1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Rektor vid Kunskapscentrum Nordost, Svante Ingler informerar utifrån verksamhetsberättelsen för Handlingar 1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2. Verksamhetsberättelse KCNO 2012 version Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten VALLENTUNA TFN FAX

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE (23) Kunskapscentrum Nordost Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett kommungemensamt kansli för vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. KCNO ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggandeoch gymnasial utbildning) samt sfi, svenska för invandrare. Denna redovisning avser att ge en bild av måluppfyllelsen och det systematiska kvalitetsarbetet inom KCNO och följer den mall som anvisats av Täby Kommun, men med fylligare bakgrundsbeskrivning för att kunna nyttjas både som Verksamhetsberättelse och Kvalitetsrapport. Den ekonomiska redovisningen görs separat av respektive KCNO-kommun. Redovisningen avser 2012 men redovisning av resultat avser läsåret , koordinerat med nya avtal vid detta läsårs start samt ny betygsskala (Vux12 infördes ). Underlagen omfattar data på olika nivåer beroende på vad som redovisas; på kommunnivå (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), på KCNO-nivå samt från kommunsamarbeten inom Vuxtio och 7-gruppen. Detta beroende på att respektive samarbetsgruppering har samma utbildningsanordnare och samma villkor. Det blir även ett kraftfullt verktyg för både utbildningsanordnare och beställare i de olika kommunerna när resultat och analys kan göras gemensamt. Organisation och samarbeten KCNOs organisation vi årets inledning bestod av av fem vägledare (3,75 tjänster), två handläggare (1,9 tjänster) samt rektor (1 tjänst). I augusti 2012 rekryterades ytterligare en personal med uppgift att förbättra mottagningen av sfi-elever och under rektors ledning medverka i uppföljningen av sfiundervisningen. KCNO har ett brett samarbete med kommunerna i Stockholmsregionen genom KSL, Kommunförbundet Stockholms Län samt ett nära samarbete med nedanstående kommungrupperingar med vilka likalydande avtal innehas med upphandlade utbildningsanordnare. Vuxtio: Samordning av verksamheten inom all Komvux, d.v.s. grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning för KCNOkommunerna, Stockholm Stad, Solna, Sollentuna samt Sigtuna, Sundbyberg och Upplands Väsby inom gymnasial yrkesutbildning.

3 2(39) Totalt 24 upphandlade leverantörer. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013, med möjlighet till 1+1 års förlängning (längs till 30 juni 2015). 7-gruppen: För sfi-undervisning, med 8 upphandlade leverantörer, förutom KCNO-kommunerna också Solna, Sollentuna och Upplands Väsby. De 8 leverantörerna ingår också i Vuxtio-gruppen. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013), möjlighet till års förlängning (längs till 30 juni 2016). Medborgare i KCNO-kommunerna har stor valfrihet att välja utbildningsanordnare, inom någon av de 24 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal med alternativt en utbildningsplats som köps av KCNO från andra kommuner med s.k. interkommunal ersättning. Det är tämligen populärt att studera på Åsö Vuxengymnasium- Stockholms egen regi för Vuxenutbildning, den i särklass största utbildningsgivaren inom Komvux i Stockholmsregionen. Upphandlade anordnarna är en blandning av stora koncerner, små familjeföretag, folkhögskolor och stiftelser. Ersättningen till anordnare ges för satta betyg (kr per verksamhetspoäng), olika nivåer per kurskategori/programområde. Det finns fem ansökningstillfällen per år för de gymnasiala kurserna medan det är möjligt att påbörja studier på grundläggande nivå kontinuerligt. Den enskilda eleven väljer även studieform, distans eller klassrumsundervisning samt hel- eller deltidsstudier. Ytterligare åtta kommuner i länet, vuxåtta, har ett år senare, genomfört en gemensam upphandling med samma förutsättningar och villkor som vuxtio. Detta innebär att det nu i länet är 18 kommuner som i stort sett har samma utbildningsanordnare med samma avtalsvillkor för Komvux. Dessa två grupperingar har nu under året närmat sig varandra för att finna gemensamma områden att samverka kring. Uppföljning av KCNOs upphandlade verksamhet görs genom avtalsuppföljning och tillsyn och då inom ramen för dessa etablerade kommunsamarbeten. Detta arbete beskrivs mer i detalj under Systematiskt Kvalitetsarbete i denna rapport. Rektor rapporterar till en styrgrupp representerad av respektive chef för den verksamhet som vuxenutbildningen sorterar under i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Styrgruppen har regelbundna möten med rektor (var 5-6 vecka, under 2012 hölls 5 möten). Vägledning Samtliga vägledare har den högskoleutbildning som krävs för arbete som studie- och yrkesvägledare. Vägledning erbjuds via e-post, telefon, kortare vägledningssamtal (på öppna besökstider i Infoteket) samt längre vägledningssamtal efter tidsbokning. Andra kanaler för vägledning som erbjuds är genom MSN Messenger och

4 3(39) Skype, tillika väglednings-chat och webbvägledning, möjligheter som sökande nyttjat i begränsad omfattning. Vägledarna deltar regelbundet i nätverksträffar inom Stockholmsregionen på vuxsidan och i ett nätverk med vägledare på ungdomsgymnasiet i KCNOs samarbetskommuner. Under året har också vägledarna deltagit i webbmöten med webbkamera. Deltagande kommuner är Stockholm, Norrtälje, Järfälla, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna och Vaxholm. All Komvuxutbildning söks genom webbansökan i KCNO verksamhetsvertyg Alvis. SFI-ansökningar görs pappersvägen men registreras i Alvis. Under året har 38 slutbetyg (50 slutbetyg 2011), utfärdats av KCNO. Administration/Handläggning Handläggarnas huvudsakliga uppgifter är uppföljning av ansökningar/elevärenden i samarbete med utbildningsanordnarna, statistikrapportering (csn, scb och verksamhetsstatistik till kommunerna) samt uppföljning av ekonomin. Handläggarnas kontaktyta mot utbildningsanordnarna är omfattande. All Alvis-utbildning sköts av handläggarna. Under året har ett par utbildningstillfällen genomförts. Administrationen håller tillsammans med vägledningen en mycket hög servicegrad med korta tider mellan ansökan och fördelning till anordnare. Under hösten 2012 infördes sista steget mot automatisk resurstilldelning d.v.s. månadsvis utbetalning till respektive utbildningsanordnare utan fakturering. Systematiskt kvalitetsarbete KCNOs systematiska kvalitetsarbete sker på huvudsakligen två olika områden: Aktiviteter/processer som avser att kvalitetsäkra och utveckla vuxenutbildningen som ges av de upphandlade aktörerna. Det omfattar det dagliga arbetet med betoning på kvalitetsutveckling och uppföljning, tillsyn, dialogmöten mellan beställare och utförare, utbildningsmässa mm. Kansliets verksamhet (kvalitetssäkring av processer). De förts området beskrivs nedan i sina huvuddrag. Kansliets verksamhet för förbättring av verksamhetens kvalitet beskrivs som en del av I fokus längre fram i rapporten.

5 4(39) Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner En samordning av kvalitetsarbete mellan samverkande kommuner har setts som en av de stora fördelarna med samverkan. Syftet är att alla samverkande kommuner har samma rutiner för denna del av det systematiska kvalitetsarbetet. KSL är en part i detta arbete med inriktning mot att skapa förutsättningar för en gemensam vuxenutbildningsregion. Vuxtio har ett nära samarbete och under året utvidgades samarbetet till att omfatta också Vuxåtta inom i första hand fyra områden, med mindre arbetsgrupper inom respektive område: 1. Gemensamt kvalitetssystem, fortsatt utveckling 2. Planering och genomförande av dialogmöten 3. Planering och genomförande av tillsynsbesök 4. Pröva möjligheten att skapa en procedurhandbok för Vux18=Vuxtio+Vuxåtta Kvalitetssystemets olika komponenter beskrivs nedan. Årshjulet återfinns i bilaga 1. Sju-gruppens kvalitetsarbete följer samma modell som gäller inom Vuxtio. Årshjul Uppföljning av vuxenutbildningen sker via rektors tillsyn, analys av uppnådda kunskapsresultat, inlämnade årsrapporter/kvalitetsredovisningar, brukarundersökningar, andelen behöriga lärare, anordnarnas ekonomiska stabilitet m.m. Årshjulet bygger på all uppföljning och analys som sker under året. I årshjulet finns även mallar och anvisningar för rektorernas tillsyn och avtalsuppföljning (Stockholm har huvudansvaret inom Vuxtio och Solna för 7-gruppens avtal). Tillsyn Rektorerna inom vuxtio har samarbetat kring tillsynen och arbetat två och två vid tillsynsbesöken. Rektorerna har besökt varje utbildningsanordnare två gånger under läsåret på planerade tillsynsbesök. Tider för besök görs upp enligt schema och minnesanteckningar skrivs som delges samtliga inom vuxtio. När rektorerna är ute på besök så görs det för hela vuxtios räkning vilket medför att anteckningar och no-teringar som görs vid besöken sprids och blir kända av samtliga rektorer i gruppen. Tillsynsbesök inom SFI har gjorts under året av alla 7-gruppens rektorer tillsammans (4 rektorer). Utöver dessa besök görs även akuta besök, ofta föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov. Klagomålen följs upp och vid behov så upprättas handlingsplaner som ligger till grund för ställningstaganden. I avtalen är det reglerat hur denna hantering ska ske. Samordning av tillsynsbesöken för Komvux utvidgas till att omfatta Vux18 med start våren För SFI-tillsynen så har 7-gruppen delat upp ansvaret för tillsynen så att varje rektor primärt ansvarar för två av upphandlade skolenheter, för KCNOs del för Eductus i Täby och Folkuniversitetet (i

6 5(39) Vasastaden), de två enheter som KCNO har flest elever hos. Tillsynen av Eductus-enheten i Täby har gradvis under årets senare del utökats genom frekventa besök på skolan av den av KCNO i augusti nyanställde personen (SYV/Biträdande rektor). Gemensam observation/utvärdering Beslut om gemensam observation/utvärdering har under året tagits av KCNO-kommunerna inom ramen för KSL-samarbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion. Förslaget till den gemensamma utvärderingen kommer från ett pilotprojekt som KCNO deltog i tillsammans med 5 andra kommuner under hösten 2011 (den s.k. 9-gruppen). Botkyrka kommun är huvudman för utvärderingen och har anställt en erfaren utvärderare. Han kommer att genomföra 10 veckolånga utvärderingsuppdrag under 2013 med en rektor från någon av kommunerna som deltar som medbedömare. Denna utvärderingskomponent är en värdefull genomlysning av en anordnares hela verksamhet och syftar till att följa verksamheten men framförallt ha syftet att bidra till verksamhetens utveckling. Årsrapporter Under hösten har KCNOs rektor tillsammans med två handläggare från Stockholm samt rektor från Sollentuna bildat en analysgrupp som har behandlat alla årsrapporter inom Vuxtio. Samma procedur har genomförts för sfi-avtalen, men då med arbetsgruppen bestående av en person från vardera av de fyra kommunerna (tre rektorer och en handläggare från Solna). Behandlingen har omfattat kommentarer och betygssättning av fem av i årsrapporterna redovisade 11 områden. Områdena var (med kommenterade/betygsatta områden i kursiv stil): 1. Verksamhet/Organisation 2. Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Lärarbehörighet 4. Studievägledning och Studieplan 5. Kunskapsutveckling 6. Betyg och bedömning 7. Inflytande 8. Värdegrundsarbete 9. Klagomålshantering 10. Resultat, analys och utvecklingsområden Gruppen har läst och bedömt rapporterna och därefter poängsatt fem områden på en fyrgradig skala. Samtliga anordnare har fått denna sammanställning och återkopplingsrapporten för sin egen enhet. Vid ett dialogmöte presenterade ett par anordnare goda exempel från sin verksamhet och analysgruppen redovisade uppnådda resultat med efterföljande diskussion om hur verksamheten kan utvecklas. Dialogmötet för SFI-anordnarna kommer att hållas enligt samma modell i januari Resultatet av poängsättningen för Vuxtio respektive 7-gruppen framgår av nedanstående tabeller.

7 6(39)

8 7(39) Poängsättning utifrån inlämnade årsrapporter från utbildningsanordnare inom Vuxtio Systematiskt kvalitetsarb. Betyg och bedömn Värdegrund Vägledning och studieplan Resultat, analys och förbättring Totalt Utbildningsanordnare NTI Sweja Didaktus Lärgården Yrkesplugget ABF Consensum Lernia OmsorgsLyftet Competens Hermods Jensen Kungsholmens UC Folkuniversitet Infokomp KUI Stadsmissionen Ultra Åsö Medlearn SVOK Academedia-Eductus Miroi Tibble Medel 3,04 2,96 2,74 2,43 2,96 14,1 Som framgår av tabellen har de flesta anordnare inom Vuxtio ett tillräckligt väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet, likaså framkommer att studie-vägledningen fungerar tillfredställande. Det område där anordnarna hade lägst poäng var inom värdegrundsarbetet. Den låga bedömningen när det gäller värdegrundsfrågor beror på att utbildningsanordnarna i många fall brister när det gäller kraven på att redovisa någon form av kartläggning av eventuella kränkningar eller trakasserier. Om en kartläggning har genomförts, t ex i form av en elevenkät, är frågorna hos några anordnare inte tydligt riktade mot de områden lagen avser.

9 8(39) Poängsättning utifrån inlämnade årsrapporter från utbildningsanordnare inom 7-gruppen Systematiskt Betyg och Värdegrund kvalitetsarb. bedömn Vägledning och studieplan Resultat, analys och förbättring Totalt Utbildningsanordnare Lernia Eductus/Didaktus Hermods Infokomp Folkuniversitet Competens Miroi ,71 2,43 2,57 2,71 3,29 13,71 Tabellen visar att: de flesta anordnare inom Vuxtio ett tillräckligt väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet. studie-vägledningen fungerar tillfredställande för hälften av anordnarna men behöver utvecklas för övriga området betyg- och bedömning är tillfredställande för de flesta värdegrundsarbetet är liksom för Komvu ett område som kan förbättras för flera anordnarnas redovisning av resultat, analys av dessa och förbättringsområden är genomgående tillfredställande. De anordnare som hade lägst antal poäng inom Vuxtio kallades till uppföljningsmöte med analysgruppen (rödmöte) där resultaten för varje skola behandlades och minnesanteckningar skrevs, som tillsammans med övrigt material kommer att ligga till grund för fortsatt tillsynsarbete. För sfigruppen så genomförs som nämnts dialogmöte i januari och därefter rödmöte med en anordnare. Det ska framhållas att värderingarna av årsrapporterna enligt ovan, bara är en parameter bland flera för att bedöma utbildningens kvalitet. I årsrapporterna bedöms det skrivna ordet och det är inte säkert att eleverna har samma uppfattning om kvaliteten de möter i praktiken. Elevernas uppfattningar mäts dels genom årliga enkäter, dels genom möten mellan rektor och elevgrupper vid tillsynsbesök. Utbildningsanordnarna har framfört positiv kritik till att poängbedömning görs.

10 9(39) Avtalsuppföljning, lärarbehörighet Uppgiften att årligen genomföra avtalsuppföljning med utbildningsansvarig samt med den eller de personer som har tecknat avtalet för vuxenutbildningen har lagts på Stockholms Stad när det gäller Vuxtio och på Solna vad avser 7-gruppens avtal. Vid dessa möten som har en förutbestämd dagordning berörs bland annat hur företaget sköter kontakterna mellan utbildningsansvarig och beställarna, kunskapsresultaten på en övergripande nivå, lärarbehörigheten samt administrativa förmågan. Minnesanteckningar skrivs och delges samtliga beställarkommuner och berörd anordnare. I avtalsuppföljningen ingår också att bevaka utbildningsanordnarnas ekonomiska ställning vilket görs kontinuerligt under året liksom lokalkontrakt samt krav på tillkommande utbildningsansvariga personer. Stockholms Stad följer upp lärarbehörigheten genom uppgifter från SCB och Högskoleverket i syfte att få kontroll över Komvux-verksamheternas andel behöriga lärare. Lärarbehörigheten, det vill säga andel personer med pedagogisk högskoleexamen, uppgår i Stockholm till 72 procent för mätning utförd hösten Föregående år var andelen behöriga lärare 71 procent. Uppföljningen anses ge ett tillräckligt gott mått för hela Vuxtio eftersom Stockholms andel av vuxenutbildningen är stor. Noteras att i Stockholms uppföljning ingår egen regi. Behörigheten hos de olika Komvux- anordnarna varierar mellan noll och 100 procent som framgår av tabellen på nästa sida. Dock ska nämnas att den anordnare som saknar behöriga lärare var en liten verksamhet som nu förvaltningen inte längre har avtal med. En positiv förändring är dock att ett par anordnarna inom distansutbildningen har ökat sin andel behöriga lärare sedan föregående år. De anordnare som har svårt att finna behöriga lärare är främst inom restaurang- och el/tekniska yrkesutbildningar men även några utbildare inom det teoretiska området har alltför låg behörighet vilket måste förbättras. Ny mätning har skett hösten 2012, resultatet kommer under senare delen av våren Intressant är att följa om lärarbehörigheten kan kopplas till den enskilda anordnarens uppnådda betygsresultat. Inom vårdområdet så återfinns en hög andel behöriga lärare och också goda betygsresultat. Inom övrig yrkesutbildning som består mestadels av restaurang, bygg och el, ses en låg behörighet men resultaten är även där goda. Till en del kan det förklaras med att undervisande personal har en yrkeskunskap och erfarenhet av undervisning. Det vilar samtidigt ett stort ansvar hos utbildningsansvariga att bevaka skollagens krav gällande betyg och bedömning i samverkan med myndighetsutövande rektor. Många av lärarna går också kompletterande utbildningar som ännu inte syns i statistiken.

11 10(39) Lärarbehörighet i Stockholms stad per anordnare och område läsåret 2011/2012 Andel behöriga lärare Område Anordnare SCB 2011 Teori ABF 92 % Academedia 56 % Competens 38 % Folkuniversitetet 57 % Info Komp 80 % Kungsholmen Lidingö Fhs 75 % Stadsmissionen folkhögskola 50 % Tibble Vux 67 % Åsö Södermalm 92 % Genomsnitt inom Teori 67 % Distans Hermods 90 % Jensen 69 % MiRoi 69 % NTI 67 % Genomsnitt inom Distans 73 % Vård Consensum 100 % Didaktus 73% Kompetensutvecklingsinstitutet 75 % Lärgården 94 % MedLearn 62 % Omsorgslyftet 85 % SweJa 79 % Svensk Vård och Kompetens 75% Genomsnitt inom Vård 80 % Yrke Lernia 32 % Ultra/JB Kompetens 17 % Teknologisk Institut (ej kvar i vuxtio) 0 % Yrkesplugget 20 % Genomsnitt inom Yrke 17 % Genomsnitt totalt 72 % Behörigheten hos SFI-anordnarna inventerades vid avtalsstart och var då tillfredställande, men det har noterats att förändringar till det sämre har skett undervägs, framförallt på Eductus i Täby när enheten har vuxit i storlek p.g.a. att andra anordnare lagt ner SFI-enheterna i Täby under året (Competens, Utbildningsborgen). Lärarbehörighetsfrågan har varit i fokus under hösten och icke-behöriga lärare undervisar inte längre. Eductus har på KCNOs begäran omorganiserat sin verksamhet med ny ledning och delvis ny personal med start i januari Lärarbehörigheten kommer att följas upp under våren 2013 för samtliga SFI-anordnare.

12 11(39) Dialogmöten Under året har ett antal dialogmöten genomförts mellan beställarna och samtliga utbildningsanordnare inom avtalsgruppen. Beställarkommunerna har representerats av rektorer och annan ledning och respektive anordnare med sin utbildningsansvarige plus annan ledning (t.ex skolledare/platsansvariga). Träffarna är uppskattade av anordnarna och välbesökta. Träffarna har fokuserat på viktiga aktuella frågor och möjlighet finns att få sina frågor belysta på olika sätt. Utöver de ordinarie dialogmötena har ett antal seminarier genomförts kring vikten av elevinflytande samt information kring den nya skollagen och vuxenutbildningsförordningen plus ett mycket uppskattat seminarium om utveckling av av stöd till elever där Vuxenteamet i Stockholm agerade värd (se mer nedan om stöd). Ett par matematikseminarier har också genomförts samt en matematikkonferens under två dagar (Stockholms regi tillsammans med Malmö och Göteborg. KCNO deltog med rektor). Särskilt stöd I avtalen för Komvux och SFI anges att anordanen skall ge särskilt stöd till elever som har behov av det, generellt och på individuell basis men att om särskilda insatser krävs såsom individuell extra undervisning, behov av speciell utrustning eller andra speciella förhållande så kan anordnaren vända sig till beställarkommunen för överenskommelse om hur sådana insatser ska organiseras av anordnaren och ersättas av beställaren. Stockholms Stad har ett speciellt team, Vuxenteamet, som arbetar med att utveckla sådant stöd för sina medborgare och med stöd till vuxenutbildningsenheter i frågor om särskilt stöd. Vuxenteamet, har anordnat en serie träffar mellan specialister på Vuxenteamet och grupper av anordnare. Dessa träffar är en möjlighet för utbildningsanordnare, skolledning, lärare, studie- och yrkesvägledare med flera, att diskutera gemensamma frågeställningar. Syftet är att inspirera varandra att utveckla arbetet på den egna skolan kring elever i behov av särskilt stöd. Under hösten 2012 träffades tre grupper, 5 gånger vardera, med gruppledare från Vuxenteamet. Cirka hälften av anordnarna fanns representerade. De tre olika frågeställningarna var: Hur utvecklar vi olika stödformer för elever i behov av särskilt stöd? Vad beror den höga avbrottsfrekvensen på och vad kan vi göra åt den? Hur når vi ut till elever i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt? Utvärderingen visar att samtliga deltagare vad nöjda med form och innehåll. I alla grupper fanns önskemål om fortsatt samverkan med Vuxenteamet och andra utbildningsanordnare, fördjupning i frågeställningarna på den egna skolan samt önskemål om att nya grupper startas, eventuellt med nya frågeställningar.

13 12(39) Insatserna av Stockholms Vuxenteam kommer på detta sätt alla skolor inom Vuxtio tillgodo. KCNO eller andra beställarkommuner i gruppen kan däremot inte köpa tjänster från Vuxenteamet för sina medborgare längre (upphörde 2011 pga kapacitetsproblem). KCNO har därför sökt en lösning via Elevstödsenheten i Täby. Under året har ett 10-tal sökande hänvisats till kartläggning av Elevstödsenheten med anvisning av lämpliga hjälpmedel eller pedagogiskt förhållningssätt till den sökande som kan kommuniceras av KCNOs vägledare till den skolenhet som den sökande valt. Samarbetet med Elevstödsenheten ska utvecklas ytterligare samt etablera rutiner för hur behov av särskilt stöd kan 2fångas upp redan i vägledningsprocessen. Studerandeenkäter Ytterligare ett område som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet är brukarundersökningar som genomfördes under hösten 2012, en för Komvux och en annan för SFI. Studerandeenkäten för Komvux-elever genomfördes av Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) på uppdrag av 22 kommuner i länet. Undersökningarna genomfördes via webben. Svarsfrekvensen var 54 procent med en variation mellan 37 och 85 procent mellan de olika anordnarna. Resultatet av enkäten finns redovisat på olika nivåer; Rapport till KSL med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar från de 22 kommunerna. Rapport på Vuxtio-nivå med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar inom Vuxtio-gruppen. Rapport för Stockholms Stad med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar i Stockholm. Resultat på varje fråga per KCNO-kommun. Denna sammaställning ger ingen jämförelse av elevernas uppfattning per anordnare. Nedan redovisas elevernas totaluppfattning om sin skola dels för KCNOeleverna totalt (289 svar av totalt 607 tillfrågade=48% svarsfrekvens), dels på Vuxtio-nivå (och då per anordnare). SFI-enkäten stängdes efter årsskiftet och resultatet är ej känt. Resultatet av båda enkäterna, Komvux och SFI, kommer att redovisas senare under våren 2013.

14 13(39) Påståendet att ta ställning till var Jag kan rekommendera min skola till andra. Svaren redovisas per utbildningsanordnare för elever inom Vuxtiomed en jämförelse med länet. Bedömningen är gjord på en femgradig skala där 1 står för stämmer inte alls och 5 innebär att påståendet stämmer helt. Endast anordnare med fler än 10 svar har tagits med i diagrammet. Motsvarande totalsiffror för KCNO-eleverna som ett mått på nöjdhet generellt är (svarsfrekvens 48% på denna fråga): Kommun Index % Antal svar Danderyd 4,11 82,3% 44 Täby 4,11 82,1% 131 Vallentuna 4,29 85,9% 78 Vaxholm 4,08 81,5% 26

15 14(39) KCNO, totalt 4,13 82,7% 289 I fokus, viktiga händerser under 2012 i punktform Gemensam vuxenutbildningsregion Gemensam enkät Komvux genomförd Beslut om gemensam utvärdering taget. Påbörjas Under våren så har upphandling slutförts av Vuxåtta-gruppen (åtta kommuner; Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem, Södertälje, Värmdö), en kopia av Vuxtio-upphandlingen där KCNO ingår. De bägge avtalsgrupperna har koordinerats så att framtida upphandlingar kan göras gemensamt om så önskas tidigast per 1 juli Beslut om att rekommendera samtliga kommuner i Stockholmsregionen att delta i upphandling av studerandeenkäter båe för Komvux och SFI med avtalstiden 3 år. Gällande avtal, två avtal från 1 juli 2011 I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under året varit att framförallt utveckla kvalitetsarbetet men också en rad andra viktiga aktiviteter, specifikt för KomVux: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. genomförande av fyra dialogmöten under året (samtliga leverantörer). genomförande av speeddating, ett tillfälle för personal från samtliga Vuxtio-kommuner att träffa alla leverantörer. medverkan i två seminarier, ett om matematik och ett om skolans värdegrund (arrangerade av Stockholm). medverkan i seminarium om särskilt stöd genom Vuxenteamet, Stockholm. utveckling av gemensamma mallar för läsårsrapportering från samtliga leverantörer med en kommande första rapportering av läsåret 2011/2012. genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som ansvariga genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. genomförande av vuxenutbildningsmässa i oktober 2012 med deltagande av Vuxtio och Vux8. förberedelse för att utveckla frisökningsmöjligheten inom vuxtiogruppen inkluderande att de kommuner som har egenregi kan presentera sitt utbud i respektive kommuns utbudskatalog.

16 15(39) diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. samordnad utveckling av konceptet för lärlingsplatser. Vid slutet av året inlämnades en gemensam ansökan från Vuxtiokommunerna för lärlingsutbildning med Solna som huvudman vilket renderade en mycket generös tilldelning av lärlingsplatser, alla sökta platser godkändes. genomförande av analys av samtliga Komvux-enheters årsrapporter med återkoppling till anordnarna i en rapport per anordnare. Avslutat med ett gemensamt dialogmöte på temat årsrapporter/resultat. Avtalet mellan Vuxtio-kommunerna för Teknologiskt Institut har avslutats under året p.g.a. kvalitetsbrister. Avtalet med Hermods vad gäller delen gymnasial yrkesutbildning för elektriker avslutades under hösten 2012 p.g.a. kvalitetsbrister. Eleverna har överförts till Lernia. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Under maj/juni så har dessvärre tre leverantörer valt att avveckla sin sfi-verksamhet: Jensen (skola i Kista) som avvecklat all SFI permanent pga. brist på behöriga SFI-lärare. Competens (Täby-enhet med färre och färre elever under våren) som beviljades intagningsstopp i juni och sedan i augusti vid ett möte meddelade att verksamheten i Täby läggs ner per sista augusti. Utbildningsborgen, som etablerade sig i Täby för ett år sedan, blev under våren uppköpta av Hermods som sent och med kort varsel meddelade att verksamheten i Täby läggs ner per 30 juni. Andra viktiga händelser med bäring på sfi-verksamheten under året har varit: omval av elever från Utbildningsborgen under sommaren. Flertalet av omvalen har skett till Eductus (Täby-enheten) som tillsammans med en ökning av antal SFI-elever under hösten (oväntad ökning över flera månader) vilket medförde att Eductus fick vissa kapacitetsproblem och därmed förlängdes väntetiderna temporärt för sökande för att komma till start. Vi årets slut har rutinenen anta elever var 14 dag återupprättats. uppföljning av lärarbehörigheten på Eductus (försämrad behörighet) vilket medfört att Eductus vid årets slut meddelat att verksamheten omorganiseras med ny ledning och delvis ny personal med start i januari KCNO-kommunerna har godkänt en ny överenskommelse inom Stockholmsregionen för SFX- utbildning vilket är SFI med

17 16(39) yrkesspår dvs för elever som har en yrkeskompetens. Det finns för närvarande 9 SFX i Stockholmsregionen. KCNO har knappt ett 30- tal beviljade ansökningar per år till SFX. I fokus för arbetet tillsammans med kommunerna i 7-gruppen har under året varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. Varje skola har besökts av samtliga 4 rektorer under läsåret 2011/2012. under året har ett 4 dialogmöten hållits. utveckling av gemensamma mallar för läsårsrapportering från samtliga leverantörer med en kommande första rapportering av läsåret 2011/2012 vilket lämnades in av alla sfi-enheterna i november 2012 genomförande av enkätundersökning för sfi-elever inom 7-gruppen för elever på C-nivå eller högre (kurs 2C,3C och 3D) med svar över webben. Undersökningen har avslutats i januari analys av inkomna årsrapporter med skriftlig återkoppling till respektive anordnare. Dialogmöte på temat årsrapport och resultat genomförs den 23 januari Andra fokusfrågor under 2012 har varit: Förberedelser för införande av Vux12 per den 1 juli 2012 har pågått under våren i med; o deltagande i konferenser arrangerade av Skolverket o tolkning av ny förordning för vux o upplägg av nya kurser i vårt administrativa stödsystem mm. Yrkesvux. KCNO tilldelades totalt knappt 30 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux som under året har använts för att finansiera de YV-platser som beviljades redan Ny ansökan i slutet av 2012 för platser till 2013 resulterade i 55,4 platser (preliminärt beslut i december 2013). Utveckling av KCNOs webbplats. KCNOs mätningar av visar att telefonkontakterna och antal besök minskar (-25 resp -3%) men att antalet e-post kontakter har ökat dramatiskt (+27 %). Detta mönster föranleder att KCNO ser över informations- och kommunikationskanalerna. KCNOs slutsats är att den ganska enkla telefonväxel som tillhandahålles som standard inte räcker för KCNOs behov och att den nuvarande webbplatsen behöver förnyas för att både kunna effektivt marknadsföra vuxenutbildningen och ge svar på de frågor som sökande har. Förfrågan att kunna lägga KCNOs webb på Täby kommuns webbservrar har diskutserats en längre tid men ännu inte hittat en lösning. KCNO kommer att se över växellösningen under 2013.

18 17(39)

19 18(39) Måluppfyllelse Under denna rubrik redovisas målgruppen, betygsresultat och andel avbrott mm. Resultat redovisas för KCNO-kommunernas vuxenelever och i möjligaste mån per kommuntillhörighet, men det förekommer också andra nivåer t.ex Vuxtio-nivå. Ibland redovisas alla tre nivåerna. Betygsresultat redovisas för läsåret med samma betygsskala (IG, G, VG, MVG). Volymredovisningar finns både för läsåret och för kalenderåret Anordnarna inom Komvux kan i huvudsak kategoriseras i fyra områden utifrån deras kursutbud. SFI-undervisningen redovisas separat. 1. Teori - Allmän teoretisk utbildning 2. Distans utbildning huvudsakligen på distans 3. Vård - Yrkesutbildning inom vård, barn och fritid 4. Yrke - Annan yrkesutbildning Teori och Distans är i huvudsak studieförberedande medan Barn och Fritid, Vård och Omsorg samt Yrke är yrkesförberedande. Men även andra använder delvis formen yrkesförberedande i sin undervisning (t.ex. ekonomiassistent och liknande kombinationer inom programområdet Handel och Administration). Det finns också ganska omfattande distansundervisning inom båda programområdena Barn- och Fritid samt Vård-och Omsorg. Komvux omfattar undervisning på två nivåer, grundläggande (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. KCNO är medveten om att gränserna mellan de olika områdena inte är skarpa. Resultat och analys i läsårets redovisning kommer i huvudsak att bygga på denna uppdelning. Detta för att lättare kunna bedöma utbildningsanordnarnas resultat utifrån kursutbud och undervisningsform. Målgruppen, Komvux Under kalenderåret 2012 har 2032 personer från KCNO-kommunerna studerat inom Komvux vilket i stort sett samma antal som 2011 då 2048 personer deltog. Andelen som studerar på grundläggande nivå utgör 16% i genomsnitt av KCNO-kommunernas elever (12% 2011). Kvinnorna dominerar inom den kommunala vuxenutbildningen precis som tidigare år, 67 procent var kvinnor under Beträffande åldern på eleverna är det många unga. Största enskilda åldersgruppen är unga vuxna mellan år, som är 38 %, 60 procent är under 30 år.

20 19(39) Antalet elever inom gymnasial vuxenutbildning har minskat med totalt 6,1%, med -5,3% om man ser endast till KCNO-elever. Antal elever Övriga Antagna, betygsatta, avbrott Ökn. Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Kom. Totalt Minskn Gy, ,1% Gy, ,3% Gy, Grundläggande vuxenutbildning, antal elever Antalet KCNO-elever inom grundläggande vuxenutbildning har ökat från 252 till 331. Nästan hela ökningen härrör sig till elever från Täby kommun. Antal elever, grund Antagna, betygsatta, avbrott Övriga Ökn. Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Kom. Totalt Minskn Gr, ,44% Gr, ,87% Gr, Volymer och genomströmning Det stora antalet upphandlade enheter och det faktum att numera 18 kommuner (Vuxtio och Vuxåtta) av 26 i Stockholmsregionen har likalydande avtal i sin upphandling föranleder att ge en bild av fördelningen av volymer inom Komvux. Nytt för detta läsår var att låta anordnarna redovisa resultat för alla kommuner inom vuxtio i ett och samma dokument. Resultaten har varit skiftande och underlagen inte alltid pålitliga till 100 procent. Men det underlag som KCNO ändå väljer att redovisa för elever inom hela Vuxtio är volymuppgifter och genomströmning i utbildningssystemet. Nedanstående diagram visar volymfördelningen i storleksordning per anordnare inom Vuxtio (antagna). I diagrammet ingår också Åsö Vuxengymnasium som är den särklass största vuxenutbildningsanordnaren i regionen.

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN. Ärende 6 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-10-09 I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi)

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) 2014-09-24 version 9 Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) Start av kurs, introduktion, ej påbörjade studier, omprövning av nivåplacering Placering på nivå

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Årsrapport för läsåret 2011-2012

Årsrapport för läsåret 2011-2012 1 1.1.1.1.1 Till samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning inom kommunerna; Kunskapscentrum Nordost, (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm) Sigtuna, Stockholm, Sollentuna, Solna, Sundbyberg samt Upplands-Väsby

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Sfi-utredningens betänkande

Sfi-utredningens betänkande s betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 Särskild utredare Christer Hallerby Sekretariat Gunnar Sallstedt Jan Rehnstam Kristina Swiech (t.o.m. mars

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-01-13 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-591 236 50 Åsögatan 179 info@pilen.se Fax. 08-591 236 50 Box

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och

12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 35 Tertialbokslut 1, april 2015 med helårsprognos 4 36 Risk- och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (11) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-22 68 Förfrågningsunderlag, upphandling av vuxenutbildning (UN 2014.090) Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum

Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum Tabell 1 Verksamhet Produktion och deltagare Antal Antal helårsplatser Antal studerande Antal producerade

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning för vuxna och SFI 2014. Utbildningsnämnden

Studie- och yrkesvägledning för vuxna och SFI 2014. Utbildningsnämnden Studie- och yrkesvägledning för vuxna och SFI 2014 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun... 3 2 Överenskommelse om Studie- och yrkesvägledning för vuxna... 3 2.1 Giltighetstid...

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

rusterare A.*-o:fuh k;rlrf.- Anna-Greta Kvickström

rusterare A.*-o:fuh k;rlrf.- Anna-Greta Kvickström SAM MANTRADESPROTO KOLL \_ Protokoll fört vid möte inom Vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund Tid Torsdagen den 2L maj 2013 klockan 15.00-15.45 Plats Telefonmöte Närvarande Stig Eriksson,

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning?

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Jonas Österberg, Kvalitetscontroller/Processledare, Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Stad Vuxenutbildningen i Göteborg Sfi, Komvux

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer