inom 7-gruppen för elever på C-nivå eller högre (kurs 2C,3C och 3D) med svar över webben. Undersökningen har avslutats i januari analys av inkomna årsrapporter med skriftlig återkoppling till respektive anordnare. Dialogmöte på temat årsrapport och resultat genomförs den 23 januari Andra fokusfrågor under 2012 har varit: Förberedelser för införande av Vux12 per den 1 juli 2012 har pågått under våren i med; o deltagande i konferenser arrangerade av Skolverket o tolkning av ny förordning för vux o upplägg av nya kurser i vårt administrativa stödsystem mm. Yrkesvux. KCNO tilldelades totalt knappt 30 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux som under året har använts för att finansiera de YV-platser som beviljades redan Ny ansökan i slutet av 2012 för platser till 2013 resulterade i 55,4 platser (preliminärt beslut i december 2013). Utveckling av KCNOs webbplats. KCNOs mätningar av visar att telefonkontakterna och antal besök minskar (-25 resp -3%) men att antalet e-post kontakter har ökat dramatiskt (+27 %). Detta mönster föranleder att KCNO ser över informations- och kommunikationskanalerna. KCNOs slutsats är att den ganska enkla telefonväxel som tillhandahålles som standard inte räcker för KCNOs behov och att den nuvarande webbplatsen behöver förnyas för att både kunna effektivt marknadsföra vuxenutbildningen och ge svar på de frågor som sökande har. Förfrågan att kunna lägga KCNOs webb på Täby kommuns webbservrar har diskutserats en längre tid men ännu inte hittat en lösning. KCNO kommer att se över växellösningen under 2013.

18 17(39)

19 18(39) Måluppfyllelse Under denna rubrik redovisas målgruppen, betygsresultat och andel avbrott mm. Resultat redovisas för KCNO-kommunernas vuxenelever och i möjligaste mån per kommuntillhörighet, men det förekommer också andra nivåer t.ex Vuxtio-nivå. Ibland redovisas alla tre nivåerna. Betygsresultat redovisas för läsåret med samma betygsskala (IG, G, VG, MVG). Volymredovisningar finns både för läsåret och för kalenderåret Anordnarna inom Komvux kan i huvudsak kategoriseras i fyra områden utifrån deras kursutbud. SFI-undervisningen redovisas separat. 1. Teori - Allmän teoretisk utbildning 2. Distans utbildning huvudsakligen på distans 3. Vård - Yrkesutbildning inom vård, barn och fritid 4. Yrke - Annan yrkesutbildning Teori och Distans är i huvudsak studieförberedande medan Barn och Fritid, Vård och Omsorg samt Yrke är yrkesförberedande. Men även andra använder delvis formen yrkesförberedande i sin undervisning (t.ex. ekonomiassistent och liknande kombinationer inom programområdet Handel och Administration). Det finns också ganska omfattande distansundervisning inom båda programområdena Barn- och Fritid samt Vård-och Omsorg. Komvux omfattar undervisning på två nivåer, grundläggande (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. KCNO är medveten om att gränserna mellan de olika områdena inte är skarpa. Resultat och analys i läsårets redovisning kommer i huvudsak att bygga på denna uppdelning. Detta för att lättare kunna bedöma utbildningsanordnarnas resultat utifrån kursutbud och undervisningsform. Målgruppen, Komvux Under kalenderåret 2012 har 2032 personer från KCNO-kommunerna studerat inom Komvux vilket i stort sett samma antal som 2011 då 2048 personer deltog. Andelen som studerar på grundläggande nivå utgör 16% i genomsnitt av KCNO-kommunernas elever (12% 2011). Kvinnorna dominerar inom den kommunala vuxenutbildningen precis som tidigare år, 67 procent var kvinnor under Beträffande åldern på eleverna är det många unga. Största enskilda åldersgruppen är unga vuxna mellan år, som är 38 %, 60 procent är under 30 år.

20 19(39) Antalet elever inom gymnasial vuxenutbildning har minskat med totalt 6,1%, med -5,3% om man ser endast till KCNO-elever. Antal elever Övriga Antagna, betygsatta, avbrott Ökn. Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Kom. Totalt Minskn Gy, ,1% Gy, ,3% Gy, Grundläggande vuxenutbildning, antal elever Antalet KCNO-elever inom grundläggande vuxenutbildning har ökat från 252 till 331. Nästan hela ökningen härrör sig till elever från Täby kommun. Antal elever, grund Antagna, betygsatta, avbrott Övriga Ökn. Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Kom. Totalt Minskn Gr, ,44% Gr, ,87% Gr, Volymer och genomströmning Det stora antalet upphandlade enheter och det faktum att numera 18 kommuner (Vuxtio och Vuxåtta) av 26 i Stockholmsregionen har likalydande avtal i sin upphandling föranleder att ge en bild av fördelningen av volymer inom Komvux. Nytt för detta läsår var att låta anordnarna redovisa resultat för alla kommuner inom vuxtio i ett och samma dokument. Resultaten har varit skiftande och underlagen inte alltid pålitliga till 100 procent. Men det underlag som KCNO ändå väljer att redovisa för elever inom hela Vuxtio är volymuppgifter och genomströmning i utbildningssystemet. Nedanstående diagram visar volymfördelningen i storleksordning per anordnare inom Vuxtio (antagna). I diagrammet ingår också Åsö Vuxengymnasium som är den särklass största vuxenutbildningsanordnaren i regionen.

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av vux10/vux 8

Uppföljning av vux10/vux 8 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Rapport Uppföljning av vux10/vux 8 Rapport januari 2013 Camilla Wallström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund och syfte... 5 2.2 Metod

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen 2015-01-29 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter,

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-12-06 DNR UN 2012.208 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer